intTypePromotion=1

Báo cáo khoa học: "ảnh h-ởng của công tác quy hoạch đến các dự án đầu tư"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Nguyễn Phương Hà Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
5
download

Báo cáo khoa học: "ảnh h-ởng của công tác quy hoạch đến các dự án đầu tư"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy hoạch GTVT có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả đầu t- xây dựng giao thông, ảnh h-ởng trực tiếp đến việc triển khai các dự án đầu t-. Bài báo nghiên cứu sự ảnh h-ởng này ở TPHCM và đ-a ra giải pháp khắc phục thông qua một số dự án cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: "ảnh h-ởng của công tác quy hoạch đến các dự án đầu tư"

  1. ¶nh h−ëng cña c«ng t¸c quy ho¹ch ®Õn c¸c dù ¸n ®Çu t− Ths. Lª m¹nh t−êng CIENCO 6 Tãm t¾t: Quy ho¹ch GTVT cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t− x©y dùng giao th«ng, ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t−. Bμi b¸o nghiªn cøu sù ¶nh h−ëng nμy ë TPHCM vμ ®−a ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc th«ng qua mét sè dù ¸n cô thÓ. cã thÓ ®−îc söa ch÷a lÇn sau. Nh−ng ®Êt ®ai Cã thÓ nãi thÕ kû XX ®¸nh dÊu b−íc ph¸t ®· ®−îc x©y dùng th× nã kh«ng thÓ dÔ dµng c¶i triÓn míi. Víi cuéc c¸ch m¹ng vÒ §iÖn, Kü t¹o ®−îc. V× vËy mèi quan t©m ®Õn quy ho¹ch thuËt Th«ng tin vµ GTVT, kh«ng gian ®« thÞ sö dông ®Êt ®ai còng nh− sù ph¸t triÓn tù më réng cïng víi sù ph¸t triÓn cña ph−¬ng nhiªn cña chóng cÇn ph¶i coi lµ vÊn ®Ò trung tiÖn ®i l¹i. C¸c xa lé vµ khu vùc ngo¹i « ®ang t©m cho quy ho¹ch vµ qu¶n lý ph¸t triÓn ®« thÞ. h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c¸c khu c«ng nghiÖp NÕu ®iÒu nµy kh«ng ®−îc quan t©m ®óng møc ch¼ng kh¸c g× c¸c khu Th−¬ng m¹i Trung t©m. th× c¸c dù ¸n ®Çu t− ®«i khi trë thµnh rÊt l·ng §« thÞ hiÖn ®¹i ®−îc h×nh thµnh cßn ph¸t triÓn phÝ. Vµ råi hiÖu qu¶ sö dông thÊp. §«i khi trë trªn c¬ së cña sù tiÕn bé khoa häc kü thuËt thµnh bÊt cËp rÊt khã söa ch÷a. tiªu biÓu nh− giao th«ng xe h¬i, tµu ®iÖn ngÇm, nhµ ga, bÕn c¶ng, s©n bay v.v… Nh÷ng §øng vÒ gãc ®é ngµnh GTVT, chóng ta nh©n tè nµy cho phÐp x©y dùng nh÷ng siªu ®« cã thÓ xem xÐt mét khÝa c¹nh vÒ c«ng t¸c quy thÞ víi nhiÒu triÖu d©n. Ph−¬ng h−íng ph¸t ho¹ch cña TPHCM. triÓn ®« thÞ lóc nµy lµ t¹o mét m«i tr−êng trong Thµnh phè Hå ChÝ Minh, mét Trung t©m s¹ch, thanh b×nh, cã h×nh khèi kiÕn tróc hiÖn ®« thÞ lín ®a chøc n¨ng cã ¶nh h−ëng lín ®¹i hµi hoµ víi c¶nh quan thiªn nhiªn. Sù ch¼ng nh÷ng ë khu vùc phÝa Nam mµ cßn ®èi bïng næ c¸c dÞch vô m¹nh mÏ ngµy cµng ph¸t víi c¶ n−íc. Ngoµi ra nã cßn ¶nh h−ëng lín triÓn dÉn ®Õn nh÷ng bøc xóc nh− t¾c nghÏn ®èi víi n−íc ngoµi. Tr−íc hÕt lµ khu vùc §«ng giao th«ng, ph¸t triÓn h¹ tÇng nhµ ë, c¸c dÞch Nam ¸. Do vËy quy ho¹ch ph¸t triÓn giao vô ®i lµm v.v… Lóc nµy ®Ó qu¶n lý ®−îc mét th«ng vËn t¶i Thµnh phè lµ mét bé phËn rÊt ®« thÞ trong thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn, ®ã chÝnh quan träng, cÇn ph¶i ®i tr−íc mét b−íc, nh»m lµ quy ho¹ch Thµnh phè, quy ho¹ch ph¸t triÓn ®Þnh h×nh, tæ chøc kh«ng gian ®« thÞ t¹o nªn kinh tÕ vµ qu¶n lý ®« thÞ. Trong khi ®ã FrankLin tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn chung cña Thµnh ®Þnh nghÜa quy ho¹ch víi nghÜa réng lµ "Mét phè. G¾n viÖc ph¸t triÓn giao th«ng víi c¶i t¹o qu¸ tr×nh quy ho¹ch linh ho¹t vµ cã thÓ bÞ thay bé mÆt ®« thÞ. ®æi. Víi ý ®Þnh nµy xÕp tr−íc nh»m thùc hiÖn Cµng ngµy Thµnh phè Hå ChÝ Minh sÏ cã cã hiÖu qu¶ nguån lùc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu nh÷ng thay ®æi c¶ vÒ chÊt lÉn l−îng, chÊt cña con ng−êi". l−îng cuéc sèng cña ng−êi d©n ®« thÞ ®ßi hái §Êt ®ai kh«ng chØ lµ nguån tµi nguyªn ph¶i ®−îc n©ng cao, kÓ c¶ vËt chÊt lÉn tinh ®−îc sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ mµ cßn lµ thÇn. §iÒu nµy ®−îc ph¶n ¸nh th«ng qua m«i mét tµi nguyªn cã liªn quan ®Õn hµnh ®éng tr−êng ®« thÞ. §Ó cã m«i tr−êng sím lµnh cña con ng−êi. TiÒn cã thÓ ®−îc chi tiªu vµ m¹nh, v¨n minh cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng kÕt mÊt ®i råi ®−îc huy ®éng vµo c¸c n¨m tíi, cÊu h¹ tÇng hiÖn ®¹i ®¸p øng nhu cÇu ngµy nh©n c«ng cã thÓ bÞ l·ng phÝ. Nh÷ng sai lÇm cµng cao c¸c ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña c− d©n
  2. ®« thÞ. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt Tõ c¸c vÊn ®Ò nªu trªn chóng ta thÊy t−¬ng øng víi quèc tÕ vµ khu vùc. ngay khu vùc cöa ngâ Thµnh phè cã tíi ba c«ng tr×nh riªng biÖt vµ ®éc lËp lÉn nhau. ViÖc Cung cÊp dÞch vô h¹ tÇng nh− ®−êng x¸, ®Çu t− vµo ba c«ng tr×nh ®Òu rÊt lín, ®Õn vµi cÇu cèng, tho¸t n−íc, nhµ ga, bÕn c¶ng, s©n ngh×n tû ®ång nh−ng tÝnh hiÖu qu¶ ch¾c ch¾n bay… cña TPHCM trong qu¸ tr×nh quy ho¹ch ch−a cao, nÕu nh− chóng ta ®Æt nã trong cïng vµ qu¶n lý ®« thÞ hiÖn t¹i ®ang lµ chñ ®Ò cña mét mèi quan hÖ cã rµng buéc lÉn nhau ®Ó nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vµ thö nghiÖm. ®−a ra mét quy ho¹ch tæng thÓ. Mèi quan hÖ cña c¸c dÞch vô nµy lµ rÊt s©u s¾c. Nh−ng chóng ®−îc qu¶n lý bëi c¸c c¬ VÝ dô: Tõ cÇu v−ît 2 tÇng cña nót xoay quan riªng biÖt, hoÆc ngay trong c¬ quan qu¶n Hµng Xanh ®−îc nèi víi cÇu B×nh TriÖu b»ng lý nh−ng cã thÓ do nhu cÇu vèn, yªu cÇu ®Çu mét cÇu v−ît ch¹y song song trªn ®−êng t−, kÕ ho¹ch ®Çu t−, tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý. XVNT, nèi liÒn víi cÇu B×nh TriÖu 2. Còng nh− Vµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n lµ chÕ ®é kiÕn tróc s− cÇu v−ît ®−êng s¾t th× chóng ta sÏ cã quÇn thÓ tr−ëng, chóng ta cã tõ n¨m 1992 víi hy väng c«ng tr×nh lín, võa ®¶m b¶o kh¶ n¨ng th«ng quy ho¹ch ®−îc qu¶n lý tËp trung, thèng nhÊt qua cña ph−¬ng tiÖn, võa t¹o c¶nh quan cöa m¹nh ë tr×nh ®é chuyªn m«n, ®¶m b¶o thùc ngâ phÝa B¾c cho mét ®« thÞ hiÖn ®¹i, l¹i võa hiÖn ®−îc quy ho¹ch tæng mÆt b»ng Thµnh phè. tÝnh kinh tÕ. ChØ cÇn mét so s¸nh nhá nh− viÖc Nh−ng cuèi cïng sau 11 n¨m, chóng ta vÉn gi¶i to¶ nhµ d©n ë hai bªn ®−êng XVNT thay ch−a cã mét quy ho¹ch tæng thÓ, dÉn ®Õn ®Çu t− b»ng mét c©u cÇu v−ît däc phè, th× ph−¬ng ¸n thiÕu ®ång bé vµ cã nhiÒu bÊt cËp, g©y l·ng phÝ x©y cÇu v−ît kinh tÕ h¬n nhiÒu, mÆc kh¸c cßn vµ sau cïng lµ hiÖu qu¶ ®Çu t− kh«ng cao. t¹o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh cho c− d©n mét khu phè ®«ng ®óc. NÕu viÖc ph¸t triÓn mét ®« thÞ hiÖn VÝ dô Dù ¸n BOT CÇu B×nh TriÖu mÆc dï ®¹i lu«n ®−îc g¾n víi mét quy ho¹ch tæng thÓ ®· cã PA1, PA2 nh−ng cuèi cïng chóng ta vÉn th× ch¾c ch¾n hiÖu qu¶ ®Çu t− rÊt lín trªn mäi xÐt dù ¸n trong mét mèi quan hÖ riªng biÖt, mÆt mµ lu«n lu«n ®¶m b¶o æn ®Þnh cho d©n c− ®éc lËp mµ kh«ng xÐt tíi mèi quan hÖ víi c¸c ®« thÞ còng nh»m kÝch thÝch ®Çu t− n−íc ngoµi c«ng tr×nh l©n cËn kh¸c. còng nh− cña ng−êi d©n khu vùc. §−êng X« ViÕt NghÖ TÜnh hiÖn t¹i ch−a Trªn ®©y lµ mét nghiªn cøu nhá vÒ ¶nh ®¸p øng ®−îc l−u l−îng ph−¬ng tiÖn hµng h−ëng cña c«ng t¸c quy ho¹ch ®Õn ho¹t ®éng ngµy th−êng xuyªn x¶y ra ¸ch t¾c, kÓ c¶ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. kh«ng vµo giê cao ®iÓm. Nghiªn cøu cho phÐp kh¼ng ®Þnh r»ng TuyÕn ®−êng s¾t Hµ Néi - TPHCM c¾t ®−a c«ng t¸c quy ho¹ch ®i tr−íc mét b−íc, ngang cuèi ®−êng dÉn vµo cÇu lµ mét bÊt cËp n©ng cao chÊt l−îng cña c¸c dù ¸n quy ho¹ch ph¶i gi¶i quyÕt ngay b»ng cÇu v−ît tr¸nh ïn lµ yªu cÇu bøc xóc, t¹o tiÒn ®Ò ®Ó n©ng cao t¾c trªn ®−êng dÉn vµo cÇu, còng nh− trªn cÇu chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn c¸c dù ¸n nh»m tr¸nh qu¸ t¶i ®¶m b¶o tuæi thä cho cÇu. ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. Nót xoay Hµng Xanh lµ nót giao th«ng lín n»m ngay ngâ phÝa B¾c Thµnh phè, c¸ch cÇu Tµi liÖu tham kh¶o B×nh TriÖu 1 km ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn [1]. NguyÔn Xu©n Trôc. Quy ho¹ch GTVT vµ thiÕt h−íng ph−¬ng tiÖn th«ng qua cÇu B×nh TriÖu. kÕ ®−êng ®« thÞ. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. Ngoµi viÖc giao tho¸t vµ ph©n luång ph−¬ng Hµ Néi, 1997. [2]. Ph¹m Ngäc C«n. Kinh tÕ häc ®« thÞ. Nhµ xuÊt tiÖn, nÕu xÐt vÒ mÆt c¶nh quan ®« thÞ nã cßn lµ b¶n Khoa häc Kü thuËt. Hµ Néi, 1999. bé mÆt ®« thÞ vµ ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña [3]. NguyÔn Ngäc Ch©u. Qu¶n lý ®« thÞ. Nhµ xuÊt mét ®« thÞ hiÖn ®aÞ. HiÖn t¹i chóng ta cßn ®ang b¶n X©y dùng. Hµ Néi, 2001. chuÈn bÞ thùc hiÖn mét dù ¸n x©y dùng cÇu [4]. Nghiªm V¨n DÜnh. Qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ GTVT ®« thÞ. Nhµ xuÊt b¶n GTVT. Hµ Néi, 2003♦ v−ît (nót xoay 2 tÇng).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản