Báo cáo: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm

Chia sẻ: Lê Thị Tam Thùy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:186

0
115
lượt xem
22
download

Báo cáo: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm" gồm có 9 chương bao gồm các nội dung sau: Mô tả tóm tắt dự án, điều kiện môi trường và kinh tế xã hội, đánh giá tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phõng ngừa và ứng phó sự cố môi trường,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm

C«ng ty cP Thùc phÈm H÷u nghÞ<br /> ------------------------------------------<br /> <br /> b¸o c¸o<br /> ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«I tr-êng<br /> Dù ¸n ®Çu t- x©y dùng<br /> nhµ m¸y s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm<br /> §Þa ®iÓm : x· chÝnh nghÜa, huyÖn Kim ®éng, tØnh H-ng Yªn<br /> <br /> Hƣng Yên, tháng 4/2010<br /> <br /> 1<br /> <br /> C«ng ty cP Thùc phÈm H÷u nghÞ<br /> ------------------------------------------<br /> <br /> b¸o c¸o<br /> ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«I tr-êng<br /> Dù ¸n ®Çu t- x©y dùng<br /> nhµ m¸y s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm<br /> §Þa ®iÓm : x· chÝnh nghÜa, huyÖn Kim ®éng, tØnh H-ng Yªn<br /> <br /> Cơ quan chủ dự án<br /> <br /> Cơ quan tƣ vấn<br /> <br /> CÔNG TY CP THỰC PHẨM<br /> HỮU NGHỊ<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC ............................................................................................................ 3<br /> CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .................................................................................. 9<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................. 10<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH .................................................................................. 14<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 15<br /> 1. XUẤT XỨ DỰ ÁN ........................................................................................................................ 15<br /> 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT ......................................................................................... 15<br /> kỹ thuật ............................................................................................................. 17<br /> <br /> 2.2. Căn cứ<br /> <br /> 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO ĐTM ......................................................................... 18<br /> <br /> CHƢƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN ........................................................ 21<br /> 1.1. TÊN DỰ ÁN ............................................................................................................................... 21<br /> 1.2. CHỦ DỰ ÁN .............................................................................................................................. 21<br /> 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN .............................................................................................................. 21<br /> 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN ..................................................................................... 23<br /> 1.4.1. Mục tiêu va tinh chât của khu công nghiêp .......................................................... 23<br /> . .2. C c n n n<br /> <br /> thu hut đâu tư va phân khu chức năng sử dụng đất ............. 23<br /> <br /> a). Phân khu chức năng ......................................................................................................... 23<br /> .C cn n n<br /> <br /> thu hut đâu tư ....................................................................................... 24<br /> <br /> 1.4.3. L i ich kinh tê – xa hôi cua dự an............................................................................. 24<br /> 1.4.4. Phân khu chức năng theo loai hinh san xuât – kinh doanh ................................. 25<br /> .<br /> .<br /> <br /> n<br /> <br /> t công nghiệp, kho tàng............................................................................ 25<br /> <br /> điều hành- dịch vụ ................................................................................................... 26<br /> <br /> c). Khu cây xanh tập trung, mặt nước ................................................................................. 27<br /> d). Khu công trinh đầu mối hạ tầng kỹ thuật ...................................................................... 27<br /> 1.4.5. Sử dụng đất va phân ky đầu tư ................................................................................. 27<br /> a). Yêu cầu ................................................................................................................................ 27<br /> b). Phân ky đ u tư .................................................................................................................... 27<br /> . . .C cc n<br /> <br /> inh ha tâng ky thuât .................................................................................... 28<br /> <br /> 1.4.6.1. Hê thông đường giao thông ................................................................................ 28<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.4.6.2. Hê thông cấp nước................................................................................................. 32<br /> 1.4.6.3. Hê thông cấp điện ................................................................................................... 34<br /> 1.4.6.4. Hê thông thu gom va thoát nước mưa ............................................................ 37<br /> 1.4.6.5. Hê thông thoát nước thải và xử ly nước thai .................................................. 39<br /> . . . .<br /> <br /> n c<br /> <br /> n chât thai răn ............................................................................ 41<br /> <br /> 1.4.6.7. Hệ thống thông tin liên lạc....................................................................................... 42<br /> 1.4.6.8. Hệ thống cổng, nhà điều hành và tường rào ................................................. 43<br /> 1.4.6.9. Phương án cung cấp nước tưới cho các khu vực lân cân ....................... 43<br /> 1.4.6.10. Khu nhà ở và dịch vụ cho công nhân KCN ..................................................... 43<br /> 1.4.6.11. Kế hoạch lao động và dân cư .......................................................................... 44<br /> 1.4.6.12. Phương án quy hoạch nghĩa trang và di chuyển mồ mả ......................... 44<br /> . . .<br /> <br /> .C i<br /> <br /> đ u tư ............................................................................................................ 45<br /> <br /> 1.4.6.14. Tiến độ và thời gian thực hiện ........................................................................... 46<br /> <br /> CHƢƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƢỜNG VÀ KINH TẾ -XÃ<br /> HỘI ..................................................................................................................... 47<br /> 2. . ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG............................................................................ 47<br /> 2. . . Địa hình ............................................................................................................................. 47<br /> 2. .2. Địa chất công trinh ........................................................................................................ 47<br /> 2.1.3. Địa chất thuỷ văn ........................................................................................................... 48<br /> 2. . . Đặc điểm khí hậu ............................................................................................................ 49<br /> a). Chế độ mưa ....................................................................................................................... 49<br /> b). Chế độ nắng ...................................................................................................................... 50<br /> c). Nhiệt độ ............................................................................................................................... 50<br /> d . Độ ẩm .................................................................................................................................. 51<br /> e). Bốc hơi................................................................................................................................ 52<br /> f).Gió.......................................................................................................................................... 52<br /> h). Mưa bão ........................................................................................................................... 52<br /> 2.1.5. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên .................................................. 52<br /> a). Hiện trạng chất lư ng môi trường không khí ........................................................... 52<br /> b). Kết quả tiếng ồn ............................................................................................................... 54<br /> c). Chất lư ng môi trường nước ........................................................................................ 54<br /> 2.1.6. Chất lư ng môi trường đất ........................................................................................... 57<br /> 2.1.7. Tài nguyên sinh vật ............................................................................................................. 58<br /> <br /> 4<br /> <br /> a. Hệ thực vật cạn ................................................................................................................. 58<br /> b. Hệ động vật cạn................................................................................................................ 58<br /> c. Hệ thuy sinh......................................................................................................................... 58<br /> 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - Xà HỘI ................................................................................................. 62<br /> 2.2.1. Xã Bạch Sam ..................................................................................................................... 62<br /> 2.2.2. Xã Min Đức....................................................................................................................... 63<br /> 2.2.3. Xã Dương Quang ............................................................................................................ 64<br /> <br /> CHƢƠNG 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG .................................. 66<br /> 3.1. Nguồn gây tác động ............................................................................................................. 66<br /> 3.1.1. Nguồn tác động có liên quan đến chất thải ........................................................... 66<br /> 3.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải .................................................... 67<br /> 3.1.3. Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra................................ 67<br /> .2. Đối tư ng, quy mô bị tác động ......................................................................................... 67<br /> . .Đ n<br /> <br /> i<br /> <br /> c động ..................................................................................................................... 71<br /> <br /> . .2. Đ n<br /> <br /> i<br /> <br /> c động trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng .................. 75<br /> <br /> . . .Đ n<br /> <br /> i<br /> <br /> c động trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng ................................. 76<br /> <br /> . . .Đ n<br /> <br /> i<br /> <br /> c động trong giai đoạn khai thác và vận hành ................................... 84<br /> <br /> . .5. Đ n<br /> <br /> i<br /> <br /> c động tổng h p đến các thành phần môi trường .......................... 106<br /> <br /> 3.3.6. Tổng h p kết quả đánh giá tác động môi trường ............................................. 115<br /> . .Đ n<br /> <br /> i về phương pháp sử dụng .................................................................................. 126<br /> <br /> 3.4.1. Phương pháp thống kê số sliệu ................................................................................. 126<br /> 3.4.2. Phương pháp ma trận môi trường .......................................................................... 127<br /> 3.4.3. Phương pháp danh mục va đanh gia nhanh ..................................................... 127<br /> 3.4.4. Phương pháp mô hình hoá ....................................................................................... 127<br /> 3.4.5. Phương pháp chuyên gia va tham vấn cộng động .......................................... 127<br /> <br /> CHƢƠNG 4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG<br /> NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG ............................................. 128<br /> 4.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động xấu ...................................................................... 128<br /> 4.1.1. Tuân thủ các phương án qui hoạch ........................................................................ 128<br /> . .2. Gi i đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng ............................................................... 128<br /> . . . Gi i đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở ............................................................................ 130<br /> a. Dò phá bom mìn tồn lưu trong lòng đất........................................................................ 130<br /> b. Giảm thiểu ô nhiễm do sinh khối thực vật phát quang ........................................ 131<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản