intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS

Chia sẻ: Tuan Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

735
lượt xem
228
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu quyền truy cập NTFS: trên các volume NTFS, bạn có thể ấn định quyền truy cập NTFS trên tập tin và thư mục. Quyền truy cập NTFS giúp bạn bảo vệ tài nguyên trên máy tính cục bộ khi người dùng kết nối với tài nguyên qua mạng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS

  1. Security tài nguyên m ng v i quy n truy c p NTFS Ph n 1 Gi i Thi u Quy n Truy C p NTFS: Trên các volume NTFS,b n có th n nh quy n truy c p NTFS trên t p tin và thư m c.Quy n truy c p NTFS giúp b n b o v tài nguyên trên máy tính c c b khi ng ơi dung n i k t v i tài nguyên qua m ng. Và m c tiêu c a tôi khi vi t bài này là giúp các b n hi u và có th : - Mô t nh ng tình hu ng òi h i ph i ch nh c p truy c p t p tin và thư m c NTFS - nh nghĩa các c p cho phép truy c p t p tin và thư m c NTFS. - Mô t k t qu khi có nhi u c p cho phép truy c p NTFS ư c ch nh cho m t tài nguyên. I. Quy n Truy C p NTFS là gì? NTFS permissions là các c p truy c p ch kh d ng trên m t Volume ã ư c nh d ng v i h th ng t p tin Windowns NT 2000 , 2003.Quy n truy c p NTFS cung c p kh năng b o m t cao hơn so v i FAT và FAT32,vì chúng áp d ng cho thưc m c và cho t ng t p tin cá th .Quy n truy c p t p tin NTFS áp d ng cho c nh ng ngư i làm vi c t i máy tính lưu tr d li u,l n ngư i dùng truy c p thư m c ho c t p tin qua m ng b ng cách k t n i thư m c dùng chung. II. T i Sao Ph i Dùng Quy n Truy C p NTFS? B n có th dung quy n truy c p NTFS b o v tài nguyên kh i ngư i dùng có th truy c p máy tính b ng 2 phương pháp sau: -C c B ,ng i ngay trư c máy tính có tài nguyên ang thư ng trú. -T xa,k t n i thư m c dùng chung. cho phép truy c p lên t ng t p tin trong mt thư m c. B n có th áp t nhi u c p Vd:Cho phép ngư i này c và thay i n i dung c a t p tin,cho phép ngư i kia ch ư c quy n c t p tin và không cho b t c ai trong nhóm ngư i còn l i ư c truy c p d oi b t kì hình th c nào. Chú ý:Khi m t volume ư c nh d ng NTFS thì m c nh c a Volume ó s là group Everyone và có quy n Full ConTrol. III. Quy n Truy C p NTFS Cá Th Windowns NT tr lên cung c p 6 c p truy c p NTFS cá th (individual NTFS permissions).M i nh rõ kh năng truy c p thư m c ho c t p tin mà m t ngư i dùng ho c group có th có. cp Dư i ây tôi s ch rõ t ng c p và chi ti t quy n try c p c a c p ó i v i 1 forder ho c 1 file. d theo dõi tôi s li t kê theo trình t t 1-6 - C p truy c p NTFS cá th 1. Read ® 2. Write (W) 3. Execute (X) 4. Delete (D) 5. Change Permissions (P) 6. Take Ownership (O) - i v i thư m c,ngư i dùng có th
  2. 1. Hi n th tên, thu c tính, tên ch s h u và c p truy c p. 2. B sung t p tin và thư m c, thay i thu c tính c a thư m c, hi n th thông tin v ch s h u và c p truy c p. 3. Hi n th thu c tính thưc m c,th c hi n thay i cho các thư m c con,hi n th thông tin và c p truy c p. 4. H y b 1 thư m c. 5. Thay i c p truy c p c a thư m c. 6. Dành quy n s h u thư m c. Chú ý: Trên Volume NTFS khi b n t o 1 thư m c thì b n s s h u thư m c ó. N u ngư i này thu c group Administrator thì toàn b administrator s s h u thư m c này. IV. Quy n Truy C p Chu n - Trong h u h t các trư ng h p b n s dung n quy n truy c p NTFS chu n (Standard NTFS permissions).Quy n truy c p chu n là k t h p các c p truy c p NTFS cá th và cho phép b n cùng lúc ch nh nhi u c p truy c p NTFS. B ng cách trên b n có th ơn gi n hóa công tác qu n tr c a mình. - M t s c p chu n áp d ng cho forlder: Deney = No Access :None Read : RX Change:RWXD Read&Write:RW Full Control:All V. Cách Áp D ng Quy n Truy C p NTFS Quy n Truy C p NTFS ư c c p cho tài kho n ngư i dùng ho c cho tài kho n Group. Ngư i dùng có th ư c c p quy n truy c p 1 cách tr c ti p ho c theo nhóm mà ngư i này là thành viên trong nhóm. - Sau ây là cách áp d ng quy n truy c p NTFS : 1. Tương t v i c p truy c p thư m c dùng chung,c p truy c p NTFS hi u l c cho ngư i dùng ư c ch nh v i tư cách cá nhân ho c tư cách là thành viên c a group. 2. Khác v i quy n truy c p thư m c dùng chung, quy n truy c p NTFS b o v tài nguyên c c b cà có th ư c ch nh cho các thư m c phân t ng. Ưu i m c a quy n truy c p NTFS: N u ngư i dùng ư c c p quy n Read v i thư m c và quy n Write v i t p tin trong thư m c ó thì ngư i dùng có th thay i n i dung c a t p tin nhưng không th t o t p tin m i trong thư m c. *** Tóm t t l i Chương I chúng ta rút ra nh ng k t lu n sau: b o m t cao cho thư m c và t ng t p tinc á th trên - Quy n truy c p NTFS cung c p m c nh ng Volume ã ư c ính d ng NTFS - Quy n truy c p NTFS áp d ng c cho nh ng ngư i làm vi c t i máy tính có lưu tr tài nguyên và nh ng ngư i truy c p qua m ng theo ki u tham gia domain. - Quy n truy c p NTFS áp d ng cho t ng cá th ho c có th cho group. - Tương t v i quy n triuy c p thư m c dùng chung, c p truy c p hi u l c c a ngư i dùng là s k t h p v i cá nhân ho c group mà ngư i ó là thành viên. - Quy n truy c p NTFS có th ư c c p cho các thư m c và tài nguyên khác trong h th ng m ng phân t ng. - Quy n truy c p NTFS ư c ưu tiên trư c các quy n truy c p khác áp cho thư m c hay t p tin ó.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2