Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-03

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

3.199
lượt xem
431
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Báo cáo tài chính tóm tắt" được ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Báo cáo nhằm trình bày về: bảng cân đối kế toán; kết quả hoạt động kinh doanh; các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu."Báo cáo tài chính tóm tắt" được ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Báo cáo nhằm trình bày về: bảng cân đối kế toán; kết quả hoạt động kinh doanh; các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-03

Dưới đây là đoạn trích của "Báo cáo tài chính tóm tắt",mời các bạn cùng xem qua để có thể hình dung nội dung chính cần được trình bày trong văn bản báo cáo.

Tên công ty    
                                                               BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
                                                                                  (Quý / năm)
I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  

(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) 

Stt    
Nội dung        
Số dư đầu kỳ               
Số dư cuối kỳ             
I
Tài sản ngắn hạn        
 
 
1
Tiền và các khoản tương đương tiền          
 
 
2
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 
 
3
Các khoản phải thu ngắn hạn     
 
 
4
Hàng tồn kho
 
 
5
Tài sản ngắn hạn khác     
 
 
II
Tài sản dài hạn   
 
 
1
Các khoản phải thu dài hạn   
 
 
2
Tài sản cố định
 
 
 
   - Tài sản cố định hữu hình
 
 
 
   - Tài sản cố định vô hình
 
 
 
   - Tài sản cố định thuê tài chính    
 
 
 
   - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 
 
3
Bất động sản đầu tư     
 
 
4
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 
 
5
Tài sản dài hạn khác      
 
 
III
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
 
IV
Nợ phải trả
 
 
1
Nợ ngắn hạn
 
 
2
Nợ dài hạn
 
 
V
Vốn chủ sở hữu
 
 
1
Vốn chủ sở hữu
 
 
 
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 
 
 
 - Thặng dư vốn cổ phần
 
 
 
-  Vốn khác của chủ sở hữu
 
 
 
 - Cổ phiếu quỹ
 
 
 
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 
 
 
 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái        
 
 
 
 - Các quỹ
 
 
 
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 
 
 
 - Nguồn vốn đầu tư XDCB
 
 
2
Nguồn kinh phí và quỹ khác
 
 
 
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi
 
 
 
 - Nguồn kinh phí
 
 
 
 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
 
 
VI
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
 

...

Các bạn có thể tham khảo nội dung còn lại của "Bảng báo cáo tài chính tóm tắt" bằng cách đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu văn bản báo cáo khác như: Báo cáo công tác phí hàng nămBáo cáo tình hình sử dụng biên lai thuếBáo cáo tình hình thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu.ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2