intTypePromotion=1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Hợp tác kinh tế Trung Quốc - Asean và Vân Nam với "Hai hành lang, một vành đai " "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
87
lượt xem
24
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Hợp tác kinh tế Trung Quốc - Asean và Vân Nam với "Hai hành lang, một vành đai " "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ba cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng giữa Trung Quốc và ASEAN Từ khi b-ớc vào thế kỷ XXI đến nay, quan hệ Trung Quốc - ASEAN đã có những b-ớc phát triển mới. Việc thúc đẩy “Ch-ơng trình hành động” trong quan hệ đối tác chiến l-ợc Trung Quốc– ASEAN bắt đầu đ-ợc thực hiện toàn diện, các lĩnh vực hợp tác: Kinh tế mậu dịch, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật, thanh niên v.v… đều đạt đ-ợc những tiến triển đáng phấn khởi. Quan hệ hai bên b-ớc vào giai đoạn mới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " Hợp tác kinh tế Trung Quốc - Asean và Vân Nam với "Hai hành lang, một vành đai " "

  1. Hîp t¸c kinh tÕ Trung Quèc – ASEAN vµ V©n Nam… GS. Chu ChÊn Minh ViÖn Nghiªn cøu §«ng Nam ¸ ViÖn KHXH V©n Nam, Trung Quèc I. Ba c¬ chÕ hîp t¸c kinh tÕ ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh qu¶ míi. Trong quan träng gi÷a Trung Quèc vµ hîp t¸c kinh tÕ Trung Quèc - ASEAN, ASEAN cã ba c¬ chÕ hîp t¸c kinh tÕ ®−îc mäi ng−êi quan t©m, ®ã lµ: Khu mËu dÞch Tõ khi b−íc vµo thÕ kû XXI ®Õn nay, tù do Trung Quèc – ASEAN, Hîp t¸c quan hÖ Trung Quèc - ASEAN ®· cã TiÓu vïng s«ng Mª K«ng vµ Hîp t¸c nh÷ng b−íc ph¸t triÓn míi. ViÖc thóc “hai hµnh lang, mét vµnh ®ai”. ®Èy “Ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng” trong So s¸nh ba c¬ chÕ hîp t¸c nµy, cã thÓ quan hÖ ®èi t¸c chiÕn l−îc Trung Quèc– thÊy mét sè ®Æc ®iÓm kh¸c nhau. ASEAN b¾t ®Çu ®−îc thùc hiÖn toµn Thø nhÊt, lÞch sö h×nh thµnh ba c¬ diÖn, c¸c lÜnh vùc hîp t¸c: Kinh tÕ mËu chÕ hîp t¸c kh¸c nhau. C¬ chÕ hîp t¸c dÞch, v¨n ho¸, x· héi, khoa häc kü thuËt, TiÓu vïng s«ng Mª K«ng b¾t ®Çu ®−îc thanh niªn v.v… ®Òu ®¹t ®−îc nh÷ng x©y dùng tõ n¨m 1992, lµ c¬ chÕ sím tiÕn triÓn ®¸ng phÊn khëi. Quan hÖ hai nhÊt trong hîp t¸c kinh tÕ Trung Quèc - bªn b−íc vµo giai ®o¹n míi thùc chÊt, ASEAN. TiÕp ®Õn lµ Khu mËu dÞch tù do toµn diÖn h¬n. Trong qu¸ tr×nh ph¸t Trung Quèc – ASEAN. LÞch sö hîp t¸c triÓn quan hÖ ®èi t¸c ®èi tho¹i Trung “hai hµnh lang, mét vµnh ®ai” cã thêi Quèc – ASEAN gÇn 15 n¨m, sù tin t−ëng gian ng¾n nhÊt. lÉn nhau vÒ chÝnh trÞ ngµy cµng s©u s¾c, trao ®æi ®èi tho¹i ngµy cµng ®i vµo chiÒu Thø hai, ph¹m vi hîp t¸c kh¸c nhau. s©u, hîp t¸c cïng cã lîi ngµy cµng trë Khu mËu dÞch tù do Trung Quèc – nªn phong phó s©u s¾c. Quan hÖ Trung ASEAN bao gåm Trung Quèc vµ 10 n−íc Quèc - ASEAN b−íc vµo thêi kú ph¸t ASEAN; hîp t¸c TiÓu vïng s«ng Mª triÓn tèt nhÊt trong lÞch sö. K«ng bao gåm Trung Quèc vµ 5 n−íc ASEAN; “hai hµnh lang, mét vµnh ®ai” §iÒu ®¸ng chó ý lµ, hîp t¸c kinh tÕ hiÖn t¹i vÉn chØ bao gåm hai n−íc Trung Trung Quèc - ASEAN ph¸t triÓn Quèc, ViÖt Nam. nhanh chãng, ®ång thêi kh«ng ngõng nghiªn cøu trung quèc sè 3(73) - 2007 39
  2. Chu chÊn minh Thø ba, hiÖu qu¶ kh¸c nhau. Hîp t¸c Nh−ng cßn mét sè vÊn ®Ò cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu thªm. TiÓu vïng s«ng Mª K«ng cã môc tiªu râ rµng, h¬n n÷a sím ®−îc triÓn khai Ba c¬ chÕ hîp t¸c kinh tÕ tuy cã néi nghiªn cøu vµ thùc thi, cã kh«ng Ýt dù dung hîp t¸c kh¸c nhau, nh−ng ®Òu cã ¸n hîp t¸c ®· ®−îc thùc hiÖn. VÊn ®Ò t¸c dông quan träng ®èi víi viÖc thóc hiÖn nay lµ tiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña Trung Quèc vµ c¸c n−íc ASEAN, thóc c¸c dù ¸n theo kÕ ho¹ch. ViÖc x©y dùng Khu mËu dÞch tù do ®Èy sù hîp t¸c cïng cã lîi gi÷a Trung Trung Quèc – ASEAN ®· ®−îc khëi ®éng. Quèc vµ ASEAN, t¨ng c−êng quan hÖ ViÖc Trung Quèc vµ ASEAN ký kÕt hîp t¸c l¸ng giÒng h÷u nghÞ cña Trung “HiÖp ®Þnh khung hîp t¸c kinh tÕ toµn Quèc víi c¸c n−íc ASEAN. II. T¨ng c−êng nhËn thøc ®èi diÖn Trung Quèc – ASEAN”, vÒ tæng thÓ ®· x¸c ®Þnh khu«n khæ c¬ b¶n cña Khu víi hîp t¸c “hai hµnh lang, mét mËu dÞch tù do Trung Quèc – ASEAN. vµnh ®ai” Ngoµi HiÖp ®Þnh gi¶m thuÕ hµng hãa, 1. Tõ tÇm cao chiÕn l−îc ®¸nh gi¸ hîp Trung Quèc vµ ASEAN cßn x¸c ®Þnh c¸c t¸c “hai h nh lang, mét v nh ®ai” lÜnh vùc hîp t¸c träng ®iÓm nh−: n«ng Hîp t¸c “hai hµnh lang, mét vµnh nghiÖp, kü thuËt th«ng tin, khai th¸c ®ai” lµ hµnh ®éng quan träng cña hai nguån nh©n lùc, ®Çu t− thóc ®Èy vµ khai th¸c l−u vùc s«ng Mª K«ng…, ®ång thêi n−íc Trung - ViÖt nh»m t¨ng c−êng hîp ®· x¸c ®Þnh thêi gian x©y dùng Khu mËu t¸c trong t×nh h×nh míi, cã ý nghÜa chÝnh trÞ, kinh tÕ vµ x· héi s©u s¾c. Víi sù nç dÞch tù do Trung Quèc – ASEAN. lùc chung cña hai bªn, quan hÖ l¸ng C¬ chÕ hîp t¸c “hai hµnh lang, mét giÒng tèt, b¹n bÌ tèt, ®ång chÝ tèt, ®èi t¸c vµnh ®ai” do nguyªn Thñ t−íng ViÖt tèt gi÷a hai n−íc kh«ng ngõng ph¸t Nam Phan V¨n Kh¶i ®−a ra tõ n¨m triÓn, ®Æc biÖt lµ hîp t¸c kinh tÕ mËu 2004, ®· ®−îc phÝa Trung Quèc ñng hé. dÞch ®· trë thµnh ®iÓm s¸ng vµ lùc ®Èy Hai bªn ®· thµnh lËp Tæ chuyªn gia quan träng trong quan hÖ hai n−íc nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy. Th¸ng 4-2005, Trung - ViÖt, ph¸t huy vai trß quan Tæ chuyªn gia hai n−íc Trung - ViÖt träng ®èi víi môc tiªu ph¸t triÓn toµn nhãm häp t¹i Hµ Néi, ®ång thêi thèng diÖn quan hÖ hai n−íc. Hîp t¸c “hai nhÊt ý kiÕn vÒ ch−¬ng tr×nh hîp t¸c “hai hµnh lang, mét vµnh ®ai” chÝnh lµ kÕt hµnh lang, mét vµnh ®ai”, x¸c ®Þnh c¸c qu¶ ph¸t triÓn quan hÖ Trung - ViÖt nguyªn t¾c, khu«n khæ vµ lÜnh vùc −u trong t×nh h×nh míi. X©y dùng “hai hµnh tiªn hîp t¸c cïng ph¸t triÓn. Th¸ng 11- lang, mét vµnh ®ai” kh«ng nh÷ng lµ 2006, trong chuyÕn th¨m ViÖt Nam cña hµnh ®éng cô thÓ nh»m nç lùc më ra côc Tæng BÝ th− Trung Quèc Hå CÈm §µo, diÖn míi trong hîp t¸c kinh tÕ mËu dÞch hai bªn ®· ký B¶n ghi nhí vÒ kÕ ho¹ch hai n−íc, mµ cßn lµ biÖn ph¸p th¾t chÆt ph¸t triÓn hîp t¸c “hai hµnh lang, mét quan hÖ Trung - ViÖt. T«i cho r»ng, vµnh ®ai”. §iÒu ®ã chøng tá hai bªn chóng ta kh«ng nh÷ng ph¶i th«ng qua ®· ®¹t ®−îc nhËn thøc chung vÒ x©y hîp t¸c kinh tÕ mËu dÞch ®Ó nhËn thøc dùng “hai hµnh lang, mét vµnh ®ai”. vµ hiÓu râ hîp t¸c “hai hµnh lang mét nghiªn cøu trung quèc sè 3(73) - 2007 40
  3. Hîp t¸c kinh tÕ Trung Quèc – ASEAN vµ V©n Nam… vµnh ®ai”, mµ cßn cÇn ph¶i tõ tÇm cao tuyÕn C«n Minh - Hµ Néi - H¶i Phßng vµ chiÕn l−îc thóc ®Èy quan hÖ Trung - ViÖt däc tuyÕn Nam Ninh - Hµ Néi - H¶i ph¸t triÓn ®Ó ®¸nh gi¸ hîp t¸c “hai hµnh Phßng mçi n¬i cã ®Æc thï riªng. Chóng lang, mét vµnh ®ai”. ta kh«ng n©ng bªn nµy h¹ bªn kia, coi nÆng c¸i nµy coi nhÑ c¸i kia, còng kh«ng 2. §¸nh gi¸ hîp t¸c “hai h nh lang, cÇn bá c«ng bá søc ®Ó bµn ai h¬n ai kÐm. mét v nh ®ai” theo quan ®iÓm hai n−íc Bëi môc ®Ých x©y dùng “hai hµnh lang, Trung - ViÖt cïng ph¸t triÓn, Trung mét vµnh ®ai” chÝnh lµ nh»m thóc ®Èy Quèc – ASEAN cïng ph¸t triÓn hîp t¸c khu vùc T©y Nam Trung Quèc “Hai hµnh lang, mét vµnh ®ai” lµ hîp víi miÒn B¾c ViÖt Nam, thóc ®Èy sù t¸c gi÷a hai n−íc Trung - ViÖt, ®ång thêi ph¸t triÓn cña khu vùc T©y Nam Trung còng lµ mét kh©u quan träng trong viÖc Quèc vµ sù ph¸t triÓn cña miÒn B¾c ViÖt thóc ®Èy hîp t¸c Trung Quèc – ASEAN. Nam, nç lùc thùc hiÖn nhÊt thÓ ho¸ khu ViÖt Nam lµ n−íc thµnh viªn ASEAN, vùc. Cho nªn tÇm nh×n cña chóng ta trÊn gi÷ “cöa phÝa §«ng” ASEAN, lµ ®Çu ph¶i xa h¬n, suy xÐt réng h¬n tõ tæng cÇu ®Ó Trung Quèc b−íc vµo ASEAN, lµ thÓ hîp t¸c “hai hµnh lang, mét vµnh cÇu nèi quan träng trong hîp t¸c Trung ®ai”, thóc ®Èy hîp t¸c “hai hµnh lang, Quèc víi ASEAN. Thùc hiÖn hîp t¸c “hai mét vµnh ®ai” tiÕn dÇn tõng b−íc. hµnh lang, mét vµnh ®ai” kh«ng chØ cã 4. KÕt hîp môc tiªu tr−íc m¾t víi lîi ®èi víi hai n−íc Trung - ViÖt, mµ cßn môc tiªu l©u d i ®Ó nh×n nhËn hîp t¸c gãp phÇn thóc ®Èy hîp t¸c kinh tÕ Trung “hai h nh lang, mét v nh ®ai” Quèc víi c¸c n−íc ASEAN, ph¸t triÓn C¸c c¬ quan nghiªn cøu vµ ChÝnh phñ Khu vùc mËu dÞch tù do Trung Quèc – hai n−íc ®· nghiªn cøu nhiÒu vÒ “hai ASEAN. hµnh lang, mét vµnh ®ai”, ®−a ra mét sè 3. XuÊt ph¸t tõ tæng thÓ ®Ó nh×n nhËn kiÕn nghÞ tèt, ®ång thêi x¸c ®Þnh môc hîp t¸c “hai h nh lang, mét v nh ®ai” tiªu tr−íc m¾t lµ nhanh chãng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Nh−ng, hµnh lang kinh tÕ “Hai hµnh lang, mét vµnh ®ai” lµ mét kh«ng ph¶i chØ lµ ®−êng ®ång quy cña ý t−ëng hoµn chØnh, trong ®ã “hµnh lang c¸c trôc giao th«ng, mµ liªn quan ®Õn bè kinh tÕ C«n Minh - Hµ Néi - H¶i Phßng” côc hîp t¸c kinh tÕ cña mét d¶i däc hµnh vµ “hµnh lang kinh tÕ Nam Ninh - Hµ lang giao th«ng, ®ã lµ nhÊt thÓ ho¸ kinh Néi - H¶i Phßng” ®Òu cã ®iÓm cuèi tËp tÕ khu vùc, lÊy ®−êng giao th«ng lµm trung t¹i H¶i Phßng. LÊy H¶i Phßng lµm trôc liªn kÕt. §©y lµ môc tiªu l©u dµi t©m ®iÓm h×nh thµnh vïng hîp t¸c h×nh x©y dùng hµnh lang kinh tÕ. V× thÕ, khi ch÷ “V”, nÕu hai c¹nh ch÷ “V” kh«ng ®èi thùc hiÖn môc tiªu ng¾n h¹n, hai n−íc xøng th× ch÷ “V” sÏ bÞ ®æ nghiªng. Hai cßn ph¶i xem xÐt môc tiªu l©u dµi trong hµnh lang kinh tÕ nµy ®Òu cã −u thÕ x©y dùng hµnh lang kinh tÕ. riªng, thiÕu ®i mét lµ kh«ng thÓ ®−îc. VÒ phÝa Trung Quèc mµ nãi, hai hµnh lang HiÖn nay, trong hîp t¸c “hai hµnh kinh tÕ liªn quan ®Õn tØnh V©n Nam vµ lang, mét vµnh ®ai”, ®èi víi nh÷ng kiÕn khu tù trÞ Qu¶ng T©y. V©n Nam vµ nghÞ chÝnh s¸ch ®· ®−îc hai bªn cho lµ Qu¶ng T©y mçi n¬i cã −u thÕ riªng, däc kh¶ thi, hai n−íc Trung Quèc vµ ViÖt nghiªn cøu trung quèc sè 3(73) - 2007 41
  4. Chu chÊn minh Nam cÇn th«ng qua héi nghÞ cÊp Bé chiÕm ®Þa vÞ quan träng, cã vai trß kh«ng tr−ëng x¸c nhËn, ®ång thêi lùa chän biÖn thÓ thay thÕ. ph¸p, lµm cho kÕ ho¹ch hîp t¸c “hai Thø nhÊt, V©n Nam lµ ®−êng th«ng hµnh lang, mét vµnh ®ai” ®−îc thùc hiÖn quèc tÕ trªn bé tõ T©y Nam Trung Quèc mét c¸ch thùc sù. sang ViÖt Nam vµ c¸c n−íc ASEAN. V©n Nam lµ ®iÓm khëi ®Çu cña “hµnh lang 5. Nh×n nhËn hîp t¸c “hai h nh lang, kinh tÕ C«n Minh – Hµ Néi – H¶i mét v nh ®ai” b»ng quan ®iÓm ph¸t Phßng”, còng lµ ®iÓm cuèi cña ®−êng s¾t triÓn xuyªn ¸ Xinhgapo – C«n Minh, ®−îc Tuy c¸c ban ngµnh h÷u quan hai ASEAN x¸c ®Þnh; lµ ®−êng th«ng quèc tÕ n−íc Trung, ViÖt ®· triÓn khai nhiÒu trªn bé quan träng cña hai n−íc Trung - ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò hîp ViÖt vµ Trung Quèc víi c¸c n−íc ASEAN. t¸c “hai hµnh lang, mét vµnh ®ai”, còng §ång thêi, V©n Nam cßn lµ n¬i khëi ®· c«ng bè mét sè thµnh qu¶ nghiªn cøu nguån cña s«ng Hång – con s«ng quèc tÕ cã gi¸ trÞ, nh−ng cïng víi sù ph¸t triÓn cña hai n−íc Trung-ViÖt. N¬i ®©y còng lµ khëi nguån cña s«ng Ch©u Giang, cña t×nh h×nh, cã nh÷ng vÊn ®Ò s©u xa tuyÕn ®−êng thñy cña Trung Quèc sang cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu th¶o luËn. VÝ dô, miÒn B¾c ViÖt Nam. ViÖc khai th¸c l−u ë Trung Quèc, gÇn ®©y Qu¶ng T©y ®Ò ra vùc s«ng Hång sÏ lµm t¨ng thªm néi ý t−ëng x©y dùng “Khu hîp t¸c kinh tÕ dung míi cho “hµnh lang kinh tÕ C«n VÞnh B¾c Bé më réng” vµ “c¬ cÊu mét Minh – Hµ Néi – H¶i Phßng”. trôc hai c¸nh khu vùc Trung Quèc – Thø hai, V©n nam lµ tuyÕn ®Çu cña ASEAN”, nh÷ng c¸i ®ã cã quan hÖ g× víi Trung Quèc më cöa tíi ViÖt Nam vµ c¸c hîp t¸c “hai hµnh lang, mét vµnh ®ai” ? quèc gia ASEAN. V©n Nam tiÕp gi¸p víi HoÆc gi¶, “Khu hîp t¸c kinh tÕ VÞnh B¾c ba n−íc ViÖt Nam, Lµo, Myanma, gÇn kÒ Bé më réng” víi “Vµnh ®ai kinh tÕ VÞnh víi Th¸i Lan, C¨mpuchia. Theo dù ¸n B¾c Bé” trong “hai hµnh lang, mét vµnh cña Ng©n hµng ph¸t triÓn ch©u ¸, V©n ®ai” cã quan hÖ g× ? Nh÷ng ý t−ëng míi Nam kh«ng nh÷ng lµ ®iÓm khëi ®Çu cña nµy cã ¶nh h−ëng nh− thÕ nµo ®èi víi “hµnh lang kinh tÕ C«n Minh – Hµ Néi – hîp t¸c “hai hµnh lang, mét vµnh ®ai” H¶i Phßng”, còng lµ ®iÓm khëi ®Çu cña v.v… §©y ®Òu lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®¸ng hai hµnh lang kinh tÕ Nam - B¾c: hµnh nghiªn cøu. lang C«n Minh – Th¸i Lan vµ hµnh lang C«n Minh – Myanma; lµ tuyÕn ®Çu cña III. Vai trß cña V©n Nam trong T©y Nam Trung Quèc më cöa víi ViÖt hîp t¸c “hai hµnh lang, mét Nam vµ §«ng Nam ¸. Nh÷ng ®iÒu nµy vµnh ®ai” lµm cho V©n Nam trë thµnh tuyÕn ®Çu TØnh V©n Nam lµ mét trong nh÷ng cña Trung Quèc më cöa h−íng tíi ViÖt khu vùc chñ yÕu cña hîp t¸c “hai hµnh Nam vµ c¸c quèc gia ASEAN, triÓn khai lang, mét vµnh ®ai”. Trong hîp t¸c “hai hîp t¸c kinh tÕ víi c¸c n−íc ASEAN. ¦u hµnh lang mét vµnh ®ai”, ®Æc biÖt lµ thÕ ®Þa lý nµy cã lîi cho viÖc v−¬n dµi trong hîp t¸c “hµnh lang kinh tÕ C«n xuèng phÝa Nam cña “hµnh lang kinh tÕ Minh – Hµ Néi – H¶i Phßng”, V©n Nam C«n Minh – Hµ Néi – H¶i Phßng”. nghiªn cøu trung quèc sè 3(73) - 2007 42
  5. Hîp t¸c kinh tÕ Trung Quèc – ASEAN vµ V©n Nam… Thø ba, V©n Nam lµ c¬ së s¶n xuÊt, vµ c¸c quèc gia ASEAN kh¸c, l¹i cã tµi gia c«ng quan träng trong hîp t¸c “hai nguyªn phong phó vµ tÝch luü nhiÒu hµnh lang, mét vµnh ®ai”. V©n Nam cã kinh nghiÖm trong më cöa víi §«ng Nam ¸. V©n Nam cã thÓ ph¸t huy vai −u thÕ ngµnh nghÒ, lµ c¬ së c«ng nghiÖp thuèc l¸, c¬ së trång hoa (hoa t−¬i cña trß to lín trong hai ch−¬ng tr×nh hîp t¸c V©n Nam xuÊt khÈu chiÕm h¬n 1/2 c¶ khu vùc nµy. n−íc), c¬ së luyÖn kim mµu (1/2 s¶n IV. Ho¹t ®éng míi cña V©n Nam l−îng thiÕc cña Trung Quèc cã nguån gèc trong hîp t¸c “hai hµnh lang, tõ V©n Nam), c¬ së khai th¸c thuû ®iÖn mét vµnh ®ai” (tµi nguyªn thuû ®iÖn ®øng thø 2 Trung Trong hîp t¸c “hai hµnh lang, mét Quèc, ®· cung cÊp sang cho miÒn B¾c vµnh ®ai”, V©n Nam liªn quan ®Õn “hµnh ViÖt Nam), c¬ së chÕ t¹o m¸y mãc v.v… lang kinh tÕ C«n Minh – Hµ Néi – H¶i chñ yÕu cña Trung Quèc. Nh÷ng tµi Phßng”. Do hµnh lang nµy sím ®−îc ®−a nguyªn phong phó vµ −u thÕ ngµnh vµo dù ¸n −u tiªn trong Hîp t¸c TiÓu vïng nghÒ nµy cã thÓ cung cÊp c¬ së vËt chÊt s«ng Mª K«ng, cho nªn V©n Nam ®· lùa vµ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn to lín cho hîp chän mét sè biÖn ph¸p (ngµy 2-3/11/2005 t¸c “hai hµnh lang, mét vµnh ®ai”, ®Æc t¹i “héi th¶o hîp t¸c ph¸t triÓn Hµnh biÖt lµ hîp t¸c “hµnh lang kinh tÕ C«n lang kinh tÕ C«n Minh – Lµo Cai – Hµ Minh – Hµ Néi – H¶i Phßng”. Néi – H¶i Phßng” tæ chøc t¹i Lµo Cai, Thø t−, tiÒm lùc tham gia hîp t¸c “hai bµi tham luËn cña t«i ®· tr×nh bµy mét hµnh lang, mét vµnh ®ai” cña V©n Nam sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn “hµnh lang kinh rÊt to lín. V©n Nam n»m ë trung t©m tÕ C«n Minh – Hµ Néi – H¶i Phßng”, cã cña Hîp t¸c TiÓu vïng s«ng Mª K«ng vµ thÓ tham kh¶o). hîp t¸c “hai hµnh lang, mét vµnh ®ai”. V©n Nam tham gia hîp t¸c kinh tÕ HiÖn nay, xung quanh viÖc x©y dùng Trung Quèc víi ASEAN trªn nhiÒu lÜnh hµnh lang kinh tÕ C«n Minh – Hµ Néi – vùc. N»m ë th−îng nguån s«ng Mª K«ng, H¶i Phßng, tØnh V©n Nam ®· cã b−íc V©n Nam ®ãng vai trß mét bªn chÝnh tiÕn triÓn míi, chñ yÕu bao gåm: cña Trung Quèc trong Hîp t¸c TiÓu vïng 1. LÊy thµnh phè C«n Minh – trung s«ng Mª K«ng. N¨m 1992, V©n Nam b¾t t©m tØnh V©n Nam lµm trung t©m, t¨ng ®Çu tham gia Hîp t¸c TiÓu vïng s«ng c−êng hîp t¸c kinh tÕ toµn diÖn víi ViÖt Mª K«ng. Sau khi ®Ò ra ý t−ëng x©y Nam vµ khu vùc hµnh lang kinh tÕ C«n dùng “hai hµnh lang, mét vµnh ®ai”, V©n Minh - Hµ Néi – H¶i Phßng. HiÖn nay Nam l¹i lµ mét bªn quan träng trong ®· x¸c ®Þnh mét sè néi dung: lÊy träng ch−¬ng tr×nh hîp t¸c “hai hµnh lang, ®iÓm lµ x©y dùng Trung t©m Container mét vµnh ®ai”. V©n Nam lµ trung t©m quèc tÕ V−¬ng Gia Doanh (Wang Jia trong hai ch−¬ng tr×nh hîp t¸c khu vùc Ying) vµ s©n bay míi, ®Èy nhanh x©y nãi trªn. §iÒu nµy cã lîi cho V©n Nam dùng c¬ së h¹ tÇng giao th«ng, x©y dùng tham gia hîp t¸c nhiÒu mÆt, nhiÒu lÜnh trung t©m l−u th«ng hµng ho¸ cña hµnh vùc víi ViÖt Nam vµ c¸c n−íc ASEAN. lang kinh tÕ C«n Minh – Hµ Néi – H¶i V©n Nam dùa l−ng vµo khu vùc ®¹i T©y Phßng; lÊy träng ®iÓm lµ khu ngµnh nam Trung Quèc, ®èi diÖn víi ViÖt Nam nghiªn cøu trung quèc sè 3(73) - 2007 43
  6. Chu chÊn minh tõ M«ng Tù, V©n Nam ®i Lµo Cai, ViÖt nghÒ kü thuËt cao míi cÊp quèc gia C«n Nam ®· chÝnh thøc khai th«ng ngµy 1- Minh, khu khai ph¸t kinh tÕ kü thuËt 10-2006. C«ng viÖc chuÈn bÞ khai th«ng quèc gia C«n Minh vµ khu kinh tÕ c¶ng tuyÕn vËn t¶i s«ng Hång ®ang ®−îc ®Èy hµng kh«ng C«n Minh, dùa vµo hÖ thèng nhanh h¬n. TuyÕn ®−êng ®iÖn 220 KV tõ khu thuÕ quan ®Æc biÖt (h−ëng chÝnh Hång Hµ sang ViÖt Nam ®· chÝnh thøc s¸ch thuÕ −u ®·i), khu khai ph¸t kinh tÕ, khëi c«ng x©y dùng th¸ng 2-2006, ngµy khu chÕ xuÊt ®Ó x©y dùng c¬ së chÕ t¹o 26-9 chÝnh thøc ®i vµo kinh doanh b¸n c«ng nghiÖp cña hµnh lang kinh tÕ C«n ®iÖn sang ViÖt Nam, cung cÊp b×nh qu©n Minh – Hµ Néi – H¶i Phßng; lÊy c¶i c¸ch 1,7 triÖu kw/h ngµy, gi¶i quyÕt rÊt lín thÓ chÕ gi¸o dôc, chuyÓn dÞch vµ x©y t×nh tr¹ng thiÕu ®iÖn cña 6 tØnh miÒn dùng tr−êng ®¹i häc, cao ®¼ng lµm b−íc B¾c ViÖt Nam. chuyÓn ®æi ®Ó t¹o dùng trung t©m nguån 3. T¨ng c−êng x©y dùng khu cöa khÈu nh©n lùc vµ nh©n tµi cao cÊp trong quèc tÕ. Ngµy 21-8-2006 chÝnh thøc khëi “hµnh lang kinh tÕ C«n Minh - Hµ Néi – c«ng x©y dùng khu cöa khÈu quèc tÕ B¾c H¶i Phßng”; lÊy träng ®iÓm lµ x©y dùng S¬n, Hµ KhÈu. Sau khi dù ¸n hoµn thÞ tr−êng vµ x©y dùng sµn th«ng tin ®Ó thµnh, Hµ KhÈu sÏ trë thµnh cöa khÈu x©y dùng trung t©m th−¬ng m¹i cña hµng ®Çu cña tØnh V©n Nam, thËm chÝ hµnh lang kinh tÕ C«n Minh – Hµ Néi – c¶ khu vùc T©y Nam Trung Quèc th«ng H¶i Phßng. Ra søc x©y dùng C«n Minh sang ViÖt Nam. ViÖc x©y dùng cöa khÈu thµnh trung t©m l−u th«ng hµng ho¸ Kim Thuû Hµ, Thiªn B¶o ë khu vùc biªn tiÒn tÖ, gia c«ng chÕ t¹o, th−¬ng m¹i vµ giíi Trung - ViÖt còng ®ang ®−îc tiÕn nguån nh©n lùc tæng thÓ cña hµnh lang hµnh khÈn tr−¬ng. kinh tÕ C«n Minh – Hµ Néi – H¶i Phßng. 4. Nhanh chãng ®µo t¹o nh©n tµi c¸c 2. Nhanh chãng x©y dùng c¬ së h¹ lo¹i. Nh»m ®¸p øng nhu cÇu nh©n tµi tÇng. ViÖc x©y dùng ®−êng cao tèc M«ng cña hµnh lang kinh tÕ C«n Minh – Hµ Tù – Hµ KhÈu n¨m 2005 tiÕn triÓn thuËn lîi, cè g¾ng hoµn thµnh dù ¸n vµo Néi – H¶i Phßng, tØnh V©n Nam ®ang cuèi n¨m 2007. §o¹n Ngäc Khª ®Õn ph¸t huy t¸c dông cña c¸c tr−êng ®¹i M«ng Tù lµ ®o¹n ®Çu ®−êng s¾t Trung - häc, trung häc trong tØnh, x©y dùng vµ ViÖt xuyªn ¸ däc tuyÕn phÝa §«ng víi hoµn thiÖn c¬ chÕ ®µo t¹o nh©n tµi: trao ®−êng ray tiªu chuÈn ®· chÝnh thøc khëi ®æi gi¸o viªn, l−u häc sinh, nghiªn cøu c«ng n¨m 2006. CÇu ®−êng bé s«ng sinh v.v…, ra søc ph¸t triÓn sù nghiÖp Hång ®ang x©y dùng sÏ hoµn tÊt vµo gi¸o dôc, lËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ së n¨m 2007. C«ng t¸c chuÈn bÞ cho c«ng ®µo t¹o nh©n tµi h−íng tíi ASEAN, ®µo tr×nh ®iÖn khÝ ho¸ ®−êng s¾t M«ng Tù t¹o hµng lo¹t nh©n tµi tæng hîp cao cÊp ®Õn Hµ KhÈu ®ang ®−îc tiÕn hµnh, cè võa th«ng hiÓu tiÕng ViÖt vµ ng«n ng÷ g¾ng cuèi n¨m 2007 khëi c«ng x©y dùng. c¸c n−íc ASEAN kh¸c, võa am hiÓu luËt C«ng tr×nh x©y dùng s©n bay Hång Hµ ph¸p, cã tri thøc vµ kü n¨ng trong c¸c vµ s©n bay V©n S¬n ®· ®−îc phª chuÈn, lÜnh vùc tµi chÝnh, ng©n hµng, ®Çu t− ®ang khÈn tr−¬ng chuÈn bÞ khëi c«ng. quèc tÕ, hîp t¸c mËu dÞch quèc tÕ… TuyÕn vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ nghiªn cøu trung quèc sè 3(73) - 2007 44
  7. Hîp t¸c kinh tÕ Trung Quèc – ASEAN vµ V©n Nam… 5. Tæ chuyªn gia Trung - ViÖt ®· hoµn - Coi viÖc x©y dùng khu hîp t¸c kinh thµnh b¸o c¸o nghiªn cøu. Ngµy 5- tÕ biªn giíi Hång Hµ, Trung Quèc – Lµo 7/7/2006, tæ chuyªn gia hîp t¸c kinh tÕ Cai ViÖt Nam lµ ®iÓm ®ét ph¸, khai th−¬ng m¹i Trung - ViÖt ®· tæ chøc héi th«ng ®Ó thóc ®Èy x©y dùng Hµnh lang nghÞ lÇn thø 2 t¹i huyÖn M«ng Tù, ch©u kinh tÕ C«n Minh – Hµ Néi – H¶i Phßng. Hång Hµ, V©n Nam, tiÕn hµnh th¶o luËn V. KÕt luËn nghiªm tóc c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hµnh lang kinh tÕ C«n Minh – Hµ Néi – Tõ khi nguyªn Thñ t−íng