intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

Chia sẻ: Kệ Tui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:199

0
225
lượt xem
65
download

Bài giảng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội gồm có các nooijd ung chính sau đây: Cơ sở lý luận quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, Nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, giới thiệu quy trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đã áp dụng trên thế giới và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

 1. BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 1
 2. MỤC LỤC Bài mở đầu Chương 1. Cơ sở lý luận quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Chương 2. Nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Chương 3. Giới thiệu quy trình QHTTPTKTXH đã áp dụng trên thế giới và Việt Nam 2
 3. BÀI MỞ ĐẦU I. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam II. Những mục tiêu cơ bản phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam III. Vấn đề quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam IV. Đối tượng nghiên cứu môn học 3
 4. 3. VẤN ĐỀ QHTTPTKTXH Ở VIỆT NAM 3.1. TÌNH HÌNH CHUNG - THỰC HIỆN QUY TRÌNH CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ BẮT ĐẦU TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN QUY HOẠCH, RỒI CỤ THỂ HOÁ BẰNG CÁC KẾ HOẠCH 5 NĂM VÀ HÀNG NĂM. - QUY HOẠCH NGÀNH VÀ QUY HOẠCH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG PHẢI CĂN CỨ VÀO CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỊNH HƯỚNG QHTTPTKTXH CỦA VÙNG. - QUY HOẠCH TTPTKTXH PHẢI ĐƯỢC LÀM TRƯỚC, TẤT CÁC CÁC QUY HOẠCH CHI TIẾT PHẢI VĂN CỨ VÀO QHTTPTKTXH. 4
 5. 3.2. Về kế hoạch hoá - Kế hoạch hoá ứng dụng ở Việt Nam hiện nay gồm các khâu: Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch. - Các Bộ, Ngành tiến hành xây dựng quy hoạch ngành trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. - Các tỉnh, thành phố, trên cơ sở chiến lược phát triển KTXH của cả nước và quy hoạch của các ngành tiến hành xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH trên địa bàn lãnh thổ hành chính của mình. - Thực tế khi tổ chức thực hiện các khâu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch gặp nhiều lúng túng. 5
 6. 3.3. Về nội dung và phương pháp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam - Các chỉ tiêu hiện vật trong các QHTTPTKTXH còn hơi nhiều và quá cụ thể, cứng nhắc. - Vấn đề lượng hoá trong xử lý tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chưa rõ và chưa làm được bao nhiêu. 6
 7. - Khi nghiên cứu về cơ cấu kinh tế, chưa đề cập việc nghiên cứu các sản phẩm chủ lực. - Việc định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực còn tương đối tách rời nhau và chưa thật ăn nhập với cơ cấu kinh tế dự kiến. - Trong các giải pháp để thực hiện QHTTPTKTXH có hai giải pháp quan trọng là huy động vốn và phát triển nguồn nhân lực còn nhiều khiếm khuyết: 7
 8. + Giải pháp huy động vốn đầu tư, chưa tính toán được hết các nhân tố đầu tư quyết định phần GDP tăng thêm trong thời kỳ quy hoạch, do đó việc huy động nguồn vốn sẽ khó thực hiện. + Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chưa tính toán kỹ; chưa thấy được lĩnh vực, địa bàn nào thiếu và thiếu những loại lao động nào để có giải pháp bổ sung; lĩnh vực, địa bàn nào cần có giải pháp đào tạo lại,... + Giải pháp về cơ chế, chính sách còn chung chung. 8
 9. 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MÔN HỌC 4.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC MÔN QHTTPTKTXH LÀ MỘT MÔN HỌC LÝ LUẬN QUẢN LÝ ỨNG DỤNG, NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP CỤ THỂ VỀ XÂY DỰNG, ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ HỆ THỐNG QHTTPTKTXH TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC TẬP TRUNG VÀO: - PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ DỰ BÁO TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN. - TẠO LẬP NHỮNG CÔNG CỤ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ CÓ TÁC DỤNG KHUYẾN KHÍCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THEO ĐÚNG HƯỚNG ĐÃ ĐỊNH TRƯỚC. XỬ LÝ MỐI QUAN HỆ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NGÀNH, LĨNH VỰC VỚI VIỆC TỔ CHỨC LÃNH THỔ HỢP LÝ. 9
 10. 4.2. Nội dung nghiên cứu Môn học tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: - Cơ sở lý luận và phương pháp luận của quy hoạch phát triển, bao gồm các lập luận về cơ sở tồn tại của quy hoạch tổng thể PTKTXH trong nền kinh tế thị trường; Các quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc và các phương pháp tiếp cận của quy hoạch tổng thể PTKTXH; sự phân loại hệ thống quy hoạch tổng thể PTKTXH lãnh thổ, quy hoạch phát triển ngành. 10
 11. - Nội dung và phương pháp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội lãnh thổ bao gồm : phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố nguồn lực chủ yếu tác động đến sự phát triển kinh tế; xác định mục tiêu và khả năng phát triển cơ cấu kinh tế chủ yếu: Công nghiệp, Nông nghiệp và Dịch vụ. Luận chứng Quy hoạch phát triển không gian lãnh thổ như: quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn; quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng; quy hoạch tiểu vùng sản xuất. - Nội dung và phương pháp quy hoạch phát triển ngành và lĩnh vực bao gồm: Quy hoạch ngành sản xuất kinh doanh, quy hoạch sản phẩm chủ lực, luận chứng quy hoạch phát triển các lĩnh vực xã hội, môi trường chủ yếu như: giáo dục, y tế, văn hóa, đời sống dân cư, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. - Nghiên cứu ứng dụng một số quy trình quy hoạch tổng thể PTKTXH lãnh thổ và quy hoạch phát triển ngành. 11
 12. 4.3. Phương pháp nghiên cứu môn học - Để thực hiện yêu cầu của đối tượng và nội dung nghiên cứu, môn học dựa trên sự kết hợp của ba hệ thống lý luận quan trọng: các nguyên lý cơ bản của hệ thống lý luận Mác - Lênin; lý thuyết của nền kinh tế thị trường và lý luận về kinh tế học phát triển. Đồng thời môn học sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp hệ thống, phân tích - tổng hợp, so sánh, thống kê, phương pháp toán... - Nghiên cứu môn học quy hoạch tổng thể PTKTXH đòi hỏi người học phải được trang bị kiến thức của các môn học: kinh tế chính trị Mác - Lênin, triết học, kinh tế vĩ mô, quy hoạch phát triển, khoa học quản lý, dự báo. Đặc biệt khi học phải biết tận dụng, so sánh với các vấn đề có liên quan trực tiếp như: chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội. 12
 13. CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI I. Khái quát chung về QHTT PT KTXH II. Bản chất của QHTT PT KTXH III. Phương pháp tiếp cận QHTT PT KTXH lãnh thổ trong điều kiện kinh tế thị trường IV. Phương pháp tiếp cận QHTT PT KTXH vùng V. Những yêu cầu cơ bản và nguyên tắc QHTT PT KTXH tại Việt Nam 13
 14. I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 1. KHÁI QUÁT HỆ THỐNG KẾ HOẠCH HOÁ PHÁT TRIỂN 1.1. QUY TRÌNH KẾ HOẠCH HOÁ NỀN KINH TẾ HỆ THỐNG KẾ HOẠCH HOÁ BAO GỒM: - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN, - QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN, - KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 14
 15. CHIẾN QUY KẾ LƯỢC HOẠCH HOẠCH Chương trình Dự án phát triển 15
 16. a. Chiến lược phát triển - Chức năng chủ yếu của chiến lược là định hướng, vạch ra các đường nét chủ yếu trong thời gian dài  định tính là chủ yếu. Để định hướng chiến lược cần phải làm tốt cả mặt định tính cũng như định lượng. - Thời gian chiến lược: khoảng 10 - 20 và 25 năm. 16
 17. * Các bộ phận của chiến lược: - Nhận dạng thực trạng: phải được đánh giá toàn diện và trong một khoảng thời gian dài tương đương với thời gian của chiến lược sẽ xây dựng. - Các quan điểm phát triển, đó là những tư tưởng chủ đạo thể hiện tính định hướng của chiến lược. - Các mục tiêu phát triển, đặt ra các mức phấn đấu phải đạt được sau một thời kỳ chiến lược. - Hệ thống các chính sách và biện pháp. Đây là thể hiện sự hướng dẫn về cách thức thực hiện các mục tiêu đề ra. 17
 18. Chiến lược mang tầm quốc gia có ba đặc trưng chủ yếu - Cho một tầm nhìn dài hạn là từ 10 năm trở lên. - Làm cơ sở cho những hoạch định (bao gồm cả kế hoạch) phát triển toàn diện, cụ thể trong tầm trung hạn và ngắn hạn. - Mang tính khách quan, có căn cứ khoa học.  Chiến lược thường chỉ cú ở tầm quốc gia, là luận chứng kế hoạch để phỏt triển đất nước trong thời kỳ dài hạn. 18
 19. * Nội dung của chiến lược phát triển KTXH - Phân tích và đánh giá về các căn cứ xây dựng chiến lược (điều kiện tự nhiên, tài nguyên, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội...) - Cụ thể hoá và phát triển đường lối, chính sách của Đảng, xác định quan điểm cơ bản của chiến lược phát triển trong thời kỳ mới. 19
 20. - Đề ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu chủ yếu của thời kỳ chiến lược. - Cơ cấu kinh tế và các phương hướng chủ yếu phát triển các ngành, lĩnh vực, khu vực KTXH. - Các giải pháp về cơ chế, chính sách. - Các giải pháp tổ chức thực hiện việc đưa chiến lược vào cuộc sống. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản