intTypePromotion=1

Bài thuyết trình Vai trò trong phát triển phần mềm

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:25

0
5
lượt xem
2
download

Bài thuyết trình Vai trò trong phát triển phần mềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài thuyết trình Vai trò trong phát triển phần mềm" tìm hiểu về quy trình phát triển phần mềm; đặc điểm của phần mềm; project manager; developer; business analyst...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Vai trò trong phát triển phần mềm

 1. c b C Massive X TEAM 5 1 Massive X presentation to DesignBall team
 2. Massive X Qui trình làm việc Phân công  công việc S Facebook Twitter Linkedin Đọc và phân tích nội dung đề f L h Tìm các nội  dung liên quan  Nộp bài và đến đề review . 2 ALL RIGHT RESERVED © 20008-2020. Privacy Policy protected
 3. Massive X Tên thanh viên Nhiệm vụ Võ Đức Trung ROLE(s) trong SDLC, WATERFALL Nguyễn Trung Đức V model Mai Cao Hoàng Duy Spiral model Nguyễn Anh Vũ Agile model Tống Phước Gia Huy Srum model Deadline: 20h/17/2020 3
 4. c b C Massive X cycle In Software Development Life- ROLE 4 Massive X presentation to DesignBall team
 5. 5 Vai trò(role) trong phát triển phần mềm Business Tester/Quality Control Analyst Technical Architect Developer Designer Project Manager
 6. 6 Project Manager(PM) Lập kế hoạch cho dự án, kế hoạch nhân sự cho dự án Theo dõi tiến độ dự án, báo cáo tiến độ dự án cho khách hàng và các bên liên quan Trao đổi với mọi người trong dự án và khách hàng để nắm bắt được tình hình và yêu cầu của khách hàng Quảng lí đội dự án, ví dụ động viên tinh thần anh em, giải quyết mâu thuẫn nội bộ,.. Báo cáo, ghi nhận thống kê cần thiết để rút kinh nghiệm
 7. 7 Business Analysis(BA) Là người có tư duy Business rất BA là người am hiểu tốt Business nhất trong dự án, Gặp khách hàng để lấy yêu cầu của giúp member trong dự án khách hàng clear về requirement , cực Viết đặc tả chức giỏi tiếng anh năng dựa theo yêu cầu của khách hàng
 8. 8 Technical Architect(TA) Chọn lựa công cụ,tìm giải pháp trước và trong quá trinh phát triển phần Đi lên từ 1 Dev giỏi, có mềm nhiều năm kinh nghiệm lập Quản lí các hoạt động liên quan đến kĩ thuật trình Áp dụng những giải pháp tốt nhất để cải thiện phần mềm
 9. 9 Designer Bao gồm UX/UI designer, Graphic designer,.. Thiết kế giao diện người dùng cho sản phẩm dựa trên danh sách chức năng
 10. 10 Tester(QC:Quality control) Viết Test case Lập trinh để hệ thống chạy đúng kịch bản trong test case Chạy test case để tìm bug Miêu tả từng step sinh ra bug Kiểm tra xem bạn làm việc có đúng với process không Kiểm tra bạn có làm đung với mô hình Scrum( nếu có ) không
 11. 11 Developer(Dev) Code để tạo ra sản phẩm, bảo trì, nâng cấp sản phẩm ~1% >=96.69 Female Dev Male Dev %
 12. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM  Phân tích và lên kế hoạch  Phân tích yêu cầu  Thiết kế t ì m hi ểu và phân mục Tì m hi ểu và phân t í ch   l ên khung sườn cho dự đí ch, gi ới hạn, t hời các r àng buộc t r ong án gồm khung về gi ao gi an t hực hi ện cần quy t r ì nh nghi ệp vụ, di ện và ki ến t r úc hệ t hi ết , t ài chí nh, nhân đối t ượng của dự án, t hống sự và r ủi r o cho dự án t ầm nhì n dự án, các  Phát triển sản phẩm  Kiểm thử  Triển khai và bảo trì chức năng cần có. ki ểm t r a t í nh chí nh đóng gói phần mềm và xây dựng sản phẩm t heo xác của t ừng chức t r i ển khai l ên ser ver t i ến độ đã đề r a năng, có hoạt động của khách hàng hoặc đúng với đặc t ả và sửa công bố t r ên App l ỗi St or e/ Googl e Pl ay. 12 • •
 13. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM  Phân tích và lên kế hoạch  Phân tích yêu cầu  Thiết kế BA  - Nhận yêu cầu t ừ khách De s i gne r   - t hi ết kế gi ao di ện BA  - Phân t í ch l ại với nhóm người dùng cho sản phẩm dựa hàng, đề xuất gi ải pháp. phát t r i ển về yêu cầu của khách t r ên danh sách chức năng. PM  - Lên kế hoạch dự án gồm các hàng, phát hi ện và đề xuất gi ải công vi ệc cần l àm, các vấn đề pháp cho các yêu cầu phát si nh TA  - Thi ết kế ki ến t r úc hệ kỹ t huật , nhân sự, l ị ch l àm t hêm. t hống. vi ệc, r ủi r o, . . . PM  - Làm vi ệc chung với BA và De v   - Phân t í ch và t hi ết kế TA  - Lựa chọn công cụ, gi ải nhóm phát t r i ển để t hống nhất t ừng modul e. pháp kỹ t huật t r ước khi phát yêu cầu t ừ khách hàng và chốt PM  - Ki ểm t r a gi ao di ện có t hể t r i ển sản phẩm. danh sách các chức năng cần hi ện được yêu cầu của khách l àm. hàng hay không. Nếu có những  Phát triển sản phẩm  Kiểm thử t hao  t ácTrihoặc nghi ển khai và bảo trìệp vụ chưa r õ De v   : gồm web devel oper ( f r ont - sẽ bàn l ại để end/ back- end/ f ul l - st ack) , Te s t e r / Qual i t y  Cont r ol   bổv  sung. De - Chị u t r ách nhi ệm mobi l e devel oper ( Andr oi d/ i OS) , ( QC)   - Thực t hi vi ệc ki ểm embed devel oper t hử và báo cáo l ỗi . chí nh. PM  - Quản l ý t i ến độ, t heo dõi De v   - Sửa l ỗi . Bảo t r ì : De v,   Te s t e r ,   t âm si nh l ý của dev để động vi ên đúng l úc. PM 13 • •
 14. c b C Massive X . ll MODEL WATERFA 14 Massive X presentation to DesignBall team
 15. là một ví dụ của mô  hình Sequential (Tuần  Massive X presentation to DesignBall team tự) Massive X CƠ CHẾ HOẠT  ĐỘNG TƯƠNG TỰ  ĐỊNH NGHĨA NHƯ MỘT THÁC  NƯỚC 15 Là mô hình đầu tiên được  sử dụng rộng rãi trong quy  trình phát triển phần mềm C b c
 16. 01 hoạt động phát triển phần mềm được chia thành Massive X presentation to DesignBall team các pha khác nhau và từng pha bao gồm hàng loạt các nhiệm vụ và có các mục tiêu khác nhau 02 Các pha chuyển từ mức cao xuống mức thấp hơn, Massive X ĐẶC ĐIỂM giống như một thác nước đầu ra của một pha trở thành đầu vào của pha tiếp 03 theo không có sự chồng chéo nào trong mô hình thác 16 04 nước C b c
 17. 17 CÁC PHA CỦA WATERFALL Requirement Analysis System design
 18. 18 Implementation System Testing System Deployment . System Maintenance
 19. Requirement Analysis Massive X presentation to DesignBall team Nắm được tất cả các yêu cầu của khách hàng, thảo Massive X luận để có thể hiểu rõ các yêu cầu C b R 19 c
 20. D System Design Massive X presentation to DesignBall team Tạo ra thiết kế theo yêu cầu, thảo luận về yêu cầu Massive X phần cứng/phần mềm Implementation Tạo ra chương trình theo thiết I 20 C kế (code), tích họp code cho b giai đoạn tiếp theo c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2