intTypePromotion=1
ADSENSE

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 1

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

152
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Con người xa xưa sợ sấm Sét, nó được xem là cơn giận của thần linh. Mãi đến thế kỷ XIIX, Sét mới được xem xét như là một hiện tượng thiên nhiên bằng các phương pháp khoa học đã tìm ra bản chất điện của nó. Sét là sự phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và đất, hay giữa các đám mây mang điện tích trái dấu. Sét xuất hiện ngẫu nhiên và giải phóng một năng lượng rất lớn. Nó luôn đe dọa tính mạng con người; phá hoại tài sản. Trong khung cảnh rất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 1

  1. Chương 1: DAÃN NHAÄP I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ : Con ngöôøi xa xöa sôï saám Seùt, noù ñöôïc xem laø côn giaän cuûa thaàn linh. Maõi ñeán theá kyû XIIX, Seùt môùi ñöôïc xem xeùt nhö laø moät hieän töôïng thieân nhieân baèng caùc phöông phaùp khoa hoïc ñaõ tìm ra baûn chaát ñieän cuûa noù. Seùt laø söï phoùng ñieän trong khí quyeån giöõa caùc ñaùm maây vaø ñaát, hay giöõa caùc ñaùm maây mang ñieän tích traùi daáu. Seùt xuaát hieän ngaãu nhieân vaø giaûi phoùng moät naêng löôïng raát lôùn. Noù luoân ñe doïa tính maïng con ngöôøi; phaù hoaïi taøi saûn. Trong khung caûnh raát nhieàu coâng trình vaø thieát bò hieän ñaïi, moät tia Seùt khoâng löôøng tröôùc chæ trong vaøi phaàn trieäu giaây, coù theå gaây neân nhöõng hö hoûng vaät chaát lôùn lao vaø caùc thieät haïi khuûng khieáp. Noù coù theå gaây, laøm hö hoûng caùc heä thoáng ñieän, ñieän thoaïi, maùy tính vaø ñoàng thôøi gaây neân thieät haïi veà doanh thu ñaùng keå do vieäc saûn xuaát hoaëc cung öùng dòch vuï bò ngöng treä.... Do vaäy, baûo veä choáng Seùt tröïc tieáp cho coâng trình vaø choáng Seùt lan truyeàn cho thieát bò cuûa caùc coâng trình laø yeâu caàu böùc thieát. Nhieàu thieát bò choáng Seùt cuûa caùc chuyeân gia khoa hoïc ñaõ laàn löôït ra ñôøi : Naêm 1752 : Benjamin Franklin khaùm phaù ra kim thu Seùt. Chöùng minh roõ tính chaát ñieän cuûa Seùt. Naêm 1880 : Moät nhaø vaät lyù ngöôøi Bæ, Mell Seul nhaän ra vieäc baûoveä caùc laâu ñaøi baèng hôïp laïi caùc thanh kim loaïi treân maùi baèng, hay maùi nhoïn vôùi nhieàu daây noái ñaát, baûo veä löôùi. Naêm 1914 : Theå nghieäm khaû quan veà kim choáng Seùt ñôn giaûn cuûa Hongrois Ziliard vaø Francais Dozere.
  2. Nhöõng thieát bò choáng Seùt coå ñieån neâu treân phaàn naøo ñoù ñaõ haïn cheá nhöõng taùc haïi do Seùt gaây ra, tuy vaäy möùc ñoä an toaøn tin caäy vaø tính thaåm myõ khi laép ñaët caùc thieát bò naøy cho caùc coâng trình coøn ôû möùc haïn cheá. Naêm 1986 : Caùc nhaø khoa hoïc - chuyeân veà lónh vöïc choáng Seùt ñaõ khoâng ngöøng aùp duïng nhöõng tìm toøi hieåu bieát roõ hôn hieän töôïng vaät lyù cuûa Seùt, môû ra moät thôøi kyø môùi duøng vieäc boá trí caùc ñieän cöïc phaùt taêng cöôøng ion hoùa maø taát caû caùc nguoàn naêng löôïng laø töï ñoäng. Coù nhieàu loaïi thieát bò choáng Seùt cuûa nhieàu haõng khaùc nhau. Moät trong nhöõng thieát bò choáng Seùt môùi nhaát hieän nay ñaõ ñaêng kyù baûn quyeàn treân toaøn theá giôùi laø kim thu Seùt PREVECTRON, moät saûn phaåm cuûa haõng INDELEC (Phaùp). PREVECTRON laø moät thieát bò thu Seùt taïo tia tieân ñaïo, vôùi thieát bò töï ñoäng kích phoùng ñieän tích; hoaït ñoäng tin caäy ñaûm baûo cho moät vuøng baûo veä roäng. Do ñoù ñeå baûo veä choáng seùt, giaûm taùc haïi cuûa seùt gaây ra ta phaûi tính vuøng taäp trung töông ñöông vaø löïa choïn caáp baûo veä thích hôïp. Ñeà taøi :”BAÛO VEÄ CHOÁNG SEÙT SÖÛ DUÏNG THIEÁT BÒ HAÕNG INDELEC” .Ñaây laø ñeà taøi thieát keá choáng seùt söû duïng thieát bò thu seùt taïo tia tieân ñaïo hieän ñaïi nhaát cuaû Phaùp – PREVECTRON - INDELEC vaø duøng phaàn meàm MATLAB ñeå tính toaùn löïa choïn caáp baûo veä. II. GIÔÙI HAÏN VAÁN ÑEÀ : Ñaây laø ñeà taøi hoaøn toaøn môùi meû, ngöôøi thöïc hieän ñaõ coá gaéng tìm toøi hoïc hoûi tieáp thu nhöõng coâng ngheä vaø thoâng tin tieán boä nhaát cuûa nöôùc Phaùp- moät nöôùc ñang chieám vò trí haøng ñaàu trong lónh vöïc choáng seùt cuøng vôùi vieäc söû duïng phaàn meàm MATLAB ñeå tính toaùn löïa choïn caáp baûo veä cho coâng trình.
  3. Vôùi thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi raát ngaén chæ trong voøng hai thaùng, ñieàu kieän laøm vieäc coøn nhieàu khoù khaên, cho neân taøi lieäu thu thaäp ñeå tham khaûo khoâng nhieàu, kinh nghieäm thöïc teá coøn ít oûi, taäp ñoà aùn naøy chæ nghieân cöùu vaán ñeà ôû möùc ñoä sau:  Lyù thuyeát choáng seùt.  Giôùi thieäu phaàn meàm MATLAB .  Tính toùan choáng seùt cho moät coâng trình cuï theå. III. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU : Lónh hoäi nhöõng kieán thöùc khoa hoïc môùi meû, tieán boä treân theá giôùi ñöôïc xem nhö laø ñieàu ñoäng vieân kích ñoäng naêng löïc khaùm phaù, tìm hieåu cuûa giôùi treû ngaøy nay, nhaát laø caùc taàng lôùp sinh vieân, coâng nhaân kyõ thuaät, caùc kyõ sö môùi ra tröôøng... Taäp ñoà aùn naøy laø moät noã löïc nhaèm ñaùp öùng phaàn naøo yeâu caàn neâu treân; maø muïc tieâu tröôùc maét laø giuùp cho baûn thaân vaø caùc ñoàng nghieäp tieáp caän theâm vôùi neàn kyõ thuaät choáng Seùt hieän ñaïi cuûa Phaùp vaø söû duïng phaàn meàm MATLAB ñeå tính choïn caáp baûo veä cho coâng trình; muïc tieâu xa hôn laø aùp duïng vaøo ñôøi soáng thöïc tieån ñeå tính choïn caáp baûo veä cho coâng trình vaø caùc toaø nhaø cao taàng ... Tuy nhieân, ñeà taøi naøy coøn ôû möùc thoâ sô vaø mang tính chuû quan, chöa nghieân cöùu vaán ñeà moät caùch hoaøn thieän; ngoaøi ra phaàn meàm MATLAB naøy coøn raát môùi meû ñoái vôùi ngöôøi nghieân cöùu, chæ ñöôïc hoïc raát ít trong chöông trình, do ñoù chöa ñaït ñöôïc möùc ñoä hoaøn haûo. Hy voïng raèng trong töông lai, chuùng ta seõ tìm ra ñöôïc giaûi phaùp choáng Seùt hieän ñaïi hôn, ñaûm baûo an toaøn cho nguôøi vaø thieát bò. IV. THEÅ THÖÙC NGHIEÂN CÖÙU : Tröôùc heát ngöôøi thöïc hieän ñi thu thaäp vaø khaûo saùt taát caû nhöõng taøi lieäu coù lieân quan veà lyù thuyeát choáng Seùt cuûa Phaùp.
  4. Treân cô sôû ñoù, ngöôøi nghieân cöùu bieân soaïn laïi toaøn boä lyù thuyeát choáng Seùt theo trình töï heä thoáng vaø caùch söû duïng phaàn meàm MATLAB ñeå tính vuøng taäp trung töông ñöông, löïa choïn caáp baûo veä. Khi ñaõ hoäi ñuû caùc giaûi phaùp tieâu chuaån, ngöôøi nghieân cöùu tieán haønh tính toaùn thieát keá choáng Seùt cuï theå cho moät coâng trình nhaèm kieåm tra moái lieân heä giöõa lyù thuyeát vôùi phaàn thöïc haønh. Ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän theo keá hoaïch phaân boá thôøi gian nhö sau: - Tuaàn 1 : Choïn ñeà taøi - Tuaàn 2 vaø tuaàn 3 : Soaïn ñeà cöông - Tuaàn 4 : Thu thaäp döõ kieän - Tuaàn 5 : Xöû lyù döõ kieän - Tuaàn 6 ñeán tuaàn 7 : Vieát nhaùp vaø söûa chöõa - Tuaàn 8 vaø tuaàn 9 : Vieát vaø trình baøy baûng chính - Tuaàn 10 : Thôøi gian döï tröõ. V.PHAÂN TÍCH COÂNG TRÌNH LIEÂN HEÄ : Coâng trình lieân heä vôùi ñeà taøi: Xaây döïng phöông aùn choáng Seùt cho caùc coâng trình thoâng tin treân maïng vieãn thoâng Vieät Nam. Chuû ñeà taøi : Nguyeãn Vaên Duõng Coäng taùc vieân : Ñoã Minh Leâ Huy Tònh Nguyeãn Thò Taâm Nguyeãn Minh Tuaán Toång coâng ty Böu chính Vieãn thoâng Vieät Nam - Vieän Khoa hoïc kyõ thuaät Böu ñieän, Haø Noäi, 1996. A- PHAÀN TOÙM TAÉT :
  5. Ñeà taøi naøy ñöôïc vieát bao goàm 4 phaàn:  Phaàn I : Hieän traïng trang bò vaø tình traïng hö hoûng do Seùt gaây ra ñoái vôùi caùc coâng trình thoâng tin treân maïng vieãn thoâng Vieät Nam.  Phaàn II : Xaây döïng phöông aùn choáng Seùt.  Phaàn III : Moâ hình choáng Seùt taïi moät traïm lieân hôïp.  Phaàn IV : Phöông aùn löïa choïn caùc phaàn töû baûo veä. B- ÖU ÑIEÅM VAØ HAÏN CHEÁ CUÛA ÑEÀ TAØI : * Öu ñieåm : Caùc taùc giaû vieát ñeà taøi naøy ñaõ heä thoáng hoùa toaøn boä nhöõng kieán thöùc cô baûn coù lieân quan veà lónh vöïc choáng Seùt theo moät heä thoáng logic.  Ñeà taøi phi hôïp lyù vôùi quy trình keá hoaïch choáng Seùt cuûa nöôùc ta hieän nay.  Ñeà taøi ñöôïc söû duïng cho ñoái töôïng ñang tìm hieåu nghieân cöùu veà choáng Seùt nhaát laø caùc sinh vieân thuoäc caùc tröôøng kyõ thuaät, caùc kyõ sö, coâng nhaân kyõ thuaät... * Haïn cheá : Taùc giaû vieát ñeà taøi naøy mang naëng tính chuû quan. Haàu nhö khoâng noùi ñeán teân taøi lieäu tham khaûo naøo, keå caû taøi lieäu ngoaøi nöôùc ñeå cho ngöôøi ñoïc coù theå tham khaûo môû roäng theâm kieán thöùc cuûa mình. C- PHAÀN LIEÂN HEÄ : Ngöôøi nghieân cöùu ñaõ söû duïng moät soá baûng tra cöùu trong ñeà taøi naøy nhö: Baûng soá 3:”Soá ngaøy doâng trung bình trong naêm ôû moät soá ñòa phöông cuûa Vieät Nam”. Baûng soá 4, “ Giaù trò ñieän trôû suaát cuûa moät soá loaïi ñaát”.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2