intTypePromotion=1

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của khẩu phần protein thấp được bổ sung d,l-metionin và l-lyzin.hcl đến sức sản xuất của đàn gà đẻ isa brown thương phẩm giai đoạn từ 23 đến 40 tuần tuổi

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
109
lượt xem
15
download

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của khẩu phần protein thấp được bổ sung d,l-metionin và l-lyzin.hcl đến sức sản xuất của đàn gà đẻ isa brown thương phẩm giai đoạn từ 23 đến 40 tuần tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thức ăn chiếm tới 70-75% tổng chi phí trong chăn nuôi gia cầm. Giá thành các loại nguyên liệu thức ăn, đặc biệt là các loại cung cấp protein, tăng cao trong những năm gần đây đã thúc đẩy các nhà sản xuất tìm cách giảm chi phí thức ăn. Giảm tỷ lệ protein khẩu phần, đồng thời bổ sung axít amin giới hạn là một trong những biện pháp nhằm mục đích trên. Bùi Đức Lũng và cộng sự (1995) cũng cho biết: để giảm l-ợng protein động vật (quí hiếm) và giảm hàm l-ợng protein thô trong khẩu phần thức ăn, có thể bổ sung hai loại axít amin đầu bảng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của khẩu phần protein thấp được bổ sung d,l-metionin và l-lyzin.hcl đến sức sản xuất của đàn gà đẻ isa brown thương phẩm giai đoạn từ 23 đến 40 tuần tuổi

  1. Báo cáo khoa học Ảnh hưởng của khẩu phần protein thấp được bổ sung d,l-metionin và l-lyzin.hcl đến sức sản xuất của đàn gà đẻ isa brown thương phẩm giai đoạn từ 23 đến 40 tuần tuổi
  2. §¹i häc N«ng nghiÖp I T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2007: TËp V, Sè 3: 39-44 ¶nh h−ëng cña khÈu phÇn protein thÊp ®−îc bæ sung d,l-metionin vµ l-lyzin.hcl ®Õn søc s¶n xuÊt cña ®µn gµ ®Î isa brown th−¬ng phÈm giai ®o¹n tõ 23 ®Õn 40 tuÇn tuæi Effects of low-protein diets supplemented with D, L-methionine and L-lysine on performance of commercial ISA Brown laying hens during the period from 23rd to 40th week of age §Æng Th¸i H¶i1 SUMMARY An experiment was undertaken to determine effects of low-protein diets with supplementation of D, L-methionine and L- lysine on performance of ISA Brown laying hens during the period from 23rd to 40th week of age. Three diets containing 17% (control), 16%, and 15% CP were