intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài tập ôn trắc nghiệm thi Tin A

Chia sẻ: Nguyễn Anh Khoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
219
lượt xem
104
download

Bài tập ôn trắc nghiệm thi Tin A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập ôn trắc nghiệm thi Tin A gồm 280 câu hỏi trắc nghiệm tin học A với những câu hỏi cơ bản về kiến thức tin học, giúp cho các bạn hệ thống hóa kiến thức tin học của mình, có kế hoạch ôn tập đúng hướng để hoàn thành bài thi tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập ôn trắc nghiệm thi Tin A

Bài tập ôn trắc nghiệm thi A<br /> <br /> Trung tâm tin học Quang Huy<br /> <br /> PHAÀN I : THOÂNG TIN VAØ BIEÅU DIEÃN THOÂNG TIN Caâu 1 : Thoâng tin (information) laø gì? a. Thoâng tin laø söï phaûn aùnh nhaän thöùc cuûa con ngöôøi veà theá giôùi quan. b. Thoâng tin laø hình aûnh, aâm thanh, chöõ vieát,….. c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng. d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai. Caâu 2 : Döõ lieäu (data) laø gì? a. Döõ lieäu (data) laø söï bieåu dieãn cuûa thoâng tin vaø ñöôïc theå hieân baèng caùc tín hieäu vaät lyù. b. Döõ lieäu laø nhöõng soá lieäu. c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng. d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai. Caâu 3 : Trong maùy tính ñôn vò duøng ñeå ño thoâng tin laø: a. byte b. bit c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai Caâu 4 : Moät Byte baèng bao nhieâu bit : a. 4 bits b. 8 bits c. 16 bits d. 32 bits Caâu 6 : Moät TetraByte baèng : a. 1,099,511,267,776 bytes b. 1024 GigaByte c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai Caâu 7 : Moät KiloByte baèng : a. 210 Bytes b. 1024 Bytes c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng d. Taát caû caùc caâu treân ñeàu sai Caâu 8 : Moät MeâgaByte baèng : a. 220 Bytes b. 1,048,576 Bytes 10 c. 2 KB d. Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng Caâu 9 : Moät GigaByte baèng : a. 230 Bytes b. 220TB c. 1024 MB d. Caâu b,c ñuùng Caâu 10 : Trong maùy tính thoâng tin ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng : a. Aâm thanh b. Hình aûnh c. Vaên baûn d. Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng Caâu 11 : 2 KB baèng : a. 1024 Bytes b. 3072 Bytes c. 2048 Bytes d. Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng Caâu 12 : Quaù trình xöû lí thoâng tin trong maùy tính ñieän töû bao goàm böôùc : a. Xöû lí döõ lieäu, Nhaäp döõ lieäu, Xuaát döõ lieäu b. Nhaäp döõ lieäu, Xöû lí döõ lieäu, Xuaát döõ lieäu<br /> Trang 1<br /> <br /> Bài tập ôn trắc nghiệm thi A<br /> <br /> Trung tâm tin học Quang Huy<br /> <br /> c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng. d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai. Caâu 13 : Thoâng tin trong maùy tính coù theå ñöôïc bieåu dieãn bôûi caùc heä ñeám : a. Heä nhò phaân (heä cô soá 2). b. Heä thaäp phaân (heä cô soá 10). c. Heä baùt phaân (heä cô soá 8). d. Heä thaäp luïc phaân (heä cô soá 16). e. Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng. Caâu 14 : ASCII laø chöõ vieát taét cuûa : a. Heä chuyeån ñoåi thoâng tin theo maõ chuaån cuûa Myõ. b. Heä chuyeån ñoåi thoâng tin theo maõ chuaån cuûa Nhaät. c. Heä chuyeån ñoåi thoâng tin theo maõ chuaån cuûa Anh. d. Heä chuyeån ñoåi thoâng tin theo maõ chuaån cuûa Trung Quoác. Caâu 15 : Choïn phaùt bieåu ñuùng : a. Heä maõ ASCII chuaån duøng nhoùm 7 bit ñeå bieåu dieãn toái ña 128 kyù töï khaùc nhau vaø maõ hoaù theo kyù töï lieân tuïc theo cô soá 16. b. Heä maõ ASCII môû roäng ( ASCII 8 bit) coù theâm 128 kyù töï khaùc ngoaøi caùc kyù töï coù trong heä maõ ASCII chuaån nhö : chöõ caùi coù daáu, caùc hính veõ, caùc ñöôøng keû khung ñôn, caùc ñöôøng keû khung ñoâi vaø moät soá kyù hieäu ñaëc bieät. c. Caû 2 caâu treân ñieàu ñuùng. d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai. CHÖÔNG II : HEÄ THOÁNG MAÙY TÍNH Caâu 16 : Moät maùy vi tính ñöôïc caáu taïo bôûi : a. Phaàn cöùng. b. Phaàn meàm. c. Caû 2 yù treân. d. Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng. Caâu 17 : Thieát bò nhaäp chuaån cuûa maùy vi tính laø : a. Baøn phím. b. Chuoät. c. Maùy queùt. d. Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng. Caâu 18 : Trong maùy vi tính ROM ñöôïc ñònh nghóa laø: a. Boä nhôù chæ ñoïc. b. Boä nhôù truy xuaát ngaãu nhieân. c. Boä nhôù trong. d. Boä nhôù ngoaøi. Caâu 19 : Phaàn cöùng(hardware) maùy tính goàm coù : a. Chöông trình öùng duïng, boä nhôù, maùy scan, chuoät, baøn phím.<br /> Trang 2<br /> <br /> Bài tập ôn trắc nghiệm thi A<br /> <br /> Trung tâm tin học Quang Huy<br /> <br /> b. Heä ñieàu haønh, ñóa cöùng, maøn hình, chuoät, baøn phím. c. Boä nhôù, boä xöû lí trung öông(CPU), caùc thieát bò nhaäp xuaát. d. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng. Caâu 20 : Phaàm meàm(software) maùy tính laø: a. Laø nhöõng boä phaän trong maùy tính maø ta coù theå uoán cong tuyø thích. b. Laø moät boä chöông trình caùc chæ thò ñieän töû ra leänh cho maùy tính thöïc hieän moät coâng vieäc naøo ñoù theo yeâu caàu ngöôøi söû duïng. c. Hai caâu treân ñuùng. d. Hai caâu treân sai. Caâu 21 : Trong maùy tính RAM ñöôïc ñònh nghóa laø : a. Boä nhôù. b. Boä nhôù chæ ñoïc. c. Boä nhôù truy xuaát ngaãu nhieân. d. Khaùc Caâu 22 : Boä nhôù trong goàm coù : a. Rom vaø caùc thieát bò löu tröõ khaùc. b. Ram vaø caùc thieát bò löu tröõ khaùc. c. Rom vaø Ram. d. Rom, Ram vaø caùc thieát bò löu tröõ khaùc. Caâu 23 : Thieát bò löu tröõ beân ngoaøi cuûa maùy vi tính phoå bieán nhaát hieän nay goàm : a. Ñóa A, ñóa B, ñóa C, ñóa D. b. Ñóa cöùng(Hard disk), ñóa meàm(Floppy disk), ñóa quang(Compact disk). c. Ngoaøi nhöõng loaïi keå treân. d. Caùc caâu treân ñeàu sai. Caâu 24 : Thieát bò nhaäp cuûa maùy tính bao goàm : a. Baøn phím, chuoät, maùy queùt, maùy in, maøn hình. b. Maøn hình, maùy in, maùy queùt, chuoät. c. Chuoät, baøn phím, maùy queùt. d. Maùy in, chuoät, maøn hình, ñóa cöùng, ñóa meàm, ñóa quang. Caâu 25 : Thieát bò xuaát cuûa maùy vi tính bao goàm : a. Maøn hình, maùy in, chuoät baøn phím. b. Chuoät, baøn phím, maùy queùt, ñóa cöùng, ñóa meàm. c. Maùy in, maøn hình. d. Ngoaøi nhöõng thieát bò treân. Caâu 26 : Boä xöû lí trung öông cuûa maùy vi tính goàm coù : a. Khoái ñieàu khieån(CU), thanh ghi AL, khoái tính toaùn soá hoïc vaø logic(ALU). b. Khoái ñieàu khieån(CU), khoái tính toaùn soá hoïc vaø logic(ALU), caùc thanh ghi(Reisters). c. Caû 2 caâ treân ñeàu ñuùng.<br /> Trang 3<br /> <br /> Bài tập ôn trắc nghiệm thi A<br /> <br /> Trung tâm tin học Quang Huy<br /> <br /> d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai. Caâu 27 : Coù theå chia baøn phím maùy vi tính thaønh 3 nhoùm : a. Nhoùm phím chöõ, nhoùm phím soá vaø nhoùm phím ñieàu khieån. b. Nhoùm phím chöùc naêng, nhoùm phím ñaùnh mayù vaø nhoùm phím ñeäm soá. c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng. d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai. Caâu 28 : Choïn phaùt bieåu ñuùng : a. Windows laø phaàn meàm öùng duïng ña chöùc naêng. b. MS – Dos laø heä ñieàu haønh khai thaùc ñóa. c. Maùy vi tính ñöôïc cheá taïo ñaàu tieân taïi Trung Quoác. d. Maùy vi tính thoâng minh hôn con ngöôøi. Chöông III : Baûo Maät Döõ Lieäu vaø Phoøng Choáng Virus Caâu 29 : Virus maùy tính laø gì ? a. Laø caùc loaøi vi sinh vaät kí sinh trong cô theå sinh vaät soáng laây vaøo maùy tính. b. Laø nhöõng chöông trình maùy tính do con ngöôøi taïo ra nhaàm muïc ñích xaáu. c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng. d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai. Caâu 30 : Maùy vi tính bò nhieãm virus laø do : a. Vieäc trao ñoåi thoâng tin qua maïng giöõa caùc maùy tính. b. Vieäc trao ñoåi thoâng tin qua caùc thieát bò löu tröõ(ñóa meàm, ñóa cöùng, ñóa quang,…) giöõa caùc maùy tính. c. Virus töø con truyeàn vaøo maùy vi tính. Caâu a,b ñuùng. Caâu 31 : Moät phaàn meàm dieät virus coù theå : a. Dieät ñöôïc B-virus(Boot record virus). b. Dieät ñöôïc F-virus(File record virus). c. Dieät ñöôïc taát caû caùc loaïi virus. d. Tuøy theo loaïi phaàn meàm söû duïng. Caâu 32 : Khi maùy bò nhieãm virus ta : a. Taét maùy (ngaét ñieän) moät luùc cho virus cheát heát roài khôûi ñoäng maùy laïi. b. Format oå ñóa vaø caøi laïi maùy. c. Cöù ñeå maëc keä khoâng laøm gì heát. d. Duøng ñóa meàm saïch khôûi ñoäng laïi maùy vaø duøng caùc chöông trính dieät virus ñeå dieät. Caâu 33 : Ñeå baûo veä döõ lieäu vaø phoøng choáng virus chuùng ta phaûi : a. Luoân taïo ra baûn sao vaø caát giöõ nôi an toaøn, Luoân queùt virus tröôùc khi môû taäp tin hoaëc chöông trình laï, khoâng coù nguoàn goác roõ raøng( ñoái vôùi ngöôøi sö duïng Internet) treân caùc thieát bò löu tröõ. b. Thöông xuyeân caäp nhaät caùc chöông trình dieät virus môùi, Ñònh kyø kieåm tra virus baèng nhieàu chöông trình khaùc nhau. c. Caû 2 yù treân ñuùng.<br /> Trang 4<br /> <br /> Bài tập ôn trắc nghiệm thi A<br /> <br /> Trung tâm tin học Quang Huy<br /> <br /> d. Taát caû caùc yù treân sai. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM I. MICRSOFT WORD : 1. Trong Word, lệnh File\Save As có công dụng  a) Lưu tất cả những gì có trên màn hình vào đĩa mà không báo tên  b) Giống như khi ta click vào biểu tượng hình dĩa trên thanh công cụ  c) Thoát khỏi Word  d) Cả 3 câu trên đều sai 2. Virus macro của Word và Excel:  a) Chỉ lây vào các tệp của Word và Excel  b) Lây vào mọi tệp  c) Lây vào Boot sector của đĩa khởi động  d) Cả 3 câu trên đều sai 3. Trong Word, đối với từng đoạn (Paragraph) ta có thể:  a) Áp dụng nhiều kích thước size khác nhau  b) Áp dụng nhiều chế độ canh lề khác nhau  c) Cả 2 câu a), và b) đều đúng  d) Cả 2 câu a) và b) đều sai 4. Trong Word, ta chỉ có thể đọc được một tệp từ đĩa khi tên của nó có phần mở rộng là:  a) DOT  b) DOC  c) TXT  d) Cả 3 câu trên đều sai 5. Trong Word, biểu tượng hình dĩa từ trên thanh công cụ (toolbar) dùng để:  a) Lưu (save) tất cả các tài liệu đang mở  b) Chỉ lưu tài liệu hiện hành  c) Lưu tài liệu vào một nơi khác an toàn hơn nơi hiện hành.  d) Cả 3 câu trên đều sai 6. Đối với Microsoft Word, khi lưu một tệp (file):  a) Ta chỉ có thể sử dụng phần mở rộng (đuôi) là .DOC  b) Ta chỉ có thể sử dụng phần mở rộng (đuôi) là .XLS  c) Cả 2 câu (a), (b) đều đúng  d) Cả 2 câu (a), (b) đều sai 7. Khi cần xem lại một tệp đã soạn thảo ngày hôm qua, trong Microsoft Word ta dùng lệnh:  a) File, Open  b) File, New  c) Cả 2 câu (a), (b) đều đúng  d) Cả 2 câu (a), (b) đều sai 8. Trong Word, biểu tượng máy in trên thanh công cụ dùng để:  a) In tất cả các trang của mọi tài liệu đang mở ra màn hình  b) Chỉ in trang hiện hành ra máy in  c) Xem trên màn hình trước khi in (Print preview)  d) Cả 3 câu a), b), c) đều sai. 9. Trong Word, muốn canh một chuỗi ký tự nằm giữa một ô trong bảng (table), ta phải:  a) Chọn bảng, nhấn Ctrl + E  b) Chọn ô đó, click vào biểu tượng canh giữa trên thanh công cụ  c) Cả 2 câu a), b) đều đúng  d) Cả 2 câu a), b) đều sai 10. Trong Word, số lượng tệp có thể mở cùng lúc để là việc là:  a) 1  b) Không quá 4<br /> Trang 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản