Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - GV. Lý Ngọc Yến Nhi

Chia sẻ: Mhnjmb Mhnjmb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
487
lượt xem
196
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - GV. Lý Ngọc Yến Nhi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của chương 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới thuộc bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày về những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa, quan niệm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - GV. Lý Ngọc Yến Nhi

 1. CHƯƠNG VII TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI
 2.  Phương Đông: • Theo Từ Hồng Hưng, khái niệm văn hóa có từ thời Tây Hán “văn trị giáo hóa, lễ nhạc, chế độ”
 3.  Phương Tây: Theo chiết tự từ nguyên tiếng Anh và Pháp Gieo trồng, canh tác ngoài đồng – nông nghiệp “Culture” Nuôi dưỡng, vun trồng tinh thần, trí tuệ (tu bồi, giáo hóa, mở mang)
 4.  Định nghĩa văn hóa của UNESCO “Văn hóa nên được đề cập đến như là một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội và nó chứa đựng, ngoài văn học và nghệ thuật, còn có cả cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin.” (2002) => Văn hóa : toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người và loài người sáng tạo ra nhờ lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình.
 5. VH Vật chất VH Nghĩa rộng Vật thể VH Văn hóa Tinh thần VH Nghĩa hẹp Phi vật thể
 6.  Khái niệm nền văn hóa: Nền văn hóa là sự kết tinh của những thang bậc, những giá trị văn hóa của con người trong một điều kiện lịch sử cụ thể, trong một giới hạn không gian và thời gian nhất định. => Nền văn hóa là sự gián đoạn trong tính liên tục của lịch sử văn hóa, là sự tổng kết, là bước ngoặc của lịch sử.
 7. 1.1. Khái niệm văn hóa của Hồ Chí Minh  “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật ;những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá”.
 8.  Đề cương văn hóa 1943 Văn hoá là một trong ba mặt trận kinh tế, chính trị và văn hoá
 9.  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ lên chủ nghĩa xã hội (1991)  Có nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 10.  Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII (7-1998) Về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 11. Tinh thần độc lập, 1.Xây dựng tâm lý tự cường Biết hi sinh mình, làm 2.Xây dựng luân lý lợi cho quần chúng Tất cả sự nghiệp liên 3.Xây dựng xã hội quan đến phúc lợi XH Dân quyền 4. Xây dựng chính trị Phát triển 5.Xây dựng kinh tế
 12. - Quan điểm về vị trí vai trò của văn hóa - Sau CM T8, Bác coi văn hóa là đời sống tinh thần của XH, thuộc kiến trúc thượng tầng - Tạo thành 4 vấn đề chủ yếu ngang hàng 1 2 3 4 VĂN KINH CHÍNH XÃ HÓA TẾ TRỊ HỘI
 13. - Quan điểm về vị trí vai trò của văn hóa Văn hóa ASEAN APEC WTO không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị. Văn hóa phải phục vụ nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế.
 14. - Ngược lại, chính trị và kinh tế phải có tính văn hóa – điều mà CNXH và thời đại đang cần
 15. - Quan điểm về tính chất của nền văn hoá mới Nền văn hoá trong CM dân tộc dân chủ, được Đảng và Bác xác định có ba tính chất là: dân tộc, khoa học và đại chúng Năm 1992, tính chất của nền văn hoá được Đảng ta xác định trong Hiến pháp, là: dân tộc, hiện đại, nhân văn
 16. - Quan điểm về chức năng của văn hoá Bác nói về 3 chức năng của văn hóa Bồi Nâng Bồi dưỡng những phẩm dưỡng cao chất tốt đẹp, những phong tư dân cách lành mạnh, luôn tưởng, trí hướng con người tới cái tình chân, cái thiện, cái mỹ để cảm không ngừng hoàn thiện mình
 17.  Văn hoá giáo dục - Nền giáo dục phong kiến: là nền giáo dục từ chương, kinh viện, xa rời thực tế, không quan tâm đến thực nghiệm. Mẫu người của nền giáo dục này hướng tới là kẻ sĩ, quân tử; phụ nữ bị tước quyền học tập - Nền giáo dục thực dân: thực chất là nền giáo dục ngu dân
 18.  Văn hoá giáo dục - Nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập “Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách là phải giáo dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta phải làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập”
 19. + Mục tiêu của văn hóa giáo dục Thực hiện cả 3 chức năng của văn hóa bằng giáo dục, tức là bằng DẠY & HỌC Mở mang dân trí, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng & tình D cảm, lối sống trong sạch lành Ạ mạnh Y & Đào tạo tài & đức cho con người H Học không chạy theo bằng cấp, Ọ mà phải thực học. Học để làm C việc, làm người, làm cán bộ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản