intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 3: Phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích ngành

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

29
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 3: Phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích ngành cung cấp cho người học các kiến thức về phân tích vĩ mô, mô hình PEST, phân tích kinh tế (Mô hình nhân tố), phân tích ngành (Mô hình SWOT, mô hình five forces, mô hình diamond). Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 3: Phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích ngành

  1. 02/01/2014 NỘI DUNG CHƯƠNG 3: 1 Phân tích vĩ mô (mô hình PEST) PHAÂN TÍCH KINH TEÁ VĨ MOÂ 2 Phân tích kinh tế (Mô hình nhân tố) VAØ PHAÂN TÍCH NGAØNH 3 Phân tích ngành (Mô hình SWOT, mô hình five forces, mô hình diamond) PHAÂN TÍCH VÓ MOÂ PHAÂN TÍCH VĨ MOÂ • Mô hình PEST Yếu tố Chính trị Yếu tố Kinh tế •Quản lý nhà nước •Tăng trưởng kinh tế •Chính sách thuế •Lạm phát, lãi suất •Chính sách thương mại •Nhân công •Quan liêu, tham nhũng •Ảnh hưởng toàn cầu hóa Yếu tố văn hóa xã hội Yếu tố Kỹ thuật •Tăng trưởng dân số •Kỹ thuật mới •Giáo dục •Chuyển giao •Quan đểm xã hội •Nghiên cứu phát triển •Phong cách 1
  2. 02/01/2014 PHAÂN TÍCH KINH TẾ PHAÂN TÍCH KINH TẾ • Mô hình nhân tố Khuûng hoaûng taøi chính toaøn caàu  Kinh teá toaøn caàu vaø khu vöïc: khuûng hoaûng kinh teá, chính trò, tyû giaù hoái ñoaùi …  Kinh teá vó moâ trong nöôùc: toång saûn phaåm quoác noäi (GDP), sản lượng coâng nghiệp, tyû leä thaát nghieäp, laïm phaùt, laõi suaát, thaâm huït ngaân saùch, ñoä nhaïy caûm cuûa doanh nghieäp vaø ngöôøi tieâu duøng…  Chính saùch cuûa chính phuû: chính saùch taøi khoùa (chi tieâu cuûa chính phuû, thueá), chính saùch tieàn teä(cung tieàn, laõi suaát)… 2
  3. 02/01/2014 PHAÂN TÍCH KINH TẾ PHAÂN TÍCH KINH TẾ Toång saûn phaåm quoác noäi Laïm phaùt http://advisoranalyst.com/glablog/tag/good-stock/ http://sagaciousinvestor.blogspot.com/2011/03/stocks-inflation-hedge-or-vedge.html PHAÂN TÍCH KINH TẾ PHAÂN TÍCH KINH TẾ • Laõi suaát • Laïm phaùt Thí dụ: Moái quan heä giöõa lôïi nhuaän vaø lam phaùt ôû Malaysia sau khuûng hoaûng taøi chính Chaâu AÙ 1997 Không tim thâý mối quan hệ 3
  4. 02/01/2014 PHAÂN TÍCH KINH TẾ PHAÂN TÍCH KINH TẾ • Giaù daàu Caùc nhaân toá vó moâ • SP: chæ soâ S&P 500 • IP : chæ soá saûn löôïng coâng nghieäp • TBR: laõi suaát tín phieáu kho baïc • GBR: laõi suaát traùi phieáu chính phuû • JP: tyû giaù JPY vaø USD Vôùi: P laø söï bieán ñoäng cuûa lôïi nhuaän v laø söï bieán ñoäng cuûa giaù daàu PHAÂN TÍCH KINH TẾ Caùc nhaân toá vó moâ 4
  5. 02/01/2014 PHAÂN TÍCH NGAØNH PHAÂN TÍCH NGAØNH Caùc giai ñoaïn cuûa chu kyø soáng cuûa ngaønh: • Mô hình SWOT • Tiên phong • Tăng trưởng nhanh • Ổn định • Suy thoái Strengths (S) Weaknesses (W) Threats (T) Opportunities (O) SWOT analysis PHAÂN TÍCH NGAØNH Strengths Weaknesses High growth rate Fixed-line sector remains largely • Mô hình five forces (Michael Porter) Rapidly renewed technology monopolized High potential for value-added Lack of key strategic investors in services the sector’s main operators An increasingly competition in all Many rural areas have little or no segments access to any telecommunications Huge customer market with the services population of 87 million in 2008 Opportunities Threats Liberalisation of the telecoms A delay in network expansion could industry could see entrance of slow potential growth strategic investors such as NTT Number of inactive mobile DoCoMo, SingTel and Telenor subscribers is unknown WTO membership in 2007 makes Poor quality of ADSL services and Vietnam a more appealing high prices are combining to hold up investment 1/2/2014 centre broadband growth 19 5
  6. 02/01/2014 •Threat of new entrants: Chi phí thành lập, lợi thế quy mô, nhu cầu vốn lưu động, thâm nhập vào kênh phân phối, chính sách của chính phủ PHAÂN TÍCH NGAØNH •Bargaining power of suppliers: Mức độ tập trung của nhà cung cấp, chi phí thay đổi nhà cung cấp, sự khác biệt của sản phẩm, khối lượng cung cấp, đe Rủi ro của ngành dọa sáp nhập, nguồn vốn, lao động – rủi ro kinh doanh (BR) •Bargaining power of buyers: Mức độ tập trung của khách hàng, chi phí thay – rủi ro tài chính (FR) đổi khách hàng, thông tin khách hàng, sự nhạy cảm về giá – rủi ro thanh toán (LR) – rủi ro tỷ giá hối đoái (ERR) •Threat of substitute products: Giá và sản phẩm thay thế, đánh giá của khách hàng về sản phẩm thay thế – rủi ro chính trị (CR) •Rivalry among competitors: mức độ tập trung và cạnh tranh giữa các công ty, tốc độ tăng trưởng của ngành, chi phí cố định , năng suất, sự khác biệt của sản phẩm, đối thủ cạnh tranh nước ngoài, thị phần, rào cản doanh nghiệp 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2