intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 137: Vần ít gặp (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

Chia sẻ: Chu Thảo Minh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:15

9
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 137: Vần ít gặp (Trường Tiểu học Ái Mộ B) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen và nhận biết được các vần oong - oóc - uýp - oèo - uều - oào - uỷu; luyện tập tìm những tiếng có vần oong và tiếng có vần oóc và tiếng có vần uýp; tập đọc bài Ý kiến hay;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 137: Vần ít gặp (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

 1. BÀI GIẢNG SOẠN THẢO THEO BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU TIẾNG VIỆT 1 (Tập 2)
 2. Bµi 137 VÇn Ýt g Æp
 3. 1. Lµm que n: Bµi 137: VÇn Ýt g Æp c ¸i xo o ng quÇn s o ãc ®Ìn tuýp ng o »n ng o Ìo ng uÒu ng o µo khuûu tay
 4. 1. Lµm que n: Bµi 137: VÇn Ýt g Æp c ¸i xo o ng
 5. 1. Lµm que n: Bµi 137: VÇn Ýt g Æp quÇn s o ãc
 6. 1. Lµm que n: Bµi 137: VÇn Ýt g Æp ®Ìn tuýp
 7. 1. Lµm que n: Bµi 137: VÇn Ýt g Æp ng o »n ng o Ìo
 8. 1. Lµm que n: Bµi 137: VÇn Ýt g Æp ng uÒu ng o µo
 9. 1. Lµm que n: Bµi 137: VÇn Ýt g Æp khuûu tay
 10. 2. TiÕng  nµo  c ã vÇn o ap?  tiÕng  nµo  c ã vÇn u©ng ?
 11. 3. TËp ®äc : ý kiÕn hay Thá vµ c ¸c  b¹n ra biÓn ng hØ hÌ. §ªm Êy. C¶ bän lªn bo o ng  tµu. Tr¨ng  s ¸ng  h¬n ®Ìn tuýp. Thá më  ®µn  o ãc ,  h¸t  vang .  MÌo   tiu  ng hØu  v×  võ a  c ©u  hô t  c o n  c ¸  to   c ò ng   “ng o ao   ng o ao ”  hßa  g iäng .  Vưîn  lµm  xiÕc ,  tay  ng uÒu  ng ßao   ®u  trªn  s îi  d©y  buåm ng o »n ng o Ìo . Co n  s ãc   nã  b©ng   khu©ng   ng he   s ãng   vç   ×  o ¹p.  Nã  b¶o :  “Tí  muè n  kiÕm vá è c  biÓn tÆng  mÑ”. C¶ bän å lªn: “Ý kiÕn qu¸ hay!” Nguyễn Minh
 12. LuyÖn ®äc  tõ  ng ÷ bo o ng  tµu ®Ìn tuýp ®µn o ãc tiu ng hØu ng o ao  ng o ao ng uÒu ng ßao ng o »n ng o Ìo b©ng  khu©ng s ãng  vç  × o ¹p kiÕm vá è c   biÓn
 13. g hÐp ®ó ng : a. MÌo 1. × o ¹p b. Tay v ưîn 2. ng o ao  ng o ao c . D©y buåm 3. B©ng  khu©ng d. S ãc 4. ng uÒu ng ßao e . S ãng 5. ng o »n ng o Ìo
 14. 4. TËp viÕt Gi¸o  viªn ®äc  c ho  häc  s inh viÕt b¶ng  c o n
 15. Xin Chaân Thaønh Caùm Ôn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2