intTypePromotion=1

Bài giảng: Kiểm soát chi phí bằng hệ thống chi phí tiêu chuẩn

Chia sẻ: Tiếu Ngạo Giang Hồ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
227
lượt xem
74
download

Bài giảng: Kiểm soát chi phí bằng hệ thống chi phí tiêu chuẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chi phí tiêu chuẩn (định mức chi phí) được thiết lập cho từng khoản mục chi phí sản xuất, dựa trên tiêu chuẩn về lượng và tiêu chuẩn về giá: Tiêu chuẩn về lượng (standard quantity); Tiêu chuẩn về giá (standard price).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Kiểm soát chi phí bằng hệ thống chi phí tiêu chuẩn

 1. BÀI GIẢNG 6 KIỂM SOÁT CHI PHÍ BẰNG HỆ THỐNG CHI PHÍ TIÊU CHUẨN 1
 2. MỤC TIÊU HỌC TẬP Phân biệt hê thống chi phí tiêu chuẩn với hệ thống chi phí thực tế.  Giải thích được bằng cách nào hệ thống chi phí tiêu chuẩn giúp  kiểm soát chi phí. Lợi ích của hệ thống chi phí tiêu chuẩn. Phân biệt được định mức lý tưởng và định mức thực tế.  Mô tả 2 phương pháp xây dựng định mức.  Xác định định mức NVL trực tiếp, lao động trực tiếp và phân tích  sự biến động chi phí NVL trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp. Phân biệt được dự toán tĩnh và dự toán linh hoạt. Các lợi ích của  dự toán linh hoạt. Soạn thảo dự linh hoạt.  2
 3. MỤC TIÊU HỌC TẬP (tiếp theo) Giải thích tầm quan trọng của việc lựa chọn đại lượng đo mức  hoạt động (căn cứ hoạt động) để soạn thảo dự toán linh hoạt và phân bổ chi phí SXC. Xác định định mức SXC khả biến, SXC bất biến và phân tích  biến động chi phí SXC khả biến, bất biến. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong  hệ thống chi phí tiêu chuẩn. Xác định mức ý nghĩa của các biến động chi phí.  Việc kiểm soát các biến động chi phí   Kiểm soát các biến động như thế nào?  Ai chịu trách nhiệm đối với các biến động chi phí? 3
 4. CÁC HỆ THỐNG CHI PHÍ Các khoản mục chi phí Hệ thống NVL trực tiếp LĐ trực tiếp Sản xuất chung chi phí Thực tế Thực tế Thực tế Thực tế Đơn giá tiêu chuẩn, Thực tế Thực tế Thông thường Lượng thực tế Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 4
 5. KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ TIÊU CHUẨN (Standard costs)  Chi phí tiêu chuẩn (định mức chi phí) là gì?  Định mức chi phí được thiết lập cho từng khoản mục chi phí sản xuất, dựa trên tiêu chuẩn về lượng và tiêu chuẩn về giá: – Tiêu chuẩn về lượng (standard quantity) – Tiêu chuẩn về giá (standard price) 5
 6. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LÀ CÔNG CỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ Hệ thống kiểm soát chi phí gồm có 3 thành phần:  – Định mức chi phí (dự toán chi phí) – Chi phí thực tế – Biến động chi phí (chênh lệch giữa chi phí thực tế với chi phí dự toán) 6
 7. CÁC LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG CHI PHÍ TIÊU CHUẨN Định mức chi phí là chuẩn mực để nhà quản lý so sánh với chi  phí thực tế Chi phí tiêu chuẩn và biến động chi phí giúp nhà quản lý thực  hiện quản lý theo ngoại lệ (management by exception) Là căn cứ để đánh giá việc thực hiện.  Thúc đẩy người lao động hướng đến việc tiết kiệm chi phí.  Số liệu giá thành thường ổn định hơn.  Hê thống kế toán đơn giản hơn so với hệ thống chi phí thực tế  7
 8. CÁC LOẠI ĐỊNH MỨC  Định mức lý tưởng (perfection standard)  Định mức thực tế (practical standard) 8
 9. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC Phương pháp thống kê kinh nghiệm (Anaysis of 1. Historical Data) Phương pháp phân tích công việc (Tasks Analysis) 1. Phương pháp kết hợp (Combined Approach) 1. 9
 10. XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐỊNH MỨC CHI PHÍ SẢN XUẤT = ĐỊNH MỨC ĐỊNH MỨC ĐỊNH MỨC + + NVL TRỰC TIẾP LĐ TRỰC TIẾP SXC ĐM GIÁ ĐM GIÁ SXC ĐM GIÁ NVL TT LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP X X ĐM LƯỢNG CĂN X ĐM LƯỢNG NVL TT ĐM LƯỢNG THỜI GIAN CỨ HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP CHỌN PHÂN BỔ SXC 10
 11. ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP  Ñònh möùc löôïng NVL  Ñònh möùc giaù NVL Ví duï: ÑM NVL tröïc tieáp ñeå saûn xuaát saûn phaåm M ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: + Ñònh möùc löôïng (standart material quantity): Löôïng NVL caàn ñeå saûn xuaát 1 saûn phaåm 9.5 kg Löôïng NVL hao huït cho pheùp 0.5 kg Ñònh möùc NVL tröïc tieáp 10.0 kg 11
 12. ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP (tiếp theo) + Ñònh möùc giaù (standart material price): Giaù mua (1 pound NVL) $ 7.0 Coäng: Chi phí vaän chuyeån 0.5 Tröø: Chieát khaáu ñöôïc höôûng 0.5 ÑM giaù 1 pound NVL $ 7.0 Ñònh möùc NVL tröïc tieáp = Ñònh möùc löôïng x Ñònh möùc giaù = 10 kg x $ 7.0/kg = $ 70.0/saûn phaåm 12
 13. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP  Ñònh möùc löôïng thôøi gian lao ñoäng tröïc tieáp  Ñònh möùc giaù lao ñoäng tröïc tieáp Ví duï: ÑM lao ñoäng tröïc tieáp ñeå saûn xuaát saûn phaåm M ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: + Ñònh möùc löôïng (standart direct-labor quantity): Löôïng thôøi gian caàn cho saûn xuaát 1 saûn phaåm 4.5 giờ Löôïng thôøi gian giaûi lao & giaûi quyeát nhu caàu caù nhaân 0.3 giờ Thôøi gian lau chuøi maùy, cheát maùy 0.2 giờ 13 Ñònh möùc löôïng thôøi gian lao ñoäng tröïc tieáp 5.0 giờ
 14. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP (tiếp theo) + Ñònh möùc löôïng (standart direct-labor rate): Möùc löông caên baûn 1 giôø $16.0 Phuï caáp löông (25% löông cô baûn) 4.0 Ñònh möùc giaù lao ñoäng tröïc tieáp $20.0 Ñònh möùc lao ñoäng tröïc tieáp = Ñònh möùc löôïng x Ñònh möùc giaù = 5.0 giờ x $ 20.0/giờ = $ 100.0/saûn phaåm 14
 15. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Định mức sản xuất chung được xây dựng theo sản xuất chung khả biến và sản xuất chung bất biến. + Định mức SXC khả biến: Chi phí SXC khả biến ước tính phân bổ cho 1 giờ máy, 1 giờ lao động trực tiếp, hoặc 1 đơn vị của tiêu thức chọn làm căn cứ phân bổ chi phí sản xuất chung + Định mức SXC bất biến: Chi phí SXC bất biến ước tính phân bổ cho 1 giờ máy, 1 giờ lao động trực tiếp, hoặc 1 đơn vị của tiêu thức chọn làm căn cứ phân bổ chi phí sản xuất chung 15
 16. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG (tiếp theo) Ví dụ:  Định mức SXC khả biến:  Định mức lượng (Số giờ máy cho phép để sản xuất 1 sản phẩm M): 3 giờ  Định mức giá (Đơn giá SXC khả biến ước tính/1 giờ máy): $5.0/giờ Định mức SXC khả biến: 3 giờ x $5.0/giờ = $15.0  Định mức SXC bất biến:  Định mức lượng (Số giờ máy cho phép để sản xuất 1 sản phẩm M): 3 giờ  Định mức giá (Đơn giá SXC bất biến ước tính/giờ máy): $2.0/giờ Định mức SXC bất biến: 3 giờ x $2.0/giờ = $6.0  Định mức SXC = $15.0 + $6.0 = $21.0/sản phẩm 16
 17. THẺ TÍNH GIÁ THÀNH THEO CHI PHÍ TIÊU CHUẨN Định mức Định mức Định mức Khoản mục lượng giá chi phí chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 10.0 kg $7.0/kg $70.0 Lao động trực tiếp 5 giờ $20.0/giờ $100.0 Sản xuất chung Biến đổi $15.0 3 giờ $5.0/giờ 3 giờ Cố định $6.0 $2.0/giờ Giá thành định mức $191.0 17
 18. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT (COST VARIANCE ANALYSIS) BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP BIẾN ĐỘNG LƯỢNG BIẾN ĐỘNG GIÁ AQ(AP-SP) SP(AQ-SQ) AQ (Actual quantity): Lượng thực tế SQ (Standart quantity): Lượng định mức AP (Actual price): Giá thực tế SP (Standart price): Giá định mức 18
 19. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT (COST VARIANCE ANALYSIS) VÍ DUÏ: Trong thaùng coâng ty saûn xuaát 2000 saûn phaåm M vôùi khoái löôïng NVL söû duïng laø 20.500 pounds, giaù mua 1 pound NVL laø $7.10/pound. Löôïng thöïc teá thöïc teá Gía Löôïng thöïc teá ñònh möùc Gía Löôïng ñònh möùc ñònh möùc Gía (AQ) (AP) (AQ) (SP) (SQ) (SP) 20.500 kg x $7.10/kg 20.500 kg x $7.00/kg 20.000 kg x $7.00/kg $145.550 $143.500 $140.000 $2.050 (khoâng toát) $3.500 (khoâng toát) Bieán ñoäng giaù NVL TT Bieán ñoäng löôïng NVL TT $5.550 (khoâng toát) 19 Bieán ñoäng chi phí NVL TT
 20. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT (COST VARIANCE ANALYSIS) BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP BIẾN ĐỘNG HIỆU SUẤT BIẾN ĐỘNG GIÁ AH(AR-SR) SR(AH-SH) AH (Actual hours used): Lượng thời gian thực tế SH (Standart hour allowed): Lượng thời gian định mức AR (Actual rate per hour): Đơn giá thực tế SR (Standart rate per hour): Đơn giá định mức 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2