intTypePromotion=1
ADSENSE

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 13

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

142
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những tác hại do sét đánh trực tiếp gây ra, gây thiệt hại lớn về ngừơi và tàisản, do đó phải yêu cầu lựa chọn cấp bảo vệ. Trong hầu hết các trường hợp, phải cân nhắc các yếu tố sau: • Công trình có nhiều người làm việc. • Dịch vụ trong công trình hoạt động liên tục. • Mật độ sét tại vùng xây dựng công trình. • Chiều cao công trình. • Công trình có hay không có chứa vật liệu cháy nổ, các di sản văn hoá không thể thay thế được. Tùy theo đặc điểm của công trình mà có thể lựa chọn cấp bảo vệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 13

 1. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Chương 13: Maõ nguoàn a) Demo function demo() t=(1:2:15)'*pi/8; x=sin(t); y=cos(t); fill(x,y,'r'); axis equal; text(0,0,'CHOÁNG SEÙT','color',[1 1 1],... 'fontname','Vni- times','fontsize',40,... 'HorizontalAlignment','center'); b) Giao dieän: *Tao cac giao dien pw=get(h1_Epw,'string'); if strcmp(pw,'anh') set(h1_Title1,'visible','off'); set(h1_CT,'visible','off'); set(h1_HCG,'visible','off'); set(h1_TPW,'visible','off'); set(h1_Epw,'visible','off'); set(h1_THE,'visible','on'); set(h1_Frame1,'visible','on'); set(h1_Frame2,'visible','on'); set(h1_Frame3,'visible','on'); set(h1_Frame4,'visible','on'); set(h1_Tlwh,'visible','on'); set(h1_TL,'visible','on'); set(h1_TW,'visible','on'); set(h1_TH,'visible','on'); set(h1_Ngmax,'visible','on'); TRANG 49
 2. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP set(h1_EL,'visible','on'); set(h1_EW,'visible','on'); set(h1_EH,'visible','on'); set(h1_ENgmax,'visible','on'); set(h1_TC,'visible','on'); set(h1_TC1,'visible','on'); set(h1_TC2,'visible','on'); set(h1_TC3,'visible','on'); set(h1_TC4,'visible','on'); set(h1_TC5,'visible','on'); set(h1_PC1,'visible','on'); set(h1_PC2,'visible','on'); set(h1_PC3,'visible','on'); set(h1_PC4,'visible','on'); set(h1_PC5,'visible','on'); set(h1_TKQ,'visible','on'); set(h1_TNd,'visible','on'); set(h1_TNc,'visible','on'); set(h1_TE,'visible','on'); set(h1_ENd,'visible','on'); set(h1_ENc,'visible','on'); set(h1_EE,'visible','on'); set(h1_BAction,'visible','on'); demo; end c) spkt load SPKT h0 = figure('Units','points', ... 'Color',[0 0 0], ... 'Colormap',mat0, ... 'FileName','SPKT', ... 'MenuBar','none', ... TRANG 50
 3. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'Name','HE CHUYEN GIA CHONG SET', ... 'NumberTitle','off', ... 'PaperPosition',[18 180 576 432], ... 'PaperUnits','points', ... 'Position',[0 21 480 324.75], ... 'Tag','Fig1', ... 'ToolBar','none',... 'DefaultaxesColor','none', ... 'DefaultaxesXColor',[1 0 1], ... 'DefaultaxesYColor',[1 0 1], ... 'DefaultaxesZColor',[1 0 1]); h1_axes = axes('Parent',h0, ... 'Units','pixels', ... 'CameraUpVector',[0 1 0], ... 'Color',[0 0 0], ... 'ColorOrder',mat1, ... 'Position',[232 45 386 314], ... 'Tag','Axes1', ... 'visible','off',... 'XColor',[1 0 1], ... 'YColor',[1 0 1], ... 'ZColor',[1 0 1]); h1_Title1 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0 0 0], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',20, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[37.5 242.25 405.75 59.25], ... 'String','TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA ÑIEÄN ÑIEÄN TÖÛ', ... TRANG 51
 4. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'Style','text', ... 'Tag','StaticText1'); h1_CT = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0 0 0], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',15, ... 'ForegroundColor',[0 1 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[43.5 198 96.75 19.5], ... 'String','Chöông trình', ... 'Style','text', ... 'Tag','StaticText2'); h1_HCG = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0 0 0], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',30, ... 'ForegroundColor',[0 0 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[57.75 129 395.25 37.5], ... 'String','XAÙC ÑÒNH MÖÙC BAÛO VEÄ CHOÁNG SEÙT', ... 'Style','text', ... 'Tag','StaticText3'); h1_TPW = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0 0 0], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',15, ... 'ForegroundColor',[0 1 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[124.5 54.75 102 21.75], ... TRANG 52
 5. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'String','Nhaäp maät khaåu', ... 'Style','text', ... 'Tag','StaticText4'); h1_Epw = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[233.25 56.25 84.75 18], ... 'Style','edit', ... 'callback','giaodien',... 'Tag','EditText1'); h1_THE = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0 1 0], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',18, ... 'ForegroundColor',[0.501960784313725 0 0.501960784313725], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[162.75 287.25 306.75 25.5], ... 'String','XAÙC ÑÒNH MÖÙC BAÛO VEÄ', ... 'visible','off',... 'Style','text', ... 'Tag','StaticText5'); h1_Frame1 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.501960784313725], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[3 7.5 150 315.75], ... 'Style','frame', ... 'visible','off',... 'Tag','Frame1'); TRANG 53
 6. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP h1_Frame2 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[9 222.75 138.75 79.5], ... 'Style','frame', ... 'visible','off',... 'Tag','Frame2'); h1_Tlwh = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.501960784313725], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',11, ... 'ForegroundColor',[0 1 0.250980392156863], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[12.75 304.5 129 16.5], ... 'String','Nhaäp caùc thoâng soá', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText6'); h1_TL = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[10.5 288 64.5 12], ... 'String','Thoâng soá L', ... 'Style','text', ... TRANG 54
 7. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'visible','off',... 'Tag','StaticText7'); h1_TW = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[10.5 269.25 64.5 12], ... 'String','Thoâng soá W', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText7'); h1_TH = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[10.5 249 64.5 12], ... 'String','Thoâng soá H', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText7'); h1_Ngmax = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... TRANG 55
 8. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[11.25 226.5 67.5 15.75], ... 'String','Thoâng soá Ngm', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText7'); h1_EL = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[81.75 285.75 63.75 15], ... 'Style','edit', ... 'string','0',... 'visible','off',... 'Tag','EditText2'); h1_EW = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[81 267 63.75 15], ... 'Style','edit', ... 'string','0',... 'visible','off',... 'Tag','EditText2'); h1_EH = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[81 247.5 63.75 15], ... 'Style','edit', ... 'string','0',... 'visible','off',... TRANG 56
 9. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'Tag','EditText2'); h1_ENgmax = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[81 227.25 63.75 15], ... 'Style','edit', ... 'visible','off',... 'string','0',... 'Tag','EditText2'); h1_TC = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.501960784313725], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',11, ... 'ForegroundColor',[0 1 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[21 202.5 112.5 16.5], ... 'String','Choïn caùc thoâng soá C', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText8'); h1_Frame3 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[8.25 110.25 138.75 90.75], ... 'Style','frame', ... 'visible','off',... 'Tag','Frame3'); h1_TC1 = uicontrol('Parent',h0, ... TRANG 57
 10. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[10.5 183.75 60.75 13.5], ... 'String','Choïn C1', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText9'); h1_TC2 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[11.25 165.75 60.75 14.25], ... 'String','Choïn C2', ... 'visible','off',... 'Style','text', ... 'Tag','StaticText9'); h1_TC3 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... TRANG 58
 11. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'Position',[11.25 149.25 60.75 12.75], ... 'String','Choïn C3', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText9'); h1_TC4 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[10.5 132 60.75 13.5], ... 'String','Choïn C4', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText9'); h1_TC5 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[10.5 114.75 60.75 14.25], ... 'String','Choïn C5', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText9'); h1_PC1 = uicontrol('Parent',h0, ... TRANG 59
 12. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'Units','points', ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[81 184.5 63.75 15.75], ... 'String','0.25|0.5|1.0|1.0', ... 'Style','popupmenu', ... 'Tag','PopupMenu1', ... 'visible','off',... 'Value',1); h1_PC2 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[81 166.5 63.75 15.75], ... 'String','0.5|1.0|2.0', ... 'Style','popupmenu', ... 'Tag','PopupMenu1', ... 'visible','off',... 'Value',1); h1_PC3 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[80.25 148.5 63.75 15.75], ... 'String','0.5|1.0|2.0|3.0', ... 'Style','popupmenu', ... 'Tag','PopupMenu1', ... 'visible','off',... 'Value',1); h1_PC4 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[80.25 130.5 63.75 15.75], ... 'String','0.5|1.0|3.0', ... TRANG 60
 13. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'Style','popupmenu', ... 'Tag','PopupMenu1', ... 'visible','off',... 'Value',1); h1_PC5 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[80.25 112.5 63.75 15.75], ... 'String','1.0|5.0|10.0', ... 'Style','popupmenu', ... 'Tag','PopupMenu1', ... 'visible','off',... 'Value',1); h1_TKQ = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.501960784313725], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',11, ... 'ForegroundColor',[0 1 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[37.5 96 73.5 13.5], ... 'String','Caùc keát quaû', ... 'visible','off',... 'Style','text', ... 'Tag','StaticText10'); h1_Frame4 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[8.25 11.25 138.75 81.75], ... 'Style','frame', ... TRANG 61
 14. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'visible','off',... 'Tag','Frame4'); h1_TNd = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 0], ... 'ForegroundColor',[1 0 0.501960784313725], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[14.25 75 53.25 12.75], ... 'String','Nd :', ... 'visible','off',... 'Style','text', ... 'Tag','StaticText11'); h1_TNc = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 0], ... 'ForegroundColor',[1 0 0.501960784313725], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[13.5 56.25 53.25 12.75], ... 'String','Nc :', ... 'visible','off',... 'Style','text', ... 'Tag','StaticText11'); h1_ENd = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[80.25 72.75 64.5 15], ... 'Style','edit', ... 'visible','off',... 'string','0',... 'Tag','EditText3'); TRANG 62
 15. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP h1_ENc = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[81 54.75 64.5 15], ... 'Style','edit', ... 'visible','off',... 'string','0',... 'Tag','EditText3'); h1_TE = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 0], ... 'ForegroundColor',[1 0 0.501960784313725], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[13.5 36 53.25 12.75], ... 'String','E :', ... 'visible','off',... 'Style','text', ... 'Tag','StaticText11'); h1_EE = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[80.25 36.75 64.5 15], ... 'Style','edit', ... 'visible','off',... 'string','0',... 'Tag','EditText3'); h1_BAction = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ... TRANG 63
 16. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',15, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[9 13.5 137.25 21], ... 'String','Tính toaùn', ... 'callback','TinhToan,set(h1_axes,''visible '',''on'')',... 'visible','off',... 'Tag','Pushbutton1'); d) tính toan %Nhap cac thong so tinh toan %Tinh Nd L=get(h1_EL,'string'); L=str2num(L); W=get(h1_EW,'string'); W=str2num(W); H=get(h1_EH,'string'); H=str2num(H); Ngmax=get(h1_ENgmax,'string'); Ngmax=str2num(Ngmax); Ac=L*W+6*H*(L+W)+9*pi*H^2; %Chãn C1 choiceC1=get(h1_PC1,'value'); if choiceC1==1,C1=0.25 ; elseif choiceC1==2,C1=0.5 ; elseif choiceC1==3,C1=1.0; elseif choiceC1==4,C1=3.0 ; end Nd=Ngmax*Ac*C1*10^(-6); set(h1_ENd,'string',Nd); TRANG 64
 17. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP %TÛnh Nc %Chãn C2 choiceC2=get(h1_PC2,'value'); if choiceC2==1,C2=0.5 ; elseif choiceC2==2,C2=1.0; elseif choiceC2==3,C2=2.0 ; end %Chãn C3 choiceC3=get(h1_PC3,'value'); if choiceC3==1,C3=0.5 ; elseif choiceC3==2,C3=1.0; elseif choiceC3==3,C3=2.0 ; elseif choiceC3==4,C3=3.0 ; end %Chãn C4 choiceC4=get(h1_PC4,'value'); if choiceC4==1,C4=0.5 ; elseif choiceC4==2,C4=1.0; elseif choiceC4==3,C4=3.0 ; end %Chãn C5 choiceC5=get(h1_PC5,'value'); if choiceC5==1,C5=1.0 ; elseif choiceC5==2,C5=5.0; elseif choiceC5==3,C5=10.0 ; end C=C2*C3*C4*C5; Nc=5.5/C; set(h1_ENc,'string',Nc); if Nd
 18. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP else E=1-Nc/Nd; set(h1_EE,'string',E); if (E>0.98),set(h1_THE,'FontName','Vni- times', ... 'FontSize',15,'string','BAÛO VEÄ CAÁP 1 + BOÅ SUNG'); elseif (E>=0.95)&(E=0.8)&(E0)&(E
 19. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP x1=[0 L];y1=[2*H+2 2*H+2];plot(x1,y1,'-- '); text(L/2,2*H-1,' \downarrow L','fontsize',8,'color','r'); x2=[L L];y2=[2*H+2 H+2];plot(x2,y2,'--'); x3=[L 0];y3=[H+2 H+2];plot(x3,y3,'--'); %w Lª chiÒu rèng x4=[0 W];y4=[2*H+2 2.25*H+2];plot(x4,y4,'- -'); x5=[W L+W];y5=[2.25*H+2 2.25*H+2];plot(x5,y5,'--'); x6=[L+W L];y6=[2.25*H+2 2*H+2];plot(x6,y6,'--'); text(L+1,2*H+1,'\uparrow W','fontsize',8,'color','r'); x7=[L+W L+W];y7=[2.25*H+2 1.25*H+2];plot(x7,y7,'--'); x8=[L+W L];y8=[1.25*H+2 H+2];plot(x8,y8,'- -'); title('Kích thöôùc toaø nhaø','Fontname','Vni-times',... 'fontsize',15,'color','y'); %axis off hold off global h subplot(2,1.65,3.3); h=rectangle('Position',[0,0,(6*H)+W,(6*H)+ L],... 'Curvature',[0.8,0.4],... 'LineWidth',2,'FaceColor','r','EdgeColor', 'r'); title('Dieän tích töông ñöông AC','Fontname','Vni-times',... 'fontsize',15,'color','y'); TRANG 67
 20. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRANG 68
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2