intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính 2

Xem 1-20 trên 621 kết quả Bài giảng Kế toán tài chính 2
 • Lecture Financial accounting I - Chapter 2: Cash and receivables. The main topics covered in this chapter include: cash; bank reconciliation; accounts receivable; notes receivable; presentation and disclosure;... Please refer to the content of document.

  pdf17p ryomaechizen 01-07-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán giúp sinh viên nắm được những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về tổ chức công tác kế toán bao gồm tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống sổ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán, tổ chức bộ máy kế toán trong các loại hình đơn vị sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf40p namkimcham10 04-07-2022 30 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán nợ phải trả. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nhận biết và phân loại được nợ phải trả trong doanh nghiệp; nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán nợ phải trả trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nợ phải trả doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p hidetoshidekisugi 15-06-2022 11 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nhận biết và phân loại được chi phí hoạt động kinh doanh; nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán chi phí hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến chi phí hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p hidetoshidekisugi 15-06-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nhận biết và phân loại được doanh thu hoạt động kinh doanh; nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến doanh thu hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 15-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm vững nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các nghiệp vụ quan đến kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán vốn chủ sở hữu. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm được bản chất vốn chủ sở hữu: khái niệm, phân loại vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp; nắm vững các quy định kế toán vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 15-06-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm được tổng quan về báo cáo tài chính: khái niệm, phân loại, tác dụng của báo cáo tài chính doanh nghiệp; nắm vững phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp; vận dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp độc lập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p hidetoshidekisugi 15-06-2022 17 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ bán hàng hóa; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ bán hàng hóa trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 15-06-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kế toán tài sản bằng tiền; kế toán các khoản phải thu; phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến tài sản bằng tiền và các khoản phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p hidetoshidekisugi 15-06-2022 12 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 3: Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: qui định kế toán kết quả kinh doanh, phương pháp kế toán kết quả kinh doanh; qui định phân phối lợi nhuận, phương pháp kế toán phân phối lợi nhuận;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hidetoshidekisugi 15-06-2022 12 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 2: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kế toán tài sản bằng tiền; kế toán các khoản phải thu; qui định về kế toán tài sản bằng tiền và nhiệm vụ kế toán; qui định kế toán các khoản phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p hidetoshidekisugi 15-06-2022 26 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 1: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: qui định kế toán chi phí hoạt động kinh doanh; kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; kế toán chi phí hợp đồng xây dựng; kế toán chi phí ngoài sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 2: Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh; kế toán doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh; kế toán doanh thu xây lắp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 15-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 4: Kế toán nợ phải trả. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: yêu cầu quản lí và qui định kế toán nợ phải trả; kế toán các khoản nợ phải trả; phương pháp kế toán các khoản nợ vay; phương pháp kế toán nợ phải trả trong thanh toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p hidetoshidekisugi 15-06-2022 17 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 5: Kế toán vốn chủ sở hữu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: yêu cầu quản lí và qui định kế toán vốn chủ sở hữu; phương pháp kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu; phương pháp kế toán các quỹ doanh nghiệp; phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan báo cáo tài chính doanh nghiệp; lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp; qui định kế toán về lập và trình bày báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p hidetoshidekisugi 15-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính nâng cao - Chương 2: Hệ thống chuẩn mực kế toán Quốc tế và Quốc gia. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế; hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 15-06-2022 17 3   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 Tổng hợp cân đối kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p tomjerry010 14-06-2022 27 3   Download

 • Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 2: Khái quát về hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khuôn mẫu lý thuyết của hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; hệ thống chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p charaznable 06-06-2022 23 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Kế toán tài chính 2
p_strCode=baigiangketoantaichinh2

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2