intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: "Một vài suy nghĩ về câu hỏi nhiều lựa chọn trong thi trắc nghiệm khách quan"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

79
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt: Thi trắc nghiệm khách quan là một hình thức thi khá phổ biến và đ-ợc -a chuộng đặc biệt trong giảng dạy ngoại ngữ. Trong số các dạng đề thi trắc nghiệm khách quan, câu hỏi nhiều lựa chọn (NLC) là dạng đề mà chúng tôi th-ờng xuyên sử dụng. Vậy đây là dạng đề thi nh- thế nào, nó có những -u và nh-ợc điểm gì và cần phải l-u ý những gì khi soạn thảo, đó là những vấn đề mà báo cáo khoa học này muốn làm sáng tỏ nhằm góp phần nâng cao chất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: "Một vài suy nghĩ về câu hỏi nhiều lựa chọn trong thi trắc nghiệm khách quan"

  1. Mét vμi suy nghÜ vÒ c©u hái nhiÒu lùa chän trong thi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan CN. NguyÔn diÖu thuý Bé m«n Nga – Ph¸p Khoa Khoa häc c¬ b¶n Tr−êng §¹i häc GTVT Tãm t¾t: Thi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan lμ mét h×nh thøc thi kh¸ phæ biÕn vμ ®−îc −a chuéng ®Æc biÖt trong gi¶ng d¹y ngo¹i ng÷. Trong sè c¸c d¹ng ®Ò thi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan, c©u hái nhiÒu lùa chän (NLC) lμ d¹ng ®Ò mμ chóng t«i th−êng xuyªn sö dông. VËy ®©y lμ d¹ng ®Ò thi nh− thÕ nμo, nã cã nh÷ng −u vμ nh−îc ®iÓm g× vμ cÇn ph¶i l−u ý nh÷ng g× khi so¹n th¶o, ®ã lμ nh÷ng vÊn ®Ò mμ b¸o c¸o khoa häc nμy muèn lμm s¸ng tá nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng c¸c ®Ò thi cã sö dông c©u hái NLC trong tr−êng ta nãi chung vμ ë Bé m«n Nga - Ph¸p nãi riªng. Summary: Objective test is a popular and specially favoured form in language teaching. In all forms of objective tests, multi-choice questions are commonly used by teachers and educators. So, what is this form ? In this report, the advantages, disadvantages and some tips when desigining this form of tests will be taken into consideration in order to improve the quality of multi choice tests used in our university in general and in the Russian - French Section in particular. CBA víi thêi l−îng, môc ®Ých gi¶ng d¹y còng nh− tr×nh ®é cña sinh viªn. Sau nhiÒu n¨m ¸p i. ®Æt vÊn ®Ò dông h×nh thøc thi nµy, chóng t«i thÊy kÕt qu¶ Trong bÊt kú thêi ®¹i nµo, kiÓm tra ®¸nh mµ sinh viªn ®¹t ®−îc ph¶n ¸nh kh¸ chÝnh gi¸ lµ mét phÇn tÊt yÕu cña mäi lo¹i h×nh ®µo x¸c thùc tr¹ng vµ tr×nh ®é cña sinh viªn. ChÝnh t¹o, ®iÒu nµy ®Æc biÖt ®óng trong lÜnh vùc v× vËy trong Héi nghÞ Khoa häc vµ C«ng nghÖ gi¶ng d¹y ngo¹i ng÷ v× sù tiÕn bé cña ng−êi lÇn nµy chóng t«i xin m¹nh d¹n nªu ra mét sè häc phô thuéc mét phÇn lín vµo viÖc n¾m suy nghÜ vÒ h×nh thøc thi nµy nh»m gãp phÇn v÷ng cÊu tróc vµ tõ vùng. §Ó cã thÓ gióp sinh n©ng cao chÊt l−îng ®Ò thi cã sö dông kiÓu viªn tr−êng §HGTVT häc ngo¹i ng÷ ®Æc biÖt c©u NLC trong tr−êng chóng ta. lµ tiÕng Ph¸p (v× ®©y lµ mét ng«n ng÷ biÕn h×nh, cã nhiÒu quy t¾c ng÷ ph¸p) tiÕn bé mét ii. néi dung c¸ch nhanh nhÊt, chóng t«i lu«n so¹n c¸c bµi tËp hoÆc bµi kiÓm tra phï hîp víi néi dung 1. Kh¸i niÖm thi tr¾c nghiÖm kh¸ch cña bµi häc. H×nh thøc bµi tËp mµ chóng t«i quan vµ kiÓu c©u nhiÒu lùa chän th−êng lùa chän lµ h×nh thøc tr¾c nghiÖm a. Thi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan kh¸ch quan víi nhiÒu c©u hái nhiÒu lùa chän (NLC). §©y lµ h×nh thøc kiÓm tra phï hîp nhÊt Theo kh¸i niÖm mµ Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm
  2. ®Þnh chÊt l−îng - Bé GD vµ §T ®Ò ra th× tr¾c hái thÝ sinh ph¶i ghÐp ®óng tõng cÆp nhãm tõ nghiÖm theo nghÜa réng lµ mét ho¹t ®éng ë hai cét víi nhau sao cho phï hîp vÒ néi ®−îc thùc hiÖn ®Ó ®o l−êng n¨ng lùc cña c¸c dung. ®èi t−îng nµo ®ã nh»m nh÷ng môc ®Ých x¸c - C©u ®iÒn khuyÕt: Nªu mét mÖnh ®Ò cã ®Þnh. Trong gi¸o dôc tr¾c nghiÖm ®uîc tiÕn khuyÕt mét phÇn, thÝ sinh ph¶i nghÜ ra néi hµnh th−êng xuyªn ë c¸c kú thi, kiÓm tra ®Ó dung thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo « trèng. ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, gi¶ng d¹y ®èi víi mét phÇn cña m«n häc, toµn bé m«n häc, ®èi - C©u tr¶ lêi ng¾n: Lµ c©u tr¾c nghiÖm ®ßi víi c¶ mét cÊp häc, hoÆc ®Ó tuyÓn chän mét hái thÝ sinh chØ tr¶ lêi b»ng c©u rÊt ng¾n. sè ng−êi cã n¨ng lùc nhÊt vµo mét kho¸ häc. - C©u ®óng sai: §a ra mét nhËn ®Þnh, thÝ Cã thÓ ph©n chia c¸c ph−¬ng ph¸p tr¾c sinh ph¶i lùa chän mét trong hai ph−¬ng ¸n nghiÖm lµm 3 lo¹i: lo¹i quan s¸t, lo¹i vÊn ®¸p tr¶ lêi ®Ó kh¼ng ®Þnh nhËn ®Þnh ®ã lµ ®óng hay vµ lo¹i viÕt. Trong sè nµy lo¹i viÕt th−êng sai. ®−îc sö dông nhiÒu nhÊt v× nã cã nhiÒu −u - C©u nhiÒu lùa chän (questions µ choix ®iÓm h¬n c¶, vÝ dô: cho phÐp kiÓm tra nhiÒu multiples): §a ra mét nhËn ®Þnh vµ 4 - 5 thÝ sinh mét lóc, thÝ sinh cã thÓ c©n nh¾c nhiÒu ph−¬ng ¸n tr¶ lêi, thÝ sinh ph¶i chän ®Ó ®¸nh h¬n, dÔ qu¶n lý vµ kh¸ch quan h¬n v× b¶n dÊu vµo mét ph−¬ng ¸n ®óng nhÊt. th©n ng−êi chÊm kh«ng tham gia vµo bèi c¶nh kiÓm tra,… b. C©u nhiÒu lùa chän (NLC) Tr¾c nghiÖm viÕt ®−îc chia thµnh hai Trong c¸c kiÓu c©u tr¾c nghiÖm võa nªu nhãm chÝnh: ë trªn, kiÓu c©u NLC ®−îc sö dông phæ biÕn CBA h¬n c¶ trong nhiÒu m«n häc vµ c¸c kú thi ®Æc Nhãm c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm buéc tr¶ biÖt trong c¸c kú thi ngo¹i ng÷ (vÝ dô: thi kiÓm lêi theo d¹ng më, thÝ sinh ph¶i tù tr×nh bµy ý tra tr×nh ®é cho ng−êi ®i du häc níc ngoµi do kiÕn trong mét bµi viÕt dµi ®Ó gi¶i quyÕt vÊn c¸c Sø qu¸n tæ chøc nh thi TCF tiÕng Ph¸p, ®Ò mµ c©u hái nªu ra. Nguêi ta gäi tr¾c thi TOEFFLE tiÕng Anh,…). VËy thÕ nµo lµ nghiÖm kiÓu nµy lµ kiÓu tr¾c nghiÖm tù luËn c©u NLC? §©y lµ lo¹i c©u cã hai phÇn, phÇn (essay) ®Çu ®−îc gäi lµ phÇn dÉn, nªu ra vÊn ®Ò, Nhãm c¸c c©u tr¾c nghiÖm mµ trong ®ã cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt hoÆc nªu mét c©u ®Ò thi th−êng gåm rÊt nhiÒu c©u hái, mçi c©u hái; phÇn sau lµ ph−¬ng ¸n ®Ó chän, th−êng nªu ra mét vÊn ®Ò cïng víi nh÷ng th«ng tin ®−îc ®¸nh dÊu b»ng c¸c ch÷ c¸i A, B, C, D,… cÇn thiÕt sao cho thÝ sinh chØ ph¶i tr¶ lêi v¾n hoÆc c¸c con sè 1, 2, 3, 4,… Trong sè c¸c t¾t cho tõng c©u. Nhãm ph−¬ng ph¸p nµy ph−¬ng ¸n ®Ó chän chØ cã duy nhÊt mét ®−îc gäi lµ tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (objective ph−¬ng ¸n ®óng hoÆc mét ph−¬ng ¸n ®óng test) th−êng ®−îc gäi t¾t lµ tr¾c nghiÖm. nhÊt ; c¸c ph−¬ng ¸n kh¸c ®−îc ®a vµo cã t¸c dông ‘’g©y nhiÔu’’ ®èi víi thÝ sinh. NÕu c©u Trong tr¾c nghiÖm kh¸ch quan cã thÓ NLC ®−îc so¹n tèt th× mét ng−êi kh«ng cã ph©n chia thµnh nhiÒu kiÓu c©u hái kh¸c kiÕn thøc ch¾c ch¾n vÒ vÊn ®Ò ®· nªu kh«ng nhau: thÓ nhËn biÕt ®−îc trong tÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n ®Ó chän ®©u lµ ph−¬ng ¸n ®óng, ®©u lµ - C©u ghÐp ®«i: Cho hai cét nhãm tõ, ®ßi
  3. ph−¬ng ¸n nhiÔu. cïng mét kho¶ng thêi gian. Khi míi tiÕp nhËn mét líp häc, ®Ó kiÓm tra tr×nh ®é sinh viªn 2. ¦u vµ nh−îc ®iÓm cña kiÓu c©u xem cã ®ång ®Òu hay kh«ng, gi¸o viªn cã thÓ nhiÒu lùa chän cho lµm mét bµi test gåm nhiÒu c©u NLC ë Tr−íc hÕt cã thÓ nãi kiÓu c©u NLC cho c¸c cÊp ®é khã dÔ kh¸c nhau vÒ tÊt c¶ nh÷ng phÐp ®¸nh gi¸ ng−êi häc mét c¸ch tæng qu¸t kiÕn thøc ®· ®−îc häc. KÕt qu¶ lµ gi¸o viªn cã nhÊt. Trong gi¶ng d¹y ngo¹i ng÷, ®©y lµ thÓ thu ®−îc nh÷ng th«ng tin kh¸ ®Çy ®ñ vµ ph−¬ng tiÖn hiÖu qu¶ gióp ®¸nh gi¸ kiÕn thøc toµn diÖn vÒ ®èi tîng ng−êi häc, tõ ®ã cã thÓ cña ng−êi häc ë mäi mÆt (ng÷ ©m, ng÷ ph¸p, ph©n nhãm sinh viªn vµ cã ph−¬ng ph¸p tõ vùng,…) vµ mäi cÊp ®é (s¬ cÊp, trung cÊp, gi¶ng d¹y phï hîp. cao cÊp,…). ë c¸c líp kh«ng thuéc khèi CÇu - ¦u ®iÓm cuèi cïng cña kiÓu c©u NLC, §−êng Ph¸p, cø hÕt mçi häc kú chóng t«i l¹i mét −u ®iÓm ®−îc c¸c nhµ qu¶n lý gi¸o dôc so¹n c¸c ®Ò thi gåm ba phÇn: phÇn mét dµnh rÊt quan t©m lµ dÔ qu¶n lý, gióp tiÕt kiÖm thêi cho 20 c©u hái tr¾c nghiÖm víi nhiÒu lùa gian vµ chi phÝ cho viÖc chÊm bµi. Qu¶ thËt, chän, phÇn hai lµ mét bµi ®äc hiÓu vµ phÇn ba ng−êi chÊm chØ cÇn ®Õm sè c©u tr¶ lêi chÝnh dµnh cho dÞch 20 c©u NLC nµy nh»m kiÓm tra x¸c vµ céng ®iÓm. ThËm chÝ m¸y tÝnh còng cã kiÕn thøc ng÷ ph¸p vµ tõ vùng cña sinh viªn thÓ tham gia c«ng viÖc nµy, ®©y chÝnh lµ mét tõ bµi sè 0 ®Õn bµi 4 cña gi¸o tr×nh (®èi víi tiÖn Ých kh«ng thÓ coi nhÑ nhÊt lµ trong thêi HK1), tõ bµi 5 ®Õn bµi 8 (HK2) hay c¸c bµi ®¹i tin häc nh− hiÖn nay. Cã lÏ v× −u ®iÓm nµy trong gi¸o tr×nh tiÕng Ph¸p chuyªn ngµnh mµ Bé GD vµ §T ®· cã chñ tr−¬ng vµ sÏ sím (HK3). NÕu kh«ng sö dông d¹ng c©u hái nµy ®−a h×nh thøc kiÓm tra nµy vµo mét sè kú thi chóng t«i sÏ ph¶i so¹n rÊt nhiÒu bµi tËp ng÷ CBA quan träng quèc gia nh− thi tèt nghiÖp PTTH ph¸p vµ tõ vùng lµm cho ®Ò thi trë nªn dµi, vµ c¶ kú thi §¹i häc. khã h¬n vµ kh«ng ®¸nh gi¸ ®−îc toµn diÖn. Bªn c¹nh nh÷ng −u ®iÓm næi bËt trªn ¦u ®iÓm thø hai cña kiÓu c©u hái nµy lµ ®©y, chóng t«i còng nhËn thÊy kiÓu c©u NLC gióp ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kh¸ch cßn cã mét sè h¹n chÕ: kiÓu c©u nµy cã thÓ quan hiÓu biÕt cña sinh viªn vÒ mét hiÖn tîng dÔ h¬n c¸c kiÓu c©u hái kh¸c, thÝ sinh cã thÓ ng÷ ph¸p hay mét côm tõ,…mµ c¸c ®Ò thi tù dïng ph−¬ng ph¸p lo¹i trõ hoÆc lùa chän mét luËn khã lµm ®−îc. Bëi v× c©u NLC buéc thÝ c¸ch ngÉu nhiªn mét ®¸p ¸n bÊt kú (phÇn sinh ph¶i chän chØ mét ®¸p ¸n duy nhÊt ®óng tr¨m x¸c suÊt), mÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng trong khi ®ã víi d¹ng ®Ò tù luËn, thÝ sinh cã søc khi so¹n ®Ò vµ lµm cho c¸c ®¸p ¸n ‘’g©y thÓ kh«ng cÇn tr¶ lêi trùc tiÕp vµo c©u hái, cã nhiÔu’’ ph¶i cã lý vµ hÊp dÉn. thÓ t×m mét c¸ch diÔn ®¹t kh¸c tuy kh«ng thËt chÝnh x¸c nhng vÉn ®−îc chÊp nhËn. Tõ −u Tuy nhiªn c¸c nh−îc ®iÓm nay d−êng ®iÓm nµy dÉn tíi viÖc cho ®iÓm còng chÝnh x¸c, nh− lµ kh«ng ®¸ng kÓ so víi nh÷ng −u ®iÓm kh¸ch quan vµ kh«ng cÇn tranh luËn nhiÒu bëi vµ chóng ta hoµn toµn cã thÓ kh¾c phôc ®−îc v× ng−êi chÊm chØ viÖc c¨n cø vµo ®¸p ¸n vµ c¸c nh−îc ®iÓm nµy. barÌme chø kh«ng cã yÕu tè c¶m tÝnh. 3. Mét sè l−u ý khi so¹n c©u hái NLC Mét ®iÓm m¹nh n÷a cña kiÓu c©u nµy lµ cho c¸c ®Ò thi tiÕng Ph¸p gi¸o viªn cã thÓ ®¸nh gi¸ nhiÒu ®èi tîng trong D−íi ®©y lµ mét sè l−u ý mµ chóng t«i ®·
  4. ®óc kÕt ®−îc sau nhiÒu n¨m sö dông d¹ng c¸c ®¸p ¸n g©y nhiÔu kh¸c. N¾m ®−îc ®iÒu c©u nµy trong c¸c ®Ò thi. Chóng t«i xin phÐp nµy, nhiÒu thÝ sinh khi kh«ng t×m ®uîc c©u tr¶ ®−îc nªu ra ë ®©y nh»m gãp phÇn n©ng cao lêi chÝnh x¸c th−êng chän hÕt c¸c ®¸p ¸n ë chÊt l−îng c¸c ®Ò thi tiÕng Ph¸p cña Bé m«n. gi÷a. ChÝnh v× vËy nªn s¾p xÕp ®¸p ¸n ®óng ë c¶ ®Çu vµ cuèi vµ ®Æc biÖt kh«ng nªn ®Ó cïng §Ó cã thÓ kh¾c phôc nh−îc ®iÓm thø mét vÞ trÝ ë hai c©u liªn tiÕp. §iÒu nµy còng nhÊt lµ c¸c c©u NLC dÔ h¬n so víi c¸c kiÓu gióp gi¶m phÇn tr¨m x¸c suÊt ®óng cña c¸c c©u kh¸c, chóng ta cã thÓ sö dông c¸ch sau: ®¸p ¸n. t¨ng sè l−îng c©u (nÕu kiÕn thøc cÇn kiÓm tra §iÓm cuèi cïng cÇn chó ý ®ã lµ viÖc lùa t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n) vµ ®Æc biÖt cÇn t¨ng sè l−îng ®¸p ¸n. Qu¶ thËt trong mét kho¶ng thêi chän c¸c ®¸p ¸n g©y nhiÔu. Nªn chän c¸c gian ng¾n nÕu cã nhiÒu ®¸p ¸n g©y nhiÔu, thÝ ®¸p ¸n mµ khi viÕt hoÆc ®äc lªn cã thÓ gÇn sinh còng kh«ng dÔ dµng lùa chän ®uîc ngay gièng víi ®¸p ¸n ®óng. §©y lµ ®iÒu hoµn toµn ®¸p ¸n phï hîp nhÊt, nhÊt lµ cßn tÝnh ®Õn yÕu cã thÓ thùc hiÖn ®−îc bëi tiÕng Ph¸p lµ mét tè t©m lý. Chóng t«i th−êng xuyªn so¹n c¸c ng«n ng÷ biÕn h×nh, cã nhiÒu tõ ®ång ©m kh¸c ®Ò thi víi 20 c©u NLC, mçi c©u cã Ýt nhÊt lµ 3 nghÜa. Ngoµi ra kh«ng nªn sö dông nh÷ng tõ ®¸p ¸n. Sau nhiÒu n¨m sö dông chóng t«i kh¼ng ®Þnh mang tÝnh tuyÖt ®èi (‘’toujours’’, nhËn thÊy sè l−îng sinh viªn ®¹t ®iÓm tuyÖt ‘’jamais’’, ‘’tous’’,….: lu«n lu«n, kh«ng bao giê, ®èi cho phÇn thi nµy hÇu nh− kh«ng cã, ®a tÊt c¶,…) v× nh÷ng kh¼ng ®Þnh nh− vËy th−êng phÇn chØ ®¹t møc ®é trung b×nh. Trong gi¶ng sai (thÝ sinh biÕt rÊt râ ®iÒu nµy) mµ nªn dïng d¹y ngo¹i ng÷, nÕu mét ®Ò thi cã sè l−îng thÝ c¸c côm tõ cã tÝnh t−¬ng ®èi (‘’dans certains sinh ®¹t ®iÓm tuyÖt ®èi cao cã nghÜa lµ ®Ò thi cas’’, ‘’parfois’’, ‘’le plus souvent’’,…). CBA ®ã ch−a thËt phï hîp víi tr×nh ®é sinh viªn. Trªn ®©y lµ mét sè suy nghÜ cña chóng ChÝnh v× vËy sau mçi n¨m häc cÇn xem xÐt t«i vÒ mét d¹ng ®Ò thi ®−îc sö dông kh¸ phæ ®iÒu chØnh l¹i c¸c c©u hái sao cho phï hîp. biÕn trong gi¶ng d¹y ngo¹i ng÷ nãi chung vµ Mét ®iÓm cÇn l−u ý n÷a lµ chóng ta nªn tiÕng Ph¸p nãi riªng. Nh÷ng hiÓu biÕt cña tr¸nh dïng c¸c tõ phñ ®Þnh hoÆc côm phñ chóng t«i vÒ lÜnh vùc nµy kh«ng tr¸nh khái ®Þnh (®Æc biÖt lµ hai lÇn phñ ®Þnh) trong phÇn nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. RÊt mong nhËn dÉn (phÇn nªu vÊn ®Ò) ®Ó tr¸nh lµm phøc t¹p ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña quý vÞ vµ c¸c ho¸ c©u hái khiÕn thÝ sinh hiÓu lÇm (cã thÓ v× b¹n. kh«ng ®äc kü c©u hái chø kh«ng ph¶i lµ kh«ng biÕt c©u tr¶ lêi) lµm chóng ta kh«ng ®¸nh gi¸ ®−îc c¸i cÇn ®¸nh gi¸. VD: Laquelle des Tµi liÖu tham kh¶o propositions suivantes n’est pas incorrectes ? (MÖnh ®Ò nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ kh«ng [1]. Jean-Claude Mothe 1979. L’Ðvaluation par les tests dans la classe de francais, ®óng ?). Hachette/Larousse. VÞ trÝ cña ®¸p ¸n ®óng còng lµ vÊn ®Ò [2]. C¸c trang web: www.planete-qcm.com vµ nªn quan t©m. Nh÷ng ng−êi so¹n ®Ò thi www.forum.edu.net.vn♦ th−êng cã xu híng ®Æt c©u tr¶ lêi ®óng ë gi÷a
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2