intTypePromotion=1

Báo cáo: Dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Chia sẻ: Nguyễn Hữu Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
67
lượt xem
12
download

Báo cáo: Dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo "Dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc" trình bày nội dung như: Mô tả địa điểm triển khai các hoạt động của dự án, tóm tắt công nghệ sản xuất, các nguồn gây ô nhiễm, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, chương trình giảm sát môi trường,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC<br /> <br /> MUÏC LUÏC<br /> 3<br /> <br /> Môû ñaàu<br /> 4<br /> CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU DÖÏ AÙN<br /> 5<br /> 1.1. Khaùi quaùt chung<br /> 5<br /> 1.2. Noäi dung cuûa döï aùn<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.2.1. Saûn phaåm vaø thò tröôøng<br /> 6<br /> 1.2.2. Coâng ngheä vaø maùy moùc thieát bò<br /> 7<br /> 1.2.3. Ñòa ñieåm maët baèng<br /> 7<br /> 1.2.4. Tieán ñoä thöïc hieän döï aùn<br /> 7<br /> 1.2.5. Maùy moùc vaø thieát bò<br /> 7<br /> 1.2.6. Nhu caàu lao ñoäng<br /> 8<br /> 1.2.7. Nhu caàu nguyeân lieäu<br /> 1.2.8. Nhu caàu ñieän, nöôùc<br /> 9<br /> CHÖÔNG 2: NGUOÀN OÂ NHIEÃM VAØ TAÛI LÖÔÏNG OÂ NHIEÃM<br /> 10<br /> <br /> Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com<br /> TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO<br /> <br /> 9<br /> <br /> Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC<br /> <br /> 2.1. Giai ñoaïn xaây döïng cô baûn<br /> 10<br /> 2.1.1. Noäi dung vaø quy moâ xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình cuûa döï aùn<br /> 10<br /> 2.1.2. Nguoàn oâ nhieãm chính<br /> 10<br /> 2.1.3. Caùc taùc ñoäng ñeán con ngöôøi vaø moâi tröôøng<br /> 11<br /> 2.1.4. Tai naïn lao ñoäng<br /> 12<br /> 2.2. Giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa döï aùn<br /> 13<br /> 2.2.1. Xaùc ñònh caùc nguoàn oâ nhieãm<br /> 13<br /> 2.2.2. Nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí<br /> 13<br /> 2.2.3. Nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc<br /> 16<br /> 2.2.4. Nguoàn gaây oâ nhieãm do nhieät ñoä – ñoä aåm<br /> 17<br /> 2.2.5. Tieáng oàn vaø rung<br /> 18<br /> 2.2.6. Chaát thaûi raén<br /> 2.2.7. Khaû naêng gaây chaùy noå<br /> 19<br /> 2.3. Ñaùnh giaù taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vaø kinh teá xaõ hoäi cuûa döï aùn<br /> 19<br /> <br /> Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com<br /> TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO<br /> <br /> 18<br /> <br /> Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC<br /> <br /> 2.3.1. Taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng nöôùc<br /> 19<br /> 2.3.2. Taùc ñoäng cuûa chaát thaûi raén<br /> 20<br /> 2.3.3. Taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí<br /> 20<br /> 2.3.4. Taùc ñoäng do tieáng oàn vaø rung<br /> 21<br /> 2.3.5. Taùc ñoäng leân caùc daïng taøi nguyeân moâi tröôøng khaùc<br /> 21<br /> CHÖÔNG 3: CAÙC BIEÄN PHAÙP TOÅNG HÔÏP KHAÉC PHUÏC CAÙC TAÙC ÑOÄNG<br /> TIEÂU CÖÏC ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG CUÛA DÖÏ AÙN<br /> 23<br /> 3.1. Giai ñoaïn xaây döïng cô baûn<br /> 23<br /> 3.1.1. Caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng & söùc khoeû coäng ñoàng<br /> 23<br /> 3.1.2. Bieän phaùp kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng trong giai ñoaïn xaây döïng cô baûn<br /> 24<br /> 3.2. Giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa döï aùn<br /> 25<br /> 3.2.1. Caùc bieän phaùp xöû lyù khí thaûi<br /> 25<br /> 3.2.2. Bieän phaùp kyõ thuaät baûo veä moâi tröôøng nöôùc<br /> 27<br /> 3.2.3. Bieän phaùp haïn cheá tieáng oàn, rung<br /> 34<br /> <br /> Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com<br /> TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO<br /> <br /> Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC<br /> <br /> 3.2.4. Vaán ñeà xöû lyù chaát thaûi raén<br /> 34<br /> 3.2.5. Vaán ñeà veä sinh coâng nghieäp vaø an toaøn lao ñoäng<br /> 34<br /> CHÖÔNG 4: GIAÙM SAÙT CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG<br /> 36<br /> 4.1. Giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí<br /> 36<br /> 4.2. Giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng nöôùc<br /> 36<br /> CHÖÔNG 5: KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ<br /> 40<br /> 5.1. Keát luaän<br /> 40<br /> 5.2. Kieán nghò<br /> <br /> 40<br /> <br /> PHUÏ LUÏC VAØ HÌNH AÛNH<br /> <br /> 41<br /> <br /> Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com<br /> TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO<br /> <br /> Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC<br /> <br /> MÔÛ ÑAÀU<br /> Theo Nghò ñònh soá 175/CP, ngaøy 18/10/1994 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà<br /> Höôùng daãn thi haønh luaät Baûo veä moâi tröôøng, nhaèm taêng cöôøng coâng taùc baûo<br /> veä moâi tröôøng treân toaøn laõnh thoå;<br /> Theo thoâng tö soá 490/1998/TT-BKHCNMT ngaøy 29 thaùng 4 naêm 1998 cuûa<br /> Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Moâi tröôøng veà vieäc höôùng daãn laäp vaø thaåm ñònh<br /> Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö;<br /> Caùc döï aùn naèm trong khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát ñaõ ñöôïc quyeát ñònh<br /> pheâ chuaån baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø nhöõng döï aùn khoâng<br /> thuoäc danh muïc ôû phuï luïc I (khoâng coù tieàm naêng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng<br /> treân dieän roäng, khoâng deã gaây ra söï coá moâi tröôøng, khoù khoáng cheá vaø khoù<br /> xaùc ñònh caùc chæ tieâu oâ nhieãm) seõ ñöôïc ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng.<br /> Theo noäi dung ôû phuï luïc III, baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng naøy coù<br /> noäi dung nhö sau:<br /> •<br /> <br /> Moâ taû ñòa ñieåm trieån khai caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn;<br /> <br /> Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com<br /> TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2