intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Nguyễn Kim Nam

Chia sẻ: Minh Nguyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
30
lượt xem
2
download

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Nguyễn Kim Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Ứng dụng excel trong quản lý tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hàm khấu hao tài sản cố định, các hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư, các hàm tính giá trị đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Nguyễn Kim Nam

 1. 10/21/2012 TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH ThS.. Nguyn Kim Nam ThS Trong Excel các hàm tài chính được chia làm 3 http//:www.namqtkd.come.vn nhóm cơ bản là: CHƯƠNG II: Các hàm khấu hao tài sản cố định Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Các hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư ỨNG DỤNG EXCEL Các hàm tính giá trị đầu tư chứng khoán TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ThS. Nguyn Kim Nam-Trng b môn Lý thuyt cơ s - Khoa QTKD 1 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 2 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ Phương pháp khấu hao đều (khấu hao tuyến tính) Phương pháp này còn được gọi là phương Lượng trích khấu hao hàng năm pháp khấu hao bình quân, phương pháp khấu hao Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam đường thẳng hay phương pháp khấu hao cố định. Đây là phương pháp khấu hao đơn giản nhất Trong đó: và được sử dụng khá phố biến cho việc tính khấu hao các loại TSCĐ. + Kbd là nguyên giá của TSCĐ Theo phương pháp này thì lượng trích khấu +Kdt là giá trị đào thải của TSCĐ (giá trị thanh lý hao hàng năm là như nhau hay mức khấu hao và tỉ ước tính hay giá trị còn lại ước tính của TSCĐ lệ khấu hao hàng năm của TSCĐ được tính là sau khi đã tính khấu hao) không đổi trong suốt thời gian sử dụng của TSCĐ. +T là thời gian sử dụng dự kiến của TSCĐ(tuổi thọ kinh tế của TSCĐ) Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 3 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 4 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ Sử dụng hàm SLN để tính khấu hao đều: Ví dụ: Hàm SLN (Straight Line) Một TSCĐ đầu tư mới có nguyên giá là 120 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Cú pháp: =SLN(cost, salvage, life) triệu đồng đưa vào sử dụng năm 2000 với thời Trong đó: cost là giá trị ban đầu của gian sử dụng dự tính là 5 năm, giá trị thanh lý TSCĐ(nguyên giá), salvage là giá trị còn lại ước ước tính là 35 triệu đồng. Hãy tính lượng trích tính của tài sản sau khi đã khấu hao, life là tuổi khấu hao cho từng năm trong suốt vòng đời của thọ kinh tế của TSCĐ. TSCĐ đó. Bạn nhập dữ liệu và tính toán như bảng sau: Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 5 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 6 1
 2. 10/21/2012 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ Phương pháp khấu hao nhanh: Những năm đầu, khi mới đưa TSCĐ vào sử dụng, lượng trích khấu hao lớn, sau đó lượng trích khấu Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam hao giảm dần. Phương pháp khấu hao nhanh gồm khấu hao theo tổng số năm sử dụng và khấu hao theo số dư giảm dần, khấu hao nhanh với tỷ lệ khấu hao tự chọn. Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 7 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 8 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ +Phương pháp khấu hao theo tổng số năm sử dụng: Theo phương pháp này, lượng trích khấu hao ở Sử dụng hàm SYD để tính khấu hao theo tổng số năm bất kỳ i được tính theo công thức: năm sử dụng: Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam + Hàm SYD Cú pháp: =SYD(cost, salvage, life, period) Trong đó: cost là giá trị ban đầu của TSCĐ(nguyên giá), salvage là giá trị còn lại ước tính của tài sản sau khi đã khấu hao, life là tuổi thọ kinh tế của TSCĐ, period là kỳ tính khấu hao. Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 9 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 10 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ Ví dụ: Một TSCĐ đầu tư mới có nguyên giá là 120 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam triệu đồng đưa vào sử dụng năm 2005 với thời gian sử dụng dự tính là 5 năm, giá trị thanh lý ước tính là 35 triệu đồng. Hãy tính lượng trích khấu hao cho từng năm trong suốt vòng đời của TSCĐ đó theo phương pháp tổng số năm sử dụng. Bạn nhập dữ liệu và tính toán như bảng sau: Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 11 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 12 2
 3. 10/21/2012 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ +Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần: Riêng năm đầu tiên lượng trích khấu hao được tính như sau: Theo phương pháp này, lượng trích khấu hao ở năm thứ i được tính toán bằng tích số của giá trị Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam còn lại nhân với tỉ lệ trích khấu hao r theo công thức sau: Trong đó r được gọi là tỷ lệ trích khấu hao và được tính theo công thức sau: Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 13 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 14 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ Sử dụng hàm DB để tính khấu hao theo số dư Ví dụ: giảm dần: Một TSCĐ đầu tư mới có nguyên giá là 120 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Hàm DB triệu đồng đưa vào sử dụng năm 2005 với thời Cú pháp: =DB(cost, salvage, life, period,month) gian sử dụng dự tính là 5 năm, giá trị thanh lý ước tính là 35 triệu đồng. Hãy tính lượng trích khấu hao cho từng năm trong suốt vòng đời của TSCĐ đó theo phương pháp số dư giảm dần, với năm đầu tiên là 6 tháng. Bạn nhập dữ liệu và tính toán như bảng sau: Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 15 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 16 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ +Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần với tỷ lệ trích khấu hao tùy chọn: Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Trong đó r là tỉ lệ trích khấu hao tùy chọn. Nếu r = 2 thì phương pháp này được gọi là phương pháp bình quân nhân đôi. Giá trị còn lại của TSCĐ ở năm thứ i tính như phương pháp khấu hao số dư giảm dần. Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 17 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 18 3
 4. 10/21/2012 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ Sử dụng hàm DDB để tính khấu hao theo tỷ lệ Ví dụ: khấu hao tùy chọn: Một TSCĐ đầu tư mới có nguyên giá là 200 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Hàm DDB triệu đồng đưa vào sử dụng năm 2005 với thời Cú pháp: =DDB(cost, salvage, life, period,factor) gian sử dụng dự tính là 10 năm, giá trị thanh lý ước tính là 15 triệu đồng. Hãy tính lượng trích khấu hao cho từng năm trong suốt vòng đời của TSCĐ đó theo phương pháp số dư giảm dần với tỷ lệ khấu hao tự chọn là 2,5. Bạn nhập dữ liệu và tính toán như bảng sau: Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 19 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 20 1- ỨNG DỤNG EXCEL TÍNH KHẤU HAO TSCĐ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Các hàm tính giá trị tiền tệ theo thời gian Hàm FV: tính giá trị tương lai khi biết giá trị hiện tại (Pv) hoặc giá trị tiền đều (Pmt) hàng kỳ. Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Công thức: =FV(rate, nper, pmt,[pv],[ type]) Trong đó: Rate: lãi suất mỗi kỳ Nper: tổng số kỳ tính lãi Pmt: số tiền phải trả đều trong mỗi kỳ, nếu bỏ trống thì coi là 0 Pv: giá trị hiện tại, nếu bỏ trống thì coi là 0 Type: là hình thức thanh toán. Nếu type = 1 thì thanh toán đầu kỳ ,nếu type = 0 thì thanh toán vào cuối mỗi kỳ (nếu bỏ trống thì mặc định =0). Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 21 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 22 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Ví dụ 2: Ví dụ 1: Cứ vào ngày 1/1 hàng năm bạn gửi vào tài khoản tiết kiệm ở ngân Vào ngày 1/1/2010 bạn gửi vào ngân hàng 100 triệu. hàng ACB một khoản tiền 10 triệu đồng. Kỳ gửi đầu tiên là vào Hỏi vào ngày 1/1/1015 bạn sẽ có bao nhiêu tiền? Biết lãi ngày 1/1/2010 và kỳ gửi cuối cùng là ngày 1/1/2015. Hỏi ngày Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam suất ngân hàng trả cố định là 10%/năm. 1/1/2015 bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản tiết kiệm. Biết lãi suất ngân hàng trả cố định là 10%/năm. Bạn nhập dữ liệu vào bảng tính và tính toán như sau: Bạn nhập dữ liệu vào bảng tính và tính toán như sau (cuối kỳ): Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 23 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 24 4
 5. 10/21/2012 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Ví dụ 3: Ví dụ 4: Cứ vào ngày 1/1 hàng năm bạn gửi vào tài khoản tiết kiệm ở ngân Giả sử bây giờ bạn mua một chiếc xe máy airblook trị giá 50 triệu. hàng BIDV một khoản tiền 10 triệu đồng. Kỳ gửi đầu tiên là vào Cửa hàng bán xe cho bạn trả ngay 10 triệu và 40 triệu còn lại trả ngày 1/1/2010 và kỳ gửi cuối cùng là ngày 1/1/2015. Hỏi ngày dần (trả góp) trong vòng 36 tháng. Nhưng mỗi tháng cửa hàng yêu Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 1/1/2016 bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản tiết kiệm. Biết lãi cầu bạn trả một khoản tiền đều là 1,5 triệu. Kỳ trả góp đầu tiên là suất ngân hàng trả cố định là 10%/năm. sau khi mua một tháng. Nếu lãi suất ngân hàng cố định là 1%/tháng Đây là bài toán có dạng đầu kỳ nên ta nhập số liệu như sau: thì tổng số tiền mà bạn trả để mua xe sau 36 tháng là bao nhiêu? Bạn nhập vào bảng tính như sau: Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 25 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 26 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Các hàm tính giá trị tiền tệ theo thời gian Ví dụ 5: Hàm PV: tính giá trị hiện tại khi biết giá trị tương lai (Fv) hoặc giá trị Vào ngày 1/1/2015 bạn muốn có 100 triệu trong tài tiền đều (Pmt) hàng kỳ. khoản tiết kiệm thì ngày 1/1/2010 bạn phải gửi vào tài Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Công thức: =PV(rate, nper, pmt,[Fv],[ type]) khoản tiết kiệm là bao nhiêu tiền? Biết lãi suất ngân Trong đó: hàng trả cố định là 10%/năm. Rate: lãi suất mỗi kỳ Bạn nhập dữ liệu vào bảng tính và tính toán như sau: Nper: tổng số kỳ tính lãi Pmt: số tiền phải trả đều trong mỗi kỳ, nếu bỏ trống thì coi là 0 Fv: giá trị tương lai, nếu bỏ trống thì coi là 0 Type: là hình thức thanh toán. Nếu type = 1 thì thanh toán đầu kỳ ,nếu type = 0 thì thanh toán vào cuối mỗi kỳ (nếu bỏ trống thì mặc định =0). Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 27 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 28 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Ví dụ 6: Ví dụ 7: Cứ vào ngày 1/1 hàng năm bạn gửi vào tài khoản tiết kiệm ở ngân Giả sử bây giờ bạn mua một chiếc xe máy airblook trị giá 50 triệu. hàng ACB một khoản tiền 10 triệu đồng. Kỳ gửi đầu tiên là vào Cửa hàng bán xe cho bạn trả ngay 10 triệu và 40 triệu còn lại trả ngày 1/1/2010 và kỳ gửi cuối cùng là ngày 1/1/2015. Hỏi số tiền dần (trả góp) trong vòng 36 tháng. Nhưng mỗi tháng cửa hàng yêu Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam bạn gửi như trên sẽ tương đương với bao nhiêu tiền vào ngày cầu bạn trả một khoản tiền đều là 1,5 triệu. Kỳ trả góp đầu tiên là 1/1/2009. Biết lãi suất ngân hàng trả cố định là 10%/năm. sau khi mua một tháng. Nếu lãi suất ngân hàng cố định là 1%/tháng Bạn nhập dữ liệu vào bảng tính và tính toán như sau (cuối kỳ): thì giá trị hiện tại của số tiền mà bạn trả góp để mua xe sau 36 tháng là bao nhiêu?(không tính khoản trả ngay) Bạn nhập vào bảng tính như sau: Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 29 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 30 5
 6. 10/21/2012 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Hàm PMT (Payment): tính giá trị đều từng kỳ khi biết giá trị tương lai hoặc hiện tại. Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Cú pháp: =PMT(rate, nper,pv,[fv],[ type]) Ví dụ 8: Bạn vay ngân hàng 50 triệu đồng trả góp vào cuối mối tháng, trả trong vòng 48 tháng. Hỏi số tiền mỗi tháng bạn trả cho ngân hàng là bao nhiêu? Nếu biết lãi suất ngân hàng cố định là 1,2%/tháng. Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 31 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 32 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 33 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 34 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Hàm IPMT (Interest Payment): Tính tiền lãi phải trả hàng năm Cú pháp =IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type) Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Trong đó: Rate: lãi suất Nper: tổng số lần thanh toán Per: kì cần tính lãi PV: khoản vay hiện tại FV: khoản tiền còn lại khi đến kì thanh toán Type: =1 đầu kì,=0 cuối kì Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 35 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 36 6
 7. 10/21/2012 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Ví dụ 9: Hàm RATE: Tính lãi suất Nếu vay ngân hàng một khoản tiền 1000$ với lãi Cú pháp: = RATE(nper, pmt, pv,[fv],[type],[guess]) suất 2%/năm trong 5 năm thì lượng tiền phải trả Ví dụ 10: Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam lãi mỗi năm là bao nhiêu? Một khoản vay $8000 ban đầu được đề nghị thanh toán $200/tháng liên tục trong 4năm (48 tháng). Hỏi lãi suất (suất chiết khấu) của khoản vay này là bao nhiêu? Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 37 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 38 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Hàm FVSCHEDULE: Tính giá trị tương lai khi lãi suất thay đổi Cú pháp: = FVSCHEDULE(principal, schedule) Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Trong đó: Principal là giá trị hiện tại, Schedule là các lãi suất từng kỳ trong khoảng thời gian nghiên cứu. Ví dụ 11: Một người vay 1000$ trong 3 năm với lãi suất lần lượt là 20%/năm thứ nhất,15%/năm thứ 2 và 10%/năm thứ 3. Hỏi sau 3 năm cả lãi và gốc cần phải thanh toán bao nhiêu tiền? Tương tự các bạn có thể tính được thời gian thông qua hàm nper. Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 39 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 40 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Các hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư Ví dụ: Hàm NPV (Net Present Value): Là giá trị hiện Tính NPV cho một dự án đầu tư có đầu tư ban đầu Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam tại thuần. Nói cách khác NPV là tiền lời của một là 1 tỉ đồng, doanh thu hàng năm là 0.5 tỉ, chi dự án quy về giá trị hiện tại sau khi đã hoàn đủ phí hàng năm là 0.2 tỉ, thời gian thực hiện dự án vốn đầu tư. là 4 năm, có lãi suất chiết khấu là 8%/năm. Công thức: Trong đó: Rt: Doanh thu của dự án ở năm thứ t Ct: Chi phí vận hành của dự án ở năm thứ t It: Chi phí đầu tư ở năm thứ t n: Thời gian thực hiện dự án, r = suất chiết khấu Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 41 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 42 7
 8. 10/21/2012 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Hàm IRR (Internal Rate of Return): Suất sinh lời nội tại, nói cách khác là một suất chiết khấu mà làm cho NPV =0. Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Cú pháp: = IRR (values, guess) Trong đó: value: dãy ô chứa giá trị của dòng tiền cần tính IRR. Guess: là giá trị dự đoán gần với IRR. Nếu bỏ qua tham số này, Excel sẽ gán cho guess =10%. Đa số các trường hợp không cần nhập giá trị guess này. Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 43 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 44 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Ví dụ: Một dự án đầu tư tính đến thời điểm dự án bắt đầu Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam đi vào hoạt động sản xuất với vốn đầu tư là 100 triệu USD, doanh thu hàng năm của dự án là 50 triệu USD. Chi phí hàng năm là 20 triệu USD, đời của dự án là 5 năm. Hãy xác định tỷ suất hoàn vốn nội bộ biết lãi suất vay dài hạn là 12%/năm. Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 45 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 46 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Một số hàm khác: Ví dụ: Hàm EFFECT Có 2 phương án vay tiền với mức lãi suất danh Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Tính lãi suất thực tế hàng năm cho một khoản đầu nghĩa và số lần tính lãi tương ứng cho theo tư bảng. Hãy lựa chọn phương án vay. - Cú pháp: =EFFECT(Nominal_rate, npery) Trong đó: Nominal_rate là lãi suất danh nghĩa npery là số kỳ tính lãi trong năm Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 47 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 48 8
 9. 10/21/2012 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Hàm NOMINAL - Đây là hàm tính ngược của hàm EFFECT .Tính Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam lãi suất danh nghĩa hàng năm cho một khoản đầu tư. - Cú pháp: =NOMINAL(Effect_rate, npery) Trong đó: Effect_rate là lãi suất thực tế npery là số kỳ tính lãi trong năm Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 49 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 50 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Các hàm tính giá trị đầu tư chứng khoán Ví dụ: Hàm ACCRINTM (Accrued Interest at Tính lãi gộp cho một trái phiếu kho bạc phát hành ngày Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 15/02/2005 và ngày tới hạn là 18/03/2006 có tỷ suất là Maturity) 4%/năm và giá trị cuốn phiếu là 1000$. (tính một năm - Tính lãi gộp cho một chứng khoán trả vào ngày tới hạn có 365 ngày). - Cú pháp: = ACCRINTM(issue, maturity, rate, par, basis) =ACCRINTM("02/15/05","03/18/06",0.04,1000,1)= Trong đó: issue là ngày phát hành, maturity là ngày tới 43.397 $ hạn, rate là tỷ suất của cuốn phiếu,par là giá trị mỗi cuốn phiếu. Nếu bỏ qua Excel sẽ gán là $1000,basis là số ngày cơ sở. Nếu basis = 0 thì năm có 360 ngày, basis = 1 thì năm có 365 ngày. Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 51 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 52 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Hàm INTRATE (Interest Rate) Ví dụ: - Tính lãi suât của một chứng khoán được đầu tư Tính lãi suất cho một chứng khoán có ngày thanh toán là Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 01/02/2005, ngày tới hạn là 18/06/2006, tiền đầu tư là 10 hết. 000$, tiền thu được là 12 000$, cơ sở là 0. - Cú pháp: =INTRATE(settlement,maturity, =INTRATE("02/01/05","06/18/06",10000,12000,0)=0.145 investment, redemption, basis) Trong đó: settlement là ngày thanh toán, maturity là ngày tới hạn,investment khoản tiền đầu tư,redemption là khoản tiền thu được vào ngày tới hạn, basis là số ngày cơ sở Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 53 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 54 9
 10. 10/21/2012 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 2- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Hàm RECEIVED Ví dụ: - Tính số tiền thu được vào ngày tới hạn của một Tính số tiền thu được vào ngày tới hạn của một tín phiếu Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam kho bạc được đầu tư hết có ngày thanh toán là chứng khoán được đầu tư hết. 18/05/2004, ngày tới hạn là 18/07/2006, tiền đầu tư là 20 - Cú pháp: 000$, tỷ suất chiết khấu là 5.85%, cơ sở là 1. =RECEIVED(settlement, maturity, investment, =RECEIVED("05/18/04","07/18/06",20000,5.85%,1) =22 discount, basis) 900.6$ Trong đó: discount là tỷ suất chiết khấu, các tham số khác tương tự hàm INTRATE Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 55 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 56 3- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ PHÂN TÍCH HÒA VỐN 3- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ PHÂN TÍCH HÒA VỐN Công ty SX gạch chịu nhiệt ước tính biến phí Ứng dụng Goal seek để phân tích hòa vốn: để sản xuất 1 tấn gạch chịu nhiệt là 2.7 trđ, Giả sử ta đặt giá bình quân trên thị trường là 3.4 trđ, được Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Q: Sản lượng hoà vốn biết định phí hàng tháng của côngty là 650 B: Định phí trđ, như vậy công ty cần sản suất và tiêu thụ p: Giá bán 1 sản phẩm bao nhiêu tấn gạch để hoà vốn? v: Biến phí 1 sản phẩm Tạo vùng dữ liệu như sau: Doanh thu = Sản lượng * giá bán = p*Q Chi phí = Biến phí + Định phí = v*Q + B Khi đó doanh nghiệp hòa vốn khi Doanh thu – Chi phí = 0 p*Q – (v*Q +B) = 0 => Qhv = B/(p-v) Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 57 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 58 3- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ PHÂN TÍCH HÒA VỐN 3- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ PHÂN TÍCH HÒA VỐN Giá bán lấy ở vùng dữ liệu (C7=$B$3) Doanh thu = Giá bán * Sản lượng (C8=C6*C7) Tổng biến phí = Biến phí đơn vị * Sản lượng Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam (C9=$B$4*C7) Định phí lấy trên vùng dữ liệu (C10=$B$2) Tổng chi phí = Tổng biến phí+Định phí (C11=C9+C10) Lợi nhuận = Doanh thu - Tổng chi phí (C12=C8- C11) Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 59 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 60 10
 11. 10/21/2012 3- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ PHÂN TÍCH HÒA VỐN 3- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ PHÂN TÍCH HÒA VỐN Đặt con trỏ tại vị trí ô lợi nhuận Hàm mục tiêu Goal seek tìm ra kết quả sẽ thông Vào Tool\Goal Seek báo Goal seeking with C12 found a solution, click OK để hoàn tất, khi đó ta sẽ thấy ô C6 có giá Khi hộp thoại Goal Seek xuất hiện, ở vùng Set cell Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam trị là 929 là sản lượng điểm hòa vốn và ô C12 có sẽ có địa chỉ C12 ( là địa chỉ giá trị ô lợi nhuận), giá trị là 0 là lợi nhuận điểm hòa vốn. Kết quả: nhập giá trị 0 vào vùng To value, nhập địa chỉ C6 vào vùng By changing cell (là ô cần thay đổi giá trị để ô C12 đạt giá trị 0), sau đó click OK để thi hành. Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 61 Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 62 3- ỨNG DỤNG EXCEL ĐỂ PHÂN TÍCH HÒA VỐN Vẽ đồ thị để xác định điểm hòa vốn Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguyễn Kim Nam 63 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2