intTypePromotion=3

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tôn Trung Sơn - Cách mạng Tân Hợi và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
90
lượt xem
20
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tôn Trung Sơn - Cách mạng Tân Hợi và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhân dịp 140 năm ngày sinh nhà cách mạng dân chủ vĩ đại Tôn Trung Sơn và 95 năm Cách mạng Tân Hợi, ngày 10 tháng 10 năm 2006 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện KHXH Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Tôn Trung Sơn - Cách mạng Tân Hợi và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Hội thảo đã nhận đ-ợc 13 bản tham luận của các học giả, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các tr-ờng Đại học trên địa bàn Hà Nội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tôn Trung Sơn - Cách mạng Tân Hợi và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc "

  1. 86 S¬n, còng nh− cña Khæng Tö, Giª-su vµ C¸c héi th¶o khoa häc M¸c… Giê ®©y, d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n, nh©n d©n hai n−íc l¹i cïng b¾t tay vµo mét sù nghiÖp hoµn toµn míi ch−a tõng ®−îc ®Ò cËp trong c¸c s¸ch kinh ®iÓn T«n Trung S¬n - C¸ch m¹ng T©n Hîi cña chñ nghÜa M¸c vµ còng ch−a cã tiÒn lÖ vµ quan hÖ ViÖt Nam - Trung Quèc lÞch sö lµ tiÕn hµnh ‘c¶i c¸ch më cöa’ vµ ‘®æi míi’ ®Êt n−íc. §iÒu ®¸ng chó ý lµ trong sù nghiÖp hoµn toµn míi mÎ nµy, chóng ta l¹i Nh©n dÞp 140 n¨m ngµy sinh nhµ c¸ch b¾t gÆp vµ t×m thÊy tõ trong t− t−ëng cña m¹ng d©n chñ vÜ ®¹i T«n Trung S¬n vµ 95 T«n Trung S¬n nh÷ng ®iÓm gîi më rÊt s©u n¨m C¸ch m¹ng T©n Hîi, ngµy 10 th¸ng 10 s¾c…Ph¸t huy bµi häc lÞch sö, chØ cÇn hai n¨m 2006 t¹i Hµ Néi, ViÖn Nghiªn cøu n−íc t¨ng c−êng trao ®æi, cïng nhau th¶o Trung Quèc thuéc ViÖn KHXH ViÖt Nam luËn nh»m rót ra nh÷ng bµi häc kinh ®· tæ chøc Héi th¶o khoa häc víi chñ ®Ò: T«n nghiÖm cã thÓ tham kh¶o th× c«ng cuéc ‘c¶i Trung S¬n - C¸ch m¹ng T©n Hîi vµ c¸ch’, ‘®æi míi’ ë hai n−íc nhÊt ®Þnh sÏ thµnh quan hÖ ViÖt Nam - Trung Quèc. c«ng”. Héi th¶o ®· nhËn ®−îc 13 b¶n tham luËn Ngoµi c¸c bµi tham luËn luËn, c¸c häc gi¶, cña c¸c häc gi¶, c¸c nhµ khoa häc tõ c¸c viÖn c¸c nhµ khoa häc cßn ®Ò xuÊt, gîi më nh÷ng nghiªn cøu, c¸c tr−êng §¹i häc trªn ®Þa bµn vÊn ®Ò cÇn tiÕp tôc ®i s©u nghiªn cøu nh−: Hµ Néi göi tíi. Néi dung c¸c b¶n tham luËn ®¸nh gi¸ cña l·nh ®¹o Trung Quèc ®èi víi ®Òu tËp trung ph¶n ¸nh c¸c vÊn ®Ò xuay T«n Trung S¬n vµ C¸ch m¹ng T©n Hîi qua quanh néi dung chñ ®Ò Héi th¶o. §Æc biÖt, c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau, t− t−ëng cña T«n nhiÒu b¶n tham luËn ®· ®i s©u ph©n tÝch vÒ Trung S¬n vÒ vÊn ®Ò d©n chñ, d©n sinh, më T«n Trung S¬n víi Chñ nghÜa Tam d©n vµ sù cöa héi nhËp quèc tÕ… ®ång c¶m lÞch sö gi÷a hai con ng−êi vÜ ®¹i “T«n Trung S¬n - Hå ChÝ Minh”. Sau mét thêi gian lµm viÖc khÈn tr−¬ng, Héi th¶o khoa häc T«n Trung S¬n - C¸ch Ph¸t biÓu khai m¹c Héi th¶o, TiÕn sÜ §ç m¹ng T©n Hîi vµ quan hÖ ViÖt Nam - TiÕn S©m - ViÖn tr−ëng ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc ®· thµnh c«ng tèt ®Ñp. C¸c ®¹i Trung Quèc nhÊn m¹nh: “Trong cuéc ®Êu biÓu tham dù Héi th¶o ®¸nh gi¸ cao ý nghÜa tranh chèng l¹i sù thèng trÞ vµ ¸p bøc hµ thiÕt thùc cña Héi th¶o vµ ®Ò nghÞ ViÖn kh¾c cña chñ nghÜa phong kiÕn vµ chñ nghÜa Nghiªn cøu Trung Quèc nhanh chãng cho xuÊt ®Õ quèc, nhiÒu nhµ yªu n−íc ViÖt Nam tr−íc b¶n kû yÕu./. ®©y ®· t×m thÊy gi¸ trÞ phæ qu¸t trong nh÷ng t− t−ëng vµ tinh thÇn nh©n v¨n cña T«n NguyÔn §×nh Liªm Trung S¬n vµ C¸ch m¹ng T©n Hîi. §Æc biÖt, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trªn hµnh tr×nh v¹n giíi thiÖu s¸ch dÆm cøu n−íc cña m×nh ®· t×m thÊy c¸i quý gi¸ nhÊt trong lý luËn vµ t− t−ëng cña T«n Trung S¬n lµ ë chç nã thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cña n−íc ta. Tõ ®ã, Ng−êi ®· nguyÖn ‘cè Chñ tÞch hå chÝ minh víi qu¶ng t©y g¾ng lµm ng−êi häc trß nhá’ cña T«n Trung
  2. 87 Th«ng tin – t− liÖu §Ó bµy tá t×nh c¶m th−¬ng nhí vµ kÝnh nghÜa trong viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®èi víi träng cña nh©n d©n Qu¶ng T©y ®èi víi Chñ qu¶ng ®¹i quÇn chóng nh©n d©n hai n−íc ViÖt tÞch Hå ChÝ Minh, ®ång thêi t¨ng c−êng t×nh – Trung, ®Æc biÖt lµ tÇng líp thanh thiÕu niªn h÷u nghÞ, ch©n thµnh “võa lµ ®ång chÝ, võa vÒ t×nh h÷u nghÞ truyÒn thèng l©u ®êi vµ sù lµ anh em” gi÷a nh©n d©n hai n−íc ViÖt - hîp t¸c toµn diÖn gi÷a hai n−íc chóng ta”. Trung, võa qua Së L−u tr÷ Khu tù trÞ d©n §¹i sø Trung Quèc t¹i ViÖt Nam Hå Cµn téc Choang Qu¶ng T©y, ViÖn Khoa häc V¨n viÕt: “Víi mét khèi l−îng lín tranh ¶nh x· héi Qu¶ng T©y ®· biªn so¹n cuèn s¸ch vµ tµi liÖu quÝ b¸u cuèn s¸ch ®· cho t¸i hiÖn “Hå ChÝ Minh víi Qu¶ng T©y”. mét c¸ch ch©n thùc qu·ng lÞch sö mµ Hå S¸ch do Nhµ xuÊt b¶n Nh©n d©n Qu¶ng Chñ tÞch ho¹t ®éng c¸ch m¹ng t¹i Trung T©y xuÊt b¶n th¸ng 5 - 2006, dµy 260 trang, Quèc, mét lÇn n÷a thÓ hiÖn mèi t×nh c¶m khæ 21cm x 27,6 cm ®−îc in trªn giÊy dµy, h÷u nghÞ ch©n thµnh “võa lµ ®ång chÝ, võa lµ l¸ng bãng b»ng hai thø tiÕng: Trung Quèc, anh em” cña Hå Chñ tÞch ®èi víi nh©n d©n ViÖt Nam. Trung Quèc”. Víi mét khèi l−îng lín vÒ tranh ¶nh vµ §¹i sø ViÖt Nam t¹i B¾c Kinh TrÇn V¨n tµi liÖu quÝ, “Hå ChÝ Minh víi Qu¶ng LuËt viÕt: “Cuèn s¸ch cã néi dung phong phó T©y” ®· t¸i hiÖn mét c¸ch ch©n thùc, sinh kÕt hîp víi h×nh ¶nh, ®· t¸i hiÖn mét c¸ch ®éng nh÷ng n¨m th¸ng Hå ChÝ Minh ho¹t sinh ®éng nh÷ng sù kiÖn lÞch sö khi Chñ tÞch ®éng c¸ch m¹ng trªn ®Êt Qu¶ng T©y - Trung Hå ChÝ Minh ho¹t ®éng c¸ch m¹ng trªn ®Êt Quèc. Cuèn s¸ch ®−îc chia lµm hai phÇn: Qu¶ng T©y, Trung Quèc, thÓ hiÖn t×nh h÷u phÇn ¶nh vµ phÇn bµi viÕt. nghÞ s©u nÆng gi÷a Chñ tÞch Hå ChÝ Minh PhÇn ¶nh gåm 230 bøc ¶nh quÝ, ph¶n víi nh©n d©n Qu¶ng T©y, cã ý nghÜa gi¸o dôc ¸nh mèi quan hÖ gi÷a Hå ChÝ Minh víi s©u s¾c ®èi víi nh©n d©n hai n−íc Trung - Qu¶ng T©y, néi dung gåm nh÷ng lÇn Ng−êi ViÖt”. ®Õn th¨m hoÆc nghØ ë Qu¶ng T©y, nh÷ng lÇn Nh©n dÞp kû niÖm 116 n¨m ngµy sinh Chñ Ng−êi tiÕp b¹n bÌ Qu¶ng T©y sang th¨m tÞch Hå ChÝ Minh (19-5-1890 – 19-5-2006) vµ 15 ViÖt Nam. n¨m b×nh th−êng ho¸ quan hÖ ViÖt Nam - Trung PhÇn bµi viÕt gåm 9 chuyªn ®Ò, ghi l¹i Quèc (1991-2006), chóng t«i tr©n träng giíi thiÖu qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸ch m¹ng trªn ®Êt cïng ban ®äc cuèn s¸ch nãi trªn. Hy väng s¸ch Qu¶ng T©y cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh theo “Hå ChÝ Minh víi Qu¶ng T©y” sÏ gãp phÇn thø tù thêi gian, võa mang tÝnh ®éc lËp võa cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau. gióp b¹n ®äc cã mét c¸i nh×n võa cô thÓ võa tæng thÓ vÒ nh÷ng n¨m th¸ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh C¶ hai phÇn ¶nh vµ bµi viÕt trong cuèn sèng vµ ho¹t ®éng c¸ch m¹ng trªn ®Êt Qu¶ng s¸ch ®Òu chøng minh cho nhau, bæ sung lÉn T©y, qua ®ã cïng nhau thóc ®Èy vun ®¾p cho nhau, gióp ng−êi ®äc hiÓu s©u s¾c h¬n mèi quan hÖ hîp t¸c h÷u nghÞ gi÷a hai n−íc Trung- quan hÖ ®Æc biÖt gi÷a Hå ChÝ Minh víi nh©n ViÖt “m·i m·i xanh t−¬i, ®êi ®êi bÒn v÷ng”./. d©n Qu¶ng T©y. Trong lêi chóc mõng nh©n dÞp xuÊt b¶n NguyÔn §×nh Liªm cuèn s¸ch “Hå ChÝ Minh víi Qu¶ng T©y”, Chñ tÞch Héi h÷u nghÞ ViÖt Nam - Trung Quèc §oµn M¹nh Giao viÕt: “TËp s¸ch ‘Hå ChÝ Minh víi Qu¶ng T©y” ®· t¸i hiÖn mét c¸ch sinh ®éng, cô thÓ vÒ nh÷ng ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh t¹i Qu¶ng T©y vµ t×nh h÷u nghÞ nång th¾m cña Ng−êi víi nh©n d©n Qu¶ng T©y. §©y lµ mét c«ng tr×nh rÊt cã ý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản