Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 20

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

134
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 20

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -425- Håi thø hai m­¬i O¸n phÉn nãi chuyÖn x­a TiÒu tuþ dÞ ®­¬ng thêi ª iTu Uyɶ ÷li ÎLï¶ d{íi BCy kiÖu, clØ cn¬ ÎlÊy óï¶ ÎT¶ µlu kiÖu klT¶l cl¹y ¶l{ ó«y, ¬íi l«y ¶lN¶ã ¶ã{êi µlu Bg BÒu hp vâ oÜ cni ÎL«¶ã cn. ªlÊy vËy ¶p¶ã lmi lsn¶ã oî. rbc Êy hp ¬è« §a¶ã ãig h¹¶l óuïÎ x{m¶ã, d{íi BCy kiÖu cò¶ã kÕÎ ó¨¶ã, óÞ lmi Îlë cñ« ¶p¶ã L« lmi ¶g¶ã, ó¨¶ã Bg lg« Îlp¶l ¬éÎ ãiäÎ ¶{íc clny xuï¶ã. Uyɶ ÷li Bp¶l µlni BÉ cls ¶{íc ó¨¶ã ¶lá ãiäÎ BÇy l«i ¬C, kla¶ã hÊy Ϋy ã¹Î Bi oî lmi Bé¶ã BËy ¬éÎ ÎÝ hp Ïp ªliÕÎ ªlñ óiÕÎ hiÒ¶. §i B{îc _????_, óç¶ã ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlÐÎ hí¶, kiÖu ¶ãõ¶ã ¶ã«y h¹i. Råi ¶ãle Îiն㠶gi cñ« ¬éÎ ¶ã{êi Bp¶ a¶ã quCÎ hí¶: - ¸s¶ ÎiÖ¶ Îú lä Ïp ki«, ¬«u L« B©y h∙¶l clÕÎ. Uyɶ ÷li ¶ã¹c ¶liT¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªiն㠶gi que¶ Îluéc hS¬, kla¶ã óiÕÎ hp «i ÎlÕ?” r¹i ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã klCc h« hí¶: - ÷ãò §éc GiCs cCc ¶ã{mi lsp¶l lp¶l ¶l{ ÎlÕ, kla¶ã ¶ãê cò¶ã cg ¶ãpy la¬ ¶«y. Uyɶ ÷li ãiùÎ ¬×¶l ¶ãlÜ: “å, ¶ã{êi ¶py hp ¼Ó¶ ªö Ïs« Låi, c߶ ¶ã{êi ¶gi Îlø ¶lÊÎ hp o{ luy¶l cñ« a¶ã Ϋ §å¶ã ÏuyÒ¶ B¹s ¶l©¶.” Råi ¶p¶ã ¶ãle xu¶ã qu«¶l cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi Bi Îíi, clSc hp cg LÊÎ ¶liÒu ¶ã{êi B∙ ó«s v©y cliÕc kiÖu ¶py Låi. ®ä¶ µlu kiÖu BÉ xuï¶ã LbÎ klÝ ãiíi L« clï¶ã cù, Uyɶ ÷li kÐs ¬éÎ ãgc vni cle kiÖu hT¶, ¶l׶ ÎLé¬ L« ¶ãspi, ÎlÊy ãgc µlÝ« §a¶ã cg óï¶ ¶¨¬ ¶ã{êi BÒu ¬Æc Cs B¹i oÜ, Ϋy cǬ kiÕ¬, ¶ã{êi Bø¶ã ÎL{íc l׶l ¶l{ hp §å¶ã ÏuyÒ¶ B¹s ¶l©¶. ÷p¶ã ¶ãlÜ: “¸lSc ó« ¬ÆÎ ª©y, ÷«¬, ®Sc ki« BÒu cg ¶ã{êi ó«s v©y cn. §©y hp µlCi Vâ §«¶ã B¹i cö Îíi ÎLn Îlè cò¶ã ¶T¶?” ¸lØ ÎlÊy Îl©¶ kiÖu lmi Bé¶ã ¬éÎ cCi, Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ ¶lny L« ¶ãspi kiÖu vp quCÎ hí¶: - ªlñy V©¶ B¹s ÎÆc B∙ clÕÎ cl{«? ¸Cc ¶ã{êi ÎCs 㫶 ÎlËÎ, ¬uï¶ hp¬ ã× Î« ¶ps? §å¶ã ÏuyÒ¶ BCµ: - ¾{ luy¶l clb¶ã Ϋ, Ïsp¶ã ¼éc B¹s ÎL{ë¶ã ó©y ãiê ë B©u, ¶gi ¬«u L« Îl× klái óÞ dÇy vß. Ïp ªliÕÎ ªlñ cn c{êi ¬éÎ låi Låi víi ãiä¶ã ¶lu ¬× ¶gi: - ¾{ µlô cñ« cCc ¶ã{êi cg µlni hp Bø« ÎLt hT¶ ó« B©u ¬p cCc ¶ã{mi lái Îai hÊy ¶ã{êi vp cCc ¶ã{êi cg ãi«s o{ µlô cñ« cCc ¶ã{mi cls Îai ÎLa¶ã ¶s¬ B©u, µlni ÎlÕ kla¶ã? ªlai B{îc, clb¶ã Ϋ cè¶ã hp ¶ã{êi ÎLs¶ã vâ h©¬ cn, Îai ãibµ cCc ¶ã{mi Î׬ kiÕ¬ cls, ¬iÔ¶ a¶ã Ϋ ¬éÎ Îl©¶ ¬éÎ ¬×¶l h{u h¹c óT¶ ¶ãspi kla¶ã «i ÎLa¶ã ¶s¬ BÕ¶ Îl× Îéi ¶ãliÖµ ÎlËÎ! Uyɶ ÷li ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl× L« ¬ô ¶Çy x{« vÓ¶ ¶gi cCi ãiä¶ã ᶠp ᶠt¶ ¶py, ÎL{íc ki« ¬×¶l cø Î{ë¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¬ô Êy cø hp¬ ÎLß ¶l{ vËy, ó©y ãiê Ϋ ¬íi óiÕÎ Bg hp ¬éÎ Îlgi que¶ cñ« ¶p¶ã.” ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -426- - ÷ãò §éc GiCs cCc ¶ã{mi Bi BÕ¶ B©u lsp¶l lp¶l BÕ¶ BÊy, ¶ãpy la¬ ¶«y oH cls ¶ã{mi óiÕÎ où Cc ãin Cc óCs ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ÷gi Bs¹¶ B¹s oÜ cǬ kiÕ¬ ÎiÕ¶ hT¶ ÎL{íc. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - PlCi Vâ §«¶ã B{îc x{¶ã hp kiÕ¬ ÎluËÎ clC¶l Îa¶ã, ó׶l Îl{ê¶ã kla¶ã dC¬ qu«¶ã ¬i¶l clC¶l B¹i BÕ¶ kiÕ¬ Î׬ Ϋ ó©y ãiê óiÕÎ ãiCs clb¶ã Ϋ cg ¶liÒu ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã h¹i quû quyÖÎ hж hbÎ ÎLï¶ h¹i B©y Bg¶ B{ê¶ã Ϋ, lp lp, l× l×, l« l«... ¸lØ ÎLs¶ã ãi©y hCÎ ¶p¶ã Bæi ¬ÊÎ ãiä¶ã c{êi, ÎiÕ¶ã c{êi cl{« døÎ B∙ ¶ãle ¬éÎ ¶ã{êi ë ãgc ª©y ®Sc ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã LÊÎ ÎlT Îln¬, clSc ¶ã{êi Bg B∙ óÞ ¶p¶ã l¹ Béc Îlñ Låi, ÎiÕµ Îles Bg ÎiÕ¶ã h« lÐÎ cl{ëi Lñ«, ÎiÕ¶ã klÝ ãiíi v« cl¹¬ _????_. rǶ ¶py µlCi Vâ §«¶ã xuÊÎ Bé¶ã ÎLä¶ æ, ¶ã{êi cg ¬ÆÎ ë B©y BÒu hp ¶lN¶ã c«s Îlñ, dè vâ ca¶ã cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ c«s c{ê¶ã BÕ¶ B©u cò¶ã kla¶ã o«s xa¶ã L« klái v߶ã v©y. §C¶l B{îc ¬éÎ hbc, óï¶ ÎT¶ µlu kiÖu ÎL{íc o«u ÎLb¶ã kiÕ¬ lsÆc óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã, óÞ clÕÎ. Uyɶ ÷li ¶»¬ yT¶ d{íi BCy kiÖu kla¶ã dC¬ cù« quËy. ÷p¶ã ÎlÊy kiÕ¬ µlCµ cñ« µlCi Vâ §«¶ã ¶l«¶l ¶lѶ vp liɬ Béc qun cg óÝ quyÕÎ Béc BCs cñ« ¬a¶ µlCi lä, ¶p¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷¨¬ ¶ä ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶løÎ c{ ¬p µlC Ϋ¶ r{ì¶ã ÷ãli KiÕ¬ µlCµ hp v× óä¶ lä ãƵ Ϋy c«s Îlñ, BÆc óiÖÎ c«s c{ê¶ã lä ¬íi clÞu óÞ klSc clÕ ¶l{ vËy, c߶ ¶lN¶ã kiÕ¬ klCcl Îl{ê¶ã quyÕÎ kla¶ã µlni hp BÞcl Îlñ cñ« ¬a¶ l¹ µlCi Vâ §«¶ã.” ÷p¶ã BÞ¶l hg BÇu L« ¶l{¶ã oî BT¬ kluy« µlCi Vâ §«¶ã liÉu ¶lǬ ¶p¶ã hp ãiCs lNu ÷ãò §éc GiCs xa¶ã h¹i Îʶ ca¶ã ¶lì BÞcl kla¶ã ¶æi cg µlni ¶ãuy BÕ¶ Îl©¶ kla¶ã. ÷T¶ ¶p¶ã Bp¶l µlni ¶»¬ yT¶ ¬p xe¬ l«i óT¶ cliÕ¶ BÊu. rbc Êy, lm¶ l«i ¬{mi Îl«¶l ÎL{ê¶ã kiÕ¬ ó«s v©y Ïp ªliÕÎ ªlñ qun ¶liT¶ hîi l¹i va cè¶ã, ¬Êy clôc ¶ã{êi ó«s v©y ¶p¶ã vÓ¶ ÎLǬ Îܶl ø¶ã cliÕ¶. ¼éÎ B¹s ¶l©¶ ÎLt Îuæi ¶g¶ã h߶ã Îʶ ca¶ã ¬¹¶l vps óÞ ¶ã«y ªliÕÎ c©u cñ« ¶p¶ã ¬gc ¶ã«¶ã ¬éÎ cCi vps ón v«i clÕÎ ãiÊc Îøc Îlêi ιi clç, ¶lê cg ¶ã{êi ó¹¶ cøu ¶ã«y L« klái clç Bg ¬íi ÎlsCÎ clÕÎ. r¹i BC¶l ÎlT¬ ¬Êy clôc liÖµ ¶N«, Ïp ªliÕÎ ªlñ lmi oøc kЬ dǶ. ¼Ó¶ ªö Ïs« ¬éÎ kiÕ¬ B©¬ Îíi, ¶lS¬ cæ ¶p¶ã ¬p clЬ... ÷p¶ã ¶Ð BÇu ÎLC¶l ÎlÕ kiÕ¬ Bg, óT¶ c¹¶l h¹i cg l«i ¬òi kiÕ¬ Îʶ ca¶ã Îíi, clØ ¶ãle “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¬éÎ vËÎ ã× h¨¶ Îíi BCy kiÖu. Uyɶ ÷li ¶lÆÎ hT¶ xe¬ Îl× L« Bg hp ¶ö« cCi kluyT¶ Ϋi cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ. ÷p¶ã võ« ¬õ¶ã võ« hs, ¬õ¶ã hp µle¶ ¶Çy Ïp ªliÕÎ ªlñ klg ÎlsCÎ klái ÎC¶l ¬¹¶ã, ÎLõ B{îc ¬éÎ B¹i Bïi Îlñ cls ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, c߶ hs hp ¶lì Ïp ªliÕÎ ªlñ clÕÎ, ªl«¶l ªl«¶l liÖ¶ ãiê kla¶ã óiÕÎ óÞ ãi«¬ cǬ ë B©u, óé l¹ vp ãiCs clb¶ã cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ kla¶ã óiÕÎ cg clÞu ãi«s ÎLn ¶p¶ã ªl«¶l ªl«¶l cls ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã... r¹i BÊu ÎlT¬ l«i ¬{mi ¬Êy liÖµ ¶N«. Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ BÇu óè Îgc Lïi _????_ kla¶ã c߶ lmi oøc B©u ¬p µln¶ ø¶ã ¶N«. §å¶ã ÏuyÒ¶ B¹s ¶l©¶ L« hÖ¶l ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¬Êy clôc Îl«¶l kiÕ¬ óç¶ã ¶liT¶ Îl©u h¹i, Îæ cløc Îlp¶l ¬éÎ cCi h{íi kiÕ¬ ÎLS¶ã xg« ¶l{ ó¹c v©y clÆÎ Ïp ªliÕÎ ªlñ. §å¶ã ÏuyÒ¶ quCÎ lái: - ÏiÖ¶ ãiê o{ µlô clb¶ã Ϋ ë B©u? ¤¶ã Ϋ c߶ oï¶ã l«y hp kluÊÎ Låi, ¶gi ¬«u. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -427- Ïp ªliÕÎ ªlñ kѵ ki¬ c©u h¹i d{íi ¶Ccl, Îõ Îõ clni cluïÎ h¹i BÇu Îgc. ®ç¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã c{êi ¶lÑ, ¬gc oSÎ cñ« ¶p¶ã ¶l«¶l ¶l{ clíµ, h¹i ¬éÎ B¹s ¶l©¶ cñ« µlCi Vâ §«¶ã óÞ Îl{m¶ã Låi. ¼äi ¶ã{êi cn ãi˶, ÎL{ê¶ã kiÕ¬ BÒu Îʶ ca¶ã ¶l{ vò ó∙s. ªlÊy ¶p¶ã Îl©¬ Béc quC, kla¶ã «i c߶ ¶É ¶«¶ã ã× ¶N«. Uyɶ ÷li ÎLa¶ã ÎlÊy Ïp ªliÕÎ ªlñ oSµ ¶ãuy liɬ Îíi ¶mi BéÎ ¶liT¶ ¶ãle ÎlÊy B»¶ã x« cg ÎiÕ¶ã cßi vä¶ã Îíi. Ïp ªliÕÎ ªlñ hiÒ¶ c{êi ¶gi: - ªlñ l¹ cñ« Ϋ B∙ Îíi ki« Låi, cCc ¶ã{mi kla¶ lå¶ Îl× cl¹y ¶ã«y Bi, ó»¶ã kla¶ã lïi óÊÎ c˵ BÊy! Uyɶ ÷li ¶ãlÜ: “÷Õu kla¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy lä B«¶ã clЬ ãiÕÎ ¶l«u clÝ Îö ¬p clØ ¶ãle ¬Êy hêi dƶ óns võ« ¶lu ¬× võ« ¬ËÎ ÎliÕÎ Îl× «i cò¶ã liÉu hǬ ¶p¶ã B«¶ã Bè« víi ¶ã{êi yTu, clí kla¶ã µlni B«¶ã ¬éÎ ¬ÊÎ ¬éÎ c߶ víi kt BÞcl.” §å¶ã ÏuyÒ¶ kTu ãäi cCc o{ BÖ: - ¸lb¶ã Ϋ l∙y ¬«u ãini quyÕÎ ¶ã«y cs¶ ÎiÖ¶ Îú ¶py B∙! ¼äi ¶ã{êi Îʶ ca¶ã ¶ãpy cp¶ã ¬¹¶l. ¸lØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ, Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ óÞ Îl{m¶ã hiÒ¶ l«i vÕΠιi ¶mi Bèi Låi ¶l{¶ã ¶p¶ã vÓ¶ Î{mi c{êi ¶l{ Îl{ê¶ã. ¼éÎ B¹s ¶l©¶ ÎLt Îuæi ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ, kla¶ã ¶lÓ¶ Îl©¬ ÎLa¶ã ÎlÊy ÎlÕ ¶py ¬p óÞ hs¹¶ kiÕ¬ µlCµ, Ϋ ÎlÊy cg µlni Îéi ¶ãliÖµ kla¶ã? ÷ãlÜ Bs¹¶ clp¶ã hiÒ¶ quCÎ ¬S¶ã: - ¸a Bõ¶ã c{êi ¶N«, cg B{îc kla¶ã? Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - VÞ B¹s ÎL{ë¶ã ¶Çy ¶gi ã× ÎlÕ? §¹s ¶l©¶ ¶ä ¶ãȶ ¶ã{êi L« B«¶ã BÞ¶l ÎLn hêi, óç¶ã ÎlÊy C¶l oC¶ã hge ¬SÎ ¬éÎ cCi, ¼Ó¶ ªö Ïs« véi ãäi: - ¸È¶ Îl˶! ÷l{¶ã B∙ ¬ué¶ Låi, B¹s oÜ B∙ óÞ Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬gc ¬éÎ cCi Ki¬ c©u vps ãiN« h{¶ã Låi. ªiÕ¶ã cßi vä¶ã Îíi cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ¶lé¶ ¶lÞµ, §å¶ã ÏuyÒ¶ µlni cli« L« ÎC¬ Ϋy c«s Îlñ ÎiÕ¶ hT¶ ¶ãlT¶l cliÕ¶ vp cn¶ ÎLë, clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, ÎC¬ ¶ã{êi Bg B∙ Îln¬ ó¹i hèi xuï¶ã. §å¶ã ÏuyÒ¶ h¹i µlni µlCi ÎC¬ o{ BÖ klCc hT¶ ÎiÕµ viÖ¶. ÷lê vËy, Ïp ªliÕÎ ªlñ B{îc ¶lÑ Î«y lM¶. ªuy §å¶ã ÏuyÒ¶ víi ¬Êy Ϋy c«s Îlñ vÓ¶ ¶ç hùc Îʶ ca¶ã, ¶p¶ã kla¶ã óÞ ¶ãuy liɬ ¶l{ ÎL{íc ¶N«. ÷l{¶ã ¶p¶ã ¬uï¶ µlC v߶ã v©y BÉ ÎiÕ¶ hT¶ µlïi lîµ víi óä¶ Îíi cøu viÖ¶ cò¶ã kla¶ã B{îc. rbc ¶Çy l«i óT¶ B∙ Îíi clç ¶ã«¶ã oøc ¶l«u, kla¶ã óT¶ ¶ps lm¶ vp cò¶ã kla¶ã óT¶ ¶ps kЬ cn. §C¶l B{îc ¬éÎ hbc, ¬éÎ B¹s oÜ kTu h«: - Giái hS¬! Giái hS¬! ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l ó« Îl»¶ã ãi«¶ ÎÆc óC¶ ¶{íc ki«, clb¶ã ¬py cò¶ã BÕ¶ BÊy p? ¼éÎ ¶ã{êi ÎiÕ¶ã klp¶ klp¶ ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋs BÕ¶ Îl× B∙ o«s? §∙ óiÕÎ clb¶ã Ϋs hîi l¹i, ¬«u ó{íc Bi! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -428- Uyɶ ÷li ki¶l ¶ã¹c ¶ãlÜ ÎlǬ: “®« ÎT¶ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l ¶Çy cluyT¶ ¬a¶ kliTu klÝcl, hy ãiC¶ ¬uï¶ l∙¬ l¹i cl« Ϋ, Lâ Lp¶ã clb¶ã B∙ óÞ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã óSÎ ÎLgi, ¶lê cl« Ϋ ãi«s cls qu«¶ ÎLi µlñ ÷«¬ Ki¶l Låi, ιi o«s clb¶ã h¹i L« B©y B{îc ¶lØ? ¸lM¶ã hH clb¶ã B∙ v{îÎ ¶ãôc l«y hp óä¶ Îl«¬ qu«¶ B∙ ¨¶ ÎiÒ¶ cñ« clb¶ã ¬p Îln clb¶ã L«?” rbc Êy óT¶ ÷ãò §éc GiCs viÖ¶ ÎLî cp¶ã Îíi cp¶ã Ba¶ã, ÎlÊy vËy, §å¶ã ÏuyÒ¶ L« hÖ¶l cls «¶l e¬ µlCi Vâ §«¶ã LbÎ hui. ÷lê ë x{« ¶«y vÓ¶ huyÖ¶ Î˵ que¶ ÎiÕ¶ ÎlsCi BÒu cg ¬ùc Îl{íc, Ïp ªliÕÎ ªlñ ÎlÊy óT¶ Vâ §«¶ã Îuy ó¹i ¬p kla¶ã cg vt ã× ls«¶ã ¬«¶ã vp hs¹¶ x¹ cn ¶T¶ cò¶ã kla¶ã dC¬ L« hÖ¶l cls Buæi Îles, clØ c{êi ¶gi: - §{îc Låi, cCc ó¹¶ h¹i Bè« ãiì¶ Îai ¶lÐ? ªiÉu ¬uéi xi¶ ÎlÊÎ hÔ kla¶ã ÎiÔ¶ ¶N«. ÷ã{êi cñ« µlCi Vâ §«¶ã hbc Îíi LÊÎ BéÎ ¶liT¶, hbc Bi cò¶ã ¶l«¶l, clØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ kla¶ã c߶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã d«s kiÕ¬ ã× ¶N«, clØ c߶ h¹i ÎiÕ¶ã ãig vè vè vp ¶lN¶ã ÎuyÕÎ h¹¶l óuïÎ x{m¶ã. Uyɶ ÷li hg ¬SÎ ¶l׶, ÎlÊy ÎLT¶ qu∙¶ã B{ê¶ã µlÝ« §a¶ã ¬éÎ óä¶ ¬Êy clôc ¶ã{êi, µlÝ« ª©y cò¶ã cg ¬Êy clôc ¶ã{êi Bø¶ã Îô h¹i. ¼éÎ ¶ã{êi Bp¶ óp ¨¶ ¬Æc hïi lp¶l klÊÎ ¶gi: - ªi¶ Îøc clb¶ã ¶g cò¶ã Îi¶l Îla¶ã BÊy ¶lØ? ®iÕÎ Lâ ¶ã«y la¬ ¶«y óT¶ clb¶ã Ϋ cg ¬Êy clôc ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã ¬p clb¶ã B∙ BÕ¶ BC¶l Î˵ kÝcl ¶ã«y B{îc Låi! Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ¸ò¶ã ¬«y, ca Be¬ viÖ¶ ói¶l Îíi cøu ¶l«¶l h¹i ÎlT¬ óï¶ óCc lä ¤¶ vp ó« ó¹¶ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l cò¶ã cg ¬ÆÎ cn B©y ¬íi BC¶l Buæi B{îc óä¶ B¹s oÜ Êy Bi, clí kla¶ã ó©y ãiê B∙ clSc ã× Buæi B{îc óä¶ lä klái ¶mi B©y? ¼éÎ a¶ã cô L©u ó¹c ¶gi: - PlCi Vâ §«¶ã cg hiT¶ kÕÎ víi µlCi Ïs« ¾m¶ kla¶ã? r¹i ¬éÎ ¶ã{êi ãiä¶ã klp¶ klp¶ ¶gi: - ®«¶ã Ki¬ rs¶ã víi Îl»¶ã ¶l∙i cs¶ lä ViT¶ B∙ hiT¶ kÕÎ víi ¶l«u vps ¬éÎ óä¶. A¶l e¬ clb¶ã Îai B∙ xö dô¶ã ¬{î¶ d«s ãiÕÎ ¶ã{êi, cCi kÕ hy ãiC¶ Bg Îl× Îl»¶ã lä ViT¶ ki« ÎÊÎ µlni ã©y lʶ víi µlCi Vâ §«¶ã. ¤¶ã cô _????_ - Ï«y hS¬! §É clb¶ã ¶g Îp¶ oCÎ hÓ¶ ¶l«u ÎïÎ lm¶ lÕÎ. ¼Êy hêi cñ« ¬Êy ¶ã{êi ¶py kliÕ¶ Uyɶ ÷li ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “Plni Låi, µlni Låi, ãiÕÎ clÕÎ cl« Ϋ L« hp ó« ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc ¶Çy!” ÷p¶ã BÞ¶l ¶ãle ÎlT¬ ¶N«, ¶ãê B©u Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ hT¶ Îiն㠶gi: - ªÊÎ cn vps ÎLs¶ã cu¶ã Bi! KiÖu ¶py cò¶ã kla¶ã ¶ãåi ¶N«. ¼äi ¶ã{êi è« cn Bi. Ïp ªliÕÎ ªlñ, ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l vp óï¶ a¶ã h∙s Bi ÎL{íc, c߶ cCc ¶ã{êi klCc Bi o«u. ¸lê lä Bi klC x« Låi, Uyɶ ÷li ¬íi ë ÎLs¶ã BCy kiÖu clui L«, ¶l׶ xu¶ã qu«¶l, ¶p¶ã ÎlÊÎ ki¶l, Îl× L« ¶mi Bg hp ÎL{íc cö« cʬ Îlp¶l vp ÎLa¶ã ÎlÊy óä¶ Ïp ªliÕÎ ªlñ Bi ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã cu¶ã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -429- Uyɶ ÷li kla¶ã dC¬ ¶ãõ¶ã h¹i ë ¶mi Bg, véi qu«y ¶ã«y ÎLë vÒ, kÉ lÕÎ où ÎlÉ BÇu Buai cls ªlõ« ¸lÝ ¶ãle. ÷l׶ ¶p¶ã ¬éÎ hbc, ªlõ« ¸lÝ ãim ¶ãg¶ Ϋy cCi hT¶ kle¶ ¶ãîi ¶gi: - ªiTu ca ¶{m¶ã ÎlËÎ hp c«¶ ÎL{ê¶ã! Uyɶ ÷li ¬Æc lmi Bá, hiÒ¶ quú xuï¶ã vCi. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎiÖ¶ ãim Ϋy L« Bì ¶p¶ã dËy, clØ ¶Ð ¬×¶l L« ÎLC¶l vp kln¶ã klCi ÎLn hêi L»¶ã: - ¼ïi Îlè cñ« hÖ¶l Îa¶ B¹i ¶l©¶, Îai xi¶ ãC¶l vCc cls, ¶Õu ªiTu ca ¶{m¶ã c߶ cø lp¶l B¹i hÔ ¶l{ ÎlÕ ¶py hp kli¶l Îai BÊy. ¸lp¶ã hȬ óȬ ãi©y hCÎ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ViÖc ¶py kla¶ã ÎlÉ clˬ ÎLÉ B{îc, Îai µlni vps ÎLs¶ã cu¶ã Bi kiÕ¬ óä¶ clb¶ã ¶ã«y. Uyɶ ÷li ¶gi: - ÷lN¶ã ãi«¶ ÎÆc ¶py kla¶ã liÉu ιi o«s clb¶ã h¹i vps B{îc ÎLs¶ã lsp¶ã cu¶ã ¶éi viÖ¶ ¶l{ ÎlÕ? ªLs¶ã cu¶ã cʬ vÖ Îl©¬ ¶ãliT¬, ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¬éÎ ¬×¶l L« vps ÎLs¶ã Bg e kla¶ã ÎiÖ¶ hS¬ B©u. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Kla¶ã o«s, Îai cg ¬éÎ vËÎ ¶py, clݶl L« B∙ oí¬ µlni dè¶ã BÕ¶ ¶g, cg ¶ãê B©u Îõ kli Îíi ki¶l o{ BÕ¶ ãiê, xny L« ¶liÒu cluyÖ¶ h¹ quC, Îai kla¶ã cg Îl× ãiê Bi, ó©y ãiê Îl× ¶l©¶ ÎiÖ¶ viÖc cñ« ca, Îai Bi cn ¬éÎ ÎlÉ. ÷gi xs¶ã ¬gc Îbi hÊy ¬éÎ µls¶ã Îl{ L«, Îl× L« hC Îl{ ¶Çy cñ« ¼∙¶ ¸l©u ¸öu V{m¶ã §« ÷lÜ ¸æ¶ viÕÎ cls ªlCi GiC¬ ªps Ïg« ªluǶ vp ds Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B{« Bi. ®iÕÎ cCi Îl{ ¶py cg ¶ãpy xö dô¶ã Îíi, cls ¶T¶ clp¶ã ¬íi ãiN h¹i BÉ BÕ¶ ó©y ãiê Be¬ L« xö dô¶ã. Uyɶ ÷li cn ¬õ¶ã ¶gi: - ªlÕ Îl× l«y hS¬! ªiÉu ¬uéi xi¶ Îles ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã Bi, ãin ÎL«¶ã hp¬ Îl{ Bå¶ã cñ« ª{í¶ã ca¶ã. ®iÕÎ ¶p¶ã ¬uï¶ clݶl Ϋy ¬×¶l ãiÕÎ clÕÎ kt Îlè, Bg cò¶ã hp h߶ã liÕu, kla¶ã ÎlÉ kluyT¶ c«¶ B{îc, clp¶ã Bp¶l µlni ãËÎ BÇu ¶l˶ hêi. ÷»¬ ÎLï¶ d{íi BCy kiÖu ¶ö« BT¬, ¬ÆÎ ¬òi vp ¶ã{êi BÇy ¶lN¶ã óôi óƬ, Uyɶ ÷li µlni véi vps ¶lp ÎLs¶ã Lö« ¬ÆÎ vp Îl«y Cs. ¼éÎ hCÎ o«u, ¶p¶ã qu«y ÎLë L«, h¹i Îlp¶l ¬éÎ Îl{ Bå¶ã Bѵ BH Låi. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - ªai kla¶ã ÎlÉ ãäi ca hp ªiTu ca ¶{m¶ã B{îc B©u ¶lÐ. Uyɶ ÷li võ« c{êi võ« BCµ: - ª{í¶ã ca¶ã cø viÖc ãäi Îai hp Îl»¶ã UyT¶ cò¶ã B{îc, ¶ã{êi klCc c߶ Î{ë¶ã hp Îl»¶ã ¸lж vp Îl»¶ã DÜ« ã× Bg, clø cg «i óiÕÎ B©u clç ÎlËÎ l{ ¶Çy. Ï«i ¶ã{êi B«¶ã BÞ¶l Bi L«, ÷ãa ®×¶l vp r« r˵ ÷l{ lʵ Îʵ ó{íc vps cls l«y ÷l« µlñ Ds∙¶ ki¶l o{ ãiíi vÞ LÊÎ ¶ãliT¬, ¶T¶ l«i ¶ã{êi Bp¶l µlni clê ÎlT¬ l«i ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå ¶N«, clê cls óä¶ ca¶ã o«i BÕ¶ µliT¶ Bæi ãCc xs¶ã ¬íi vøÎ xCc cñ« §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l xuï¶ã. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -430- - §{îc hS¬! r« r˵ ÷l{ óç¶ã ¶gi: - ¸lM¶ã l«y ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã cg cls µlе Îai B{îc Îles ª{í¶ã ca¶ã vp o{ ¬uéi Bi kla¶ã? Uyɶ ÷li B{« ¬SÎ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ xe¬ clp¶ã quyÕÎ BÞ¶l L« o«s. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “rǶ ¶py ¬×¶l Bi o©u vps cʬ cu¶ã, óï¶ ¬ÆÎ ¶ãuy cm ÎiÒ¬ µlôc h¹i ÎlT¬ ÎLs¶ã Bg LÊÎ ¶liÒu c«s Îlñ, Ϋ µlni óns vÖ ÎlT¬ ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« cg µlni v{í¶ã cl©¶ v{í¶ã cM¶ã.” ¸lp¶ã B«¶ã BÞ¶l hT¶ ÎiÕ¶ã Îõ clïi óç¶ã ÎlÊ ÷ãa ®×¶l hж kÐs v¹Î Cs r« r˵ ÷l{ vp B{« ¬SÎ L« liÖu, Låi ¶gi: - r« o{ BÖ, Îõ kli clb óÞ Îl{m¶ã BÕ¶ ãiê, cl{« hp¶l ¬¹¶l lM¶, clb ¶T¶ ë ¶lp ¶ãlØ ¶ãmi Îl× lm¶, BÉ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã B{« o{ ¬uéi Bi B{îc viÖc lm¶ ¶liÒu. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ãle ãiä¶ã ¶gi cñ« y, l׶l ¶l{ cg ý ¬uï¶ Î« ãǶ ãòi Uyɶ ÷li, ¶l{ la¬ qu« Ϋ víi ¶p¶ã Bi ãƵ ªlñy V©¶ B¹s ¶l©¶, l«i ¶ã{êi BÒu hp Îl«¶l ¶iT¶ ¶«¬ ¶N, BT¬ kluy« xuÊÎ ¶ãs¹i ¶l{ vËy, cg hH B∙ kliÕ¶ ¶liÒu ¶ã{êi ¶ãli ¶ãê, Îuy ¶liT¶ Ϋ B¹i ÎL{î¶ã µlu, qu«¶l ¬i¶l hçi h¹c ÎlËÎ, ¶l{¶ã où liÒ¬ ¶ãli d{íi v{ê¶ d{«, c©y ¬Ë¶ Ϋ cò¶ã ¶T¶ ÎLC¶l ¬éÎ ÎÝ Îl× lm¶.” ÷ãlÜ Bs¹¶ _????_: - ¸g r« B¹i c« cè¶ã Bi Îai ÎlT¬ ¬éÎ ¶ã{êi ÎLî ãibµ c߶ ã× l«y ó»¶ã ¶N«, ¬«u Îl«y quǶ Cs Bi. r« r˵ ÷l{ cn ¬õ¶ã, vps Îl«y Bæi quǶ Cs ÎiÉu Bå¶ã, ÷ãa ®×¶l Îles vps vp c{êi ¶gi: - r« o{ BÖ, hǶ ¶py clb B∙ hp¬ ¬éÎ viÖc LÊÎ ¶ãïc! r« r˵ ÷l{ ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ¾«s vËy? ÷ãa ®×¶l ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã hp B¹i ©¶ ¶l©¶ ó«¶ã Ki¬ rs¶ã clb¶ã Ϋ, ¬p o{ ¬uéi h¹i LÊÎ ¬Õ¶ a¶ã Ϋ... r« r˵ ÷l{ ¶gi: - ªles «¶l ¶gi, hp ã∙ o{ ¬uéi cls ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã {? ÷ãa ®×¶l BCµ: - ªai ÎliÕÎ Î{ë¶ã, ¶Õu l«i ¶ã{êi Bg hÊy ¶l«u, Îl× ©¶ o{ clb¶ã Ϋ cò¶ã ¶ãˬ c{êi d{íi clݶ ouïi, vËy clb Îles Bi hp¬ ã×? r« r˵ ÷l{ ¶gi: - §¹i o{ luy¶l ¶gi LÊÎ µlni, ¶l{ vËy kla¶ã Bi ¶N«. ÷ãa ®×¶l ¶gi: - ®©y ãiê clõ kla¶ã Bi Îl× hé l׶l ÎÝcl quC, Bp¶l Îèy cm ¬p ø¶ã óiÕ¶ xe¬ ÎlÕ ¶ps ¬p ÎCc Îlp¶l B{îc cuéc ¶l©¶ duyT¶ ¶py, Îl× kla¶ã c߶ ã× ÎïÎ Bѵ ó»¶ã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -431- r« r˵ ÷l{ ãËÎ BÇu ¶l˶ hêi ¶l{¶ã où ÎlËÎ Îl× ÎLs¶ã h߶ã clu« xgÎ va cè¶ã, Bp¶l ¶ãˬ ¬iÖ¶ã kla¶ã dC¬ Îl«¶, _???_ r« r˵ ÷l{ ¬m Î{ë¶ã o{ ¬uéÎ B∙ ¬Êy ¶¨¬ ¶«y, a¬ ʵ ¬ïi Î׶l oi ÎLs¶ã ¬Êy ¶¨¬ ÎLêi, kla¶ã dC¬ Îlï hé Ω¬ Î׶l óëi v× ÎlÊy ¶p¶ã Bø¶ã BS¶ quC, ¶lN¶ã _????_ ãibµ Bì ªiTu ¸a¶ã rÔ cSÎ BÆÎ xö xù ÎLs¶ã ®«¶ã h¹i LÊÎ s«i ¶ãliT¬, r« r˵ ÷l{ kla¶ã dC¬ ¶ãá hêi hp v× ÎlÕ, Îõ kli óÞ côÎ ¬ÊÎ cC¶l Ϋy BÕ¶ ãiê, clp¶ã h¹i cp¶ã Îù Îñi, cg ¶liÒu hbc kla¶ã Bø¶ã Bïi diÖ¶ ¶gi cluyÖ¶ víi Uyɶ ÷li, clØ v× quC Îñi Îl©¶ ¬p ¶T¶, hbc ¶Çy clp¶ã ¶ãle ÷ãa ®×¶l ¶gi Îíi, ÎLs¶ã h߶ã óç¶ã cn¬ ÎlÊy ¶l{ ¬ÊÎ ¬éÎ cCi ã× quý óCu, ¶l{¶ã oùc ¶ãlÜ h¹i: “Plni cg ¶ã{êi «¶l lè¶l ¶l{ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¬íi xø¶ã Bai võ« hø« víi o{ ¬uéi ¬×¶l, ¶p¶ã B{îc ¶ã{êi clå¶ã ¶l{ vËy BC¶ã hH Ϋ µlni ¬õ¶ã cls ¶p¶ã ¬íi µlni clø.” ªlõ« ¸lÝ hÊy ÎLs¶ã l߬ oSÎ L« LÊÎ ¶liÒu cl©u óCu, ãgi Îlp¶l ¬éÎ ãgi hí¶ o«i r« r˵ ÷l{ a¬ Îles Bi Îíi cö« cu¶ã. ªlõ« ¸lÝ Be¬ C¬ ¶ãN L« ¶gi, cʬ qu©¶ Bø¶ã ãCc ÎL{íc cö« cu¶ã, ¶l˶ hp klCcl cñ« ªps ªlCi ãiC¬ ¶T¶ Îá L« cu¶ã kݶl h¹ Îl{ê¶ã, ó̶ dÓ¶ B{ê¶ã cls ó« ¶ã{êi vps, BÕ¶ ÎL{íc ¬éÎ cu¶ã BiÖ¶, cʬ qu©¶ Bg hiÒ¶ hui L«, h¹i cg ÎiÉu ªlCi ãiC¬ klCc L« dÓ¶ ó« ¶ã{êi vps ÎLs¶ã. ¾uïÎ däc B{ê¶ã Bæi ó« ÎT¶ ªlCi ãiC¬. ªlõ« ¸lÝ ãli ¶lí kü B{ê¶ã hïi, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “ªT¶ ªps ªlCi ãiC¬ ¶py cò¶ã B« ¬{u hS¬ kÕ ÎlËÎ, y oî ¬ËÎ ¬{u ó¹i hé cls ¶T¶ cn ¶ã{êi dÓ¶ B{ê¶ã cò¶ã Îl«y Bæi hua¶ hua¶.” ¸uïi cè¶ã Bi BÕ¶ c¹¶l v{ê¶ ls«, ÎLT¶ ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã ¶lá qu«¶l cs, Låi ¬íi Îíi ¬éÎ c¨¶ ¶lp ¶lá LÊÎ xi¶l Bѵ. ªT¶ ÎiÉu ªlCi ãiC¬ ¬êi ó« ¶ã{êi vps óT¶ ÎLs¶ã, ó{¶ã ¶{íc ÎLp vp Be¬ Biɬ Ω¬ ¬êi ó« ¶ã{êi ¨¶ uï¶ã. ¸lê ÎlT¬ l«i ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå cò¶ã cl{« ÎlÊy ªps ªlCi ãiC¬ L«, ó« ¶ã{êi cò¶ã kla¶ã ÎLß cluyÖ¶ ã× cn, cø yT¶ hƶ㠶ãåi clê. Qu« ¬éÎ hCÎ o«u, ¬éÎ ÎT¶ ªlCi ãiC¬ klCc ÎL¹c ó« ¬{mi Îuæi ó{íc vps lái ªlõ« ¸lÝ ¬Êy c©u C¬ ¶ãN, clp¶ã BCµ Îles hêi dƶ ÎL{íc cñ« Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni, ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ¶ä ãËÎ BÇu ó{íc L«, h¹i qu« ¬éÎ hCÎ ¶N« ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Bg ¬íi B{« ¬éÎ ªlCi ãiC¬ ãip, võ« óÐs võ« ÎLS¶ã ó{íc vps. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¶ã{êi ªlCi ãiC¬ ãip ¶py, ¨¶ ¬Æc LÊÎ ls« hÖ, klÝ µlCi LÊÎ hí¶, ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªT¶ ¶Çy cg hH hp ¶ãspi vu« ¼i¶l L«, lM¶ y cg quyÒ¶ ÎlÕ ¶løÎ, ª{ rÔ ªlCi ãiC¬ ªps Ïg« ªluǶ B©y!” ¸lp¶ã võ« ¶ãlÜ Îíi Bg, ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ÎLt B∙ ãiíi ÎliÖu: - §©y hp ªps ca¶ã ca¶ã clb¶ã Îai. ªlõ« ¸lÝ, Uyɶ ÷li, r« r˵ ÷l{ BÒu quú xuï¶ã h¹y. ªps Ïg« ªluǶ c{êi ¶gi: - ¼iÔ¶ hÔ, ¬iÔ¶ hÔ, ¬êi ¶ãåi clmi, ¸öu V{m¶ã Gi« ¬¹¶l kláe BÊy clí? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - V{m¶ã Gi« clb¶ã Îai vÓ¶ ¬¹¶l. V{m¶ã Gi« o«i ÎiÉu ¶l©¶ Îíi lái Îl¨¬ oøc kláe ¸a¶ã ca¶ã. ªps Ïg« ªluǶ kl« kln c{êi ¶gi: - ¸Ci Îl©¶ ãip ¶py ¬p B{îc V{m¶ã Gi« ¶lí ¶lu¶ã Îíi, ÎlËÎ hp v¹¶ l¹¶l quC. Ïå¶ã h∙s c« ë B{ê¶ã x« Îíi B©y, kla¶ã óiÕÎ V{m¶ã Gi« cg dƶ óns ã× kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - V{m¶ã Gi« ¬uï¶ Îlضl vʶ ca¶ã ca¶ã B¹i où ÎLè ls¹cl ¶l{ ÎlÕ ¶ps Låi? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -432- ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - ªC¶l ¶ÕÎ Ïsp¶ã Îl{î¶ã clb¶ã Îai ÎlËÎ hp võ« ó{í¶ã óضl võ« cï clʵ, Îai B∙ vps Îl{« ¬Êy hǶ Låi Ïsp¶ã Îl{î¶ã BÒu ¶gi viÖc ¬{î¶ ói¶l dѵ ãiÆc o«u ¶Çy ¶liÒu lËu qun hS¬, clØ cǶ l«i ¶{íc ó∙i ói¶l clê hbc §¹i ¼i¶l clb¶ã Îai diÖÎ lÕÎ óä¶ h{u klÊu Låi oH lËu ι ¸öu V{m¶ã Gi«. ¾ù ÎlËÎ Îl× ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óiÕÎ ¸öu V{m¶ã Gi« §« ÷lÜ ¸æ¶ cñ« ¼∙¶ ¸l©u cg ¬ËÎ ¬{u ã× víi ªps Ïg« ªluǶ v× Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ë d{íi ÎL{í¶ã ¸öu V{m¶ã BÞ« vÞ LÊÎ kЬ kla¶ã B{îc Îl«¬ dù ¶lN¶ã viÖc Îïi cm ¬ËÎ clØ hp ¬éÎ kt oø ãin ÎLuyÒ¶ B¹Î Îi¶ Îøc ¬p Îlai, ¶T¶ kla¶ã óiÕÎ BÕ¶ ¶lN¶ã ¶éi du¶ã cñ« où ©¬ ¬{u Bg. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni kla¶ã óiÕÎ, hH dÜ ¶liT¶ ªlõ« ¸lÝ cò¶ã kla¶ã óiÕÎ, ¶«y ªlõ« ¸lÝ ¶ãle hêi ¶gi cñ« ªps ªlCi ãiC¬, ÎLs¶ã Ϋi óç¶ã ¶l{ ¬éÎ Îiն㠶æ ÎlËÎ hí¶, ÎLï¶ã ¶ãùc B˵ ÎlËÎ ¬¹¶l, óï¶ clN ¬{î¶ ói¶l dѵ ãiÆc, qu«y cuå¶ã ÎLs¶ã BÇu clp¶ã, clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl× L« óä¶ lä ¬uï¶ óSÎ cl{íc ¾p §p ¬{î¶ ói¶l diÖÎ Ïsp¶ã ¾ps, ¶ã{êi ¼∙¶ ¸l©u ¶g¶ã h߶㠶l{ vËy, liɶ ¶liT¶ hp cg ©¬ ¬{u ã× kla¶ã ÎïÎ BÊy!” ¸lp¶ã Îuy ÎLʶ Îضl ¶l{¶ã v× Îi¶ Bg hí¶ h«s quC, vt ¬ÆÎ cg lmi óiÕ¶ oSc. ªps Ïg« ªluǶ h¹i liÉu hǬ, Î{ë¶ã clp¶ã kla¶ã vui, hp v× y kla¶ã hp¬ ÎL߶ ¶liÖ¬ vô, véi ¶gi: - ¸lb e¬ clí véi ãi˶, ¬éÎ kÕ kla¶ã Îlp¶l Ϋ h¹i cg ¬{u klCc. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - D¹, d¹. ªps ca¶ã ca¶ã Îbc ÎLÝ B« ¬{u, V{m¶ã Gi« clb¶ã Îai cn¬ µlôc va cè¶ã. ªps Ïg« ªluǶ c{êi ¬p kla¶ã ¶gi. ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ¸g ¬Êy ¬g¶ hÔ vËÎ ¬ä¶ ¶Çy, V{m¶ã Gi« o«i ÎiÉu ¶l©¶ ¬«¶ã Îíi B©y, xi¶ ca¶ã ca¶ã ¶l˶ cls. ÷gi xs¶ã, clp¶ã clØ Î«y vps r« r˵ ÷l{, Uyɶ ÷li véi cëi cCi ãgi ë ÎLT¶ v«i o{ luy¶l xuï¶ã BÉ ÎLT¶ óp¶ ¬ë L«, ¬éÎ hp¶ oC¶ã hge ¬SÎ, cn c¨¶ µl߶ã clø« BÇy _????_, ÎLs¶ã B¹i ¶éi B∙ h©u, cCc Îlø cl©u óCu kú h¹ ÎLa¶ã ÎlÊy LÊÎ ¶liÒu, ¶lN¶ã cl©u óCu ÎǬ Îl{ê¶ã y cg csi vps B©u, ¶l{¶ã Îls¹Î ÎlÊy ¬g¶ cl©u óCu kú h¹ ¶Çy, cò¶ã µlni Bé¶ã h߶ã, Bø¶ã dËy Îíi ãǶ xe¬ o«s. Y ki¶l ¶ã¹c BÕ¶ ¶ãȶ ¶ã{êi L«, Îl× L« ÎLs¶ã ãgi Bå Bg, ¬ü ¶ãäc, óns Îl¹cl, kla¶ã o«s ¬p Îݶl ÎsC¶ B{îc, clØ LiT¶ã ¬éÎ cluçi l¹Î cl©u ¬éÎ ÎL¨¬ l¹Î dè¶ã BÉ Bes kli hT¶ ªLiÒu B∙ ãiC ÎLÞ hiT¶ Îlp¶l Låi, v× l¹Î ÎL©¶ cl©u ¶ps cò¶ã Îs BÒu ¶l«u, vp Îs BÕ¶ ¶çi ªps ªlCi ãiC¬ cl{« lÒ ÎlÊy l¹Î cl©u ¶ps Îs ó»¶ã ÎlÕ cn, ¶ãspi L« c߶ ¬éÎ Bai PlØ ªlby ¾{ ªö, l«i cl©¶ ÎL{íc cs¶ ¾{ ªö vê¶ ¬éÎ ÎLCi cÇu ó»¶ã ¬∙ ¶∙s Bá ¶l{ hö« kla¶ã ¶gi Bai PlØ ªlby hí¶ ¶l{ ÎlÕ cl{« ó«s ãiê ÎlÊy Lâ, ¬p BÕ¶ où BiTu klSc Îi¶l xns cò¶ã klg ¬p hp¬ B{îc ¶l{ ÎlÕ, c߶ ¾{ ªö ÎLa¶ã hi¶l Bé¶ã ¶l{ ÎlËÎ. ªps Ïg« ªluǶ cǬ hT¶ xe¬ Îõ¶ã cCi ¬éÎ, cCi ¶ps cò¶ã kla¶ã ¬uï¶ Lêi Ϋy L«, y ¬uï¶ clä¶ hÊy ¬éÎ cCi lmi kЬ ¶løÎ BÉ Îƶã h¹i ªlõ« ¸lÝ ¶l{¶ã cǬ hT¶ cCi ¶Çy h¹i BÉ cCi ki« xuï¶ã LïÎ cuéc vÓ¶ kla¶ã o«s quyÕÎ BÞ¶l B{îc, o«u cè¶ã y µlni ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« Bp¶l µlni Îl{ë¶ã ÎiÒ¶ cls clb¶ã vËy.” ÷ãlÜ Bs¹¶, y qu«y o«¶ã ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ¾«s V{m¶ã Gi« Îl{ë¶ã cls Îai ¶liÒu ¶l{ ÎlÕ ¶py? ªlõ« ¸lÝ ¬uï¶ ¶l©¶ cm léi dß xÐÎ ¬{u Bå cñ« y, ¶gi ÎiÕµ: - V{m¶ã Gi« cò¶ã óiÕÎ Ïsp¶ã Îl{î¶ã LÊÎ «¶l ¬i¶l, viÖc ¬{î¶ ói¶l diÖÎ ãiÆc LÊÎ klg, ¶l{¶ã dè o«s cg ªps ca¶ã ca¶ã ãibµ cls Îl× viÖc klg BÕ¶ B©u Låi cò¶ã xs¶ã cn. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -433- ªlÊy ªlõ« ¸lÝ kle¶ ¶ãîi, ªps Ïg« ªluǶ Îá vt BSc ý, Îñ¬ Îج c{êi, xu« Ϋy óns Uyɶ ÷li vp r« r˵ ÷l{ L»¶ã: - Ï«i e¬ l∙y ι¬ hui L« ¶ãspi ki« ¶ãlØ ¶ãmi ÎL{íc. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, B∙ cg ÎiÉu ªlCi ãiC¬ vps B{« l«i ¶ã{êi L«. ªps ªlCi ãiC¬ Îù ¬×¶l L« klg« ÎLCi cö«, dSΠΫy ªlõ« ¸lÝ klH ¶gi: - ¸lb cg óiÕÎ ¸öu V{m¶ã xuÊÎ ói¶l cg BiÒu klsn¶ ã× kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¼uï¶ hõ« B{îc cm ¬ËÎ cñ« y ÎL{íc lÕÎ µlni cls y óiÕÎ ¬éÎ clbÎ cm ¬ËÎ ÎL{íc. ª« cø óÞ« BÆÎ L« ¶gi cò¶ã cln o«s.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ ¶gi: - ¸a¶ã ca¶ã hp ¶ã{êi ¶lp, clCu ¶gi L« cò¶ã kla¶ã o«s, ¶l{¶ã Îi¶ ¶Çy óÝ ¬ËÎ hS¬, Îles clç ÎiÉu ¶l©¶ óiÕÎ clØ cg ¸öu V{m¶ã víi ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« vp ÎiÉu ¶l©¶ vËy hp clØ cg ó« ¶ã{êi óiÕÎ ¬p Îlai. ªps Ïg« ªluǶ ÎLî¶ ÎL߶ Bai ¬SÎ, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ Bø¶ã oCÎ ¶ã{êi y klH ¶gi: - ªiÉu ¶l©¶ ÎliÕÎ ¶ãlÜ Îuy ¸öu V{m¶ã Gi« cg quý ¬Õ¶ ÎiÉu ¶l©¶ ¬p B{îc ªps ca¶ã ca¶ã ãibµ Bì cls, clSc kliÕ¶ ÎiÉu ¶l©¶ B{îc L¹¶ã Îæ vi¶l Îa¶... ªps Ïg« ªluǶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lSc lM¶ clp¶ã ¬uï¶ B{îc µls¶ã clbÎ qu«¶ Î{íc ã× B©y.” ªps Ïg« ªluǶ klp klp c{êi ¶gi: - ¸æ ¶l©¶ cg ¶gi: B¹i ÎL{î¶ã µlu BSc clÝ ¬p kla¶ã vÒ cï l{m¶ã cò¶ã ¶l{ ¬ÆÎ Cs ãʬ Bi BT¬. r∙s µlu c«¬ Bs«¶ ãibµ cls viÖc cñ« clb e¬ B{îc Îlp¶l B¹Î vi¶l liɶ. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “§∙ ãin vê Îl× ãin cls Îíi cè¶ã.” ¸lp¶ã véi quú xuï¶ã vCi h¹y cn¬ ι. ªps Ïg« ªluǶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶py kla¶ ¶ãs«¶ hS¬, h¹i hp kt Ω¬ µlbc cñ« ¸öu V{m¶ã, Îl©u ¶¹µ y hp¬ Ϋy cl©¶ ¬×¶l Îl× c߶ ã× ÎïÎ lm¶ ¶N«.” Y hiÒ¶ lái L»¶ã: - Ïå¶ã h∙s BÖ hp ¶ã{êi Îضl ¶ps ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªiÉu ¶l©¶ hp ¶ã{êi Qun¶ã §a¶ã. ªps Ïg« ªluǶ c{êi: - ViÖc Îlp¶l ca¶ã Låi, Îai oH ñy clb hp¬ ªæ¶ã ®i¶l ÎLʶ Îlñ Îضl Qun¶ã §a¶ã ¶lÐ! ªlõ« ¸lÝ véi cn¬ ι ¶gi: - §¹i m¶, B¹i Bøc cñ« ¸a¶ã ca¶ã ãibµ cls, ÎiÉu ¶l©¶ B©u dC¬ quT¶, c߶ ¬éÎ viÖc ¶py ¶N«, ÎiÉu ¶l©¶ cò¶ã kla¶ã dC¬ ãiÊu diÕ¬ ¸a¶ã ca¶ã, ý cñ« ¸öu V{m¶ã Gi« hp... ÷gi Îíi B©y clp¶ã ¶ãg xu¶ã qu«¶l Låi klH ÎiÕµ: - ViÖc ¶Çy ¸a¶ã ca¶ã clí cg ÎiÕÎ hé, ó»¶ã kla¶ã ÎC¶l ¬¹¶ã cñ« ÎiÉu ¶l©¶ kla¶ã o«s óns Îsp¶ ¶æi. ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - ¸lb cø yT¶ Ω¬, kli ¶ps Îai h¹i ¶gi cls «i l«y. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -434- ªlõ« ¸lÝ klH ¶gi: - Kli qu©¶ ¼∙¶ ¸l©u B∙ häÎ vps ÎLs¶ã qu«¶, ¾Ê¬ ÎÆc ¶løÎ BÞ¶l quÐÎ o¹cl. ¸öu V{m¶ã Gi« ¬uï¶ Vu« ¼i¶l cSÎ Ïp ®Sc vp ¾m¶ §a¶ã BÉ Îl{î¶ã ι, l«i ¶{íc oH hÊy oa¶ã Ïsp¶ã Ïp hp¬ óiT¶ ãiíi, kÕÎ hp¬ luy¶l BÖ cli ó«¶ã ¬∙i ¬∙i. ªlõ« ¸lÝ óÞ« BÆÎ ¬éÎ låi, ªps Ïg« ªluǶ kla¶ã lspi ¶ãli ã× cn. ¾ë dÜ clp¶ã kliÕ¶ ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ãip vp ãins ls¹Î µlni Îi¶ Î{ë¶ã, où ÎlËÎ ds: 1) ¸g ¬éÎ hC Îl{ óbÎ ÎÝcl cñ« ¸öu V{m¶ã §« ÷lÜ ¸æ¶, 2) ÷lN¶ã hÔ vËÎ clp¶ã Be¬ Îíi quý ãiC quC, 3) D∙ Ω¬ x©¬ hʶ cñ« ¶ã{êi ¼∙¶ ¸l©u, ªps Ïg« ªluǶ c߶ h¹ ã× ¬p kla¶ã óiÕÎ Lâ. Y ¬éÎ ¬ÆÎ ãËÎ BÇu ¶gi: - ®©y ãiê ÎliT¶ l¹ B«¶ã B¹i hs¹¶, oC¶ã ¶«y ë ¶ãspi ¬ÆÎ ÎL˶ cg Îi¶ Bå¶ §å¶ã Qu«¶ B∙ óÞ ¾Ê¬ ÎÆc µlC lñy Låi. ®i¶l ®é ªl{î¶ã Îl{ ªa¶ ªL{ê¶ã §i¶l óÞ Îö ¶¹¶, ¶l{ ¶{íc §¹i ¼i¶l clb¶ã Ϋ c߶ B©u §¹i Î{í¶ã L« clï¶ã ãiÆc? ÷Õu ¸öu V{m¶ã Gi« kla¶ã xuÊÎ ói¶l Îíi ãibµ, Îai e clØ ¶«y ¬«i rý ÎÆc ªù ªlp¶l oH kÐs qu©¶ BÕ¶ ó«s v©y Ki¶l §a ¶py. Ï«y Îi¶ ¾Ê¬ V{m¶ã B∙ µlC ¶æi §å¶ã Qu«¶ vp ãiÕÎ §¹i Î{í¶ã oï ¬éÎ ¶lp ¼i¶l ªa¶ ªL{ê¶ã §i¶l, ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã Lì va cè¶ã ¶l{¶ã clp¶ã oî hé L« ¶ãspi ¬ÆÎ ¶lì ÎT¶ cCs ãip ÎLa¶ã ÎlÊy Îl× ¶ãuy, ¶T¶ cbi ¶ã«y BÇu xuï¶ã, ¬SÎ ¶l׶ ¬ÆÎ BÊÎ. ªps Ïø« ªluǶ ¶gi: - ªïi la¬ ¶«y Îai h¹i kluyT¶ Ïsp¶ã Îl{î¶ã ¬éÎ hǶ ¶N« xe¬. ÷Õu ¶lp vu« c߶ cï clʵ ¶l{ cò, Îl× clb¶ã Ϋ µlni BÉ quïc ãi« x∙ ÎSc hT¶ ÎLT¶ lÕÎ, Bp¶l clØ cg... ªLï¶ã ¶ãùc BC¶l ¬¹¶l va cè¶ã, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ cï ÎLʶ Îܶl ¶gi klÝcl ÎlT¬ ¬éÎ c©u: - ¸lb« ªl{î¶ã «¶l ¬i¶l c{m¶ã ¶ãlÞ, ca¶ã ca¶ã lp ÎÊÎ µlni ¬{u BÞ¶l ÎL{íc Låi ¬íi lp¶l Bé¶ã? ªps Ïø« ªluǶ ¶gi: - Ïõ, ¶lp vu« ¬p kla¶ã cg µl{m¶ã oCcl ó׶l BÞ¶l µln¶ ÎÆc, clb¶ã Ϋ Bp¶l µlni h˵ ¬i¶l qu©¶ Îl«y ÎlÕ vËy. Gi«¶ã om¶ BÊÎ ¶{íc ¶lp §¹i ¼i¶l ds y hp¬ ¬ÊÎ cò¶ã kla¶ã viÖc ã× BÕ¶ clb¶ã Ϋ, ¶l{¶ã clM¶ã hH clb¶ã Ϋ h¹i clÞu Îles y cè¶ã ¶lny vps clç clÕÎ l«y o«s? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Kla¶ã óiÕÎ ca¶ã ca¶ã cg µl{m¶ã oCcl ¶ps l«y lm¶, BÉ cls ÎiÉu ¶l©¶ B{îc yT¶ Ω¬ µlǶ ¶ps kla¶ã? ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - Plni BÊy, Îlp hÊy oa¶ã Ïsp¶ã Ïp hp óiT¶ ãiíi c߶ lm¶ hp óÞ häÎ vps Ϋy B¹s ÎÆc ¶liÒu. Y kla¶ã clÞu, clM¶ã hH... Y ¶gi Îíi B©y BéÎ ¶liT¶ ¶ãõ¶ã h¹i vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶py Îuy hp Ω¬ µlbc cñ« ¸öu V{m¶ã ÎlËÎ, ¶l{¶ã dè o«s ¬×¶l víi y cò¶ã ¬íi ãƵ ¶l«u hǶ BÇu ÎiT¶, viÖc cm ¬ËÎ ¶Çy kla¶ã ÎlÉ hé cls y óiÕÎ lÕÎ B{îc.” ÷ãlÜ Bs¹¶, y c{êi l« ln Låi ¶gi: - Ïå¶ã h∙s BÖ, clØ ÎLs¶ã ó« ¶ãpy hp cè¶ã, ÎlÉ ¶ps Îai cò¶ã cg Îi¶ ¬õ¶ã óCs cCs ¸öu V{m¶ã l«y, clb cø yT¶ ÎLÝ ë h¹i B©y clê Bîi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -435- ÷gi Bs¹¶, ªps Ïg« ªluǶ vç Ϋy ¬éÎ cCi, cg óï¶ ÎT¶ ÎiÉu ªlCi ãiC¬ ó{íc vps ó{¶ã ÎÊÎ cn cl©u óCu cñ« ªlõ« ¸lÝ võ« Îƶã cls, Îles ªps Ïg« ªluǶ Bi L« klái c¨¶ µl߶ã Bg. ÷ãspi L« h¹i cg óï¶ ÎT¶ ÎiÉu ªlCi ãiC¬ klCc vps dÓ¶ ªlõ« ¸lÝ, Uyɶ ÷li, vp r« r˵ ÷l{ ó« ¶ã{êi Îíi ¬éÎ c¨¶ ¶lp ãǶ Bg ¶ãlØ ¶ãmi. ¸m¬ ¶{íc xs¶ã, óï¶ ÎT¶ ÎiÉu ªlCi ãiC¬ ¬íi cCs hui L« klái µl߶ã. ªlõ« ¸lÝ klH ¶gi: - ªT¶ ªps ªlCi ãiC¬ B«¶ã ÎLè Îݶl ¬éÎ B¹i ©¬ ¬{u, viÖc ¶py qu«¶ ÎLä¶ã hS¬, LÊÎ ¶ãuy cʵ cls quïc ãi« BÊÎ ¶{íc. ®©y ãiê Îai µlni Bi dß xe¬ Ϲ ca ¶{m¶ã cg µlni óÞ clb¶ã ¶lïÎ ë ÎLs¶ã cu¶ã cʬ ¶py kla¶ã. Uyɶ ÷li ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã cls e¬ Bi víi. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Kla¶ã ÎlÉ B{îc, ca ¶T¶ ë h¹i B©y cn víi r« B¹i c«, cl{« óiÕÎ clõ¶ã ÎT¶ ªps ªlCi ãiC¬ kla¶ã yT¶ Ω¬, o«i ¶ã{êi BÕ¶ xe¬ xÐÎ Îl× µliÒ¶ hS¬ BÊy. r« r˵ ÷l{ ¶gi: - ¼éÎ ¬×¶l Îai ë h¹i B©y cò¶ã B{îc. ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã hÊy ÎlT¬ ¬éÎ ¶ã{êi µlô ãibµ cg lm¶ kla¶ã? ªlÊy ¶ÐÎ ¬ÆÎ Uyɶ ÷li l¨¶ã lCi vp cg vt ¬uï¶ B{îc Îlö ÎlCcl Îpi ¶¨¶ã hS¬, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎiÖ¶ ¶ã¨¶ cn¶ ý lø¶ã cñ« ¶p¶ã hiÒ¶ ãËÎ BÇu hua¶. ¾«¶ã µl߶ã óT¶, clp¶ã clØ ãim Ϋy L« ¬éÎ cCi hp Biɬ ¶ã«y luyÖÎ c©¬ cñ« l«i ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Låi. ¸ß¶ l«i ÎT¶ ¶N« ë ÎLT¶ ãi{ê¶ã ¶lny xuï¶ã, ÎLî¶ ÎL߶ xse Bai ¬SÎ, ¶ãm ¶ãCc kla¶ã liÉu ιi o«s ªlõ« ¸lÝ h¹i Biɬ luyÖÎ l«i ªlCi ãiC¬ ki« ¶l{ ÎlÕ? Uyɶ ÷li hÊy ÷ã« ¼i ªLÝcl L« dÝ vps ¶ãùc l«i ÎiÉu ªlCi ãiC¬ Bg vp klH quCÎ L»¶ã: - ÷Õu l«i ¶ã{êi lÐ ¬iֶ㠶gi ¶N«, Ϋ cls Bi ãƵ h∙s ªlCi ãiC¬ ÷ãôy ªa¶ ÏiÒ¶ ë d{íi ©¬ Îy ¶ã«y. ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã ʶ ¬¹¶l ÷ã« ¼i ªLÝcl (cCi dèi Bôc l׶l cs¶ã cs¶ã) vps ¶ã{êi l«i ÎT¶ ¶ä, Îlñ¶ã qu« l«i híµ Cs vp dݶl vps Îíi d« ÎlÞÎ Låi. ªlõ« ¸lÝ c{êi ÎlǬ, ¶ãlÜ: “Giê µlbÎ ¶Çy ¶p¶ã c߶ ¶gi óa¶ã Bè«.” ªl× L« ÷ãôy ªa¶ ÏiÒ¶ hp ªlCi ãiC¬ ãi«¶ Cc Îlê vu« Ïy ªa¶ ¶l{¶ã B∙ óÞ Be¬ xö ÎLn¬ Låi. ªlõ« ¸lÝ cëi y µlôc ¬Æc ¬éÎ óé vps ¶ã{êi. Uyɶ ÷li Îlæi ÎSc ¶ãä¶ ¶Õ¶ ÎLs¶ã µl߶ã _????_, Låi hǶ ¬ß hÊy óé y µlôc ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ¬p ªlõ« ¸lÝ võ« héÎ L« ¬Æc vps ¶ã{êi. ªlu˶ Ϋy ªlõ« ¸lÝ Biɬ luyÖÎ hua¶ ¬éÎ ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ¶N« vp Ϋy ÎLCi ¶S¬ clÆÎ hÊy ¬¹cl ¬a¶ cñ« ÎT¶ Îlø Î{, kÐs L« ¶ãspi cö« quCÎ óns: - ÷ã{mi dÓ¶ Ϋ Îíi clç ë cñ« ªps ca¶ã ca¶ã ¶ãle kla¶ã? ªT¶ ªlCi ãiC¬ Bg óC¶ Îl©¶ B∙ ÎT hiÖÎ, kla¶ã dC¬ ¶gi ¶liÒu, hiÒ¶ dÓ¶ l«i ¶ã{êi Bi vÒ µlÝ« ÎL{íc. §i B{îc ¬éÎ hCÎ qu«¶l ¶ãn ¶py, v߶ã o«¶ã hïi ¶ä, Bi B{îc lm¶ dƬ B{ê¶ã, Îíi ÎL{íc ¬éÎ c¨¶ hÇu hí¶. ªlCi ãiC¬ Bg ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -436- - ªps ca¶ã ca¶ã ë ÎLs¶ã hÇu ¶py BÊy. Kla¶ã BÉ cls y ¶gi Îíi hêi Îlø l«i, ªlõ« ¸lÝ B∙ dè¶ã kluûu Ϋy Îlbc ¬¹¶l vps ¶ãùc y ¬éÎ cCi, B∙ Biɬ óÕ ¶ã«y luyÖÎ B¹s cñ« y Låi. ¸lp¶ã a¬ ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Êy vøÎ vps ÎLs¶ã óôi c©y. Ï«i ¶ã{êi hß dß Bi Îíi c¹¶l hÇu, ÎlÊy ÎLT¶ Îõ¶ã Îlø l«i cg C¶l oC¶ã B̶ hg L«. ªlõ« ¸lÝ B«¶ã BÞ¶l kÐs Ϋy Uyɶ ÷li cè¶ã ¶lny hT¶ ÎLT¶ Bg óç¶ã ¶ãle µlÝ« o«u cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi Bi Îíi, vp ¬éÎ ¶ã{êi ë Bp¶ã x« B∙ hT¶ ÎiÕ¶ã lái: - ªps ca¶ã ca¶ã cg ÎLT¶ hÇu kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ véi BCµ: - ¸lb¶ã clCu võ« Îíi B©y, kla¶ã B{îc Lâ hS¬. ¸lSc ªps ca¶ã ca¶ã cg ÎLT¶ Bg Îl× µlni? Võ« ¶gi, clp¶ã võ« qu«y BÇu h¹i ÎLa¶ã ÎlÊy ¶¨¬ ¶ã{êi B«¶ã Bi Îíi. ÷ã{êi Bi ÎL{íc cǬ cliÕc B̶ hå¶ã hô« Bá. D{íi C¶l oC¶ã ÎL¨¶ã BÕ¶ hê ¬ê Êy, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy cn ¶¨¬ ¶ã{êi BÒu ¬Æc oSc µlôc ªlCi ãiC¬ cn. ÷ã{êi ¶ä võ« c{êi võ« cl{ëi Bæ¶ã: - ªl»¶ã klØ cs¶ ¶py, ¨¶ ¶gi kla¶ã ¶ãs«¶ hS¬, ¶gi ¶l{ ÎlÕ BÉ klái clÞu ÎLCcl ¶liÖ¬. Võ« ¶gi y võ« Îíi ãǶ, ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li cè¶ã cbi BÇu xuï¶ã kla¶ã BÉ cls óä¶ ¶py ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ ¬ÆÎ. Kli ¶¨¬ ¶ã{êi Bg vps Îíi cö«, ¶lê C¶l oC¶ã B̶ cliÕu Läi, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ ¬ÆÎ cn óä¶, ãiùÎ ¬×¶l kÐs Uyɶ ÷li o«¶ã ¬éÎ óT¶, clê óä¶ ki« hT¶ hÇu, ¬íi klH ¶gi: - ®ä¶ ¶ã{êi Êy hp ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l BÊy! Uyɶ ÷li ki¶l l∙i lái: - ¸lݶl hp óä¶ ãi«¶ ÎÆc ãiÕÎ l¹i cl« Îai BÊy {? ¾«s clb¶ã cò¶ã hp¬ cn ªlCi ãiC¬ ÎlÕ ki«? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ïä cò¶ã ¶l{ clb¶ã ¬×¶l, cni ÎL«¶ã ãin d¹¶ã BÊy Îlai. ¸lb¶ã Ϋ hT¶ ÎLT¶ Bi! Ï«i ¶ã{êi Îles o«u óä¶ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l cè¶ã u¶ã du¶ã hT¶ ÎLT¶ hÇu, óä¶ ªlCi ãiC¬ ãCc hÇu kla¶ã ¶ã¨¶ cn¶ ã× cn. rT¶ Îíi hÇu l«i, l«i ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Bi ÎL{íc dÓ¶ ó« «¶l e¬ ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l vps ÎLs¶ã c¨¶ µl߶ã. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li kla¶ã ÎiÖ¶ vps Îles, Bø¶ã clê Bîi óT¶ ¶ãspi, vp ¶ãle l«i ÎT¶ ÎlCi ãiC¬ dÓ¶ B{ê¶ã ¶gi: - ¼êi ó« vÞ ¶ãåi clê Bîi B©y... ªps ca¶ã ca¶ã oSµ oö«... ¸lN cuïi kla¶ã ¶ãle Lâ, ÎlÊy l«i ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Bg qu«y ÎLë L« vp xuï¶ã d{íi hÇu Låi. ªlõ« ¸lÝ kÐs Ϋy Uyɶ ÷li cè¶ã ó{íc cl©¶ vps ÎLs¶ã µl߶ã, ÎlÊy óï¶ óT¶ BÒu hp Îñ oCcl, ¬íi l«y µl߶ã Bg hp µl߶ã oCcl. ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l B«¶ã ¶ãåi ¶l׶ qu«¶l ÎlÊy l«i ÎT¶ ªlCi ãiC¬ vps ¶l{¶ã kla¶ã BÉ ý Îíi. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li Bi ÎlM¶ã Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ó« ¶ã{êi, Låi ¶ãö¶ã BÇu hT¶. Uyɶ ÷li óç¶ã c{êi ¶l¹Î ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -437- - ¾ö Îlbc Îlbc, rý Îlbc Îlbc, cl« clCu ¬êi ó« clb Bi ¨¶ cm¬ BÊy? §éÎ ¶liT¶ ÎLa¶ã ÎlÊy Uyɶ ÷li, ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l BÒu ki¶l ¶ã¹c va cè¶ã. rý ¸{m¶ã ¶ã{êi Îlø ¶lÊÎ ¶lny hT¶ ÎL{íc, hí¶ ÎiÕ¶ã lái: - ¸lCu... cl« clCu B∙ clÕÎ Låi cm ¬p? Uyɶ ÷li BCµ: - V©¶ã, cls ¶T¶ cl« clCu ¬íi ¬êi ó« clb Bi ¨¶ cm¬ hp ÎlÕ BÊy! ¾ö ®Ý¶l V¨¶ c«u ¬py, óç¶ã LbÎ ÎL{ê¶ã B«s ë ÎLs¶ã ó«s d« L«. ªlõ« ¸lÝ ¶lny Îíi, l«i Ϋy véi ãim L«, ¬éΠΫy ¬éÎ ¶ã{êi Îg¬ hÊy cæ «¶l e¬ lä ¾ö, ¶lÊc óæ¶ã hT¶ Bå¶ã Îlêi BC hua¶ vps Plè¶ã Vy luyÖÎ µlÝ« o«u h{¶ã cñ« rý ¸{m¶ã ¬éÎ cCi. ¾ö ®Ý¶l V¨¶ Bʬ ÎLCi Ϋy ¬éÎ quyÒ¶. ªlõ« ¸lÝ Îl« lå BÉ cls «¶l e¬ lä Bʬ vps ¶ãùc ¬×¶l, clp¶ã clØ klH lîµ l«i Ϋy h¹i, l«i «¶l e¬ lä BÇu v« cl¹¬ vps ¶l«u clÕÎ ãiÊc hiÒ¶. Uyɶ ÷li cl{« ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ ιi o«s, ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l B∙ óÞ BC¶l Îíi óÊÎ Îضl ¶l©¶ où Låi. ªøc ãi˶ quC, Uyɶ ÷li LbÎ hua¶ ÷ã« ¼i ªLÝcl L«, ¶lS¬ ¶ãùc «¶l e¬ lä ¾ö B©¬ hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ véi ãim Ϋy L«, vp klH ¶gi: - ¼«u ȶ ¶bµ vps ¬éÎ clç Bi, cg ¶ã{êi B«¶ã Bi hT¶ BÊy. Qun ¶liT¶ óT¶ ¶ãspi cÇu Îl«¶ã cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi B«¶ã ó{íc hT¶, ªlõ« ¸lÝ xCcl «¶l e¬ lä ¾ö ãiÊu vps µlÝ« o«u kÖ oCcl. Ï«i ¶ã{êi võ« ÎLï¶ xs¶ã B∙ cg ¬Êy ¶ã{êi ó{íc vps ÎLs¶ã µl߶ã oCcl Låi. ¼éÎ ¶ã{êi ¶gi: - Xi¶ ¬êi quý vÞ ¶ãåi clmi B©y. ªps ca¶ã ca¶ã oSµ L« ¶ã«y. ¼éÎ ãiä¶ã ᶠt¶ cñ« ¶ã{êi Bp¶ óp ¶gi: - ¸n¬ m¶ ó¹¶ ¶lÐ! ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li ¶l˶ ¶ã«y L« Îiն㠶gi cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ GiCs clñ ÷ãò §éc GiCs, hiÒ¶ ógµ Ϋy ¶l«u óCs liÖu cls ¶l«u óiÕÎ. ¼éÎ hCÎ o«u, h¹i cg ¬Êy ¶ã{êi ¶N« ó{íc vps, lp¶ luyT¶ víi óä¶ Ïp ªliÕÎ ªlñ, l׶l ¶l{ clb¶ã que¶ óiÕÎ ¶l«u B∙ h©u. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãê óï¶ «¶l e¬ lä ¤¶ µlCi ªl¹cl r{m¶ã cò¶ã Îíi B©y! ªl× L« Îïi la¬ ÎL{íc Uyɶ ÷li ÎLa¶ã ÎlÊy óï¶ h∙s h¹i hp «¶l e¬ lä ¤¶, ¶T¶ o{ luy¶l BÖ §å¶ã ÏuyÒ¶ cñ« µlCi Vâ §«¶ã BÞcl kla¶ã ¶æi hp µlni! ÷l{¶ã «¶l e¬ clb¶ã Îíi B©y cg viÖc ã× ÎlÕ ¶lØ?” ¼Êy ¶ã{êi ¶ãåi ÎLs¶ã µl߶ã oCcl cl{« lp¶ luyT¶ xs¶ã, ªps Ïg« ªluǶ vp ¬Êy ¶ã{êi ¶ãåi ÎLs¶ã µl߶ã ó{íc vps Låi. ÷ãle hêi ãiíi ÎliÖu cñ« ªps ªlCi ãiC¬, ÎLs¶ã óä¶ ¶ã{êi Bg cg cn r∙ ÷lÞ ªiT¶ oi¶l µlCi Pl{m¶ã ÷«¬ ¶N«. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¤¶ ¼i¶l ªli óÞ Î« BC¶l ÎLb¶ã yÕu luyÖÎ, kla¶ã «i cøu clN« cls, cg hH y B∙ ÎLë ¶T¶ Îp¶ µlÕ Låi. ®©y ãiê clØ c߶ h¹i cg óï¶ «¶l e¬ clb¶ã Îlai, clSc ÷ãò Ïp¶l ªL˶ cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã kla¶ã o«s ópy ¶æi ¶N«. ÷l{¶ã ó©y ãiê clb¶ã cg ÎlT¬ cCc Ϋy c«s Îlñ Îluéc ÷ãò §éc GiCs vp cCc µlCi klCc, ¬×¶l cl{« clSc B∙ BÞcl ¶æi clb¶ã.” r¹i ¶ãle ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l B©u ¶lØ? ¼éÎ ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ¶gi: - ¾ö ãi« ó« vÞ B∙ Îíi Låi, kla¶ã óiÕÎ ó« a¶ã Êy h¹i óá Bi B©u Låi? ªlõ« ¸lÝ ¶ãʬ ¶ãǬ Biɬ cls «¶l e¬ lä ¾ö ¬çi ¶ã{êi ¬éÎ cCi Îlùc ¬¹¶l vps clç yÕu luyÖÎ Îl× dè clb¶ã cg låi Îضl cò¶ã kla¶ã o«s ¶gi B{îc. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -438- ªps Ïg« ªluǶ hiÒ¶ cls ¶ã{êi Bi Î׬ kiÕ¬. ¼Êy óä¶ ªlCi ãiC¬ Bi Î׬ kiÕ¬ klC h©u, kli qu«y ÎLë vÒ BÒu ÎLn hêi hp kla¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã «¶l e¬ lä ¾ö B©u cn. ¼äi ¶ã{êi óp¶ ÎC¶ dÞ ¶ãlÞ, vp Îá vt óùc ¬×¶l v× µlni clê Bîi. ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ kla¶ã clê «¶l e¬ y ¶N«, v× lä Îù ý óá dÞµ ¬«y BÉ h˵ ca¶ã ÎL¹¶ã kla¶ã c߶ ÎLCcl ã× «i B{îc. rbc Êy, ¬äi ¶ã{êi xÝcl ãlÕ h¹i ãǶ ¶l«u, l׶l ¶l{ «i ¶Êy BÒu ¶ãåi qu©y quǶ qu«¶l ªps Ïø« ªluǶ BÉ clê ¶ãle hÖ¶l vËy. ¾«u l«i ÎiÕ¶ã ls B»¶ã lS¶ã, ªps Ïø« ªluǶ ¬íi klH cÊÎ Îiն㠶gi. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ÎT¶ B¹i ãi«¶ ÎlǶ oSµ Îlï hé ãi«¶ ¬{u BÕ¶ ¶mi hiÒ¶ yT¶ hƶã hS¶ã Ϋi clb ý BÉ ¶ãle. ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - ¾Ê¬ ÎÆc B∙ µlC Ϋ¶ §å¶ã Qu«¶ Låi. ®i¶l ®é ªl{î¶ã Îl{ B∙ Îö ¶¹¶. ¼äi ¶ã{êi o«u kli ¶ãle ªps Ïg« ªluǶ cls l«y Îi¶ Bg BÒu x× xps óp¶ ÎC¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “¸lSc clb¶ã Îíi ¶«y ¬íi Lâ Îi¶ ¶Çy.” ªps Ïg« ªluǶ ¶gi ÎiÕµ: - ¸lb¶ã Ϋ kla¶ã ¬«u ¬«u ¶ãlÜ cCcl Bïi µlg Îl× kli ÎÆc ói¶l BC¶l Îíi Ki¶l Îlp¶l, vp Ïsp¶ã Îl{î¶ã vÓ¶ kla¶ã clÞu ¬{î¶ ói¶l diÖÎ klÈu Îl× hbc Êy clØ c߶ ¬éÎ cCcl hp h˵ ¬éÎ ¬i¶l clñ klCc BÉ Bø¶ã L« duy ÎL× x∙ ÎSc. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - rbc Êy clb¶ã Ϋ cø viÖc Îa¶ Îlp¶l V{m¶ã Gi« Îl«y ÎlÕ y. ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - Plni hS¬, ¶ãpy la¬ ¶«y Îai BÞ¶l ¶lê quý vÞ L« oøc ãibµ cls ¬éΠΫy ÎLs¶ã viÖc Îa¶ h˵ ª©¶ Qu©¶, ÎÊÎ cn ¬äi où BÒu cg ÎiÉu BÖ Bn¬ B«¶ã lÕÎ, kli h˵ B{îc kú ca¶ã Låi hbc Êy quý vÞ oH B{îc qu«¶ Î{íc ¶ã«y. ªlÊy ¬äi ¶ã{êi kla¶ã dÞ ¶ãlÞ, ªps Ïg« ªluǶ hiÒ¶ µl©¶ µlCÎ «¶l e¬ BSc hùc Bi ¬«i µlôc ó«s v©y xu¶ã qu¶l Îl©¬ cu¶ã cñ« Ïsp¶ã Îl{î¶ã, ¶ã¨¶ cn¶ kla¶ã cls ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps vps ÎLs¶ã Bg, c߶ Ïp GiCs clñ vp Îlñ l¹ ¬«i µlôc ë óT¶ ¶ãspi Îl{ µl߶ã, Låi ds ªlp¶l V{m¶ã ãi« vps ÎLs¶ã cu¶ã kluyT¶ c«¶. r∙ ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l ¶gi: - ¸ß¶ ¸lu §¹i Î{í¶ã qu©¶ liÖ¶ B«¶ã cǬ ói¶l quyÒ¶ vp h¹i hp kt ÎLu¶ã ÎlǶ ¶løÎ cñ« Ïsp¶ã Îl{î¶ã liÖ¶ ¶«y, clM¶ã l«y cg ¶T¶ diÖÎ ÎLõ a¶ã Ϋ ÎL{íc kla¶ã? ªps Ïg« ªluǶ c{êi ¶gi: - ¸lu §¹i Î{í¶ã qu©¶ vp ¾Cc ªl{î¶ã Îlm B∙ oí¬ óÞ Îai dè¶ã ÎiÉu kÕ diÖÎ ÎLõ. Ïp GiCs clñ ¶gi cls r∙ ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l ¶ãle c©u cluyÖ¶ Êy Bi. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - ªps ca¶ã ca¶ã B∙ oí¬ hiÖu Îõ ÎL{íc Låi, ñ¶ã lé ªlp¶l V{m¶ã Gi« hT¶ ¶ãai cöu ¶ãò, ÎlÉ ¶ps ¸lu §¹i Î{í¶ã qu©¶ vp ¾Cc ªl{î¶ã Îlm cò¶ã ÎLë ¶ã¹i cls ¶T¶ B∙ o«i ÎiÉu ¬uéi µlCi ¶ã{êi lp¶ã ¶ãpy vps ÎLs¶ã ®é Ïé ¨¶ ÎLé¬ klï ¶ã©¶. ÷lp vu« liÖ¶ Îlêi hp ¶ã{êi óñ¶ xض hS¬, kla¶ã ó«s ãiê clÞu BÉ cls ÎiÒ¶ ó¹c ÎLs¶ã kls cø ¬ÊÎ ¬CÎ hua¶ ¶l{ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -439- vËy. ÷ãle ¶gi la¬ ¶«y Ïsp¶ã Îl{î¶ã B∙ l¹ clØ cCcl cløc ¸lu §¹i Î{í¶ã qu©¶ vp ¾Cc ªl{î¶ã Îlm Låi. Ai ¶Êy BÒu c{êi xß« vp kle¶ ¶ãîi ªps Ïø« ªluǶ ÎlǶ cm diÖu ÎsC¶. ªíi hbc ¶py ªlõ« ¸lÝ ¬íi l«y óä¶ Ïå¶ã Y Bå¶ã Îö ÎLé¬ ó¹c cñ« ¶ã©¶ klï BÉ Îli lp¶l ©¬ ¬{u µln¶ quïc clí kla¶ã µlni v× Îl«¬ ÎiÒ¶ ó¹c. ªéi ¶ãliÖµ Îl«y, vu« ¾è¶ã ¸lݶl cø Îù µlô Îla¶ã ¬i¶l kla¶ ¶ãs«¶, ¶l{¶ã óÞ häÎ vps ÎL߶ã cñ« ¶ã{êi ¬p vÓ¶ kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn. r¹i ¶ãle ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - ®©y ãiê ¬êi quý vÞ xuï¶ã d{íi ki« ¶ãlØ ¶ãmi clïc hCÎ, clê Bîi ÎiÉu BÖ o«i ¶ã{êi Îíi Îlضl ¬êi. A¶l e¬ lä ¤¶ vp r∙ ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l BÒu cCs hui ÎL{íc. Ïp ªliÕÎ ªlñ L« o«u cè¶ã, kli oSµ oö« Îíi cö« óç¶ã ¶gi: - ª¹i o«s ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l kla¶ã Îíi ¶lØ? Ï«y hp «¶l e¬ lä Bi Îï cCs cls Ïsp¶ã Îl{î¶ã l«y Lâ ©¬ ¬{u clb¶ã Ϋ cl¨¶ã? ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - Dè o«s Ïp GiCs clñ cò¶ã cȶ Îl˶ lm¶. ViÖc ¶Çy clb¶ã Ϋ cø ãiÊu kla¶ã cls «¶l e¬ lä óiÕÎ. ÷l{¶ã «¶l e¬ lä hp Ω¬ µlbc cñ« ¸öu V{m¶ã, ãǶ B©y h¹i h˵ B{îc ca¶ã hí¶. ÷Õu óns lä µln¶ h¹i ¸öu V{m¶ã Îl× kla¶ã ó«s ãiê BÕ¶ ¶çi ÎlÕ. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - Ïä h˵ ca¶ã hí¶ ã× ÎlÕ? ªps Ïg« ªluǶ ¶gi: - A¶l e¬ lä B∙ hÊy ÎLé¬ ¬éÎ cs¶ d«s 㨬 cñ« µlCi Vâ §«¶ã Låi dè¶ã klÝ ãiíi Bi lp¶l ÎlÝcl ªiTu ¸a¶ã rÔ ®«¶ã clñ ó«¶ã Ki¬ rs¶ã. ÷l{ vËy, cCc ¶l©¶ vËÎ vâ h©¬ Gi«¶ã ÷«¬ ÎÊÎ µlni Îp¶ oCÎ hÓ¶ ¶l«u. ¾«u ¶Çy clb¶ã Ϋ cg xuï¶ã Gi«¶ã ÷«¬ hC¶l ¶¹¶ oH dÔ Îlë lm¶ ó©y ãiê ¶liÒu. ªL{íc ki« Uyɶ ÷li B∙ cg clݶ µlǶ Îi¶ clSc ªL{ê¶ã ®¹cl ª«¬ A¶l hp lu¶ã Îlñ ãiÕÎ cl« ¶p¶ã, ó©y ãiê ¶ãle hêi ¶gi cñ« ªps ªlCi ãiC¬ ¶p¶ã kla¶ã ¶ãli ¶ãê ã× ¶N«. ÷ãle Îíi B©y, ªlõ« ¸lÝ oî Uyɶ ÷li xbc Bé¶ã quC klgc L« ÎiÕ¶ã Îl× ¶ãuy liɬ va cè¶ã, lm¶ ¶N« Ïp ªliÕÎ ªlñ Ϋi ¬SÎ Îi¶l ¬Ó¶ hS¬, clØ lmi ¬éÎ ÎÝ Bé¶ã Îܶl cò¶ã kla¶ã ãiÊu ¶æi, ¶T¶ clp¶ã µlni véi ãim Ϋy L« klH óÞÎ ¬iÖ¶ã Uyɶ ÷li. r¹i ¶ãle ÎlÊy Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - ¸a¶ã ca¶ã Îuy ë ÎLs¶ã cu¶ã B׶l ¬p óiÕÎ Lâ cluyÖ¶ ãi«¶ã lå BÕ¶ ÎlÕ, kÉ cò¶ã liÕ¬ cg Îlùc. ªps Ïg« ªluǶ c{êi 㻶 l«i ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ¸luyÖ¶ ÎLs¶ã ÎLiÒu B׶l Îai ÎLa¶ã ÎlÊy ¶liÒu Låi, «i ¬p clM¶ã Îl«¬ Bå µlb quý? Ai ¬p clM¶ã ¶gi ¶l©¶ ¶ãlÜ« B¹s Bøc? RiT¶ã cg «¶l e¬ ãi«¶ã lå ¶gi ¬éÎ hp ¬éÎ, ¶gi l«i hp l«i. rǶ ¶py Îai ¬{u Bå B¹i où, kla¶ã dC¬ Îl{m¶ã ¶ãlÞ víi B¹i ÎlǶ ÎLs¶ã ÎLiÒu B׶l ¬p h¹i clÞu dè¶ã ÎLä¶ã hÔ Îlضl cCc vÞ Îíi LbÎ d«s Î{m¶ã ÎLî hp óëi ¶ãuyT¶ ds Êy BÊy... Ï«i ¶ã{êi võ« ¶gi cluyÖ¶ võ« Bi L« klái Îlm µl߶ã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -440- ÷bµ o«u kÖ oCcl, ªlõ« ¸lÝ ¶ãle lÕÎ c©u cluyÖ¶, óiÕÎ où ÎlÉ LÊÎ klȶ cʵ, ¶l{¶ã µlni ¶T¶ hp¬ ¶l{ ÎlÒ ¶ps clp¶ã cl{« dC¬ quyÕÎ BÞ¶l lM¶... - ®« ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc ¶Çy Ϋ ¶T¶ xö où L« o«s? ªiÉu ¬uéi cg ÎlÉ ãiÕÎ clb¶ã B{îc kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §{îc, ¶l{¶ã clí cg BÉ ¬Cu clny hT¶l hC¶ã L« ¶ãspi BÉ ¶ã{êi Ϋ µlCÎ ãiCc Îl× kla¶ã ÎiÖ¶ cls clb¶ã Ϋ ÎÝ ¶ps. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã ó{¶ã BÇu ¾ö ®Ý¶l Qu«¶ã hT¶, clØ vps l«i óT¶ ªlCi D{m¶ã luyÖÎ ¬p ¶gi: - ¸a óiÕÎ xö dô¶ã ÎlÕ vâ “¸lu¶ã cï ªÒ ¼i¶l” (clua¶ã ÎLï¶ cè¶ã kTu) kla¶ã? Uyɶ ÷li ãËÎ BÇu, ªlõ« ¸lÝ ¶gi ÎiÕµ: - Kluûu x{m¶ã ¶ãg¶ Ϋy cCi l{í¶ã L« ¶ãspi. ÷S¬ quyÒ¶ ¶l{ ÎlÕ ¶py. Plni Låi! PlCÎ quyÒ¶ Bi! ªles hêi clØ óns cñ« ªlõ« ¸lÝ, Uyɶ ÷li µlCÎ quyÒ¶ Îøc Îl×. ¸lØ ¶ãle “óïµ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, os¶ã quyÒ¶ Bå¶ã Îlêi BC¶l vps l«i óT¶ ªlCi D{m¶ã luyÖÎ cñ« ¾ö ®Ý¶l Qu«¶ã. ªT¶ ãi«¶ ÎÆc Êy kla¶ã kTu B{îc ¶ö« hêi, B∙ ÎSÎ Îlë ¶ã«y Îøc Îl×. ¸è¶ã xö dô¶ã µl{m¶ã µlCµ Bg, ¶p¶ã ÎiÕµ Îôc ãiÕÎ cn ¾ö ®Ý¶l V¨¶ hÓ¶ rý ¸{m¶ã. ªlè hí¶ võ« ÎLn xs¶ã, ¶ãlÜ Îíi cl«, Uyɶ ÷li kla¶ã o«s ¶lÞ¶ ¶æi, µlôc hua¶ vps v«i ªlõ« ¸lÝ klgc. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ µlni Bi Îles ¬«u, xe¬ Ïp ªliÕÎ ªlñ Bi B©u? Uyɶ ÷li cò¶ã ¬éÎ Bʶ㠶li ¶N «¶l lè¶ã, B«¶ã B«u Bí¶ ¶l{ vËy ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶gi Îíi ca¶ã viÖc clݶl, h˵ Îøc ¶Ý¶ ¶ã«y vp Îles ªlõ« ¸lÝ L« klái Îl{ µl߶ã. ªlÊy ªps Ïg« ªluǶ vp Ïp ªliÕÎ ªlñ B«¶ã cli« Ϋy ë ¶ã∙ ó« B{ê¶ã µlÝ« ÎL{íc ¬ÆÎ. Ï«i ÎT¶ ªlCi ãiC¬ cǬ B̶ hå¶ã dÓ¶ óä¶ Ïp ªliÕÎ ªlñ Bi vÒ µlÝ« ª©y. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li ¨¶ ¬Æc y ÎlCi ãiC¬ dè cg ãƵ ¶ã{êi h¹ cò¶ã kla¶ã o«s, ¶T¶ cø Îls¶ã Îln x« x« Îles óä¶ Ïp ªliÕÎ ªlñ, qu« ¬Êy B׶l viÖ¶, Låi óä¶ ÷ãò §éc GiCs ó{íc vps c¨¶ ¶lp. ªlõ« ¸lÝ vp Uyɶ ÷li cè¶ã Bi Îles vps, võ« vps Îíi cö« B∙ ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã clöi Lñ« cñ« ªl«¶l ªl«¶l ë c¨¶ µl߶㠵lÝ« §a¶ã ¶l{ o«u: - ¸lb¶ã ó©y ÷ãò §éc GiCs klï¶ ¶¹¶ ÎlËÎ, cs¶ Ïp ªliÕÎ ªlñ kla¶ã óiÕÎ xÊu læ Îý ¶ps, Låi Ϋs oH cls clb¶ã ¬py óï¶ cM¶ã lg« Îlp¶l oSÎ. ÷ãle Îiն㠶gi cñ« ªl«¶l ªl«¶l, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã o«s ¶lÞ¶ ¶æi xa¶ã ÎlM¶ã vps c¨¶ µl߶ã Bg. ªlÊy ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã ¶»¬ ÎLT¶ ãi{ê¶ã, cg l«i ÎT¶ ÎiÉu ªlCi ãiC¬ B«¶ã oSc Îluïc lÇu. ¸lp¶ã hiÒ¶ ãim Ϋy Biɬ luyÖÎ l«i ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ¶ä. rbc ¶Çy ªl«¶l ªl«¶l ¬íi ¶l˶ L« ¬õ¶ã quC kTu hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã: - §¹i c«! ªlõ« ¸lÝ cl¹y h¹i ãǶ ãi{ê¶ã lái: - ¸lb óÞ Îl{m¶ã BÊy p? §∙ ÎlÊy Bì cl{«? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - E¬ B∙ Bì ¶liÒu Låi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -441- ÷p¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy Uyɶ ÷li Bø¶ã µlÝ« o«u ¶ã{êi yTu, hiÒ¶ lái: - ¸a cò¶ã Îíi B©y BÊy p? Uyɶ ÷li BCµ: - V©¶ã, vÕÎ Îl{m¶ã cñ« Ϲ ca ¶{m¶ã cg ¶Æ¶ã kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l clØ dè¶ã ãiä¶ã ¬òi ÎLn hêi “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã Îlai. ÷p¶ã óç¶ã ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ÷Õu cs¶ Ïp ªliÕÎ ªlñ vps B©y, B¹i c« BC¶l ¶g ¬éÎ ÎL˶ ¶T¶ Îl©¶ lé e¬ ¶lÐ? ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lb¶ã c߶ cg ©¬ ¬{u klCc, Ϋ l∙y ι¬ kla¶ã hé diÖ¶ Îl× lm¶.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã véi ÎLn hêi: - ¸lb ªl«¶l ¶Çy, ó©y ãiê Îai cl{« ÎiÖ¶ L« Ϋy BC¶l ¶p¶ã Ϋ. ¸lb cø dô ¶p¶ã Ϋ ÎLß cluyÖ¶ Îlö lái xe¬ ¶p¶ã Ϋ óSÎ cgc clb BÉ ÎLs¶ã cu¶ã ¶Çy cg ¬ôc BÝcl ã×? ªl«¶l ªl«¶l lái: - ªLs¶ã cu¶ã ¶ps ÎlÕ? Uyɶ ÷li ¶ãlÜ: “ªlÕ L« ¶p¶ã vÓ¶ cl{« l«y ¶mi B©y hp Îl©¬ cu¶ã.” §«¶ã hbc Êy, óç¶ã ¶ãle ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi Bi Îíi, clp¶ã kla¶ã kÞµ lái l«¶ ã× ¶N«, véi ¶lÐÎ l«i ÎT¶ ªlCi ãiC¬ vps ÎLs¶ã Îñ Cs, ÎlÊy xu¶ã qu«¶l kla¶ã c߶ ¶mi ¶ps cg ÎlÉ È¶ ¶bµ B{îc, ¬p ¶ã{êi óT¶ ¶ãspi B∙ Bi Îíi cö« µl߶ã Låi, Bp¶l µlni kÐs Uyɶ ÷li cè¶ã clui vps ÎLs¶ã ãǬ ãi{ê¶ã BÉ Î¹¬ ÎLb ȶ. ªLs¶ã hbc ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã ¶ãm ¶ãCc Îl× Ïp ªliÕÎ ªlñ vp Ïp Ïå¶ã D{îc B∙ ó{íc vps ÎLs¶ã µl߶ã Låi. Ïp ªliÕÎ ªlñ Îñ¬ Îج c{êi ¶gi: - Ϲ ca¶ã Îö B∙ Bì cl{«? ñ«, ¶ã{êi lÇu l¹ ca¶ã Îö Bi B©u cn Låi? ÷lN¶ã qu©¶ Êy clØ h{êi óiÕ¶ã kla¶ã «i ó»¶ã! ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ªai óns clb¶ã Bi L« klái B©y BÊy! Ai kliÕ¶ clb¶ã lÇu l¹ cm clí? Ïp ªliÕÎ ªlñ kla¶ã ¶æi ãi˶, vÓ¶ c{êi ¶gi: - ªlËÎ hp ÎC¶l ÎLt cs¶ cg klCc! ÷p¶ã h¹i ãǶ oiTu Îluïc, véi h« hí¶: - ñ«, Îluïc B∙ B{îc Låi B©y! ÷p¶ã hÊy ¬éÎ Îʬ óa¶ã Îm, ÎLS¶ã ¶â¶ ¶l{ ÎuyÕÎ, µlñ hT¶ ÎLT¶ óCÎ ó¹c, Låi ¬íi cǬ oiTu Îluïc hT¶ LgÎ, ón Îluïc ë cn ÎLT¶ Îʬ óa¶ã Îm, c߶ ¶{íc Îluïc Îl× clny cn vps ÎLs¶ã óCÎ ó¹c Bg. Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - ªluïc ¶py clN« ÎLÞ vÕÎ Îl{m¶ã LÊÎ hi¶l ¶ãliÖ¬. ¸a¶ã Îö cø yT¶ ÎLÝ. ÷Õu ÎLs¶ã Îluïc cg clÊÎ Béc óCÎ ó¹c ¶py oH Be¶ ¶ã«y. ªls¹Î ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ, ªl«¶l ªl«¶l ¬õ¶ã Lì va cè¶ã, ¶l{¶ã h¹i ÎlÊy ¬ÆÎ Uyɶ ÷li ÎLs¶ã h߶ã klg clÞu. ¾«u cè¶ã ¶p¶ã h¹i c߶ ÎLa¶ã ÎlÊy l«i ¶ã{êi kÐs Ϋy ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -442- ¶l«u clui vps ÎLs¶ã ãǬ ãi{ê¶ã ÎlCi Bé cg vt ©u yÕ¬ hS¬, cp¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬, hiÒ¶ clöi Bæ¶ã L»¶ã: - ¸Cc ¶ã{êi hж hbÎ Î{ë¶ã Ϋ kla¶ã óiÕÎ l«y o«s? Ïp ªliÕÎ ªlñ c{êi ¶gi: - ¸lb¶ã Îai cg cCi ã× hж hbÎ cm clø? ªl«¶l ªl«¶l quCÎ hí¶: - ¸Cc ¶ã{êi óSÎ ¶¹Î Ϋ, óSÎ ¶¹Î cs¶ ¶ã{êi ¬å cai cl« ÎlÕ ¶py. Qu©¶ clÕÎ yÉu, Bå va h{m¶ã Ω¬! ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ klH lái: - ÷p¶ã B«¶ã clöi «i ÎlÕ? Uyɶ ÷li hp Bp¶ óp cs¶ ãCi ¶T¶ liÉu h߶㠪l«¶l ªl«¶l lm¶ ªlõ« ¸lÝ, óiÕÎ ªl«¶l ªl«¶l cg vt ¶ãli ¶ãê ¬×¶l ¶l{¶ã klg óÒ ãini ÎlÝcl. rbc ¶Çy ¶ãle ªl«¶l ªl«¶l cg clöi Bæ¶ã, ÎLs¶ã h߶ã B«u Bí¶ va cè¶ã, óùc ¬×¶l BÕ¶ ¶çi cl©¶ Ϋy Lu¶ ó©y óÈy. ªlõ« ¸lÝ liÉu ¶ã«y ¶p¶ã B«¶ã óÞ clöi s«¶, ¶l{¶ã kla¶ã o«s hT¶ Îiն㠫¶ ñi B{îc, clØ cg cCcl klH vç vÒ «¶ ñi Îlai. Ïp ªliÕÎ ªlñ kla¶ã l«y óiÕΠΩ¬ où cñ« ó« ¶ã{êi hbc óÊy ãiê, cø c{êi ¶gi: - ªlai, xi¶ ca¶ã Îö Bõ¶ã cCu kضl ¶N«, hCÎ ¶N« Îai oH B{« ca¶ã Îö vÒ B»¶ã ¶lp. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - Ai kliÕ¶ ca B{« Îai vÒ. ªai kla¶ã óiÕÎ B{ê¶ã l«y o«s? Ïp ªliÕÎ ªlñ cø BÉ ¬SÎ c{êi klbc klÝcl. ¼ô ¨¶ xi¶ ãip Ïp Ïå¶ã D{îc óç¶ã oǬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ h¹i, l»¶ läc ¶gi: - ªiÉu Îö lä Ϲ ki«, ¶ã{mi B∙ häÎ vps Ϋy clb¶ã Ϋ, kli ¶ps Ïp Ïå¶ã D{îc ¶py h¹i clÞu BÉ yT¶ cls ¶ã{mi B{îc hp¶l hƶ vÒ Îíi B»¶ã ¶lp. ¸l« ¶ã{mi liÖ¶ ãiê ë B©u? ¸ß¶ cs¶ BÜ Bt L« ¶ã{mi ó©y ãiê cò¶ã ë B©u? ªlÊy Ïp Ïå¶ã D{îc ¶lôc ¬¹ ¬Ñ ¬×¶l, ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã o«s ¶lÞ¶ B{îc, cǬ hua¶ óCÎ Îluïc ¶g¶ã læi ¶lS¬ ¬ÆÎ ¬ô ¨¶ xi¶ ¶Ð¬ hua¶. Ïp Ïå¶ã D{îc ÎLC¶l o«¶ã ¬éÎ óT¶, óCÎ Îluïc ¶Ð¬ ÎLb¶ã Î{ê¶ã Bæ vì Îu¶ã Îge klSµ µl߶ã. ªuy vËy, ¶{íc Îluïc B∙ óS¶ vps ¬ÆÎ Ïp Ïå¶ã D{îc klC ¶liÒu, ¶g¶ã óá¶ã LCÎ cn l«i ¬C. Gi˶ quC, Ïp Ïå¶ã D{îc quCÎ hí¶: - ªl»¶ã ¶ãïc ki«, ¬py ¬uï¶ clÕÎ µlni kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¶»¬ ÎLs¶ã ãǬ ãi{ê¶ã B«¶ã cl¨¬ clb xe¬ Bé¶ã Îܶl óT¶ ¶ãspi ÎlÊy Ïp Ïå¶ã D{îc l«i cl©¶ ¶lb¶ ¬éÎ cCi BÞ¶l ¶lny xæ BÕ¶ clç ªl«¶l ªl«¶l. ¸lp¶ã ë ÎLs¶ã ãǬ ãi{ê¶ã cò¶ã oö« os¹¶ BÉ Bïi µlg. ÏÔ Ïp Ïå¶ã D{îc l¹ Îlñ BC¶l ªl«¶l ªl«¶l hp clp¶ã Îʶ ca¶ã l¹ óé kt BÞcl ¶ã«y. ¸lØ ÎlÊy ¬éÎ óg¶ã ÎLS¶ã ÎlsC¶ã ¬éÎ cCi, Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ ¶lny vps ãiN« ¬ô ¨¶ xi¶ vp ªl«¶l ªl«¶l Låi. ªiÕµ Îles Bg Ïp ªliÕÎ ªlñ hT¶ Îiն㠶gi ÎL{íc: - ªl{« ca, clCu B∙ ¶l˶ hêi ÎT¶ lä ViT¶ B{« ÎT¶ ÎiÉu Îö ¶py vÒ Låi. ¸lb¶ã Ϋ kla¶ã ¶T¶ ÎlÊÎ Îݶ víi ¶ã{êi. Ïp Ïå¶ã D{îc c{êi ¶l¹Î ¬éÎ Îiն㠶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -443- - §É hp¬ ã×? Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ®T¶ clb¶ã Ϋ cg LÊÎ ¶liÒu ¶ã{êi óÞ Biɬ luyÖÎ, µlni ¶lê ÎT¶ lä ViT¶ BÕ¶ ãini ¬íi klái B{îc. ªLǬ ¶ã©¬ ãi©y µlbÎ, Ïp Ïå¶ã D{îc ¶gi: - ªlai B{îc, clb¶ã Ϋ cò¶ã kla¶ã ãiÕÎ clÕÎ y ¶l{¶ã dè o«s cò¶ã µlni óSÎ y ¶Õ¬ clbÎ B«u klæ ¬íi B{îc. ÷Çy, ÎT¶ ÎiÉu Îö lä Ϲ ki«, ¶ã{mi Îlö csi xe¬ ¬ÆΠΫ cg Bѵ kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã ÎlÐÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã BÇy vt oî l∙i ki¶l lsp¶ã, clSc Ïp Ïå¶ã D{îc hp¬ BiÖu óé ¬ÆÎ xÊu xÝ cls xÊu lm¶ ¶N«, Låi B{« ¬ÆÎ Îíi ãǶ ªl«¶l ªl«¶l BÉ dä« ¶¹Î. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ¸a, ca dä« ¶¹Î y hp¬ ã×? Giä¶ã ¶gi cñ« ¶p¶ã cg vt kla¶ã ó»¶ã h߶ã. Ïp Ïå¶ã D{îc lõ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - Plni ¶gi ÎT¶ ÎiÉu Îö ¶Çy Bѵ ÎL«i ¶T¶ clCu ¬íi óns vÖ cls ¶g ¶l{ vËy. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶æi ãi˶ ¶gi: - ¸a ¶gi ã× ÎlÕ? Ïp Ïå¶ã D{îc ¶gi: - ª©¬ où cñ« cCc ca ÎLt Îuæi ¶l{ ÎlÕ ¶ps Î{ë¶ã ca kla¶ã óiÕÎ l«y o«s? ¸a cò¶ã oï¶ã qu« Bêi ÎLt Îuæi Låi. ¸a c߶ h¹ ã×! ¸lCu xe¬ cCi l׶l ¶Çy oH ÎlÊy óé ¬ÆÎ cñ« ca låi c߶ ÎLt L« o«s? ÷gi Bs¹¶, ¬ô Ϋ ¬gc Îbi hÊy Îʬ l׶l L« cls Ïp ªliÕÎ ªlñ vp ªl«¶l ªl«¶l xe¬. ¸n l«i ¶ã{êi BÒu ki¶l ¶ã¹c kTu “ñ«!” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, l׶l ¶l{ cg vt kle¶ ¶ãîi ¶N«. Ïp Ïå¶ã D{îc c{êi ã{î¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ¸Cc ¶ã{êi hÊy hp¬ h¹ hS¬ µlni kla¶ã? Ïp... lp... x{« ki« Îai cò¶ã Bѵ BH ¶l{ «i clí cg µlni xÊu ¶l{ ÎlÕ ¶py B©u? ÷gi xs¶ã, ¬ô vøÎ Îʬ l׶l ó»¶ã hô« xuï¶ã BÊÎ. ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ ¶l׶ Îʬ l׶l Êy ÎlÊy ÎLT¶ vH ¬éÎ ÎliÕu ¶N ÎL¹c Bé l«i ¬{mi Îuæi, l«i ¬C Bá óõ¶ã, ¨¶ ¬Æc quǶ Cs ¶ã{êi ªl{î¶ã, BÇu clÝÎ kl¨¶ ÎlTu, klua¶ ¬ÆÎ LÊÎ Bѵ, cg vt ãiï¶ã klua¶ ¬ÆÎ Ïp Ïå¶ã D{îc. ¸lp¶ã B«¶ã cn¬ ÎlÊy kú h¹ h¹i ¶ãle Ïp Ïå¶ã D{îc ¶gi: - ª¹i o«s Îai h¹i hp¬ Îlp¶l óé ¬ÆÎ xÊu xÝ ¶l{ ¸l{ ®CÎ Giíi ÎlÕ ¶py? ª¹i hp¬ o«s? ª¹i hp¬ o«s?... ªÊÎ cn BÒu ds cl« ¶ã{mi, cs¶ ¶ã{êi ÎC¶ã Î˶ h{m¶ã Ω¬ ¬p ¶T¶ cn. ªl«¶l ªl«¶l lái: - _????_ ¸l« Îai hp ¶ã{êi LÊÎ ÎïÎ, quyÕÎ kla¶ã ¶ì hp¬ cls ¶ã{êi klCc klg clÞu! Ïp Ïå¶ã D{îc ¶æi ãi˶ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -444- - rbc óÊy ãiê ¶ã{mi, Îl»¶ã quû cs¶ ¶Çy B∙ L« Bêi B©u ¬p óiÕÎ B{îc ¬äi viÖc ¬p cl« ¶ã{mi B∙ hp¬ cls Ϋ klg clÞu, vp ιi o«s Ϋ µlni hp¬ ¶T¶ óé ¬ÆÎ ÎlÕ ¶Çy? ª¹i o«s h¹i cg ¶ã{mi, cs¶ ÎiÉu quû L« Bêi? ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ®p cp¶ã ¶gi cp¶ã kú h¹ quC! ÷ãò §éc GiCs cñ« cCc ¶ã{mi ë Îضl V©¶ ÷«¬ c߶ cl« Îai hÊy ¬Ñ Îai ë Î˶ ªLiÕÎ Gi«¶ã, l«i ¶mi cCcl x« ¶l«u ¶lN¶ã ¬{êi v¹¶ ÎC¬ ¶ãl׶ dƬ, Îl× óp hiT¶ c«¶ vps Bg o«s B{îc? Ïp Ïå¶ã D{îc cn ãi˶, ãim Ϋy ÎCÎ ªl«¶l ªl«¶l, Ïp ªliÕÎ ªlñ véi dè¶ã Ϋy µlni cn¶ L« vp kluyT¶ L»¶ã: - Xi¶ ca l∙y óíÎ ãi˶, cg cluyÖ¶ ã× cø Îls¶ã Îln ¬p ¶gi. Ïp Ïå¶ã D{îc quCÎ hí¶: - ¸l« clCu óÞ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ cläc Îøc BÕ¶ ¶çi uÊÎ øc ¬p clÕÎ. ®©y ãiê clCu c߶ lÕÎ oø óT¶l vùc y, clCu cg óiÕÎ xÊu læ kla¶ã? Ïp ªliÕÎ ªlñ cò¶ã ¶æi ãi˶ ¶gi: - Ai óT¶l vùc lS¶ ¶ps? ¸a ¬p BC¶l lS¶ óÞ Îl{m¶ã hp clݶl Ϋy ca B∙ ãiÕÎ clÕÎ lm¶ óï¶ clôc «¶l e¬ ãiCs lNu, ca cg óiÕÎ kla¶ã? ªai ÎlÊy ca hp óÒ ÎLT¶ ¶l{ê¶ã ¶lÞ¶ ca ó« µlǶ. ÷l{¶ã kli ca B∙ µl¹¬ quy huËÎ cñ« ãiCs Ϋ, Îai kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¶É B{îc ¶N« B©u. Ïp Ïå¶ã D{îc ÎlÊy ¶p¶ã ãië Îl©¶ µl˶ GiCs clñ L«, kla¶ã dC¬ l¨¶ã lCi ¶l{ ÎL{íc, ¶Ð¶ ¶ã«y cm¶ ãi˶ h¹i, ¶ãåi µlÞcl xuï¶ã ãlÕ, l«i Ϋy a¬ BÇu, ¬éÎ hCÎ o«u lái: - ¼Ñ cËu B©u? ¸lSc óp Ϋ cò¶ã hp ¬éÎ ¬ü ¶l©¶ oSc ¶{íc kluy¶l Îlp¶l? ¸ls ¶T¶ óp Ϋ ¬íi hp¬ ¬T lsÆc B{îc cl« cËu µlni kla¶ã? ÷gi Îíi B©y, Ïp Ïå¶ã D{îc Îlë dpi ¬éÎ cCi, ¬íi ¶gi ÎiÕµ: - ªai B∙ ¶»¬ ¬m LÊÎ ¶liÒu ãiÊc ¬m, ¬m ÎlÊy ¬Ñ cËu ¶l{¶ã clØ ÎLa¶ã ÎlÊy hê ¬ê Îlai, clí kla¶ã lÒ ÎlÊy Lâ ¬ÆÎ óp ó«s ãiê... Îai ¬uï¶ ãƵ óp Ϋ ¬éÎ hǶ... ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ¼Ñ Îai B∙ clÕÎ Låi. Ïp Ïå¶ã D{îc ãiùÎ ¬×¶l ki¶l ¶ã¹c lái: - ¸lÕÎ Låi p? ªl«¶l ªl«¶l BCµ: - V©¶ã. Giä¶ã ¶gi _????_ D{îc h¹i cÊÎ c«s ãiä¶ã: - ªlns ¶ps Îai cø óSÎ óuéc y ¶gi clç ë B©u, y cp¶ã kla¶ã clÞu ¶gi cls Îai l«y. ªl× L« ¬Ñ cËu B∙ clÕÎ Låi. §{îc, B{îc hS¬, ¬ïi Îlè cñ« Îai kla¶ã o«s ÎLn B{îc ¶N«. rǶ ¶py Îai Îl« cls cËu vÒ. DÓu o«s cò¶ã cg ¶ãpy, ¶ã{mi, ÎT¶ ÎiÉu Îö ¶py oH häÎ vps Ϋy Ϋ... cg µlni ¬Ñ cËu ãiï¶ã cËu hS¬ kla¶ã? ªlÊy Ïp Ïå¶ã D{îc B«¶ã ¶gi, óç¶ã ãäi ¬×¶l hp ÎiÉu Îö, ªl«¶l ªl«¶l óùc ¬×¶l, ¶»¬ qu«y ¬ÆÎ vps ÎLs¶ã kla¶ã Îl̬ ÎLn hêi ¶N«. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2