intTypePromotion=1

Bài giảng: Phân tích kết cấu bằng MIDAS CIVIL

Chia sẻ: Trịnh Văn Chân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
554
lượt xem
250
download

Bài giảng: Phân tích kết cấu bằng MIDAS CIVIL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'bài giảng: phân tích kết cấu bằng midas civil', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Phân tích kết cấu bằng MIDAS CIVIL

 1. Tr−êng ®¹i häc giao th«ng vËn t¶i bµi gi¶ng ph©n tÝch kÕt cÊu b»ng Midas civil (phÇn c¬ b¶n) Gi¶ng viªn: Ths. NguyÔn H÷u H−ng Bé m«n C«ng Tr×nh Giao th«ng thµnh phè TP.Hå ChÝ Minh 9-2007
 2. Bµi gi¶ng Midas Civil Ch−¬ng 1: Giíi thiÖu chung vÒ Midas H×nh 1: Cöa sæ lµm viÖc cña phÇn mÒm Midas 1. Menu File T¹i menu file cã c¸c chøc n¨ng chÝnh sau: New Project: T¹o file míi Open project: Më file míi Close Project: §ãng file Project information: Th«ng tin dù ¸n (Th«ng tin vÒ file) Save: ghi file Save as: Ghi file Import: chøc n¨ng nhËp kÕt cÊu tõ c¸c phÇn mÒm kh¸c nh−: Auto Cad, Sap2000, Staad2000 vµ Lusas… Export: XuÊt kÕt cÊu ra file DXF, MiDas Windows meta file: Ghi c¸c d÷ liÖu vÒ ®å ho¹ ra ®Üa Print meta files: In c¸c d÷ liÖu vÒ ®å ho¹ Windows bitmap file: Ghi c¸c d÷ liÖu vÒ då ho¹ ra file *. bmp Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 2 §HGTVT
 3. Bµi gi¶ng Midas Civil 2.Menu Edit Chøc n¨ng chÝnh cña menu nµy nh− c¸c chøc n¨ng cña Windows 3.Menu View Cã nh÷ng chøc n¨ng chÝnh sau: Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 3 §HGTVT
 4. Bµi gi¶ng Midas Civil Redraw: Lµm s¹ch mµn h×nh tr−íc nh÷ng thay ®æi. Initial View: Hoµn tr¶ l¹i m« h×nh ë tr¹ng th¸i ban ®Çu (minh ho¹ cô thÓ nh− sau) Dynamic View: + Zoom: phãng to thu nhá + Pan: Di chuyÓn m« h×nh + Rotate: Quay m« h×nh Shrink Elements: Co ng¾n phÇn tö, thÓ hiÖn râ c¸c nót phÇn tö. Perspective View: Phèi c¶nh Remove Hidden lines: ThÓ hiÖn ®é dµy vµ d¹ng mÆt c¾t m« h×nh cña kÕt cÊu nh− kÕt cÊu thËt. Render View: ThÓ hiÖn kÕt cÊu d−íi d¹ng 3D Render Option…: Lùa chän c¸c yÕu tè Render. Sau ®©y sÏ tËp trung vµo nh÷ng chøc n¨ng chÝnh cña menu nµy 3.1 Chøc n¨ng “Select” Môc select cã c¸c h×nh thøc lùa chän nh− sau: Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 4 §HGTVT
 5. Bµi gi¶ng Midas Civil 3.1.1 Identity Chøc n¨ng: Lùa chän theo tªn phÇn tö VÝ dô: Cã kÕt cÊu nh− h×nh vÏ d−íi ®©y: H×nh: m« h×nh kÕt cÊu khi ch−a bÞ chän. Gi¶ sö muèn chän tõ phÇn tö 1 ®Õn phÇn tö 10 cña dÇm ta lµm nh− sau: Chän Identity cã ®−îc b¶ng nh− sau: Trong môc lùa, chän lµ Elements hay Nodes th× tuú vµo môc ®Ých cã thÓ chän lµ Nodes hay Elements. Trong tr−êng hîp nµy cÇn chän lµ Elements. Sau ®ã ®¸nh sè phÇn tö cÇn chän vµo « bªn c¹nh nh− h×nh d−íi ®©y. Trong môc Select Type cho phÐp lùa chän theo mÆt c¾t, vËt liÖu, c¸c liªn kÕt, c¸c group… T¹i « d−íi cã thÓ lùa chän theo lo¹i phÇn tö nh−: Truss, Beam, Plate… Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 5 §HGTVT
 6. Bµi gi¶ng Midas Civil H×nh thÓ hiÖn viÖc lùa chän. H×nh kÕt cÊu sau khi ®−îc lùa chän. 3.1.2. Single Cho phÐp dïng chuét lùa chän tõng phÇn tö hay nót Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 6 §HGTVT
 7. Bµi gi¶ng Midas Civil 3.1.3 Windows Cho phÐp lùa chän theo h×nh ch÷ nhËt do chuét t¹o ra, chøc n¨ng nµy gièng chøc n¨ng lùa chän trong AutoCad. Ph¹m vi lùa chän KÕt qu¶ lùa chän. 3.1.4 Polygon Lùa chän theo h×nh ®a gi¸c Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 7 §HGTVT
 8. Bµi gi¶ng Midas Civil Ph¹m vi lùa chän KÕt qu¶ lùa chän 3.1.5 Intersect line Lùa chän theo ®−êng c¾t Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 8 §HGTVT
 9. Bµi gi¶ng Midas Civil §−êng th¼ng lùa chän KÕt qu¶ lùa chän 3.1.6 Plane Lùa chän theo mÆt ph¼ng khi lùa chän Plane xuÊt hiÖn b¶ng lÖnh nh− sau: Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 9 §HGTVT
 10. Bµi gi¶ng Midas Civil Cã c¸c h×nh thøc lùa chän nh− sau: +Lùa chän theo 3 ®iÓm +Lùa chän theo mÆt ph¼ng XY +Lùa chän theo mÆt ph¼ng XZ +Lùa chän theo mÆt ph¼ng YZ VÝ dô lùa chän theo mÆt ph¼ng YZ nh− sau: T¹i vÞ trÝ X chän 0 ®−îc mµn h×nh nh− sau: 3.2 Chøc n¨ng “unselect” Chøc n¨ng lo¹i bá nh÷ng ®èi t−îng ®· ®−îc lùa chän, h×nh thøc lùa chän gièng nh− chøc n¨ng select. Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 10 §HGTVT
 11. Bµi gi¶ng Midas Civil Cã c¸c chøc n¨ng t−¬ng tù nh− tÝnh n¨ng lùa chän ®èi t−îng 3.3. Chøc n¨ng “Activities” Mét trong nh÷ng tÝnh n¨ng míi vµ hiÖu qu¶ cña ch−¬ng tr×nh Midas, tÝnh n¨ng nµy cho phÐp chØ lµm viÖc víi c¸c ®èi t−îng mµ ta quan t©m. RÊt hiÖu qu¶ khi lµm viÖc víi nh÷ng m« h×nh cã qu¸ nhiÒu phÇn tö. Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 11 §HGTVT
 12. Bµi gi¶ng Midas Civil 3.3.1 Active Lµm viÖc víi nh÷ng ®èi t−îng ®−îc lùa chän VÝ dô: Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 12 §HGTVT
 13. Bµi gi¶ng Midas Civil §èi t−îng ®−îc lùa chän (H×nh trªn) Sau khi Active (H×nh bªn) 3.3.2 Inactive Kh«ng cho phÇn kÕt cÊu ®−îc lùa chän ho¹t ®éng. PhÇn kÕt cÊu ®−îc lùa chän Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 13 §HGTVT
 14. Bµi gi¶ng Midas Civil Sau khi Inactive 3.3.3 Invert ChuyÓn c¸c phÇn tö hiÖn t¹i ®ang Active sang inActive vµ ng−îc l¹i 3.3.4 Active identity Lùa chän theo thuéc tÝnh Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 14 §HGTVT
 15. Bµi gi¶ng Midas Civil Chän theo c¸c thuéc tÝnh: Group: Nhãm c¸c kÕt cÊu Load group: Nhãm t¶i träng Boundary Group: Nhãm ®iÒu kiÖn biªn Sau khi chän c¸c thuéc tÝnh sÏ xuÊt hiÖn c¸c nhãm t−¬ng øng. 3.4 Chøc n¨ng “Dislay” Lùa chän c¸c néi dung thÓ hiÖn trªn mµn h×nh theo b¶ng d−íi ®©y Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 15 §HGTVT
 16. Bµi gi¶ng Midas Civil Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 16 §HGTVT
 17. Bµi gi¶ng Midas Civil 4.Menu model C¸c chøc n¨ng ë menu Model 4.1 Chøc n¨ng “Structure Type” Dïng ®Ó ®Æt c¸c th«ng sè ban ®Çu khi m« h×nh ho¸ kÕt cÊu, sau khi lùa chän ®−îc b¶ng nh− sau: + Structure Type: lùa chän kh«ng gian ph©n tÝch kÕt cÊu cã c¸c h×nh thøc sau: ph©n tÝch trong 3-D, ph©n tÝch trong mÆt ph¼ng X-Z, ph©n tÝch trong mÆt ph¼ng Y-Z vµ ph©n tÝch trong mÆt ph¼ng X-Y vµ ph©n tÝch 3-D kh«ng chÕ bËc tù do quay quanh trôc Z Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 17 §HGTVT
 18. Bµi gi¶ng Midas Civil + Converting type of Model weight to Masses: BiÕn ®æi träng l−îng b¶n th©n cña m« h×nh thµnh khèi l−îng tËp trung: Kh«ng biÕn ®æi, biÕn ®æi ra c¸c h−íng X,Y vµ Z; BiÕn ®æi ra hai h−íng X, Y; BiÕn ®æi ra h−íng Z. 4.2 Chøc n¨ng “Structure Wizard” Dïng m« h×nh kÕt cÊu theo th− viÖn cã s½n 4.2.1 Beam Dïng m« h×nh ho¸ kÕt cÊu dÇm, sau khi lùa chän xuÊt hiÖn b¶ng nh− sau: Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 18 §HGTVT
 19. Bµi gi¶ng Midas Civil Môc Insert Môc Input/Edit + Input/Edit: Distance: ChiÒu dµi phÇn tö cÇn m« h×nh Repeat: Sè lÇn lÆp l¹i cña phÇn tö Auto Bround. Condition: Tù ®éng thªm ®iÒu kiÖn biªn Show Element N0. : HiÓn thÞ sè phÇn tö Material: Chän lo¹i vËt liÖu Section: Chän lo¹i mÆt c¾t +Insert: Insert point: ®iÓm chÌn Rotation: Gãc xoay theo c¸c ph−¬ng X,Y vµ Z 4.2.2 Column Hç trî m« h×nh ho¸ cét Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 19 §HGTVT
 20. Bµi gi¶ng Midas Civil Distance: Khai b¸o chiÒu dµi ®o¹n cét Repeat: Khai b¸o sè lÇn lÆp Boundary Condition: Khai b¸o ®iÒu kiÖn biªn (liªn kÕt) + Pin: Chèt +Fix: Ngµm +None: Kh«ng liªn kÕt Material: Khai b¸o vËt liÖu Section: Khai b¸o mÆt c¾t. 4.2.4 Arch Khai b¸o kÕt cÊu vßm Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 20 §HGTVT
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản