intTypePromotion=3

Bài giảng Kỹ thuật bản đồ địa chính: Chương 1 - ThS. Phạm Thế Hùng

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
95
lượt xem
8
download

Bài giảng Kỹ thuật bản đồ địa chính: Chương 1 - ThS. Phạm Thế Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kỹ thuật bản đồ địa chính - Chương 1: Đại cương về bản đồ học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về bản đồ và bản đồ học, phân loại bản đồ, ứng dụng của bản đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật bản đồ địa chính: Chương 1 - ThS. Phạm Thế Hùng

 1. Chöông 1 ÑAÏI CÖÔNG VEÀ BAÛN ÑOÀ HOÏC NOÄI DUNG TRÌNH BAØY  Khaùi quaùt veà Baûn ñoà vaø Baûn ñoà hoïc: Ñònh nghóa; Ñoái töôïng nghieân cöùu, nhieäm vuï; Caùc tính chaát cô baûn; Lòch söû phaùt trieån;  Phaân loaïi baûn ñoà: Nguyeân taéc vaø yù nghóa; Caùc heä thoáng phaân loaïi chính.  ÖÙng duïng cuûa baûn ñoà: Vai troø cuûa baûn ñoà trong ñôøi soáng, nghieân cöùu vaø saûn xuaát. 1
 2. ÑÒNH NGHÓA Taïi Ñaïi hoäi laàn thöù X cuûa Hoäi Baûn ñoà theá giôùi, naêm 1995, hoïp ôû Baccelona, Taây Ban Nha ñaõ ñöa ra ñònh nghóa veà Baûn ñoà hoïc vaø Baûn ñoà ñòa lyù nhö sau:  Baûn ñoà hoïc: laø ngaønh khoa hoïc giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà lí luaän, saûn xuaát, phoå bieán vaø nghieân cöùu veà baûn ñoà.  Cartography is the study and practice of making maps. (Wikipedia) ÑÒNH NGHÓA  Baûn ñoà (hay baûn ñoà ñòa lyù): laø hình aûnh cuûa thöïc teá ñòa lyù thoâng qua nhöõng quy taéc toaùn hoïc nhaát ñònh, ñöôïc kyù hieäu hoùa, phaûn aùnh caùc yeáu toá hoaëc caùc ñaëc ñieåm ñòa lyù moät caùch coù choïn loïc, keát quaû töø söï noã löïc saùng taïo trong löïa choïn cuûa taùc giaû baûn ñoà vaø ñöôïc thieát keá ñeå söû duïng chuû yeáu lieân quan ñeán caùc moái quan heä khoâng gian. 2
 3. ÑÒNH NGHÓA  A map is a representation of a selection of real features on the Earth. It is designed to record the relationships between features and to allow the relationship between them to be analysed.  A map may be very simple (eg. a sketch showing the location of plants in your garden) or very complex (eg a topographic map of the Australian Alps). NHÖÕNG TÍNH CHAÁT CÔ BAÛN  Baûn ñoà ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû toaùn hoïc.  Baûn ñoà söû duïng nhöõng kí hieäu, hình aûnh ñaëc thuø (ngoân ngöõ baûn ñoà).  Vaø coù moät söï toång quaùt hoùa. 3
 4. NHÖÕNG LÓNH VÖÏC CHÍNH  Baûn ñoà hoïc lyù thuyeát: nghieân cöùu cô sôû lyù luaän chung, ngoân ngöõ vaø söï toång quaùt hoùa baûn ñoà, ñaëc ñieåm, nhöõng nguyeân taéc thaønh laäp baûn ñoà,…  Toaùn baûn ñoà: nghieân cöùu caùc ñaëc ñieåm veà cô sôû toaùn hoïc cuûa baûn ñoà.  Ñoà baûn: nghieân cöùu caùc kyõ thuaät vaø phöông phaùp trình baøy baûn ñoà. MOÁI QUAN HEÄ VÔÙI CAÙC KHOA HOÏC KHAÙC 4
 5. PHAÂN LOAÏI BAÛN ÑOÀ YÙ nghóa:  Môû ra höôùng nghieân cöùu, xaùc laäp cô sôû phöông phaùp luaän, nhöõng quy luaät bieåu thò.  Toå chöùc thaønh laäp, saûn xuaát, bieân taäp.  Heä thoáng hoùa caùc danh muïc baûn ñoà, hoã trôï cho coâng taùc löu tröõ, tra cöùu vaø söû duïng baûn ñoà. PHAÂN LOAÏI BAÛN ÑOÀ Nguyeân taéc:  Phaûi ñaûm baûo tính lieân tuïc logic cuûa heä thoáng khaùi nieäm.  Phaûi ñaûm baûo tính nhaát quaùn trong quaù trình phaân loaïi.  Caùc khaùi nieäm heïp phaûi töông ñöông vôùi khaùi nieäm roäng hôn. 5
 6. CAÙC HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CHÍNH Theo laõnh thoå bieåu hieän (khoâng gian bieåu hieän):  Baûn ñoà theá giôùi.  Baûn ñoà baùn caàu.  Baûn ñoà chaâu luïc.  Baûn ñoà quoác gia.  Baûn ñoà tænh, huyeän. CAÙC HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CHÍNH Baûn ñoà haønh chính, chính trò theá giôùi 6
 7. CAÙC HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CHÍNH Baûn ñoà baùn caàu Taây Baûn ñoà caùc nöôùc chaâu AÙ CAÙC HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CHÍNH Vieät Nam Singapore 7
 8. CAÙC HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CHÍNH CAÙC HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CHÍNH Theo noäi dung bieåu hieän: 1. Baûn ñoà ñòa lyù ñaïi cöông:  Baûn ñoà ñòa hình.  Baûn ñoà ñòa hình khaùi quaùt.  Baûn ñoà khaùi quaùt. 8
 9. CAÙC HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CHÍNH CAÙC HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CHÍNH Theo noäi dung bieåu hieän: 2. Baûn ñoà ñòa lyù chuyeân ñeà:  Nhoùm baûn ñoà veà daân cö.  Nhoùm baûn ñoà veà töï nhieân.  Nhoùm baûn ñoà veà kinh teá.  Nhoùm baûn ñoà veà vaên hoùa.  Nhoùm baûn ñoà veà haønh chính – chính trò.  Nhoùm baûn ñoà veà lòch söû. 9
 10. CAÙC HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CHÍNH Theo tyû leä baûn ñoà: 1. Kieåu 3 loaïi:  Lôùn: > 1:200.000  Trung bình: 1:200.000 – 1.000.000  Nhoû: < 1:1.000.000 CAÙC HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CHÍNH Theo tyû leä baûn ñoà: 1. Kieåu 4 loaïi:  Bình ñoà: > 1:5.000  Lôùn: 1:5.000 – 200.000  Trung bình: 1:200.000 – 1.1.000.000  Nhoû: < 1:1.000.000 10
 11. CAÙC HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CHÍNH Theo tyû leä baûn ñoà: 1. Kieåu 5 loaïi:  Raát lôùn: > 1:25.000  Lôùn: 1:25.000 – 200.000  Trung bình: 1:200.000 – 1.1.000.000  Nhoû: 1:1.000.000 – 1:2.000.000  Raát nhoû:
 12. CAÙC HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CHÍNH Sa baøn (physical model) CAÙC HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CHÍNH Baûn ñoà noåi (3D map) 12
 13. CAÙC HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CHÍNH Baûn ñoà soá Baûn ñoà töông töï VAI TROØ CUÛA BAÛN ÑOÀ  Trong daân duïng.  Trong nghieân cöùu khoa hoïc.  Trong giaûng daïy vaø hoïc taäp.  ÖÙng duïng trong coâng vieäc chuyeân ngaønh.  Phöông tieän hoã trôï laøm vieäc.  An ninh quoác phoøng.  Trong thaønh laäp baûn ñoà. 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản