intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - GV. Trần Ngọc Tiến

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

350
lượt xem
91
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp (dùng cho sinh viên ngoài ngành QTKD) gồm 6 chương. Nội dung bài giảng trình bày đại cương về quản trị doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp, thông tin và quyết định trong quản trị doanh nghiệp, hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - GV. Trần Ngọc Tiến

 1. Bµi gi¶ng Qu¶n trÞ doanh nghiÖp (Dïng cho sinh viªn ngoµi ngµnh QTKD) Biªn so¹n: GV TrÇn Ngäc TiÕn Bé m«n Qu¶n trÞ doanh nghiÖp Khoa Qu¶n trÞ Kinh doanh Häc viÖn Ng©n hµng
 2. nh÷ nh÷ng néi dung chÝnh • Ch­¬ng I: ®¹i c­¬ng vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp • Ch­¬ng II: c¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ doanh nghiÖp • Ch­¬ng III: th«ng tin vµ quyÕt ®Þnh trong qTDN • Ch­¬ng IV: Ho¹ch ®Þnh ch­¬ng tr×nh qtdn • Ch­¬ng V: c«ng t¸c kiÓm so¸t trong doanh NhiÖp • Ch­¬ng VI: qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nhiÖp
 3. Ch­¬ng I: §¹i c­¬ng vÒ qu¶n trÞ dN I. Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 1. Kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp 2. C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp II. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm qu¶n trÞ doanh nghiÖp 2. B¶n chÊt cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp 3. C¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ III. C¸c tr­êng ph¸i lý thuyÕt øng dông trong qtdn 1. Tr­êng ph¸i lý thuyÕt qu¶n trÞ khoa häc 2. Tr­êng ph¸i lý thuyÕt qu¶n trÞ hµnh chÝnh 3. Tr­êng ph¸i t©m lý x· héi 4. Tr­êng ph¸i hÖ thèng 5. Tr­êng ph¸i qu¶n trÞ NhËt B¶n
 4. I. Dn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 1. Kh¸i niÖm doanh nghiÖp - Tæng qu¸t: DN lµ mét tæ chøc kinh tÕ ®­îc thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña con ng­êi vµ x· héi, vµ th«ng qua ho¹t ®éng h÷u Ých ®ã ®Ó kiÕm lêi. - Theo LuËt DN hiÖn hµnh cña ViÖt Nam (ban hµnh lÇn ®Çu n¨m 1999, söa ®æi bæ sung n¨m 2005 vµ chÝnh thøc cã hiÖu lùc tõ 01/07/2006): DN lµ mét tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®­îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng KD.
 5. I. Dn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2. C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp 2.1. C¨n cø vµo h×nh thøc së h÷u 2.1.1. Doanh nghiÖp mét chñ së h÷u a. Doanh nghiÖp Nhµ n­íc b. Doanh nghiÖp t­ nh©n c. C«ng ty TNHH mét thµnh viªn 2.1.2. Doanh nghiÖp nhhiÒu chñ së h÷u a. C«ng ty hîp danh b. C«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn c. C«ng ty cæ phÇn d. Hîp t¸c x·
 6. I. Dn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2. C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp 2.2. C¨n cø vµo quy m« a. Doanh nghiÖp quy m« lín b. Doanh nghiÖp quy m« võa c. Doanh nghiÖp quy m« nhá 2.3. C¨n cø vµo môc tiªu ho¹t ®éng a. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh b. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých 2.4. C¨n cø vµo ngµnh kinh tÕ – kü thuËt a. Doanh nghiÖp n«ng nghiÖp b. Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp c. Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i d. Doanh nghiÖp dÞch vô
 7. I. Dn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2.1.1. Doanh nghiÖp mét chñ së h÷u a. Doanh nghiÖp Nhµ n­íc - Kh¸i niÖm: Lµ tæ chøc kinh tÕ do Nhµ n­íc ®Çu t­ vèn thµnh lËp vµ tæ chøc qu¶n lý, ho¹t ®éng kinh doanh hoÆc ho¹t ®éng c«ng Ých nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu KT-XH do Nhµ n­íc giao. - §Æc ®iÓm c¬ b¶n: + Lµ mét ph¸p nh©n thuéc së h÷u Nhµ n­íc + Cã thÈm quyÒn kinh tÕ b×nh ®¼ng so víi c¸c DN kh¸c vµ h¹ch to¸n ®éc lËp trong ph¹m vi vèn ®iÒu lÖ + Gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ vµ ®­îc giao chøc n¨ng kinh doanh hoÆc chøc n¨ng ho¹t ®éng c«ng Ých + Cã trô së chÝnh ®Æt trªn l·nh thæ ViÖt Nam (Chó ý: Theo quy ®Þnh cña LuËt DN th× chËm nhÊt sau 4 n¨m c¸c DNNN ph¶i chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty cæ phÇn hoÆc C«ng ty TNHH)
 8. I. Dn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2.1.1. Doanh nghiÖp mét chñ së h÷u b. Doanh nghiÖp t­ nh©n - Kh¸i niÖm: Lµ doanh nghiÖp do mét c¸ nh©n lµm chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. - §Æc ®iÓm c¬ b¶n: + Do 1 ng­êi bá vèn ra, tù lµm chñ, ®ång thêi còng lµ ng­êi qu¶n lý DN. Mét ng­êi chØ ®­îc phÐp thµnh lËp 1 DNTN + Kh«ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, tøc lµ chñ doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n vÒ mäi kho¶n nî cña doanh nghiÖp + Chñ DN lµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, cã thÓ trùc tiÕp hoÆc thuª ng­êi qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh + Chñ DN cã quyÒn cho thuª hoÆc b¸n DN do m×nh së h÷u + Kh«ng ®­îc ph¸t hµnh bÊt kú lo¹i chøng kho¸n nµo
 9. I. Dn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2.1.1. Doanh nghiÖp mét chñ së h÷u c. C«ng ty TNHH 1 thµnh viªn - Kh¸i niÖm: Lµ doanh nghiÖp do mét tæ chøc hoÆc mét c¸ nh©n lµm chñ së h÷u - §Æc ®iÓm c¬ b¶n: + Chñ DN cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò ho¹t ®éng SX- KD ®­îc quy ®Þnh trong §iÒu lÖ c«ng ty + Chñ së h÷u chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c trong ph¹m vi sè vèn ®iÒu lÖ + Chñ së h÷u cã quyÒn chuyÓn nh­îng mét phÇn hoÆc toµn bé vèn ®iÒu lÖ cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c + Cã t­ c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh + Kh«ng ®­îc quyÒn ph¸t hµnh cæ phÇn
 10. I. Dn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2.1.2. Doanh nghiÖp nhiÒu chñ së h÷u a. C«ng ty hîp danh - Kh¸i niÖm: Lµ doanh nghiÖp ph¶i cã Ýt nhÊt 2 thµnh viªn lµ chñ së h÷u chung cña c«ng ty, cïng kinh doanh d­íi mét tªn chung (gäi lµ thµnh viªn hîp danh). Ngoµi c¸c thµnh viªn hîp danh cã thÓ cã c¸c thµnh viªn gãp vèn - §Æc ®iÓm c¬ b¶n: + Thµnh viªn hîp danh ph¶i lµ c¸ nh©n vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ c¸c nghÜa vô cña c«ng ty + Thµnh viªn gãp vèn chØ chÞu tr¸ch nhiÖm trong ph¹m vi sè vèn gãp vµo c«ng ty + Cã t­ c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh + Kh«ng ®­îc ph¸t hµnh bÊt kú lo¹i chøng kho¸n nµo
 11. I. Dn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2.1.2. Doanh nghiÖp nhiÒu chñ së h÷u b. C«ng ty TNHH 2 thµnh viªn trë lªn - Kh¸i niÖm: Lµ doanh nghiÖp trong ®ã c¸c thµnh viªn cã thÓ lµ tæ chøc hoÆc c¸ nh©n, sè l­îng thµnh viªn kh«ng v­ît qu¸ 50 cïng cam kÕt gãp vèn thµnh lËp c«ng ty - §Æc ®iÓm c¬ b¶n: + Thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c trong ph¹m vi sè vèn gãp vµo doanh nghiÖp + Thµnh viªn muèn chuyÓn nh­îng mét phÇn hoÆc toµn bé vèn gãp tr­íc hÕt ph¶i chuyÓn nh­îng cho c¸c thµnh viªn cßn l¹i råi míi ®­îc chuyÓn nh­îng cho ng­êi ngoµi + Cã t­ c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh + Kh«ng ®­îc quyÒn ph¸t hµnh cæ phÇn
 12. I. Dn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2.1.2. Doanh nghiÖp nhiÒu chñ së h÷u c. C«ng ty cæ phÇn - Kh¸i niÖm: Lµ doanh nghiÖp trong ®ã vèn ®iÒu lÖ ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn. Thµnh viªn së h÷u cæ phÇn gäi lµ cæ ®«ng, cæ ®«ng cã thÓ lµ tæ chøc hoÆc c¸ nh©n, sè l­îng tèi thiÓu lµ 3 vµ kh«ng h¹n chÕ sè l­îng tèi ®a - §Æc ®iÓm c¬ b¶n: + Cæ ®«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c trong ph¹m vi sè vèn gãp vµo doanh nghiÖp + Cæ phiÕu lµ chøng chØ do c«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh hoÆc bót to¸n ghi sæ x¸c nhËn quyÒn së h÷u mét hoÆc mét sè cæ phÇn, cã thÓ ghi tªn hoÆc kh«ng ghi tªn + Cæ ®«ng cã quyÒn tù do chuyÓn nh­îng cæ phÇn trõ tr­êng hîp quy ®Þnh bëi LuËt ph¸p + Cã t­ c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký KD + Cã quyÒn ph¸t hµnh chøng kho¸n c¸c lo¹i ®Ó huy ®éng vèn
 13. I. Dn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2.1.2. Doanh nghiÖp nhiÒu chñ së h÷u d. Hîp t¸c x· (LuËt HTX cã hiÖu lùc 01/07/04) - Kh¸i niÖm: HTX lµ tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ do c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh, ph¸p nh©n (x· viªn) cã nhu cÇu, lîi Ých chung tù nguyÖn gãp vèn, gãp søc lËp ra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó ph¸t huy søc m¹nh cña tËp thÓ vµ cña tõng x· viªn tham gia HTX. Cïng gióp nhau thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng SX-KD vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn, gãp phÇn ph¸t triÓn KT-XH cña ®Êt n­íc. - §Æc ®iÓm c¬ b¶n: + §¹i héi x· viªn cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt, bÇu ra Ban qu¶n trÞ lµm nhiÖm vô ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña HTX + Thu nhËp cña x· viªn ®­îc ph©n phèi chñ yÕu theo lao ®éng + Cã thÓ huy ®éng cæ phÇn cña x· viªn hoÆc ng­êi ngoµi HTX ®Ó t¨ng vèn
 14. I. Dn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2.2. C¨n cø vµo quy m« • Tiªu chÝ x¸c ®Þnh quy m«: - Sè lao ®éng sö dông - ChØ tiªu vÒ vèn, tµi s¶n - ChØ tiªu vÒ doanh thu, lîi nhuËn - KÕt hîp 2 trong 3 tiªu chÝ trªn  DN quy m« lín  DN quy m« võa  DN quy m« nhá • Th«ng th­êng ph©n lµm 2 lo¹i lµ quy m« lín vµ quy m« võa & nhá
 15. I. Dn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng *Tiªu chÝ x¸c ®Þnh DNV&N mét sè n­íc Quèc gia Sè lao ®éng Tæng vèn (TS¶n) Doanh thu Lîi nhuËn Australia
 16. I. Dn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2.3. C¨n cø vµo môc tiªu ho¹t ®éng a. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh - §Æt môc tiªu lµ lîi nhuËn, tõ ®ã ho¹t ®éng víi môc ®Ých tèi ®a ho¸ lîi nhuËn b. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých - §Æt môc tiªu gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt x· héi, c«ng céng. Do Nhµ n­íc thµnh lËp vµ giao nhiÖm vô
 17. I. Dn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2.4. C¨n cø vµo ngµnh kinh tÕ – kü thuËt a. Doanh nghiÖp n«ng nghiÖp - Lµ nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, h­íng vµo viÖc s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm n«ng nghiÖp b. Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp - Lµ nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong hÜnh vùc c«ng nghiÖp nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm b»ng c¸ch sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ c. Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i - Lµ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc l­u th«ng hµng ho¸, h­íng vµo viÖc khai th¸c c¸c dÞch vô trong kh©u ph©n phèi hµng ho¸ ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. Tøc lµ thùc hiÖn mua vµo b¸n ra ®Ó kiÕm lêi. d. Doanh nghiÖp dÞch vô - Lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô nh»m cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng gi¸ trÞ gia trong qu¸ tr×nh sö dông c¸c s¶n phÈm
 18. II. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm qu¶n trÞ doanh nghiÖp 1.1. C¸c c¸ch tiÕp cËn vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp a. Theo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp YÕu tè Kho S¶n xuÊt Kho B¸n hµng ®Çu vµo b. Theo hÖ thèng ho¹t ®éng kinh doanh C¸c yÕu tè bªn trong doanh nghiÖp C¸c yÕu tè thuéc m«i tr­êng ngµnh C¸c yÕu tè thuéc m«i tr­êng vÜ m«
 19. II. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm qu¶n trÞ doanh nghiÖp 1.2. Kh¸i niÖm qu¶n trÞ doanh nghiÖp * QTDN lµ mét qu¸ tr×nh t¸c ®éng liªn tôc, cã tæ chøc, cã h­íng ®Ých cña chñ DN lªn tËp thÓ nh÷ng ng­êi lao ®éng trong DN nh»m khai th¸c mét c¸ch tèt nhÊt nh÷ng tiÒm n¨ng vµ c¬ héi ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng SXKD nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra theo ®óng luËt ®Þnh vµ th«ng lÖ x· héi. - XÐt vÒ mÆt tæ chøc-kü thuËt gåm 3 néi dung chÝnh lµ: + Chñ thÓ qu¶n trÞ + §èi t­îng qu¶n trÞ + Môc tiªu cña doanh nghiÖp - XÐt vÒ mÆt kinh tÕ – x· héi th× QTDN nh»m: + Lµm doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn + Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cho chñ DN + Tèi ®a ho¸ lîi Ých cña mäi ®èi t­îng h÷u quan
 20. II. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp 2. B¶n chÊt cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp 2.1. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét khoa häc - Sö dông c¸c quy luËt kinh tÕ, tù nhiªn, x· héi - Tõ thùc tÕ kinh doanh h×nh thµnh m«n häc QTDN - VËn dông ph­¬ng ph¸p ®o l­êng hiÖn ®¹i, thµnh tùu cña khoa häc 2.2. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét nghÖ thuËt - Xö lý c¸c mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi - Phèi kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng nh»m ®¹t môc ®Ých chung - Sù nh¹y bÐn, khÐo lÐo trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ 2.3. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét nghÒ - Ph¶i ®i häc ®Ó cã kiÕn thøc thùc hiÖn tèt ®­îc c«ng viÖc - T¹o ra thu nhËp ®Ó nu«i sèng b¶n th©n vµ gia ®×nh - X¸c ®Þnh râ vÞ trÝ vµ nhiÖm vô, kh¶ n¨ng th¨ng tiÕn…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2