intTypePromotion=3

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương II - Võ Xuân Thạnh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
145
lượt xem
34
download

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương II - Võ Xuân Thạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tổ chức thi công - Chương II: Điều tra số liệu và tổ chức chuẩn bị thi công công trình trình bày các nội dung chính: điều tra số liệu ban đầu phục vụ tổ chức thi công công trình, công tác chuẩn bị thi công. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức thi công: Chương II - Võ Xuân Thạnh

 1. Trường Đại Học Lạc Hồng Khoa Kỹ Thuật Công Trình -------------------- GV :Võ Xuân Thạnh CHÖÔNG II ÑIEÀU TRA SOÁ LIEÄU VAØ TOÅ CHÖÙC CHUAÅN BÒ THI COÂNG COÂNG TRÌNH
 2. I/ Ñieàu tr a soá lieäu ban ñaàu phuïc vuï toå chöùc thi coân g coân g tr ình : 1/. Taàm quan troïng cuûa soá lieäu vaø phöông phaùp thu nhaäp : -Soá lieäu chính xaùc à toå chöùc thöïc hieän chính xaùc -Phöông phaùp thu nhaäp soá lieäu : + khai thaùc caùc soá lieäu ôû cô quan quaûn lyù XD , chuû ñaàu tö , cô quan giaùm saùt , thieát keá , ñôn vò SX vaät tö * Caàn thieát phaûi ñieàu tra khaûo saùt thöïc ñòa
 3. 2/. Noäi dung ñieàu tra : Veà ñieàu kieän töï nhieân thu thaäp caùc soá lieäu sau : Nhieät ñoä Möa , gioù ,baûo nöôùc ngaàm , ñòa chaát Veà ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi caàn naém roõ : Tình hình saûn xuaát vaät lieäu , taøi nguyeân , khoaùng saûn , giao thoâng , ñieän , nöôùc Ñieàu kieän lao ñoäng vaø ñôøi soáng taïi ñòa phöông
 4. II/. Coân g taùc chuaån bò thi coân g : 1/.Coâng taùc chuaån bò tröôùc khi khôûi coâng : Phía chuû ñaàu tö : Thaønh laäp ban quaûn lyù döï aùn Baøn giao maët baèng Baøn giao hoà sô thieát keá Thueâ tö vaán giaùm saùt
 5. Phía nhaø thaàu Thieát laäp cô caáu quaûn lyù Xaùc ñònh löïc löôïng tham gia , nhaø thaàu phuï Tieáp nhaän hoà sô thieát keá kyõ thuaät Xaây döïng laùng traïi , maët baèng thi coâng ( caàn thieát phaûi thueâ) Laäp tieán ñoä thi coâng
 6. Kieåm tra caùc tuyeán giao thoâng , traïm ñieän , nöôùc Laøm toát coâng taùc caém moác Xaây döïng caùc khu phuï trôï ( nhaø ôû coâng nhaân …) Chæ cho pheùp khôûi coâng khi coâng taùc chuaån bò chung ñaõ hoaøn thaønh
 7. 2/.Coâng taùc chuaån bò thi coâng töøng haïng muïc coâng trình : Chuaån bò veà toå chöùc vaø kyõ thuaät Hieåu roõ baûn veõ thieát keá Hieåu roõ döï toaùn thi coâng Ñeà xuaát giaûi phaùp kyõ thuaät vaø toå chöùc haïng muïc coâng trình
 8. Kyù keát caùc vaên baûn hôïp taùc – phoái hôïp thöïc hieän ( neáu coù yeâu caàu) Laøm roõ traùch nhieäm thi coâng , cung öùng cuûa caùc ñôn vò tham gia Chuaån bò hieän tröôøng ( maët baèng thi coâng ) Tieáp nhaän caùc soá lieäu , taøi lieäu ñòa chaát , ñònh vò coâng trình , kieåm tra ñoái chieáu thöïc ñòa
 9. Phaù dôû chöôùng ngaïi vaät trong phaïm vi coâng trình Thi coâng hoaëc tu boå tuyeán ñöôøng taïm Chuaån bò ñieän , nöôùc phuïc vuï thi coâng chuaån bò vò trí kho baõi ñeå taäp keát vaät tö , maùy moùc , thieát bò
 10. Vò trí ñaët maùy thi coâng Thöïc thi caùc giaûi phaùp an toaøn , phoøng hoä Chuaån bò vaät tö – nhaân löïc Mua vaät tö ( kyù keát caùc hôïp ñoàng cung öùng vaät tö) Maùy moùc thieát bò , duïng cuï thi coâng Löïc löôïng lao ñoäng ( tuyeån choïn vaø ñaøo taïo )
 11. 3/.Coâng taùc chuaån bò thöôøng xuyeân coù caùc noäi dung chính : Caên cöù vaøo tieán ñoä chung , boá trí maët baèng , taäp keát vaät tö phuø hôïp ñoái chieáu soá löôïng , chuûng loaïi vaät lieäu ñaõ thoáng nhaát trong hôïp ñoàng Boá trí ñieåm ñaët coá ñònh hay di chuyeån cuûa maùy xaây döïng
 12. Chuyeån giao baûn veõ thi coâng chi tieát vaø nhieäm vuï kyõ thuaät cho ñôn vò thöïc hieän Kieåm tra , duy tu baûo döôõng xe maùy Phoå bieán , boài döôõng kieán thöùc cho caùn boä kyõ thuaät vaø coâng nhaân khi aùp duïng coâng ngheä thi coâng môùi
 13. 4/.Coân g taùc chuaån bò theo muøa phaûi xaùc ñònh caùc coâng taùc baát lôïi khi thi coâng vaøo caùc muøa möa , baûo , muøa laïnh nhö thi coâng moùng + veà muøa möa : chuù yù möïc nöôùc ngầm , coâng taùc moùng , coâng taùc san neàn :
 14. *Coù keá hoaïch thoaùt nöôùc maët baèng *Choáng trôn trôït maët ñöôøng *Taêng cöôøng baûo quaûn vaät tö Löu yù coâng taùc döï phoøng khi möa keùo daøi Khí haäu laïnh : Chuù yù beâ toâng ñoâng keát chaäm ( döôõng hoä beâ toâng gaáp ba laàn ) Heát chöông 2
 15. Tài liệu tham khảo : Giáo trình chính : [1] Nguyễn Đình Thám – Tổ chức xây dựng – NXB KHKT-2001

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản