intTypePromotion=1

Bài tập thực hành MicroSoft Excel 9

Chia sẻ: Vu Thanh Hai Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
310
lượt xem
103
download

Bài tập thực hành MicroSoft Excel 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập thực hành microsoft excel 9', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành MicroSoft Excel 9

 1. MICROSOFT EXCEL (tiếp th eo) 12/26/2006 1
 2. C ác th ao tác cơ b ản trên WorkSheeet 12/26/2006 2
 3. D i ch u yển con trỏ trên W ork S h eet Nhaán phím Di chuyeån  Hoaëc Tab Sang moät oâ beân phaûi  Hoaëc Shift + Tab Sang moät oâ beân traùi  Leân moät doøng  Xuoáng moät doøng Home Ñeán oâ ôû coät A cuûa doøng hieän haønh Ctrl + Home Ñeán ñòa chæ oâ A1 trong worksheet Ctrl + End Ñeán ñòa chæ oâ coù chöùa döõ lieäu sau cuøng trong worksheet Page Up Leân moät maøn hình Page Down Xuoáng moät maøn hình Ctrl +  Ñeán oâ beân phaûi ñaàu tieân maø tröôùc hoaëc sau noù laø oâ troáng Ctrl +  Ñeán oâ beân traùi ñaàu tieân maø tröôùc hoaëc sau noù laø oâ troáng Ctrl +  Leân oâ phía treân ñaàu tieân maø treân hoaëc döôùi noù laø oâ troáng 12/26/2006 3
 4. Thao tác trên WorkSheet Đ ổi tên S h eet n C họn S heet cần đổi tên q R-click chọn Rename, nhập tên m ớ i q T ạo th êm S h eet m ớ i n Đ ặt con trỏ vào S heet q R-Click\ Insert\WorkSheet q C h ọn ô : nhấp chu ột vào ô m uốn chọn n C h ọn cột: nhấp vào tên cột m uố n chọn n C h ọn h àn g : nhấp vào tên hàng m uố n chọn n C h ọn vù n g : nhấp và k éo chọn vùng n C h ọn cả S h eet: Ctrl+A hoặc m enu Edit\Select All n 12/26/2006 4
 5. Thao tác trên WorkSheet Thêm hàng n Menu Insert\ Rows q T h êm cộ t n Menu Insert\ Columns q Thêm ô n Menu Insert\ C ells… q X ó a h àn g , cộ t, ô n Edit\ D elete… q 12/26/2006 5
 6. S ao ch ép , d i ch u yển d ữ liệu S ao ch ép d ữ liệu n q C họn vùng dữ liệu cần sao chép q R-click\Copy hoặc Ctrl+C q D i chuyển con trỏ đến vị trí cần sao chép q R-click\Paste hoặc Ctrl+V D i ch u yển d ữ liệu n q C họn vùng dữ liệu cần di chuyển q R-click\Cut h oặc Ctrl+X q D i chuyển con trỏ đến vị trí cần di chuyển q R-click\Paste hoặc Ctrl+V S ao ch ép đ ặc b iệt n q C họn vùng dữ liệu cần sao chép q R-click\Copy hoặc Ctrl+C q D i chuyển con trỏ đến vị trí cần sao chép q R-click\Paste Special 12/26/2006 6
 7. S ao ch ép d ữ liệu d ạn g côn g th ứ c Đ ịa ch ỉ tư ơ n g đố i: n Đ ịa chỉ tư ơ ng đối có dạn g: < cột> < dòn g> . q K hi công thứ c sao chép đ ến vùng đích, địa chỉ tham chiếu của q v ùng đích sẽ thay đổi theo hư ớ n g và khoản g cách sao chép V í dụ: q n N hập liệu và sao chép cô ng thứ c K ết quả n 12/26/2006 7
 8. S ao ch ép d ữ liệu d ạn g côn g th ứ c Đ ịa ch ỉ tu yệt đ ố i: n Đ ịa chỉ tư ơ ng đối có dạn g: $< cột> $< dòn g> . q K hi công thứ c sao chép đ ến vùng đích, địa chỉ tham chiếu của q v ùng đích sẽ khôn g thay đổi V í dụ: q n N hập liệu và sao chép cô ng thứ c K ết quả: n 12/26/2006 8
 9. S ao ch ép d ữ liệu d ạn g côn g th ứ c Đ ịa ch ỉ h ỗ n h ợ p : n Đ ịa chỉ tu yệt đối theo cột: $< cột> < dòng> . q Đ ịa chỉ tu yệt đối theo hàng: < cột> $< dòn g> . q V ídụ: n T u yệt đối theo cột : $B 1 T u yệt đối theo hàng: B$1 12/26/2006 9
 10. Đ iền d ãy số tự đ ộn g Đ iền các ô th eo th ứ tự có b ư ớ c n h ảy là 1 n N hập giá trị đầu tiên vào ô đầu vùn g cần điền. q C họn ô đ ó sẽ xuất hiện m ột nút vuông nhỏ (F ill H andle) ở q g óc dư ớ i phải K éo rê đến cuối v ùng cần điền đồng thờ i nhấn thêm ph ím q C trl để tạo ra m ột dãy số liên tục Đ iền các ô th eo th ứ tự có b ư ớ c n h ảy > = 1 n N hập giá trị đầu vào ô thứ nhất của khối cần điền. q N hập giá trị thứ 2 vào ô thứ 2 của khố i cần điền. q C họn 2 ô trên, kích chu ột nút F ill H an dle và k éo rê đến q c uối khối cần điền. 12/26/2006 10
 11. C ác toán tử tron g E xcel 12/26/2006 11
 12. K iểu d ữ liệu D ữ liệu k iểu số - Number n G ồm các chữ số 0..9, có thể bắt đầu bằn g các kí tự + , -, $, ... q D ữ liệu kiểu số có khả năng tính toán q D ữ liệu kiểu số m ặc định đư ợ c canh phải q D ữ liệu k iểu ch u ỗ i k í tự - Text n G ồm nhữ ng kí tự A ..Z , a..z, 0..9, các kí tự đặc biệt (, },… q Không tham gia tính toán. q D ữ liệu dạng chuỗi luôn m ặc định canh biên trái của ô. q D ữ liệu k iểu n g ày n Tham gia tính toán. q q N ếu hợ p lệ thì tự động canh phải, ngư ợ c lại thì can h trái và trả v ề dữ liệu kiểu chuỗi. L ư u ý: Đ ể nh ập kiểu chu ỗi dạng số, k ý tự đầu tiên là dấu nháy đ ơ n v 12/26/2006 12
 13. C ác toán tử tron g E xcel T o án tử tín h to án n T oán tử cộng (+ ) q T oán tử trừ (-) q T oán tử nhân (*) q T oán tử chia (/) q T o án tử ch u ỗ i: n T oán tử nối chuỗi (& ) q T o án tử so sán h n T oán tử lớ n hơ n(> ), lớ n hơ n bằng(> = ) q T oán tử nhỏ hơ n(< ), nhỏ hơ n bằng(< = ) q T oán tử bằng(= ) q T oán tử khác(< > ) q 12/26/2006 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2