intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

212
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua phân tích lý luận và tìm hiểu thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM, đề tài nghiên cứu " Thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh" đề xuất các biện pháp để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động này trong công tác đào tạo giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ<br /> <br /> Mã số: B2002 -23-36<br /> <br /> THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU<br /> KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> Thời gian thực hiện<br /> từ tháng 4 năm 2002 đến tháng 8 năm 2004<br /> <br /> Nhóm nghiên cứu<br /> ThS. Lê Thị Thanh Chung<br /> (chủ nhiệm đề tài)<br /> ThS. Võ Thị Bích Hạnh<br /> ThS. Võ Thị Ngọc Châu<br /> ThS. Đinh Thị Tứ<br /> CN. Hoàng Thị Vân<br /> <br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2004<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................................................... 4<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................................................. 5<br /> CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ........................................................... 10<br /> 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu .......................................................................................................... 10<br /> 1.1.1. Ở nƣớc ngoài....................................................................................................................... 10<br /> 1.1.2. Ở trong nƣớc ....................................................................................................................... 12<br /> 1.2. Các khái niệm công cụ................................................................................................................ 19<br /> 1.2.1. Chất lƣợng .......................................................................................................................... 19<br /> 1.2.2. Khoa học ............................................................................................................................. 21<br /> 1.2.3. Khoa học giáo dục .............................................................................................................. 22<br /> 1.2.4. Nghiên cứu khoa học .......................................................................................................... 23<br /> 1.2.5. Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục ............................................................... 24<br /> 1.2.6. Kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục .............................................................................. 24<br /> 1.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học ................................................................................................. 25<br /> 1.3.1. Đặc điểm của hoạt động nghiên cứu khoa học.................................................................... 25<br /> 1.3.2. Yêu cầu đối với ngƣời nghiên cứu khoa học ...................................................................... 26<br /> 1.3.3. Nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên ....................................................................... 27<br /> 1.3.4. Ý nghĩa của nghiên cứu khoa học giáo dục đối với sinh viên ĐHSP.................................. 29<br /> 1.3.5. Nâng cao chất lƣơng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên ..................................... 30<br /> 1.4. Cơ sở khoa học của các biện pháp nâng cao chất lƣợng nghiên cứu KHGD của sinh viên ........ 30<br /> 1.4.1. Cơ sở tâm lí học sáng tạo .................................................................................................... 30<br /> 1.4.2. Cơ sở tâm lí học hoạt động của việc rèn kĩ năng NCKHGD cho SV.................................. 34<br /> 1.4.3. Cơ sở lí luận dạy học của việc rèn kĩ năng NCKH của sinh viên ....................................... 35<br /> 1.5. Kết luận chƣơng 1 ...................................................................................................................... 41<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG<br /> ĐHSP TP. HCM ..................................................................................................................................... 42<br /> 2.1. Thể thức nghiên cứu ................................................................................................................... 42<br /> 2.1.1. Mẫu nghiên cứu .................................................................................................................. 42<br /> 2.1.2. Dụng cụ nghiên cứu ............................................................................................................ 42<br /> 2.2. Phƣơng pháp điều tra .................................................................................................................. 43<br /> 2.3. Quá trình nghiên cứu .................................................................................................................. 43<br /> 2.4. Kết quả nghiên cứu ..................................................................................................................... 44<br /> 2.4.1. Nhận thức và thái độ nghiên cứu KHGD của sinh viên ...................................................... 44<br /> 2.4.2. Hoạt động nghiên cứu KHGD của sinh viên ...................................................................... 48<br /> 2.4.4. Khó khăn, thuận lợi của sinh viên trong nghiên cứu KHGD .............................................. 63<br /> 2.4.5. Các biện pháp nâng cao chất lƣợng NCKHGD của sinh viên............................................. 66<br /> 2.4.6. Kết quả NCKH 2 năm học 2001-2002 và 2002-2003 ......................................................... 69<br /> <br /> 3<br /> 2.4.7. Đánh giá thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục của SV ĐHSP.TPHCM năm học 20012002 và 2002 - 2003.................................................................................................................................... 77<br /> CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NCKHGD CỦA SINH<br /> VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ................................................................................................ 80<br /> 3.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp nâng cao chất lƣợng NCKHGD của sinh viên trƣờng Đại<br /> học ................................................................................................................................................................... 80<br /> 3.1.1. Đảm bảo tính hệ thống ........................................................................................................ 80<br /> 3.1.2. Tính thực tiễn ...................................................................................................................... 80<br /> 3.1.3. Tính hiệu quả ...................................................................................................................... 80<br /> 3.1.4. Đảm bảo tính tích hợp khoa học ......................................................................................... 81<br /> 3.2. Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lƣợng NCKHGD qua các kỹ năng nghiên cứu ................. 81<br /> 3.2.1. Những yêu cầu đối với tiêu chí đánh giá ............................................................................ 81<br /> 3.2.2. Các mức độ đạt đƣợc của kĩ năng ....................................................................................... 81<br /> 3.2.3. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lƣợng NCKHGD qua các kĩ năng nghiên cứu .. 82<br /> 3.3. Một số biện pháp nâng cao chất lƣợng NCKHGD của sinh viên Đại học Sƣ phạm................... 83<br /> 3.3.1. Quy chế hóa các hoạt động NCKH của SV ........................................................................ 83<br /> 3.3.2. Cung cấp cơ sở lý luận và PPNCKH cho SV ...................................................................... 83<br /> 3.3.3. Cung cấp cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật và tài liệu nghiên cứu ........................................ 84<br /> 3.3.4. Kích thích hứng thú NCKH và tƣ duy sáng tạo cho sinh viên ............................................ 85<br /> 3.3.5. Sử dụng hình thức seminar có định hƣớng để rèn KNNC KHGD cho sinh viên ................ 86<br /> 3.3.6. Sử dụng BTMH để nâng cao hiệu quả rèn luyện KNNCKHGD cho sinh viên .................. 89<br /> 3.3.7. Sử dụng khoa luận tốt nghiệp để nâng cao hiệu quả rèn luyện KNNCKHGD cho sinh viên<br /> .................................................................................................................................................................... 92<br /> 3.4. Tiểu kết chƣơng 3 ....................................................................................................................... 93<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................................................ 94<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................................................... 97<br /> <br /> 4<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> 1. Bài tập môn học<br /> <br /> BTMH<br /> <br /> 2. Đại học Sƣ phạm<br /> <br /> ĐHSP<br /> <br /> 3. Độ lệch tiêu chuẩn<br /> <br /> ĐLTC<br /> <br /> 4. Giảng viên<br /> <br /> GV<br /> <br /> 5. Giáo dục học<br /> <br /> GDH<br /> <br /> 6. Giáo học pháp<br /> <br /> GHP<br /> <br /> 7. Kết quả nghiên cứu<br /> <br /> KQNC<br /> <br /> 8. Khoa học giáo dục<br /> <br /> KHGD<br /> <br /> 9. Khoa học tự nhiên<br /> <br /> KHTN<br /> <br /> 10. Khoa học xã hội<br /> <br /> KHXH<br /> <br /> 11. Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> KLTN<br /> <br /> 12. Kỹ năng<br /> <br /> KN<br /> <br /> 13. Kỹ năng nghiên cứu<br /> <br /> KNNC<br /> <br /> 14. Kỹ năng nghiên cứu khoa học<br /> <br /> KNNCKH<br /> <br /> 15. Nghiên cứu<br /> <br /> NC<br /> <br /> 16. Nghiên cứu khoa học<br /> <br /> NCKH<br /> <br /> 17. Nghiên cứu khoa học giáo dục<br /> <br /> NCKHGD<br /> <br /> 18. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> <br /> PPNC<br /> <br /> 19. Sinh viên<br /> <br /> SV<br /> <br /> 20. Tâm lý học<br /> <br /> TLH<br /> <br /> 21. Thực nghiệm sƣ phạm<br /> <br /> TNSP<br /> <br /> 22. Trung bình điều hòa<br /> <br /> TBĐH<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2