Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: Nhân nhanh giống dứa đài nông 4 bằng kỹ thuật cấy mô

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

95
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

triển Nông thôn đến năm 2010 diện tích trồng dứa chỉ riêng giống Cayenne của Việt Nam sẽ là 20.000 ha (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 1999), tuy nhiên diện tích trồng chỉ đạt gần 3.227ha (Cục Khuyến Nông và Khuyến Lâm, 2002). Vì vậy, nghiên cứu xây dựng công nghệ nhân giống dứa là vấn đề cần giải quyết hàng đầu trong việc phát triển trồng dứa hiện nay của Việt Nam. Bên cạnh ph-ơng pháp nhân giống thông th-ờng, ph-ơng pháp nuôi cấy mô ứng dụng trong nhân giống (T.Murashige, 1974) và đặc biệt trên cây dứa Cayen đã đ-ợc rất nhiều tác giả quan tâm và đã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Nhân nhanh giống dứa đài nông 4 bằng kỹ thuật cấy mô

  1. Báo cáo khoa học Nhân nhanh giống dứa đài nông 4 bằng kỹ thuật cấy mô
  2. T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp, TËp 2, sè 3/2004 NH¢N NHANH gièng døa ®µi n«ng 4 b»ng kü thuËt nu«i cÊy m« Rapid multiplication of Tai-nung 4 pineapple variety by means of tissue culture NguyÔn Quang Th¹ch1, §inh Tr−êng S¬n1, NguyÔn ThÞ H−¬ng1 Summary The tissue culture technique was applied for rapid multiplication of Tai-nung 4 pineapple, a Taiwanese pineapple variety of good quality. The thin layers of the shoot tip were cultured on the MS medium supplemented with 2.5% saccarose, 6.5g agar/l, 0.6 ppm of 2,4 D and 0.05ppm kinetin. The percentage of regenerated plants obtained on this medium was 65.2% after 30 days of culture with a rate of regeneration being 4.5 shoots per each thin layer. The medium for rapid shoot multiplication consisted of MS + 2.5% saccarose + 6.5 g agar/l + 0.05 ppm NAA + 0.05 ppm IBA + 1 ppm BA. The shoot multiplication rate on this medium was 7.7 shoots/6 weeks. Use of apical shoot dormancy breaking technique enhanced the rate of multiplication. The multiplication rate was 23.74 times/subculture. The optimal medium for rooting was MS + 2.5% saccarose + 6.5 g agar/l + 0.05 ppm IAA. On this medium, 100% of the shoots rooted after 25 days of culture. The optimal substrate for acclimatization was burnt rice husk plus sand at a ratio of 2:1. Keywords: Pineapple, Propagation, Tai-nung 4, tissue culture 1. §Æt vÊn ®Ò1 m« (NguyÔn ThÞ NhÉn vµ céng sù 1995, Theo chñ tr−¬ng cña Bé N«ng nghiÖp vµ NguyÔn Quang Th¹ch vµ céng sù, 2001). Ph¸t triÓn N«ng th«n ®Õn n¨m 2010 diÖn tÝch Døa §µi N«ng 4, mét gièng døa quý do trång døa chØ riªng gièng Cayenne cña ViÖt ViÖn Nghiªn cøu Gia NghÜa §µi Loan chän Nam sÏ lµ 20.000 ha (Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t t¹o, lµ gièng døa ¨n t−¬i cã gi¸ trÞ nhÊt, vá triÓn n«ng th«n, 1999), tuy nhiªn diÖn tÝch qu¶ rÊt dÔ t¸ch, khi ¨n kh«ng cÇn gät vá, khÝa trång chØ ®¹t gÇn 3.227ha (Côc KhuyÕn N«ng m¾t nªn ®−îc ng−êi tiªu dïng −a chuéng. ë vµ KhuyÕn L©m, 2002). V× vËy, nghiªn cøu ViÖt Nam, gièng døa nµy ch−a ®−îc trång x©y dùng c«ng nghÖ nh©n gièng døa lµ vÊn ®Ò nhiÒu vµ b−íc ®Çu ®−îc kh¶o nghiÖm bëi mét cÇn gi¶i quyÕt hµng ®Çu trong viÖc ph¸t triÓn sè c¬ quan nh−: Tr−êng §¹i häc CÇn Th¬, §¹i trång døa hiÖn nay cña ViÖt Nam. Bªn c¹nh häc N«ng nghiÖp I Hµ Néi. §Ó x©y dùng qui ph−¬ng ph¸p nh©n gièng th«ng th−êng, tr×nh nh©n nhanh gièng døa §µi N«ng 4, ph−¬ng ph¸p nu«i cÊy m« øng dông trong chóng t«i ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu nh©n nhanh nh©n gièng (T.Murashige, 1974) vµ ®Æc biÖt gièng døa §µi N«ng 4 b»ng kü thuËt nu«i cÊy trªn c©y døa Cayen ®· ®−îc rÊt nhiÒu t¸c gi¶ m«. quan t©m vµ ®· x©y dùng thµnh c«ng quy tr×nh 2. VËt liÖu, ph−¬ng ph¸p nghiªn nh©n gièng døa Cayen b»ng kü thuËt nu«i cÊy cøu 2.1. VËt liÖu nghiªn cøu: Gièng døa §µi N«ng 4 cã nguån gèc §µi Loan 2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 1 ViÖn Sinh häc N«ng nghiÖp, Tr−êng §HNNI 185
  3. Nh©n nhanh gièng døa §µi n«ng 4... Sö dông ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu nu«i cÊy sinh tèt nhÊt lµ: khö trïng lÇn ®Çu trong thêi m« hiÖn hµnh. gian 5 phót sau ®ã khö trïng lÇn hai trong thêi ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ ngÉu nhiªn, 3 lÇn gian 1 phót. ChÕ ®é nµy cho tû lÖ mÉu s¹ch t¸i lÆp l¹i, mçi c«ng thøc 30 c¸ thÓ. sinh ®¹t cao nhÊt (37,07%). C¸c chØ tiªu thÝ nghiÖm ®−îc quan s¸t 3.1.2. ThÝ nghiÖm t¸i sinh chåi b»ng kü thuËt th−êng xuyªn víi 5 –10 ngµy 1 lÇn (tuú theo c¾t líp máng tÕ bµo yªu cÇu cña thÝ nghiÖm) øng dông kü thuËt nu«i cÊy líp máng tÕ C©y døa nu«i cÊy m« cã khèi l−îng 1g bµo thùc vËt ®· ®−îc nhiÒu t¸c gi¶ nghiªn cøu ®−îc tiÕn hµnh nghiªn cøu ë giai ®o¹n v−ên thµnh c«ng. B»ng ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ −¬m. thóc ®Èy sù t¸i sinh chåi gãp phÇn t¨ng nhanh Sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª sinh häc theo hÖ sè nh©n gièng in vitro (Duong Tan Nhut, ch−¬ng tr×nh irristat Jaime A. Teixeria da Silva, 2001). ¶nh h−ëng cña vÞ trÝ c¾t ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t 3. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn sinh h×nh th¸i cña líp máng tÕ bµo 3.1. Giai ®o¹n t¹o nguån mÉu ban ®Çu Qua b¶ng 2 ta thÊy: 3.1.1. T¹o vËt liÖu khëi ®Çu b»ng kü thuËt Cã sù kh¸c nhau rÊt râ rÖt vÒ kh¶ n¨ng t¸i nu«i cÊy chåi ®Ønh vµ m¾t ngñ sinh chåi tõ c¸c vÞ trÝ c¾t cña líp máng. Kh¶ KÕt qu¶ nghiªn cøu ë b¶ng 1 cho thÊy: n¨ng t¸i sinh chåi cµng cao khi c¸c líp máng Thêi gian khö trïng cµng dµi th× tû lÖ mÉu ®−îc c¾t gÇn vÒ phÝa ®Ønh ngän. nhiÔm cµng gi¶m nh−ng tû lÖ mÉu chÕt cµng Sau 30 ngµy nu«i cÊy, kh¶ n¨ng ph¸t sinh t¨ng. ChÕ ®é khö trïng cho tû lÖ mÉu s¹ch t¸i h×nh th¸i cña líp máng tÕ bµo tèt nhÊt ë vÞ trÝ B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña chÕ ®é khö trïng ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i cña mÉu cÊy C«ng ChÕ ®é khö trïng Tû lÖ mÉu Tû lÖ mÉu s¹ch Tû lÖ mÉu thøc nhiÔm (%) ph¸t sinh h×nh s¹ch chÕt (%) th¸i (%) 1(§/C) 5 phót 30,98 31,00 38,02 2 LÇn 1: 1 phót; LÇn 2: 1 phót 100 0,00 0,00 3 LÇn 1: 2 phót; LÇn 2: 1 phót 69,42 20,50 10,08 4 LÇn 1: 3 phót; LÇn 2: 1 phót 50,03 24,83 25,14 5 LÇn 1: 4 phót; LÇn 2: 1 phót 32,87 37,07 30,06 6 LÇn 1: 5 phót; LÇn 2: 1 phót 22,50 25,50 52,46 B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña vÞ trÝ c¾t ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i cña líp máng tÕ bµo Tû lÖ l¸t c¾t t¸i sinh theo thêi gian (%) Tû lÖ ph¸t VÞ trÝ c¾t 30 ngµy sinh chåi (%) 10 ngµy 15 ngµy 20 ngµy 25 ngµy Gèc 0,00 4,54 9,08 18,21 22,71 100 Th©n 8,69 13,04 21,73 34,75 52,22 100 Ngän 19,04 33,34 57,14 71,42 95,24 100 CV (%) 2,7 LSD (5%) 3,11 186
  4. NguyÔn Quang Th¹ch, §inh Tr−êng S¬n, NguyÔn ThÞ H−¬ng B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña kÝch th−íc líp máng tÕ bµo ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i cña m« nu«i cÊy KÝch Tû lÖ l¸t t¸i sinh theo thêi gian (%) Tû lÖ ph¸t Sè chåi/l¸t th−íc 10 ngµy 15 ngµy 20 ngµy 25 ngµy 30 ngµy sinh chåi (%) (30 ngµy) (mm) 0,1 0,00 0,00 0,00 1,53 3,07 100,00 1,72 0,3 14,28 23,80 28,57 33,42 41,95 100,00 2,96 0,5 21,73 34,78 43,47 52,17 65,20 100,00 4,50 0,7 12,25 16,68 20,83 25,06 33,21 100,00 2,50 0,9 3,71 7,42 11,19 14,19 18,70 100,00 1,47 1,1 0,00 0,0 3,84 7,82 11,84 100,00 1,36 ngän (95,24%), tiÕp theo lµ th©n (52,22%) vµ nµy cã ý nghÜa quan träng lµ chóng ta sÏ cã kÐm nhÊt lµ ë gèc (22,71%). §iÒu nµy chøng ®−îc mét sè l−îng mÉu lín trong thêi gian tá kh¶ n¨ng ph©n ho¸ vµ ph¶n ph©n ho¸ cña tÕ ng¾n phôc vô cho giai ®o¹n nh©n nhanh tiÕp bµo x¶y ra thuËn lîi h¬n ë phÇn m« non. theo (B¶ng 3). ¶nh h−ëng cña chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng tíi ¶nh h−ëng cña kÝch th−íc líp máng tÕ bµo kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i cña líp máng tÕ ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i cña m« nu«i bµo cÊy KÕt qu¶ b¶ng 4 cho ta thÊy: KÝch th−íc (®é dµy) cña l¸t máng cã ¶nh Benzyl adenin (BA) cã t¸c dông kÝch thÝch h−ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng t¸i sinh chåi cña qu¸ tr×nh t¸i sinh vµ sù h×nh thµnh chåi cña l¸t líp máng. Líp máng cã kÝch th−íc lín (lín máng tÕ bµo m¹nh h¬n so víi kinetin. Tû lÖ h¬n 0,7cm) vµ nhá (nhá h¬n 0,5cm) ®Òu cho l¸t máng t¸i sinh vµ sè chåi trung b×nh ë c«ng kh¶ n¨ng t¸i sinh chåi thÊp. ë kÝch th−íc thøc 2 (cã bæ sung 0,1mg/lÝt BA) ®¹t 53,60% 0,5mm, kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i cña l¸t vµ 2,98 chåi/l¸t so víi 49,20% vµ 2,16 chåi/l¸t máng ®¹t cao nhÊt (65,20%), chåi h×nh thµnh ë c«ng thøc 3 (cã bæ sung 0,1mg/lÝt kinetin). trªn 1 l¸t c¾t lµ lín nhÊt (4,5 chåi/ l¸t). §iÒu B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng tíi kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i cña líp máng tÕ bµo (sau 30 ngµy) C«ng Nång ®é chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng (ppm) ChiÒu cao Tû lÖ l¸t t¸i Sè chåi/l¸t thøc chåi (cm) sinh (%) (chåi) 2,4D BA Kinetin 1 §/c) 0,0 0,0 0,0 1,35 40,20 1,97 2 0,5 0,1 0,0 0,92 53,60 2,98 3 0,5 0,0 0,1 0,78 49,20 2,16 4 0,5 0,1 0,1 1,55 53,30 3,46 5 0,5 0,1 0,2 0,70 37,40 2,19 6 0,5 0,2 0,0 0,54 46,50 1,78 7 0,5 0,0 0,2 0,35 42,53 1,39 8 0,5 0,2 0,1 0,46 46,80 1,14 9 0,5 0,2 0,2 0,50 47,72 1,22 187
  5. Nh©n nhanh gièng døa §µi n«ng 4... B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng ®Õn kh¶ n¨ng nh©n nhanh chåi (sau 6 tuÇn) Nång ®é chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng HÖ sè nh©n K/l−îng chåi C«ng thøc αNAA (gram) (gram) BA IBA 1 0,00 0,00 0,00 1,22 0,45 2 0,10 0,00 0,50 3,12 0,31 3 0,10 0,00 1,00 5,60 0,22 4 0,00 0,10 0,50 3,94 0,26 5 0,00 0,10 1,00 6,15 0,54 6 0,05 0,05 0,50 4,87 0,25 7 0,05 0,05 1,00 7,67 0,11 CV (%) 1,1 3,8 3.2.2. ¶nh h−ëng cña c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c M«i tr−êng thÝch hîp cho giai ®o¹n t¸i nhau ®Õn kh¶ n¨ng nh©n nhanh chåi sinh chåi tõ líp máng tÕ bµo lµ MS + 2,5% ®−êng + 6,5g aga + 0,5ppm 2,4D + 0,1ppm Kü thuËt ph¸ ®Ønh sinh tr−ëng ®· thóc ®Èy BA + 0,1ppm kinetin. Trªn m«i tr−êng nµy tû kh¶ n¨ng ®Î chåi, t¨ng hÖ sè nh©n ë giai ®o¹n lÖ t¸i sinh cao (53,3%) vµ ®¹t 3,46 chåi/l¸t nh©n nhanh. HÖ sè nh©n chåi b»ng ph−¬ng máng. ph¸p ph¸ ®Ønh sinh tr−ëng cao gÊp 5,6 lÇn so 3.2. Giai ®o¹n nh©n nhanh víi ph−¬ng ph¸p nh©n chåi ®¬n vµ cao gÊp 2,1 3.2.1. ¶nh h−ëng cña chÊt ®iÒu tiÕt sinh lÇn so víi ph−¬ng ph¸p nh©n nhanh côm chåi tr−ëng ®Õn kh¶ n¨ng nh©n nhanh chåi (B¶ng 6). KÕt qu¶ trªn b¶ng 5 cho thÊy: 3.3. Giai ®o¹n t¹o c©y hoµn chØnh ChÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng cã t¸c dông xóc KÕt qu¶ b¶ng 7 cho thÊy: tiÕn qu¸ tr×nh nh©n nhanh chåi trong m«i Trong qu¸ tr×nh sinh tr−ëng, chåi døa cã tr−êng nu«i cÊy, hÖ sè nh©n chåi ®Òu t¨ng so kh¶ n¨ng tù h×nh thµnh rÔ, nh−ng tû lÖ ra rÔ víi ®èi chøng (tõ 3,12 lÇn ®Õn 7,67 lÇn). kh«ng cao (®¹t tû lÖ 47,14%) vµ sè rÔ chØ ®¹t M«i tr−êng thÝch hîp cho sù ph¸t sinh chåi 1,2 rÔ/c©y (sau 30 ngµy nu«i cÊy). lµ MS + 2,5% ®−êng + 6,5g aga + 0,05ppm αNAA + 0,05ppm IBA + 1ppm BA hoÆc MS IAA cã hiÖu qu¶ cho qu¸ tr×nh ra rÔ cña chåi døa h¬n αNAA. + 2,5% ®−êng + 6,5g aga + 0,1ppm IBA + M«i tr−êng tèi −u cho sù ph©n ho¸ mÇm rÔ 1ppm BA. M«i tr−êng nµy cho hÖ sè nh©n lµ MS + 2,5% ®−êng sacaro + 6,5g aga + 0,5 chåi cao (7,67 lÇn vµ 6,15 lÇn), gÊp 1,04 ®Õn ppmIAA. 6,2 lÇn so víi c¸c c«ng thøc kh¸c. B¶ng 6. ¶nh h−ëng c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Õn kh¶ n¨ng nh©n nhanh chåi HÖ sè nh©n Khèi l−îng ChiÒu cao Ph−¬ng ph¸p (chåi/6 tuÇn) chåi (gram) chåi (cm) Chåi riªng rÏ (chåi ®¬n) 4,17 0,50 3,26 Côm chåi 11,25 0,35 2,35 Chåi ®−îc ph¸ ®Ønh sinh tr−ëng 23,74 0,32 2,98 188
  6. NguyÔn Quang Th¹ch, §inh Tr−êng S¬n, NguyÔn ThÞ H−¬ng B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña auxin tíi qu¸ tr×nh ra rÔ cña chåi døa trong nu«i cÊy in vitro ChÊt §TST Sè rÔ Tû lÖ ra rÔ theo thêi gian (%) §é dµi rÔ C«ng (ppm) TB/c©y TB/c©y thøc (sau 30 10 15 20 25 30 αNAA (sau 30 ngµy) IAA ngµy) ngµy ngµy ngµy ngµy ngµy 1 0,00 0,0 0,0 14,25 27,56 38,45 47,14 1,20 0,27 2 0 ,5 0 ,0 24,29 45,52 71,42 85,79 100,0 1 ,8 5 0 ,7 5 3 0 ,0 0 ,5 85,71 100,0 100,0 100,0 100,0 4 ,1 9 2 ,7 7 4 0 ,5 0 ,5 59,42 70,12 86,09 100,0 100,0 2 ,7 0 1 ,4 9 5 0 ,5 1 ,0 71,45 89,12 100,0 100,0 100,0 3 ,5 0 1 ,8 0 6 1 ,0 0 ,5 42,85 52,14 74,82 100,0 100,0 2 ,1 5 1 ,2 0 B¶ng 8. ¶nh h−ëng cña gi¸ thÓ ®Õn sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c©y døa nu«i cÊy m« (sau 8 tuÇn) T¨ng T¨ng T¨ng T¨ng Tû lÖ Sè l¸ tr−ëng tr−ëng tr−ëng tr−ëng C«ng thøc sèng míi ra chiÒu réng chiÒu cao khèi l−îng diÖn tÝch (%) (l¸/c©y) l¸ c©y c©y l¸ 2 (cm /c©y) (cm/ c©y) (g/c©y) (cm / c©y) 1: TrÊu hun (§/C) 97,63 9,18 1 ,2 8 5 ,8 0 4 ,0 4 189,36 2: C¸t + trÊu hun (1:2) 98,85 9,86 1,48 6,07 4,34 198,57 3: C¸t + trÊu hun + Bokashi 1 (1:1:1) 90,53 8,20 1,14 5,46 3,42 186,33 4: C¸t + trÊu hun + Bokashi 2 (1:1:1) 89,76 7,17 1,09 4,73 2,95 112,72 5: C¸t + trÊu hun + Bokashi 6 (1:1:1) 66,67 4,01 0,34 1,09 0,96 22,93 LSD(5%) 0,21 0,02 0,10 0,04 1,61 CV(%) 2,8 2,0 2,3 1,3 1,1 3.4. Giai ®o¹n v−ên −¬m KÕt qu¶ b¶ng 8 cho thÊy: Nghiªn cøu giai ®o¹n sau in vitro cho c©y - Sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c©y døa cÊy døa ë v−ên −¬m lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu m« cã liªn quan rÊt chÆt chÏ ®Õn gi¸ thÓ ra trong quy tr×nh nh©n gièng, ®iÒu nµy ®· ®−îc c©y. rÊt nhiÒu t¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh (NguyÔn Quang - Gi¸ thÓ tèt nhÊt cho c©y døa c©y m« ngoµi Th¹ch, NguyÔn ThÞ NhÉn, NguyÔn Kh¾c Th¸i v−ên −¬m lµ gi¸ thÓ thÓ c¸t + trÊu hun (tû lÖ S¬n, §inh Tr−êng S¬n, 2001). 1:2). Thêi vô ra c©y - Bæ sung ph©n bãn bokashi (c«ng thøc 3; 4; 5) KÕt qu¶ nghiªn cøu b−íc ®Çu x¸c ®Þnh: ®· lµm søc sinh tr−ëng còng nh− tû lÖ sèng cña cã thÓ ra c©y døa cÊy m« liªn tôc tõ giai ®o¹n c©y gi¶m ®i kh¸ râ rÖt. §iÒu nµy cã thÓ do ph©n th¸ng 3 ®Õn th¸ng 9. Trong ®ã, ra c©y vµo bãn nÒn ch−a cÇn thiÕt ®èi víi c©y døa cÊy m« cuèi vô xu©n (th¸ng 3 – 4) tá ra hiÖu qu¶ nhÊt. ë giai ®o¹n ®Çu tiªn sau khi ra c©y hoÆc cã thÓ Ra c©y vµo thêi vô nµy cho phÐp thu ®−îc c©y bæ sung ph©n bãn bokashi ®· lµm ¶nh h−ëng gièng vµo th¸ng 10 (kho¶ng 80gram). tíi ®Æc tÝnh lý ho¸ cña gi¸ thÓ tõ ®ã øc chÕ kh¶ 189
  7. Nh©n nhanh gièng døa §µi n«ng 4... Tµi liÖu tham kh¶o n¨ng sinh tr−ëng cña c©y døa khi míi ®−a ra Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n (1999). v−ên −¬m. §Ò ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt døa giai ®o¹n 1999 – 2010. 16 trang. 4. KÕt luËn Côc KhuyÕn N«ng vµ KhuyÕn L©m (2002). B¸o c¸o Víi chÕ ®é khö trïng kÐp (lÇn 1: 4 phót, kÕt qu¶ nhËp - nh©n trång døa cayen, 3 trang. lÇn 2: 1 phót) b»ng HgCl2 0,1% cho tû lÖ mÉu NguyÔn ThÞ NhÉn, NguyÔn Quang Th¹ch (1995). s¹ch ph¸t sinh h×nh th¸i ®¹t cao nhÊt 37,07% “KÕt qu¶ nghiªn cøu nh©n nhanh in vitro Líp máng tÕ bµo ®−îc c¾t ë kÝch th−íc gièng døa Cayen Phó Hé”. Di truyÒn häc vµ 0,5mm t¹i vÞ trÝ ngän cho tû lÖ mÉu t¸i sinh øng dông, 2/1995, trang 22 –26. ®¹t cao nhÊt lµ 65,20%, vµ 4,5 chåi/ l¸t máng. NguyÔn Kh¾c Th¸i S¬n, NguyÔn Quang Th¹ch M«i tr−êng thÝch hîp cho qu¸ tr×nh nu«i (2000). “KÕt qu¶ nghiªn cøu, øng dông kü cÊy líp máng tÕ bµo lµ MS + 2,5% ®−êng + thuËt thuû canh c¶i tiÕn vµo c«ng ®o¹n sau 6,5g aga +0,5ppm 2,4D +0,05ppm kinetin (tû nu«i cÊy in vitro ®èi víi c©y døa”. N«ng lÖ t¸i sinh chåi ®¹t cao nhÊt 65,2%) nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm, sè3/ 2000, M«i tr−êng thÝch hîp cho qu¸ tr×nh nh©n trang 125 – 127. nhanh lµ MS + 2,5% ®−êng sacaro + 6,5g aga Duong Tan Nhut, Jaime A. Teixeria da Silva et al + 0,05ppm αNAA + 0,05ppm IBA + 1ppmBA (2001). “Thin cell layer technology in fruit crop regeneration”, Thin cell layer culture (hÖ sè nh©n chåi ®¹t cao nhÊt 7,67 lÇn) system regeneration and transfomation M«i tr−êng thÝch hîp cho sù ph©n ho¸ application, page 420 – 439. mÇm rÔ lµ MS + 2,5% ®−êng + 6,5g aga + Nguyen Quang Thach, Nguyen Khac Thai Son, 0,5ppm IAA cho tû lÖ ra rÔ ®¹t 100% sau 15 Nguyen Thi Nhan and Dinh Truong Son ngµy nu«i cÊy (2001). “Improving micropropagation Kü thuËt ph¸ ®Ønh sinh tr−ëng thóc ®Èy technology on pineapple (Cayenne) by using kh¶ n¨ng ®Î chåi, hÖ sè nh©n chåi ®¹t thin cell layers, apical dominance breaking 23,74lÇn/ 1 lÇn cÊy chuyÓn, cao gÊp 5,6 lÇn so and hydroponic method”, Proceeding of víi ph−¬ng ph¸p nh©n chåi ®¬n vµ cao gÊp 2,1 International workshop on Biology, Hanoi- lÇn so víi ph−¬ng ph¸p nh©n nhanh côm chåi. Vietnam 2-5 July 2001, page 392-396. Gi¸ thÓ thÝch hîp cho c©y døa cÊy m« ë T.Murashige (1974). “Plant propagation through giai ®o¹n v−ên −¬m lµ trÊu hun +c¸t (2:1) tissue cultures”, Ann. Rev. Plant Physiol.25, page135–166. hoÆc trÊu hun. 190
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2