intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 14 - Thanh toán tín dụng & quốc tế

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
85
lượt xem
5
download

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 14 - Thanh toán tín dụng & quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 14 - Thanh toán tín dụng & quốc tế trình bày về thanh toán quốc tế và vai trò thanh toán quốc tế; hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế và điều kiện thương mại quốc tế; các điều kiện thanh toán quốc tế; các phương tiện thanh toán quốc tế; khái niệm tín dụng quốc tế; các hình thức tín dụng quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 14 - Thanh toán tín dụng & quốc tế

 1. THANH TOÁN TÍN DỤNG &QUỐC TẾ
 2. 1 Thanh toán quốc tế 1.1. Thanh toán quốc tế và vai trò thanh toán quốc tế 1.2. Hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế và điều kiện thương mại quốc tế 1.3. Các điều kiện thanh toán quốc tế 1.4. Các phương tiện thanh toán quốc tế 2. Tín dụng quốc tế 2.1. Khái niệm tín dụng quốc tế 2.2. Các hình thức tín dụng quốc tế
 3. 1 Thanh toán quốc tế 1.1 Thanh toán quốc tế (TTQT) & vai trò . Khái niệm TTQT là quá trình thực hiện các hoạt động chi trả, thanh toán về tiền tệ được hình thành trên cơ sở những quan hệ trao đổi, vay mượn quốc tế giữa các quốc gia với nhau. . Vai trò TTQT - Tạo điều kiện mở rộng quan hệ tài chính tiền tệ - Thúc đẩy quan hệ thương mại quốc tế - Nâng cao chất lượng hoạt động của NH thương mại
 4. 1.2 Hệ thống văn bản pháp lý( tự nghiên cứu) 1.3 Các điều kiện thanh toán quốc tế - Điều kiện về tiền tệ Mỗi quốc gia có tên gọi và đơnvị tiền tệ khác nhau, do vạy trong thanh toán QT cần phải chọn loại tiền tệ nào cho hoạt động thanh toán. Tiền tệ để tính toán giá trị hàng hóa với tiền thanh toán trả nợ có thể khác nhau, tiền cho thanh toán có thể sử dụng tiền của nước NK, XK hoặc nước khác.
 5. Do thời điểm ký kết mua hàng với thời điểm thanh toán chênh lệch nhau vì vậy sự biến động về tỷ giá có thể gây thiệt hại cho người XK hay NK, để hạn chế thiệt hạ các bên thỏa thuận với nhau về giá trị đó Điều kiện lấy vàng đảm bảo Lấy đồng tiền ổn định đảm bảo hoặc sử dụng rổ tiền tệ đảm bảo
 6. 3.2. Ñieàu kieän veà ñòa ñieåm thanh toaùn Chæ roõ vieäc traû tieàn ñöôïc thöïc hieän ôû ñaâu ? nöôùc NK, nöôùc XK hay moät nöôùc thöù ba naøo ñoù. Nhìn chung, ai cuõng mong muoán ñöôïc thanh toaùn thöïc hieän taïi nöôùc mình vì coù nhieàu ñieåm lôïi nhö thu tieàn nhanh, ngaân haøng trong nöôùc thu ñöôïc caùc leä phí nghieäp vuï. Tuy vaäy, treân thöïc teá tuøy vaøo nhu caàu thanh toaùn cuï theå, caùc beân coù theå coù löïa choïn linh hoaït hôn.
 7. 3.3. Điều kiện về thời gian thanh toán - Trả tiền trước: đây là trường hợp bên mua trả trước cho bên bán toàn bộ hay một phần trị giá hợp đồng ngay sau khi hợp đồng đã được ký kết. Thực chất đây là khoản tín dụng mà bên mua cấp cho bên bán - Trả tiền ngay: đây là trường hợp mà quá trình thanh toán diễn ra đồng thời với quá trình giao nhận hàng. Hình thức này được hiểu có nhiều cách trả tiền ngay - Trả tiền sau: đây là trường hợp bên mua chỉ thực hiện việc trả tiền sau một thời gian nhất định kể từ khi nhận hàng hóa. Chấp nhận điều kiện trả tiền sau, tức là người bán đã cung ứng một khoản tín dụng thương mại cho người mua.
 8. 3.4. Điều kiện về phương thức thanh toán 4. Các phương tiện thanh toán quốc tế 4.1. Hối phiếu là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện của người phát hành(xk) yêu cầu người có tên trong hối phiếu phải thanh toán một số tiền tại địa điểm thời gian cụ thể đã ghi trong hối phiếu, hoặc theo lệnh của người này thanh toán cho người khác hoặc trả cho người cầm hối phiếu - Hối phiếu trả ngay: việc trả tiền được thực hiện ngay khi người trả tiền nhìn thấy hối phiếu khi hối phiếu được xuất trình đòi nợ. Loại hối phiếu này được dùng trong quan hệ mua bán trả ngay.
 9. • - Hoái phieáu coù kyø haïn: vieäc traû tieàn ñöôïc thöïc hieän sau moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh. Loaïi hoái phieáu naøy ñöôïc söû duïng trong quan heä mua baùn chòu. Ñoái vôùi hoái phieáu kyø haïn thì ngöôøi traû tieàn phaûi kyù chaáp nhaän cam keát ñaûm baûo thanh toaùn hoái phieáu ñuùng haïn. Nhôø tính chaát löu thoâng neân trong thôøi haïn hieäu löïc hoái phieáu coù theå ñöôïc chuyeån nhöôïng töø ngöôøi naøy sang ngöôøi khaùc giuùp cho ngöôøi sôû höõu hoái phieáu coù theå linh hoaït trong vieäc toå chöùc voán.
 10. 4.2. Séc(cheque, check) là mệnh lệnh trả tiền của người chủ tiền gởi tài khoản tại NH ra lệnh cho NH chuyển một số tiền từ tài khoản tiền gởi của mình cho người có ten trong séc hoặc trả tiền cho người cầm séc. Séc là phương tiện thanh toán phổ biến trong các phương thức giao dịch quốc tế
 11. 4.3. Giấy chuyển tiền do khách hàng lập gửi ngân hàng phục vụ mình yêu cầu ngân hàng chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng tại một địa điểm nhất định. Việc chuyển tiền được tiến hành dưới hình thức bằng thư hay bằng điện. 4.4. Thẻ thanh toán là phương thức chi trả phổ biến hiện trên thế giới vì nó tiện ích an toàn, thanh toán nhanh chóng và có thể thanh toán trên phạm vi rộng
 12. 5. Phương thức thanh toán quốc tế 5.1. Phương thức chuyển tiền N göôøi chuyeån tieàn (1) N göôøi th uï höôûn g (N haø nhaäp khaåu ) (N haø xuaát khaåu ) (2) (4) N gaân h aøn g (3) N gaân haøn g chuyeån tieàn traû tieàn Phương thức chuyển tiền có thể được thực hiện bằng thư hoặc bằng điện
 13. Laø phöông thöùc trong ñoù ngöôøi traû tieàn yeâu caàu ngaân haøng phuïc vuï mình chuyeån moät soá tieàn cho ngöôøi coù teân theo ñòa chæ vaø thôøi gian ghi treân giaáy chuyeån tieàn 5.2.Phöông thöùc thanh toaùn nhôø thu(uûy thaùc thu) laø phöông thuùc trong ñoù ngöôøi baùn sau khi giao haøng cho ngöôøi mua seõ phaùt haønh giaáy nhôø thu gôûi ñeán ngaân haøng phuïc vuï mình vaø nhôø NH thu hoä soá tieàn theo ñòa chæ ñaõ ghi treân giaáy nhôø thu ª Nhôø thu trôn: laø phöông thöùc thanh toaùn maø trong ñoù ngöôøi xuaát khaåu nhôø ngaân haøng thu hoä soá tieàn ghi treân hoái phieáu ôû ngöôøi nhaäp khaåu, nhöng khoâng keøm theo moät ñieàu kieän naøo caû
 14. NHAØ XUAÁ T KHAÅ U (1) NHAØ NHAÄ P KHAÅU (2) (7) (5) (4) NGAÂ N HAØ N G PHUÏ C (6) NGAÂN HAØ N G PHUÏ C VUÏ NHAØ XUAÁ T VUÏ NHAØ NHAÄ P KHAÅ U KHAÅ U (3) ª Nhôø thu keøm chöùng töø laø phöông thöùc maø ngöôøi XK sau khi gôûi haøng cho ngöôøi mua sau ñoù vieát giaáy nhôø thu keøm boä chöùng töø gôûi NH nhôø thu hoä vôùi ñk khi naøo nghöôøi mua traû tieàn hoaëc kyù nhaän traû tieàn môùi giao chöùng töø cho ngöôøi mua nhaän haøng
 15. 5.3. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là phương thức trong đó người NK đến NH xin được mở thư tín dụng để thanh toán cho người XK. Khi nào người xuất khẩu thực hiện đầy đủ các nội dung ghi trên thư tín dụng thì NH mở thư tín dụng mới thanh toán cho người XH (4) NHAØ NHAÄP KHAÅU NHAØ XUAÁT KHAÅU (1) (8 (9) (2) (3) (5) ) NGAÂN HAØNG THOÂNG NGAÂN HAØNG MÔÛ L/C (6) BAÙO & XAÙC NHAÄN (7)
 16. 5.4. Phương thức giao chứng từ trả tiền ngay (Cash agaisnt documents - CAD) là phương thức trong đó người nhập khẩu đến ngân hàng phục vụ người XK xin được mở tài khoản tín thác dể thanh toán cho người XK với đk khi nào người XK thực hiện đầy đủ yêu cầu của người NK thì ngân hàng thanh toán cho người XK. Phương thức này còn được gọi là COD (Cash on delivery) NH phuïc vuï nhaø XK 1 4 5 2 Nhaâp Khaåu Xuaát Khaåu 3
 17. 5.5. Phương thức mở tài khoản là phương thức mà nhà XK có tín nhiệm và quan hệ thường xuyên với người NK. Sau mổi lần XK sẽ ghi nợ cho người NK, định kỳ nhà NK sẽ thanh toán cho nhà XK II.Tín dụng quốc tế 1. Khái niệm Tín dụng quốc tế là quan hệ vay mượn sử dụng vốn lẫn nhau giữa các nước được thực hiện thông qua chính phủ, tổ chức nhà nước, các tổ chức tài chính quốc tế, ngân hàng, công ty, cá nhân.
 18. 2. Các hình thức tín dụng quốc tế  Căn cứ vào chủ thể tín dụng: tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà nước.  Căn cứ vào tính đảm bảo: tín dụng đảm bảo và tín dụng không đảm bảo.  Căn cứ vào mục đích sử dụng: tín dụng sản xuất và tín dụng phi sản xuất.  Căn cứ vào thời hạn của tín dụng: tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn và tín dụng dài hạn. 2.1. Tín dụng thương mại Tín dụng thương mại quốc tế là quan hệ tín dụng phát sinh trên cơ sở mua bán trao đổi hàng, cung ứng dịch vụ giữa các nhà xuất nhập khẩu với nhau theo hợp đồng mua bán ngoại thương
 19. - Tín duïng thöông maïi caáp cho nhaø xuaát khaåu Nhaø nhaäp khaåu cung caáp tín duïng döôùi hình thöùc öùng tröôùc tieàn haøng cho nhaø xuaát khaåu, trong tröôøng hôïp giaù trò hôïp ñoàng lôùn, thôøi gian saûn xuaát daøi, nhaø xuaát khaåu thieáu voán neân öùng tröôùc haøng taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho nhaø xuaát khaåu thöïc hieän hôïp ñoàng vaø giao haøng ñuùng haïn. Soá tieàn öùng tröôùc ñöôïc hoaøn traû baèng caùch khaáu tröø daàn sau moãi chuyeán giao haøng theo nhöõng caùch nhö sau : • Khaáu tröø theo tyû leä coá ñònh sau moãi chuyeán giao haøng. • Khaáu tröø theo tyû leä taêng daàn sau moãi chuyeán giao haøng. • Khaáu tröø moät laàn vaøo chuyeán giao haøng cuoái cuøng.
 20. - Tín dụng thương mại cấp cho nhà nhập khẩu + Tín dụng mở tài khoản: trên cơ sở hợp đồng mua bán ngoại thương được ký kết, nhà xuất khẩu mở tài khoản sau mỗi lần giao hàng ghi nợ cho nhà nhập khẩu, định kỳ nhà nhập khẩu thanh toán nợ cho nhà xuất khẩu. + Tín dụng chấp nhận hối phiếu: nhà xuất khẩu sau khi giao hàng, ký phát hối phiếu trả chậm (hối phiếu có kỳ hạn) đòi tiền nhà nhập khẩu. Nhà nhập khẩu có nghĩa vụ ký chấp nhận hối phiếu, cam kết đảm bảo thanh toán hối phiếu đúng hạn, có nghĩa là ký chấp nhận nợ đối với nhà xuất khẩu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2