intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo: Nghiên cứu sơ đồ tổng thể của máy ép chấn tôn thủy lực 1200T

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

126
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thân dầm được chế tạo từ tôn tấm tổ hợp pji 20, 30 50 liên kết bằng hàn. Xà ngang là từ tôn tấm tổ hợp phi 80, 60, 40 liên kết bằng hàn, lắp ghép với thân máy bằng lắp ghép bu lông định vị.Hệ thống di chuyển xi lanh di chuyển thân dầm gồm. Khung: chế tạo bằng thép tấm tổ hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Nghiên cứu sơ đồ tổng thể của máy ép chấn tôn thủy lực 1200T

 1. tËp ®oµn kinh tÕ vinashin c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thñy nam triÖu ®Ò tµi theo nghÞ ®Þnh th− nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y Ðp chÊn t«n thñy lùc 1200t dïng trong ®ãng tµu thñy cì lín b¸o c¸o chuyªn ®Ò nghiªn cøu s¬ ®å tæng thÓ cña m¸y Ðp chÊn t«n thñy lùc 1200t chñ nhiÖm ®Ò tµi: kS nguyÔn v¨n canh 5985-5 23/8/2006 H¶i phßng – 2006
 2. Nghiªn cøu s¬ ®å tæng thÓ cña m¸y M¸y Ðp chÊn t«n thuû lùc 1200 tÊn cã nh÷ng bé phËn chñ yÕu sau: 1- KÕt cÊu thÐp bµn Ðp 2- Xi lanh thuû lùc. 3- KÕt cÊu khung bµn Ðp 4- §éng c¬ di chuyÓn xi lanh. 5- §éng c¬ di chuyÓn bµn Ðp. 6- Ray di chuyÓn bµn Ðp. 7- Ray di chuyÓn xi lanh. 8- D©y c¸p ®iÖn. 9- HÖ thèng ®−êng èng thuû lùc. 10- M«t¬ b¬m chÝnh. 11- Tñ ®iÒu khiÓn. 12- èng dÇu thuû lùc cao su 1
 3. * Bµn m¸y: ChÕ t¹o tõ t«n tÊm tæ hîp cã chiÒu dµy δ40, δ50, δ80 liªn kÕt b»ng ph−¬ng ph¸p hµn b¸n tù ®éng. 1- Thµnh ®øng bµn Ðp. 2- X−¬ng ngang. 3- X−¬ng däc bµn Ðp. 4- Ray di chuyÓn bµ Ðp. 5- TÊm thµnh ®øng c÷ hµnh tr×nh. 6- TÊm bÞt ®Çu c÷ hµnh tr×nh. * Th©n dÇm: §−îc chÕ t¹o tõ t«n tÊm tæ hîp δ20, δ30, δ50 liªn kÕt b»ng hµn, Xµ ngang lµ tõ t«n tÊm tæ hîp δ80, δ60, δ40 liªn kÕt b»ng hµn, l¾p ghÐp víi th©n m¸y b»ng l¾p ghÐp bu l«ng ®Þnh vÞ. 2
 4. 1- TÊm èp ngoµi 2- TÊm thµnh ®øng 3- TÊm èp phÝa trong 4- Thµnh ®ì xi lanh * HÖ thèng di chuyÓn xi lanh, di chuyÓn th©n dÇm gåm. - Khung: chÕ t¹o b»ng thÐp tÊm tæ hîp - Côm di chuyÓn bµn Ðp: Gåm ®éng c¬ vµ c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp 3
 5. - C¸c b¸nh r¨ng: ChÕ t¹o tõ thÐp 40X - Trôc truyÒn ®éng: ChÕ t¹o b»ng thÐp 20X, C70. - C¸c b¸nh xe di chuyÓn xi lanh va di chuyÓn bµn Ðp: ®−îc chÕ t¹o tõ thÐp C45 vµ C70. * HÖ thèng thuû lùc: Xi lanh Piston thuû lùc, c¸c Van thuû lùc, B¬m thuû lùc ®−îc nhËp tõ NhËt b¶n 4
 6. S¬ ®å thuû lùc cña m¸y Ðp chÊn t«n 1200 tÊn nh− sau: fa700/630-900st A2 27 A1 250l/p 25 scv-10 20 500l/p dshg-06-0c3e bg-06-h-32 a b 350l/p 0-250bar 16 24 23 sv-10t-b4 cv- 10t 17 14 cv-06t 100l/p 18KW 150t -161 165l/p 12 9 1450v/p 11 8 30KW 7 Ls-3 10 pv-63 1450v/p M1 M2 P2 P1 P3 set 156 50l/p-350bar 210kg/ hy-09 MF-12 MF-10 3 265LP 210L/P 6 2 4 5 Tank 1000l H×nh 3 S¬ ®å hÖ thèng thuû lùc 5
 7. 01- Thïng dÇu 02- Bé läc ®−êng hót cña b¬m. 03- Kho¸ thuû lùc. 04- §éng c¬ ®iÒu khiÓn. 05- Khíp nèi. 06- B¬m thuû lùc 07- Van mét chiÒu 08- Bé läc ®−êng x¶ cña b¬m 09- Van tiÕt l¬u. 10- §ång hå ¸p suÊt 11- Van an toµn 12- Van 13- §éng c¬ ®iÒu khiÓn 14- B¬m thuû lùc. C¸c th«ng sè kü thuËt Lùc Ðp lín nhÊt: 1200 tÊn 300Kg/cm2 ¸p suÊt Max cña hÖ thèng: Tèc ®é xuèng nhanh: 18 mm/s Tèc ®é Ðp: 4 m/s Tèc ®é lªn nhanh: 30 mm/s L−u l−îng b¬m: 100 l/ph 300 kg/cm2 ¸p suÊt Max cña b¬m: C«ng suÊt ®éng c¬: 48 KW * HÖ thèng ®iÖn ®iÒu khiÓn: S¬ ®å ®iÒu khiÓn: 6
 8. HÖ thèng ®iÒu khiÓn PLC ®−îc nhËp tõ NhËt. S¬ ®å ®iÒu khiÓn PLC nh− sau: 7
 9. B¶ng c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cña m¸y Ðp chÊn t«n 1200 tÊn. STT Tªn thiÕt bÞ XuÊt xø §¬n vÞ SL 01 Vá tñ ®iÒu khiÓn §øc ChiÕc 02 02 Vá tñ ®iÖn tæng §øc ChiÕc 01 03 NhËt ChiÕc 01 ¸ tæng 150A 3 pha 04 NhËt ChiÕc 01 ¸ tæng 100A 3 pha 05 Khëi ®éng tõ 100A NhËt ChiÕc 01 06 Bé ®iÒu khiÓn PLC NhËt ChiÕc 01 07 Mµn h×nh ®iÒu khiÓn NhËt ChiÕc 01 08 BiÕn tÇn 3,7Kw/380V NhËt ChiÕc 01 09 BiÕn tÇn 2,2 kw/380V NhËt ChiÕc 01 10 BiÕn ¸p 380V/220V/2KVA ViÖt Nam ChiÕc 01 11 R¬ le nhiÖt 100 – 180A NhËt ChiÕc 01 12 Bé th−íc ®o NhËt ChiÕc 02 13 C«ng t¾c hµnh tr×nh NhËt ChiÕc 07 14 R¬ le trung gian §øc ChiÕc 08 15 §ång hå ®o dßng §µi loan ChiÕc 01 16 §ång hå ®o ®iÖn ¸p §µi loan ChiÕc 01 17 BiÕn dßng 100/5 §µi loan ChiÕc 01 18 B¶o vÖ mÊt pha, ®¶o pha §µi loan ChiÕc 01 19 §Ìn b¸o Hµn Quèc ChiÕc 08 20 C«ng t¾c chuyÓn m¹ch Hµn Quèc ChiÕc 02 21 Nót Ên ®iÒu khiÓn Hµn Quèc ChiÕc 06 22 Tay ®iÒu khiÓn Hµn Quèc ChiÕc 01 23 D©y ®iÖn ®iÒu khiÓn Hµn Quèc mÐt 20 24 D©y ®iÖn cÊp nguån Hµn Quèc mÐt 50 25 Ray ®iÖn cÊp nguån §µi Loan mÐt 13 8
 10. 26 Bé lÊy ®iÖn 120A §µi Loan Bé 01 27 Bé kÐo c¨ng §µi Loan Bé 01 * HÖ thèng khu«n: §−îc chÕ t¹o tõ thÐp CT# vµ t«n tÊm tæ hîp gåm 04 bé - Khu«n Ðp 900. + Chµy Ðp 900 + Cèi Ðp 900 9
 11. - Khu«n Ðp 600: + Chµy Ðp 600 + Cèi Ðp 600 - Khu«n Ðp cÇu: + Chµy Ðp cÇu 10
 12. + Cèi Ðp cÇu 11
 13. - Khu«n Ðp trßn + Chµy Ðp trßn + Cèi Ðp trßn Chñ nhiÖm ®Ò tμi Thñ tr−ëng c¬ quan chñ tr× ®Ò tμi Ks. NguyÔn v¨n canh 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=126

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2