intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính - tín dụng nông thôn - Lê Khương Ninh

Chia sẻ: Fczxxv Fczxxv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
229
lượt xem
71
download

Bài giảng Tài chính - tín dụng nông thôn - Lê Khương Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính - tín dụng nông thôn gồm 6 chương nhằm trình bày về những vấn đề chung về tín dụng vi mô và tín dụng nông thôn, đặc điểm của thị trường tín dụng nông thôn, thông tin bất cân xứng và hạn chế tín dụng, cấu trúc thị trường tín dụng nông thôn, phương pháp tiếp cận thị trường truyền thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính - tín dụng nông thôn - Lê Khương Ninh

 1. TÀI CHÁNH – TÍN D NG NÔNG THÔN Lê Khương Ninh lekhuongninh.googlepages.com 1
 2. N I DUNG Chương 1. Nh ng v n ñ chung v tín d ng vi mô và tín d ng nông thôn Chương 2. ð c ñi m c a th trư ng tín d ng nông thôn Chương 3. Thông tin b t ñ i x ng và h n ch tín d ng Chương 4. C u trúc th trư ng tín d ng nông thôn Chương 5. Phương pháp ti p c n truy n th ng trong xây d ng t ch c tín d ng nông thôn lekhuongninh.googlepages.com 2
 3. Chương 1. CÁC V N ð CHUNG I. T m quan tr ng c a h th ng tài chánh: I.1. Không có s lưu chuy n v n : V n ch có th ñư c phân b theo th i gian. T tiêu dùng hay ñ u tư vào chính d án c a mình. Không th tài tr h t các cơ h i ñ u tư có ñư c. Do ñó, không s d ng t t nh t ngu n tài nguyên v n c a xã h i. I.2. Có s lưu chuy n v n : V n có th chuy n ñ n nơi có cơ h i t t nh t. Có th thu hút v n ñ tài tr cho ý tư ng c a mình. Do ñó, v n ñư c s d ng t t hơn. lekhuongninh.googlepages.com 3
 4. I.3. Có s lưu chuy n v n, thông tin hoàn h o và không có chi phí giao d ch : Ngư i ti t ki m và nhà ñ u tư có th th a mãn nhu c u c a nhau m t cách hoàn h o. V n ñ u tư ñư c chuy n vào các d án có sinh l i cao nh t. K t qu : Ti n ti t ki m ñư c s d ng t i ưu. Tăng trư ng kinh t ch b gi i h n b i cơ h i ñ u tư mà n n kinh t có ñư c. Nhưng l i không t n t i lo i th trư ng này. lekhuongninh.googlepages.com 4
 5. I.4. Lưu chuy n v n, thông tin b t ñ i x ng và có chi phí giao d ch : Luôn xu t hi n thông tin b t ñ i x ng và chi phí giao d ch trong các giao d ch tín d ng. Thông tin b t ñ i x ng? Chi phí giao d ch? Thông tin b t ñ i x ng và chi phí giao d ch làm h n ch s lưu chuy n v n c a n n kinh t . Như th nào? Các trung gian tài chánh xu t hi n ñ gi i quy t hai v n ñ trên thông qua vi c: Cung c p phương ti n thanh toán. Làm c u n i gi a ngư i ti t ki m và nhà ñ u tư, nh vào: lekhuongninh.googlepages.com 5
 6. Gi m chi phí tìm ki m, chi phí thông tin và chi phí ki m soát so v i ngư i cho vay riêng l nh : Tính kinh t c a quy mô Chuyên môn hóa Công ngh thông tin Gi m r i ro thanh kho n, trong trư ng h p: T tài tr n n kinh t sơ khai Tài tr b ng v n vay lekhuongninh.googlepages.com 6
 7. Vai trò c a h th ng ngân hàng: Nh n ti n g i t s ñông. Cho vay dài h n trên cơ s ti n g i ng n h n. Gi m vi c gi các tài s n sinh l i th p ñ ñ m b o tính thanh kho n. ð u tư ñúng ch . Th ñ ng vì ch chuy n v n? Vai trò ch ñ ng c a ngân hàng ñ i v i tăng trư ng kinh t : T o v n: gi m các chi phí ( trên) nên làm tăng l i ích c a ngư i ti t ki m. T o ra k thu t. Ch n l c cơ h i: khi m khuy t c a ngân hàng. lekhuongninh.googlepages.com 7
 8. II. Vai trò c a tín d ng vi mô (nông thôn) ñ i v i an ninh lương th c: II.1. Vai trò c a tín d ng nông thôn ñ i v i an ninh lương th c : Làm tăng thu nh p c a h gia ñình (A. Sen). n ñ nh và làm gi m giá lương th c. Tăng cư ng kh năng ti p c n các d ch v tài chánh cho h gia ñình ñ ñi u hòa thu nh p theo th i gian. lekhuongninh.googlepages.com 8
 9. II.2. Kh năng ti p c n các d ch v tín d ng nh hư ng ñ n an ninh lương th c c a h gia ñình như th nào ? i. Tăng thu nh p: Ti n vay làm tăng v n s n xu t d n ñ n thu nh p cao hơn. Ti p c n công ngh s n xu t m i (gi ng, máy móc, v.v.) Tăng kh năng ch ng ch u r i ro. L i d ng r i ro. lekhuongninh.googlepages.com 9
