intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 3 - Trần Thị Kỳ

Chia sẻ: Le Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
86
lượt xem
20
download

Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 3 - Trần Thị Kỳ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 3 - Kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàng nhằm mục tiêu trình bày ý nghĩa của thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng, sử dụng các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp trong từng giao dịch, quy trình và phương pháp kế toán các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 3 - Trần Thị Kỳ

 1. KTNH Chương III K toaùn dòch vuï thanh toaùn qua ngaân haøng 1
 2. Muïc tieâu YÙ nghóa cuûa vieäc thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët qua ngaân haøng Söû duïng caùc theå thöùc thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët phuø hôïp trong töøng giao dòch Naém roõ quy trình vaø phöông phaùp keá toaùn caùc dòch vuï thanh toaùn qua ngaân haøng Noäi dung 1. Khaùi quaùt veà dòch vuï thanh toaùn qua ngaân haøng 2. Keá toaùn dòch vuï thanh toaùn qua ngaân haøng 2
 3. Taøi lieäu tham khaûo Chöông 10, Giaùo trình Keá toaùn ngaân haøng Quyeát ñònh 226/2002/QÑ – NHNN “Quy cheá hoaït ñoäng thanh toaùn qua caùc toå chöùc cung öùng dòch vuï thanh toaùn” ngaøy 26/03/2002 Quyeát ñònh 1092/2002/QÑ-NHNN “Quy ñònh thuû tuïc thanh toaùn qua caùc toå chöùc cung öùng dòch vuï thanh toaùn” ngaøy 08/10/2002 Quyeát ñònh 30/2006/QÑ-NHNN “Quy cheá cung öùng vaø söû duïng Seùc” ngaøy 11/07/2006 Luaät Caùc coâng cuï chuyeån nhöôïng cuûa Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam soá 49/2005/QH11 ngaøy 29/11/2005 3
 4. 1.1. Khaùi nieäm Dòch vuï thanh toaùn (khoâng duøng tieàn maët) qua NH laø dòch vuï trong ñoù NH thöïc hieän vieäc trích moät soá tieàn töø taøi khoaûn tieàn göûi cuûa ngöôøi coù nghóa vuï traû tieàn (hoaëc coù nhu caàu chuyeån tieàn cho ngöôøi khaùc) theo yeâu caàu cuûa hoï (chuû taøi khoaûn) ñeå chuyeån vaøo taøi khoaûn cho ngöôøi thuï höôûng (ngöôøi baùn haøng, ngöôøi thaân…) 4
 5. 1.2. Ñieàu kieän söû duïng dòch vuï thanh toaùn qua NH Khaùch haøng phaûi môû taøi khoaûn tieàn göûi (khoâng kyø haïn) taïi ngaân haøng Taøi khoaûn ñuû soá dö ñeå thanh toaùn Caùc giaáy tôø, chöùng töø hôïp leä,…& KH phaûi thöïc hieän ñuùng quy ñònh, höôùng daãn cuûa NH 5
 6. 1.3. Ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu 1.3.1. Ñaëc ñieåm -Chu chuyeån voán vaø chu chuyeån haøng hoùa taùch bieät nhau veà thôøi gian vaø khoâng gian. -Hoaït ñoäng thanh toaùn lieân quan : + Khaùch haøng +Ngaân haøng : 1 NH, nhieàu chi nhaùnh NH (cuøng heä thoáng hoaëc khaùc heä thoáng) 6
 7. 1.3.2. Yeâu caàu -Vôùi NH : Trang bò cô sôû vaät chaát ñeå thanh toaùn nhanh, chính xaùc, tieän lôïi, an toaøn, phí thanh toaùn hôïp lyù (buø ñaép chi phí + lôøi, giaûm ruûi ro) -Khaùch haøng: (1) Caàn hieåu roõ töøng theå thöùc thanh toaùn ñeå vaän duïng & thöïc hieän ñuùng quy ñònh cuûa NH. (2) Traû phí cho NH. (3) Löïa choïn dòch vuï thanh toaùn ñeå tieát kieäm CP, taêng TN 7
 8. 1.4. YÙ nghóa Haïn cheá löôïng tieàn maët trong löu thoâng, tieát kieäm chi phí trong vieäc in aán vaø söû duïng tieàn maët An toaøn cho ngöôøi söû duïng tieàn Ñaåy maïnh quaù trình saûn xuaát vaø trao ñoåi haøng hoaù Taïo ñieàu kieän cho cô quan quaûn lyù tieàn teä kieåm soaùt löôïng tieàn trong löu thoâng 8
 9. 1.5. Thuû tuïc môû taøi khoaûn: 1.5.1. Ñoái vôùi khaùch haøng caù nhaân: -Giaáy ñeà nghò môû taøi khoaûn (theo maãu cuûa NH) -Baûn ñaêng kyù maãu chöõ kyù cuûa chuû taøi khoaûn (ñeå giao dòch vôùi NH nôi môû taøi khoaûn) -Giaáy CMND (hoä chieáu, chöùng minh quaân ñoäi, coâng an…) -Giaáy chöùng minh tö caùch ngöôøi ñaïi dieän, giaùm hoä(vôùi ngöôøi chöa vò thaønh nieân, ngöôøi bò haïn cheá hoaëc khoâng coøn naêng löïc haønh vi daân söï) 9
 10. 1.5.2. Ñoái vôùi khaùch haøng doanh nghieäp: -Giaáy ñeà nghò môû taøi khoaûn (theo maãu cuûa NH) -Baûn ñaêng kyù maãu chöõ kyù cuûa chuû taøi khoaûn vaø keá toaùn tröôûng (ñeå giao dòch vôùi NH nôi môû taøi khoaûn) -Giaáy pheùp kinh doanh (+Baûn ñieàu leä DN) (Chöùng minh toå chöùc ñöôïc thaønh laäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät) -Quyeát ñònh boå nhieäm giaùm ñoác, keá toaùn tröôûng. -Giaáy tôø chöùng minh tö caùch cuûa ngöôøi ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa chuû taøi khoaûn… 10
 11. 1.5. Caùc theå thöùc thanh toaùn chuû yeáu 1.5.1. Uyû nhieäm chi (UNC) UNC laø phöông tieän thanh toaùn do ngöôøi traû tieàn laäp yeâu caàu NH trích moät soá tieàn treân taøi khoaûn cuûa mình ñeå chuyeån vaøo taøi khoaûn cuûa ngöôøi thuï höôûng Ngöôøi thuï höôûng Chính ngöôøi laäp UNC Beân thöù 2 khaùc Taøi khoaûn cuûa ngöôøi laäp UNC vaø taøi khoaûn ngöôøi thuï höôûng Cuøng ngaân haøng Khaùc ngaân haøng 11
 12. 1.4. Caùc theå thöùc thanh toaùn chuû yeáu 1.4.1. Uyû nhieäm chi (UNC) : M, B m TK cùng NH (3b) Ngöôøi chi tr Ngân (M) (2) hàng (1) (3a) N 4211-M Có 4211-B Ngöôøi thuï höôûng (B) UNC coù giaù trò thanh toaùn moät laàn hoaëc nhieàu laàn 12
 13. 1.4. Caùc theå thöùc thanh toaùn chuû yeáu N 4211 (M) 1.4.1. Uyû nhieäm chi (UNC) Có TK 5211(519) (M, B m TK 2NH cùng HT) (2) Ngaân haøng ngöôøi chi traû Ngöôøi chi tr (M) (ACB-CNTB-hcm) (3a) (1) (3b) Ngaân haøng ngöôøi thuï Ngöôøi thuï höôûng (4) höôûng(ACB-CNBT-hcm) (B) N 5212(519) Có 4211(B) 13 UNC coù giaù trò thanh toaùn moät laàn hoaëc nhieàu laàn
 14. 1.4. Caùc theå thöùc thanh toaùn chuû yeáu 1.4.1. Uyû nhieäm chi (UNC) N 4211 (M) (M, B m TK 2NH cùng HT) Có TK 5211(519) (2) Ngöôøi chi tr (M) NHCT-Cà mau (3a) (1) (3b) Ngaân haøng công thương Công ty Thanh Th o(B) (4) TG N 5212(519) Có 4211(B) 14 UNC coù giaù trò thanh toaùn moät laàn hoaëc nhieàu laàn
 15. Thu n vay công ty Thanh Th o _Tính lãi: 100 *3*1%*1.5 = 4.5 G c vay = 100 T ng = 104.5 nh kho n: N 4211-Cty Thanh Th o : 104.5 Có 2113-T.Th o : 100.0 Có 702 : 4.5 15 ng th i: Có 941 : 4.5
 16. 1.4. Caùc theå thöùc thanh toaùn chuû yeáu N 4211 (M) 1.4.1. Uyû nhieäm chi (UNC) Có TK (5012) (M, B m TK 2NH khác HT*) (2) Ngaân haøng ngöôøi chi Ngöôøi chi tr (M) traû (ACB-CNTB-HCM) (3a) (1) (3b) NH ngöôøi thuï höôûng Ngöôøi thuï höôûng (B) (4) (VCB-CNBT-HCM) N 5012 Có 4211(B) 16 UNC coù giaù trò thanh toaùn moät laàn hoaëc nhieàu laàn
 17. 1.4. Caùc theå thöùc thanh toaùn chuû yeáu N 4211 (M) 1.4.1. Uyû nhieäm chi (UNC) Có TK (1113) (M, B m TK 2NH khác HT**) (2) Ngaân haøng ngöôøi chi Ngöôøi chi tr (M) traû (ACB-CNTB-HCM) (3a) (1) (3b) NH ngöôøi thuï höôûng Ngöôøi thuï höôûng (B) (4) (VCB-CNBT-BD) N 1113 Có 4211(B) 17 UNC coù giaù trò thanh toaùn moät laàn hoaëc nhieàu laàn
 18. 1.4. Caùc theå thöùc thanh toaùn chuû yeáu 1.4.2. Uyû nhieäm thu (UNT) UNT laø theå thöùc thanh toaùn trong ñoù ngöôøi thuï höôûng laäp uyû thaùc cho ngaân haøng thu hoä moät soá tieàn nhaát ñònh töø ngöôøi chi traû Ñaëc ñieåm Laø nghieäp vuï nhôø thu (khaùch haøng nhôø ngaân haøng thu hoä) Ngaân haøng khoâng chòu traùch nhieäm veà vaán ñeà tranh chaáp tieàn haøng giöõa hai beân beân KH 18
 19. 1.4. Caùc theå thöùc thanh toaùn chuû yeáu 1.4.2. Uyû nhieäm thu (UNT): M, B m TK cùng NH Ngöôøi chi tr (3b) Ngân (M) hàng (2) (1) N 4211-M (3a) Có 4211-B Ngöôøi thuï höôûng (B) 19
 20. 1.4. Caùc theå thöùc thanh toaùn chuû yeáu N 5212(5012,1113) 1.4.2. Uyû nhieäm thu (UNT) Có 4211(B) (2)UNT+ Ngaân haøng ngöôøi Ngöôøi thuï höôûng thuï höôûng (B) (6) (1) (5) (3) Ngaân haøng ngöôøi Ngöôøi chi tr (M) (4) chi traû N 4211(M) Có 5211(5012,1113) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2