intTypePromotion=1

BÁO CÁO KHOA HỌC " ĐẶC ĐIỂM NGOẠ I HÌNH, SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỈA GIỐNG GÀ NHẬP NỘI ZOLO VÀ BOR "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
74
lượt xem
13
download

BÁO CÁO KHOA HỌC " ĐẶC ĐIỂM NGOẠ I HÌNH, SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỈA GIỐNG GÀ NHẬP NỘI ZOLO VÀ BOR "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong khuôn khổ của chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Chăn nuôi với Tiểu dự án II, tháng 8 năm 2007 các giống gà hướng trứng Zolo và Bor cũng được tiếp nhận. Viện đã giao cho Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi nhân thuần và nuôi giữ giống để đánh giá khả năng thích nghi của chúng. Từ năm 2008 đến nay, hai thế hệ (thế hệ xuất phát và thế hệ 1) đã được nhân thuần, tuy nhiên số lượng cá thể của hai giống gà ở các thế hệ này...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO KHOA HỌC " ĐẶC ĐIỂM NGOẠ I HÌNH, SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỈA GIỐNG GÀ NHẬP NỘI ZOLO VÀ BOR "

  1. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 29 - Tháng 04 - 2011 ð C ðI M NGO I HÌNH, SINH TRƯ NG, SINH S N C A GI NG GÀ NH P N I ZOLO VÀ BOR Ph m Công Thi u, Vũ Ng c Sơn, Hoàng Văn Ti u, Ngô Th Th m và Nguy n Th Thúy Trung tâm th c nghi m và b o t n v t nuôi - Vi n Chăn nuôi Tác gi liên h : Vũ Ng c Sơn; Tel: 0914806348; Mail: vnsonhl@gmail.com ASTRACT Phenotype characteristics growth rate and reproductive performance of imported Zolo and Bor chicken One study aimed at characterising the phenotype and performance of imported Zolo and Bor chickens was conducted. Its was revealed that the phenotype of these chicken was consistent through three generations and that their motality rate was low (2.0 to 2.5 %). It was also found that the body weigh at 19 weeks of age was 1.385 and 1.655 kg for female and male Zolo chicken and 1.402 and 1.731kg for female and male Bor chicken, respectively. At 60 weeks age, egg production of the third generation and feed consumption were 148.23 eggs/laying hen, 2.25 kg feed/10 eggs and 159.1 eggs/laying hen, 2.24 kg feed/10 eggs for Zolo and Bor, respectively. The egg weight of Zolo and Bor chicken at 38 weeks of age was similar (53,0g). The fertility rate of eggs and hatchability of both Zolo and Bor chicken were 93.0 and 81 - 82%, respectively. Key word: Zolo chickens, Bor chickens ð TV Nð Trong khuôn kh c a chương trình h p tác nghiên c u khoa h c gi a Vi n Chăn nuôi v i Ti u d án II, tháng 8 năm 2007 các gi ng gà hư ng tr ng Zolo và Bor cũng ñư c ti p nh n. Vi n ñã giao cho Trung tâm Th c nghi m và B o t n v t nuôi nhân thu n và nuôi gi gi ng ñ ñánh giá kh năng thích nghi c a