 10. ii. Gi m chi phí b o hi m r i ro: Không c n ph i s d ng các hình th c ti t ki m truy n th ng không sinh l i nhưng r i ro l i cao như c t gi kim lo i quý, t n tr lương th c, nuôi gia súc, v.v. Không ph i ph thu c vào th trư ng tín d ng phi chính th c v i lãi su t cao. Không ph i bán “non” tài s n. Nhu c u ti t ki m cao, c.h. h i. iii. Tín d ng tiêu dùng: S d ng tín d ng ñ tài tr cho các nhu c u c p bách. lekhuongninh.googlepages.com 10
 11. T i sao v n không ñ n ngư i nghèo? S n lư ng Năng su t biên c a doanh nghi p giàu hơn Năng su t biên c a doanh nghi p nghèo hơn S lư ng v n lekhuongninh.googlepages.com 11
 12. • Nguyên nhân: R i ro Không ñ ñi u ki n ñ theo dõi bi n ñ ng ñ a phương Nâng lãi su t ñ bù ñ p r i ro: lu t Lu t không ràng bu c: L a ch n sai l m ð ng cơ l ch l c lekhuongninh.googlepages.com 12
 13. Chương 2. ð C ðI M C A TH TRƯ NG TÍN D NG NÔNG THÔN I. ð c ñi m chung : ða d ng. Khó khăn chung: i. Chi phí kinh doanh cao: Khách hàng ñông l i s ng r i rác, t.d. ðBSCL. Giá tr kho n vay nh . lekhuongninh.googlepages.com 13
 14. ii. R i ro cao: K t qu s n xu t không n ñ nh: thu ho ch, giá c , v.v. r t bi n ñ ng. Chu kỳ s n xu t dài nên khó tr n thư ng xuyên. Vay và tr n t p trung. nh hư ng liên ñ i. Th ch p nh , không có quy n s h u rõ ràng. Chính sách c a nhà nư c mang tính phân bi t: gi a nông nghi p và công nghi p, v.v. lekhuongninh.googlepages.com 14
 15. II. H n ch v thông tin : Ho t ñ ng không th quan sát ñư c, t.d. thuê ñ t. Không quan sát ñư c hành vi c a ngư i thuê. K t qu s n xu t ph thu c vào: s siêng năng, sâu b nh, th i ti t, s trung th c, v.v. Tương t , giao d ch tín d ng g p khó khăn do: Không ñ thông tin v cách th c s d ng các kho n vay. Không ñ thông tin v ý ñ nh tr n . D n ñ n ñ ng cơ l ch l c (moral hazard hay disincentive). lekhuongninh.googlepages.com 15
 16. K t qu : (i) tăng lãi su t và/hay (ii) yêu c u th ch p. T o ra thêm r i ro và khó khăn cho ngư i nghèo (Chương 3). Không ñ t ñư c m c tiêu xóa ñói – gi m nghèo nông thôn. lekhuongninh.googlepages.com 16
 17. III. Tính chia c t c a th trư ng tín d ng nông thôn : Giao d ch tín d ng mang tính cá nhân và c n nhi u th i gian ñ xây d ng nên. Khách hàng thư ng là ngư i cùng p, xã (làng), có quan h g n gũi, v.v. nên có ñ y ñ thông tin, không b thông tin b t ñ i x ng. Ng i cho vay ngoài nhóm khách hàng này. Xu t hi n ph bi n hi n tư ng cho vay l p l i. Thí d : Pakistan: 10/14 – 75%. Thái Lan: K t qu tương t . ði u này khác v i th trư ng hàng hóa thông thư ng. lekhuongninh.googlepages.com 17
 18. IV. Liên k t trong giao d ch tín d ng : Nh ng ngư i cho vay thư ng không chuyên môn hóa. H thư ng là ch ñ t, ch ti m, thương lái, v.v. nên h n ch ñư c v n ñ thông tin b t ñ i x ng và gi m r i ro. Liên k t ho t ñ ng cho vay v i các ho t ñ ng khác: Ch ñ t cho ngư i làm thuê hay thuê ñ t vay. Thương lái cho ngư i mua vay. Lãi su t ng m cao nhưng ngư i vay (nông dân) ít nh n th c ñư c ñi u này hay bu c ph i ch p nh n. lekhuongninh.googlepages.com 18
 19. V. Lãi su t cao và bi n ñ ng : S chia c t c a th trư ng. K t qu : (i) lãi su t cao và (ii) bi n ñ ng nhi u, theo không gian và th i gian. Pakistan: 78,7%/năm. Bi n ñ ng: 18%–200%/năm. Thái Lan: 5–7%/tháng. Tín d ng chính th c: 12%/năm. Vi t Nam: ? Lãi su t bi n ñ ng nhưng không xóa ñư c do không th áp d ng ñư c nguyên t c “mua th p bán cao” (arbitrage). T i sao? lekhuongninh.googlepages.com 19
 20. VI. H n ch tín d ng : Ngư i vay mu n vay và ch p nh n lãi su t cao nhưng l i không vay ñư c. Nguyên nhân: Thông tin b t ñ i x ng. S chia c t c a th trư ng. lekhuongninh.googlepages.com 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2