fed. The lower protein diets were supplemented with D, L-methionine and L- lysine according to the standard of the Commission of Farm Animal Nutrition, Czech Academy of Sciences. Results showed that compared to the control the low-protein diets supplemented with D, L-methionine and L-lysine had the same effects on the laying rate, egg production, egg weight, and egg quality of the hens (P>0.05). There were no differences in feed consumption per 10 eggs among the three groups (P>0.05), but the low-protein diets reduced the cost of feed/10 eggs by 3.9% and 5.1%, respectively, in comparison with the control (P
  3. §Æng Th¸i H¶i V× vËy nghiªn cøu nµy ®−îc tiÕn hµnh ®−îc cung cÊp tù do. MËt ®é nu«i, nhiÖt ®é, thêi nh»m t×m hiÓu ¶nh h−ëng cña khÈu phÇn gian chiÕu s¸ng theo quy tr×nh nu«i d−ìng gµ ®Î. protein thÊp ®−îc bæ sung mét sè axit amin CÊu tróc vµ gi¸ trÞ dinh d−ìng cña c¸c khÈu phÇn kh«ng thay thÕ nh− Met vµ Lys ®Õn søc s¶n thÝ nghiÖm ®−îc tr×nh bµy ë b¶ng 1 vµ 2. xuÊt cña ®µn gµ ®Î trøng th−¬ng phÈm, gãp phÇn lµm gi¶m gi¸ thµnh thøc ¨n hçn hîp vµ B¶ng 2. Thµnh phÇn dinh d−ìng cña khÈu phÇn gi¶m chi phÝ thøc ¨n. thÝ nghiÖm (g/kg) Thµnh phÇn dinh L« 1 L« 2 L« 3 2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU d−ìng ME (MJ/kg) 11,5 11,5 11,5 ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh trªn ®µn gµ ®Î Protein th« 170 160 150 trøng th−¬ng phÈm Isa Brown giai ®o¹n 23-40 X¬ th« 32,13 32,24 34,12 tuÇn tuæi, t¹i tr¹i Quang Trung, tr−êng §¹i Arg 10,75 10,05 9,27 häc N«ng nghiÖp I; thêi gian tõ th¸ng 1 ®Õn Lys 8,76 8,0 8,0 th¸ng 5 n¨m 2006. Met 3,95 4,05 4,15 Thøc ¨n nguyªn liÖu ®−îc ph©n tÝch ®Ó Thr 6,5 6,07 5,6 x¸c ®Þnh hµm l−îng vËt chÊt kh« vµ protein Trp 1,87 1,74 1,59 th«, nh÷ng sè liÖu nµy ®−îc dïng ®Ó tÝnh hµm Met + Cys 6,8 6,8 6,8 l−îng c¸c axÝt amin kh«ng thay thÕ theo P tiªu ho¸ 4,55 5,0 5,0 Ca 35 35 35 Degussa (1996). KhÈu phÇn ¨n ®−îc x©y dùng Na 1,5 1,5 1,5 nhê phÇn mÒm Optimix. C¸c khÈu phÇn protein thÊp ®−îc bæ sung D,L-metionin (Met) C¸c chØ tiªu theo dâi nh− tû lÖ nu«i sèng; vµ L- lyzin (Lys) cho ®ñ nhu cÇu theo tiªu tû lÖ ®Î vµ n¨ng suÊt trøng; sù thu nhËn vµ chuÈn CAZV (1993). hiÖu qu¶ chuyÓn hãa thøc ¨n; gi¸ thµnh thøc ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh theo ph−¬ng ¨n hçn hîp, chi phÝ thøc ¨n vµ mét sè chØ tiªu ph¸p ph©n l« so s¸nh; 450 gµ Isa Brown b¾t vÒ chÊt l−îng trøng ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c ®Çu cã tû lÖ ®Î cao ®−îc chia thµnh 9 « (mçi « ph−¬ng ph¸p th−êng qui. Gi¸ thµnh thøc ¨n 50 con), cø 3 « lµ 1 l« (3 l«). Mçi l« nhËn 1 hçn hîp vµ chi phÝ thøc ¨n ®−îc x¸c ®Þnh nhê lo¹i thøc ¨n hçn hîp t−¬ng øng chøa 17; 16 vµ gi¸ c¸c lo¹i thøc ¨n nguyªn liÖu vµ hiÖu qu¶ 15% CP. chuyÓn ho¸ thøc ¨n. Hµm l−îng VCK trong c¸c lo¹i thøc ¨n B¶ng 1. CÊu tróc khÈu phÇn thÝ nghiÖm nguyªn liÖu ®−îc x¸c ®Þnh theo TCVN-4326- 86. Hµm l−îng protein th« d−îc x¸c ®Þnh theo Nguyªn liÖu T¡ (%) L« 1 L« 2 L« 3 TCVN-4327-86. Ng« 63,47 64,50 63,62 Sè liÖu thu ®−îc trong thÝ nghiÖm ®−îc xö C¸m g¹o - 1,23 6,66 lý b»ng ph−¬ng ph¸p thèng kª sinh häc nhê Kh« ®Ëu t−¬ng 43% CP 25,45 23,67 19,17 phÇn mÒm Excel vµ Minitab. Bét c¸ 60% CP 0,86 - - D,L- Metionin 0,11 0,14 0,16 3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN Lyzin.HCl - - 0,10 Muèi ¨n 0,28 0,35 0,37 3.1. Tû lÖ nu«i sèng cña ®µn gµ DCP 1,93 2,22 1,73 Tû lÖ nu«i sèng trong c¶ giai ®o¹n thÝ Bét ®¸ nghiÒn 7,65 7,64 7,94 nghiÖm (23 - 40 tuÇn tuæi) cña l« 1, l« 2 vµ l« Premix 0,25 0,25 0,25 3 t−¬ng øng 94; 96 vµ 94%. L« 2 nhËn khÈu Gi¸ thµnh T¡HH (®/kg) 3 484,5 3 393,8 3 334,3 phÇn 16% CP cã tû lÖ sèng cao nhÊt, cao h¬n 2% so víi l« 1 vµ l« 3 (B¶ng 3). Tuy nhiªn, sù sai kh¸c gi÷a c¸c l« lµ kh«ng cã ý nghÜa, viÖc Gµ thÝ nghiÖm ®−îc nu«i trªn nÒn cã líp gi¶m protein khÈu phÇn vµ bæ sung ®Çy ®ñ ®én chuång b»ng trÊu. Thøc ¨n vµ n−íc uèng
  4. §Æng Th¸i H¶i Met vµ Lys kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn tû lÖ nu«i sèng cña ®µn gµ (P > 0,05). B¶ng 3. KÕt qu¶ theo dâi mét sè chØ tiªu vÒ søc s¶n xuÊt cña c¸c l« thÝ nghiÖm L« 1 L« 2 L« 3 ChØ tiªu 17% CP 16% CP 15% CP 94,00 ± 1,15 96,00 ± 1,99 94,00 ± 1,15 Tû lÖ nu«i sèng (%) 89,87 ± 0,24 90,60 ± 0,29 90,16 ± 0,32 Tû lÖ ®Î (%) N¨ng suÊt trøng (qu¶/m¸i) 113,23 114,16 113,60 59,90 ± 0,26 57,70 ± 0,22 59,50 ± 0,15 Khèi l−îng trøng (g/qu¶) 122,50 ± 0,19 121,90 ± 0,02 121,80 ± 0,28 T¡ thu nhËn (g/con/ngµy) 1363,80 ±3,94 1346,10± 1,61 1352,10 ± 8,33 TTT¡/10 trøng (g) 231,8 ±0,87 215,40 ±0,33 202,50c ±1,62 a b Tiªu tèn protein/10 trøng (g) 4752,2a ±13,3 4568,2 b ± 5,2 4508,3 b ± 26,9 Chi phÝ T¡/10 trøng (®) (100%) (96,1%) (94,9%) a; b; c (P0,05). KÕt qu¶ theo dâi cho thÊy, tû lÖ ®Î ë 3 l« thÝ nghiÖm t−¬ng ®èi æn ®Þnh gi÷a c¸c tuÇn. KÕt qu¶ nµy còng phï hîp víi c«ng bè B¶ng 3 cho thÊy tû lÖ ®Î trung b×nh ®¹t cña cña L· V¨n KÝnh vµ céng sù (1997) trªn 89,87%; 90,60% vµ 90,16% t−¬ng øng ë c¸c gµ ®Î trøng th−¬ng phÈm Hyline giai ®o¹n tõ l« nhËn khÈu phÇn 17% CP, 16% CP vµ 15% 24-40 tuÇn tuæi. C¸c t¸c gi¶ cho biÕt n¨ng suÊt CP. Kh«ng cã sù sai kh¸c cã ý nghÜa vÒ tû lÖ trøng cña gµ nhËn khÈu phÇn 16% CP, 17% ®Î trung b×nh gi÷a c¸c l« (P>0,05). ViÖc bæ CP ®−îc bæ sung ®Çy ®ñ c¸c axÝt amin kh«ng sung ®ñ Met vµ Lys vµo c¸c khÈu phÇn protein thay thÕ kh«ng sai kh¸c víi nhãm nhËn khÈu thÊp ®· duy tr× ®−îc n¨ng suÊt cña ®µn gµ. phÇn 18% CP. KÕt qu¶ nghiªn cøu nµy phï hîp víi c«ng Khèi l−îng trøng bè cña L· V¨n KÝnh vµ céng sù (1997) khi Khi so s¸nh khèi l−îng trøng gi÷a c¸c l« nu«i gµ ®Î Hubbard b»ng nh÷ng khÈu phÇn thÝ nghiÖm ®· cho thÊy ë c¸c tuÇn tuæi khèi 17%; 16%; 15% CP ®−îc bæ sung ®Çy ®ñ c¸c axit amin kh«ng thay thÕ trong giai ®o¹n cao l−îng trøng cña 3 l« thÝ nghiÖm t−¬ng ®èi cña kú sinh s¶n (tõ tuÇn tuæi 31 ®Õn tuÇn 42). ®ång ®Òu nhau. Khèi l−îng trøng trung b×nh Kociova vµ céng (1992) còng th«ng b¸o r»ng ë l« 1, l« 2, l« 3 lÇn l−ît lµ: 59,9; 59,7 vµ gµ ®Î Hisex Brown nhËn khÈu phÇn 16,7% 59,5 g/qu¶. Kh«ng cã sù sai kh¸c cã ý nghÜa (®èi chøng) vµ 15,1% CP + 0,03% Met (thÝ gi÷a 3 l« (P>0,05). §iÒu nµy cã nghÜa lµ khÈu nghiÖm) cho tû lÖ ®Î trung b×nh gÇn nh− nhau phÇn protein thÊp ®−îc bæ sung Met vµ Lys (82,7 vµ 83,1%). ®· kh«ng ¶nh h−ëng tíi khèi l−îng trøng. KÕt qu¶ nµy còng phï hîp víi c«ng bè cña N¨ng suÊt trøng KocÝ (1991). T¸c gi¶ cho biÕt: gµ nhËn khÈu Trong giai ®o¹n 23- 40 tuÇn tuæi, n¨ng phÇn 14,6% CP, 13,8% CP ®−îc bæ sung ®Çy suÊt trøng céng dån ë l« 1, l« 2 vµ l« 3 lÇn l−ît ®ñ c¸c axit amin kh«ng thay thÕ trong giai lµ 113,23; 114,16 vµ 113,60 qu¶/gµ m¸i. Nh− ®o¹n ®Î 22-75 tuÇn tuæi ®¹t khèi l−îng trøng
  5. §Æng Th¸i H¶i t−¬ng ®−¬ng so víi khÈu phÇn ®èi chøng thøc ¨n/10 qu¶ trøng tû lÖ nghÞch víi tû lÖ ®Î (17,2% CP). vµ n¨ng suÊt trøng. Tiªu tèn thøc ¨n cho 10 qu¶ trøng trung 3.3. Sù thu nhËn vµ hiÖu qu¶ chuyÓn ho¸ b×nh lµ 1366,8; 1346,1 vµ 1352,1g t−¬ng øng thøc ¨n víi l« 1, l« 2 vµ l« 3 (B¶ng 3). Kh«ng cã sù sai Thøc ¨n võa lµ nguån cung cÊp nguyªn kh¸c gi÷a c¸c l« vÒ tiªu tèn thøc ¨n cho 10 liÖu ®Ó duy tr× sù sèng, võa lµ nguån nguyªn qu¶ trøng (P>0,05). §iÒu ®ã cã nghÜa c¸c liÖu cung cÊp cho qu¸ tr×nh sinh tr−ëng ph¸t khÈu phÇn protein thÊp ® − îc bæ sung Met triÓn t¹o ra s¶n phÈm. Do ®ã, viÖc x¸c ®Þnh vµ Lys ®· kh«ng ¶nh h− ëng râ rÖt ®Õn hiÖu l−îng thøc ¨n thu nhËn lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi qu¶ chuyÓn ho¸ thøc ¨n cña c¸c ®µn gµ. ch¨n nu«i nãi chung vµ ch¨n nu«i gia cÇm nãi Trong thùc tiÔn s¶n xuÊt, nh÷ng khÈu phÇn riªng. Nã kh«ng chØ cho ng−êi ch¨n nu«i biÕt cho gµ ®−îc phèi hîp chñ yÕu b»ng ng« vµ ®ç ®−îc t×nh tr¹ng søc kháe cña ®µn gµ mµ cßn t−¬ng th−êng mÊt c©n ®èi axit amin do thiÕu gióp hä tÝnh to¸n ®−îc chi phÝ thøc ¨n cho mét tr−íc hÕt lµ Met vµ sau ®ã lµ Lys. Grigorev ®¬n vÞ s¶n phÈm. §iÒu nµy rÊt cã ý nghÜa (1981) cßn cho biÕt khi cung cÊp protein trong thùc tiÔn s¶n xuÊt. H¬n n÷a, l−îng thøc cho gµ th× ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i c©n ®èi ®− îc c¸c axit amin kh«ng thay thÕ. Nh− ¨n thu nhËn cßn ph¶n ¸nh chÊt l−îng cña thøc vËy, cã thÓ thÊy c¸c khÈu phÇn 16 vµ 15% ¨n còng nh− tr×nh ®é nu«i d−ìng ch¨m sãc CP ® − îc bæ sung Met vµ Lys ®· cã sù c©n ®µn gµ cña ng−êi ch¨n nu«i. ®èi vÒ axit amin vµ ®−îc c¸c dµn gµ lîi Thu nhËn thøc ¨n dông thøc ¨n tèt. L−îng thøc ¨n thu nhËn cña gµ ë tÊt c¶ Tiªu tèn protein/10 qu¶ trøng c¸c l« ®Òu t¨ng dÇn theo c¸c tuÇn ®Î. §iÒu nµy Dùa vµo hµm l−îng protein trong khÈu hoµn toµn phï hîp víi quy luËt, v× ë giai ®o¹n phÇn vµ hiÖu qu¶ chuyÓn ho¸ thøc ¨n cña c¸c nµy khèi l−îng c¬ thÓ gµ cßn t¨ng. H¬n n÷a, l« gµ thÝ nghiÖm, chóng t«i ®· tÝnh to¸n tiªu khi tû lÖ ®Î t¨ng th× nhu cÇu vÒ c¸c chÊt dinh tèn protein cho 10 trøng. d−ìng còng t¨ng. Do ®ã gµ sÏ thu nhËn thøc ¨n nhiÒu h¬n ®Ó ®¸p øng cho c¶ nhu cÇu sinh KÕt qu¶ cho thÊy cã sù sai kh¸c vÒ tiªu tèn protein/10 trøng gi÷a c¸c l« ë tÊt c¶ c¸c tr−ëng, duy tr× vµ s¶n xuÊt. ë l« 1 l−îng thøc tuÇn ®Î ®−îc theo dâi (P0,05). B¶ng 3 cho thÊy qua 18 tuÇn theo dâi (23- 40 tuÇn tuæi), trung b×nh tiªu tèn protein cho HiÖu qu¶ chuyÓn hãa thøc ¨n 10 qu¶ trøng lµ 231,8; 215,4 vµ 202,5g t−¬ng ë nh÷ng tuÇn ®Çu theo dâi cã tû lÖ ®Î øng víi c¸c l« nhËn khÈu phÇn 17% CP, 16% thÊp nªn tiªu tèn thøc ¨n cho 10 qu¶ trøng CP vµ 15% CP. Tiªu tèn protein/10 qu¶ trøng ë l« 2, l« 3 ®· gi¶m ®−îc 14,6; 23,9g so víi l« cao. C¸c tuÇn tiÕp theo tiªu tèn thøc ¨n cho 10 1. Sù sai kh¸c gi÷a c¸c l« lµ râ rÖt (P