Phan V¨n H¶i Phßng trong “hai hµnh lang, mét Kh¶i ®Ò ra ý t−ëng x©y dùng “hai hµnh vµnh ®ai”, ®ång thêi tr×nh lªn ChÝnh phñ lang, mét vµnh ®ai” ®Õn nay, míi chØ cã hai n−íc b¶n b¸o c¸o cã néi dung ®¹t sù thêi gian h¬n hai n¨m. Nh−ng kÕt qu¶ ®ång thuËn cao. T¹i Héi nghÞ, hai bªn nghiªn cøu cña c¸c chuyªn gia, häc gi¶ ®¹t ®−îc mét sè nhËn thøc chung, bao hai n−íc ®èi víi vÊn ®Ò nµy sím ®· ®−îc gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu nh− sau: tiÕn hµnh tõ tr−íc ®ã. Hai n¨m qua, ý - X¸c ®Þnh ®Èy nhanh x©y dùng Hµnh t−ëng “hai hµnh lang, mét vµnh ®ai” qua lang kinh tÕ C«n Minh – Hµ Néi – H¶i nghiªn cøu cña c¸c c¬ quan h÷u quan, Phßng lµ chiÕn l−îc quan träng trong ®· trë thµnh néi dung hîp t¸c chÝnh hîp t¸c kinh tÕ l©u dµi cña hai n−íc thøc ®−îc ChÝnh phñ hai n−íc x¸c ®Þnh. Trung - ViÖt trong t×nh h×nh míi. §iÒu nµy ph¶n ¸nh sù coi träng cña hai - X¸c ®Þnh râ h¬n néi dung x©y dùng n−íc Trung-ViÖt ®èi víi ph¸t triÓn hîp Hµnh lang kinh tÕ C«n Minh – Hµ Néi – t¸c kinh tÕ mËu dÞch song ph−¬ng. H¶i Phßng: Hµnh lang kinh tÕ C«n Minh Hîp t¸c “hai hµnh lang, mét vµnh – Hµ Néi – H¶i Phßng lÊy träng ®iÓm lµ ®ai” lµ sù t×m tßi míi cña hai n−íc tr−íc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, hîp t¸c ®Çu t− t×nh h×nh míi, trong ch−¬ng tr×nh ph¸t mËu dÞch, hîp t¸c ngµnh nghÒ, hîp t¸c triÓn hîp t¸c kinh tÕ, cã ý nghÜa v« cïng tiÒn tÖ, hîp t¸c sù nghiÖp x· héi v.v…; quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn quan hÖ nhanh chãng x©y dùng quÇn thÓ ®« thÞ chÝnh trÞ vµ lµm s©u s¾c hîp t¸c kinh tÕ M«ng Khai C¸ (M«ng Tù, Khai ViÔn, C¸ gi÷a hai n−íc. T×nh h×nh hiÖn nay ph¸t Cùu), ®Æt ba ®« thÞ nµy thµnh ®iÓm nèi triÓn v« cïng cã lîi ®èi víi hîp t¸c “hai quan träng cña Hµnh lang kinh tÕ C«n hµnh lang, mét vµnh ®ai”, hai n−íc Minh – Hµ Néi – H¶i Phßng, n©ng cao Trung - ViÖt ph¶i trªn nguyªn t¾c dÔ n¨ng lùc tæng hîp cña cöa khÈu biªn giíi; lµm tr−íc khã lµm sau, lùa chän biÖn x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng thÞ ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò tr−êng, ra søc ph¸t triÓn cÆp chî biªn ®· ®¹t ®−îc nhËn thøc chung. giíi, mËu dÞch gia c«ng, mËu dÞch qu¸ §øng tr−íc sù ph¸t triÓn cña t×nh c¶nh, mËu dÞch chuyÓn khÈu vµ mËu h×nh vµ sù xuÊt hiÖn liªn tôc c¸c vÊn ®Ò dÞch dÞch vô, thóc ®Èy ®a d¹ng ho¸ mËu míi, chóng ta cÇn dùa trªn c¬ së hiÖn t¹i, dÞch song ph−¬ng. t¨ng c−êng h¬n n÷a viÖc nghiªn cøu ®èi - §Ò nghÞ Liªn hîp quèc viÖn trî c¸c víi hîp t¸c “hai hµnh lang, mét vµnh ®ai”, dù ¸n ®Ó nhanh chãng x©y dùng vµ ph¸t lµm cho hîp t¸c “hai hµnh lang, mét vµnh triÓn hµnh lang kinh tÕ C«n Minh – Hµ ®ai” sím cã ®−îc thµnh qu¶ to lín. Néi – H¶i Phßng. nghiªn cøu trung quèc sè 3(73) - 2007 45
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2