chúng. T năm 2008 ñ n nay, hai th h (th h xu t phát và th h 1) ñã ñư c nhân thu n, tuy nhiên s lư ng cá th c a hai gi ng gà các th h này còn ít nên trong quá trình nghiên c u chưa ñánh giá ñư c h t ti m năng di truy n c a chúng. Trong các năm 2009 và 2010, trung tâm ñã ch n gi ng và tái ñàn th h 3 ñ ti p t c nuôi kh o nghi m các ñ c ñi m ngo i hình, kh năng sinh trư ng và sinh s n c a chúng nh m m c ñích ñánh giá kh năng thích nghi c a chúng trong môi trư ng chăn nuôi m i trư c khi th c hi n các chương trình nghiên c u ti p theo. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U V t li u nghiên c u: Gà Zolo và gà Bor th h th 3 ñư c nhân thu n t th 2 năm 2009. Th i gian nghiên c u t tháng 8/2009 ñ n tháng 11/2010. ð a ñi m nghiên c u: T i Trung tâm Th c nghi m và B o t n v t nuôi - Vi n Chăn nuôi. Phương pháp nghiên c u Ch n l c nhân thu n: Nhân qu n th b ng phương pháp ng u giao theo nhóm và luân chuy n tr ng. Gà gi ng ñư c ch n l c cá th ñ tái t o ñàn t i hai th i ñi m 63 ngày tu i và 133 ngày tu i. V i ngo i hình gà Zolo ch ch n l y cá th gà mái có lông màu nâu ñ t, cư m c vàng ñ m ñen, da chân vàng, mào ñơn, gà tr ng lông nâu ñ , lông ñuôi xanh ñen, cư m c vàng, da chân màu vàng, mào ñơn. Gà Bor ch n l y cá th gà tr ng và gà mái có lông ñ ng nh t v n ñen tr ng, da chân vàng, mào ñơn,. V kh i lư ng cơ th t i 63 ngày tu i, gà mái l y kho ng ch n l c bình n Xtb-δ≤Xi≤Xtb+δ, gà tr ng l y Xi=Xtb. T i 133 ngày tu i, gà tr ng và gà mái ch n l c theo phương pháp bình n v i kho ng ch n l c Xtb-δ≤Xi≤Xtb+δ, ñ ng th i lo i tri t ñ nh ng con có khuy t t t v ngo i hình, sinh trư ng và phát d c kém. ðánh giá ngo i hình b ng phương pháp quan sát, k t h p v i t ng h p theo t ng ch tiêu trên phi u chu n b trư c ñ tính t l . 8
  2. VŨ NG C SƠN - ð c ñi m ngo i hình, sinh trư ng, sinh s n c a gi ng gà nh p n i Zolo và Bor Các th h c a ñàn gà gi ng Zolo và Bor ñư c nuôi nh t theo qu n th t i các chu ng thông thoáng t nhiên, v i ch ñ dinh dư ng áp d ng t i b ng 1. Theo dõi các ch tiêu sinh trư ng, nuôi s ng, sinh s n b ng các phương pháp thông thư ng như cân, ño, ñ m. Phương pháp x lý s li u: S li u ñư c x lý theo phương pháp th ng kê b ng ph n m m Excel 2003 B ng 1. Ch ñ dinh dư ng nuôi gà Zolo và Bor theo các giai ño n Ch tiêu Gà con Gà dò Gà ñ 0-3TT 4-9TT 10-17TT 18-19TT 20-40TT 41-72TT Nănglư ngTð (Kcal) 2975 2875 2750 2775 2800 2775 Protein thô (%) 20 18 15,5 16,5 17 16,5 Canxi (%) 1,0 0,95 0,9 2,2 3,8 4,0 Ph t pho (%) 0,5 0,45 0,45 0,42 0,42 0,4 Nacl (%) 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Methionin (%) 0,54 0,45 0,34 0,38 0,43 0,39 Lysine (%) 1,2 1,0 0,75 0,8 0,85 0,75 Xơ thô 2,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,5 K T QU VÀ TH O LU N Quy mô ñàn gi ng c a gà Zolo và Bor th h th 3 B ng 2. S lư ng c a gà Zolo và gà Bor qua các giai ño n nuôi (con) Gà Zolo Gà Bor Giai ño n nuôi Tr ng Mái Tr ng Mái Gà 01 ngày tu i 667 1029 9 tu n tu i S con 121 525 148 707 (63 ngày tu i) T l ch n gi ng (%) 80,0 84,9 80,0 85,0 19 tu n tu i S con 41 378 60 504 (133 ngày tu i) T l ch n gi ng (%) 42,7 85,9 51,2 85,0 S lư ng gà gi ng 01 ngày tu i th h th 3 (TH3) c a gà Zolo ñ t 667 con và gà Bor là 1029 con cao hơn 1,76 - 1,88 l n so v i th h 2 và 5,75 - 7,21 l n so v i th h 1 và th h xu t phát. Do có s lư ng ñàn gi ng ñ u kỳ tăng ñã t o nhi u cơ h i t t cho công tác ch n gi ng th h 3. Tuy nhiên ñ ñ m b o s lư ng gà ch n lên sinh s n các th sau ñư c t t c n m i ñàn t 400 - 500 con và áp d ng phương pháp ch n l c bình n ñ i v i gà mái và t l ch n gi ng m c 85%. ð i v i gà tr ng k t thúc nuôi 9 tu n h u b t l ch n gi ng ñư c l y b ng 12% so v i t ng ñàn mái sau khi ch n gi ng. 9
  3. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 29 - Tháng 04 - 2011 ð c ñi m ngo i hình và kích thư c ño các chi u c a 2 gi ng gà ð c ñi m ngo i hình ð c ñi m ngo i hình c a gà Zolo và gà Bor TH3 cho th y c hai gi ng ñ u có ngo i hình ñ ng nh t gà tr ng và gà mái. C th ñ i v i gà Zolo, toàn b gà mái ñ u có lông màu nâu ñ t, cư m c vàng ñ m ñen, gà tr ng lông nâu ñ , cư m c vàng, lông ñuôi xanh ñen, c gà mái và gà tr ng có da chân màu vàng, và mào ñơn. ð i v i gà Bor, gà mái và gà tr ng có m t ki u màu lông ñ ng nh t là v n ñen tr ng, da chân vàng, mào ñơn. T t c các ñ c ñi m ngo i hình trên c a gà Zolo và gà Bor c a th h 3 ñ u tương t như th h 2 và th h 1. K t qu trên ñã kh ng ñ nh ñ thu n ch ng c a 2 gi ng gà Zolo và Bor ñư c nh p nuôi là r t cao Kích thư c ño các chi u B ng 3. Kích thư c ño các chi u c a hai gi ng gà Zolo và Bor 25 tu n tu i (cm)n=30 Ch tiêu Gà Zolo Gà Bor Tr ng Mái Tr ng Mái Dài thân 21,5±0,8 19,0±1,1 23,5±1,0 20,1±1,3 Dài lư n 16,5±1,0 10,1±0,7 15,4±0,7 14,3±0,9 Dài cánh 18,8±0,7 17,2±1,0 22,2±1,2 17,5±1,1 Dài ñùi 18,0±0,8 14,9±0,8 17,7±0,9 14,0±1,0 Cao chân 9,4±0,5 7,5±0,6 10,5±0,7 7,7±0,5 Vòng ng c 27,3±1,6 27,7±1,4 31,1±1,8 25,5±1,7 Vòng ng 4,0±0,1 3,6±0,1 4,2±0,08 3,9±0,09 Kích thư c các chi u ño c a gà Zolo và gà Bor tu n tu i 25 khi c hai gi ng ñã ñ t t l ñ 5%. Kích thư c các chi u ño c a c hai gi ng TH3 ñ u có k t qu tương ñương như th h 2. K t qu trên ñã kh ng ñ nh tính n ñ nh di truy n c a hai gi ng gà này, ñ ng th i k t qu chi u ño cũng ch ng minh c hai gi ng gà có ñ c ñi m là các gi ng hư ng tr ng. T l nuôi s ng K t qu t i b ng 4 ñã cho th y TH3, hai gi ng gà ñ u ñ t t l nuôi s ng cao. Giai ño n gà con 0-9 tu n tu i ñ t 84,0-96,8%, giai ño n 10-19 tu n tu i ñ t 98,8% và giai ño n sinh s n ñ t 97,6-98,3%. B ng 4. T l nuôi s ng c a gà Zolo và gà Bor (%) Giai ño n nuôi Gà Zolo Gà Bor 0 - 9 tu n tu i 96,8 84,0 10 - 19 tu n tu i 98,8 98,8 20 - 40 tu n tu i 98,3 97,8 41 - 72 tu n tu i 98,0 97,6 Kh i lư ng cơ th và lư ng th c ăn tiêu th c a gà Zolo và gà Bor Kh i lư ng cơ th giai ño n nuôi h u b Kh i lư ng cơ th c a gà Zolo và gà Bor c a TH3 (b ng 5), ñư c t ng h p qua 6 th i ñi m t sơ sinh ñ n 38 tu n tu i. Kh i lư ng c a gà Bor tr ng cũng như mái t i các th i ñi m tuy có chênh l ch so v i gà Zolo nhưng không ñáng k (p>0,05). Kh i lư ng cơ th c a gà Zolo và gà Bor t i 19 tu n ñ t 1385,5-1400,0g/con (gà mái) và 1655,0-1731,5g/con (gà tr ng). So 10
  4. VŨ NG C SƠN - ð c ñi m ngo i hình, sinh trư ng, sinh s n c a gi ng gà nh p n i Zolo và Bor sánh v i kh i lư ng cơ th c a gà mái Ai c p trong các nghiên c u c a Nguy n Huy ð t và CS (2007), Tr n Công Xuân và Nguy n Huy ð t (2006) ñ t kh i lư ng cơ th t i 19 tu n là 1400,0-1420,0g/con thì kh i lư ng c a gà Zolo và gà Bor ñ t tương ñương t i cùng th i ñi m. B ng 5. Kh i lư ng cơ th h u b c a gà Zolo và Bor (g/con) n=40 Gà Zolo Gà Bor Giai ño n nuôi Mái Tr ng Mái Tr ng X Cv% X Cv% X Cv% X Cv% Sơ s nh 39,3 10,4 38,5 11,2 38,6 9,9 38,0 9,5 780,3a b 827,0a b 9 tu n tu i 11,6 969,7 9,7 11,1 996,0 10,2 19 tu n tu i 1385,5 10,4 1655,0 8,3 1400,5 8,1 1731,5 10,3 1481,1a b 1500,0a b 21 tu n tu i(ñ bói) 9,7 1850,0 8,5 7,6 1900,0 8,5 23 tu n tu i(ñ 5%) 1515,5 11,6 2000,0 9,6 1570,1 9,8 2150,0 10,1 38 tu n tu i 1700,0 12,1 2551,2 13,7 1724,4 10,5 2711,0 14,6 Ghi chú: Theo hàng ngang, gà có cùng gi i tính v i các giá tr c a kh i lư ng cơ th có cùng ch cái thì không sai khác(p>0,05) Lư ng th c ăn tiêu th T ng h p lư ng th c ăn tiêu th tính ñ n 19 tu n tu i c a gà mái Zolo ăn h t 7025g/con và gà tr ng ăn h t 7800g/con. ð i v i gà Bor gà mái ăn h t 7005g/con và gà tr ng ăn h t 7821g/con. So sánh v i gà Ai c p, gà mái ăn h t 7740g/con và gà tr ng ăn h t 8150g/con (Tr n Công Xuân, Nguy n Huy ð t, 2006) thì m c ăn c a gà Bor và gà Zolo g n tương t . Kh năng sinh s n Tu i thành th c sinh d c Th h th 3 c a gà Zolo và gà Bor có tu i thành th c sinh d c (b ng 6) các th i ñi m tương t như th h 2 ñư c nghiên c u năm 2008, tu i ñ ñ t t l 5% lúc 160-167 ngày và tu i ñ ñ nh cao lúc 210 ngày. So sánh v i tu i thành th c sinh d c c a gà Ai c p trong nghiên c u c a Tr n Công Xuân và Nguy n Huy ð t (2006), Nguy n Huy ð t và cs (2007) thì tu i thành th c sinh d c c a gà Zolo và gà Bor cũng th i ñi m tương t . B ng 6. Tu i thành th c sinh d c c a gà Zolo và gà Bor(ngày) Tu i thành th c Gà Zolo Gà Bor Tu i ñ tr ng ñ u 148 150 Tu i ñ ñ t t l 5% 161 167 Tu i ñ ñ t t l 30% 178 185 Tu i ñ ñ t ñ nh cao 210 210 Kh năng ñ tr ng Kh o sát kh năng ñ tr ng c a gà Zolo và gà Bor ñ n 60 tu n TH3 (b ng 7) cho th y năng su t c a gà Zolo ñ t 148,23 qu /mái, tăng hơn 4,7% so v i th h 2 và hơn 27,8% so v i th h 1, t l ñ trung bình là 49,9% và TTTA/10 tr ng là 2,25kg. Gà Bor năng su t tr ng ñ t 159,1 qu /mái, so v i th h 2 tăng hơn 7,8% và v i th h 1 là 26,1%, t l ñ trung bình là 52,7% và m c TTTA/10 tr ng là 2,23kg. So sánh kh năng ñ tr ng c a các gi ng gà trên v i tiêu chu n g c thì th 3, gà Zolo ñ t b ng 86,5% và gà Bor ñ t b ng 87,0%. Như v y tăng 11
  5. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 29 - Tháng 04 - 2011 quy mô ñàn k t h p tuy n ch n gi ng t t giai ño n h u b ñã góp ph n c i thi n kh năng ñ tr ng c a 2 gi ng gà các th sau ñư c t t hơn và ti m c n d n ñ n năng su t g c c a chúng. B ng 7. Kh năng ñ tr ng c a gà Zolo và gà Bor th h th 3 Tu n tu i Gà Zolo Gà Bor Tr ng/mái T l ñ (%) Tr ng/mái T l ñ (%) (q) (q) 20 - 23 1,61 7,7 1,51 7,2 24 - 27 10,43 37,3 12,53 44,8 28 - 31 14,64 52,3 16,85 60,2 32 - 35 19,46 69,5 19,88 71,0 36 - 39 19,32 68,0 19,00 68,0 40 - 43 18,64 66,6 19,40 69,3 44 - 47 17,90 64,1 18,39 65,7 48 - 51 16,35 58,4 17,55 62,7 52 - 55 14,10 50,4 16,83 60,1 56 - 60 15,78 45,1 17,67 50,5 Năng su t ñ tr ng TH3 (q) 148,2 159,1 NS tr ng TH3 so v i g c (%) 86,5 87,0 TL ñ trung bình TH 3 (%) 50,5 54,4 TTTA/10 tr ng c a TH3 (kg) 2,25 2,23 TH3 v i TH1 v ñ tr ng (%) 27,8 26,1 TH3 v i TH2 v ñ tr ng (%) 4,7 7,8 Kh i lư ng tr ng c a gà Zolo và Bor Gà Zolo và gà Bor có kh i lư ng tr ng trung bình ñ t tương ñương nhau, k t qu t i b ng 8 cân ki m tra t i th i ñi m ñ 5%, tr ng gà Zolo và gà Bor ñ t 39,7-39,9g và t i th i ñi m 38 tu n tu i kh i lư ng tr ng c a chúng ñ t 52,5-53,5g, so sánh v i kh i lư ng tr ng c a gà Ai c p t i cùng th i ñi m 38 tu n tu i ñ t 45,2g (Tr n Công Xuân và Nguy n Huy ð t, 2006) thì kh i lư ng tr ng c a gà Zolo và gà Bor cao hơn là 17,2%. B ng 8. Kh i lư ng tr ng c a gà Zolo và gà Bor(g/qu )n=30 Th i ñi m Gà Zolo Gà Bor ð ñ t t l 5% 39,7 ± 0,65 39,9 ± 0,41 ð ñ t t l 30% 43,0 ± 0,40 44,5 ± 0,60 T i 38 tu n tu i 52,5 ± 0,52 53,5 ± 0,45 12
  6. VŨ NG C SƠN - ð c ñi m ngo i hình, sinh trư ng, sinh s n c a gi ng gà nh p n i Zolo và Bor Ch t lư ng tr ng Ch t lư ng tr ng c a gà Zolo và gà Bor khá t t. T i 38 tu n tu i, kh i lư ng tr ng ñ t t 53,0-53,7g, t l lòng ñ ñ t 29,5%, ñ dày v là 3,8mm và ñơn v Hu là 89-8-90,0Hu. B ng 9. Ch t lư ng tr ng gà Zolo và gà Bor t i 38 tu n tu i Ch tiêu ðVT Gà Zolo Gà Bor Kh i lư ng tr ng Gam 53,0 ± 0,6 53,7 ± 0,4 T l lòng ñ % 29,5 ± 1,4 29,2 ± 1,1 ð ch u l c Kg/cm2 3,8 ± 0,01 3,8 ± 0,01 Ch s hình d ng - 1,34 ± 0,03 1,35 ± 0,03 Ch s lòng tr ng - 0,095 ± 0,01 0,097 ± 0,02 Ch s lòng ñ - 0,43 ± 0,02 0,43 ± 0,01 ð dày v mm 0,36 ± 0,004 0,36 ± 0,003 ðơn v Haugh Hu 90,0 ± 3,2 89,8 ± 3,0 Màu v tr ng - Tr ng ph t h ng Tr ng ph t h ng K t qu pn K t qu p n ñư c ki m tra t i th i ñi m thu tr ng p thay th c a các gi ng gà, v i s lư ng tr ng ki m tra m i gi ng là hơn 2500 qu , t l tr ng có phôi c a tr ng gà Zolo và gà Bor ñ u ñ t t 92,5 - 93,0%, t l n so v i t ng s tr ng vào p ñ t 84,6 - 85,5% và t l gà lo i 1 so v i t ng tr ng p ñ t 81,1 - 82,0%. K t qu này hoàn toàn tương ng v i th h 2 ñã t ng h p năm 2008. Nh ng k t qu p n này cùng v i năng su t tr ng ñ t ñư c c a hai gi ng gà th h 3 ñã ch ng minh rõ kh năng thích nghi c a gà Zolo và gà Bor trong ñi u ki n chăn nuôi m i là r t t t. B ng 10. K t qu p n c a tr ng gà Zolo và gà Bor Ch tiêu Gà Zolo Gà Bor T ng tr ng p(qu ) 2520 2565 T l tr ng có phôi(%) 93,1 92,5 T l n /t ng tr ng p(%) 84,6 85,5 T l gà lo i 1/t ng p(%) 81,1 82,0 K T LU N VÀ ð NGH K t lu n Gà Zolo và gà Bor th h th 3 có ñ c ñi m ngo i hình ñ ng nh t như th h 2 và th h 1. C th gà Zolo có da chân màu vàng, mào ñơn; gà mái có lông màu nâu ñ t, cư m c vàng ñ m ñen; gà tr ng lông nâu ñ , cư m c vàng, lông ñuôi xanh ñen. ð i v i gà Bor, gà mái và gà tr ng có m t ki u màu lông ñ ng nh t là v n ñen tr ng, da chân vàng, mào ñơn. 13
  7. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 29 - Tháng 04 - 2011 T l nuôi s ng các giai ño n t gà con, gà h u b và gà sinh s n ñ t t 97,5 - 98,0% Kh i lư ng cơ th c a gà Zolo và gà Bor th h 3 gi n ñ nh như th h 2. T i 19 tu n tu i, gà Zolo mái ñ t 1385,5g; gà tr ng ñ t 1655,0g, th c ăn tiêu th tương ng là 7025g và 7800g. Gà Bor mái ñ t 1402g, gà tr ng ñ t 1731g, th c ăn tiêu th tương ng là 7005g và 7821g Năng su t tr ng tính ñ n 60 tu n c a th h 3, gà Zolo ñ t 148,2 qu /mái, TTTA/10 tr ng là 2,25 kg. Gà Bor ñ t 158,1 qu /mái, TTTA/10 tr ng là 2,23kg Ch t lư ng tr ng c a gà Zolo và gà Bor t i 38 tu n tương ñương nhau v i kh i lư ng tr ng ñ t 53,0g, t l lòng ñ là 29,0%, t l tr ng có phôi là 93,0% và ñ t t l n là 81 - 82%. ð ngh Ti p t c nhân thu n và nghiên c u nuôi kh o nghi m gà Zolo và gà Bor các th h ti p theo Th nghi m m t s t h p lai gi a gà Zolo, gà Bor v i m t s gi ng gà hư ng tr ng khác t o con lai ph c v s n xu t TÀI LI U THAM KH O Nguy n Huy ð t, Vũ Th Hưng, H Xuân Tùng (2007) Nghiên c u ch n l c và nâng cao năng su t gà Ri vàng rơm. Báo cáo khoa h cVi n Chăn nuôi, 2005. Tr n Công Xuân, Nguy n Huy ð t (2006) Nghiên c u ch n t o m t s dòng gà chăn th Vi t Nam, năng su t ch t lư ng cao, B Nông nghi p và PTNT, Báo cáo nghi m thu ñ tài c p B , Hà N i, 2006 Tr n ðình Miên (1997) Di truy n và ch n gi ng ñ ng v t. Nhà xu t b n Nông nghi p Hà N i Ngư i ph n bi n: PGS.TS. Nguy n Văn ð c; TS. Lê Th Nga. 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2