intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài thảo luận - ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chia sẻ: Tran Van Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

1
402
lượt xem
174
download

Bài thảo luận - ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kể từ năm 1986 đến nay công cuộc đổi mới ở nước ta đã trải qua trên hai mươi năm. Đây là một quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện dần từng bước, qua đó tư duy lý luận về đổi mới ngày càng sáng tỏ. Đổi mới là một cuộc cách mạng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, diễn ra toàn diện, đồng bộ và triệt để, nhưng quan trọng hơn cả là đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Tổng kết mười năm đổi mới, Đại hội ĐBTQ lần thứ VIII của Đảng cộng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thảo luận - ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 1. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1.TRƯƠNG THỊ THANH 1. TRẦN VÂN ANH       hóm           N     7 2.PHẠM THỊ THUỶ 2. NGUYỄN LINH CHI Đ5.KT3 3.NGUYỄN T. PHƯƠNG 3. NGUYỄN THỊ GIANG 4. NGUYỄN THU HẰNG 4.LƯU T. THU THUỲ 5.LÊ T. YẾN THANH
 2. THẢO LUẬN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CÂU HỎI THẢO LUẬN: PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM : KẾT HỢP CHẶT CHẼ NGAY TỪ ĐẦU ĐỔI MỚI KINH TẾ VỚI ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ, LẤY ĐỔI MỚI KINH TẾ LÀM TRỌNG TÂM ĐỒNG THỜI TỪNG BƯỚC ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ
 3. NỘI DUNG 1. Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. 1.1. Đổi mới kinh tế 1.2. Đổi mới chính trị 2. Vì sao phải coi trọng kết hợp đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị?
 4. LỜI MỞ ĐẦU Kể từ năm 1986 đến nay công cuộc đổi mới ở nước ta đã trải qua trên hai mươi năm. Đây là một quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện dần từng bước, qua đó tư duy lý luận về đổi mới ngày càng sáng tỏ. Đổi mới là một cuộc cách mạng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, diễn ra toàn diện, đồng bộ và triệt để, nhưng quan trọng hơn cả là đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Tổng kết mười năm đổi mới, Đại hội ĐBTQ lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã rút ra một số bài học chủ yếu, trong đó nổi lên bài học “Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị”
 5. 1.Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị 1.1 Đổi mới kinh tế -Là quá trình chuyển từ mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. - Quá trình này bao gồm hàng loạt thay đổi sâu rộng về cơ cấu thành phần kinh tế, chế độ và hình thức sở hữu các tư liệu sản xuất, hình thức tổ chức và cơ chế quản lý kinh tế. -Mặc dù mang định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng nền kinh tế thị trường của nước ta vẫn phải thể hiện đầy đủ bản chất và những đặc trưng chung của kinh tế thị trường. Về bản chất, kinh tế thị trường là hệ quả tất yếu của trình độ xã hội hoá các lực lượng sản xuất; là hệ thống các quan hệ kinh tế do nền sản xuất hàng hoá tạo ra; là kiểu tổ chức nền sản xuất có “đầu vào” và “đầu ra” đều là hàng hoá; là chuỗi sản xuất- kinh doanh trong đó các chủ thể kinh tế vừa độc lập vừa lệ thuộc lẫn nhau, cạnh tranh và hợp tác với nhau nhằm mục tiêu đạt giá trị gia tăng ngày càng nhiều hơn
 6. 1.2 Đổi mới chính trị - Là đổi mới tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trong đó trọng tâm là đổi mới hệ thống chính trị. Nói đến hệ thống chính trị là nói đến quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước, đến bộ máy chính quyền và các thiết chế quản lý xã hội. Đây là những vấn đề cơ bản, mang ý nghĩa sống còn đối với mọi cuộc cách mạng, mọi chế độ xã hội.
 7. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
 8. 2. Vì sao phải coi trọng kết hợp đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị Thứ nhất, quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị là biểu hiện của mối quan hệ giữa hai lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, đó là lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực chính trị; liên quan mật thiết đến mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; giữa cái khách quan và cái chủ quan; giữa cái tất yếu và cái có thể…Phép biện chứng duy vật do Mác, Ăngghen và Lênin xây dựng đã vạch rõ rằng, kinh tế là yếu tố quyết định cuối cùng đối với chính trị và chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế, là kinh tế cô đọng lại. Thứ hai, phải lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm vì đổi mới thành công kinh tế mới tạo được điều kiện cơ bản để tiến hành đổi mới chính trị thuận lợi. Thứ ba, phải kết hợp đổi mới chính trị vì chính trị, cũng như các nhân tố khác của thượng tầng kiến trúc và của ý thức xã hội, có sự độc lập tương đối và tác động trở lại đối với kinh tế. Nếu không đổi mới hệ thống chính trị thì đổi mới kinh tế sẽ gặp trở ngại. Hệ thống chính trị được đổi mới kịp thời, phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng thúc đẩy đổi mới và phát triển kinh tế. Tức là, đổi mới hệ thống chính trị là đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp sang thể
 9. Thực tế cho thấy trong quá trình đổi mới, từ thực tế nền kinh tế nước ta ở điểm xuất phát thấp kém, lạc hậu, lại lâm vào khủng hoảng từ cuối thập niên bảy mươi, Đảng ta chủ trương lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, tạo ra bước phát triển có tính bứt phá để sớm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Sự đổi mới chính sách kinh tế được thực hiện một cách sâu rộng, nhất quán, từ cơ cấu kinh tế đến cơ chế quản lý, từ sự tạo ra bước phát triển nhảy vọt trong nông nghiệp với Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (ngày 5-4-1988), đến sự phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; từ phát huy tối đa nội lực trên cơ sở giải phóng triệt để sức sản xuất đến mở rộng hợp tác tranh thủ thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; từ xóa đói giảm nghèo một cách thiết thực, vững chắc đến đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện chiến lược phát triển khoa học - công nghệ, xây dựng kinh tế tri thức. Với đường lối, chính sách đúng đắn đó, Đảng, Nhà nước ta đã đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội từ 1996 và đạt thành tựu to lớn về kinh tế qua 20 năm đổi mới.
 10. Sẽ không thể có thành tựu to lớn về kinh tế nếu không bắt đầu từ đổi mới tư duy chính trị, hình thành và phát triển không ngừng đường lối đổi mới, khởi đầu từ Đại hội VI đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội VII (6-1991), được phát triển, hoàn chỉnh tại Đại hội VIII (6-1996) và Đại hội IX (4-2001). Nhìn một cách hệ thống và thấu đáo sự phát triển đường lối đổi mới suốt 20 năm qua, mới có thể thấy rõ tư duy chính trị sáng suốt của Đảng. Và có thể khẳng định rõ ràng rằng, xây dựng Đảng về chính trị, bảo đảm tính đúng đắn, khoa học, hiện thực của đường lối, là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Ý nghĩa của việc xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt chính là ở đó. ĐẠI HỘI VI ĐẠI HỘI VII
 11. Xét về tổng thể, Đảng ta bắt đầu công cuộc đổi mới từ đổi mới tư duy về chính trị trong việc hoạch định đường lối và các chính sách đối nội, đối ngoại. Không có sự đổi mới đó thì không có mọi sự đổi mới khác. Song, Đảng ta đã đúng khi tập trung trước hết vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới kinh tế, khắc phục khủng hoảng kinh tế xã hội, tạo tiền đề cần thiết về vật chất và tinh thần để giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và củng cố niềm tin của người dân, tạo thuận lợi để đổi mới các mặt khác của đời sống xã hội.
 12. Đảng ta khẳng định: đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp. Phải đổi mới từ nhận thức, tư duy đến hoạt động thực tiễn, từ kinh tế, chính trị, đối ngoại đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện nguyên tắc gắn phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Đổi mới thể chế kinh tế là để giải phóng sức KẾT sản xuất, phát triển sức sản xuất; đổi mới hệ LUẬN thống chính trị là để tập hợp toàn dân, tổ chức toàn dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chung. Chỉ như vậy, quá trình đổi mới mới tiếp tục được đẩy mạnh đồng bộ, hài hoà cả về kinh tế và hệ thống chính trị, đưa Việt Nam tới đích dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tóm lại, kết hợp đúng đắn đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị là một bài học kinh nghiệm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản