intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Về giảm trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bình đẳng giới "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

64
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về giảm trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bình đẳng giới Từ những lí do nêu trên, theo tôi nên quy định áp dụng xử phạt cảnh cáo đối với các chủ thể thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh khi có một trong các điều kiện sau: 1) Có nhiều tình tiêt giảm nhẹ,(3) 2) Thuộc trường hợp được hưởng miễn trừ nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục hưởng miễn trừ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Về giảm trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bình đẳng giới "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi Ths. NguyÔn ThÞ Lan * L u t thu thu nh p cá nhân ã ư c Qu c h i Vi t Nam thông qua ngày 21/11/2007 và có hi u l c ngày 1/1/2009. Trong th i n v i tư cách là ngư i m và là ngư i có thu nh p ch u thu trong nh ng trư ng h p c bi t, i u này không b coi là phân bi t gian qua, o lu t này ã nh n ư c s quan i x v gi i. m b o ư c hai tiêu chí tâm c a ông o qu n chúng nhân dân trên vi c gi m tr gia c nh m i t o i u trong c nư c. Vi c ban hành Lu t thu thu ki n và cơ h i cho nam, n phát huy ư c nh p cá nhân trong i u ki n h i nh p kinh kh năng c a mình, c ng hi n hơn cho gia t qu c t hi n nay là c n thi t nh m m ình và xã h i. Khi t ư c các tiêu chí b o th c hi n t t vi c qu n lí thu nh p c a trên, v n gi m tr gia c nh nói riêng và nhân dân, phân ph i l i thu nh p, th c hi n Lu t thu thu nh p nói chung s m b o công b ng xã h i. M t khác, vi c ban hành ư c s l ng ghép v n bình ng gi i Lu t thu thu nh p cá nhân s góp ph n trong xây d ng và th c thi pháp lu t. nâng cao ý th c, trách nhi m cho m i ngư i Lu t thu thu nh p cá nhân quy nh v dân trong vi c th c hi n nghĩa v thu i vi c cá nhân ph i có thu nh p vư t quá v i Nhà nư c, t ó, tăng ngu n thu cho “ngư ng” nh t nh thì m i ph i n p thu . T c là, thu nh p c a m t ngư i sau khi ngân sách nhà nư c. ư c gi m tr gia c nh thì m i b tính thu Lu t thu thu nh p cá nhân có th ư c thu nh p cá nhân. nhìn nh n t nhi u góc khác nhau. Dư i i u 19 Lu t thu thu nh p cá nhân quy nh: góc bình ng gi i, chúng tôi mu n “1. Gi m tr gia c nh là s ti n ư c c p v n gi m tr gia c nh - m t trong tr vào thu nh p ch u thu trư c khi tính nh ng v n quan tr ng c a Lu t thu thu thu i v i thu nh p t kinh doanh, ti n nh p cá nhân. lương, ti n công c a i tư ng n p thu là Nhìn t góc bình ng gi i, vi c cá nhân cư trú. Gi m gia c nh g m hai ph n gi m tr gia c nh trư c tiên ph i m b o sau ây: s công b ng gi a nam và n v i tư cách là a, M c gi m tr i v i i tư ng n p cá nhân có thu nh p ch u thu , cũng như thu là 4 tri u ng/tháng (48 tri u ng/năm); m b o s th hư ng ngang nhau v thành b, M c gi m tr i v i m i ngư i ph qu lao ng c a mình hay c a ngư i khác có liên quan. M t khác, vi c gi m tr gia * Gi ng viên Khoa lu t dân s c nh ph i tính n vi c ưu tiên ngư i ph Trư ng i h c Lu t Hà N i T¹p chÝ luËt häc sè 3/2008 31
  2. nghiªn cøu - trao ®æi thu c là 1,6 tri u ng/tháng; và con , cha m nuôi và con nuôi, gi a 2. Vi c xác nh m c gi m tr gia c nh ông bà và cháu, gi a anh ch em v i nhau và i v i ngư i ph thu c th c hi n theo trư ng h p c bi t là quan h gi a b nguyên t c m i ngư i ph thu c ch ư c tính dư ng, m k v i con riêng. i u 19 Lu t gi m tr m t l n vào i tư ng n p thu ; thu thu nh p cá nhân ã bao quát ư c t t 3. Ngư i ph thu c là ngư i mà i c di n, các ch th trong quan h nuôi tư ng n p thu có trách nhi m nuôi dư ng, dư ng. c bi t, theo quy nh này thì có bao g m: ch th không thu c trư ng h p ư c nuôi a, Con chưa thành niên, con b tàn t t, dư ng nhưng v n thu c di n nh ng ngư i không có kh năng lao ng; ph thu c ó là v ho c ch ng không có kh b, Các cá nhân không có thu nh p ho c năng lao ng; nh ng ngư i khác không nơi có thu nh p không vư t quá m c quy nh, nương t a. Quy nh này là phù h p trong bao g m con thành niên ang h c i h c, i u ki n kinh t xã h i hi n nay. ây là quy cao ng, trung h c chuyên nghi p ho c h c nh th hi n r t rõ s bình ng gi i. ngh ; v ho c ch ng không có kh năng lao + Nghĩa v nuôi dư ng không t ra ng, b m ã h t tu i lao ng ho c không gi a v và ch ng, không t ra gi a các có kh năng lao ng; nh ng ngư i khác thành viên khác trong gia ình. Trong quan không nơi nương t a mà ngư i n p thu h gi a v và ch ng, pháp lu t hôn nhân và ph i tr c ti p nuôi dư ng; gia ình ch t ra quy n và nghĩa v v Chính ph quy nh m c thu nh p, kê nhân thân là v ch ng chăm sóc, giúp l n khai xác nh ngư i ph thu c ư c tính nhau, t o i u ki n cho nhau phát tri n v gi m tr gia c nh”. m i m t. Vi c không t ra nghĩa v nuôi Có th th y r ng v n gi m tr gia dư ng gi a v và ch ng là b i vì nhà làm c nh mà Lu t thu thu nh p cá nhân quy nh lu t cho r ng gi a v và ch ng ã t n t i s là tương i rõ ràng và c th . Quy nh này, h u chung h p nh t i v i nh ng lo i tài v cơ b n, b o v ư c quy n và l i ích h p s n có ư c trong th i kì hôn nhân. V , pháp c a các cá nhân, m b o ư c s bình ch ng có th dùng tài s n chung chăm sóc ng trong gia ình và s công b ng xã h i. giúp l n nhau... Trong th c t i s ng xã Dư i góc bình ng gi i, chúng tôi h i, n u m t bên v ch ng b m au, b nh mu n bàn t i m t s v n xung quanh quy t t không có kh năng lao ng, không có nh v gi m tr gia c nh: thu nh p thì ngư i ch ng, v còn l i ương Th nh t, di n nh ng ngư i ph thu c nhiên là ngư i ph i ch u trách nhi m v tài c a i tư ng n p thu là nh ng ngư i mà s n chính trong gia ình. Th c t là h ph i i tư ng n p thu có trách nhi m nuôi dư ng. “nuôi” v , ch ng c a mình. Trách nhi m v Nghĩa v nuôi dư ng ư c t ra gi a tài s n này l i càng c n thi t hơn khi v , nh ng ngư i có quan h huy t th ng và quan ch ng chia tài s n chung trong th i kì hôn h nuôi con nuôi, ó là quan h gi a cha m nhân, gi a hai bên v ch ng không còn tài 32 T¹p chÝ luËt häc sè 3/2008
  3. nghiªn cøu - trao ®æi s n chung n a. Vì v y, khi v ho c ch ng là toàn b chi phí cho ngư i con ang h c i i tư ng n p thu thì ngư i v , ngư i h c... m c dù con ã thành niên. ch ng c a h ang m au, b nh t t ư c Tuy nhiên, i u 19 Lu t thu thu nh p coi là ngư i ph thu c ư c gi m tr cá nhân ng nh t t t c các ch th trong trư c khi tính thu . i u ó là hoàn toàn phù quan h cha m và con, v và ch ng, ông bà h p và m b o quy n, l i ích h p pháp c a và cháu... u là ngư i mà i tư ng n p các ch th . thu có trách nhi m nuôi dư ng là chưa hoàn + Nh ng ngư i khác không nơi nương toàn phù h p. Pháp lu t v thu thu nh p cá t a có th là nh ng ch th có quan h h nhân c n ph i hư ng d n phân bi t rõ hàng khác như quan h gi a các thành viên di n nh ng ngư i mà i tư ng n p thu có khác trong gia ình. i v i quan h gi a nghĩa v nuôi dư ng, nh ng ngư i mà i các thành viên khác trong gia ình như quan tư ng n p thu không có nghĩa v nuôi h gi a cô, dì, chú, bác và cháu cũng không dư ng nhưng i tư ng n p thu là ngư i có nghĩa v nuôi dư ng nhau. Nhưng trong ch u trách nhi m v tài chính trong th c t . th c t , khi cháu ru t c a mình không còn Th hai, Lu t thu thu nh p cá nhân ch cha m , anh ch em, ông bà n i ngo i thì quy nh di n nh ng ngư i ph thu c ch là thông thư ng cô, dì, chú, bác là ngư i nuôi nh ng ch th mà i tư ng n p thu có dư ng, giáo d c cháu. Ngư c l i, n u cô, dì, trách nhi m nuôi dư ng là chưa y . chú, bác không có v , ch ng, không có con, Theo quan i m c a chúng tôi, di n nh ng không có cha m , không có anh ch em, ông ngư i ph thu c c n ư c m r ng thêm bà thì cháu ru t cũng chính là ngư i ng ra i v i nh ng ch th mà i tư ng n p chăm sóc, nuôi dư ng h . Vì v y, khi m t thu có nghĩa v c p dư ng. Nghĩa v c p trong hai bên là i tư ng n p thu thì ngư i dư ng cũng ư c t ra gi a nh ng ch th kia ư c coi là ngư i ph thu c c a h là có quan h hôn nhân, huy t th ng và nuôi hoàn toàn phù h p. dư ng. ó là, nghĩa v c p dư ng gi a v , + i v i con ã thành niên ang h c i ch ng khi li hôn, c a cha m i v i con h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và khi cha m li hôn, c a con i v i cha m , h c ngh mà không có i u ki n lao ng và gi a anh ch em v i nhau, gi a ông bà i không có tài s n t nuôi mình ư c coi là v i cháu ho c khi m t ngư i ư c cơ quan ngư i ph thu c c a i tư ng n p thu là nhà nư c có th m quy n công nh n ho c r t phù h p. i u này xu t phát vì tương lai quy t nh là cha, m c a m t ngư i, n u h cho th h tr , cũng như m b o s công không s ng cùng nhau cũng ph i th c hi n b ng xã h i. ây là lo i ch th ph bi n nghĩa v c p dư ng. Vi c gi m tr thu nh p trong xã h i hi n nay. V nguyên t c, con c a i tư ng n p thu trư c khi tính thu thành niên thì cha m không có nghĩa v thu nh p c a i tư ng n p thu trong nh ng nuôi dư ng ho c c p dư ng. Tuy nhiên, h u trư ng h p này là c n thi t. h t các gia ình hi n nay v n ph i chu c p Th ba, trong trư ng h p i tư ng n p T¹p chÝ luËt häc sè 3/2008 33
  4. nghiªn cøu - trao ®æi thu là ngư i ph n ơn thân, nuôi con m t v m t mình h . Vì v y, theo quan i m c a mình thì lu t thu thu nh p c n coi ây là chúng tôi, i v i ngư i ph n ơn thân trư ng h p c bi t khi tính gi m tr gia ph i nuôi con m t mình, n u h thu c i c nh. B i l , khi ngư i ph n ơn thân tư ng n p thu thu nh p thì nên gi m tr thu ch p nh n vi c m t mình sinh con và m t nh p cho 1 a con c a h g p hai l n so v i mình nuôi con, h ph i ch u r t nhi u áp l c. nh ng i tư ng thông thư ng khác. Như Xét v m t tài chính, m t mình h ph i lo v y, m c gi m tr i v i m i ngư i ph toàn b cho nh ng nhu c u và l i ích c a thu c là 1,6 tri u ng/tháng nhưng i v i a con. Có th , vì m t lí do nào ó, h ngư i m là ngư i ph n c thân s ư c không xác nh cha cho a con c a mình tính gi m tr i v i m i ngư i ph thu c là ho c h không ch ng c xác nh cha con là 3,2 tri u ng/tháng. i u này phù cho con c a mình ho c t h quy t nh sinh h p v i nguyên t c chung c a Lu t hôn nhân con theo phương pháp khoa h c thì h s và gia ình năm 2000, ó là nguyên t c ph i ương nhiên m t mình nuôi d y con mà “b o v bà m và tr em, Nhà nư c, xã h i không có quy n yêu c u xác nh cha cho và gia ình t o i u ki n ngư i ph n a con c a mình. H khác v i ngư i v th c hi n t t ch c năng cao quý c a ngư i trong quan h hôn nhân h p pháp là ư c m ” ( i u 2). Ngoài ra còn m b o chia s v i ch ng mình v trách nhi m tài nguyên t c cơ b n v bình ng gi i ư c chính i v i a con. Trong quan h hôn quy nh trong Lu t bình ng gi i (2006), nhân h p pháp, gi a v và ch ng s có ít ó là nguyên t c: “Bi n pháp thúc y bình nh t m t ngư i ư c gi m tr gia c nh vì có ng gi i không b coi là phân bi t i x con là ngư i ph thu c. Ngư i còn l i cho v gi i; chính sách b o v và h tr ngư i dù thu c i tư ng n p thu thu nh p cá m không b coi là phân bi t i x v gi i; nhân, không ư c gi m tr i v i ngư i b o m l ng ghép bình ng gi i trong ph thu c thì h v n có thu nh p chia s xây d ng và th c thi pháp lu t…”( i u 6). gánh n ng tài chính v i ch ng ho c v mình Trong trư ng h p này, cho dù ngân sách m b o nhu c u và l i ích c a a con, nhà nư c có gi m sút i m t chút thì cũng vì trách nhi m i v i a con luôn là trách không nh hư ng gì mà coi như Nhà nư c nhi m chung c a hai v ch ng. Còn i v i chung s c v i gia ình b thêm m t ph n ngư i ph n ơn thân h không ch m v n u tư cho con tr , cho giáo d c, vì th nh n tư cách ngư i m mà còn m nh n tư h tương lai c a t nư c. ó là cách u tư cách ngư i cha. i u ó s nh hư ng n giáo d c an toàn và hi u qu nh t. hi u qu công vi c, nh hư ng n th i gian Th tư, vi c tính gi m tr i v i ngư i làm vi c và thu nh p hàng tháng c a h . Cho ph thu c th c hi n theo các nguyên t c dù h thu c di n ư c gi m tr gia c nh thì ư c quy nh t i kho n 2 i u 19 Lu t thu gánh n ng tài chính i v i a con s thu c thu nh p cá nhân cũng c n bàn thêm: 34 T¹p chÝ luËt häc sè 3/2008
  5. nghiªn cøu - trao ®æi + Trong hôn nhân h p pháp, n u c hai tính gi m tr m t l n vào m t i tư ng n p v ch ng u có thu nh p ch u thu thì gi a thu ”. N u h ch có m t con chung thì c n v và ch ng có th tho thu n m t ngư i xác nh m i ngư i u ư c 1/2 m c gi m ăng kí gi m tr i v i ngư i ph thu c là tr i v i 1 ngư i ph thu c là 1 a con các con c a h . Vì tài s n gi a v và ch ng chung. Và như v y cũng không trái v i là tài s n chung h p nh t, thu nh p c a m i nguyên t c “m i ngư i ph thu c ư c tính bên v , ch ng, v nguyên t c u thu c kh i m t l n”. Trư ng h p này cũng nên áp d ng tài s n chung h p nh t ó. Cho nên, vi c v khi v ch ng li hôn mà con chung do m t ho c ch ng ư c gi m tr hay không ư c bên tr c ti p nuôi dư ng và m t bên c p gi m tr i v i ngư i ph thu c không làm dư ng cho con; trư ng h p mà pháp lu t hôn thay i t ng thu nh p c a v , ch ng và nhân và gia ình quy nh nhi u ngư i có cũng không nh hư ng gì n quy n bình nghĩa v nuôi dư ng cho m t ngư i, nhi u ng gi a v và ch ng. Ho c ch v ho c ngư i có nghĩa v c p dư ng cho m t ngư i. ch ng là ngư i có thu nh p ch u thu thì Cách tính m c gi m tr i v i ngư i ph ngư i có thu nh p ch u thu s ư c tính thu c s ư c tính như sau: L y t ng m c gi m tr i v i ngư i ph thu c là hai xu t gi m tr cho ngư i ph thu c chia cho t ng vì có hai con chung. s ngư i có thu nh p ch u thu ph i nuôi Tuy nhiên, n u v ch ng ã chia toàn b dư ng ho c c p dư ng cho ngư i ó. Vì tài s n chung trong th i kì hôn nhân thì v v y, văn b n hư ng d n thi hành Lu t thu và ch ng s ph i gánh ch u h u qu t vi c thu nh p cá nhân c n quy nh c th v chia tài s n chung ó mang l i. T c là, nguyên t c này cho phù h p theo hư ng: nh ng thu nh p c a m i bên sau khi chia tài M i ngư i ph thu c ch ư c tính gi m tr s n chung trong th i kì hôn nhân l i là tài m t l n vào m t i tư ng n p thu . Trong s n riêng c a m i bên v ch ng. Trong trư ng h p nhi u ngư i có thu nh p ch u trư ng h p này, n u v ch ng u có thu thu cùng có nghĩa v nuôi dư ng, c p nh p ch u thu và v ch ng cũng tho thu n dư ng cho ngư i khác ho c ch u trách nhi m và quy t nh l a ch n m t trong hai ngư i v tài chính cho ngư i khác thì vi c tính ư c gi m tr i v i ngư i ph thu c là gi m tr i v i ngư i ph thu c vào thu con chung c a h thì ương nhiên không có nh p ch u thu c a ngư i nào là do nh ng v n gì áng bàn cãi. Nhưng n u hai v ngư i có nghĩa v c p dư ng, nuôi dư ng, ch ng không tho thu n, ai cũng mu n ư c chăm sóc t tho thu n. N u không tho gi m tr i v i ngư i ph thu c thì ây là thu n ư c thì m i ngư i có thu nh p ch u m t v n c n bàn t i. N u m t c p v thu ư c gi m tr i v i ngư i ph thu c ch ng có hai con chung thì m i ngư i s theo t l chia u cho nh ng ngư i có thu ư c tính gi m tr i v i 1 ngư i ph thu c nh p ch u thu có nghĩa v c p dư ng và theo nguyên t c “m i ngư i ph thu c ư c nuôi dư ng./. T¹p chÝ luËt häc sè 3/2008 35
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2