intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: "Hiệu quả sử dụng một số loại thức ăn công nghiệp thường dùng trong nuôi tôm sú thương phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An."

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

101
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: 6. Trần Ngọc Hùng, Phạm Thị Hương, Phan Trọng Đông, Trần Văn Dũng, Hiệu quả sử dụng một số loại thức ăn công nghiệp thường dùng trong nuôi tôm sú thương phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: "Hiệu quả sử dụng một số loại thức ăn công nghiệp thường dùng trong nuôi tôm sú thương phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An."

  1. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2A-2007 §¹i häc Vinh hiÖu qu¶ sö dông mét sè lo¹i thøc ¨n c«ng nghiÖp th−êng dïng trong nu«i t«m só th−¬ng phÈm trªn ®Þa bµn tØnh nghÖ an TrÇn Ngäc Hïng , Ph¹m ThÞ H−¬ng , (a) (b) Phan Träng §«ng , TrÇn V¨n Dòng (c) (d) Tãm t¾t. Bµi b¸o nµy cung cÊp nh÷ng dÉn liÖu ban ®Çu vÒ kÕt qu¶ thùc nghiÖm ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông cña mét sè lo¹i thøc ¨n c«ng nghiÖp th−êng dïng trong nu«i T«m Só th−¬ng phÈm trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An. KÕt qu¶ nghiªn cøu ®· cho phÐp kÕt luËn r»ng, tû lÖ sèng, t¨ng tr−ëng khèi l−îng, hÖ sè chuyÓn ®æi thøc ¨n vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cuèi vô cña t«m nu«i chÞu ¶nh h−ëng cña lo¹i thøc ¨n c«ng nghiÖp ®−îc sö dông. Víi 82 km bê biÓn, 8 cöa l¹ch vµ nhiÒu eo vÞnh, NghÖ An lµ mét tØnh B¾c MiÒn Trung cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn nu«i T«m Só th−¬ng phÈm. Trong giai ®o¹n tõ n¨m 2000 - 2005, diÖn tÝch nu«i t¨ng tõ 750ha (n¨m 2000) lªn 1.400ha (n¨m 2005) dù kiÕn ®¹t 2.300ha vµo n¨m 2010. Cïng víi sù gia t¨ng diÖn tÝch, s¶n l−îng T«m Só còng t¨ng tõ 100 tÊn (n¨m 2000) lªn 1.500 tÊn (n¨m 2005) vµ dù kiÕn ®¹t 3.700 tÊn vµo n¨m 2010. T«m Só lµ mét ®èi t−îng nu«i ®ßi hái cung cÊp nhiÒu thøc ¨n c«ng nghiÖp, víi ph−¬ng thøc nu«i b¸n th©m canh, trung b×nh chi phÝ thøc ¨n chiÕm 50% tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ tû lÖ nµy t¨ng lªn cïng víi qu¸ tr×nh th©m canh ho¸. Hµng n¨m trªn thÞ tr−êng tØnh NghÖ An tiªu thô kho¶ng trªn 2.000 tÊn thøc ¨n c«ng nghiÖp, cïng víi sù gia t¨ng diÖn tÝch vµ tr×nh ®é th©m canh, dù b¸o nhu cÇu thøc ¨n c«ng nghiÖp nu«i T«m Só sÏ t¨ng nhanh trong nh÷ng n¨m tíi. HiÖn trªn thÞ tr−êng tån t¹i nhiÒu lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau, tuy nhiªn ch−a cã nh÷ng nghiªn cøu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c lo¹i thøc ¨n nµy. Do vËy, ng−êi d©n vµ c¸c c¬ së nu«i thiÕu th«ng tin ®Ó lùa chän lo¹i thøc ¨n phï hîp nh»m t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt còng nh− t¨ng chÊt l−îng s¶n phÈm. MÆt kh¸c c¸c c¬ së s¶n xuÊt thøc ¨n còng thiÕu nh÷ng th«ng tin ®Ó cã thÓ c¶i thiÖn chÊt l−îng s¶n phÈm cña m×nh. Môc ®Ých cña bµi bµo nµy lµ cung cÊp nh÷ng dÉn liÖu ban ®Çu vÒ kÕt qu¶ thùc nghiÖm ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông cña mét sè lo¹i thøc ¨n c«ng nghiÖp th−êng dïng trong nu«i T«m Só th−¬ng phÈm trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An. I. §èi t−îng, vËt liÖu v ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 1.1. §èi t−îng nghiªn cøu T«m só (Penaeus monodon Fabricius, 1798). 1.2. Thøc ¨n sö dông trong thùc nghiÖm Bèn lo¹i thøc ¨n phæ biÕn, chiÕm thÞ phÇn chñ yÕu trªn ®Þa bµn ®−îc lùa chän nghiªn cøu ®¸nh gi¸ lÇn l−ît ®−îc ký hiÖu lµ: M1, M2, M3, M4. NhËn bµi ngµy 08/1/2007. Söa ch÷a xong 17/5/2007. 53
  2. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2A-2007 §¹i häc Vinh 1.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Ph−¬ng ph¸p bè trÝ thùc nghiÖm Thùc nghiÖm sö dông 4 lo¹i thøc ¨n c«ng nghiÖp kh¸c nhau (M1, M2, M3,M4), ®−îc bè trÝ thµnh 4 l« thÝ nghiÖm (mçi l« 2 ao), c¸c ao ®ù¬c khèng chÕ mét c¸ch t−¬ng ®èi ®ång nhÊt vÒ c¸c yÕu tè m«i tr−êng, mËt ®é th¶ gièng, chÊt l−îng con gièng. Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông cña c¸c lo¹i thøc ¨n - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n qua c¸c chØ sè: tû lÖ sèng sãt, tèc ®é t¨ng tr−ëng cña t«m nu«i vµ hÖ sè chuyÓn ®æi cña thøc ¨n. C¸c sè liÖu ®−îc thu thËp theo ph−¬ng ph¸p th−êng quy trong nghiªn cøu nu«i trång thuû s¶n. - §¸nh gi¸ n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ kinh tÕ cuèi vô theo ph−¬ng ph¸p th−êng quy. Ph−¬ng ph¸p xö lý sè liÖu C¸c sè liÖu ®−îc xö lý theo ph−¬ng ph¸p thèng kª th−êng dïng trong y sinh häc víi sù trî gióp cña phÇn mÒm Tool data analysis cña exell, trªn m¸y vi tÝnh. C¸c trÞ sè so s¸nh bao gåm c¸c trÞ sè trung b×nh céng (X ), ®é lÖch chuÈn (SD), tû lÖ %, hÖ sè t−¬ng quan r, c¸c gi¸ trÞ trung b×nh ®−îc kiÓm ®Þnh b»ng tiªu chuÈn t cña test student víi gi¶ thiÕt Ho: µ1 = µ2; H1: µ1 ≠ µ2. II. KÕt qu¶ nghiªn cøu v th¶o luËn 2.1. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau lªn tû lÖ sèng cña T«m Só KÕt qu¶ nghiªn cøu so s¸nh tû lÖ sèng cña t«m nu«i b»ng c¸c lo¹i thøc ¨n c«ng nghiÖp kh¸c nhau ®−îc thÓ hiÖn t¹i b¶ng 1. B¶ng 1. So s¸nh tû lÖ sèng cña t«m nu«i gi÷a c¸c l« thùc nghiÖm Tû lÖ sèng (%) cña t«m nu«i Ngµy M1 M2 M3 M4 nu«i Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 30 86.0 85.6 78.7 79.0 90.0 90.0 81.6 81.8 45 75.0 75.0 67.0 67.0 81.8 82.0 70.1 70.0 60 70.0 70.1 60.5 60.0 76.3 76.0 65.3 65.0 75 68.0 68.0 56.4 56.0 72.8 73.0 60.0 60.0 90 66.0 66.1 53.0 53.0 69.0 69.0 58.1 58.2 105 65.0 65.0 50.4 50.0 66.3 67.0 55.0 55.0 120 63.8 63.6 49.7 49.7 63.5 63.8 53.3 53.0 p (1,2) > 0,05; p (3,4) >0,05; p (5,6)> 0,05; p (7,8) > 0,05; P p (M1,M2)0,05; p (M1,M4)0,05). Tû lÖ sèng ®¹t cao ë c¸c ao thuéc l« M1 vµ M3 vµ ®¹t thÊp ë l« M2, M4, sai kh¸c gi÷a tû lÖ sèng cña c¸c ao nu«i thuéc l« M1 vµ M2 so víi c¸c ao nu«i thuéc l« M2, M4 cã ý nghÜa thèng kª (p
  3. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2A-2007 §¹i häc Vinh 2.2. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i thøc ¨n thùc nghiÖm lªn sù t¨ng tr−ëng cña T«m Só B¶ng 2. So s¸nh khèi l−îng trung b×nh cña t«m nu«i gi÷a c¸c l« thùc nghiÖm §VT: gam Ngµy L«1 (M1) L«2 (M2) L«3 (M3) L«4 (M4) nu«i (g) (g) (g) (g) 1,90 ± 0,78 1,95 ± 0,65 2,01 ± 0,55 1,92 ± 0,42 30 p (1,2) > 0,05; p (1,3) > 0,05; p (1,4) > 0,05; p (2,3) > 0,05; p (2,4) > 0,05; p (3,4) > 0,05 3,43 ± 0,82 3,50 ± 1,11 3,58 ± 1,22 4,11 ± 1,07 45 p (1,2) > 0,05; p (1,3) > 0,05; p (1,4) < 0,05; p (2,3) > 0,05; p (2,4) < 0,05; p (3,4) < 0,05 6,50 ± 2,80 5,86 ± 1,6,1 5,80 ± 1,90 7,31 ± 2,75 60 p (1,2) < 0,05; p (1,3) < 0,05; p (1,4) > 0,05; p (2,3) > 0,05; p (2,4)< 0,05; p (3,4) < 0,05 9,72 ± 2,79 8,35 ± 1,99 9,75 ± 3,23 11,87 ± 3,80 75 P (1,2) < 0,05; p (1,3) > 0,05; p (1,4) > 0,05; p (2,3) < 0,05; p (2,4)< 0,05; p (3,4) < 0,05 14,24 ± 4,49 11.18 ± 2,56 12,43 ± 3,18 15,32 ± 4,02 90 p (1,2) < 0,05; p (1,3) < 0,05; p (1,4) > 0,05; p (2,3) < 0,05; p (2,4)< 0,05; p (3,4) < 0,05 18,56 ± 4,17 16,04 ± 2,44 17,21 ± 3,67 19,97 ± 4,94 105 p (1,2) < 0,05; p (1,3) < 0,05; p (1,4) < 0,05; p (2,3) < 0,05; p (2,4)< 0,05; p (3,4) < 0,05 23,31 ± 4,60 21,38 ± 3,48 23,05 ± 4,15 25,61 ± 3,60 120 p (1,2) < 0,05; p (1,3) > 0,05; p (1,4) < 0,05; p (2,3) < 0,05; p (2,4)< 0,05; p (3,4) < 0,05 KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, khèi l−îng trung b×nh cña t«m nu«i b¾t ®Çu kh¸c biÖt gi÷a c¸c l« tõ 45 ngµy nu«i, l« M4 cã khèi l−îng trung b×nh cao nhÊt, l« M2 cã khèi l−îng trung b×nh thÊp nhÊt vµ duy tr× ®Õn cuèi vô, sai kh¸c gi÷a c¸c l« t¹i thêi ®iÓm cuèi vô cã ý nghÜa thèng kª (p < 0,05). B¶ng 3. So s¸nh t¨ng tr−ëng vÒ chiÒu dµi th©n T«m Só nu«i ë c¸c l« thùc nghiÖm §VT: cm Ngµy L«1 (M1) L«2 (M2) L«3 (M3) L«4 (M4) nu«i (cm) (cm) (cm) (cm) 5,78 ± 1,25 5,91 ± 0,76 6,01 ± 0,61 5,95 ± 0,63 30 p (1,2) > 0,05; p (1,3) > 0,05; p (1,4) > 0,05; p (2,3) > 0,05; p (2,4) > 0,05; p (3,4) > 0,05 6,96 ± 0,47 6,95 ± 0,59 7.08 ± 0,68 7,33 ± 0,54 45 p (1,2) > 0,05; p (1,3) > 0,05; p (1,4) < 0,05; p (2,3) > 0,05; p (2,4) < 0,05; p (3,4) > 0,05 8,08 ± 1,20 8,08 ± 0,66 7,99 ± 0,85 8.60 ± 1,51 60 p (1,2) > 0,05; p (1,3) > 0,05; p (1,4) > 0,05; p (2,3) > 0,05; p (2,4) > 0,05; p (3,4) > 0,05 55
  4. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2A-2007 §¹i häc Vinh 9,53 ± 0,52 9,41 ± 1,60 9,77 ± 1,76 10,98 ± 2,25 75 p (1,2) > 0,05; p (1,3) > 0,05; p (1,4) > 0,05; p (2,3) > 0,05; p (2,4) > 0,05; p (3,4) > 0,05 12,33 ± 2,05 11,65 ± 0,39 11,41 ± 2,27 12,73 ± 1,90 90 p (1,2) > 0,05; p (1,3) > 0,05; p (1,4) > 0,05; p (2,3) > 0,05; p (2,4) > 0,05; p (3,4) > 0,05 14,43 ± 1,5 14,59 ± 1,59 13,77 ± 1,68 14,54 ± 1,53 105 p (1,2) > 0,05; p (1,3) > 0,05; p (1,4) > 0,05; p (2,3) > 0,05; p (2,4) > 0,05; p (3,4) > 0,05 15,32 ± 1,39 15,34 ± 1,13 16,01 ± 1,34 15,57 ± 1,17 120 p (1,2) > 0,05; p (1,3) > 0,05; p (1,4) > 0,05; p (2,3) > 0,05; p (2,4) > 0,05; p (3,4) > 0,05 Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, t¨ng tr−ëng trung b×nh vÒ chiÒu dµi th©n cña t«m nu«i kh¸c nhau gi÷a c¸c l« nh−ng møc sai kh¸c kh«ng cã ý nghÜa (p > 0,05). 2.3. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i thøc ¨n thùc nghiÖm lªn hÖ sè chuyÓn ®æi thøc ¨n cña T«m Só KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i thøc ¨n thùc nghiÖm lªn hÖ sè chuyÓn ®æi thøc ¨n cña T«m Só ®−îc thÓ hiÖn trªn biÓu ®å 1. 1.6 1.55 1.5 1.45 1.4 1.35 1.3 1.25 1.2 M1 M2 M3 M4 BiÓu ®å 1. So s¸nh hÖ sè chuyÓn ®æi thøc ¨n (FCR) cña t«m nu«i gi÷a c¸c l« thùc nghiÖm KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, hÖ sè chuyÓn ®æi thøc ¨n (FCR) ë c¸c l« thùc nghiÖm lµ kh¸c nhau, giao ®éng tõ 1,33 (l« M1) ®Õn 1,59 (l« M3). 2.4. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i thøc ¨n c«ng nghiÖp tíi c¸c chØ sè n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c l« thùc nghiÖm B¶ng 4. So s¸nh mét sè chØ tiªu s¶n phÈm cuèi vô cña c¸c l« thùc nghiÖm L« nu«i DiÖn tÝch S¶n l−îng N¨ng suÊt TB KÝch cì t«m Gi¸ thµnh (m2) (1000®/kg) (tÊn) (tÊn/ha) (con/kg) L«1 (M1) 12.500 3,5 2,8 43 88.000 L« 2(M2) 14.000 3,1 2,1 47 82.500 L« 3(M3) 12.500 3,4 2,6 43 88.000 L« 4(M4) 11.000 3,2 2,9 39 95.000 56
  5. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2A-2007 §¹i häc Vinh KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy: N¨ng suÊt t«m nu«i kh¸c nhau gi÷a c¸c l« thùc nghiÖm, giao ®éng tõ 2,1 tÊn/ha (ë l« M2) ®Õn 2,9 tÊn/ha (l« M4). KÝch cì th−¬ng phÈm cña t«m nu«i kh¸c nhau gi÷a c¸c l« thùc nghiÖm tõ 43con/kg (l« M1) ®Õn 39 con/kg (ë l« M4). Gi¸ th−¬ng m¹i cña t«m nu«i kh¸c nhau gi÷a c¸c l«, giao ®éng tõ 82.500®/kg (ë l« M2) ®Õn 95.000®/kg (ë l« M4). B¶ng 5. So s¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ cuèi vô gi÷a c¸c l« thùc nghiÖm DiÖn Tæng Tæng chi phÝ (triÖu ®ång) HiÖu qu¶ L« nu«i tÝch thu s¶n xuÊt Gièng Thøc Chi phÝ Tæng (ha) (triÖu (triÖu ¨n kh¸c ®ång) ®ång/ha) L« M1 1,25 308 9,8 94 30 133,8 139 L« M2 1,4 255 11,8 92 35 138,8 83 L« M3 1,25 299 10,0 105 30 145,0 123 L« M4 1,1 304 9,4 96 25 130,4 158 KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, hiÖu qu¶ kinh tÕ ë l« M4 cao nhÊt (158 triÖu ®ång/ha), ë l« M2 thÊp nhÊt (83 triÖu ®ång/ha). III. KÕt luËn v kiÕn nghÞ KÕt luËn Tû lÖ sèng cña T«m Só nu«i th−¬ng phÈm chÞu ¶nh h−ëng cña lo¹i thøc ¨n c«ng nghiÖp ®−îc sö dông. Tû lÖ sèng ®¹t cao ë c¸c ao sö dông thøc ¨n M1 vµ M3 vµ ®¹t thÊp ë c¸c ao sö dông thøc ¨n M2, M4, sai kh¸c gi÷a tû lÖ sèng cña c¸c ao nu«i thøc ¨n M1 vµ M3 so víi c¸c ao nu«i thøc ¨n M2, M4 cã ý nghÜa thèng kª (p
  6. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2A-2007 §¹i häc Vinh T i liÖu tham kh¶o [1] Bé Thuû s¶n, B¸o c¸o tæng kÕt kÕt qu¶ thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n giai ®o¹n 2000 - 2005 vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn ®Õn n¨m 2010, Bé thuû s¶n, 3/2006. [2] NguyÔn TiÕn Lùc, X¸c ®Þnh møc tiªu ho¸ protein trong nguyªn liÖu vµ thøc ¨n cña T«m Só (Penaeus monodon), T¹p chÝ Thuû s¶n, sè 9, 2004. Tr 13-15. [3] NguyÔn TiÕn Lùc, Nghiªn cøu hoµn thiÖn c«ng nghÖ s¶n xuÊt thøc ¨n c«ng nghiÖp chÊt l−îng cao cho mét sè ®èi t−îng thuû s¶n nu«i xuÊt khÈu (t«m, c¸), Héi th¶o KHCN chuyªn ®Ò “Ch−¬ng tr×nh KC06 víi thuû s¶n xuÊt khÈu”, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, 2004, Tr 19-31. [4] T¹p chÝ khoa häc thuû s¶n, Nh×n l¹i ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn thøc ¨n nu«i thuû s¶n cña ViÖt Nam, T¹p chÝ khoa häc thuû s¶n- B¶n ®iÖn tö, lÊy tin 2/6/2006. [5] Global Aquaculture Alliance, Codes of practice for responsible Shrimp farming, Global Aquaculture Alliance, http://www.gaalliance.org, 20/2/2006. [6] Kwan Foo Seong, Chee Kheng Stock-Feeds Mfg. Co., Ltd, Some aspects of the use and manufacture of formunlated fish feeds" www.fao.org/docrep/ field/2003/ac421Eo3.htm. 26/2/2006. [7] S. Pathmasothy and Lim Teck Jin, The avanilability of formulated feeds, their manufacture and feed conversion valuesfound in west Malaysia, WWW.fao.org/docrep/field /2003/ac421Eo3.htm. 26/2/2006. [9] S. S. Sheen and H. T. Huang, The effects of different protein sources on the survival of grass shrimp, Penaeus monodon (Fabricius, 1798) larvae from zoea to postlarva, Crustaceana 71:909-924. [10] Sri Umiyati Sumeru, Status of shrimp feed development at Badc Jepara, Indonesia, Global Aquaculture Alliance, http://www.gaalliance.org, 20/2/2006. SUMMARY EFFICIENCY OF THE ULTILIZATION OF SOME INDUSTRIAL FEED COMMONLY USED IN FEEDING COMMERCIAL PENAEUS MONODON IN NGHE AN PROVINCE The article aims to provide initial data on experiment results assessing the efficiency of the utilization of industrial feed commonly used in feeding commercial Penaeus monodon in Nghe An Province. It could be concluded from the research results that the ratio of existing and the increase of quantity, the feed conversion ratio (FCR) and economic efficiency at the end of the crop of the Penaeus monodon are all affected by industrial feed used. (a) Khoa N«ng L©m Ng−, Tr−êng §¹i häc Vinh (b) cao häc 13 sinh häc thùc nghiÖm, Tr−êng §¹i häc Vinh (c) cao häc 12 sinh häc thùc nghiÖm, Tr−êng §¹i häc Vinh (d) 43 NTTS, Tr−êng §¹i häc Vinh. 58
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2