intTypePromotion=1

Báo cáo " Hợp đồng thương mại điện tử và các biện pháp hạn chế rủi ro "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
6
download

Báo cáo " Hợp đồng thương mại điện tử và các biện pháp hạn chế rủi ro "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hợp đồng thương mại điện tử và các biện pháp hạn chế rủi ro Để xác định một người là người nội bộ thứ cấp, chỉ cần chứng minh rằng người đó biết thông tin nội bộ là đủ mà không cần xác định người nội bộ sơ cấp nào đã cung cấp hoặc tiết lộ thông tin nội bộ cho người đó. Mặt khác, cần phân biệt giữa người nội bộ thứ cấp và người được người nội bộ sơ cấp khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Hợp đồng thương mại điện tử và các biện pháp hạn chế rủi ro "

  1. C¸c lo¹i hîp ®ång th−¬ng m¹i Ths. Lª ThÞ Kim Hoa * 1. H p ng thương m i i n t li u là cơ s th c hi n giao k t h p ng Trong i s ng xã h i nói chung, ho t i n t gi a các bên mà không c n các bên ng thương m i nói riêng, quan h h p ph i ti p xúc tr c ti p v i nhau. ng là quan h khá ph bi n, theo ó, các H p ng thương m i i n t là h p bên t nguy n tho thu n v vi c xác l p, ng ư c thi t l p dư i d ng thông i p d thay i ho c ch m d t quy n, nghĩa v dân li u hay nói cách khác là h p ng có s s . Hình th c ghi nh n tho thu n có th d ng thông i p d li u. b ng l i nói, văn b n ho c b ng hành vi c Theo quy nh c a pháp lu t v giao d ch th khi pháp lu t không quy nh lo i h p i n t , thì y u t n n t ng trong giao d ch ng ó ph i ư c giao k t b ng hình th c i n t là phương ti n i n t thông i p d nh t nh. li u và ch kí s (trong trư ng h p pháp lu t Trên cơ s quan h h p ng theo cách quy nh thông i p d li u ph i ư c kí hi u thông thư ng k trên, b ng phương ti n b ng ch kí s ho c các bên tho thu n thông i n t hay thông qua phương ti n i n t , i p d li u ph i có ch kí c a các bên). các bên có th s d ng phương th c giao k t Phương ti n i n t là cơ s phân bi t h p ng m i - ó là h p ng thương m i s khác nhau gi a giao d ch thương m i i n i n t . V i phương th c giao k t này, các t v i giao d ch thương m i thông thư ng. bên có th àm phán, kí h p ng mà không N u như phương ti n th c hi n trong giao c n ph i tr c ti p g p m t nhau. B ng thông d ch thương m i thông thư ng ch y u ư c i p d li u, các bên có th th c hi n các th c hi n thông qua l i nói, văn b n gi y t thao tác kĩ thu t trao i, th ng nh t v thì phương ti n th c hi n trong giao d ch các n i dung c a h p ng i n t . Ví d , thương m i i n t ư c th c hi n thông qua trư c tiên m t bên vi t b n chào hàng b ng phương ti n ho t ng trên công ngh i n, máy tính và b m nút “Send” g i n nơi i n t , kĩ thu t s , t tính, truy n d n không ph c v thư, sau ó nơi ph c v thư s t dây, quang h c, i n t ho c công ngh ng g i i theo a ch c a bên kia ư c ghi tương t . Ví d như h th ng các máy tính trên b n chào hàng. Bên ư c g i ăng nh p truy n d li u v i t c ánh sáng qua các vào h p thư ã ăng kí nh n b n chào ư ng truy n d li u cáp quang ho c b ng hàng c a bên g i và c nó trên máy tính. tia h ng ngo i… Như v y, có th coi công Bên nh n ư c b n chào hàng mu n trao ngh i n t , công ngh thông tin là i u i, tho thu n v i bên g i thì cũng làm các thao tác tương t . Như v y, thông i p d * V pháp lu t - Văn phòng Chính ph t¹p chÝ luËt häc sè 11/2008 45
  2. C¸c lo¹i hîp ®ång th−¬ng m¹i ki n tiên quy t trong giao d ch thương m i d li u k t khi th c hi n vi c bi n i i n t . Thông qua công ngh i n t , các nêu trên. bên giao d ch có th : ăng kí kinh doanh Kí s ph i ư c áp d ng trên cơ s quy qua Internet; bán sách, báo, thi t b kĩ thu t... chu n kĩ thu t và tiêu chu n b t bu c do B qua các website; g i email chào mua hàng, thông tin và truy n thông ch trì, ph i h p email chào bán hàng ho c nh n t hàng v i B khoa h c và công ngh , B công an b ng email; gián ti p g i qua bưu i n, qua xây d ng. ngư i trung gian ho c tr c ti p “trao tay” B lu t dân s năm 2005, Lu t thương nhau các ĩa t ( ĩa A), ĩa quang (CD)... có m i năm 2005, Lu t giao d ch i n t và các ch a thư chào mua hàng hay thư chào bán văn b n quy nh chi ti t và hư ng d n thi hàng... B ng s phát tri n c a các phương hành v Lu t giao d ch i n t ã th a nh n ti n i n t , con ngư i có th i n t hoá các giá tr pháp lí c a h p ng i n t dư i giao d ch c a mình, trong ó phương ti n d ng thông i p d li u. i u 34 Lu t giao giao d ch ch y u, ph bi n là giao d ch th c d ch i n t quy nh: “Giá tr pháp lí c a hi n trên m ng Internet. Thông qua email và h p ng i n t không th b ph nh n ch web, Internet tr thành phương ti n trao i vì h p ng ó ư c th hi n dư i d ng thông tin ti n l i, nhanh chóng, ít t n kém thông i p d li u”. Lu t thương m i năm nh t và không th thi u trong i s ng xã 2005 cũng quy nh m t trong các nguyên h i hi n i. t c cơ b n c a ho t ng thương m i là Thông i p d li u là thông tin dư i nguyên t c th a nh n giá tr pháp lí c a d ng kí hi u, ch vi t, ch s , hình nh, âm thông i p d li u. Trên cơ s ó, các h p thanh ho c d ng tương t ư c t o ra, ư c ng ư c giao k t gi a các ch th thông g i i, ư c nh n và ư c lưu tr b ng qua phương ti n i n t dư i d ng thông phương ti n i n t . Thông i p d li u i p d li u s ư c pháp lu t b o v . thư ng ư c th hi n dư i hình th c trao i Pháp lu t công nh n giá tr pháp lí c a d li u i n t , ch ng t i n t , thư i n t , h p ng i n t như văn b n vi t ho c như i n báo, fax và các hình th c tương t . b n g c ho c giá tr ch ng c n u áp ng Ch kí s ư c hi u là d ng ch kí i n các i u ki n tương ng. t ư c t o ra b ng s bi n i thông i p i u ki n h p ng thương m i i n d li u s d ng h th ng m t mã không i t ư c công nh n có giá tr pháp lí như văn x ng theo ó ngư i có ư c thông i p d b n vi t n u thông tin ch a ng trong h p li u ban u và khoá công khai c a ngư i kí ng có th truy c p ư c s d ng khi có th xác nh ư c chính xác: c n thi t. Theo quy nh c a pháp lu t hi n - Vi c bi n i nêu trên ư c t o ra b ng hành, hình th c c a h p ng có th b ng úng khoá bí m t tương ng v i khoá công văn b n, b ng l i nói ho c b ng hành vi c khai trong cùng c p khoá; th ( i u 401 B lu t dân s năm 2005, - S toàn v n n i dung c a thông i p kho n 1 i u 24 Lu t thương m i năm 46 t¹p chÝ luËt häc sè 11/2008
  3. C¸c lo¹i hîp ®ång th−¬ng m¹i 2005), trong ó, hình th c văn b n là m t trong h p ng thương m i i n t là m t trong nh ng hình th c ch y u ư c s d ng trong các y u t quan tr ng xem xét v trong các giao d ch dân s , thương m i. m c tin c y c a h p ng. Bi n pháp h Theo cách hi u truy n th ng thì “văn b n” tr cơ b n nh t giúp phát hi n nh ng thay ư c ng nghĩa v i gi y t (dư i hình th c i phát sinh c a h p ng sau khi các bên vi t). V n trên cơ s cách hi u ó nhưng ã th ng nh t n i dung c a h p ng là g n hi n nay hình th c “văn b n” ã ư c m ch kí i n t (electronic signature) c a các r ng phù h p v i phương th c giao d ch bên (ví d quét ch kí tay, hình nh c a các hi n i - phương th c giao d ch i n t . bên…). tin c y, an toàn c a h p ng s Lu t thương m i năm 2005 quy nh: H p m b o cao hơn n u ch kí i n t c a các ng mua bán hàng hoá thông qua i n báo, bên ư c t ch c th ba có uy tín ch ng telex, fax, thư i n t và các hình th c thông th c(1) (còn g i là t ch c cung c p d ch v tin i n t khác cũng ư c coi là hình th c ch ng th c ch kí s công c ng). Tuy nhiên, văn b n. Như v y, các hình th c thông tin tôn tr ng quy n t do tho thu n c a các i n t dư i d ng thông i p d li u ư c bên tham gia giao d ch và tránh t o gánh ghi nh n v m t pháp lí (kho n 1 i u 124 n ng chi phí ho c khó khăn kĩ thu t khi ph i B lu t dân s , i u 33, 34 Lu t giao d ch s d ng thêm công ngh v i m c ích i n t , i u 8 Ngh nh c a Chính ph s tăng tính toàn v n c a h p ng i n t , 57/2006/N -CP ngày 09/6/2006 v thương pháp lu t không quy nh b t bu c các bên m i i n t ) là m t trong nh ng i u ki n v ph i áp d ng công ngh . Theo ó, các bên có hình th c văn b n c a h p ng. Tuy nhiên, quy n tho thu n v vi c s d ng ho c h p ng thương m i i n t dư i d ng không s d ng ch kí i n t kí thông thông i p d li u ư c coi là hình th c văn i p d li u trong quá trình giao d ch; s b n ph i tho mãn các i u ki n c a vi c t o d ng ho c không s d ng ch kí i n t có l p thông tin, g i, nh n và lưu tr thông tin ch ng th c; l a ch n t ch c cung c p d ch b ng phương ti n i n t . v ch ng th c ch kí i n t trong trư ng i u ki n công nh n h p ng thương h p tho thu n ch kí i n t có ch ng th c. m i i n t có giá tr pháp lí như b n g c Song, tránh r i ro, sai sót trong th c hi n n u tho mãn ng th i hai i u ki n sau: h p ng i n t , i v i nh ng thương v Th nh t, n i dung c a h p ng i n t kinh doanh l n, các bên l n u giao d ch có ư c b o m toàn v n k t khi ư c kh i th l p m t h p ng b ng nh d ng PDF t o l n u tiên dư i d ng thông i p hoàn c a Adobe (là lo i nh d ng khó b thay ch nh. Nghĩa là thông i p ó trong h p ng i) và g n kèm ch kí s ư c ch ng th c i n t chưa b thay i, tr nh ng thay i c a các bên. Cách th c này m b o tính v hình th c phát sinh trong quá trình g i, toàn v n c a thông i p d li u vì n u lưu tr ho c hi n th thông i p d li u. trư ng h p có s thay i n i dung h p Tính toàn v n c a thông i p d li u ng sau khi kí thì ch kí s s bi n m t.(2) t¹p chÝ luËt häc sè 11/2008 47
  4. C¸c lo¹i hîp ®ång th−¬ng m¹i Th hai, n i dung c a thông i p d li u Như v y, làm rõ ư c giá tr như “b n có th truy c p và s d ng ư c dư i d ng g c” c a thông i p d li u trong h p ng hoàn ch nh khi c n thi t. Bên c nh tính toàn i n t s là cơ s cho vi c xác nh giá tr v n, giá tr “b n g c” c a thông i p d li u ch ng c c a văn b n i n t . Vi c công còn ph thu c vào vi c thông i p d li u có nh n giá tr ch ng c c a h p ng i n t th m ư c, c ư c, xem ư c b ng óng vai trò quan tr ng trong s phát tri n phương pháp mã hoá h p pháp m b o tin c a thương m i i n t , t o i u ki n cho c y mà các bên quy ư c/tho thu n v i nhau. các ch th trong giao d ch thương m i i n Tóm l i, v n "b n g c" có liên quan t s d ng m t cách thư ng xuyên thông ch t ch nv n "ch kí" và "văn b n" i p d li u i n t thay cho h p ng b ng trong môi tru ng i n t . B n g c th hi n văn b n vi t truy n th ng. s toàn v n c a thông tin ch a ng trong 2. Các bi n pháp h n ch r i ro văn b n. Trong môi trư ng giao d ch qua h n ch r i ro, khi giao k t h p ng m ng thì v n b n g c thông thư ng ư c thương m i i n t c n chú ý m t s bi n g n li n v i vi c s d ng ch kí i n t . Ch pháp sau: kí i n t không nh ng ch xác nh ngư i kí - Tuân th các quy nh c a pháp lu t v mà còn nh m xác minh cho tính toàn v n giao d ch i n t và pháp lu t v h p ng c a n i dung thông tin ch a trong văn b n. trong giao k t và th c hi n h p ng thương Vi c s d ng ch kí i n t ng nghĩa v i m i i nt vi c mã hoá tài li u ư c kí k t (m t mã và Khi giao k t h p ng thương m i i n các phương th c mã hoá h p pháp khác). t , cùng lúc các bên ph i chú ý quy nh c a b o m tính an toàn trong giao d ch thương pháp lu t v giao d ch i n t và pháp lu t m i i n t thông qua h p ng, pháp lu t v h p ng. Vi c giao k t và th c hi n h p khuy n khích các t ch c, doanh nghi p, cá ng thương m i i n t ph i áp ng yêu nhân ng d ng công ngh ch ng th c và mã c u v m t “hình th c” i n t , trong ó, hoá theo quy nh. quan tr ng nh t là yêu c u v vi c kh i t o, H p ng i n t có giá tr làm ch ng c g i, nh n thông i p d li u và các bi n khi áp ng các i u ki n v giá tr như pháp b o m giá tr pháp lí c a thông i p b n g c. xác nh giá tr ch ng c c a d li u. Thông i p d li u là cách th c cơ h p ng i n t ph i trên cơ s xác nh b n, quan tr ng, có ý nghĩa quy t nh vi c ư c tin c y c a cách th c kh i t o thông giao k t h p ng thương m i i n t . Trong i p d li u, cách th c lưu tr ho c truy n trư ng h p này thì b n chào hàng (offer), g i thông i p d li u, cách th c b o m và ch p nh n chào hàng (the acceptance) cũng duy trì tính toàn v n c a thông i p d li u, ư c hi u là thông i p d li u. Thông qua cách th c xác nh ngư i kh i t o và các y u thông i p d li u, các bên giao k t bày t ý t phù h p khác.(3) chí i n tho thu n v nh ng i u 48 t¹p chÝ luËt häc sè 11/2008
  5. C¸c lo¹i hîp ®ång th−¬ng m¹i kho n chính th c c a h p ng. Như v y, v.v.. Ngư i nh n xem là ã nh n ư c thông thông i p d li u thư ng ư c các bên s i p d li u n u thông i p d li u ư c d ng t giai o n ngh giao k t h p ng nh p vào h th ng thông tin do ngư i ó ch cho n khi giao k t h p ng ư c ch p nh và có th truy c p ư c, ví d ư c t nh n. ng th i, tránh r i ro, các bên vào trong h p thư c a ngư i nh n ( a ch giao k t còn c n ph i chú ý các quy nh email trên Internet, fax…) ho c n tay nhân c a pháp lu t h p ng v nguyên t c, trình viên do ngư i nh n ch nh. t giao k t, i u ki n có hi u l c c a h p m b o an toàn, tránh r i ro trong ng và các n i dung liên quan n vi c g i, nh n thông i p d li u, trư c và trong th c hi n h p ng. ây là nh ng y u t khi g i thông i p d li u, ngư i g i ph i n n t ng b o m giá tr pháp lí c a h p yêu c u ho c tho thu n v i ngư i nh n v ng thương m i i n t . vi c ngư i nh n ph i g i thông báo xác nh n - Xác nh úng th i i m g i và nh n khi nh n ư c thông i p d li u. Theo ó, h p ng thương m i i n t ngư i g i ph i n nh kho ng th i gian h p Thông thư ng, th i i m g i h p ng lí ngư i nh n g i xác nh n. Trong trư ng thương m i i n t do các bên tho thu n. h p này, thông i p d li u ch ư c coi là Trư ng h p các bên không tho thu n thì có giá tr khi ngư i nh n thông báo cho th i i m g i ư c xác nh là th i i m ngư i g i v vi c xác nh n ã nh n ư c h p ng r i kh i h th ng thông tin dư i s thông i p d li u ó. ki m soát c a ngư i kh i t o hay i di n - Lưu ý các n i dung trong h p ng m u c a ngư i kh i t o. N u h p ng không r i H p ng theo m u có th có nh ng i u kh i h th ng thông tin dư i s ki m soát kho n không rõ ràng, gây b t l i cho m t c a ngư i kh i t o hay i di n c a ngư i bên, ví d như th hi n không rõ giá tr giao kh i t o thì th i i m g i là th i i m ngư i d ch, s lư ng hàng và lo i hàng ã ch n... nh n nh n ư c h p ng. Xác nh chính Do ó, quá trình giao k t, bên ư c ngh xác th i i m g i và nh n h p ng có ý giao k t ph i h t s c lưu ý các n i dung nghĩa quan tr ng trong ho t ng thương trong h p ng m u. m i i n t . Th c t , vi c xác nh này - Chú ý i u ki n m b o an toàn không ph i là ơn gi n. Các bên c n lưu ý c a h p ng thương m i i n t có gi i pháp h p lí cho v n này. Cách t t Phát tri n, ng d ng công ngh i n t nh t là trong h th ng thông tin c a ngư i và m b o an toàn cho các giao d ch i n t g i ho c ngư i nh n nên có ph n m m t là v n c n ph i ư c xem xét ng th i. ng th c hi n vi c thông báo ã g i i u ki n b o m an toàn cho các ho c ã nh n ư c h p ng. Ho c ư c giao d ch i n t nói chung, h p ng th c hi n thông qua h th ng thông tin do thương m i i n t nói riêng ph i trên cơ s ngư i nh n cung c p, như: Email, fax, telex ng d ng công ngh ch ng th c và mã hoá t¹p chÝ luËt häc sè 11/2008 49
  6. C¸c lo¹i hîp ®ång th−¬ng m¹i t o s an toàn. cho mình là v n h t s c ph c t p so v i Th c t cho th y cũng như ch kí tay, h p ng ư c kí k t gi a các bên trên ch kí i n t cũng có th b làm gi . Tuy cùng lãnh th , nh t là i v i nh ng h p nhiên, ngăn ch n s gi m o nh m b o ng ư c kí k t thông qua phương ti n i n m an toàn cho các giao d ch i n t thì c n t . i v i h p ng thương m i i n t , ph i nghiên c u, ng d ng công ngh ch ng pháp lu t áp d ng có th là lu t c a nư c mà th c và mã hoá b o v d li u. Công ngh ngư i mua ang cư ng , c a nư c mà ngư i ch ng th c và mã hoá t o s an toàn là i u bán t tr s ho c là c a nư c mà máy ch ki n chúng ta có ư c ch kí i n t v i ư c t. hình th c ph bi n là ch kí s (ch kí ư c i v i nh ng h p ng ư c giao k t s d ng phương pháp mã hoá/m t mã có n i dung sơ sài thì khi có tranh ch p, các nh n d ng ngư i kh i t o thông i p d y u t pháp lu t, thói quen, t p quán và án l li u). Như v y, vi c b o m tính toàn v n s h tr cho các bên. ây là cách kinh và tính xác th c c a thông i p d li u cơ doanh gi m thi u chi phí giao d ch ư c b n d a vào an toàn c a ch kí s . Ch nhi u nư c s d ng nhưng th c t ch thích kí s an toàn là ch kí s ư c ăng kí và h p v i các nư c có i u ki n phát tri n, ư c t ch c cung c p d ch v ch ng th c nh t là các nư c mà thói quen, t p quán ch kí công c ng ch ng th c thông qua thương m i ã nh hình và n nh. vi c c p ch ng thư s . Qua ó, các bên giao tránh r i ro, trong giao k t h p ng d ch ư c cung c p khoá công khai c a thương m i i n t , ngoài vi c chú ý l a nhau dùng nó m thông i p d li u và ch n pháp lu t c a nư c mà có th b o v các ch ng t khác có liên quan n h p ư c quy n l i cho mình m t cách t t nh t, ng thương m i i n t . Tuy nhiên, c n khi àm phán, trao i, tho thu n v n i th n trong giao k t và th c hi n h p ng dung c a h p ng cũng như l a ch n lu t thương m i i n t , các bên nên d a trên áp d ng, các bên nên s d ng tư v n hi u các phương ti n khác ki m tra ch kí bi t ch c ch n v ngành, hàng kinh doanh i n t , ví d như g i i n tr c ti p cho ng th i n m v ng lu t l , t p quán c a các ngư i kí trư c khi giao k t. nư c có liên quan./. - Chú ý v n tho thu n áp d ng pháp (1). T ch c th ba là t ch c trung gian ư c cung lu t và cơ quan tài phán nư c ngoài trong c p d ch v ch ng th c ch kí s . ho t ng, t giao k t h p ng thương m i i n t ch c này ph i có gi y phép cung c p d ch v ch ng Trư ng h p các bên tham gia ho t ng th c ch kí s công c ng do B bưu chính vi n thông c p và có ch ng thư s do t ch c cung c p d ch v mua bán các nư c có các giá tr xã h i, ch ng th c ch kí s qu c gia c p. th c ti n, t p quán và h th ng pháp lí khác (2).Xem:“Vài nét v h p ng i n t ”, ngu n: nhau thì vi c hình thành h p ng và xác http:www.thanhhai.com nh pháp lu t nư c nào b o v quy n l i (3). Kho n 2 i u 14 Lu t giao d ch i n t . 50 t¹p chÝ luËt häc sè 11/2008
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2