intTypePromotion=3

Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 5 - Nguyễn Xuân Nghĩa

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
107
lượt xem
27
download

Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 5 - Nguyễn Xuân Nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 5 - Tổ chức xã hội có nội dung trình vày lý thuyết xã hội, các lý thuyết về nhóm, năng động nhóm, các loại hình tổ chức có quy mô lớn - tổ chức chính thức, quan hệ sơ cấp và TCCT trong xã hội hiện đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 5 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  1. Bài 5: Tổ chức xã hội (social organizations)  Định nghĩa TCXH.  Qui mô TCXH: - nhỏ: nhóm/ - lớn: tchức chính thức  I. Nhóm xã hội (social group): 1. Định nghĩa: Phân biệt với đám đông/ công chúng 2. Phân loại: C.H. Cooley : nhóm sơ cấp/ thứ cấp - so sánh (bảng 5.1: tr. 106) 3. Một số khái niệm khác: cộng đồng/ mạng lứơi (phân tích mạng lưới) tr. 108
  2. II. Các lý thuyết về nhóm: 1. lyù thuyeát töông taùc bieåu töôïng: - trong nhoùm giao tieáp nhö theá naøo, caùch ñeå truyeàn ñaït yù nghóa… - qui moâ, caùc khía caïnh cuûa öùng xöû (khoaûng caùch, baèng lôøi…); nhaän thöùc tình huoáng (D. Sudnow). - lyù thuyeát “ñoùng kòch” cuûa E. Goffman: “taïo aán töôïng”; “tieàn caûnh/haäu tröôøng” 2. Thuyeát cô caáu / chöùc naêng: - haønh vi trong nhoùm ñaõ bò qui ñònh; coâng vieäc cuûa nhoùm bò qui ñònh bôûi cô caáu lôùn hôn. 3. Lyù thuyeát maâu thuaãn xaõ hoäi: - maâu thuaãn bò chi phoái bởi qui moâ, ccaáu, cnaêng của nhoùm; - qui luaät thieåu soá trò trong nhoùm (R. Michels); - maâu thuaãn cuõng coù coâng duïng tích cöïc (Coser)
  3. III. Năng động nhóm: - Định nghĩa - Nội dung: * n/c lãnh đạo: - đnghĩa lãnh đạo bằg vai trò xhội - hình thức lãnh đạo (Bales): lãnh đạo cviệc (task leader), lãnh đạo tcảm (socioemotional leader) - loại hình lãnh đạo và tác dụng đv nhóm: nc của Lippitt & White…v * truyền thông trong nhóm vd: “hai bước trong truyền thông” E. Katz, P. F. Lazarfeld (*) - truyền thông tuỳ thuộc bản chất lãnh đạo, cơ cấu, mục tiêu của nhóm…
  4. IV. Các loại hình tổ chức có qui mô lớn:Tổ chức chính thức (formal organization) 1. ĐN: TCCT 2. So sánh nhóm & tcct (tr. 116) (**) 3. Phân loại TCCT theo A. Etzioni: - TC có tính qui phạm (normative org.) - TC có tính cưỡng bức (coercive org.) - TC duy lợi (utilitarian org.) * 1 TC có 3 tính chất kể trên 4. TC bàn giấy (bureaucracy): -a) đn b) lsử c) đặc điểm d) ưu + hạn chế 5. Các sách lược để: “nhân bản hoá tổ chức”:a) hội nhập các thành viên; b) chia sẻ TN &QH c) thăng tiến mọi ng.
  5. V. Quan hệ sơ cấp & TCCT trong XH hiện đại: 1. Xu hướng: * xh ctruyền gắn với nhóm sơ cấp * xhhđ gắn với sự ptriển của các nhóm thứ cấp và TCCT. - Weber: tcct gắn với tính duy lí: tính toán cá nhân + quan hệ thứ cấp-> sức mạnh Tây phương.( Durkheim & Weber cũng thấy khuyết điểm…) 2. TCCT ở Nhật ( thập niên 1980) W. Ouchi: 2 đđiểm: tính tập thể + quan hệ sơ cấp
  6. TCCT Tây phương TCCT Nhật: 1)Thuê mướn + - cạnh tranh cá nhân - tuyển tập thể; thăng tiến cùng mức lương nnghiep 2) gắn bó với xn, - cá nhân rời XN do - Thuê suốt đời, đòi an toàn nghề tính toán và ngược lại sự trug thàh, tránh nghiệp sa thải 3) đời tư/ hđộng - Phân biệt rõ cuộc - Lo cho cn về nhà trong xn: sống riêng tư/ xí ở, giải trí, sih hoat nghiệp chung xn 4) huấn luyện -dựa trên chuyên môn - huấn luyện tổng trpng xn: hóa qát cho nv 5) Ra qđịnh, lãnh - ban lãnh đạo - hỏi ý kiến tập thể đạo: trước qđịnh
  7. Câu hỏi thảo luận: a) Anh chị thích mô hình TCCT của Tây phương hay Nhật? Tại sao? b) Theo suy nghĩ của anh chị, mô hình TCCT Nhật bản có thể áp dụng ở VIỆT NAM không? c) Bài học lớn nào được rút ra, theo suy nghĩ của anh chị từ mô hình TCCT của Nhật?
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản