intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: Khả năng sản xuất của một số công thức lai của đàn lợn nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp – Hải Phòng

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

70
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đạt đ-ợc mục tiêu tăng nhanh tổng sản lượng thịt lợn, đồng thời nâng cao chất l-ợng thịt phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, việc nghiên cứu xác định những cặp lai phù hợp cho từng vùng sinh thái, quy mô và hình thức chăn nuôi đang là yêu cầu cấp thiết đối với sản xuất hiện nay. Tr-ơng Hữu Dũng (2004), Phạm Thị Kim Dung (2005) đã nghiên cứu các công thức lai giữa đực Duroc với nái lai F1bố Yorkshire, mẹ Landrace và bố Landrace, mẹ Yorkshire. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả nuôi lợn ngoại trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Khả năng sản xuất của một số công thức lai của đàn lợn nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp – Hải Phòng

  1. Báo cáo khoa học: Khả năng sản xuất của một số công thức lai của đàn lợn nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp – Hải Phòng
  2. Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét sè c«ng thøc lai cña ®µn lîn nu«i t¹i XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång HiÖp – H¶i Phßng Reproductive performances of several crossbred sows raised at Dong Hiep enterprise §Æng Vò B×nh+, NguyÔn V¨n T−êng++, §oµn V¨n So¹n+++, NguyÔn ThÞ Kim Dung++++ Mathematical models were applied using the SAS package for analysis of factor affecting reproductive traits of 41 Landrace sows, 19 Yorshire sows, 232 F1 (LY) sows and 158 F1(YL) raised at Dong Hiep enterprise in HaiPhong. It was found that year and litte were the two main factors affecting most reproductive traits. Least square means (LSM) standard errors (SE) of different reproductive traits were computed for year and litter. For most of the reproductive traits, F1(LY) sows showed higher heterosises compared to F1 (YL) sows. Both F1 (YL) and F1 (LY) sows were bred with Durok and L19 sires. The resultant pigs of the crosses were raised for evaluation of growh and slaughtering traits. The D (LY) crossbred pigs had the highest average daily gain (ADG), highest dressing percentage and lowest feed conversion ratio (FCR). Key words: reproduction trait, crossbred pig, Landdrace sow, Yorshire sow 1. ®Æt vÊn ®Ò Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, s¶n xuÊt ch¨n nu«i lîn ë n−íc ta tuy ®· cã nh÷ng tiÕn bé, nh−ng so víi mét sè n−íc tiªn tiÕn trong khu vùc, chóng ta vÉn cßn ë møc ®é n¨ng suÊt, chÊt l−îng s¶n phÈm ch−a cao. §Ó ®¹t ®−îc môc tiªu t¨ng nhanh tæng s¶n l−îng thÞt lîn, ®ång thêi n©ng cao chÊt l−îng thÞt phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng vµ xuÊt khÈu, viÖc nghiªn cøu x¸c ®Þnh nh÷ng cÆp lai phï hîp cho tõng vïng sinh th¸i, quy m« vµ h×nh thøc ch¨n nu«i ®ang lµ yªu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi s¶n xuÊt hiÖn nay. Tr−¬ng H÷u Dòng (2004), Ph¹m ThÞ Kim Dung (2005) ®· nghiªn cøu c¸c c«ng thøc lai gi÷a ®ùc Duroc víi n¸i lai F1bè Yorkshire, mÑ Landrace vµ bè Landrace, mÑ Yorkshire. Nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ nu«i lîn ngo¹i trong ®iÒu kiÖn ch¨n nu«i cña XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång HiÖp - H¶i Phßng, chóng t«i tiÕn hµnh ®Ò tµi: "Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét sè c«ng thøc lai ®èi víi ®µn lîn nu«i t¹i XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång HiÖp - H¶i Phßng". 2. Nguyªn liÖu vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Sè l−îng lîn n¸i theo dâi n¨ng suÊt sinh s¶n nh− sau: Landrace: 41, Yorshire: 19, F1(bè Landrace x mÑ Yorkshire) ký hiÖu F1(LY): 232 vµ F1(bè Yorkshire x mÑ Landrace) ký hiÖu F1(YL): 158. Kh¶o s¸t sinh tr−ëng vµ chÊt l−îng thÞt xÎ cña c¸c c«ng thøc lai: ♂Duroc x ♀F1(YL) ký hiÖu D(YL), ♂Duroc x ♀F1(LY) ký hiÖu D(LY), ♂L19 x ♀F1(YL) ký hiÖu L19(YL) vµ ♂L19 x ♀F1(LY) ký hiÖu L19(LY). Sè c¸ thÓ lîn thÞt th−¬ng phÈm thuéc mçi mét c«ng thøc lai: 42, sè c¸ thÓ giÕt mæ thuéc mçi mét c«ng thøc lai: 6. Lîn thÝ nghiÖm ®−îc nu«i trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp. C¸c chØ tiªu theo dâi ®èi víi c¸c tÝnh tr¹ng sinh s¶n gåm: sè con ®Î ra, sè con ®Ó nu«i, sè con cai s÷a, ngµy cai s÷a, khèi l−îng s¬ sinh vµ cai s÷a. §èi víi c¸c tÝnh tr¹ng sinh tr−ëng gåm: tuæi b¾t ®Çu vµ kÕt thóc nu«i vç bÐo, khèi l−îng ban ®Çu vµ kÕt thóc nu«i vç bÐo, t¨ng träng/ngµy tuæi, t¨ng träng trong thêi gian nu«i, tû lÖ mãc hµm,dµy mì l−ng. M« h×nh ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng tíi n¨ng suÊt sinh s¶n nh− sau : Yijklmn = µ + Mi + Fj + Yk + Sl + Lm + εijklmn Trong ®ã: Yijklmn : n¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i µ : trung b×nh quÇn thÓ
  3. Mi : ¶nh h−ëng cña lo¹i ®ùc Fj : ¶nh h−ëng cña lo¹i n¸i Yk : ¶nh h−ëng cña n¨m Sl : ¶nh h−ëng cña mïa vô Lm : ¶nh h−ëng cña løa ®Î εijklmn : ¶nh h−ëng cña yÕu tè ngÉu nhiªn C¸c sè liÖu ®−îc xö trªn m¸y vi tÝnh víi c¸c ch−¬ng tr×nh EXCEL vµ SAS t¹i phßng vi tÝnh khoa Ch¨n nu«i thó y Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I - Hµ Néi. 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn KÕt qu¶ x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi n¨ng suÊt sinh s¶n ®−îc tr×nh bµy ë b¶ng 1. B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña mét sè yÕu tè ®Õn c¸c tÝnh tr¹ng n¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i §ùc N¸i N¨m Mïa Løa Sè con ®Î ra/æ NS NS ** NS *** Sè con ®Ó nu«i/æ NS NS *** NS *** Sè con cai s÷a/æ ** NS *** NS NS Khèi l−îng s¬ sinh/æ NS NS *** NS *** Khèi l−îng s¬ sinh/con *** ** ** NS ** Khèi l−îng cai s÷a/æ NS NS *** *** *** Khèi l−îng cai s÷a/con NS NS *** *** *** Ghi chó : NS : P>0,05 ; * : P
  4. B¶ng 2. Trung b×nh b×nh ph−¬ng nhá nhÊt vµ sai sè tiªu chuÈn cña c¸c tÝnh tr¹ng n¨ng suÊt sinh s¶n theo theo løa ®Î vµ n¨m N¨m Løa 1 2002 2003 2004 2 3 4 11,60a ± 0,41 10,53b ± 0,20 10,80ab ± 0,41 10,05a ± 0,24 11,02b ± 0,26 11,33b ± 0,32 11,50b ± 0,39 Sè con ®Î ra (con) 10,19a ± 0,38 9,09b ± 0,18 9,80ab ± 0,38 8,80a ± 0,22 9,86b ± 0,24 9,94b ± 0,29 10,18b ± 0,36 Sè con ®Ó nu«i (con) 9,44a ± 0,19 8,76b ± 0,09 9,31a ± 0,18 9,02a ± 0,11 9,27a ± 0,12 9,24a ± 0,14 9,16a ± 0,17 Sè con cai s÷a (con) 26,85a ± 0,36 23,87b ± 0,17 18,62c ± 0,35 23,29a ± 0,21 23,16a ± 0,23 23,04a ± 0,27 22,97a ± 0,33 Ngµy cai s÷a (ngµy) 14,73a ± 0,51 13,03b ± 0,25 14,97a ± 0,51 12,53a ± 0,30 14,50b ± 0,33 14,80b ± 0,39 15,15b ± 0,48 Khèi l−îng s¬ sinh/æ (kg) 1,47ab ± 0,03 1,46a ± 0,01 1,56b ± 0,03 1,44a ± 0,02 1,51b ± 0,02 1,52b ± 0,02 1,52b ± 0,03 Khèi l−îng s¬ sinh/con (kg) 59,99a ± 1,54 52,74b ± 0,75 51,86b ± 1,53 49,99a ± 0,90 56,22b ± 0,98 56,39b ± 1,18 56,86b ± 1,45 Khèi l−îng cai s÷a/æ (kg) 6,31a ± 0,13 6,01b ± 0,06 5,55c ± 0,13 5,50a ± 0,08 6,05b ± 0,08 6,09b ± 0,10 6,18b ± 0,12 Khèi l−îng cai s÷a/con (kg) Ghi chó: C¸c gi¸ trÞ cïng yÕu tè trong cïng mét hµng kh«ng mang ký tù gièng nhau th× sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª (P
  5. Cã thÓ nhËn thÊy, −u thÕ lai cña con lai F1 gi÷a hai gièng Yorkshire vµ Landrace ®−îc biÓu hiÖn ë hÊu hÕt c¸c tÝnh tr¹ng: cao nhÊt lµ sè con ®Î ra/æ, tiÕp ®ã lµ sè con ®Ó nu«i/æ vµ khèi l−îng s¬ sinh/æ. C¸c tÝnh tr¹ng cã −u thÕ lai thÊp lµ: khèi l−îng cai s÷a/æ vµ sè con cai s÷a/æ. Hai tÝnh tr¹ng kh«ng cã biÕu hiÖn cña −u thÕ lai lµ: khèi l−îng s¬ sinh/con vµ sè l−îng cai s÷a/con. Khi sè con/æ cã biÓu hiÖn −u thÕ lai, do mèi t−¬ng quan kiÓu h×nh nghÞch gi÷a sè con/æ vµ khèi l−îng trung b×nh/con (§Æng Vò B×nh, 200) mµ khèi l−îng/con kh«ng cã biÓu hiÖn cña −u thÕ lai. NÕu bá qua ¶nh h−ëng cña mÑ, so s¸nh −u thÕ lai gi÷a hai c«ng thøc F1(LY) vµ F1(YL) cã thÓ nhËn biÕt râ rµng lµ F1(LY) cã nhiÒu −u ®iÓm h¬n: hÇu hÕt c¸c tÝnh tr¹ng cã biÓu hiÖn −u thÕ lai. C¸c tÝnh tr¹ng sè con ®Î ra/æ, sè con ®Ó nu«i/æ, khèi l−îng s¬ sinh/æ cã −u thÕ lai cao ; −u thÕ lai thÊp h¬n lµ c¸c tÝnh tr¹ng sè con cai s÷a/æ vµ khèi l−îng cai s÷a/æ; c¸c tÝnh tr¹ng kh«ng cã biÓu hiÖn cña −u thÕ lai lµ: khèi l−îng s¬ sinh/con vµ khèi l−îng cai s÷a/con. BiÓu hiÖn −u thÕ lai cña F1(YL) lµ tr¸i ng−îc l¹i so víi biÓu hiÖn cña −u thÕ lai cña F1(LY). KÕt qu¶ nu«i thÞt vµ mæ kh¶o s¸t mét sè chØ tiªu thÞt xÎ cña c¸c c«ng thøc lai ®−îc nªu trong b¶ng 4. C¸c sè liÖu cho thÊy: tuæi b¾t ®Çu nu«i thÞt, tuæi kÕt thóc nu«i thÞt vµ thêi gian nu«i thÞt cña c¸c c«ng thøc lai t−¬ng ®−¬ng nhau (P>0,05). Khèi l−îng b¾t ®Çu nu«i thÞt cña c¸c c«ng thøc lai còng t−¬ng ®−¬ng nhau, trõ tr−êng hîp c«ng thøc lai D(YL) cã khèi l−îng thÊp h¬n mét chót (P>0,05). KÕt thóc nu«i thÞt, c«ng thøc lai D(LY) cã khèi l−îng cao h¬n c¸c c«ng thøc lai kh¸c (P
  6. B¶ng 4. KÕt qu¶ nu«i thÞt c¸c tæ hîp lai D(YL), D(LY), L19(YL) vµ L19(LY) D(YL) D(LY) L19(YL) L19(LY) X ± mX Cv% X ± mX Cv% X ± mX Cv% X ± mX Cv% 14,87a ± 0,44 16,34b ± 0,43 15,80b ± 2,71 16,28b ± 0,34 Khèi l−îng b¾t ®Çu nu«i (kg) 19,17 14,32 17,15 14,74 62,76a ± 0,22 61,45a ± 0,25 60,40a ± 1,57 61,06a ± 0,18 Tuæi b¾t ®Çu nu«i (ngµy) 2,25 2,16 2,60 2,08 76,24a ± 1,48 81,78b ± 0,49 76,35a ± 7,93 77,57a ± 0,83 Khèi l−îng kÕt thóc (kg) 12,59 3,20 10,38 7,55 a a a a Tuæi kÕt thóc nu«i (kg) 157,26 ± 0,44 1,83 155,69 ± 0,52 1,80 157,60 ± 2,21 1,40 157,00 ± 0,33 1,46 a b a a T¨ng träng/ngµy tuæi (g) 485,15 ± 9,82 13,12 525,42 ± 3,62 3,71 484,65 ± 5,18 10,69 494,43 ± 5,84 8,35 Tiªu tèn thøc ¨n/kg t¨ng träng (kg) 2,40 - 2,40 - 2,61 - 2,56 - a ab a b Tû lÖ mãc hµm (%) 78,14 ± 0,60 2,38 79,70 ± 0,55 1,54 78,60 ± 0,60 2,26 80,02 ± 0,61 2,17 12,83a ± 0,34 13,76b ± 0,26 12,73a ± 0,32 13,40ab ± 0,31 Dµy mì l−ng (mm) 17,30 10,25 16,81 13,43 Ghi chó: C¸c gi¸ trÞ cïng yÕu tè trong cïng mét hµng kh«ng mang ký tù gièng nhau th× sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª (P
  7. 2. Khi sö dông n¸i lai F1 gi÷a hai gièng Landrace vµ Yorkshire, −u thÕ lai biÓu hiÖn râ nÐt nhÊt ë c¸c tÝnh tr¹ng sè con ®Î ra/æ, sè con ®Ó nu«i/æ, khèi l−îng s¬ sinh/æ, sau ®ã lµ c¸c tÝnh tr¹ng sè con cai s÷a/æ vµ khèi l−îng cai s÷a/æ. C¸c tÝnh tr¹ng n¨ng suÊt sinh s¶n cña n¸i lai F1(LY) cã biÓu hiÖn −u thÕ lai cao h¬n râ rÖt so víi n¸i lai F1(YL). 3. Lîn thÞt thuéc c«ng thøc lai D(LY) cã møc t¨ng träng trung b×nh hµng ngµy cao h¬n râ rÖt so víi c¸c c«ng thøc lai kh¸c). Tiªu tèn thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng cña hai c«ng thøc lai sö dông lîn ®ùc Duroc lµ thÊp nhÊt. Dïng ®ùc Duroc hoÆc L19 phèi gièng víi n¸i F1 (LY) ®Òu cho lîn thÞt th−¬ng phÈm cã tû lÖ mãc hµm cao h¬n râ rÖt so víi khi phèi gièng víi n¸i F1(YL). Tuy nhiªn ®é dµy mì l−ng cña c¸c c«ng thøc lai nµy l¹i cao h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o 1. §Æng Vò B×nh (1999). Ph©n tÝch mét sè nh©n tè ¶nh h−ëng tíi c¸c tÝnh tr¹ng n¨ng suÊt sinh s¶n trong mét løa ®Î cña lîn n¸i ngo¹i.KÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc kü thuËt – Khoa Ch¨n nu«i thó y (1996-1998). NXB N«ng nghiÖp. Tr. 5-8. 2. Ph¹m ThÞ Kim Dung. Nghiªn cøu c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng tíi mét sè tÝnh tr¹ng vÒ sinh tr−ëng, cho thÞt cña lîn lai F1(LY), F1(YL), D(LY) vµ D(YL) ë miÒn B¾c ViÖt Nam. LuËn ¸n TiÕn sÜ n«ng nghiÖp. 3. Tr−¬ng H÷u Dòng (2005). Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña c¸c tæ hîp lai gi÷a ba gièng lîn ngo¹i Yorkshire, Landrace vµ Duroc cã tû lÖ n¹c cao ë miÒn B¾c ViÖt Nam. LuËn ¸n TiÕn sÜ n«ng nghiÖp. + Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I ++ Tr−êng Trung cÊp N«ng nghiÖp NghÖ An +++ Tr−êng Cao ®¼ng N«ng L©m ++++ XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång HiÖp H¶i Phßng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2