Bài giảng muối phản ứng với axit p1

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
145
lượt xem
26
download

Bài giảng muối phản ứng với axit p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng muối phản ứng với axit p1', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng muối phản ứng với axit p1

 1. Baøi 4
 2. Caùc Coâng thöùc vieát phaûn öùng Caàn nhôù 3 coâng thöùc sau: Coâng thöùc 1: MUOÁI phaûn öùng vôùi AXIT LOAÏI 1 Coâng thöùc 2: MUOÁI phaûn öùng vôùi AXIT LOAÏI 2 Coâng thöùc 3: MUOÁI phaûn öùng vôùi AXIT LOAÏI 3
 3. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi (Phaûn öùng trao ñoåi) Saûn phaåm phaûi coù: Chaát keát tuûa Chaát bay hôi Chaát khoù ñieän ly hôn
 4. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 1: Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) a. BaCl2 + ddH2SO4 →BaSO4 ↓ + 2 HCl H 2SO4 BaSO b. AgNO + ddHCl b. AgNO33 + ddHCl c. Na2CO3 + ddHCl d. NaHCO3 + ddHCl e. FeS + dd HCl f. CuS + ddHCl
 5. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 1:Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) b. AgNO3 + HCl → AgCl + HCl AgCl↓ c. Na2CO3 + ddHCl d. NaHCO3 + ddHCl e. FeS + dd HCl f.CuS + ddHCl
 6. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 1:Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) c. Na2CO3 + 2 HCl → 2 NaCl + H2O + CO2↑ d. NaHCO3 + ddHCl e. FeS + dd HCl f. CuS + ddHCl Aùp duïng 2: (Trích ñeà ÑHBKHN – 2001)
 7. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 1:Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) d. NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 ↑ e. FeS + dd HCl f. CuS + ddHCl Aùp duïng 2: a. Hoaøn thaønh pöù FeS + HCl → Khí A Na2SO3+ HCl → Khí B b.
 8. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 1:Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) e. FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S f. CuS + ddHCl Aùp duïng 2: a. Hoaøn thaønh caùc pöù FeS + HCl → Khí A Na2SO3+ HCl → Khí B b. Cho khí A phaûn öùng vôùi khí B Vieát phaûn öùng.
 9. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 1: e. FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S f. CuS +2 HCl →Vì: MuoáiH2S CuCl2 + sunfua [Pb →sau) Sai khoâng phaûn öùng vôùi axit loaïi 1 Aùp duïng 2: a. Hoaøn thaønh caùc pöù FeS + HCl → Khí A Na2SO3+ HCl → Khí B b. Cho khí A phaûn öùng vôùi khí B. Vieát phaûn öùng.
 10. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 2: (Trích ñeà ÑHBKHN – 2001) a. Hoaøn thaønh caùc pöù Khí A: H2S FeS + HCl → Khí A Khí B: SO2 Na2SO3+ HCl → Khí B b. Cho khí A phaûn öùng vôùi khí B. Vieát phaûn öùng. SO2 + H2S → ?
 11. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 3: Cho 3,48 gam muoái cacbonat cuûa kim loaïi M phaûn öùng vôùi ddHCl (dö). Daãn heát khí thu ñöôïc vaøo bình ñöïng ddNaOH dö; thaáy khoái löôïng chaát tan trong bình taêng 0,78 gam. Tìm coâng thöùc muoái cacbonat?
 12. M2(CO3)n + ddHCl M2(CO3)n + ddHCl CO2 CO2 3,48 gam ddNaOH 3,48 gam hs mol (dö) PP 4 böôùc Raát deã Khoái löôïng chaátt tan chaá tan taêng 0,78 gam taêng 0,78 gam M2(CO33)n:? M2(CO )n :? (Tröôùc) CO2 hs mol ÑS: FeCO3 GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
Đồng bộ tài khoản