intTypePromotion=1

Bích huyết kiếm - tập 20

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
116
lượt xem
25
download

Bích huyết kiếm - tập 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 20

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -425- Håi thø hai m­¬i O¸n phÉn nãi chuyÖn x­a TiÒu tuþ dÞ ®­¬ng thêi ª iTu Uyɶ ÷li ÎLï¶ d{íi BCy kiÖu, clØ cn¬ ÎlÊy óï¶ ÎT¶ µlu kiÖu klT¶l cl¹y ¶l{ ó«y, ¬íi l«y ¶lN¶ã ¶ã{êi µlu Bg BÒu hp vâ oÜ cni ÎL«¶ã cn. ªlÊy vËy ¶p¶ã lmi lsn¶ã oî. rbc Êy hp ¬è« §a¶ã ãig h¹¶l óuïÎ x{m¶ã, d{íi BCy kiÖu cò¶ã kÕÎ ó¨¶ã, óÞ lmi Îlë cñ« ¶p¶ã L« lmi ¶g¶ã, ó¨¶ã Bg lg« Îlp¶l ¬éÎ ãiäÎ ¶{íc clny xuï¶ã. Uyɶ ÷li Bp¶l µlni BÉ cls ¶{íc ó¨¶ã ¶lá ãiäÎ BÇy l«i ¬C, kla¶ã hÊy Ϋy ã¹Î Bi oî lmi Bé¶ã BËy ¬éÎ ÎÝ hp Ïp ªliÕÎ ªlñ óiÕÎ hiÒ¶. §i B{îc _????_, óç¶ã ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlÐÎ hí¶, kiÖu ¶ãõ¶ã ¶ã«y h¹i. Råi ¶ãle Îiն㠶gi cñ« ¬éÎ ¶ã{êi Bp¶ a¶ã quCÎ hí¶: - ¸s¶ ÎiÖ¶ Îú lä Ïp ki«, ¬«u L« B©y h∙¶l clÕÎ. Uyɶ ÷li ¶ã¹c ¶liT¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªiն㠶gi que¶ Îluéc hS¬, kla¶ã óiÕÎ hp «i ÎlÕ?” r¹i ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã klCc h« hí¶: - ÷ãò §éc GiCs cCc ¶ã{mi lsp¶l lp¶l ¶l{ ÎlÕ, kla¶ã ¶ãê cò¶ã cg ¶ãpy la¬ ¶«y. Uyɶ ÷li ãiùÎ ¬×¶l ¶ãlÜ: “å, ¶ã{êi ¶py hp ¼Ó¶ ªö Ïs« Låi, c߶ ¶ã{êi ¶gi Îlø ¶lÊÎ hp o{ luy¶l cñ« a¶ã Ϋ §å¶ã ÏuyÒ¶ B¹s ¶l©¶.” Råi ¶p¶ã ¶ãle xu¶ã qu«¶l cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi Bi Îíi, clSc hp cg LÊÎ ¶liÒu ¶ã{êi B∙ ó«s v©y cliÕc kiÖu ¶py Låi. ®ä¶ µlu kiÖu BÉ xuï¶ã LbÎ klÝ ãiíi L« clï¶ã cù, Uyɶ ÷li kÐs ¬éÎ ãgc vni cle kiÖu hT¶, ¶l׶ ÎLé¬ L« ¶ãspi, ÎlÊy ãgc µlÝ« §a¶ã cg óï¶ ¶¨¬ ¶ã{êi BÒu ¬Æc Cs B¹i oÜ, Ϋy cǬ kiÕ¬, ¶ã{êi Bø¶ã ÎL{íc l׶l ¶l{ hp §å¶ã ÏuyÒ¶ B¹s ¶l©¶. ÷p¶ã ¶ãlÜ: “¸lSc ó« ¬ÆÎ ª©y, ÷«¬, ®Sc ki« BÒu cg ¶ã{êi ó«s v©y cn. §©y hp µlCi Vâ §«¶ã B¹i cö Îíi ÎLn Îlè cò¶ã ¶T¶?” ¸lØ ÎlÊy Îl©¶ kiÖu lmi Bé¶ã ¬éÎ cCi, Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ ¶lny L« ¶ãspi kiÖu vp quCÎ hí¶: - ªlñy V©¶ B¹s ÎÆc B∙ clÕÎ cl{«? ¸Cc ¶ã{êi ÎCs 㫶 ÎlËÎ, ¬uï¶ hp¬ ã× Î« ¶ps? §å¶ã ÏuyÒ¶ BCµ: - ¾{ luy¶l clb¶ã Ϋ, Ïsp¶ã ¼éc B¹s ÎL{ë¶ã ó©y ãiê ë B©u, ¶gi ¬«u L« Îl× klái óÞ dÇy vß. Ïp ªliÕÎ ªlñ cn c{êi ¬éÎ låi Låi víi ãiä¶ã ¶lu ¬× ¶gi: - ¾{ µlô cñ« cCc ¶ã{êi cg µlni hp Bø« ÎLt hT¶ ó« B©u ¬p cCc ¶ã{mi lái Îai hÊy ¶ã{êi vp cCc ¶ã{êi cg ãi«s o{ µlô cñ« cCc ¶ã{mi cls Îai ÎLa¶ã ¶s¬ B©u, µlni ÎlÕ kla¶ã? ªlai B{îc, clb¶ã Ϋ cè¶ã hp ¶ã{êi ÎLs¶ã vâ h©¬ cn, Îai ãibµ cCc ¶ã{mi Î׬ kiÕ¬ cls, ¬iÔ¶ a¶ã Ϋ ¬éÎ Îl©¶ ¬éÎ ¬×¶l h{u h¹c óT¶ ¶ãspi kla¶ã «i ÎLa¶ã ¶s¬ BÕ¶ Îl× Îéi ¶ãliÖµ ÎlËÎ! Uyɶ ÷li ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl× L« ¬ô ¶Çy x{« vÓ¶ ¶gi cCi ãiä¶ã ᶠp ᶠt¶ ¶py, ÎL{íc ki« ¬×¶l cø Î{ë¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¬ô Êy cø hp¬ ÎLß ¶l{ vËy, ó©y ãiê Ϋ ¬íi óiÕÎ Bg hp ¬éÎ Îlgi que¶ cñ« ¶p¶ã.” ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -426- - ÷ãò §éc GiCs cCc ¶ã{mi Bi BÕ¶ B©u lsp¶l lp¶l BÕ¶ BÊy, ¶ãpy la¬ ¶«y oH cls ¶ã{mi óiÕÎ où Cc ãin Cc óCs ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ÷gi Bs¹¶ B¹s oÜ cǬ kiÕ¬ ÎiÕ¶ hT¶ ÎL{íc. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - PlCi Vâ §«¶ã B{îc x{¶ã hp kiÕ¬ ÎluËÎ clC¶l Îa¶ã, ó׶l Îl{ê¶ã kla¶ã dC¬ qu«¶ã ¬i¶l clC¶l B¹i BÕ¶ kiÕ¬ Î׬ Ϋ ó©y ãiê óiÕÎ ãiCs clb¶ã Ϋ cg ¶liÒu ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã h¹i quû quyÖÎ hж hbÎ ÎLï¶ h¹i B©y Bg¶ B{ê¶ã Ϋ, lp lp, l× l×, l« l«... ¸lØ ÎLs¶ã ãi©y hCÎ ¶p¶ã Bæi ¬ÊÎ ãiä¶ã c{êi, ÎiÕ¶ã c{êi cl{« døÎ B∙ ¶ãle ¬éÎ ¶ã{êi ë ãgc ª©y ®Sc ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã LÊÎ ÎlT Îln¬, clSc ¶ã{êi Bg B∙ óÞ ¶p¶ã l¹ Béc Îlñ Låi, ÎiÕµ Îles Bg ÎiÕ¶ã h« lÐÎ cl{ëi Lñ«, ÎiÕ¶ã klÝ ãiíi v« cl¹¬ _????_. rǶ ¶py µlCi Vâ §«¶ã xuÊÎ Bé¶ã ÎLä¶ æ, ¶ã{êi cg ¬ÆÎ ë B©y BÒu hp ¶lN¶ã c«s Îlñ, dè vâ ca¶ã cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ c«s c{ê¶ã BÕ¶ B©u cò¶ã kla¶ã o«s xa¶ã L« klái v߶ã v©y. §C¶l B{îc ¬éÎ hbc, óï¶ ÎT¶ µlu kiÖu ÎL{íc o«u ÎLb¶ã kiÕ¬ lsÆc óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã, óÞ clÕÎ. Uyɶ ÷li ¶»¬ yT¶ d{íi BCy kiÖu kla¶ã dC¬ cù« quËy. ÷p¶ã ÎlÊy kiÕ¬ µlCµ cñ« µlCi Vâ §«¶ã ¶l«¶l ¶lѶ vp liɬ Béc qun cg óÝ quyÕÎ Béc BCs cñ« ¬a¶ µlCi lä, ¶p¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷¨¬ ¶ä ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶løÎ c{ ¬p µlC Ϋ¶ r{ì¶ã ÷ãli KiÕ¬ µlCµ hp v× óä¶ lä ãƵ Ϋy c«s Îlñ, BÆc óiÖÎ c«s c{ê¶ã lä ¬íi clÞu óÞ klSc clÕ ¶l{ vËy, c߶ ¶lN¶ã kiÕ¬ klCcl Îl{ê¶ã quyÕÎ kla¶ã µlni hp BÞcl Îlñ cñ« ¬a¶ l¹ µlCi Vâ §«¶ã.” ÷p¶ã BÞ¶l hg BÇu L« ¶l{¶ã oî BT¬ kluy« µlCi Vâ §«¶ã liÉu ¶lǬ ¶p¶ã hp ãiCs lNu ÷ãò §éc GiCs xa¶ã h¹i Îʶ ca¶ã ¶lì BÞcl kla¶ã ¶æi cg µlni ¶ãuy BÕ¶ Îl©¶ kla¶ã. ÷T¶ ¶p¶ã Bp¶l µlni ¶»¬ yT¶ ¬p xe¬ l«i óT¶ cliÕ¶ BÊu. rbc Êy, lm¶ l«i ¬{mi Îl«¶l ÎL{ê¶ã kiÕ¬ ó«s v©y Ïp ªliÕÎ ªlñ qun ¶liT¶ hîi l¹i va cè¶ã, ¬Êy clôc ¶ã{êi ó«s v©y ¶p¶ã vÓ¶ ÎLǬ Îܶl ø¶ã cliÕ¶. ¼éÎ B¹s ¶l©¶ ÎLt Îuæi ¶g¶ã h߶ã Îʶ ca¶ã ¬¹¶l vps óÞ ¶ã«y ªliÕÎ c©u cñ« ¶p¶ã ¬gc ¶ã«¶ã ¬éÎ cCi vps ón v«i clÕÎ ãiÊc Îøc Îlêi ιi clç, ¶lê cg ¶ã{êi ó¹¶ cøu ¶ã«y L« klái clç Bg ¬íi ÎlsCÎ clÕÎ. r¹i BC¶l ÎlT¬ ¬Êy clôc liÖµ ¶N«, Ïp ªliÕÎ ªlñ lmi oøc kЬ dǶ. ¼Ó¶ ªö Ïs« ¬éÎ kiÕ¬ B©¬ Îíi, ¶lS¬ cæ ¶p¶ã ¬p clЬ... ÷p¶ã ¶Ð BÇu ÎLC¶l ÎlÕ kiÕ¬ Bg, óT¶ c¹¶l h¹i cg l«i ¬òi kiÕ¬ Îʶ ca¶ã Îíi, clØ ¶ãle “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¬éÎ vËÎ ã× h¨¶ Îíi BCy kiÖu. Uyɶ ÷li ¶lÆÎ hT¶ xe¬ Îl× L« Bg hp ¶ö« cCi kluyT¶ Ϋi cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ. ÷p¶ã võ« ¬õ¶ã võ« hs, ¬õ¶ã hp µle¶ ¶Çy Ïp ªliÕÎ ªlñ klg ÎlsCÎ klái ÎC¶l ¬¹¶ã, ÎLõ B{îc ¬éÎ B¹i Bïi Îlñ cls ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, c߶ hs hp ¶lì Ïp ªliÕÎ ªlñ clÕÎ, ªl«¶l ªl«¶l liÖ¶ ãiê kla¶ã óiÕÎ óÞ ãi«¬ cǬ ë B©u, óé l¹ vp ãiCs clb¶ã cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ kla¶ã óiÕÎ cg clÞu ãi«s ÎLn ¶p¶ã ªl«¶l ªl«¶l cls ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã... r¹i BÊu ÎlT¬ l«i ¬{mi ¬Êy liÖµ ¶N«. Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ BÇu óè Îgc Lïi _????_ kla¶ã c߶ lmi oøc B©u ¬p µln¶ ø¶ã ¶N«. §å¶ã ÏuyÒ¶ B¹s ¶l©¶ L« hÖ¶l ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¬Êy clôc Îl«¶l kiÕ¬ óç¶ã ¶liT¶ Îl©u h¹i, Îæ cløc Îlp¶l ¬éÎ cCi h{íi kiÕ¬ ÎLS¶ã xg« ¶l{ ó¹c v©y clÆÎ Ïp ªliÕÎ ªlñ. §å¶ã ÏuyÒ¶ quCÎ lái: - ÏiÖ¶ ãiê o{ µlô clb¶ã Ϋ ë B©u? ¤¶ã Ϋ c߶ oï¶ã l«y hp kluÊÎ Låi, ¶gi ¬«u. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -427- Ïp ªliÕÎ ªlñ kѵ ki¬ c©u h¹i d{íi ¶Ccl, Îõ Îõ clni cluïÎ h¹i BÇu Îgc. ®ç¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã c{êi ¶lÑ, ¬gc oSÎ cñ« ¶p¶ã ¶l«¶l ¶l{ clíµ, h¹i ¬éÎ B¹s ¶l©¶ cñ« µlCi Vâ §«¶ã óÞ Îl{m¶ã Låi. ¼äi ¶ã{êi cn ãi˶, ÎL{ê¶ã kiÕ¬ BÒu Îʶ ca¶ã ¶l{ vò ó∙s. ªlÊy ¶p¶ã Îl©¬ Béc quC, kla¶ã «i c߶ ¶É ¶«¶ã ã× ¶N«. Uyɶ ÷li ÎLa¶ã ÎlÊy Ïp ªliÕÎ ªlñ oSµ ¶ãuy liɬ Îíi ¶mi BéÎ ¶liT¶ ¶ãle ÎlÊy B»¶ã x« cg ÎiÕ¶ã cßi vä¶ã Îíi. Ïp ªliÕÎ ªlñ hiÒ¶ c{êi ¶gi: - ªlñ l¹ cñ« Ϋ B∙ Îíi ki« Låi, cCc ¶ã{mi kla¶ lå¶ Îl× cl¹y ¶ã«y Bi, ó»¶ã kla¶ã lïi óÊÎ c˵ BÊy! Uyɶ ÷li ¶ãlÜ: “÷Õu kla¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy lä B«¶ã clЬ ãiÕÎ ¶l«u clÝ Îö ¬p clØ ¶ãle ¬Êy hêi dƶ óns võ« ¶lu ¬× võ« ¬ËÎ ÎliÕÎ Îl× «i cò¶ã liÉu hǬ ¶p¶ã B«¶ã Bè« víi ¶ã{êi yTu, clí kla¶ã µlni B«¶ã ¬éÎ ¬ÊÎ ¬éÎ c߶ víi kt BÞcl.” §å¶ã ÏuyÒ¶ kTu ãäi cCc o{ BÖ: - ¸lb¶ã Ϋ l∙y ¬«u ãini quyÕÎ ¶ã«y cs¶ ÎiÖ¶ Îú ¶py B∙! ¼äi ¶ã{êi Îʶ ca¶ã ¶ãpy cp¶ã ¬¹¶l. ¸lØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ, Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ óÞ Îl{m¶ã hiÒ¶ l«i vÕΠιi ¶mi Bèi Låi ¶l{¶ã ¶p¶ã vÓ¶ Î{mi c{êi ¶l{ Îl{ê¶ã. ¼éÎ B¹s ¶l©¶ ÎLt Îuæi ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ, kla¶ã ¶lÓ¶ Îl©¬ ÎLa¶ã ÎlÊy ÎlÕ ¶py ¬p óÞ hs¹¶ kiÕ¬ µlCµ, Ϋ ÎlÊy cg µlni Îéi ¶ãliÖµ kla¶ã? ÷ãlÜ Bs¹¶ clp¶ã hiÒ¶ quCÎ ¬S¶ã: - ¸a Bõ¶ã c{êi ¶N«, cg B{îc kla¶ã? Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - VÞ B¹s ÎL{ë¶ã ¶Çy ¶gi ã× ÎlÕ? §¹s ¶l©¶ ¶ä ¶ãȶ ¶ã{êi L« B«¶ã BÞ¶l ÎLn hêi, óç¶ã ÎlÊy C¶l oC¶ã hge ¬SÎ ¬éÎ cCi, ¼Ó¶ ªö Ïs« véi ãäi: - ¸È¶ Îl˶! ÷l{¶ã B∙ ¬ué¶ Låi, B¹s oÜ B∙ óÞ Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬gc ¬éÎ cCi Ki¬ c©u vps ãiN« h{¶ã Låi. ªiÕ¶ã cßi vä¶ã Îíi cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ¶lé¶ ¶lÞµ, §å¶ã ÏuyÒ¶ µlni cli« L« ÎC¬ Ϋy c«s Îlñ ÎiÕ¶ hT¶ ¶ãlT¶l cliÕ¶ vp cn¶ ÎLë, clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, ÎC¬ ¶ã{êi Bg B∙ Îln¬ ó¹i hèi xuï¶ã. §å¶ã ÏuyÒ¶ h¹i µlni µlCi ÎC¬ o{ BÖ klCc hT¶ ÎiÕµ viÖ¶. ÷lê vËy, Ïp ªliÕÎ ªlñ B{îc ¶lÑ Î«y lM¶. ªuy §å¶ã ÏuyÒ¶ víi ¬Êy Ϋy c«s Îlñ vÓ¶ ¶ç hùc Îʶ ca¶ã, ¶p¶ã kla¶ã óÞ ¶ãuy liɬ ¶l{ ÎL{íc ¶N«. ÷l{¶ã ¶p¶ã ¬uï¶ µlC v߶ã v©y BÉ ÎiÕ¶ hT¶ µlïi lîµ víi óä¶ Îíi cøu viÖ¶ cò¶ã kla¶ã B{îc. rbc ¶Çy l«i óT¶ B∙ Îíi clç ¶ã«¶ã oøc ¶l«u, kla¶ã óT¶ ¶ps lm¶ vp cò¶ã kla¶ã óT¶ ¶ps kЬ cn. §C¶l B{îc ¬éÎ hbc, ¬éÎ B¹s oÜ kTu h«: - Giái hS¬! Giái hS¬! ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l ó« Îl»¶ã ãi«¶ ÎÆc óC¶ ¶{íc ki«, clb¶ã ¬py cò¶ã BÕ¶ BÊy p? ¼éÎ ¶ã{êi ÎiÕ¶ã klp¶ klp¶ ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋs BÕ¶ Îl× B∙ o«s? §∙ óiÕÎ clb¶ã Ϋs hîi l¹i, ¬«u ó{íc Bi! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -428- Uyɶ ÷li ki¶l ¶ã¹c ¶ãlÜ ÎlǬ: “®« ÎT¶ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l ¶Çy cluyT¶ ¬a¶ kliTu klÝcl, hy ãiC¶ ¬uï¶ l∙¬ l¹i cl« Ϋ, Lâ Lp¶ã clb¶ã B∙ óÞ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã óSÎ ÎLgi, ¶lê cl« Ϋ ãi«s cls qu«¶ ÎLi µlñ ÷«¬ Ki¶l Låi, ιi o«s clb¶ã h¹i L« B©y B{îc ¶lØ? ¸lM¶ã hH clb¶ã B∙ v{îÎ ¶ãôc l«y hp óä¶ Îl«¬ qu«¶ B∙ ¨¶ ÎiÒ¶ cñ« clb¶ã ¬p Îln clb¶ã L«?” rbc Êy óT¶ ÷ãò §éc GiCs viÖ¶ ÎLî cp¶ã Îíi cp¶ã Ba¶ã, ÎlÊy vËy, §å¶ã ÏuyÒ¶ L« hÖ¶l cls «¶l e¬ µlCi Vâ §«¶ã LbÎ hui. ÷lê ë x{« ¶«y vÓ¶ huyÖ¶ Î˵ que¶ ÎiÕ¶ ÎlsCi BÒu cg ¬ùc Îl{íc, Ïp ªliÕÎ ªlñ ÎlÊy óT¶ Vâ §«¶ã Îuy ó¹i ¬p kla¶ã cg vt ã× ls«¶ã ¬«¶ã vp hs¹¶ x¹ cn ¶T¶ cò¶ã kla¶ã dC¬ L« hÖ¶l cls Buæi Îles, clØ c{êi ¶gi: - §{îc Låi, cCc ó¹¶ h¹i Bè« ãiì¶ Îai ¶lÐ? ªiÉu ¬uéi xi¶ ÎlÊÎ hÔ kla¶ã ÎiÔ¶ ¶N«. ÷ã{êi cñ« µlCi Vâ §«¶ã hbc Îíi LÊÎ BéÎ ¶liT¶, hbc Bi cò¶ã ¶l«¶l, clØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ kla¶ã c߶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã d«s kiÕ¬ ã× ¶N«, clØ c߶ h¹i ÎiÕ¶ã ãig vè vè vp ¶lN¶ã ÎuyÕÎ h¹¶l óuïÎ x{m¶ã. Uyɶ ÷li hg ¬SÎ ¶l׶, ÎlÊy ÎLT¶ qu∙¶ã B{ê¶ã µlÝ« §a¶ã ¬éÎ óä¶ ¬Êy clôc ¶ã{êi, µlÝ« ª©y cò¶ã cg ¬Êy clôc ¶ã{êi Bø¶ã Îô h¹i. ¼éÎ ¶ã{êi Bp¶ óp ¨¶ ¬Æc hïi lp¶l klÊÎ ¶gi: - ªi¶ Îøc clb¶ã ¶g cò¶ã Îi¶l Îla¶ã BÊy ¶lØ? ®iÕÎ Lâ ¶ã«y la¬ ¶«y óT¶ clb¶ã Ϋ cg ¬Êy clôc ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã ¬p clb¶ã B∙ BÕ¶ BC¶l Î˵ kÝcl ¶ã«y B{îc Låi! Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ¸ò¶ã ¬«y, ca Be¬ viÖ¶ ói¶l Îíi cøu ¶l«¶l h¹i ÎlT¬ óï¶ óCc lä ¤¶ vp ó« ó¹¶ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l cò¶ã cg ¬ÆÎ cn B©y ¬íi BC¶l Buæi B{îc óä¶ B¹s oÜ Êy Bi, clí kla¶ã ó©y ãiê B∙ clSc ã× Buæi B{îc óä¶ lä klái ¶mi B©y? ¼éÎ a¶ã cô L©u ó¹c ¶gi: - PlCi Vâ §«¶ã cg hiT¶ kÕÎ víi µlCi Ïs« ¾m¶ kla¶ã? r¹i ¬éÎ ¶ã{êi ãiä¶ã klp¶ klp¶ ¶gi: - ®«¶ã Ki¬ rs¶ã víi Îl»¶ã ¶l∙i cs¶ lä ViT¶ B∙ hiT¶ kÕÎ víi ¶l«u vps ¬éÎ óä¶. A¶l e¬ clb¶ã Îai B∙ xö dô¶ã ¬{î¶ d«s ãiÕÎ ¶ã{êi, cCi kÕ hy ãiC¶ Bg Îl× Îl»¶ã lä ViT¶ ki« ÎÊÎ µlni ã©y lʶ víi µlCi Vâ §«¶ã. ¤¶ã cô _????_ - Ï«y hS¬! §É clb¶ã ¶g Îp¶ oCÎ hÓ¶ ¶l«u ÎïÎ lm¶ lÕÎ. ¼Êy hêi cñ« ¬Êy ¶ã{êi ¶py kliÕ¶ Uyɶ ÷li ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “Plni Låi, µlni Låi, ãiÕÎ clÕÎ cl« Ϋ L« hp ó« ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc ¶Çy!” ÷p¶ã BÞ¶l ¶ãle ÎlT¬ ¶N«, ¶ãê B©u Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ hT¶ Îiն㠶gi: - ªÊÎ cn vps ÎLs¶ã cu¶ã Bi! KiÖu ¶py cò¶ã kla¶ã ¶ãåi ¶N«. ¼äi ¶ã{êi è« cn Bi. Ïp ªliÕÎ ªlñ, ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l vp óï¶ a¶ã h∙s Bi ÎL{íc, c߶ cCc ¶ã{êi klCc Bi o«u. ¸lê lä Bi klC x« Låi, Uyɶ ÷li ¬íi ë ÎLs¶ã BCy kiÖu clui L«, ¶l׶ xu¶ã qu«¶l, ¶p¶ã ÎlÊÎ ki¶l, Îl× L« ¶mi Bg hp ÎL{íc cö« cʬ Îlp¶l vp ÎLa¶ã ÎlÊy óä¶ Ïp ªliÕÎ ªlñ Bi ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã cu¶ã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -429- Uyɶ ÷li kla¶ã dC¬ ¶ãõ¶ã h¹i ë ¶mi Bg, véi qu«y ¶ã«y ÎLë vÒ, kÉ lÕÎ où ÎlÉ BÇu Buai cls ªlõ« ¸lÝ ¶ãle. ÷l׶ ¶p¶ã ¬éÎ hbc, ªlõ« ¸lÝ ãim ¶ãg¶ Ϋy cCi hT¶ kle¶ ¶ãîi ¶gi: - ªiTu ca ¶{m¶ã ÎlËÎ hp c«¶ ÎL{ê¶ã! Uyɶ ÷li ¬Æc lmi Bá, hiÒ¶ quú xuï¶ã vCi. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎiÖ¶ ãim Ϋy L« Bì ¶p¶ã dËy, clØ ¶Ð ¬×¶l L« ÎLC¶l vp kln¶ã klCi ÎLn hêi L»¶ã: - ¼ïi Îlè cñ« hÖ¶l Îa¶ B¹i ¶l©¶, Îai xi¶ ãC¶l vCc cls, ¶Õu ªiTu ca ¶{m¶ã c߶ cø lp¶l B¹i hÔ ¶l{ ÎlÕ ¶py hp kli¶l Îai BÊy. ¸lp¶ã hȬ óȬ ãi©y hCÎ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ViÖc ¶py kla¶ã ÎlÉ clˬ ÎLÉ B{îc, Îai µlni vps ÎLs¶ã cu¶ã Bi kiÕ¬ óä¶ clb¶ã ¶ã«y. Uyɶ ÷li ¶gi: - ÷lN¶ã ãi«¶ ÎÆc ¶py kla¶ã liÉu ιi o«s clb¶ã h¹i vps B{îc ÎLs¶ã lsp¶ã cu¶ã ¶éi viÖ¶ ¶l{ ÎlÕ? ªLs¶ã cu¶ã cʬ vÖ Îl©¬ ¶ãliT¬, ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¬éÎ ¬×¶l L« vps ÎLs¶ã Bg e kla¶ã ÎiÖ¶ hS¬ B©u. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Kla¶ã o«s, Îai cg ¬éÎ vËÎ ¶py, clݶl L« B∙ oí¬ µlni dè¶ã BÕ¶ ¶g, cg ¶ãê B©u Îõ kli Îíi ki¶l o{ BÕ¶ ãiê, xny L« ¶liÒu cluyÖ¶ h¹ quC, Îai kla¶ã cg Îl× ãiê Bi, ó©y ãiê Îl× ¶l©¶ ÎiÖ¶ viÖc cñ« ca, Îai Bi cn ¬éÎ ÎlÉ. ÷gi xs¶ã ¬gc Îbi hÊy ¬éÎ µls¶ã Îl{ L«, Îl× L« hC Îl{ ¶Çy cñ« ¼∙¶ ¸l©u ¸öu V{m¶ã §« ÷lÜ ¸æ¶ viÕÎ cls ªlCi GiC¬ ªps Ïg« ªluǶ vp ds Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B{« Bi. ®iÕÎ cCi Îl{ ¶py cg ¶ãpy xö dô¶ã Îíi, cls ¶T¶ clp¶ã ¬íi ãiN h¹i BÉ BÕ¶ ó©y ãiê Be¬ L« xö dô¶ã. Uyɶ ÷li cn ¬õ¶ã ¶gi: - ªlÕ Îl× l«y hS¬! ªiÉu ¬uéi xi¶ Îles ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Bi, ãin ÎL«¶ã hp¬ Îl{ Bå¶ã cñ« ª{í¶ã ca¶ã. ®iÕÎ ¶p¶ã ¬uï¶ clݶl Ϋy ¬×¶l ãiÕÎ clÕÎ kt Îlè, Bg cò¶ã hp h߶ã liÕu, kla¶ã ÎlÉ kluyT¶ c«¶ B{îc, clp¶ã Bp¶l µlni ãËÎ BÇu ¶l˶ hêi. ÷»¬ ÎLï¶ d{íi BCy kiÖu ¶ö« BT¬, ¬ÆÎ ¬òi vp ¶ã{êi BÇy ¶lN¶ã óôi óƬ, Uyɶ ÷li µlni véi vps ¶lp ÎLs¶ã Lö« ¬ÆÎ vp Îl«y Cs. ¼éÎ hCÎ o«u, ¶p¶ã qu«y ÎLë L«, h¹i Îlp¶l ¬éÎ Îl{ Bå¶ã Bѵ BH Låi. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ªai kla¶ã ÎlÉ ãäi ca hp ªiTu ca ¶{m¶ã B{îc B©u ¶lÐ. Uyɶ ÷li võ« c{êi võ« BCµ: - ª{í¶ã ca¶ã cø viÖc ãäi Îai hp Îl»¶ã UyT¶ cò¶ã B{îc, ¶ã{êi klCc c߶ Î{ë¶ã hp Îl»¶ã ¸lж vp Îl»¶ã DÜ« ã× Bg, clø cg «i óiÕÎ B©u clç ÎlËÎ l{ ¶Çy. Ï«i ¶ã{êi B«¶ã BÞ¶l Bi L«, ÷ãa ®×¶l vp r« r˵ ÷l{ lʵ Îʵ ó{íc vps cls l«y ÷l« µlñ Ds∙¶ ki¶l o{ ãiíi vÞ LÊÎ ¶ãliT¬, ¶T¶ l«i ¶ã{êi Bp¶l µlni clê ÎlT¬ l«i ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå ¶N«, clê cls óä¶ ca¶ã o«i BÕ¶ µliT¶ Bæi ãCc xs¶ã ¬íi vøÎ xCc cñ« §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l xuï¶ã. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -430- - §{îc hS¬! r« r˵ ÷l{ óç¶ã ¶gi: - ¸lM¶ã l«y ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã cg cls µlе Îai B{îc Îles ª{í¶ã ca¶ã vp o{ ¬uéi Bi kla¶ã? Uyɶ ÷li B{« ¬SÎ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ xe¬ clp¶ã quyÕÎ BÞ¶l L« o«s. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “rǶ ¶py ¬×¶l Bi o©u vps cʬ cu¶ã, óï¶ ¬ÆÎ ¶ãuy cm ÎiÒ¬ µlôc h¹i ÎlT¬ ÎLs¶ã Bg LÊÎ ¶liÒu c«s Îlñ, Ϋ µlni óns vÖ ÎlT¬ ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« cg µlni v{í¶ã cl©¶ v{í¶ã cM¶ã.” ¸lp¶ã B«¶ã BÞ¶l hT¶ ÎiÕ¶ã Îõ clïi óç¶ã ÎlÊ ÷ãa ®×¶l hж kÐs v¹Î Cs r« r˵ ÷l{ vp B{« ¬SÎ L« liÖu, Låi ¶gi: - r« o{ BÖ, Îõ kli clb óÞ Îl{m¶ã BÕ¶ ãiê, cl{« hp¶l ¬¹¶l lM¶, clb ¶T¶ ë ¶lp ¶ãlØ ¶ãmi Îl× lm¶, BÉ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã B{« o{ ¬uéi Bi B{îc viÖc lm¶ ¶liÒu. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ãle ãiä¶ã ¶gi cñ« y, l׶l ¶l{ cg ý ¬uï¶ Î« ãǶ ãòi Uyɶ ÷li, ¶l{ la¬ qu« Ϋ víi ¶p¶ã Bi ãƵ ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶, l«i ¶ã{êi BÒu hp Îl«¶l ¶iT¶ ¶«¬ ¶N, BT¬ kluy« xuÊÎ ¶ãs¹i ¶l{ vËy, cg hH B∙ kliÕ¶ ¶liÒu ¶ã{êi ¶ãli ¶ãê, Îuy ¶liT¶ Ϋ B¹i ÎL{î¶ã µlu, qu«¶l ¬i¶l hçi h¹c ÎlËÎ, ¶l{¶ã où liÒ¬ ¶ãli d{íi v{ê¶ d{«, c©y ¬Ë¶ Ϋ cò¶ã ¶T¶ ÎLC¶l ¬éÎ ÎÝ Îl× lm¶.” ÷ãlÜ Bs¹¶ _????_: - ¸g r« B¹i c« cè¶ã Bi Îai ÎlT¬ ¬éÎ ¶ã{êi ÎLî ãibµ c߶ ã× l«y ó»¶ã ¶N«, ¬«u Îl«y quǶ Cs Bi. r« r˵ ÷l{ cn ¬õ¶ã, vps Îl«y Bæi quǶ Cs ÎiÉu Bå¶ã, ÷ãa ®×¶l Îles vps vp c{êi ¶gi: - r« o{ BÖ, hǶ ¶py clb B∙ hp¬ ¬éÎ viÖc LÊÎ ¶ãïc! r« r˵ ÷l{ ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ¾«s vËy? ÷ãa ®×¶l ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã hp B¹i ©¶ ¶l©¶ ó«¶ã Ki¬ rs¶ã clb¶ã Ϋ, ¬p o{ ¬uéi h¹i LÊÎ ¬Õ¶ a¶ã Ϋ... r« r˵ ÷l{ ¶gi: - ªles «¶l ¶gi, hp ã∙ o{ ¬uéi cls ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã {? ÷ãa ®×¶l BCµ: - ªai ÎliÕÎ Î{ë¶ã, ¶Õu l«i ¶ã{êi Bg hÊy ¶l«u, Îl× ©¶ o{ clb¶ã Ϋ cò¶ã ¶ãˬ c{êi d{íi clݶ ouïi, vËy clb Îles Bi hp¬ ã×? r« r˵ ÷l{ ¶gi: - §¹i o{ luy¶l ¶gi LÊÎ µlni, ¶l{ vËy kla¶ã Bi ¶N«. ÷ãa ®×¶l ¶gi: - ®©y ãiê clõ kla¶ã Bi Îl× hé l׶l ÎÝcl quC, Bp¶l Îèy cm ¬p ø¶ã óiÕ¶ xe¬ ÎlÕ ¶ps ¬p ÎCc Îlp¶l B{îc cuéc ¶l©¶ duyT¶ ¶py, Îl× kla¶ã c߶ ã× ÎïÎ Bѵ ó»¶ã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -431- r« r˵ ÷l{ ãËÎ BÇu ¶l˶ hêi ¶l{¶ã où ÎlËÎ Îl× ÎLs¶ã h߶ã clu« xgÎ va cè¶ã, Bp¶l ¶ãˬ ¬iÖ¶ã kla¶ã dC¬ Îl«¶, _???_ r« r˵ ÷l{ ¬m Î{ë¶ã o{ ¬uéÎ B∙ ¬Êy ¶¨¬ ¶«y, a¬ ʵ ¬ïi Î׶l oi ÎLs¶ã ¬Êy ¶¨¬ ÎLêi, kla¶ã dC¬ Îlï hé Ω¬ Î׶l óëi v× ÎlÊy ¶p¶ã Bø¶ã BS¶ quC, ¶lN¶ã _????_ ãibµ Bì ªiTu ¸a¶ã rÔ cSÎ BÆÎ xö xù ÎLs¶ã ®«¶ã h¹i LÊÎ s«i ¶ãliT¬, r« r˵ ÷l{ kla¶ã dC¬ ¶ãá hêi hp v× ÎlÕ, Îõ kli óÞ côÎ ¬ÊÎ cC¶l Ϋy BÕ¶ ãiê, clp¶ã h¹i cp¶ã Îù Îñi, cg ¶liÒu hbc kla¶ã Bø¶ã Bïi diÖ¶ ¶gi cluyÖ¶ víi Uyɶ ÷li, clØ v× quC Îñi Îl©¶ ¬p ¶T¶, hbc ¶Çy clp¶ã ¶ãle ÷ãa ®×¶l ¶gi Îíi, ÎLs¶ã h߶ã óç¶ã cn¬ ÎlÊy ¶l{ ¬ÊÎ ¬éÎ cCi ã× quý óCu, ¶l{¶ã oùc ¶ãlÜ h¹i: “Plni cg ¶ã{êi «¶l lè¶l ¶l{ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¬íi xø¶ã Bai võ« hø« víi o{ ¬uéi ¬×¶l, ¶p¶ã B{îc ¶ã{êi clå¶ã ¶l{ vËy BC¶ã hH Ϋ µlni ¬õ¶ã cls ¶p¶ã ¬íi µlni clø.” ªlõ« ¸lÝ hÊy ÎLs¶ã l߬ oSÎ L« LÊÎ ¶liÒu cl©u óCu, ãgi Îlp¶l ¬éÎ ãgi hí¶ o«i r« r˵ ÷l{ a¬ Îles Bi Îíi cö« cu¶ã. ªlõ« ¸lÝ Be¬ C¬ ¶ãN L« ¶gi, cʬ qu©¶ Bø¶ã ãCc ÎL{íc cö« cu¶ã, ¶l˶ hp klCcl cñ« ªps ªlCi ãiC¬ ¶T¶ Îá L« cu¶ã kݶl h¹ Îl{ê¶ã, ó̶ dÓ¶ B{ê¶ã cls ó« ¶ã{êi vps, BÕ¶ ÎL{íc ¬éÎ cu¶ã BiÖ¶, cʬ qu©¶ Bg hiÒ¶ hui L«, h¹i cg ÎiÉu ªlCi ãiC¬ klCc L« dÓ¶ ó« ¶ã{êi vps ÎLs¶ã. ¾uïÎ däc B{ê¶ã Bæi ó« ÎT¶ ªlCi ãiC¬. ªlõ« ¸lÝ ãli ¶lí kü B{ê¶ã hïi, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “ªT¶ ªps ªlCi ãiC¬ ¶py cò¶ã B« ¬{u hS¬ kÕ ÎlËÎ, y oî ¬ËÎ ¬{u ó¹i hé cls ¶T¶ cn ¶ã{êi dÓ¶ B{ê¶ã cò¶ã Îl«y Bæi hua¶ hua¶.” ¸uïi cè¶ã Bi BÕ¶ c¹¶l v{ê¶ ls«, ÎLT¶ ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã ¶lá qu«¶l cs, Låi ¬íi Îíi ¬éÎ c¨¶ ¶lp ¶lá LÊÎ xi¶l Bѵ. ªT¶ ÎiÉu ªlCi ãiC¬ ¬êi ó« ¶ã{êi vps óT¶ ÎLs¶ã, ó{¶ã ¶{íc ÎLp vp Be¬ Biɬ Ω¬ ¬êi ó« ¶ã{êi ¨¶ uï¶ã. ¸lê ÎlT¬ l«i ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå cò¶ã cl{« ÎlÊy ªps ªlCi ãiC¬ L«, ó« ¶ã{êi cò¶ã kla¶ã ÎLß cluyÖ¶ ã× cn, cø yT¶ hƶ㠶ãåi clê. Qu« ¬éÎ hCÎ o«u, ¬éÎ ÎT¶ ªlCi ãiC¬ klCc ÎL¹c ó« ¬{mi Îuæi ó{íc vps lái ªlõ« ¸lÝ ¬Êy c©u C¬ ¶ãN, clp¶ã BCµ Îles hêi dƶ ÎL{íc cñ« Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni, ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ¶ä ãËÎ BÇu ó{íc L«, h¹i qu« ¬éÎ hCÎ ¶N« ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Bg ¬íi B{« ¬éÎ ªlCi ãiC¬ ãip, võ« óÐs võ« ÎLS¶ã ó{íc vps. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¶ã{êi ªlCi ãiC¬ ãip ¶py, ¨¶ ¬Æc LÊÎ ls« hÖ, klÝ µlCi LÊÎ hí¶, ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªT¶ ¶Çy cg hH hp ¶ãspi vu« ¼i¶l L«, lM¶ y cg quyÒ¶ ÎlÕ ¶løÎ, ª{ rÔ ªlCi ãiC¬ ªps Ïg« ªluǶ B©y!” ¸lp¶ã võ« ¶ãlÜ Îíi Bg, ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ÎLt B∙ ãiíi ÎliÖu: - §©y hp ªps ca¶ã ca¶ã clb¶ã Îai. ªlõ« ¸lÝ, Uyɶ ÷li, r« r˵ ÷l{ BÒu quú xuï¶ã h¹y. ªps Ïg« ªluǶ c{êi ¶gi: - ¼iÔ¶ hÔ, ¬iÔ¶ hÔ, ¬êi ¶ãåi clmi, ¸öu V{m¶ã Gi« ¬¹¶l kláe BÊy clí? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - V{m¶ã Gi« clb¶ã Îai vÓ¶ ¬¹¶l. V{m¶ã Gi« o«i ÎiÉu ¶l©¶ Îíi lái Îl¨¬ oøc kláe ¸a¶ã ca¶ã. ªps Ïg« ªluǶ kl« kln c{êi ¶gi: - ¸Ci Îl©¶ ãip ¶py ¬p B{îc V{m¶ã Gi« ¶lí ¶lu¶ã Îíi, ÎlËÎ hp v¹¶ l¹¶l quC. Ïå¶ã h∙s c« ë B{ê¶ã x« Îíi B©y, kla¶ã óiÕÎ V{m¶ã Gi« cg dƶ óns ã× kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - V{m¶ã Gi« ¬uï¶ Îlضl vʶ ca¶ã ca¶ã B¹i où ÎLè ls¹cl ¶l{ ÎlÕ ¶ps Låi? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -432- ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - ªC¶l ¶ÕÎ Ïsp¶ã Îl{î¶ã clb¶ã Îai ÎlËÎ hp võ« ó{í¶ã óضl võ« cï clʵ, Îai B∙ vps Îl{« ¬Êy hǶ Låi Ïsp¶ã Îl{î¶ã BÒu ¶gi viÖc ¬{î¶ ói¶l dѵ ãiÆc o«u ¶Çy ¶liÒu lËu qun hS¬, clØ cǶ l«i ¶{íc ó∙i ói¶l clê hbc §¹i ¼i¶l clb¶ã Îai diÖÎ lÕÎ óä¶ h{u klÊu Låi oH lËu ι ¸öu V{m¶ã Gi«. ¾ù ÎlËÎ Îl× ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óiÕÎ ¸öu V{m¶ã Gi« §« ÷lÜ ¸æ¶ cñ« ¼∙¶ ¸l©u cg ¬ËÎ ¬{u ã× víi ªps Ïg« ªluǶ v× Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ë d{íi ÎL{í¶ã ¸öu V{m¶ã BÞ« vÞ LÊÎ kЬ kla¶ã B{îc Îl«¬ dù ¶lN¶ã viÖc Îïi cm ¬ËÎ clØ hp ¬éÎ kt oø ãin ÎLuyÒ¶ B¹Î Îi¶ Îøc ¬p Îlai, ¶T¶ kla¶ã óiÕÎ BÕ¶ ¶lN¶ã ¶éi du¶ã cñ« où ©¬ ¬{u Bg. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni kla¶ã óiÕÎ, hH dÜ ¶liT¶ ªlõ« ¸lÝ cò¶ã kla¶ã óiÕÎ, ¶«y ªlõ« ¸lÝ ¶ãle hêi ¶gi cñ« ªps ªlCi ãiC¬, ÎLs¶ã Ϋi óç¶ã ¶l{ ¬éÎ Îiն㠶æ ÎlËÎ hí¶, ÎLï¶ã ¶ãùc B˵ ÎlËÎ ¬¹¶l, óï¶ clN ¬{î¶ ói¶l dѵ ãiÆc, qu«y cuå¶ã ÎLs¶ã BÇu clp¶ã, clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl× L« óä¶ lä ¬uï¶ óSÎ cl{íc ¾p §p ¬{î¶ ói¶l diÖÎ Ïsp¶ã ¾ps, ¶ã{êi ¼∙¶ ¸l©u ¶g¶ã h߶㠶l{ vËy, liɶ ¶liT¶ hp cg ©¬ ¬{u ã× kla¶ã ÎïÎ BÊy!” ¸lp¶ã Îuy ÎLʶ Îضl ¶l{¶ã v× Îi¶ Bg hí¶ h«s quC, vt ¬ÆÎ cg lmi óiÕ¶ oSc. ªps Ïg« ªluǶ h¹i liÉu hǬ, Î{ë¶ã clp¶ã kla¶ã vui, hp v× y kla¶ã hp¬ ÎL߶ ¶liÖ¬ vô, véi ¶gi: - ¸lb e¬ clí véi ãi˶, ¬éÎ kÕ kla¶ã Îlp¶l Ϋ h¹i cg ¬{u klCc. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - D¹, d¹. ªps ca¶ã ca¶ã Îbc ÎLÝ B« ¬{u, V{m¶ã Gi« clb¶ã Îai cn¬ µlôc va cè¶ã. ªps Ïg« ªluǶ c{êi ¬p kla¶ã ¶gi. ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ¸g ¬Êy ¬g¶ hÔ vËÎ ¬ä¶ ¶Çy, V{m¶ã Gi« o«i ÎiÉu ¶l©¶ ¬«¶ã Îíi B©y, xi¶ ca¶ã ca¶ã ¶l˶ cls. ÷gi xs¶ã, clp¶ã clØ Î«y vps r« r˵ ÷l{, Uyɶ ÷li véi cëi cCi ãgi ë ÎLT¶ v«i o{ luy¶l xuï¶ã BÉ ÎLT¶ óp¶ ¬ë L«, ¬éÎ hp¶ oC¶ã hge ¬SÎ, cn c¨¶ µl߶ã clø« BÇy _????_, ÎLs¶ã B¹i ¶éi B∙ h©u, cCc Îlø cl©u óCu kú h¹ ÎLa¶ã ÎlÊy LÊÎ ¶liÒu, ¶lN¶ã cl©u óCu ÎǬ Îl{ê¶ã y cg csi vps B©u, ¶l{¶ã Îls¹Î ÎlÊy ¬g¶ cl©u óCu kú h¹ ¶Çy, cò¶ã µlni Bé¶ã h߶ã, Bø¶ã dËy Îíi ãǶ xe¬ o«s. Y ki¶l ¶ã¹c BÕ¶ ¶ãȶ ¶ã{êi L«, Îl× L« ÎLs¶ã ãgi Bå Bg, ¬ü ¶ãäc, óns Îl¹cl, kla¶ã o«s ¬p Îݶl ÎsC¶ B{îc, clØ LiT¶ã ¬éÎ cluçi l¹Î cl©u ¬éÎ ÎL¨¬ l¹Î dè¶ã BÉ Bes kli hT¶ ªLiÒu B∙ ãiC ÎLÞ hiT¶ Îlp¶l Låi, v× l¹Î ÎL©¶ cl©u ¶ps cò¶ã Îs BÒu ¶l«u, vp Îs BÕ¶ ¶çi ªps ªlCi ãiC¬ cl{« lÒ ÎlÊy l¹Î cl©u ¶ps Îs ó»¶ã ÎlÕ cn, ¶ãspi L« c߶ ¬éÎ Bai PlØ ªlby ¾{ ªö, l«i cl©¶ ÎL{íc cs¶ ¾{ ªö vê¶ ¬éÎ ÎLCi cÇu ó»¶ã ¬∙ ¶∙s Bá ¶l{ hö« kla¶ã ¶gi Bai PlØ ªlby hí¶ ¶l{ ÎlÕ cl{« ó«s ãiê ÎlÊy Lâ, ¬p BÕ¶ où BiTu klSc Îi¶l xns cò¶ã klg ¬p hp¬ B{îc ¶l{ ÎlÕ, c߶ ¾{ ªö ÎLa¶ã hi¶l Bé¶ã ¶l{ ÎlËÎ. ªps Ïg« ªluǶ cǬ hT¶ xe¬ Îõ¶ã cCi ¬éÎ, cCi ¶ps cò¶ã kla¶ã ¬uï¶ Lêi Ϋy L«, y ¬uï¶ clä¶ hÊy ¬éÎ cCi lmi kЬ ¶løÎ BÉ Îƶã h¹i ªlõ« ¸lÝ ¶l{¶ã cǬ hT¶ cCi ¶Çy h¹i BÉ cCi ki« xuï¶ã LïÎ cuéc vÓ¶ kla¶ã o«s quyÕÎ BÞ¶l B{îc, o«u cè¶ã y µlni ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« Bp¶l µlni Îl{ë¶ã ÎiÒ¶ cls clb¶ã vËy.” ÷ãlÜ Bs¹¶, y qu«y o«¶ã ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ¾«s V{m¶ã Gi« Îl{ë¶ã cls Îai ¶liÒu ¶l{ ÎlÕ ¶py? ªlõ« ¸lÝ ¬uï¶ ¶l©¶ cm léi dß xÐÎ ¬{u Bå cñ« y, ¶gi ÎiÕµ: - V{m¶ã Gi« cò¶ã óiÕÎ Ïsp¶ã Îl{î¶ã LÊÎ «¶l ¬i¶l, viÖc ¬{î¶ ói¶l diÖÎ ãiÆc LÊÎ klg, ¶l{¶ã dè o«s cg ªps ca¶ã ca¶ã ãibµ cls Îl× viÖc klg BÕ¶ B©u Låi cò¶ã xs¶ã cn. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -433- ªlÊy ªlõ« ¸lÝ kle¶ ¶ãîi, ªps Ïg« ªluǶ Îá vt BSc ý, Îñ¬ Îج c{êi, xu« Ϋy óns Uyɶ ÷li vp r« r˵ ÷l{ L»¶ã: - Ï«i e¬ l∙y ι¬ hui L« ¶ãspi ki« ¶ãlØ ¶ãmi ÎL{íc. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, B∙ cg ÎiÉu ªlCi ãiC¬ vps B{« l«i ¶ã{êi L«. ªps ªlCi ãiC¬ Îù ¬×¶l L« klg« ÎLCi cö«, dSΠΫy ªlõ« ¸lÝ klH ¶gi: - ¸lb cg óiÕÎ ¸öu V{m¶ã xuÊÎ ói¶l cg BiÒu klsn¶ ã× kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¼uï¶ hõ« B{îc cm ¬ËÎ cñ« y ÎL{íc lÕÎ µlni cls y óiÕÎ ¬éÎ clbÎ cm ¬ËÎ ÎL{íc. ª« cø óÞ« BÆÎ L« ¶gi cò¶ã cln o«s.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ ¶gi: - ¸a¶ã ca¶ã hp ¶ã{êi ¶lp, clCu ¶gi L« cò¶ã kla¶ã o«s, ¶l{¶ã Îi¶ ¶Çy óÝ ¬ËÎ hS¬, Îles clç ÎiÉu ¶l©¶ óiÕÎ clØ cg ¸öu V{m¶ã víi ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« vp ÎiÉu ¶l©¶ vËy hp clØ cg ó« ¶ã{êi óiÕÎ ¬p Îlai. ªps Ïg« ªluǶ ÎLî¶ ÎL߶ Bai ¬SÎ, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ Bø¶ã oCÎ ¶ã{êi y klH ¶gi: - ªiÉu ¶l©¶ ÎliÕÎ ¶ãlÜ Îuy ¸öu V{m¶ã Gi« cg quý ¬Õ¶ ÎiÉu ¶l©¶ ¬p B{îc ªps ca¶ã ca¶ã ãibµ Bì cls, clSc kliÕ¶ ÎiÉu ¶l©¶ B{îc L¹¶ã Îæ vi¶l Îa¶... ªps Ïg« ªluǶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lSc lM¶ clp¶ã ¬uï¶ B{îc µls¶ã clbÎ qu«¶ Î{íc ã× B©y.” ªps Ïg« ªluǶ klp klp c{êi ¶gi: - ¸æ ¶l©¶ cg ¶gi: B¹i ÎL{î¶ã µlu BSc clÝ ¬p kla¶ã vÒ cï l{m¶ã cò¶ã ¶l{ ¬ÆÎ Cs ãʬ Bi BT¬. r∙s µlu c«¬ Bs«¶ ãibµ cls viÖc cñ« clb e¬ B{îc Îlp¶l B¹Î vi¶l liɶ. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “§∙ ãin vê Îl× ãin cls Îíi cè¶ã.” ¸lp¶ã véi quú xuï¶ã vCi h¹y cn¬ ι. ªps Ïg« ªluǶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶py kla¶ ¶ãs«¶ hS¬, h¹i hp kt Ω¬ µlbc cñ« ¸öu V{m¶ã, Îl©u ¶¹µ y hp¬ Ϋy cl©¶ ¬×¶l Îl× c߶ ã× ÎïÎ lm¶ ¶N«.” Y hiÒ¶ lái L»¶ã: - Ïå¶ã h∙s BÖ hp ¶ã{êi Îضl ¶ps ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªiÉu ¶l©¶ hp ¶ã{êi Qun¶ã §a¶ã. ªps Ïg« ªluǶ c{êi: - ViÖc Îlp¶l ca¶ã Låi, Îai oH ñy clb hp¬ ªæ¶ã ®i¶l ÎLʶ Îlñ Îضl Qun¶ã §a¶ã ¶lÐ! ªlõ« ¸lÝ véi cn¬ ι ¶gi: - §¹i m¶, B¹i Bøc cñ« ¸a¶ã ca¶ã ãibµ cls, ÎiÉu ¶l©¶ B©u dC¬ quT¶, c߶ ¬éÎ viÖc ¶py ¶N«, ÎiÉu ¶l©¶ cò¶ã kla¶ã dC¬ ãiÊu diÕ¬ ¸a¶ã ca¶ã, ý cñ« ¸öu V{m¶ã Gi« hp... ÷gi Îíi B©y clp¶ã ¶ãg xu¶ã qu«¶l Låi klH ÎiÕµ: - ViÖc ¶Çy ¸a¶ã ca¶ã clí cg ÎiÕÎ hé, ó»¶ã kla¶ã ÎC¶l ¬¹¶ã cñ« ÎiÉu ¶l©¶ kla¶ã o«s óns Îsp¶ ¶æi. ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - ¸lb cø yT¶ Ω¬, kli ¶ps Îai h¹i ¶gi cls «i l«y. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -434- ªlõ« ¸lÝ klH ¶gi: - Kli qu©¶ ¼∙¶ ¸l©u B∙ häÎ vps ÎLs¶ã qu«¶, ¾Ê¬ ÎÆc ¶løÎ BÞ¶l quÐÎ o¹cl. ¸öu V{m¶ã Gi« ¬uï¶ Vu« ¼i¶l cSÎ Ïp ®Sc vp ¾m¶ §a¶ã BÉ Îl{î¶ã ι, l«i ¶{íc oH hÊy oa¶ã Ïsp¶ã Ïp hp¬ óiT¶ ãiíi, kÕÎ hp¬ luy¶l BÖ cli ó«¶ã ¬∙i ¬∙i. ªlõ« ¸lÝ óÞ« BÆÎ ¬éÎ låi, ªps Ïg« ªluǶ kla¶ã lspi ¶ãli ã× cn. ¾ë dÜ clp¶ã kliÕ¶ ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ãip vp ãins ls¹Î µlni Îi¶ Î{ë¶ã, où ÎlËÎ ds: 1) ¸g ¬éÎ hC Îl{ óbÎ ÎÝcl cñ« ¸öu V{m¶ã §« ÷lÜ ¸æ¶, 2) ÷lN¶ã hÔ vËÎ clp¶ã Be¬ Îíi quý ãiC quC, 3) D∙ Ω¬ x©¬ hʶ cñ« ¶ã{êi ¼∙¶ ¸l©u, ªps Ïg« ªluǶ c߶ h¹ ã× ¬p kla¶ã óiÕÎ Lâ. Y ¬éÎ ¬ÆÎ ãËÎ BÇu ¶gi: - ®©y ãiê ÎliT¶ l¹ B«¶ã B¹i hs¹¶, oC¶ã ¶«y ë ¶ãspi ¬ÆÎ ÎL˶ cg Îi¶ Bå¶ §å¶ã Qu«¶ B∙ óÞ ¾Ê¬ ÎÆc µlC lñy Låi. ®i¶l ®é ªl{î¶ã Îl{ ªa¶ ªL{ê¶ã §i¶l óÞ Îö ¶¹¶, ¶l{ ¶{íc §¹i ¼i¶l clb¶ã Ϋ c߶ B©u §¹i Î{í¶ã L« clï¶ã ãiÆc? ÷Õu ¸öu V{m¶ã Gi« kla¶ã xuÊÎ ói¶l Îíi ãibµ, Îai e clØ ¶«y ¬«i rý ÎÆc ªù ªlp¶l oH kÐs qu©¶ BÕ¶ ó«s v©y Ki¶l §a ¶py. Ï«y Îi¶ ¾Ê¬ V{m¶ã B∙ µlC ¶æi §å¶ã Qu«¶ vp ãiÕÎ §¹i Î{í¶ã oï ¬éÎ ¶lp ¼i¶l ªa¶ ªL{ê¶ã §i¶l, ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã Lì va cè¶ã ¶l{¶ã clp¶ã oî hé L« ¶ãspi ¬ÆÎ ¶lì ÎT¶ cCs ãip ÎLa¶ã ÎlÊy Îl× ¶ãuy, ¶T¶ cbi ¶ã«y BÇu xuï¶ã, ¬SÎ ¶l׶ ¬ÆÎ BÊÎ. ªps Ïø« ªluǶ ¶gi: - ªïi la¬ ¶«y Îai h¹i kluyT¶ Ïsp¶ã Îl{î¶ã ¬éÎ hǶ ¶N« xe¬. ÷Õu ¶lp vu« c߶ cï clʵ ¶l{ cò, Îl× clb¶ã Ϋ µlni BÉ quïc ãi« x∙ ÎSc hT¶ ÎLT¶ lÕÎ, Bp¶l clØ cg... ªLï¶ã ¶ãùc BC¶l ¬¹¶l va cè¶ã, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ cï ÎLʶ Îܶl ¶gi klÝcl ÎlT¬ ¬éÎ c©u: - ¸lb« ªl{î¶ã «¶l ¬i¶l c{m¶ã ¶ãlÞ, ca¶ã ca¶ã lp ÎÊÎ µlni ¬{u BÞ¶l ÎL{íc Låi ¬íi lp¶l Bé¶ã? ªps Ïø« ªluǶ ¶gi: - Ïõ, ¶lp vu« ¬p kla¶ã cg µl{m¶ã oCcl ó׶l BÞ¶l µln¶ ÎÆc, clb¶ã Ϋ Bp¶l µlni h˵ ¬i¶l qu©¶ Îl«y ÎlÕ vËy. Gi«¶ã om¶ BÊÎ ¶{íc ¶lp §¹i ¼i¶l ds y hp¬ ¬ÊÎ cò¶ã kla¶ã viÖc ã× BÕ¶ clb¶ã Ϋ, ¶l{¶ã clM¶ã hH clb¶ã Ϋ h¹i clÞu Îles y cè¶ã ¶lny vps clç clÕÎ l«y o«s? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Kla¶ã óiÕÎ ca¶ã ca¶ã cg µl{m¶ã oCcl ¶ps l«y lm¶, BÉ cls ÎiÉu ¶l©¶ B{îc yT¶ Ω¬ µlǶ ¶ps kla¶ã? ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - Plni BÊy, Îlp hÊy oa¶ã Ïsp¶ã Ïp hp óiT¶ ãiíi c߶ lm¶ hp óÞ häÎ vps Ϋy B¹s ÎÆc ¶liÒu. Y kla¶ã clÞu, clM¶ã hH... Y ¶gi Îíi B©y BéÎ ¶liT¶ ¶ãõ¶ã h¹i vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶py Îuy hp Ω¬ µlbc cñ« ¸öu V{m¶ã ÎlËÎ, ¶l{¶ã dè o«s ¬×¶l víi y cò¶ã ¬íi ãƵ ¶l«u hǶ BÇu ÎiT¶, viÖc cm ¬ËÎ ¶Çy kla¶ã ÎlÉ hé cls y óiÕÎ lÕÎ B{îc.” ÷ãlÜ Bs¹¶, y c{êi l« ln Låi ¶gi: - Ïå¶ã h∙s BÖ, clØ ÎLs¶ã ó« ¶ãpy hp cè¶ã, ÎlÉ ¶ps Îai cò¶ã cg Îi¶ ¬õ¶ã óCs cCs ¸öu V{m¶ã l«y, clb cø yT¶ ÎLÝ ë h¹i B©y clê Bîi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -435- ÷gi Bs¹¶, ªps Ïg« ªluǶ vç Ϋy ¬éÎ cCi, cg óï¶ ÎT¶ ÎiÉu ªlCi ãiC¬ ó{íc vps ó{¶ã ÎÊÎ cn cl©u óCu cñ« ªlõ« ¸lÝ võ« Îƶã cls, Îles ªps Ïg« ªluǶ Bi L« klái c¨¶ µl߶ã Bg. ÷ãspi L« h¹i cg óï¶ ÎT¶ ÎiÉu ªlCi ãiC¬ klCc vps dÓ¶ ªlõ« ¸lÝ, Uyɶ ÷li, vp r« r˵ ÷l{ ó« ¶ã{êi Îíi ¬éÎ c¨¶ ¶lp ãǶ Bg ¶ãlØ ¶ãmi. ¸m¬ ¶{íc xs¶ã, óï¶ ÎT¶ ÎiÉu ªlCi ãiC¬ ¬íi cCs hui L« klái µl߶ã. ªlõ« ¸lÝ klH ¶gi: - ªT¶ ªps ªlCi ãiC¬ B«¶ã ÎLè Îݶl ¬éÎ B¹i ©¬ ¬{u, viÖc ¶py qu«¶ ÎLä¶ã hS¬, LÊÎ ¶ãuy cʵ cls quïc ãi« BÊÎ ¶{íc. ®©y ãiê Îai µlni Bi dß xe¬ Ϲ ca ¶{m¶ã cg µlni óÞ clb¶ã ¶lïÎ ë ÎLs¶ã cu¶ã cʬ ¶py kla¶ã. Uyɶ ÷li ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã cls e¬ Bi víi. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Kla¶ã ÎlÉ B{îc, ca ¶T¶ ë h¹i B©y cn víi r« B¹i c«, cl{« óiÕÎ clõ¶ã ÎT¶ ªps ªlCi ãiC¬ kla¶ã yT¶ Ω¬, o«i ¶ã{êi BÕ¶ xe¬ xÐÎ Îl× µliÒ¶ hS¬ BÊy. r« r˵ ÷l{ ¶gi: - ¼éÎ ¬×¶l Îai ë h¹i B©y cò¶ã B{îc. ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã hÊy ÎlT¬ ¬éÎ ¶ã{êi µlô ãibµ cg lm¶ kla¶ã? ªlÊy ¶ÐÎ ¬ÆÎ Uyɶ ÷li l¨¶ã lCi vp cg vt ¬uï¶ B{îc Îlö ÎlCcl Îpi ¶¨¶ã hS¬, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎiÖ¶ ¶ã¨¶ cn¶ ý lø¶ã cñ« ¶p¶ã hiÒ¶ ãËÎ BÇu hua¶. ¾«¶ã µl߶ã óT¶, clp¶ã clØ ãim Ϋy L« ¬éÎ cCi hp Biɬ ¶ã«y luyÖÎ c©¬ cñ« l«i ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Låi. ¸ß¶ l«i ÎT¶ ¶N« ë ÎLT¶ ãi{ê¶ã ¶lny xuï¶ã, ÎLî¶ ÎL߶ xse Bai ¬SÎ, ¶ãm ¶ãCc kla¶ã liÉu ιi o«s ªlõ« ¸lÝ h¹i Biɬ luyÖÎ l«i ªlCi ãiC¬ ki« ¶l{ ÎlÕ? Uyɶ ÷li hÊy ÷ã« ¼i ªLÝcl L« dÝ vps ¶ãùc l«i ÎiÉu ªlCi ãiC¬ Bg vp klH quCÎ L»¶ã: - ÷Õu l«i ¶ã{êi lÐ ¬iֶ㠶gi ¶N«, Ϋ cls Bi ãƵ h∙s ªlCi ãiC¬ ÷ãôy ªa¶ ÏiÒ¶ ë d{íi ©¬ Îy ¶ã«y. ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã ʶ ¬¹¶l ÷ã« ¼i ªLÝcl (cCi dèi Bôc l׶l cs¶ã cs¶ã) vps ¶ã{êi l«i ÎT¶ ¶ä, Îlñ¶ã qu« l«i híµ Cs vp dݶl vps Îíi d« ÎlÞÎ Låi. ªlõ« ¸lÝ c{êi ÎlǬ, ¶ãlÜ: “Giê µlbÎ ¶Çy ¶p¶ã c߶ ¶gi óa¶ã Bè«.” ªl× L« ÷ãôy ªa¶ ÏiÒ¶ hp ªlCi ãiC¬ ãi«¶ Cc Îlê vu« Ïy ªa¶ ¶l{¶ã B∙ óÞ Be¬ xö ÎLn¬ Låi. ªlõ« ¸lÝ cëi y µlôc ¬Æc ¬éÎ óé vps ¶ã{êi. Uyɶ ÷li Îlæi ÎSc ¶ãä¶ ¶Õ¶ ÎLs¶ã µl߶ã _????_, Låi hǶ ¬ß hÊy óé y µlôc ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ¬p ªlõ« ¸lÝ võ« héÎ L« ¬Æc vps ¶ã{êi. ªlu˶ Ϋy ªlõ« ¸lÝ Biɬ luyÖÎ hua¶ ¬éÎ ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ¶N« vp Ϋy ÎLCi ¶S¬ clÆÎ hÊy ¬¹cl ¬a¶ cñ« ÎT¶ Îlø Î{, kÐs L« ¶ãspi cö« quCÎ óns: - ÷ã{mi dÓ¶ Ϋ Îíi clç ë cñ« ªps ca¶ã ca¶ã ¶ãle kla¶ã? ªT¶ ªlCi ãiC¬ Bg óC¶ Îl©¶ B∙ ÎT hiÖÎ, kla¶ã dC¬ ¶gi ¶liÒu, hiÒ¶ dÓ¶ l«i ¶ã{êi Bi vÒ µlÝ« ÎL{íc. §i B{îc ¬éÎ hCÎ qu«¶l ¶ãn ¶py, v߶ã o«¶ã hïi ¶ä, Bi B{îc lm¶ dƬ B{ê¶ã, Îíi ÎL{íc ¬éÎ c¨¶ hÇu hí¶. ªlCi ãiC¬ Bg ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -436- - ªps ca¶ã ca¶ã ë ÎLs¶ã hÇu ¶py BÊy. Kla¶ã BÉ cls y ¶gi Îíi hêi Îlø l«i, ªlõ« ¸lÝ B∙ dè¶ã kluûu Ϋy Îlbc ¬¹¶l vps ¶ãùc y ¬éÎ cCi, B∙ Biɬ óÕ ¶ã«y luyÖÎ B¹s cñ« y Låi. ¸lp¶ã a¬ ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Êy vøÎ vps ÎLs¶ã óôi c©y. Ï«i ¶ã{êi hß dß Bi Îíi c¹¶l hÇu, ÎlÊy ÎLT¶ Îõ¶ã Îlø l«i cg C¶l oC¶ã B̶ hg L«. ªlõ« ¸lÝ B«¶ã BÞ¶l kÐs Ϋy Uyɶ ÷li cè¶ã ¶lny hT¶ ÎLT¶ Bg óç¶ã ¶ãle µlÝ« o«u cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi Bi Îíi, vp ¬éÎ ¶ã{êi ë Bp¶ã x« B∙ hT¶ ÎiÕ¶ã lái: - ªps ca¶ã ca¶ã cg ÎLT¶ hÇu kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ véi BCµ: - ¸lb¶ã clCu võ« Îíi B©y, kla¶ã B{îc Lâ hS¬. ¸lSc ªps ca¶ã ca¶ã cg ÎLT¶ Bg Îl× µlni? Võ« ¶gi, clp¶ã võ« qu«y BÇu h¹i ÎLa¶ã ÎlÊy ¶¨¬ ¶ã{êi B«¶ã Bi Îíi. ÷ã{êi Bi ÎL{íc cǬ cliÕc B̶ hå¶ã hô« Bá. D{íi C¶l oC¶ã ÎL¨¶ã BÕ¶ hê ¬ê Êy, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy cn ¶¨¬ ¶ã{êi BÒu ¬Æc oSc µlôc ªlCi ãiC¬ cn. ÷ã{êi ¶ä võ« c{êi võ« cl{ëi Bæ¶ã: - ªl»¶ã klØ cs¶ ¶py, ¨¶ ¶gi kla¶ã ¶ãs«¶ hS¬, ¶gi ¶l{ ÎlÕ BÉ klái clÞu ÎLCcl ¶liÖ¬. Võ« ¶gi y võ« Îíi ãǶ, ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li cè¶ã cbi BÇu xuï¶ã kla¶ã BÉ cls óä¶ ¶py ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ ¬ÆÎ. Kli ¶¨¬ ¶ã{êi Bg vps Îíi cö«, ¶lê C¶l oC¶ã B̶ cliÕu Läi, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ ¬ÆÎ cn óä¶, ãiùÎ ¬×¶l kÐs Uyɶ ÷li o«¶ã ¬éÎ óT¶, clê óä¶ ki« hT¶ hÇu, ¬íi klH ¶gi: - ®ä¶ ¶ã{êi Êy hp ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l BÊy! Uyɶ ÷li ki¶l l∙i lái: - ¸lݶl hp óä¶ ãi«¶ ÎÆc ãiÕÎ l¹i cl« Îai BÊy {? ¾«s clb¶ã cò¶ã hp¬ cn ªlCi ãiC¬ ÎlÕ ki«? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ïä cò¶ã ¶l{ clb¶ã ¬×¶l, cni ÎL«¶ã ãin d¹¶ã BÊy Îlai. ¸lb¶ã Ϋ hT¶ ÎLT¶ Bi! Ï«i ¶ã{êi Îles o«u óä¶ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l cè¶ã u¶ã du¶ã hT¶ ÎLT¶ hÇu, óä¶ ªlCi ãiC¬ ãCc hÇu kla¶ã ¶ã¨¶ cn¶ ã× cn. rT¶ Îíi hÇu l«i, l«i ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Bi ÎL{íc dÓ¶ ó« «¶l e¬ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l vps ÎLs¶ã c¨¶ µl߶ã. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li kla¶ã ÎiÖ¶ vps Îles, Bø¶ã clê Bîi óT¶ ¶ãspi, vp ¶ãle l«i ÎT¶ ÎlCi ãiC¬ dÓ¶ B{ê¶ã ¶gi: - ¼êi ó« vÞ ¶ãåi clê Bîi B©y... ªps ca¶ã ca¶ã oSµ oö«... ¸lN cuïi kla¶ã ¶ãle Lâ, ÎlÊy l«i ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Bg qu«y ÎLë L« vp xuï¶ã d{íi hÇu Låi. ªlõ« ¸lÝ kÐs Ϋy Uyɶ ÷li cè¶ã ó{íc cl©¶ vps ÎLs¶ã µl߶ã, ÎlÊy óï¶ óT¶ BÒu hp Îñ oCcl, ¬íi l«y µl߶ã Bg hp µl߶ã oCcl. ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l B«¶ã ¶ãåi ¶l׶ qu«¶l ÎlÊy l«i ÎT¶ ªlCi ãiC¬ vps ¶l{¶ã kla¶ã BÉ ý Îíi. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li Bi ÎlM¶ã Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ó« ¶ã{êi, Låi ¶ãö¶ã BÇu hT¶. Uyɶ ÷li óç¶ã c{êi ¶l¹Î ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -437- - ¾ö Îlbc Îlbc, rý Îlbc Îlbc, cl« clCu ¬êi ó« clb Bi ¨¶ cm¬ BÊy? §éÎ ¶liT¶ ÎLa¶ã ÎlÊy Uyɶ ÷li, ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l BÒu ki¶l ¶ã¹c va cè¶ã. rý ¸{m¶ã ¶ã{êi Îlø ¶lÊÎ ¶lny hT¶ ÎL{íc, hí¶ ÎiÕ¶ã lái: - ¸lCu... cl« clCu B∙ clÕÎ Låi cm ¬p? Uyɶ ÷li BCµ: - V©¶ã, cls ¶T¶ cl« clCu ¬íi ¬êi ó« clb Bi ¨¶ cm¬ hp ÎlÕ BÊy! ¾ö ®Ý¶l V¨¶ c«u ¬py, óç¶ã LbÎ ÎL{ê¶ã B«s ë ÎLs¶ã ó«s d« L«. ªlõ« ¸lÝ ¶lny Îíi, l«i Ϋy véi ãim L«, ¬éΠΫy ¬éÎ ¶ã{êi Îg¬ hÊy cæ «¶l e¬ lä ¾ö, ¶lÊc óæ¶ã hT¶ Bå¶ã Îlêi BC hua¶ vps Plè¶ã Vy luyÖÎ µlÝ« o«u h{¶ã cñ« rý ¸{m¶ã ¬éÎ cCi. ¾ö ®Ý¶l V¨¶ Bʬ ÎLCi Ϋy ¬éÎ quyÒ¶. ªlõ« ¸lÝ Îl« lå BÉ cls «¶l e¬ lä Bʬ vps ¶ãùc ¬×¶l, clp¶ã clØ klH lîµ l«i Ϋy h¹i, l«i «¶l e¬ lä BÇu v« cl¹¬ vps ¶l«u clÕÎ ãiÊc hiÒ¶. Uyɶ ÷li cl{« ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ ιi o«s, ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l B∙ óÞ BC¶l Îíi óÊÎ Îضl ¶l©¶ où Låi. ªøc ãi˶ quC, Uyɶ ÷li LbÎ hua¶ ÷ã« ¼i ªLÝcl L«, ¶lS¬ ¶ãùc «¶l e¬ lä ¾ö B©¬ hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ véi ãim Ϋy L«, vp klH ¶gi: - ¼«u ȶ ¶bµ vps ¬éÎ clç Bi, cg ¶ã{êi B«¶ã Bi hT¶ BÊy. Qun ¶liT¶ óT¶ ¶ãspi cÇu Îl«¶ã cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi B«¶ã ó{íc hT¶, ªlõ« ¸lÝ xCcl «¶l e¬ lä ¾ö ãiÊu vps µlÝ« o«u kÖ oCcl. Ï«i ¶ã{êi võ« ÎLï¶ xs¶ã B∙ cg ¬Êy ¶ã{êi ó{íc vps ÎLs¶ã µl߶ã oCcl Låi. ¼éÎ ¶ã{êi ¶gi: - Xi¶ ¬êi quý vÞ ¶ãåi clmi B©y. ªps ca¶ã ca¶ã oSµ L« ¶ã«y. ¼éÎ ãiä¶ã ᶠt¶ cñ« ¶ã{êi Bp¶ óp ¶gi: - ¸n¬ m¶ ó¹¶ ¶lÐ! ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li ¶l˶ ¶ã«y L« Îiն㠶gi cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ GiCs clñ ÷ãò §éc GiCs, hiÒ¶ ógµ Ϋy ¶l«u óCs liÖu cls ¶l«u óiÕÎ. ¼éÎ hCÎ o«u, h¹i cg ¬Êy ¶ã{êi ¶N« ó{íc vps, lp¶ luyT¶ víi óä¶ Ïp ªliÕÎ ªlñ, l׶l ¶l{ clb¶ã que¶ óiÕÎ ¶l«u B∙ h©u. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãê óï¶ «¶l e¬ lä ¤¶ µlCi ªl¹cl r{m¶ã cò¶ã Îíi B©y! ªl× L« Îïi la¬ ÎL{íc Uyɶ ÷li ÎLa¶ã ÎlÊy óï¶ h∙s h¹i hp «¶l e¬ lä ¤¶, ¶T¶ o{ luy¶l BÖ §å¶ã ÏuyÒ¶ cñ« µlCi Vâ §«¶ã BÞcl kla¶ã ¶æi hp µlni! ÷l{¶ã «¶l e¬ clb¶ã Îíi B©y cg viÖc ã× ÎlÕ ¶lØ?” ¼Êy ¶ã{êi ¶ãåi ÎLs¶ã µl߶ã oCcl cl{« lp¶ luyT¶ xs¶ã, ªps Ïg« ªluǶ vp ¬Êy ¶ã{êi ¶ãåi ÎLs¶ã µl߶ã ó{íc vps Låi. ÷ãle hêi ãiíi ÎliÖu cñ« ªps ªlCi ãiC¬, ÎLs¶ã óä¶ ¶ã{êi Bg cg cn r∙ ÷lÞ ªiT¶ oi¶l µlCi Pl{m¶ã ÷«¬ ¶N«. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¤¶ ¼i¶l ªli óÞ Î« BC¶l ÎLb¶ã yÕu luyÖÎ, kla¶ã «i cøu clN« cls, cg hH y B∙ ÎLë ¶T¶ Îp¶ µlÕ Låi. ®©y ãiê clØ c߶ h¹i cg óï¶ «¶l e¬ clb¶ã Îlai, clSc ÷ãò Ïp¶l ªL˶ cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã kla¶ã o«s ópy ¶æi ¶N«. ÷l{¶ã ó©y ãiê clb¶ã cg ÎlT¬ cCc Ϋy c«s Îlñ Îluéc ÷ãò §éc GiCs vp cCc µlCi klCc, ¬×¶l cl{« clSc B∙ BÞcl ¶æi clb¶ã.” r¹i ¶ãle ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l B©u ¶lØ? ¼éÎ ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ¶gi: - ¾ö ãi« ó« vÞ B∙ Îíi Låi, kla¶ã óiÕÎ ó« a¶ã Êy h¹i óá Bi B©u Låi? ªlõ« ¸lÝ ¶ãʬ ¶ãǬ Biɬ cls «¶l e¬ lä ¾ö ¬çi ¶ã{êi ¬éÎ cCi Îlùc ¬¹¶l vps clç yÕu luyÖÎ Îl× dè clb¶ã cg låi Îضl cò¶ã kla¶ã o«s ¶gi B{îc. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -438- ªps Ïg« ªluǶ hiÒ¶ cls ¶ã{êi Bi Î׬ kiÕ¬. ¼Êy óä¶ ªlCi ãiC¬ Bi Î׬ kiÕ¬ klC h©u, kli qu«y ÎLë vÒ BÒu ÎLn hêi hp kla¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã «¶l e¬ lä ¾ö B©u cn. ¼äi ¶ã{êi óp¶ ÎC¶ dÞ ¶ãlÞ, vp Îá vt óùc ¬×¶l v× µlni clê Bîi. ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ kla¶ã clê «¶l e¬ y ¶N«, v× lä Îù ý óá dÞµ ¬«y BÉ h˵ ca¶ã ÎL¹¶ã kla¶ã c߶ ÎLCcl ã× «i B{îc. rbc Êy, ¬äi ¶ã{êi xÝcl ãlÕ h¹i ãǶ ¶l«u, l׶l ¶l{ «i ¶Êy BÒu ¶ãåi qu©y quǶ qu«¶l ªps Ïø« ªluǶ BÉ clê ¶ãle hÖ¶l vËy. ¾«u l«i ÎiÕ¶ã ls B»¶ã lS¶ã, ªps Ïø« ªluǶ ¬íi klH cÊÎ Îiն㠶gi. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ÎT¶ B¹i ãi«¶ ÎlǶ oSµ Îlï hé ãi«¶ ¬{u BÕ¶ ¶mi hiÒ¶ yT¶ hƶã hS¶ã Ϋi clb ý BÉ ¶ãle. ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - ¾Ê¬ ÎÆc B∙ µlC Ϋ¶ §å¶ã Qu«¶ Låi. ®i¶l ®é ªl{î¶ã Îl{ B∙ Îö ¶¹¶. ¼äi ¶ã{êi o«u kli ¶ãle ªps Ïg« ªluǶ cls l«y Îi¶ Bg BÒu x× xps óp¶ ÎC¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “¸lSc clb¶ã Îíi ¶«y ¬íi Lâ Îi¶ ¶Çy.” ªps Ïg« ªluǶ ¶gi ÎiÕµ: - ¸lb¶ã Ϋ kla¶ã ¬«u ¬«u ¶ãlÜ cCcl Bïi µlg Îl× kli ÎÆc ói¶l BC¶l Îíi Ki¶l Îlp¶l, vp Ïsp¶ã Îl{î¶ã vÓ¶ kla¶ã clÞu ¬{î¶ ói¶l diÖÎ klÈu Îl× hbc Êy clØ c߶ ¬éÎ cCcl hp h˵ ¬éÎ ¬i¶l clñ klCc BÉ Bø¶ã L« duy ÎL× x∙ ÎSc. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - rbc Êy clb¶ã Ϋ cø viÖc Îa¶ Îlp¶l V{m¶ã Gi« Îl«y ÎlÕ y. ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - Plni hS¬, ¶ãpy la¬ ¶«y Îai BÞ¶l ¶lê quý vÞ L« oøc ãibµ cls ¬éΠΫy ÎLs¶ã viÖc Îa¶ h˵ ª©¶ Qu©¶, ÎÊÎ cn ¬äi où BÒu cg ÎiÉu BÖ Bn¬ B«¶ã lÕÎ, kli h˵ B{îc kú ca¶ã Låi hbc Êy quý vÞ oH B{îc qu«¶ Î{íc ¶ã«y. ªlÊy ¬äi ¶ã{êi kla¶ã dÞ ¶ãlÞ, ªps Ïg« ªluǶ hiÒ¶ µl©¶ µlCÎ «¶l e¬ BSc hùc Bi ¬«i µlôc ó«s v©y xu¶ã qu¶l Îl©¬ cu¶ã cñ« Ïsp¶ã Îl{î¶ã, ¶ã¨¶ cn¶ kla¶ã cls ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps vps ÎLs¶ã Bg, c߶ Ïp GiCs clñ vp Îlñ l¹ ¬«i µlôc ë óT¶ ¶ãspi Îl{ µl߶ã, Låi ds ªlp¶l V{m¶ã ãi« vps ÎLs¶ã cu¶ã kluyT¶ c«¶. r∙ ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l ¶gi: - ¸ß¶ ¸lu §¹i Î{í¶ã qu©¶ liÖ¶ B«¶ã cǬ ói¶l quyÒ¶ vp h¹i hp kt ÎLu¶ã ÎlǶ ¶løÎ cñ« Ïsp¶ã Îl{î¶ã liÖ¶ ¶«y, clM¶ã l«y cg ¶T¶ diÖÎ ÎLõ a¶ã Ϋ ÎL{íc kla¶ã? ªps Ïg« ªluǶ c{êi ¶gi: - ¸lu §¹i Î{í¶ã qu©¶ vp ¾Cc ªl{î¶ã Îlm B∙ oí¬ óÞ Îai dè¶ã ÎiÉu kÕ diÖÎ ÎLõ. Ïp GiCs clñ ¶gi cls r∙ ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l ¶ãle c©u cluyÖ¶ Êy Bi. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - ªps ca¶ã ca¶ã B∙ oí¬ hiÖu Îõ ÎL{íc Låi, ñ¶ã lé ªlp¶l V{m¶ã Gi« hT¶ ¶ãai cöu ¶ãò, ÎlÉ ¶ps ¸lu §¹i Î{í¶ã qu©¶ vp ¾Cc ªl{î¶ã Îlm cò¶ã ÎLë ¶ã¹i cls ¶T¶ B∙ o«i ÎiÉu ¬uéi µlCi ¶ã{êi lp¶ã ¶ãpy vps ÎLs¶ã ®é Ïé ¨¶ ÎLé¬ klï ¶ã©¶. ÷lp vu« liÖ¶ Îlêi hp ¶ã{êi óñ¶ xض hS¬, kla¶ã ó«s ãiê clÞu BÉ cls ÎiÒ¶ ó¹c ÎLs¶ã kls cø ¬ÊÎ ¬CÎ hua¶ ¶l{ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -439- vËy. ÷ãle ¶gi la¬ ¶«y Ïsp¶ã Îl{î¶ã B∙ l¹ clØ cCcl cløc ¸lu §¹i Î{í¶ã qu©¶ vp ¾Cc ªl{î¶ã Îlm Låi. Ai ¶Êy BÒu c{êi xß« vp kle¶ ¶ãîi ªps Ïø« ªluǶ ÎlǶ cm diÖu ÎsC¶. ªíi hbc ¶py ªlõ« ¸lÝ ¬íi l«y óä¶ Ïå¶ã Y Bå¶ã Îö ÎLé¬ ó¹c cñ« ¶ã©¶ klï BÉ Îli lp¶l ©¬ ¬{u µln¶ quïc clí kla¶ã µlni v× Îl«¬ ÎiÒ¶ ó¹c. ªéi ¶ãliÖµ Îl«y, vu« ¾è¶ã ¸lݶl cø Îù µlô Îla¶ã ¬i¶l kla¶ ¶ãs«¶, ¶l{¶ã óÞ häÎ vps ÎL߶ã cñ« ¶ã{êi ¬p vÓ¶ kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn. r¹i ¶ãle ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - ®©y ãiê ¬êi quý vÞ xuï¶ã d{íi ki« ¶ãlØ ¶ãmi clïc hCÎ, clê Bîi ÎiÉu BÖ o«i ¶ã{êi Îíi Îlضl ¬êi. A¶l e¬ lä ¤¶ vp r∙ ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l BÒu cCs hui ÎL{íc. Ïp ªliÕÎ ªlñ L« o«u cè¶ã, kli oSµ oö« Îíi cö« óç¶ã ¶gi: - ª¹i o«s ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l kla¶ã Îíi ¶lØ? Ï«y hp «¶l e¬ lä Bi Îï cCs cls Ïsp¶ã Îl{î¶ã l«y Lâ ©¬ ¬{u clb¶ã Ϋ cl¨¶ã? ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - Dè o«s Ïp GiCs clñ cò¶ã cȶ Îl˶ lm¶. ViÖc ¶Çy clb¶ã Ϋ cø ãiÊu kla¶ã cls «¶l e¬ lä óiÕÎ. ÷l{¶ã «¶l e¬ lä hp Ω¬ µlbc cñ« ¸öu V{m¶ã, ãǶ B©y h¹i h˵ B{îc ca¶ã hí¶. ÷Õu óns lä µln¶ h¹i ¸öu V{m¶ã Îl× kla¶ã ó«s ãiê BÕ¶ ¶çi ÎlÕ. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - Ïä h˵ ca¶ã hí¶ ã× ÎlÕ? ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - A¶l e¬ lä B∙ hÊy ÎLé¬ ¬éÎ cs¶ d«s 㨬 cñ« µlCi Vâ §«¶ã Låi dè¶ã klÝ ãiíi Bi lp¶l ÎlÝcl ªiTu ¸a¶ã rÔ ®«¶ã clñ ó«¶ã Ki¬ rs¶ã. ÷l{ vËy, cCc ¶l©¶ vËÎ vâ h©¬ Gi«¶ã ÷«¬ ÎÊÎ µlni Îp¶ oCÎ hÓ¶ ¶l«u. ¾«u ¶Çy clb¶ã Ϋ cg xuï¶ã Gi«¶ã ÷«¬ hC¶l ¶¹¶ oH dÔ Îlë lm¶ ó©y ãiê ¶liÒu. ªL{íc ki« Uyɶ ÷li B∙ cg clݶ µlǶ Îi¶ clSc ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l hp lu¶ã Îlñ ãiÕÎ cl« ¶p¶ã, ó©y ãiê ¶ãle hêi ¶gi cñ« ªps ªlCi ãiC¬ ¶p¶ã kla¶ã ¶ãli ¶ãê ã× ¶N«. ÷ãle Îíi B©y, ªlõ« ¸lÝ oî Uyɶ ÷li xbc Bé¶ã quC klgc L« ÎiÕ¶ã Îl× ¶ãuy liɬ va cè¶ã, lm¶ ¶N« Ïp ªliÕÎ ªlñ Ϋi ¬SÎ Îi¶l ¬Ó¶ hS¬, clØ lmi ¬éÎ ÎÝ Bé¶ã Îܶl cò¶ã kla¶ã ãiÊu ¶æi, ¶T¶ clp¶ã µlni véi ãim Ϋy L« klH óÞÎ ¬iÖ¶ã Uyɶ ÷li. r¹i ¶ãle ÎlÊy Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - ¸a¶ã ca¶ã Îuy ë ÎLs¶ã cu¶ã B׶l ¬p óiÕÎ Lâ cluyÖ¶ ãi«¶ã lå BÕ¶ ÎlÕ, kÉ cò¶ã liÕ¬ cg Îlùc. ªps Ïg« ªluǶ c{êi 㻶 l«i ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ¸luyÖ¶ ÎLs¶ã ÎLiÒu B׶l Îai ÎLa¶ã ÎlÊy ¶liÒu Låi, «i ¬p clM¶ã Îl«¬ Bå µlb quý? Ai ¬p clM¶ã ¶gi ¶l©¶ ¶ãlÜ« B¹s Bøc? RiT¶ã cg «¶l e¬ ãi«¶ã lå ¶gi ¬éÎ hp ¬éÎ, ¶gi l«i hp l«i. rǶ ¶py Îai ¬{u Bå B¹i où, kla¶ã dC¬ Îl{m¶ã ¶ãlÞ víi B¹i ÎlǶ ÎLs¶ã ÎLiÒu B׶l ¬p h¹i clÞu dè¶ã ÎLä¶ã hÔ Îlضl cCc vÞ Îíi LbÎ d«s Î{m¶ã ÎLî hp óëi ¶ãuyT¶ ds Êy BÊy... Ï«i ¶ã{êi võ« ¶gi cluyÖ¶ võ« Bi L« klái Îlm µl߶ã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -440- ÷bµ o«u kÖ oCcl, ªlõ« ¸lÝ ¶ãle lÕÎ c©u cluyÖ¶, óiÕÎ où ÎlÉ LÊÎ klȶ cʵ, ¶l{¶ã µlni ¶T¶ hp¬ ¶l{ ÎlÒ ¶ps clp¶ã cl{« dC¬ quyÕÎ BÞ¶l lM¶... - ®« ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc ¶Çy Ϋ ¶T¶ xö où L« o«s? ªiÉu ¬uéi cg ÎlÉ ãiÕÎ clb¶ã B{îc kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §{îc, ¶l{¶ã clí cg BÉ ¬Cu clny hT¶l hC¶ã L« ¶ãspi BÉ ¶ã{êi Ϋ µlCÎ ãiCc Îl× kla¶ã ÎiÖ¶ cls clb¶ã Ϋ ÎÝ ¶ps. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã ó{¶ã BÇu ¾ö ®Ý¶l Qu«¶ã hT¶, clØ vps l«i óT¶ ªlCi D{m¶ã luyÖÎ ¬p ¶gi: - ¸a óiÕÎ xö dô¶ã ÎlÕ vâ “¸lu¶ã cï ªÒ ¼i¶l” (clua¶ã ÎLï¶ cè¶ã kTu) kla¶ã? Uyɶ ÷li ãËÎ BÇu, ªlõ« ¸lÝ ¶gi ÎiÕµ: - Kluûu x{m¶ã ¶ãg¶ Ϋy cCi l{í¶ã L« ¶ãspi. ÷S¬ quyÒ¶ ¶l{ ÎlÕ ¶py. Plni Låi! PlCÎ quyÒ¶ Bi! ªles hêi clØ óns cñ« ªlõ« ¸lÝ, Uyɶ ÷li µlCÎ quyÒ¶ Îøc Îl×. ¸lØ ¶ãle “óïµ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, os¶ã quyÒ¶ Bå¶ã Îlêi BC¶l vps l«i óT¶ ªlCi D{m¶ã luyÖÎ cñ« ¾ö ®Ý¶l Qu«¶ã. ªT¶ ãi«¶ ÎÆc Êy kla¶ã kTu B{îc ¶ö« hêi, B∙ ÎSÎ Îlë ¶ã«y Îøc Îl×. ¸è¶ã xö dô¶ã µl{m¶ã µlCµ Bg, ¶p¶ã ÎiÕµ Îôc ãiÕÎ cn ¾ö ®Ý¶l V¨¶ hÓ¶ rý ¸{m¶ã. ªlè hí¶ võ« ÎLn xs¶ã, ¶ãlÜ Îíi cl«, Uyɶ ÷li kla¶ã o«s ¶lÞ¶ ¶æi, µlôc hua¶ vps v«i ªlõ« ¸lÝ klgc. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ µlni Bi Îles ¬«u, xe¬ Ïp ªliÕÎ ªlñ Bi B©u? Uyɶ ÷li cò¶ã ¬éÎ Bʶ㠶li ¶N «¶l lè¶ã, B«¶ã B«u Bí¶ ¶l{ vËy ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶gi Îíi ca¶ã viÖc clݶl, h˵ Îøc ¶Ý¶ ¶ã«y vp Îles ªlõ« ¸lÝ L« klái Îl{ µl߶ã. ªlÊy ªps Ïg« ªluǶ vp Ïp ªliÕÎ ªlñ B«¶ã cli« Ϋy ë ¶ã∙ ó« B{ê¶ã µlÝ« ÎL{íc ¬ÆÎ. Ï«i ÎT¶ ªlCi ãiC¬ cǬ B̶ hå¶ã dÓ¶ óä¶ Ïp ªliÕÎ ªlñ Bi vÒ µlÝ« ª©y. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li ¨¶ ¬Æc y ÎlCi ãiC¬ dè cg ãƵ ¶ã{êi h¹ cò¶ã kla¶ã o«s, ¶T¶ cø Îls¶ã Îln x« x« Îles óä¶ Ïp ªliÕÎ ªlñ, qu« ¬Êy B׶l viÖ¶, Låi óä¶ ÷ãò §éc GiCs ó{íc vps c¨¶ ¶lp. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li cè¶ã Bi Îles vps, võ« vps Îíi cö« B∙ ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã clöi Lñ« cñ« ªl«¶l ªl«¶l ë c¨¶ µl߶㠵lÝ« §a¶ã ¶l{ o«u: - ¸lb¶ã ó©y ÷ãò §éc GiCs klï¶ ¶¹¶ ÎlËÎ, cs¶ Ïp ªliÕÎ ªlñ kla¶ã óiÕÎ xÊu læ Îý ¶ps, Låi Ϋs oH cls clb¶ã ¬py óï¶ cM¶ã lg« Îlp¶l oSÎ. ÷ãle Îiն㠶gi cñ« ªl«¶l ªl«¶l, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã o«s ¶lÞ¶ ¶æi xa¶ã ÎlM¶ã vps c¨¶ µl߶ã Bg. ªlÊy ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã ¶»¬ ÎLT¶ ãi{ê¶ã, cg l«i ÎT¶ ÎiÉu ªlCi ãiC¬ B«¶ã oSc Îluïc lÇu. ¸lp¶ã hiÒ¶ ãim Ϋy Biɬ luyÖÎ l«i ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ¶ä. rbc ¶Çy ªl«¶l ªl«¶l ¬íi ¶l˶ L« ¬õ¶ã quC kTu hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã: - §¹i c«! ªlõ« ¸lÝ cl¹y h¹i ãǶ ãi{ê¶ã lái: - ¸lb óÞ Îl{m¶ã BÊy p? §∙ ÎlÊy Bì cl{«? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - E¬ B∙ Bì ¶liÒu Låi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -441- ÷p¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy Uyɶ ÷li Bø¶ã µlÝ« o«u ¶ã{êi yTu, hiÒ¶ lái: - ¸a cò¶ã Îíi B©y BÊy p? Uyɶ ÷li BCµ: - V©¶ã, vÕÎ Îl{m¶ã cñ« Ϲ ca ¶{m¶ã cg ¶Æ¶ã kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l clØ dè¶ã ãiä¶ã ¬òi ÎLn hêi “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã Îlai. ÷p¶ã óç¶ã ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ÷Õu cs¶ Ïp ªliÕÎ ªlñ vps B©y, B¹i c« BC¶l ¶g ¬éÎ ÎL˶ ¶T¶ Îl©¶ lé e¬ ¶lÐ? ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lb¶ã c߶ cg ©¬ ¬{u klCc, Ϋ l∙y ι¬ kla¶ã hé diÖ¶ Îl× lm¶.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã véi ÎLn hêi: - ¸lb ªl«¶l ¶Çy, ó©y ãiê Îai cl{« ÎiÖ¶ L« Ϋy BC¶l ¶p¶ã Ϋ. ¸lb cø dô ¶p¶ã Ϋ ÎLß cluyÖ¶ Îlö lái xe¬ ¶p¶ã Ϋ óSÎ cgc clb BÉ ÎLs¶ã cu¶ã ¶Çy cg ¬ôc BÝcl ã×? ªl«¶l ªl«¶l lái: - ªLs¶ã cu¶ã ¶ps ÎlÕ? Uyɶ ÷li ¶ãlÜ: “ªlÕ L« ¶p¶ã vÓ¶ cl{« l«y ¶mi B©y hp Îl©¬ cu¶ã.” §«¶ã hbc Êy, óç¶ã ¶ãle ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi Bi Îíi, clp¶ã kla¶ã kÞµ lái l«¶ ã× ¶N«, véi ¶lÐÎ l«i ÎT¶ ªlCi ãiC¬ vps ÎLs¶ã Îñ Cs, ÎlÊy xu¶ã qu«¶l kla¶ã c߶ ¶mi ¶ps cg ÎlÉ È¶ ¶bµ B{îc, ¬p ¶ã{êi óT¶ ¶ãspi B∙ Bi Îíi cö« µl߶ã Låi, Bp¶l µlni kÐs Uyɶ ÷li cè¶ã clui vps ÎLs¶ã ãǬ ãi{ê¶ã BÉ Î¹¬ ÎLb ȶ. ªLs¶ã hbc ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã ¶ãm ¶ãCc Îl× Ïp ªliÕÎ ªlñ vp Ïp Ïå¶ã D{îc B∙ ó{íc vps ÎLs¶ã µl߶ã Låi. Ïp ªliÕÎ ªlñ Îñ¬ Îج c{êi ¶gi: - Ϲ ca¶ã Îö B∙ Bì cl{«? ñ«, ¶ã{êi lÇu l¹ ca¶ã Îö Bi B©u cn Låi? ÷lN¶ã qu©¶ Êy clØ h{êi óiÕ¶ã kla¶ã «i ó»¶ã! ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ªai óns clb¶ã Bi L« klái B©y BÊy! Ai kliÕ¶ clb¶ã lÇu l¹ cm clí? Ïp ªliÕÎ ªlñ kla¶ã ¶æi ãi˶, vÓ¶ c{êi ¶gi: - ªlËÎ hp ÎC¶l ÎLt cs¶ cg klCc! ÷p¶ã h¹i ãǶ oiTu Îluïc, véi h« hí¶: - ñ«, Îluïc B∙ B{îc Låi B©y! ÷p¶ã hÊy ¬éÎ Îʬ óa¶ã Îm, ÎLS¶ã ¶â¶ ¶l{ ÎuyÕÎ, µlñ hT¶ ÎLT¶ óCÎ ó¹c, Låi ¬íi cǬ oiTu Îluïc hT¶ LgÎ, ón Îluïc ë cn ÎLT¶ Îʬ óa¶ã Îm, c߶ ¶{íc Îluïc Îl× clny cn vps ÎLs¶ã óCÎ ó¹c Bg. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - ªluïc ¶py clN« ÎLÞ vÕÎ Îl{m¶ã LÊÎ hi¶l ¶ãliÖ¬. ¸a¶ã Îö cø yT¶ ÎLÝ. ÷Õu ÎLs¶ã Îluïc cg clÊÎ Béc óCÎ ó¹c ¶py oH Be¶ ¶ã«y. ªls¹Î ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ, ªl«¶l ªl«¶l ¬õ¶ã Lì va cè¶ã, ¶l{¶ã h¹i ÎlÊy ¬ÆÎ Uyɶ ÷li ÎLs¶ã h߶ã klg clÞu. ¾«u cè¶ã ¶p¶ã h¹i c߶ ÎLa¶ã ÎlÊy l«i ¶ã{êi kÐs Ϋy ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -442- ¶l«u clui vps ÎLs¶ã ãǬ ãi{ê¶ã ÎlCi Bé cg vt ©u yÕ¬ hS¬, cp¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬, hiÒ¶ clöi Bæ¶ã L»¶ã: - ¸Cc ¶ã{êi hж hbÎ Î{ë¶ã Ϋ kla¶ã óiÕÎ l«y o«s? Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - ¸lb¶ã Îai cg cCi ã× hж hbÎ cm clø? ªl«¶l ªl«¶l quCÎ hí¶: - ¸Cc ¶ã{êi óSÎ ¶¹Î Ϋ, óSÎ ¶¹Î cs¶ ¶ã{êi ¬å cai cl« ÎlÕ ¶py. Qu©¶ clÕÎ yÉu, Bå va h{m¶ã Ω¬! ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ klH lái: - ÷p¶ã B«¶ã clöi «i ÎlÕ? Uyɶ ÷li hp Bp¶ óp cs¶ ãCi ¶T¶ liÉu h߶㠪l«¶l ªl«¶l lm¶ ªlõ« ¸lÝ, óiÕÎ ªl«¶l ªl«¶l cg vt ¶ãli ¶ãê ¬×¶l ¶l{¶ã klg óÒ ãini ÎlÝcl. rbc ¶Çy ¶ãle ªl«¶l ªl«¶l cg clöi Bæ¶ã, ÎLs¶ã h߶ã B«u Bí¶ va cè¶ã, óùc ¬×¶l BÕ¶ ¶çi cl©¶ Ϋy Lu¶ ó©y óÈy. ªlõ« ¸lÝ liÉu ¶ã«y ¶p¶ã B«¶ã óÞ clöi s«¶, ¶l{¶ã kla¶ã o«s hT¶ Îiն㠫¶ ñi B{îc, clØ cg cCcl klH vç vÒ «¶ ñi Îlai. Ïp ªliÕÎ ªlñ kla¶ã l«y óiÕΠΩ¬ où cñ« ó« ¶ã{êi hbc óÊy ãiê, cø c{êi ¶gi: - ªlai, xi¶ ca¶ã Îö Bõ¶ã cCu kضl ¶N«, hCÎ ¶N« Îai oH B{« ca¶ã Îö vÒ B»¶ã ¶lp. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - Ai kliÕ¶ ca B{« Îai vÒ. ªai kla¶ã óiÕÎ B{ê¶ã l«y o«s? Ïp ªliÕÎ ªlñ cø BÉ ¬SÎ c{êi klbc klÝcl. ¼ô ¨¶ xi¶ ãip Ïp Ïå¶ã D{îc óç¶ã oǬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ h¹i, l»¶ läc ¶gi: - ªiÉu Îö lä Ϲ ki«, ¶ã{mi B∙ häÎ vps Ϋy clb¶ã Ϋ, kli ¶ps Ïp Ïå¶ã D{îc ¶py h¹i clÞu BÉ yT¶ cls ¶ã{mi B{îc hp¶l hƶ vÒ Îíi B»¶ã ¶lp. ¸l« ¶ã{mi liÖ¶ ãiê ë B©u? ¸ß¶ cs¶ BÜ Bt L« ¶ã{mi ó©y ãiê cò¶ã ë B©u? ªlÊy Ïp Ïå¶ã D{îc ¶lôc ¬¹ ¬Ñ ¬×¶l, ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã o«s ¶lÞ¶ B{îc, cǬ hua¶ óCÎ Îluïc ¶g¶ã læi ¶lS¬ ¬ÆÎ ¬ô ¨¶ xi¶ ¶Ð¬ hua¶. Ïp Ïå¶ã D{îc ÎLC¶l o«¶ã ¬éÎ óT¶, óCÎ Îluïc ¶Ð¬ ÎLb¶ã Î{ê¶ã Bæ vì Îu¶ã Îge klSµ µl߶ã. ªuy vËy, ¶{íc Îluïc B∙ óS¶ vps ¬ÆÎ Ïp Ïå¶ã D{îc klC ¶liÒu, ¶g¶ã óá¶ã LCÎ cn l«i ¬C. Gi˶ quC, Ïp Ïå¶ã D{îc quCÎ hí¶: - ªl»¶ã ¶ãïc ki«, ¬py ¬uï¶ clÕÎ µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¶»¬ ÎLs¶ã ãǬ ãi{ê¶ã B«¶ã cl¨¬ clb xe¬ Bé¶ã Îܶl óT¶ ¶ãspi ÎlÊy Ïp Ïå¶ã D{îc l«i cl©¶ ¶lb¶ ¬éÎ cCi BÞ¶l ¶lny xæ BÕ¶ clç ªl«¶l ªl«¶l. ¸lp¶ã ë ÎLs¶ã ãǬ ãi{ê¶ã cò¶ã oö« os¹¶ BÉ Bïi µlg. ÏÔ Ïp Ïå¶ã D{îc l¹ Îlñ BC¶l ªl«¶l ªl«¶l hp clp¶ã Îʶ ca¶ã l¹ óé kt BÞcl ¶ã«y. ¸lØ ÎlÊy ¬éÎ óg¶ã ÎLS¶ã ÎlsC¶ã ¬éÎ cCi, Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ ¶lny vps ãiN« ¬ô ¨¶ xi¶ vp ªl«¶l ªl«¶l Låi. ªiÕµ Îles Bg Ïp ªliÕÎ ªlñ hT¶ Îiն㠶gi ÎL{íc: - ªl{« ca, clCu B∙ ¶l˶ hêi ÎT¶ lä ViT¶ B{« ÎT¶ ÎiÉu Îö ¶py vÒ Låi. ¸lb¶ã Ϋ kla¶ã ¶T¶ ÎlÊÎ Îݶ víi ¶ã{êi. Ïp Ïå¶ã D{îc c{êi ¶l¹Î ¬éÎ Îiն㠶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -443- - §É hp¬ ã×? Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ®T¶ clb¶ã Ϋ cg LÊÎ ¶liÒu ¶ã{êi óÞ Biɬ luyÖÎ, µlni ¶lê ÎT¶ lä ViT¶ BÕ¶ ãini ¬íi klái B{îc. ªLǬ ¶ã©¬ ãi©y µlbÎ, Ïp Ïå¶ã D{îc ¶gi: - ªlai B{îc, clb¶ã Ϋ cò¶ã kla¶ã ãiÕÎ clÕÎ y ¶l{¶ã dè o«s cò¶ã µlni óSÎ y ¶Õ¬ clbÎ B«u klæ ¬íi B{îc. ÷Çy, ÎT¶ ÎiÉu Îö lä Ϲ ki«, ¶ã{mi Îlö csi xe¬ ¬ÆΠΫ cg Bѵ kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã ÎlÐÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã BÇy vt oî l∙i ki¶l lsp¶ã, clSc Ïp Ïå¶ã D{îc hp¬ BiÖu óé ¬ÆÎ xÊu xÝ cls xÊu lm¶ ¶N«, Låi B{« ¬ÆÎ Îíi ãǶ ªl«¶l ªl«¶l BÉ dä« ¶¹Î. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ¸a, ca dä« ¶¹Î y hp¬ ã×? Giä¶ã ¶gi cñ« ¶p¶ã cg vt kla¶ã ó»¶ã h߶ã. Ïp Ïå¶ã D{îc lõ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - Plni ¶gi ÎT¶ ÎiÉu Îö ¶Çy Bѵ ÎL«i ¶T¶ clCu ¬íi óns vÖ cls ¶g ¶l{ vËy. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶æi ãi˶ ¶gi: - ¸a ¶gi ã× ÎlÕ? Ïp Ïå¶ã D{îc ¶gi: - ª©¬ où cñ« cCc ca ÎLt Îuæi ¶l{ ÎlÕ ¶ps Î{ë¶ã ca kla¶ã óiÕÎ l«y o«s? ¸a cò¶ã oï¶ã qu« Bêi ÎLt Îuæi Låi. ¸a c߶ h¹ ã×! ¸lCu xe¬ cCi l׶l ¶Çy oH ÎlÊy óé ¬ÆÎ cñ« ca låi c߶ ÎLt L« o«s? ÷gi Bs¹¶, ¬ô Ϋ ¬gc Îbi hÊy Îʬ l׶l L« cls Ïp ªliÕÎ ªlñ vp ªl«¶l ªl«¶l xe¬. ¸n l«i ¶ã{êi BÒu ki¶l ¶ã¹c kTu “ñ«!” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, l׶l ¶l{ cg vt kle¶ ¶ãîi ¶N«. Ïp Ïå¶ã D{îc c{êi ã{î¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ¸Cc ¶ã{êi hÊy hp¬ h¹ hS¬ µlni kla¶ã? Ïp... lp... x{« ki« Îai cò¶ã Bѵ BH ¶l{ «i clí cg µlni xÊu ¶l{ ÎlÕ ¶py B©u? ÷gi xs¶ã, ¬ô vøÎ Îʬ l׶l ó»¶ã hô« xuï¶ã BÊÎ. ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ ¶l׶ Îʬ l׶l Êy ÎlÊy ÎLT¶ vH ¬éÎ ÎliÕu ¶N ÎL¹c Bé l«i ¬{mi Îuæi, l«i ¬C Bá óõ¶ã, ¨¶ ¬Æc quǶ Cs ¶ã{êi ªl{î¶ã, BÇu clÝÎ kl¨¶ ÎlTu, klua¶ ¬ÆÎ LÊÎ Bѵ, cg vt ãiï¶ã klua¶ ¬ÆÎ Ïp Ïå¶ã D{îc. ¸lp¶ã B«¶ã cn¬ ÎlÊy kú h¹ h¹i ¶ãle Ïp Ïå¶ã D{îc ¶gi: - ª¹i o«s Îai h¹i hp¬ Îlp¶l óé ¬ÆÎ xÊu xÝ ¶l{ ¸l{ ®CÎ Giíi ÎlÕ ¶py? ª¹i hp¬ o«s? ª¹i hp¬ o«s?... ªÊÎ cn BÒu ds cl« ¶ã{mi, cs¶ ¶ã{êi ÎC¶ã Î˶ h{m¶ã Ω¬ ¬p ¶T¶ cn. ªl«¶l ªl«¶l lái: - _????_ ¸l« Îai hp ¶ã{êi LÊÎ ÎïÎ, quyÕÎ kla¶ã ¶ì hp¬ cls ¶ã{êi klCc klg clÞu! Ïp Ïå¶ã D{îc ¶æi ãi˶ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -444- - rbc óÊy ãiê ¶ã{mi, Îl»¶ã quû cs¶ ¶Çy B∙ L« Bêi B©u ¬p óiÕÎ B{îc ¬äi viÖc ¬p cl« ¶ã{mi B∙ hp¬ cls Ϋ klg clÞu, vp ιi o«s Ϋ µlni hp¬ ¶T¶ óé ¬ÆÎ ÎlÕ ¶Çy? ª¹i o«s h¹i cg ¶ã{mi, cs¶ ÎiÉu quû L« Bêi? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ®p cp¶ã ¶gi cp¶ã kú h¹ quC! ÷ãò §éc GiCs cñ« cCc ¶ã{mi ë Îضl V©¶ ÷«¬ c߶ cl« Îai hÊy ¬Ñ Îai ë Î˶ ªLiÕÎ Gi«¶ã, l«i ¶mi cCcl x« ¶l«u ¶lN¶ã ¬{êi v¹¶ ÎC¬ ¶ãl׶ dƬ, Îl× óp hiT¶ c«¶ vps Bg o«s B{îc? Ïp Ïå¶ã D{îc cn ãi˶, ãim Ϋy ÎCÎ ªl«¶l ªl«¶l, Ïp ªliÕÎ ªlñ véi dè¶ã Ϋy µlni cn¶ L« vp kluyT¶ L»¶ã: - Xi¶ ca l∙y óíÎ ãi˶, cg cluyÖ¶ ã× cø Îls¶ã Îln ¬p ¶gi. Ïp Ïå¶ã D{îc quCÎ hí¶: - ¸l« clCu óÞ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ cläc Îøc BÕ¶ ¶çi uÊÎ øc ¬p clÕÎ. ®©y ãiê clCu c߶ lÕÎ oø óT¶l vùc y, clCu cg óiÕÎ xÊu læ kla¶ã? Ïp ªliÕÎ ªlñ cò¶ã ¶æi ãi˶ ¶gi: - Ai óT¶l vùc lS¶ ¶ps? ¸a ¬p BC¶l lS¶ óÞ Îl{m¶ã hp clݶl Ϋy ca B∙ ãiÕÎ clÕÎ lm¶ óï¶ clôc «¶l e¬ ãiCs lNu, ca cg óiÕÎ kla¶ã? ªai ÎlÊy ca hp óÒ ÎLT¶ ¶l{ê¶ã ¶lÞ¶ ca ó« µlǶ. ÷l{¶ã kli ca B∙ µl¹¬ quy huËÎ cñ« ãiCs Ϋ, Îai kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¶É B{îc ¶N« B©u. Ïp Ïå¶ã D{îc ÎlÊy ¶p¶ã ãië Îl©¶ µl˶ GiCs clñ L«, kla¶ã dC¬ l¨¶ã lCi ¶l{ ÎL{íc, ¶Ð¶ ¶ã«y cm¶ ãi˶ h¹i, ¶ãåi µlÞcl xuï¶ã ãlÕ, l«i Ϋy a¬ BÇu, ¬éÎ hCÎ o«u lái: - ¼Ñ cËu B©u? ¸lSc óp Ϋ cò¶ã hp ¬éÎ ¬ü ¶l©¶ oSc ¶{íc kluy¶l Îlp¶l? ¸ls ¶T¶ óp Ϋ ¬íi hp¬ ¬T lsÆc B{îc cl« cËu µlni kla¶ã? ÷gi Îíi B©y, Ïp Ïå¶ã D{îc Îlë dpi ¬éÎ cCi, ¬íi ¶gi ÎiÕµ: - ªai B∙ ¶»¬ ¬m LÊÎ ¶liÒu ãiÊc ¬m, ¬m ÎlÊy ¬Ñ cËu ¶l{¶ã clØ ÎLa¶ã ÎlÊy hê ¬ê Îlai, clí kla¶ã lÒ ÎlÊy Lâ ¬ÆÎ óp ó«s ãiê... Îai ¬uï¶ ãƵ óp Ϋ ¬éÎ hǶ... ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ¼Ñ Îai B∙ clÕÎ Låi. Ïp Ïå¶ã D{îc ãiùÎ ¬×¶l ki¶l ¶ã¹c lái: - ¸lÕÎ Låi p? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - V©¶ã. Giä¶ã ¶gi _????_ D{îc h¹i cÊÎ c«s ãiä¶ã: - ªlns ¶ps Îai cø óSÎ óuéc y ¶gi clç ë B©u, y cp¶ã kla¶ã clÞu ¶gi cls Îai l«y. ªl× L« ¬Ñ cËu B∙ clÕÎ Låi. §{îc, B{îc hS¬, ¬ïi Îlè cñ« Îai kla¶ã o«s ÎLn B{îc ¶N«. rǶ ¶py Îai Îl« cls cËu vÒ. DÓu o«s cò¶ã cg ¶ãpy, ¶ã{mi, ÎT¶ ÎiÉu Îö ¶py oH häÎ vps Ϋy Ϋ... cg µlni ¬Ñ cËu ãiï¶ã cËu hS¬ kla¶ã? ªlÊy Ïp Ïå¶ã D{îc B«¶ã ¶gi, óç¶ã ãäi ¬×¶l hp ÎiÉu Îö, ªl«¶l ªl«¶l óùc ¬×¶l, ¶»¬ qu«y ¬ÆÎ vps ÎLs¶ã kla¶ã Îl̬ ÎLn hêi ¶N«. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2