intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 136: Oai – oay – uây (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

Chia sẻ: Chu Thảo Minh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:14

14
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 136: Oai – oay – uây (Trường Tiểu học Ái Mộ B) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen và nhận biết được các vần oai – oay – uây; luyện tập tìm những tiếng có vần oai và tiếng có vần oay và tiếng có vần uây; tập đọc bài Thám tử mèo;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 136: Oai – oay – uây (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

 1. BÀI GIẢNG SOẠN THẢO THEO BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU TIẾNG VIỆT 1 (Tập 2)
 2. Bµi 136 Oai – o ay – u©y
 3. 1. Lµm que n: Bµi 136. Oai – o ay – u©y ®iÖn tho ¹i
 4. 1. Lµm que n Bµi 136. Oai – o ay – u©y g hÕ xo ay
 5. 1. Lµm que n Bµi 136. Oai – o ay – u©y khuÊy bé t
 6. 2. TiÕng  nµo  c ã vÇn o ai?  tiÕng  nµo  c ã vÇn o ay?  TiÕng  nµo  c ã vÇn u©y? qu¶ xo µi ng o ¸i l¹i ng o e  ng uÈy lè c  xo ¸y
 7. 2. TiÕng  c ã vÇn o ai?  tiÕng  c ã vÇn o ay?  TiÕng  c ã vÇn u©y? qu¶ xo µi ng o ¸i l¹i ng o e  ng uÈy lè c  xo ¸y
 8. 140 160 30 9012345678 130 60 50 20 80 40 170 150 180 100 120 110 90 70 10 THẢO LUẬN NHÓM T×m nh÷ng  tiÕng  c ã vÇn  o ai, tiÕng  c ã vÇn o ay­ vµ  tiÕng  c ã vÇn u©y.
 9. 3. TËp ®äc : Th¸m tö  mÌo MÌo  m¬ lµm th¸m tö . Nh ưng  ®é i th¸m tö  c hØ tuyÓn nh÷ng  c hó   c hã. ThÊy mÌo , hä ng u©y ng uÈy bá ®i.  MÌo   lo ay  ho ay  ng hÜ  kÕ.  Nã  hãa  trang   thµnh  c ó n  vµ  tró ng   tuyÓn. Vµo  ®é i, mÌo  kh¸m ph¸ ra mé t vô  tré m lín. C¶ ®é i mõ ng  c «ng .  §ó ng   ló c   ®­îc   nhµ  vua  g ¾n  hu©n  c h ư¬ng ,  mÌo   kho ¸i  c hÝ,  bué t  miÖng  kªu. “Me o !” Nh­ng   v×  c ã  tµi,  mÌo   vÉn  ®­îc   g i÷  l¹i.  Nã  c ßn  lªn  c hø c   ®é i  trưë ng . Theo truyện nước ngoài (Nguyễn Hoàng kể)
 10. GIẢI NGHĨA TỪ thám tử: người làm nghề điều tra các việc theo yêu cầu của ai đó. nguây nguẩy: (bộ điệu tỏ ý không bằng lòng, không đồng ý bằng những động tác như vung vẩy tay chân, lắc đầu, nhún vai,...). trúng tuyển: (thi đỗ). buột miệng: (tự nhiên nói ra, không kịp nén lại).
 11. LuyÖn ®äc  tõ  ng ÷ ngu©y th¸m tö tróng tuyÓn nguÈy loay hoay hãa trang mõng c«ng hu©n kho¸i chÝ buét miÖng chư¬ng ®éi trưëng
 12. Ý nµo  ®ó ng A. MÌo  ®ưîc  tuyÓn vµo  ®é i th¸m tö  v× nã  lµ mÌo .  B. MÌo  ®­îc  g i÷ ë  l¹i ®é i th¸m tö  v× nã c ã  tµi
 13. 4. TËp viÕt Gi¸o  viªn ®äc  c ho  häc  s inh viÕt b¶ng  c o n
 14. Xin Chaân Thaønh Caùm Ôn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2