intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: "phương pháp tính toán bộ giảm dao động xoắn thủy lực"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

84
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt: Bài báo trình bày tóm tắt ph-ơng pháp tính toán bộ giảm dao động xoắn thủy lực hay bộ giảm dao động xoắn dạng ma sát -ớt. Việc lập trình tính toán bộ giảm dao động xoắn thủy lực phục vụ cho ch-ơng trình chạy tính toán dao động xoắn hệ trục điezen - chân vịt tàu thủy phù hợp yêu cầu quy phạm hệ trục tàu thủy của TCVN 6259 - 3: 2003Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, phần 3 Hệ thống máy tàu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: "phương pháp tính toán bộ giảm dao động xoắn thủy lực"

  1. ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n bé gi¶m dao ®éng xo¾n thñy lùc TS. nguyÔn thµnh l−¬ng Bé m«n §éng c¬ ®èt trong Khoa C¬ khÝ - Tr−êng §¹i häc GTVT Tãm t¾t: Bμi b¸o tr×nh bμy tãm t¾t ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n bé gi¶m dao ®éng xo¾n thñy lùc hay bé gi¶m dao ®éng xo¾n d¹ng ma s¸t −ít. ViÖc lËp tr×nh tÝnh to¸n bé gi¶m dao ®éng xo¾n thñy lùc phôc vô cho ch−¬ng tr×nh ch¹y tÝnh to¸n dao ®éng xo¾n hÖ trôc ®iezen - ch©n vÞt tμu thñy phï hîp yªu cÇu quy ph¹m hÖ trôc tμu thñy cña TCVN 6259 - 3: 2003Quy ph¹m ph©n cÊp vμ ®ãng tμu biÓn vá thÐp, phÇn 3 HÖ thèng m¸y tμu. Summary: The article presents briefly the method of calculating an hydraulic spinning devibrator or torsional vibration damper. The programme of devibrator calculation is used to calculate spinning devibration in the diesel-screw-propeller axis system of a ship in accordance with Vietnamese Standards 6259 – 3: 2003 - Rules for classification and construction of steel ocean liners, Part 3. Machinery Installation. CBA chÊt láng sinh c«ng vµ tiªu hao c«ng cña qu¸ tr×nh dao ®éng céng h−ëng. i. ®Æt vÊn ®Ò ViÖc nghiªn cøu tÝnh to¸n bé gi¶m dao Trong tr−êng hîp øng suÊt xo¾n do dao ®éng xo¾n thñy lùc cã lËp tr×nh (h×nh 4.1) ®éng céng h−ëng sinh ra v−ît qu¸ ph¹m vi nh»m phôc vô cho ch−¬ng tr×nh tÝnh to¸n dao cho phÐp hÖ trôc ®iªsel-ch©n vÞt sÏ bÞ gÉy. ®éng xo¾n vµ sö dông bé gi¶m dao ®éng NÕu biªn ®é dao ®éng v−ît qu¸ ph¹m vi cho xo¾n thñy lùc trªn hÖ trôc ®iªzen - ch©n vÞt tµu phÐp mµ tèc ®é giíi h¹n kh«ng thÓ ®−a ra thñy phï hîp yªu cÇu quy ph¹m hÖ trôc tµu khái ph¹m vi tèc ®é lµm viÖc th× trªn hÖ trôc thñy cña TCVN 6259-3:2003. Sau ®©y lµ c¸c ®éng c¬ - ch©n vÞt buéc ph¶i dïng bé gi¶m b−íc phôc vô cho tÝnh to¸n bé gi¶m chÊn thñy dao ®éng xo¾n ®Ó gi¶m thiÓu biªn ®é dao lùc. ®éng cho c¬ hÖ. Bé gi¶m dao ®éng xo¾n cã nhiÒu lo¹i: ma ii. c¬ së lý thuyÕt cña bé gi¶m chÊn s¸t kh«, ma s¸t trong, thñy lùc, lß xo vµ con thuû lùc l¾c. Bé gi¶m chÊn thñy lùc th«ng dông, trong ®ã chÊt láng silicon cã ®é nhít cao nªn dÇu HÖ thèng gèc bao gåm mét khèi l−îng nµy cßn gäi lµ keo silic ®−îc sö dông nh− lµ r«to cã m«men qu¸n tÝnh Jm l¾p vµo ®Çu tù do ph−¬ng tiÖn gi¶m dao ®éng. Chi tiÕt qu¸n tÝnh cña trôc cã ®é cøng xo¾n Cm. Bé gi¶m chÊn (Inertia member) cã m«men qu¸n tÝnh khèi bao gåm khèi l−îng chi tiÕt qu¸n tÝnh cã l−îng Jd, khi ph¸t sinh céng h−ëng, khèi l−îng m«men qu¸n tÝnh Jd n»m trong th©n vá lµ nµy dao ®éng trong hép kÝn, m«men c¶n cña may - ¬ ®Ó nèi bé gi¶m chÊn víi hÖ thèng gèc
  2. cã m«men qu¸n tÝnh khèi l−îng Jh. Mèi liªn (Sd)0 - Gi¸ trÞ tèi −u cña Sd; YP - Tû sè tÇn sè, YP = FP/Fm; θd - Biªn ®é dao ®éng cña Jd, rad; kÕt duy nhÊt gi÷a Jd vµ Jh, cã nghÜa lµ gi÷a Jd θr - Biªn ®é dao ®éng t−¬ng ®èi gi÷a Jd vµ Jh vµ hÖ thèng gèc lµ mét chÊt láng (silicon) cã hoÆc lµ gi÷a Jd vµ Jm, rad; ω - pha tèc ®é cña tÝnh gi¶m chÊn (c¶n) cã thÓ cung cÊp mét lùc kÝch thÝch, rad/s; ωf - Pha tèc ®é cña dao m«men xo¾n x¸c ®Þnh Sd. M«men xo¾n kÝch thÝch Qe t¸c ®éng lªn khèi l−îng chÝnh Jm vµ ®éng tù do trong hÖ thèng tæ hîp cã l¾p bé m«men t−¬ng øng ë trªn trôc chÝnh lµ Qm gi¶m chÊn, rad/s; ωm - Pha tèc ®é cña dao (h×nh 2.1). ®éng tù do trong hÖ thèng gèc, rad/s. Gi¶ sö momen xo¾n c¶n x¸c ®Þnh Sd tû lÖ thuËn víi tèc ®é dao ®éng t−¬ng ®èi gi÷a Jd vµ K h « n g l¾ p C ã l¾ p b é g i¶ m c h Ê n b é g i¶ m c h Ê n Jm, θ m (k d= 0 ) (k d= ) 8 Jh (c¶n trong hÖ thèng gèc lµ kh«ng ®¸ng kÓ Jh Jd, θ d m 10 Sd so víi c¶n trong hÖ thèng cã l¾p bé gi¶m Cm K = 0 ,1 2 5 Qm d 8 Q u ü tÝc h chÊn). Th©n vá cña gi¶m chÊn Jh ®−îc l¾p c ¸ c ® iÓ m ® Øn h Q e 6 θ / θ =Qm/Qe K d = 2 ,0 cøng vµo khèi l−îng chÝnh Jm sao cho hai khèi U nder dam ped O v erd am p er K d = 0 ,2 5 (K d = 1 ,0 ) 4 l−îng qu¸n tÝnh ®−îc dao ®éng víi biªn ®é θm g i¶ m c h Ê n tè i u u (k d)0= 0 ,5 7 7 2 P khi mµ biªn ®é dao ®éng cña chi tiÕt qu¸n tÝnh Y f = 0 ,0 7 0 7 Y p= 0 ,8 1 lµ θd. 0 0 ,2 0 ,4 0 ,8 1 ,0 1 ,2 1 ,4 0 ,6 Y = F /F m H ×n h 2 1 : B é g i¶ m c h Ê n m a s ¸ t u í t H×nh 2.1. 1. C¸c tham sè tÝnh to¸n 2. Biªn ®é dao ®éng céng h−ëng cho Ad - Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt cña chi tiÕt phÐp qu¸n tÝnh cña bé gi¶m chÊn, cm2 ; F - TÇn sè Biªn ®é céng h−ëng cho phÐp lµ biªn ®é c−ìng bøc, F = 60.ω/(2.π), lÇn/ phót; Ff - TÇn ë Jm phï hîp víi øng suÊt cho phÐp lµ fS, sè dao ®éng tù do trong hÖ thèng cã l¾p bé N/cm2 ë trªn trôc chÝnh. M«men xo¾n phï hîp CBA gi¶m chÊn, Ff = 60.ϖf/(2.π), lÇn/ph; Fm- TÇn sè víi øng suÊt trªn trôc ®−êng kÝnh d, cm ®−îc dao ®éng tù do cña hÖ thèng gèc, tÝnh theo c«ng thøc Qm = z.fs, kG.cm, ë ®©y Fm = 60.ϖm/(2.π), lÇn/ph; FP- TÇn sè cña hÖ z lµ m«®un chèng xo¾n ®−îc tÝnh b»ng thèng tæ hîp ë mét ®iÓm x¸c ®Þnh, lÇn/ph; π.d 3 z= H - L−îng nhiÖt cho phÐp, kJ/h; ht - L−îng cm3 cho trôc ®Æc ®−êng kÝnh d, cm. 16 nhiÖt riªng, kJ/cm2.h; Jd- M«men qu¸n tÝnh khèi l−îng cña chi tiÕt qu¸n tÝnh trong bé gi¶m Biªn ®é dao ®éng cho phÐp t¹i Jm sÏ lµ: chÊn, kG.cm.sec2 ; Jh - M«men qu¸n tÝnh khèi θm= Qm/Cm, rad hay ®é (2.2) l−îng cña th©n vá bé gi¶m chÊn vµ may¬, kG.cm.sec2; Jm- M«men qu¸n tÝnh khèi l−îng 3. §é t¨ng ®éng häc cho phÐp ë ®iÓm cña khèi l−îng chÝnh, kG.cm.sec2 (nÕu Jh cã céng h−ëng gi¸ trÞ lín th× Jm ph¶i ®−îc thay b»ng (Jm + Jh) §é t¨ng ®éng häc cho phÐp lµ ®é t¨ng trong nh÷ng phÇn tÝnh to¸n tiÕp theo); N - Tèc ®éng häc phï hîp víi øng suÊt cho phÐp ®é vßng quay, v/ph; n - Sè thø tù cña dao fS,N/cm2 trªn trôc chÝnh: ®éng, tøc lµ sè xung trong 1 vßng quay; Mm=θm/θs (2.3) P - C«ng suÊt do bé gi¶m chÊn t¸n ph¸t, m· lùc; Qb - M«men xo¾n gi¶m chÊn, kG.cm; 4. M«men qu¸n tÝnh khèi l−îng cña chi tiÕt qu¸n tÝnh trong bé gi¶m chÊn Qc - M«men xo¾n kÝch thÝch, kG.cm; Sd - M«men xo¾n gi¶m chÊn riªng cña bé §èi víi bé gi¶m chÊn ®−îc hiÖu chØnh gi¶m chÊn ®−îc l¾p, kG.cm cho rad/s (m«men theo gi¸ trÞ tèi −u, quan hÖ gi÷a ®é t¨ng ®éng xo¾n x¸c ®Þnh hay tèc ®é t−¬ng ®èi); häc cho phÐp ë ®iÓm céng h−ëng vµ tû sè
  3. l−îng cña chi tiÕt qu¸n tÝnh Jd, N.cm.s2. Tõ khèi l−îng ®−îc ®−a ra nh− c«ng thøc: ®©y gi¸ trÞ cña th©n vá vµ may - ¬ cã thÓ tÝnh (2 + u) ⎛θ ⎞ Mm = ⎜ m ⎟= b»ng: (2.4a) ⎜θ ⎟ ⎝s ⎠0 u Jh = 2.Jd/3 , N.cm.s2 (2.6b) J 2 u= d = CÇn l−u ý r»ng th©n vá bé gi¶m chÊn hay: (2.4b) Jm (Mm − 1) ®−îc l¾p trùc tiÕp lªn khèi l−îng chÝnh cã gi¸ trÞ Jm sÏ lµ: 5. M«men xo¾n gi¶m chÊn tèi −u J’m = Jm + Jh + Js/3 , N.cm.s2 (2.6c) M«men xo¾n gi¶m chÊn tèi −u cã thÓ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: c. Gi¸ trÞ kiÓm tra cña m«men qu¸n tÝnh khèi l−îng cña chi tiÕt qu¸n tÝnh trong bé gi¶m 1/2 [Qd/Qe] = 2/(2 + u) (2.5) chÊn. trong ®ã: (Qd)0 - gi¸ trÞ tèi −u cña m«men xo¾n §Ó duy tr× øng suÊt dao ®éng lín nhÊt gi¶m chÊn, N.cm. trªn trôc chÝnh ë mét gi¸ trÞ giíi h¹n ®· x¸c 6. HiÖu chØnh m«men qu¸n tÝnh cña ®Þnh lµ +fS, N/cm2 tû sè khèi l−îng sÏ kh«ng trôc, cña th©n vá vµ cña may ¬ trong bé ®−îc thay ®æi t¹i U. gi¶m chÊn ®−îc l¾p Tõ ®©y gi¸ trÞ kiÓm tra cña Jd sÏ lµ: M«men qu¸n tÝnh khèi l−îng cña trôc vµ cña th©n vá, may - ¬ trong bé gi¶m chÊn lµ Jd = U.Jm , N.cm.s2 (2.6d) kh«ng ®¸ng kÓ. ¶nh h−ëng cña chóng cã thÓ M«men xo¾n c¶n tèi −u vµ n¨ng l−îng ®−îc tÝnh nh− d−íi ®©y. sinh ra ë mét lÇn dao ®éng sÏ gièng nh− a. M«men qu¸n tÝnh cña trôc: tr−íc, cã gi¸ trÞ (Qd)0, N.cm vµ (Wd)0 , N.cm/lÇn CBA dao ®éng. ChiÒu dµi L cña ®o¹n trôc ®Æc ®−êng kÝnh d, cm; cã ®é cøng xo¾n Cm, N.cm/rad cã Tuy nhiªn, n¨ng l−îng sinh ra sÏ thay ®æi khi t¨ng gi¸ trÞ cña Jm v× cã sù gi¶m tÇn sè tù Ip thÓ tÝnh tõ quan hÖ L = G. , ë ®©y G do trong hÖ thèng gèc vµ sù gi¶m t−¬ng øng Cm cña tÇn sè ë ®iÓm ®· x¸c ®Þnh, nh− sau: m«®un cøng G = 18498135 N/cm2 ®èi víi thÐp vµ Ip = π.d4/32, cm4. Khèi l−îng cña trôc thÐp F'm=9,55.(Cm/J'm)1/2 , lÇn/phót (2.6e) dµi L cm ®−êng kÝnh d cm sÏ lµ mt kg vµ b¸n F'P = 0,96.F'm, lÇn/phót vµ (2.6f) 2 d cm2. Khi ®ã kÝnh quay ®éc cùc sÏ lµ Tõ ®©y cã c«ng suÊt tiªu hao bëi bé gi¶m 8 chÊn: m«men qu¸n tÝnh khèi l−îng cña trôc sÏ lµ: p' = (Wd)0.F'P/396000 , kW (2.6g) Js = mt.(d2/8)/91,035, N.cm.s2 (2.6a) vµ H = 3388.p' , kJ/h (2.6h) M«men qu¸n tÝnh khèi l−îng nµy cã thÓ 7. KÝch th−íc cña chi tiÕt qu¸n tÝnh ®−a vµo ®Ó tÝnh b»ng c¸ch bæ sung 1/3 cña nã trong bé gi¶m chÊn cho khèi l−îng chÝnh. C¸c ký hiÖu: Wi - N¨ng l−îng cña chi tiÕt b. Th©n vá vμ may¬ cña bé gi¶m chÊn: qu¸n tÝnh, N.cm/cm chiÒu réng trôc; k - b¸n Theo nguyªn t¾c chung, m«men qu¸n kÝnh quay, cm; R0 - ®−êng kÝnh ngoµi,cm; tÝnh khèi l−îng cña th©n vá vµ may - ¬ cña bé Rt: ®−êng kÝnh trong, cm; ρ - khèi l−îng riªng gi¶m chÊn Jh b»ng 2/3 m«men qu¸n tÝnh khèi diÖn tÝch ngang cña vËt liÖu, ρ = 0,0198
  4. kg/cm2 cho thÐp; Ji - m«men qu¸n tÝnh khèi ht = H/Ad , kJ/dm2.h hay kJ/dm2.h (2.7g) l−îng cña chi tiÕt qu¸n tÝnh, N.cm.s 2 Gi¸ trÞ cho phÐp ht ≥ [ht] = 181,69 ÷ 227,12 kJ/dm2h ®èi víi tr−êng hîp ch¹y qua tèc ®é tíi R Rt = 0 h¹n trong kho¶ng 800 ÷ 1000 v/ph cho bé gi¶m 2 chÊn nhá ch¹y trªn trôc ë tèc ®é giíi h¹n. ( ) 2R 2 Wi = π.ρ R 2 − R 2 = 0 , N/cm (2.7a) 0 t 3 iii. c¸c tham sè bé gi¶m dao ®éng k2 xo¾n thñy lùc Ji = w i . vµ 386 1. C¸c kÝch th−íc cña th©n vá ë ®©y k2 = (R20 + R2t)/2 = 5R20/8, cm2 Khe hë gi÷a c¸c bÒ mÆt ho¹t ®éng cña 4 chi tiÕt qu¸n tÝnh vµ th©n vá cã thÓ ®iÒu khiÓn R0 ,N.cm.s2 Cã nghÜa lµ Ji = (2.7b) tÝnh tõ c«ng thøc sau: 80,37 [1 + ] 0,2.R o R0 Còng nh− vËy nÕu L = ta cã: h= (3.1) 3 100 Wd lµ tæng khèi l−îng cña chi tiÕt qu¸n 2. §é nhít cña chÊt láng gi¶m chÊn tÝnh, Wd = 2R30/270, kg (2.7c) C«ng thøc gi¸ trÞ tèi −u cña hÖ sè gi¶m chÊn cho theo tû sè khèi l−îng u sÏ lµ : vµ Jd- tæng m«men qu¸n tÝnh khèi l−îng cña chi tiÕt qu¸n tÝnh: (Kd)0 = [2/(1 + u)(2 + u)]1/2 (3.2a) R5 0 , N.cm.s2 Sd Jd = (2.7d) Do K d = , CBA (J d .ϖ m ) 2,411 Ghi chó: §èi víi ®Üa thÐp ®Æc cã b¸n kÝnh ë ®©y: R0, khèi l−îng cho 1cm theo chiÒu réng trôc Jd = J'd N.cm.s2 vµ ωm = ω'm = (Cd/J'm)1/2 , rad/s sÏ lµ Wi = 0,16R0 (kg/cm), cßn m«men qu¸n tÝnh khèi l−îng cho 1cm theo chiÒu réng trôc ®−îc ®−a vµo ®Ó hiÖu chØnh m«men qu¸n tÝnh sÏ lµ Ji = R04/67,7,N.cm.s2 cho 1cm theo chiÒu khèi l−îng cña trôc, cña th©n vá vµ cña may ¬ réng trôc. cña bé gi¶m chÊn ®−îc l¾p. Còng nh− vËy tõ c«ng thøc tæng khèi Tõ ®©y (S'd)0 lµ gi¸ trÞ tèi −u cña m«men l−îng cña chi tiÕt qu¸n tÝnh xo¾n gi¶m chÊn; Wd=R30/135,kg (2.7e) (S'd)0 = J'd.ω'm(Kd)0 , N.cm.s/rad (3.2b) Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt bªn ngoµi ®−îc tÝnh theo c«ng thøc (h×nh 3.1) Quan hÖ gi÷a (S'd)0 vµ ®é nhít cña chÊt láng gi¶m chÊn ηt cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh tõ c¸c Ad = 2π(R0 + Rt) (L + R0 – Rt), cm 2 (2.7f) c«ng thøc sau (ë ®©y bé gi¶m chÊn ®−îc l¾p R R Theo tû lÖ nãi trªn R t = o vµ L = o cã d¹ng n = 1 chi tiÕt gi¶m chÊn t−¬ng ®−¬ng 3 2 víi 1 ®Üa ®¬n). Tõ ®©y ht trong c«ng thøc H = ht.Ad, kJ/h C«ng thøc ®èi víi 2 mÆt cña ®Üa, sÏ lµ: Sf = π.ηt.R04 (1-k4)/h , N.cm.s/rad (3.2c)
  5. C«ng thøc ®èi víi chu vi trong vµ ngoµi tiÕt chung cña bé gi¶m chÊn ®−îc l¾p lªn khèi cña ®Üa: l−îng chÝnh. §é cøng cña chi tiÕt ghÐp nèi ph¶i phï hîp víi m«men xo¾n, g©y ra bëi dao SP = 2π.ηt.L.R30(1 + k3)/h , N.cm.s/rad ®éng cña th©n vá vµ may ¬ (Qh) céng víi chi (3.2d) tiÕt hiÖu chØnh cña m«men xo¾n ma s¸t gi÷a chi tiÕt qu¸n tÝnh cña bé gi¶m chÊn vµ th©n vá Tõ ®©y, ®èi víi toµn bé ®Üa: (QP). Sd = (Sf + SP) = π.ηt.R40[(1 - k4) + Qa = (Qh + QP) , N.cm (3.3b) + 2m(1 + k3)]/h , N.cm.s/rad (3.2e) ë ®©y: Qa - m«men xo¾n ®−îc truyÒn bëi bé ë ®©y: ηt - ®é nhít cña chÊt láng gi¶m chÊn ë gi¶m chÊn cho khèi l−îng chÝnh; Qh - m«men nhiÖt ®é vËn hµnh, N.s/cm2; R0 - b¸n kÝnh xo¾n do dao ®éng cña vá vµ may ¬ bé gi¶m ngoµi cña ®Üa, cm; Rt - b¸n kÝnh trong cña ®Üa, chÊn; QP - thµnh phÇn hiÖu chØnh cña m«men cm; Tû sè b¸n kÝnh k = Rt/R0; L - chiÒu réng ma s¸t gi÷a chi tiÕt qu¸n tÝnh vµ th©n vá bé h−íng trôc cña ®Üa, cm; Tû sè m = L/R0 ; h - gi¶m chÊn. khe hë gi÷a ®Üa vµ th©n vá, cã nghÜa lµ chiÒu NÕu nh− bé gi¶m chÊn ®−îc l¾p trùc tiÕp dµy cña mµng chÊt láng, cm. víi khèi l−îng chÝnh nh− h×nh 2.2, sao cho Tõ c«ng thøc (3.2e) tÝnh ®é nhít: biªn ®é cña vá vµ may ¬ gièng nh− cña khèi ηt=Sd.h/ π.R40[(1-k4)+2m(1+k3)], N.s/cm2 l−îng chÝnh khi ®ã: Qh = Jh.ω2p.θm , N.cm (3.2f) (3.3c) 3. HÖ sè gi¶m chÊn tèi −u CBA Trªn ®· cã chi tiÕt hiÖu chØnh m«men qu¸n tÝnh khèi l−îng cña chi tiÕt qu¸n tÝnh lµ Cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh tõ tû sè tÇn sè Jd , tõ ®©y: F yf = f =[1/(1+u)]1/2 nhê c«ng thøc 2 Fm θm Qp = Jd.ω2p. , N.cm (3.3d) (Kd)0 = Y2f.[2/(1+Y2f)]1/2 (3.3a) 2 §iÒu nµy phï hîp víi gi¸ trÞ ®· x¸c ®Þnh tr−íc kia. iv. PhÇn lËp tr×nh tÝnh to¸n bé gi¶m dao ®éng xo¾n thñy lùc Trªn ®· cã tû sè: PhÇn lËp tr×nh ®−îc thùc hiÖn theo logic ⎛ θm ⎞ ⎛Q ⎞ ⎜ ⎟ = ⎜ m ⎟ =(1 + Y2f)/(1 - Y2f) cña c¸c b−íc tÝnh to¸n ®−a ra ë môc II vµ III ⎜ ⎟ ⎜θ ⎟ ⎠0 ⎝ Qc ⎠0 ⎝s b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal S¬ ®å ch¹y ch−¬ng tr×nh tr×nh bµy trªn Gi¸ trÞ nµy còng rÊt phï hîp víi gi¸ trÞ ®· h×nh 4.1. ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc ®ã vµ gi¸ trÞ ®−îc chØ ra trªn h×nh 2.2. v. kÕt luËn H×nh phÝa d−íi cña h×nh 2.2 chØ ra c¸c chi
  6. Dao ®éng xo¾n x¶y ra trªn toµn bé hÖ trôc kÓ tõ ®éng c¬ ®Õn ch©n vÞt vµ lµ dao ®éng nguy hiÓm nhÊt so víi c¸c dao ®éng begin kh¸c. V× tÝnh chÊt quan träng cña nã nªn theo qui ph¹m cña ta còng nh− cña c¸c n−íc ®Òu cã thÓ yªu cÇu ph¶i tÝnh to¸n lo¹i dao ®éng nµy. ViÖc tÝnh to¸n dao chän ®¹i L¦îNG TÝNH TO¸N ®éng nµy dùa trªn c¬ së lÝ thuyÕt søc bÒn hoÆc c¸c ph−¬ng tr×nh vi ph©n tuyÕn tÝnh bËc hai cña lÝ thuyÕt dao ®éng. TÝNH BI£N §é CñA CHI TIÕT QU¸N TÝNH ®iÓm biªn ®é ®· x¸c ®Þnh Môc tiªu cña tÝnh to¸n lµ ngay tõ giai ®o¹n thiÕt kÕ ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc ph¹m vi céng h−ëng vµ øng suÊt bæ TÝNH HÖ Sè GI¶M CH½N TèI ¦U xung do dao ®éng xo¾n ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn vµ ®é tin cËy ho¹t ®éng cña hÖ ®éng lùc. Khi øng suÊt xo¾n do dao ®éng céng TÝNH BI£N §é CñA CHI TIÕT QU¸N TÝNH h−ëng sinh ra v−ît qu¸ ph¹m vi cho vμ biªn ®é t−¬ng ®èi phÐp hÖ trôc dÔ bÞ gÉy. NÕu biªn ®é dao ®éng v−ît qu¸ ph¹m vi cho phÐp mµ tèc ®é giíi h¹n kh«ng thÓ ®−a ra khái ph¹m tÝNH M¤ MEN XO¾N DAO §éNG ë KHèI L¦îNG CHÝNH, m« men xo¾n gi¶m chÊn vi tèc ®é c«ng t¸c th× buéc ph¶i sö dông bé gi¶m dao ®éng xo¾n cho c¬ hÖ. CBA Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c ®¹i l−îng liªn TÝNH N¡NG L¦îNG TO¶ RA quan ®Õn bé gi¶m dao ®éng xo¾n thñy CñA Bé GI¶M CH¾N lùc ë ®©y phôc vô cho môc tiªu trªn phï hîp yªu cÇu quy ph¹m hÖ trôc tµu thñy ht>[ht] cña TCVN 6259-3.2003 Quy ph¹m ph©n ht ≤ [ht] cÊp vµ ®ãng tµu biÓn vá thÐp. HIÖU CHØNH M¤ MEN QU¸N TÝNH trôc th©n vá vμ maye trong bé gi¶m chÊn Tµi liÖu tham kh¶o [1]. NguyÔn Thμnh L−¬ng. CÊu t¹o vµ b¶o KÝCH TH¦íC CñA CHI TIÕT QU¸N TÝNH trong bé gi¶m chÊn d−ìng tµu thuyÒn. X−ëng in §¹i häc Giao th«ng, Hµ néi, 1992. [2]. Bïi Quèc H−ng. Nghiªn cøu bé gi¶m dao ®éng xo¾n d¹ng ma s¸t −ít cho hÖ trôc ®iªzen - ch©n vÞt tµu thñy. Chuyªn ®Ò cao ENd häc, 2005. H×nh 4.1. S¬ ®å ch¹y ch−¬ng tr×nh tÝnh to¸n c¸c ®¹i l−îng [3]. W. KER WILSON. Practical solution of liªn quan ®Õn bé gi¶m dao ®éng xo¾n thuû lùc torsional vibration problems, Chapman & Hall
  7. LTD, 11 new petter lane London EC4. [4]. Taschenbuch Maschinenbau, Verlag Berlin, 1985♦ CBA
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2