  6. ¶nh h−ëng cña khÈu phÇn protein thÊp ®−îc bæ sung D,L-metionin vµ L-Lyzin.HCl... tiªu tèn protein/10 qu¶ trøng tû lÖ thuËn víi ®¾t tiÒn. MÆt kh¸c, tû lÖ c¸c axit amin bæ sung gi¸ thµnh s¶n phÈm. vµo khÈu phÇn l¹i rÊt Ýt. ChÝnh v× vËy, viÖc gi¶m hµm l−îng protein trong khÈu phÇn lu«n 3.4. Gi¸ thµnh thøc ¨n hçn hîp vµ chi phÝ tû thuËn víi viÖc gi¶m gi¸ thµnh thøc ¨n. thøc ¨n cho 10 trøng Trong ch¨n nu«i c«ng nghiÖp, nh÷ng con sè nµy cã ý nghÜa kh«ng nhá. ViÖc gi¶m tû lÖ protein khÈu phÇn vµ bæ sung Met vµ Lys ®· lµm gi¶m gi¸ thµnh thøc Chi phÝ thøc ¨n/10 qu¶ trøng trung b×nh lµ ¨n hçn hîp (B¶ng 1). Gi¸ c¸c lo¹i thøc ¨n hçn 4,752; 4,568 vµ 4,508 ngh×n ®ång t−¬ng øng hîp lµ 3484,5; 3393,8 vµ 3334,3 ®ång/kg víi khÈu phÇn 17; 16 vµ 15% CP (B¶ng 3). Nh− vËy, chi phÝ thøc ¨n/10 qu¶ trøng trung t−¬ng øng víi khÈu phÇn 17; 16 vµ 15% CP. b×nh cña l« gµ nhËn khÈu phÇn 16 vµ 15% CP Nh− vËy, gi¸ thµnh thøc ¨n hçn hîp h¹ ®−îc t−¬ng øng gi¶m ®−îc 3,9 vµ 5,1% so víi l« ®èi 2,6%; 4,3% t−¬ng øng víi khÈu phÇn chøa 16; chøng. Kh«ng cã sù sai kh¸c cã ý nghÜa vÒ chi 15% CP so víi l« ®èi chøng. Nguyªn nh©n lµ phÝ thøc ¨n/10 qu¶ trøng gi÷a l« 2 vµ l« 3 do khi gi¶m tû lÖ protein khÈu phÇn vµ bæ (P>0,05). Tuy nhiªn sù sai kh¸c gi÷a l« 1 víi sung Met vµ Lys ®· lµm gi¶m ®−îc tû lÖ c¸c l« 2 vµ l« 1 víi l« 3 lµ râ rÖt (P0,05) trøng; hiÖu qu¶ chuyÓn ho¸ thøc ¨n; c¸c chØ (B¶ng 4). tiªu vÒ chÊt l−îng trøng cña gµ Isa Brown ®Î KÕt qu¶ nµy phï hîp víi c«ng bè cña trøng th−¬ng phÈm (P>0,05). Tuy nhiªn, tiªu Kociova vµ céng sù (1992). C¸c t¸c gi¶ trªn tèn protein cho 10 qu¶ trøng thÊp h¬n râ rÖt so cho biÕt gµ nhËn khÈu phÇn 16,7% CP (®èi víi ®èi chøng (P
  7. §Æng Th¸i H¶i thøc ¨n cho 10 trøng t−¬ng øng khÈu phÇn aspekty. Hydina, XXXIII, c. 2, Str. 117 - 128. 16% CP vµ 15% CP so víi ®èi chøng (P
  8. Xu h−íng biÕn ®éng d©n sè - lao ®éng n«ng nghiÖp, ®Êt canh t¸c, s¶n l−îng lóa...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2