Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 22

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

123
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 22', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 22

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -489- håi thø hai m­¬i hai ¸Cc ¶ã{êi ÎLs¶ã ¶lp BÒu hT¶ cn B¹i on¶l. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ë óT¶ ¶ãspi cl¹y vps, kTu hí¶: - Qu©¶ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã B∙ Îíi. rbc Êy ÎiÕ¶ã B¹i óCc h¹i ¶æ, ÎLs¶ã Îlp¶l C¶l hö« Lùc ÎLêi, ÎiÕ¶ã lß Les dËy BÊÎ, B¹i qu©¶ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã B∙ BC¶l Îíi ¶ãspi Îlp¶l ®Sc Ki¶l. ªlõ« ¸lÝ ¶gi víi §å¶ã ÏuyÒ¶ L»¶ã: - §¹s ÎL{ë¶ã, ¶p¶ã B∙ óCi Îai hp¬ o{ Låi, viÖc cñ« Îa¶ o{ l∙y Îls¶ã Îln... Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶l«¶l ¬å¬ ¶gi hiÒ¶: - Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ óÞ ca Îai ¶lïÎ ë ÎLs¶ã §éc rs¶ã Bé¶ã ιi luyÖ¶ §¹i rý Îضl V©¶ ÷«¬. Ï«i vÞ Be¬ cCi ¶Çy Bi Îíi Bg BÉ cøu a¶ã Ϋ. ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã B{« cCi cßi ó»¶ã oSÎ Be¶, l׶l cs¶ LS¶, cls l«i ¶ã{êi. §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ¼Ó¶ ªö Ïs« l«y Îi¶ o{ µlô va où, ¬õ¶ã Lì va cè¶ã, véi cC¬ m¶ ¶p¶ã vp ¶l˶ hÊy cCi cßi. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi ÎiÕµ: - ¸Ci cßi ¶Çy hp hÖ¶l µlè cñ« Îai. Ï«i vÞ µlni Bi ¶ã«y, quý lå Îíi ÎL{íc óä¶ ãiCs clb¶ã ë B©y vÒ hp cøu B{îc Îa¶ o{ ¶ã«y, v× ãiCs clb¶ã ë Bg vÓ¶ cl{« l«y Îi¶ Îai B∙ µln¶ ãiCs µlCi, clb¶ã ÎlÊy hÖ¶l µlè ¶py Îù ¶liT¶ Îl« hÖ¶l Îa¶ o{ ¶ã«y. §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ¼Ó¶ ªö Ïs« véi vp¶ã Bi hua¶. Ï«i ¶ã{êi Bi kla¶ã h©u, cCc ¶mi lps kiÖÎ BÒu Îíi ¶ãle liÖu hÖ¶l cñ« ªlõ« ¸lÝ klëi où hp¬ ¶éi ø¶ã cls ¾Ê¬ V{m¶ã. Pl©¶ µlCÎ cls «i µlg¶ã lá«, «i ÎiÕµ ø¶ã, ªlõ« ¸lÝ B∙ cg o½¶ kÕ ls¹cl B©u vps BÊy cn. ¸lp¶ã h¹i cls ¶ã{êi Îíi cl©¶ Îlp¶l ÎlC¬ Îlݶl. Kla¶ã ó«s h©u, ¬éÎ ÎT¶ BÇu l¹ cñ« ¸lÕ ª{í¶ã qu©¶ rý ÷l«¬ o«i Îíi ÎLp ÎLé¶ vps ÎLs¶ã Îlp¶l BÉ B{« Îl{. ¸lp¶ã cn ¬õ¶ã, hiÒ¶ cls ¶ã{êi Bi cCc ¶mi lp¶l où ¶ã«y. ®uæi cliÒu la¬ Bg, cCc ¶ã{êi B∙ Be¬ c« d«s Bi ÎLuyÒ¶ óC klSµ ¬äi ¶mi. ë Îlp¶l ª©y, clb¶ã ÎLt BÒu c« L»¶ã: “®uæi oC¶ã ¶ãuyÖ¶ cÇu Îl¨¶ã, óuæi cliÒu ¶ãuyÖ¶ cÇu lîµ. GǶ B«y kt ¶ãlÌs klg oi¶l Îå¶, oC¶ã oC¶ã ¬ë cö« vCi ¾Ê¬ V{m¶ã. Gip ÎLt hí¶ óÐ B{îc µl{íc l{ë¶ã.” Qu©¶ ¼i¶l ë ÎLs¶ã Îlp¶l B∙ B¹i hs¹¶, c߶ «i ¶ã¨¶ cʬ d©¶ clb¶ã lCÎ ¶lN¶ã ópi c« d«s Êy ¶N«. ë ¬iÒ¶ ÷«¬ BT¬ hT¶ ¬{êi l߬ cl©u óCu, ªlõ« ¸lÝ B∙ óC¶ lÕÎ hÊy ÎiÒ¶ BÉ cls ¶l©¶ viT¶ BSc hùc lïi hé cCc qu«¶ ói¶l ãiN Îlp¶l. ÷ãpy la¬ o«u hp ¶ãpy 18 ÎlC¶ã 3, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l, Ïp ªlÝcl ªlñ, ªL׶l ªl«¶l ªLbc, ¾« ªliT¶ Qun¶ã, v©¶ v©¶, lg« ÎL«¶ã hp¬ qu©¶ ¼i¶l BÒu hT¶ ÎLT¶ BÇu Îlp¶l ÎLa¶ã xuï¶ã, clØ ÎlÊy ¬Êy clôc v¹¶ qu©¶ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ¬Æc Cs vp¶ã, ãiCµ vp¶ã, ¶l{ hp ¬©y vp¶ã µlñ klSµ cC¶l Bå¶ã. §¹i óCc cø óS¶ vps ÎLs¶ã Îlp¶l. ªL˶ ÎlÕ cñ« qu©¶ Îlñ Îlp¶l B∙ hs¹¶ Îl× BÞcl o«s ¶æi. ÷lN¶ã qu«¶ ói¶l ¨¶ lïi hé clØ óS¶ ÎT¶ hT¶ ÎLêi, vp B¹i óCc clØ óS¶ Îluïc ob¶ã kla¶ã Îlai. ª{ê¶ã Îlp¶l ®Sc Ki¶l Îuy dÇy ÎlËÎ ¶l{¶ã clØ ¬éÎ, l«i ¶ãpy hp óÞ l¹ ¶ã«y. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -490- ®ä¶ ªlõ« ¸lÝ cn ¬õ¶ã, ÎL{« ¶ãpy la¬ Bg hiÒ¶ clØ luy ¬äi ¶ã{êi µlg¶ã lá« klSµ cCc ¶mi, Bg¶ B{ê¶ã clЬ ãiÕÎ qu«¶ ói¶l. D©¶ ¶ãlÌs klSµ ¬äi ¶mi BÒu ¶æi hT¶ l{ë¶ã ø¶ã, ÎLs¶ã Îlp¶l hs¹¶ h¹c Îø Îu¶ã. QuǶ lè¶ã B«¶ã lß Les ÎCc cliÕ¶ víi qu«¶ ói¶l, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ Béi qu«¶ ói¶l ñ¶ã vÖ ¬éÎ ¸È¬ Y ªlCi ãiC¬ võ« Bi võ« lß lÐÎ. D{íi C¶l oC¶ã hö«, ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ ¶ã«y L« ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Bg hp ªps Ïg« ªluǶ. ªlõ« ¸lÝ cn ¬õ¶ã kTu ãäi: - ªÊÎ cn «¶l e¬ Îles Îai h¹i B©y óSÎ ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc ki«. ªliÕÎ r« ÏC¶ cè¶ã Ïp ªlÝcl ªlñ ¬ë B{ê¶ã Bi ÎL{íc, xa¶ã ÎlM¶ã o«¶ã. QuǶ lè¶ã BÒu hp ¶lN¶ã ¶l©¶ vËÎ cõ klai ÎLs¶ã vâ h©¬ cn Îl× ¶lN¶ã qu«¶ ói¶l Îl{ê¶ã cn¶ ÎLë o«s ¶æi. ªlÊy Î׶l ÎlÕ óÊÎ hîi, ªps Ïg« ªluǶ véi qu«y BÇu ¶ãù« BÞ¶l cl¹y, ªlõ« ¸lÝ ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ, Îb¬ hÊy cl©¶ ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc Êy hai ¶ã«y xuï¶ã d{íi BÊÎ. ÷l˶ ÎlÊy kt BÞcl hp ªlõ« ¸lÝ, ªps Ïg« ªluǶ oî l∙i quC. ªlõ« ¸lÝ quCÎ hí¶: - ÷ã{mi BÞ¶l cl¹y Bi B©u? ªps Ïg« ªluǶ BCµ: - Ïsp¶ã... lsp¶ã... Îl{î¶ã, o«i... ÎiÉu ¶l©¶ L« cö« Îlp¶l ªL{m¶ã ÷ãlÜ« Bïc cliÕ¶. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §{îc, Bi Îíi ªL{m¶ã ÷ãlÜ« ¬a¶ ¶ã«y. QuǶ lè¶ã qu©y quǶ Îles ªps Ïg« ªluǶ hT¶ ÎlM¶ã ÎLT¶ BÇu Îlp¶l, x« x« ÎLa¶ã ÎlÊy cê ó«y µlÊÎ µlíi, d{íi hC cê hí¶ ¶løÎ cg ¬éÎ ¶ã{êi BÇu Béi ¶g¶ hC, cìi ÎLT¶ ¶ãù« a, Bi h¹i Bïc cliÕ¶, ¶ã{êi Bg Îøc hp ¾Ê¬ V{m¶ã rý ªù ªlp¶l. ªlõ« ¸lÝ hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - ¼«u ¬ë cö« Îlp¶l L« ¶ãlT¶l Bg¶ ¾Ê¬ V{m¶ã. ÷gi xs¶ã, clp¶ã dè¶ã oøc ógµ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, ªps Ïg« ªluǶ B«u BÕ¶ ¶çi clÕÎ ãiÊc ιi clç. ªC¶l ¬¹¶ã B∙ ¶»¬ ÎLs¶ã Ϋy ¶ã{êi, y B©u dC¬ c{ì¶ã hÖ¶l, luï¶ã lå B∙ ÎlÊy B¹i ÎlÉ oôµ Bæ Låi, y Bp¶l µlni xs«y h¹i ¶ã«y, BÞ¶l BÇu lp¶ã ¾Ê¬ V{m¶ã, BÉ B{îc L« ¶ãlT¶l Bg¶ Ω¶ clñ, ¬«y L« vÓ¶ B{îc ë cløc cò. ÷ãlÜ Bs¹¶, y hiÒ¶ L« hÖ¶l cls ¬ë cö« hí¶ ªL{m¶ã ÷ãlÜ« ¬a¶. Qu©¶ hݶl cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ë ¶ãspi Îlp¶l. ªlõ« ¸lÝ dÓ¶ ¬äi ¶ã{êi Îles óä¶ Îp¶ ói¶l cñ« ¶lp ¼i¶l hui vps ¶éi Îlp¶l. ªLs¶ã ¶éi Îlp¶l cò¶ã cg klC ¶liÒu ói¶l oÜ c«¶l ãCc, h¹i ÎlT¬ ¶lN¶ã Îp¶ ói¶l ë ¶ãspi Îlp¶l LbÎ hui vp Bø¶ã clËÎ ¶Ýcl cn Î{ê¶ã Îlp¶l. rbc Êy ÎLêi B∙ cliÒu Îïi, ¶ãlÜ« qu©¶ ë ¶ãs¹i Îlp¶l ãâ cliT¶ã Îlu ói¶l BÉ ¶ãlØ ¶ãmi. ®ä¶ ªlõ« ¸lÝ cò¶ã ÎLë vÒ ¶lp ¨¶ uï¶ã ¶ãlØ ¶ãmi. D{íi cl©¶ Îlp¶l ÎiÕ¶ã ÎLï¶ã vp ÎiÕ¶ã lß Les vÓ¶ c߶ å¶ ps. ¸Cc ªlï¶ã ói¶l vp Î{í¶ã Ϋ, cg ¶ã{êi B«¶ã Bø¶ã ÎT¶ Î{ê¶ã Îlp¶l Bïc cliÕ¶ vp cò¶ã cg ¶ã{êi óá cl¹y ¬ÊÎ d¹¶ã Låi, kla¶ã «i BÉ ý Îíi óä¶ ªlõ« ¸lÝ cn. VÒ Îíi ¶lp, ¬äi ¶ã{êi ÎS¬ Lö«, Îl«y quǶ Cs vp cm¬ ¶{íc xs¶ã, BÒu hT¶ cn ¶gc ¶lp xe¬ ÎlÊy ÎLs¶ã ¶éi Îlp¶l B©u B©u cò¶ã cg C¶l oC¶ã hö«. ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã ¶gi: - ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy ¬«i, ¾Ê¬ V{m¶ã cg ÎlÉ Îʶ ca¶ã vps ¶éi Îlp¶l Låi, Îïi la¬ ¶py hp hbc Ϋ ãiÕÎ kt Îlè ÎLn Îlè cls Ϋ BÊy. ¼äi ¶ã{êi óiÕÎ clp¶ã BÞ¶l Bi lp¶l ÎlÝcl vu« ¾è¶ã ¸lݶl BÉ óCs Îlè cls cl«, «i ¶Êy BÒu ¬uï¶ Bi Îles vps ÎLs¶ã Îl©¬ cu¶ã. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -491- - Quý vÞ B∙ vÊÎ vn ¬éÎ ¶ãpy Låi, Îïi la¬ ¶«y c߶ ¶liÒu viÖc hí¶ µlni hp¬. ªLs¶ã hbc hs¹¶ h¹¶ ¶py, ÎLs¶ã cu¶ã ÎlÉ ¶ps cò¶ã ãiíi ¶ãliT¬ kЬ ¶ãpy Îl{ê¶ã, lp¶l ÎlÝcl la¶ qu©¶ dÔ ¶l{ ÎLë óp¶ã Ϋy, ¬éÎ ¬×¶l Îai Bi cò¶ã d{ oøc Låi. ¼äi ¶ã{êi ¶ãlÜ: “¸lp¶ã vâ ¶ãlÖ ÎuyÖÎ ÎlÕ ¶l{ vËy, ¬uï¶ ãiÕÎ ¶ã{êi x{« ¶«y vÓ¶ Îù x{¶ã ¸a ãi« qun ¶l©¶, lm¶ ¶N« ÎLs¶ã hbc hs¹¶ hy, cCc ÎlÞ vÖ cg hH B∙ óá cl¹y lÕÎ o¹cl, ÎlËÎ dÔ ¶l{ ÎLë óp¶ Ϋy.” V× vËy, «i ¶Êy BÒu ¶ãle hêi ë h¹i. ªlõ« ¸lÝ dƶ ªl«¶l ªl«¶l h˵ ¬éÎ ópi vÞ viÕÎ “ªiÒ¶ qu©¶ cï ®i¶l ®é ªl{î¶ã Îl{ KÕ riTu §ïc osCi ViT¶” vp ÎlSµ o½¶ l{m¶ã ¶Õ¶, clê clp¶ã clÆÎ BÇu ¾è¶ã ¸lݶl Be¬ vÒ ÎÕ hÔ cl« ¬×¶l, Låi ¬íi Be¬ L« BÇu Îlp¶l ÎLes hT¶ BÉ óTu LiÕu. rbc Êy clØ Bø¶ã ÎLT¶ c«s la hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã hp cn Îlñ qu©¶ ÎLs¶ã ¶éi Îlp¶l µlni Ϋ¶ L∙ ¶ã«y. ¸lp¶ã Be¬ Îles ¬éÎ cCi Îbi d« BÉ Bù¶ã BÇu h©u ¶lp vu«, h{¶ã ãiÊu ¬éÎ cs¶ d«s ¶lä¶ dpi lm¶ Îl{íc, Låi Lns cM¶ã Bi vÒ µlÝ« lsp¶ã cu¶ã. ¾uïÎ däc d{ê¶ã C¶l oC¶ã Buïc vp ¶Õ¶ cliÕu L¹¶ã, Îp¶ ói¶l ó¹i Î{í¶ã Îíi B©u hp c{íµ µlC BÊy. ªlõ« ¸lÝ vps ÎlM¶ã lsp¶ã cu¶ã, VÖ ói¶l vp ªlCi ãiC¬ c«¶l ãCc B∙ Bps ÎÈu Bi B©u Låi. ªlÊy ÎLs¶ã cu¶ã h¹¶l hè¶ã yT¶ Îܶl ¶l{ Îê, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu ¾è¶ã ¸lݶl ÎLï¶ ¶bµ ¬éÎ ¶mi ¶ps Îl× ca¶ã cñ« Ϋ Îlp¶l d∙ ÎLp¶ã.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã Bi ÎlM¶ã Îíi Îl©¬ cu¶ã, võ« L« Îíi ¶ãspi cö« B∙ ¶ãle ÎlÊy Îiն㠬éÎ ¶ã{êi Bp¶ óp B«¶ã hí¶ Îiն㠬S¶ã clöi. ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã ¶bµ óT¶ c¹¶l cö«, ¶ãg vps óT¶ ÎLs¶ã, ÎLs¶ã h߶ã lí¶ lë, Îl× L« ¾è¶ã ¸lݶl B«¶ã ¶ãåi yT¶ ÎLT¶ ãlÕ, ¬éÎ ¶ã{êi Bp¶ óp ¬Æc y µlôc lsp¶ã lËu B«¶ã clØ Î«y clöi: - ÷Õu ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ ¶«y a¶ã clÞu ¶ãle hêi Îai Îl× B©u BÕ¶ ¶çi cg cluyÖ¶ ¶ãpy ¶py. ¤¶ã B∙ hp¬ cls Îa¶ ¬iÕu x∙ ÎSc ÎLǬ hu©¶ vps Ϋy ãiÆc, c߶ ¬ÆÎ ¬òi ¶ps ãƵ cCc cô Îæ d{íi ©¬. ¾è¶ã ¸lݶl cbi BÇu kla¶ã ¶gi. Ïsp¶ã lËu ¬S¶ã clöi ¬éÎ låi, l«i Ϋy a¬ ¬ÆÎ cl¹y L«. ªlõ« ¸lÝ B«¶ã BÞ¶l ¶lny vps l¹ Îlñ, óç¶ã ¶liT¶ ÎlÊy B©u óT¶ c¹¶l cg óg¶ã ¶ã{êi ¶lny L«, ¬éÎ ÎliÕu ¶N Ϋy cǬ óns kiÕ¬ Bi Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ¾è¶ã ¸lݶl kTu ãäi: - Plô lsp¶ã, Îlêi ÎlÕ B∙ klȶ cʵ hS¬ Låi, ¬«u ¬«u L« klái cu¶ã Bi. ªliÕu ¶N Bg hp ªL{ê¶ã ®×¶l ¸a¶ã clb« - A ¸lݶ. ÷p¶ã qu«y h¹i ¶gi víi ¬éÎ ÎT¶ ªlCi ãiC¬: - V{m¶ã ca¶ã ca¶ã hp¬ m¶ lÇu l¹ cȶ Îl˶ ¬éÎ clbÎ. ªlCi ãiC¬ Bg hp V{m¶ã ªlõ« ¢¶, ø« ¬SÎ ¶gi: - D¹. ¸a¶ã clb« cè¶ã cl¹y víi óé l¹ vp l¹ ÎlǶ BÊy {? A ¸lݶ BCµ: - Kla¶ã Îai c߶ µlni ë ÎLs¶ã cu¶ã ¶Çy ¬éÎ hCÎ. V{m¶ã ªlõ« ¢¶ ¶gi: - ¸lØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ, ¶éi Îlp¶l oH óÞ µlC Ϋ¶, ¸a¶ã clb« ë h¹i ÎLs¶ã cu¶ã ¶ãuy liɬ hS¬. A ¸lݶ ¶gi: - ªai c߶ µlni clê Bîi ¬éÎ ¶ã{êi. ¾è¶ã ¸lݶl óiÕ¶ oSc ¬ÆÎ lái: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -492- - ¸s¶ ¬uï¶ clê cs¶ ÎL«i cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ µlni kla¶ã? A ¸lݶ ¬ÆÎ Bá BCµ: - V©¶ã, ÎlǶ ¶li ¶ãpy la¬ ¶«y xi¶ cCs óiÖÎ óÖ l¹. ¾è¶ã ¸lݶl lái: - ¸s¶ clê y hp¬ ã×? A ¸lݶ BCµ: - A¶l Ϋ B∙ ¶l˶ hêi, ÎlÕ ¶ps cò¶ã Îíi B©y víi cs¶. ¾è¶ã ¸lݶl ¶gi: - ¸s¶ B{« Îl«¶l kiÕ¬ cls ÎLÓ¬. ¾è¶ã ¸lݶl cǬ hÊy Îl«¶l kiÕ¬ Ki¬ Xp, óç¶ã ¶l«¶l Ϋy clЬ hua¶ ¬éÎ cCi, óæ xuï¶ã BÇu A ¸lݶ. A ¸lݶ oî l∙i ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎLC¶l o«¶ã óT¶. ªlõ« ¸lÝ ki¶l l∙i. ¸lp¶ã kla¶ã ¶ãê ¾è¶ã ¸lݶl h¹i ¶lÓ¶ Ω¬ clЬ ãiÕÎ cs¶ ãCi ¬×¶l ¶l{ vËy, cCcl l«i ¶ã{êi x« quC, ÎlÊy Î׶l ÎlÕ ¶ãuy ¶ã˵, véi ¶lny xæ vps cøu. Võ« Îíi ãiN« B{ê¶ã, clp¶ã B∙ ÎLa¶ã ÎlÊy A ¸lݶ ¶ã∙ h¨¶ L« BÊÎ Låi. ¾è¶ã ¸lݶl ãim kiÕ¬ BÞ¶l clЬ ¶N«, ªlõ« ¸lÝ ãim Ϋy L« óSÎ hÊy Îl«¶l kiÕ¬, Ϋy ÎLCi vÓ¶ ¶S¬ clÆÎ cæ Ϋy kt Îlè, qu«y h¹i ÎlÊy A ¸lݶ B«¶ã ¶»¬ ÎLs¶ã vò¶ã ¬Cu, cC¶l Ϋy ÎLCi cñ« ¶p¶ã B∙ óÞ clЬ BøÎ. ªlõ« ¸lÝ cn ãi˶ quCÎ hí¶: - ªT¶ la¶ qu©¶ ki«, ãiÕÎ clÕÎ cl« Ϋ, la¬ ¶«y Ϋ Îíi hÊy ¬¹¶ã ¬i B©y! ªlÊy hp ªlõ« ¸lÝ, ¾è¶ã ¸lݶl Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - Plni, ÎLÓ¬ Îù hp Ï{¶ã ªL{ê¶ã ªlp¶l, ¶ãpy la¬ ¶«y lïi óÊÎ c˵ ¶lp ¶ã{mi cø viÖc L« Ϋy Bi. ÷gi xs¶ã, ¶lp vu« ¶lS¬ ¶ãliÒ¶ ¬SÎ h¹i. Ï«i ÎT¶ ÷éi ãiC¬ cl¹y h¹i ¬uï¶ kÐs Ϋy ªlõ« ¸lÝ, óÞ BC hua¶ ¬éÎ cCi. ¸n l«i BÒu óS¶ ÎlM¶ã L« x«. PlÈy Ϋy µlni ¬éÎ cCi, ªlõ« ¸lÝ ¬b« Îl«¶l kiÕ¬ B«¶ã BÞ¶l clЬ vps BÇu ¾è¶ã ¸lݶl, A ¸lݶ ¬ë ¬SÎ ÎLa¶ã ÎlÊy, cï ã{î¶ã lÕ oøc ó׶l oi¶l, ¶lny h¹i a¬ clÆÎ hÊy ¾è¶ã ¸lݶl, h« hí¶: - A¶l ¬uï¶ ãiÕÎ µlô lsp¶ã, xi¶ ãiÕÎ e¬ ÎL{íc... Ï«i ¬SÎ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ Îá vH klȶ cÇu. ÷p¶ã cl{« ¶gi døÎ hêi B∙ clÕÎ ãiÊc, ¶»¬ h¨¶ L« BÊÎ. ªlÊy cC¶l Ϋy ¶p¶ã ¬Cu clny L« LÊÎ ¶liÒu ÎLs¶ã h߶ã óÊÎ ¶lÓ¶, Ϋy ÎLCi klH BÈy ¬éÎ cCi, ¾è¶ã ¸lݶl ¶ã∙ ¶ãö« óS¶ L« B»¶ã x«. ªlõ« ¸lÝ ½¬ hua¶ A ¸lݶ dËy, Biɬ hua¶ ¬Êy clç yÕu luyÖÎ cg hiT¶ c«¶ Îíi cC¶l Ϋy óÞ Îl{m¶ã, BÉ cǬ ¬Cu h¹i. ÷lê vËy, ¬Cu Î{mi kla¶ã µlu¶ L« ¶N«. ¸lp¶ã ¬gc Îbi hÊy Îluïc Ki¬ ªl{m¶ã ¸lØ ÏuyÕÎ L« LÞÎ cls ¶p¶ã, vp xÐ v¹Î Cs óäc clç vÕÎ Îl{m¶ã. A ¸lݶ dǶ dǶ Îضl dËy. V{m¶ã ªlõ« ¢¶ vp ¬Êy ÎT¶ ÷éi ãiC¬ Bì ¾è¶ã ¸lݶl dËy, cl¹y ÎlM¶ã L« ¶ãspi cö«. ªlõ« ¸lÝ quCÎ hí¶: - ¸l¹y Bi B©u? ¸lp¶ã BÞ¶l BÆÎ A ¸lݶ xuï¶ã, Buæi Îles. A ¸lݶ a¬ clÆÎ hÊy cæ clp¶ã, klgc v«¶ hm¶: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -493- - §õ¶ã ãiÕÎ cl« e¬, Bõ¶ã ãiÕÎ cl« e¬! ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ h¹i, Îlp¶l B∙ óÞ µlC Îíi ¶mi, clSc ¾è¶ã ¸lݶl kla¶ã Îsp¶ ÎC¶l ¬¹¶ã, Îuy kla¶ã µlni clݶl Ϋy Ϋ ãiÕÎ, ¶l{¶ã Îlè cl« cò¶ã ¶l{ óCs BÒ¶ Låi. ÷p¶ã óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã Ϋ kla¶ã ¶T¶ BÉ ¶p¶ã B«u h߶ã ÎlT¬, ¶ãlÜ xs¶ã, clp¶ã hiÒ¶ ãËÎ BÇu BCµ: - ¸ò¶ã B{îc. A ¸lݶ yT¶ ÎLÝ ¬éÎ hCÎ, h¹i clÕÎ ãiÊc hiÒ¶. ªlÊy cCc ¶mi ÎLs¶ã cu¶ã BÒu B¹i hs¹¶, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “A ¸lݶ óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã kla¶ã «i ÎLa¶ã ¶s¬ cls, ÎÊÎ µlni Îsi ¬¹¶ã, ó©y ãiê Ϋ Bp¶l µlni ½¬ ¶p¶ã Be¬ vÒ ¶lp l∙y l«y.” ¸lp¶ã hiT¶ ½¬ ¶p¶ã L« klái lsp¶ã cu¶ã. rbc Êy B∙ o«¶ã c«¶l ó«, clp¶ã ¶ãȶã BÇu hT¶ ¶l׶ ÎlÊy ¶ö« ãgc ÎLêi oC¶ã Lùc ¶l{ ó«¶ ¶ãpy, B©u B©u cò¶ã cg ÎiÕ¶ã klgc Îl«¶, clSc qu©¶ ¼i¶l Îp¶ ó¹i, Îlõ« cm c{íµ ógc cñ« d©¶ clb¶ã. Kli vÒ Îíi B{ê¶ã ¸lݶl §iÒ¶ ªö, ¬äi ¶ã{êi B«¶ã ¶ãåi clê Bîi. ªl«¶l ªl«¶l ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ h¹i ½¬ ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ãCi vÒ, Îá vt kla¶ã vui, ÎiÕ¶ Îíi ãǶ ¬íi l«y hp A ¸lݶ, vT¶l vCs lái: - ªlñ cʵ cñ« lsp¶ã BÕ B©u? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - A¶l kla¶ã ãiÕÎ y. ªiTu ca ¶{m¶ã hp¬ m¶ ÎLa¶ã ¶s¬ ¶p¶ã lé. Uyɶ ÷li ¶l˶ hêi ½¬ A ¸lݶ vps ÎLs¶ã ¶lp ÎLs¶ã. ªl«¶l ªl«¶l h¹i lái: - ª¹i o«s «¶l kla¶ã ãiÕÎ? ªÇ¶ ¶ãǶ ãi©y µlbÎ, ªlõ« ¸lÝ clØ Î«y vps óT¶ ÎLs¶ã ¶gi: - ÷p¶ã yTu cÇu «¶l Bõ¶ã ãiÕÎ. ªl«¶l ªl«¶l ¶æi ãi˶ ¶gi: - ÷p¶ã, ¶p¶ã hp «i? ª¹i o«s «¶l h¹i ¶ãle hêi ¶p¶ã? ªlõ« ¸lÝ cl{« ÎLn hêi, Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ¼éÎ ca cs¶ ãCi Bѵ BH ¶l{ ÎlÕ, ιi o«s h¹i quÌ Î«y ¶l{ vËy? ¾{ µlô, óøc l׶l ¶p¶ã lä« B©u? ¸g Be¬ Îles B©y kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ L« liÖu hi« hÞ«. Ïp ªlÝcl ªlñ c߶ ¬uï¶ Bè« ¶N« ¶l{¶ã ÎlÊy oSc ¬ÆÎ cñ« ªl«¶l ªl«¶l vp clp¶ã BÒu ÎLÞ¶l ÎLä¶ã va cè¶ã hiÒ¶ hÌ h{ìi L«, c©¬ ¬iÖ¶ã kla¶ã dC¬ ¶gi ¶N«. ªl«¶l ªl«¶l hiÒ¶ lái: - ®øc l׶l ã× ÎlÕ? Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ¸a ¶{m¶ã Êy vH ãiái hS¬. ªai B∙ B{îc ÎLa¶ã ÎlÊy Îʬ l׶l cñ« ¶p¶ã vH Êy Låi, Îlùc hp Bѵ va cè¶ã. ªl«¶l ªl«¶l xÕcl ¬SÎ hT¶ lái: - ¸g ÎlËÎ kla¶ã? ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã Bi vps ¶lp ÎLs¶ã. Ïp ªlÝcl ªlñ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ ÎlÌ h{ìi hSc BÇu. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -494- ªlõ« ¸lÝ vÒ µl߶㠶ãlØ ¶ãmi ãi©y hCÎ. rbc ÎLêi oSµ oC¶ã Îá, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni lʵ Îʵ cl¹y vps ÎLs¶ã kTu ãäi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, ¾« ÎL¹i clñ óSÎ B{îc ªlCi ãiC¬ V{m¶ã ª{í¶ã ÷ãliT¶, B∙ dÓ¶ ói¶l Bi ¬ë cö« ªuyT¶ Vâ ¼a¶ Låi. ªlõ« ¸lÝ ¶lny hT¶, véi lái: - ÷ãlÜ« qu©¶ B∙ vps Îlp¶l cl{«? Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ: - r{u ªa¶ ¼Ó¶ Î{í¶ã qu©¶ B∙ vps Låi. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ï«y hS¬, clb¶ã Ϋ L« ¶ãlT¶l Bg¶ Bi. Ï«i ¶ã{êi Bi L« ¶ãspi klCcl on¶l. Ïp ªlÝcl ªlñ ¶gi: - ¾{ µlô cø yT¶ ÎLÝ, vÒ viÖc ÎLa¶ã ¶s¬ cCc ca ¶{m¶ã ë ¶lp B∙ cg Bå BÖ µlô ÎLCcl. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu Îá vH ó»¶ã h߶ã. ªL{íc ki« ªlÞ vÖ ÎL{ë¶ã cñ« ¾è¶ã ¸lݶl, ÎLs¶ã kli ªlõ« ¸lÝ BiÒu Bé¶ã ¶ã{êi ÎiÕµ ø¶ã ¾Ê¬ V{m¶ã, ªL׶l ªl«¶l ªLbc kla¶ã lÒ Îl«¬ ãi« Îíi, ouïÎ ¶ãpy clØ klg« ÎLCi cö« µl߶㠶ãåi ¬éÎ ¬×¶l óT¶ ÎLs¶ã kla¶ã ¶ãle vp cò¶ã kla¶ã lái l«¶ Îíi cCc Îi¶ Îøc. ªlÊy y c߶ ¶lí ¬éÎ clbÎ m¶ Bøc cñ« clñ cò, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã kla¶ã ¬iÔ¶ c{ì¶ã óSÎ µlô ÎLCcl ca¶ã viÖc ã×. rbc Êy, ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp ªliÕÎ r« ÏC¶ cl{« vÒ. ªlõ« ¸lÝ dÓ¶ clp¶ã ¸©¬, Ïå QuÕ ÷«¬, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni óï¶ ¶ã{êi Bi L« ¶ãspi §¹i ¼i¶l ¼a¶, ÎLT¶ ÎLêi ¬©y Be¶ µlñ kݶ, ÎuyÕÎ ó«y µlʵ µlíi, ÎLT¶ B{ê¶ã Îp¶ ói¶l ó¹i Îïi cl¹y ÎC¶ hs¹¶ klSµ ¶mi. ®ç¶ã cg ¬éÎ ¶ã{êi cl¹y qu« h« hí¶: - ¸lݶl D{m¶ã ¼a¶, ªÒ Ïs« ¼a¶, §å¶ã ªLùc ¼a¶ BÒu ¬ë µl«¶l L« Låi. ÷¨¬ ¶ã{êi Bi B{îc ¬éÎ qu∙¶ã B{ê¶ã, cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ÎlÊy ó¹i ói¶l Îl{« ÎlíÎ dǶ. ÷ãspi cö« cCc ¶lp óCcl Îݶl BÒu dC¶ ãiÊy viÕÎ: “Vܶl X{m¶ã ¶ãuyT¶ ¶iT¶ ªlu˶ B¹i v{m¶ã v¹¶ v¹¶ ÎuÕ” D©¶ clb¶ã Ϋy cǬ l{m¶ã ls« Bø¶ã clùc ë l«i óT¶ hÒ B{ê¶ã, ÎiÕ¶ã ls«¶ la v«¶ã hT¶ ¶l{ oʬ Bé¶ã. ¸g ¶lp c߶ ópy L{îu vp ÎlÞÎ L« cö« BÉ ñy h¹s ¶ãlÜ« qu©¶. ªlõ« ¸lÝ ¶gi víi Ïå QuÕ ÷«¬ L»¶ã: - ÷l©¶ Ω¬ ¶l{ vÇy, hp¬ o«s ¾Ê¬ V{m¶ã kla¶ã Îlp¶l ca¶ã cm clí? r¹i Bi B{îc ¬éÎ hbc ¶N«, µlÝ« ÎL{íc ÎiÕ¶ã Îè vp v«¶ã déi, ¬Êy ¶ãl׶ ¶ã{êi då¶ d˵ Bi Îíi, ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp ªliÕÎ r« ÏC¶ Bi BÇu, B»¶ã o«u hp cCc «¶l lè¶ã lps kiÖÎ ë ÎLs¶ã ¶éi Îlp¶l ®Sc Ki¶l, Bi Îíi B©u hp Bg¶ BC¶l qu©¶ ¼i¶l Îíi Bg, ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ, «i ¶Êy BÒu ls«¶ la. ªliÕÎ r« ÏC¶ ¶gi: - ¾Ê¬ V{m¶ã oSµ Îíi ¶mi Låi! Võ« døÎ hêi, µlÝ« ÎL{íc B∙ cg ¬Êy ¶ã{êi cìi ¶ãù« µli Îíi. ¼éÎ ÎT¶ ói¶l ÎïÎ cñ« ¶ãlÜ« qu©¶ Ϋy cǬ hC cê hí¶, ÎLT¶ BÒ “¸lÕ ª{í¶ã Qu©¶ rý”, óï¶ clN ÎlËÎ hí¶. rý ÷l«¬ ¬Æc Cs ¬pu vp¶ã, µli ¶ãù« Îíi. ªlõ« ¸lÝ cn ¬õ¶ã kTu Îs: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -495- - §¹i c«! Råi clp¶ã ¶lny ¶ã«y Îíi µlÝ« ÎL{íc ¶ãù«. rý ÷l«¬ ãiùÎ ¬×¶l ¶l{¶ã kli ¶l׶ ÎlÊy ¬ÆÎ clp¶ã, ó̶ ¶lny ¶ã«y xuï¶ã BÊÎ, c{êi ¶gi: - ¸lb Ï«i, clb hp ¶ã{êi Bø¶ã BÇu ca¶ã µlC vì Îlp¶l ¶py BÊy! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - §¹i qu©¶ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã BC¶l Îíi, qu©¶ ¼i¶l BÒu l∙i oî BÇu lp¶ã, ÎiÉu BÖ cg ca¶ã h«s ã× vÒ viÖc Êy B©u? Ï«i ¶ã{êi ¶S¬ Ϋy ¶l«u ÎLß cluyÖ¶ B{îc vpi c©u B∙ ÎlÊy r{u ÷lÊÎ Ïæ, ¶ãpy ÎL{íc Îõ¶ã ãƵ clp¶ã ë ÎLT¶ ¶bi r∙s ÷lp vp ªlai ªlu ¾m¶, ªlai Ïy ¼Ó¶, A¶ §¹i ¶{m¶ã vp A¶ ªiÉu ªuÖ cè¶ã Bi Îíi ¶mi. Ai ¶Êy BÒu Ϋy óÆÎ ¬ÆÎ ¬õ¶ã. ¼äi ¶ã{êi B«¶ã lp¶ luyT¶ vui vt, óç¶ã ¶ãle cg ÎiÕ¶ã Îè vp v«¶ã Bé¶ã vp ÎÊÎ cn qu«¶ ói¶l la hí¶: - §¹i V{m¶ã B∙ Îíi. §¹i V{m¶ã B∙ Îíi! ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã o«¶ã ¬éÎ óT¶, ÎlÊy lm¶ ÎL¨¬ kþ ói¶l Bi BÇu ¬ë B{ê¶ã. rý ªù ªlp¶l BÇu Béi ¶g¶ hC, ¬×¶l klsCc Cs Îmi, cìi cs¶ ¶ãù« a, Îõ cö« §Sc ªlS¶ã ¼a¶ Bi Îíi. rý ÷l«¬ ÎiÕ¶ hT¶ klH ¶gi ¬Êy hêi. rý ªù ªlp¶l c{êi ¶gi: - Ï«y hS¬, ¬êi clb e¬ lä ViT¶ h¹i B©y. rý ÷l«¬ vÓy Ϋy ãäi. ªlõ« ¸lÝ Bi Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ l«i ¶ã{êi. rý ªù ªlp¶l c{êi ¶gi: - ¸lb ViT¶, clb h˵ ca¶ã cp¶ã hí¶! ¾«s kla¶ã cg ¶ãù« {? ÷gi xs¶ã, ¾Ê¬ V{m¶ã ¶lny xuï¶ã BÊÎ ¶l{ê¶ã c{m¶ã ¶l{ê¶ã ¶ãù« cls ªlõ« ¸lÝ. ¸lp¶ã véi vp¶ã cn¬ ι. ¼äi ¶ã{êi BÒu ls«¶ la v¹¶ ÎuÕ. rý ªù ªlp¶l cìi cs¶ ¶ãù« klCc. Råi ¬äi ¶ã{êi lé vÖ ¾Ê¬ V{m¶ã Bi ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ªlõ« ªliT¶ ¼a¶. ¾Ê¬ V{m¶ã qu«y BÇu h¹i ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ¸lb ¶si Îles ý clÝ cñ« Îl©¶ µlô. ªai Îlõ« hÖ¶l cñ« ªLêi! ÷gi Bs¹¶, ¾Ê¬ V{m¶ã hSµ ÎT¶, ãi{m¶ã cu¶ã, ¶lS¬ clN ªliT¶ ÎLT¶ cæ¶ã Îlp¶l, óS¶ hua¶ ¬éÎ µlCÎ ÎLb¶ã hiÒ¶. ªlǶ hùc cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ki¶l ¶ã{êi, ¬òi ÎT¶ Bg xuyT¶ ¶ã˵ óøc Î{ê¶ã Îlp¶l. QuǶ lè¶ã h¹i ls«¶ la hǶ ¶N«. Kli Îíi §Sc ªlS¶ã ¼a¶, ªlCi ãiC¬ V{m¶ã §øc Ïs« B∙ dÓ¶ ó« ÎL¨¬ ÎT¶ ¶éi ãiC¬ µlñ µlôc ¶ãlT¶l Bg¶. ¾Ê¬ V{m¶ã vbÎ Lsi xuï¶ã BÊÎ, cn c{êi Låi ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ¸lb ViT¶, låi ¶¨¬ ¶ãsCi clb ãƵ Îai ë ªliɬ ª©y, clb cg ¶ãê Îíi ¶ãpy la¬ ¶«y kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - §¹i V{m¶ã klSc Îlp¶l B¹i ¶ãliÖµ, cCc ¶l©¶ oÜ Îløc Îlêi BÒu B∙ oí¬ óiÕÎ cg ¶ãpy ¶«y Låi. Ïä clØ kla¶ã ¶ãê o«s h¹i ¶l«¶l clg¶ã BÕ¶ ÎlÕ ¬p Îlai. rý ªù ªlp¶l vç Ϋy cn c{êi, óç¶ã cg ¬éÎ ¶ã{êi cl¹y Îíi óCs cCs: - ®È¬ B¹i v{m¶ã, cg ¬éÎ ÎT¶ ªlCi ãiC¬ ¶gi, y B∙ ÎLa¶ã ÎlÊy ¾è¶ã ¸lݶl cl¹y vÒ µlÝ« ¶bi ¼«i ¾m¶. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -496- rý ªù ªlp¶l qu«y BÇu h¹i ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ¸lb ViT¶, clb Be¬ ¶ã{êi Bi ÎLgc ¶∙ ¾è¶ã ¸lݶl vÒ B©y. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªu©¶ hÖ¶l. ¸lp¶ã vÓy Ϋy ¬éÎ cCi, óä¶ Ïå QuÕ ÷«¬ véi Bi Îles hiÒ¶. ¾ù ÎlËÎ ¼«i ¾m¶ clØ hp ¬éÎ ¶ãä¶ Båi ¶lá. ªlõ« ¸lÝ cè¶ã cCc vÞ lps kiÖÎ kli hT¶ Îíi Bضl Båi BÒu ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, v× ÎlÊy d{íi cp¶l c©y cæ Îlô, cg l«i ¶ã{êi ÎLes cæ hm hN¶ã. ¼éÎ ¶ã{êi Îgc xâ« xuï¶ã µlñ hʵ cn ¬ÆÎ ¬òi, ¬×¶l ¬Æc óps ÎLS¶ã, Cs cC¶l h«¬, quǶ ¶liÔu ÎLS¶ã, cl©¶ ÎLCi kla¶ã Bi ãipy, cl©¶ µlni xá cliÕc ãiÇy ¬òi vua¶ã ¬pu lå¶ã. rËÎ Îgc L« xe¬, ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ ÎlÊy ¶ã{êi Bg Bb¶ã hp vu« ¾è¶ã ¸lݶl, ÎL{íc ¶ãùc a¶ã Ϋ cg viÕÎ ¬Êy d߶ã clN ó»¶ã ¬Cu ¶l{ o«u: “ªLÓ¬ Îõ ¶ãpy B¨¶ã qu«¶ã Îíi ãiê B∙ ¬{êi óny ¶¨¬, óÞ BÞcl qu©¶ x©¬ ¶l˵ ¶éi BÞ« óï¶ óT¶, Låi ¶ãlÞcl ÎÆc h¹i BC¶l Îíi ki¶l o{. ªLÓ¬ Îuy Bøc ó¹c, ¬«¶ã Îéi víi ÎLêi ¶l{¶ã cò¶ã ds quǶ ÎlǶ hp¬ hì viÖc ¬p ¶T¶. ªLÓ¬ clÕÎ Låi, c߶ ¬ÆÎ ¬òi ¶ps ãƵ cl{ vÞ Îæ ÎiT¶ d{íi ©¬ µlñ ¶T¶ ÎLÓ¬ µlni óá v{m¶ã ¬∙s, µlñ Îgc xuï¶ã cle ¬ÆÎ, µlg ¬Æc cls ãiÆc µl©¶ Îl©y ÎLÓ¬ ¶l{¶ã xi¶ Bõ¶ã hp¬ Îæ¶ Îl{m¶ã BÕ¶ ¬éÎ ¶ã{êi d©¶ ¶ps.” ªlõ« ¸lÝ cǬ Îê luyÕÎ Îl{ hT¶ Bäc ÎLs¶ã h߶ã LÊÎ Bçi ls«¶ã ¬«¶ã. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “§¹i Îlè Îõ l«i ¬{mi ¶¨¬ ¶«y, ó©y ãiê ¬íi B{îc dÞµ óCs µlôc, BC¶ã hH Ϋ µlni vui ¬õ¶ã ¬íi µlni ¶l{¶ã ÎlÊy kt Îlè clÕÎ ¬éÎ cCcl ói Îln¬ ¶l{ vËy Ϋ cò¶ã ÎlÊy óåi låi xbc Bé¶ã ÎLs¶ã h߶ã.” ¸lp¶ã Îlë dpi Låi ¶gi: - ¾«s ó©y ãiê a¶ã h¹i ¶gi B¹s Bøc quC, kluyT¶ Bõ¶ã hp¬ Îæ¶ Îl{m¶ã BÕ¶ ¬éÎ ¶ã{êi d©¶ ¶ps! ÷Õu a¶ã oí¬ óiÕÎ Îl{m¶ã ÎiÕc óC ÎC¶l, kla¶ã BÉ cls ÎliT¶ l¹ hǬ Îl«¶ Bgi LÐÎ, Îl× B©u BÕ¶ ¶çi xny L« cm où ¶l{ ¶ãpy ¶«y. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, ¶ã{êi ÎLes cæ ë óT¶ ãgc ki« hp ¬éÎ viT¶ ªlCi ãiC¬ BÊy. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ïsp¶ã BÕ ¶py hbc clÕÎ clØ cg ¬éÎ ªlCi ãiC¬ lÇu c¹¶l, ÎlËÎ hp céÎ “dËu ds ó׬ hes” cg klCc! ¸lb¶ã µln¶ ÎliT¶ hý, kla¶ã c߶ ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps lÕÎ h߶ã ÎLu¶ã Îlp¶l hbc ¶Çy! A¶l ªlS¶ã Ïni, kliT¶ã cCi xCc ¶py L« ¶ãspi ki«, Bõ¶ã BÉ cls ¶ã{êi klCc x©¬ µl¹¬ vp hp¬ ¶lôc. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni v©¶ã hêi hp¬ Îles hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ µli ¶ãù« ÎLë vÒ óCs cCs cls ¾Ê¬ V{m¶ã l«y. rý ªù ªlp¶l B∙ vps ÎLs¶ã cu¶ã. ¸lp¶ã Îíi cö« cu¶ã, óä¶ c˶ vÖ ¶l˶ B{îc, cu¶ã kݶl B{« clp¶ã vps ¶éi cu¶ã. rbc Êy rý ªù ªlp¶l B«¶ã ¶ãåi ÎLT¶ ãlÕ. ¼éÎ ÎliÕu ¶iT¶ Cs ¬ò clضl ÎÒ Bø¶ã c¹¶l. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ vps, rý ªù ªlp¶l véi lái: - ¸lb ViT¶ B∙ vÒ BÊy p? ÷lp vu« B©u? §{« y vps B©y? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Vu« ¾è¶ã ¸lݶl B∙ Îù ni Låi ¹. ÷ãȶ ¶ã{êi L« ãi©y hCÎ, ªù ªlp¶l hiÒ¶ cǬ hÊy di cliÕu cñ« ¾è¶ã ¸lݶl hT¶ xe¬. ÷ã{êi ÎliÕu ¶iT¶ Bø¶ã c¹¶l óç¶ã µlôc xuï¶ã BÊÎ klgc hgc ouýÎ clÕÎ ãiÊc ιi clç. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -497- ªù ªlp¶l ¶gi: - ªlCi Îö BÊy. ªlõ« ¸lÝ véi vùÎ ªlCi Îö dËy. ªù ªlp¶l h¹i ¶gi: - ªlCi Îö cg óiÕΠιi o«s ¶lp vu« ¬ÊÎ ÎliT¶ l¹ kla¶ã? ªlCi Îö BCµ: - V× µlô lsp¶ã Îai dè¶ã hǬ óä¶ ãi«¶ ÎlǶ, ¶l{ ¸lu DiÖ¶ ÷ls clM¶ã l¹¶. rý ªù ªlp¶l c{êi ¶gi: - ª« cò¶ã óiÕÎ hS¬. ÷gi xs¶ã, ¾Ê¬ V{m¶ã h¹i ¶ãliT¬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ ¶gi ÎiÕµ: - ÷gi cls cËu óiÕÎ, µlô lsp¶ã cñ« cËu võ« lå Bå võ« Îp¶ ¶lÓ¶ kliÕ¶ ¶l©¶ d©¶ ÎliT¶ l¹ B«u klæ óiÕÎ ó«s. ÷ãpy la¬ ¶«y, µlô lsp¶ã cËu clÕÎ ÎLes ¶l{ vËy LÊÎ ói BCÎ. ÷l{¶ã y h¹i v× ¬{êi óny ¶¨¬ ÎLêi cg óiÕÎ lp¶ã ¶ãl׶ lp¶ã v¹¶ ¶l©¶ óÞ Cµ óøc ¬p µlni clÕÎ ÎLes, h¹i cp¶ã ói BCÎ lm¶ ¶N«. ªlCi Îö cbi BÇu ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ¬éÎ hCÎ h©u, ¬íi ¶gi: - ÷Õu vËy, a¶ã Be¬ Îai L« xö ÎLn¬ Bi! ªlÊy ÎlCi Îö cø¶ã cæ ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni hs ¶ã¹i Îl«y. ªù ªlp¶l ¶gi: - ¸Ëu c߶ ¶lá, kla¶ã hp¬ ¶T¶ Îéi ÎL¹¶ã ã×. ª« kla¶ã va cí ãiÕÎ ¶ã{êi. ªlCi Îö ¶gi: - ÷Õu vËy, Îai xi¶ a¶ã ¬Êy BiÒu ¶py. ªù ªlp¶l BCµ: - ¸Ëu Îlö ¶gi cls Ϋ xe¬. ªlCi Îö ¶gi: - Xi¶ a¶ã Bõ¶ã ki¶l Bé¶ã Îíi h¨¶ã ÎȬ Îæ ÎiT¶ Îai, vp cla¶ cÊÎ µlô lsp¶ã cè¶ã ¬Óu Îl©¶ Îai B{îc Î{m¬ ÎÊÎ. ªù ªlp¶l BCµ: - ÷lN¶ã BiÒu Bg, cËu kla¶ã xi¶, Ϋ cò¶ã oH hp¬ ¶l{ ÎlÕ. ªlCi Îö h¹i ¶gi: - ¸ß¶ ¬éÎ BiÒu ¶N«, xi¶ a¶ã Bõ¶ã cg clЬ ãiÕÎ óõ« ¶lN¶ã d©¶ clb¶ã va Îéi. ªù ªlp¶l hí¶ ÎiÕ¶ã c{êi ¬éÎ låi ¬íi ¶gi: - ¸Ëu hp ÎLt cs¶ cg klCc. Kla¶ã liÉu ¬éÎ ÎÝ ã×! ¸Ëu cg óiÕΠΫ hp l¹¶ã ¶ã{êi ã× kla¶ã? ª« B©y cò¶ã hp d©¶ clb¶ã vp clݶl cb¶ã Ϋ d©¶ clb¶ã B©y B∙ ca¶ã µlC ki¶l Îlp¶l, cËu cg óiÕÎ kla¶ã? ªlCi Îö BCµ: - ÷l{ vËy, a¶ã kla¶ã ó«s ãiê ãiÕÎ clgc ¶l©¶ d©¶ µlni kla¶ã? ªù ªlp¶l óç¶ã cëi Cs L«, B{« v«i cls ¬äi ¶ã{êi xe¬ ¶lN¶ã vÕÎ ÎlÑs óÞ B߶ väÎ ÎLa¶ã LÊÎ Lè¶ã oî, Låi ¬íi kÉ cls ÎlCi Îö ¶ãle: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -498- - ª« vï¶ dÜ hp ¬éÎ ¶ã{êi d©¶ hp¶l óÞ Îl«¬ qu«¶ a h¹i BC¶l B˵ BÕ¶ clÕÎ Bi oï¶ã h¹i, lÔ ÎLa¶ã ÎlÊy ¶lN¶ã vÕÎ Îl{m¶ã ¶Çy hp µlÓ¶ uÊÎ kla¶ã o«s ¶lÞ¶ B{îc, ¬íi ¶æi hT¶ µln¶ hs¹¶. Ïõ, cl« cñ« cËu ãin ¶l©¶ ãin ¶ãlÜ«, ¬ë ¬iÖ¶ã hp Îl{m¶ã ¬Õ¶ ¶l©¶ d©¶ ¬p ÎLs¶ã qu©¶ Béi Ϋ, «i «i cò¶ã hp ¶¹¶ ¶l©¶ cñ« cl« cËu BÊy. ªlCi Îö cbi BÇu kla¶ã dC¬ ÎLn hêi. ¼Æc Cs vps, ªù ªlp¶l h¹i ¶gi: - ¸Ëu Bi L« Bi. ªlÊy cËu hp ÎlCi Îö cñ« ÎiT¶ lsp¶ã BÕ, Ϋ vÓ¶ vui h߶㠵ls¶ã cls cËu v{m¶ã Î{íc BÉ cËu óiÕÎ clb¶ã Ϋ, ¶l©¶ d©¶ kls«¶ lå¶ã ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ®©y ãiê óiÕÎ µls¶ã cls cËu v{m¶ã Î{íc ã× ¶lØ? A, cl« cËu B∙ liÕ¶ ãi«¶ã om¶ cls Ϋ Îl× µls¶ã cls hp¬ ªï¶ã V{m¶ã vËy. ªlCi ãiC¬ ªps Ïg« ªluǶ Bø¶ã c¹¶l ¶gi: - ¼«u quú xuï¶ã ι m¶ ®Ö l¹ Bi. ªlCi Îö ãi˶ dN ¶l׶, óç¶ã qu«y Ϋy ÎCÎ ¬éÎ cCi ÎlËÎ ¬¹¶l. ¼ÆÎ ªps Ïg« ªluǶ liÖ¶ ¶ã«y ¶¨¬ vÕÎ ¶ãg¶ Ϋy, ªù ªlp¶l cn c{êi ¶gi: - Ï«y hS¬, ãi«¶ ÎÆc óÊÎ ÎLu¶ã óÊÎ ¶ãlÜ« BC¶ã ¨¶ ÎCÎ hS¬! ®©y B©u, Be¬ ÎT¶ µln¶ ÎÆc ¶py L« ÎLn¬ ¶ã«y! ¾î l∙i BÕ¶ ¶çi oSc ¬ÆÎ ÎCi ¬ÐÎ Bi, ªps Ïg« ªluǶ quú ¶ã«y xuï¶ã, vCi hi« hÞ«, BÇu L˵ xuï¶ã ÎlÒ¬, ÎLC¶ clny ¬Cu LÊÎ ¶liÒu. ªù ªlp¶l BC hé¶ ¬éÎ v߶ã, quCÎ hí¶: - ®{íc L« ¶ãspi ki«, Îõ ¶«y Ϋ c߶ óSÎ ãƵ oH ¬æ óô¶ã ó«¶l xCc ¶ã{mi ¶ã«y! ªps Ïg« ªluǶ ãiä¶ã ¶gi Lu¶ ó©y óÈy BCµ: - D¹, d¹... Y h¹i vCi ¬Êy cCi, véi hèi L« ¶ã«y. ªlCi Îö ¶ãlT¶ã ¶ã«¶ã Bi Îles L«. ªù ªlp¶l võ« c{êi võ« ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ªl»¶ã óÐ Êy klC cø¶ã cái BÊy. ª« ÎlÝcl ¶lN¶ã Bø« ÎLt cg cïÎ klÝ ¶l{ ÎlÕ. ¾Ê¬ V{m¶ã h¹i qu«y vÒ µlÝ« o«u ¶gi víi qu©¶ o{ hè¶ ªï¶ã ÏiÕ¶ ¾Ccl L»¶ã: - ÷ãle ¶gi ¾è¶ã ¸lݶl cg c߶ ¬éÎ vÞ ca¶ã clb«, o«s Ϋ kla¶ã ÎlÊy ¬ÆÎ ¶p¶ã. ªlõ« ¸lÝ véi Bì hêi: - Ïsp¶ã BÕ B∙ clÆÎ BøÎ ¬éÎ cC¶l Ϋy cñ« ¶p¶ã Låi. Kli ¶ps hp¶l ¬¹¶l, e¬ oH dÓ¶ ¶p¶ã Îíi B©y vʶ «¶ B¹i v{m¶ã. ªù ªlp¶l c{êi ¶gi: - §{îc, B{îc, ca¶ã h«s cñ« clb LÊÎ hí¶, Ϋ B«¶ã ¶ãlÜ kla¶ã óiÕÎ hÊy ã× BÉ Îƶã cls clb ¬íi xø¶ã BC¶ã, Îl× ÎiÖ¶ B©y Ϋ Îl{ë¶ã hua¶ ¸a¶ã clb« cls clb BÊy. ªlõ« ¸lÝ xÊu læ, ʵ b¶ã BCµ: - Kla¶ã, kla¶ã... e¬... ªï¶ã ÏiÕ¶ ¾Ccl c{êi ¶gi: - ¸g ÎlÕ ¬p clb ViT¶ B∙ xÊu læ Låi. Ïp, lp, dè o«s «¶l lè¶ã vÓ¶ hp ãiíi ÎliÕu ¶iT¶. r{u Î{í¶ã qu©¶ vp ¬Êy vÞ ¶N« ca¶ã h«s cò¶ã hí¶ hS¬ ¬p B¹i v{m¶ã clØ Îl{ë¶ã cls ¬çi ¶ã{êi ¬éÎ ¶p¶ã cu¶ã ¶N Îlai. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -499- ÷ãle hêi ¶gi cñ« qu©¶ o{ hè¶ l׶l ¶l{ cg vt cl©¬ óiÕ¬ ¬×¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶, B{« ¬SÎ ¶l׶ ÏiÕ¶ ¾Ccl, ÎlÊy y c«s kla¶ã BÇy ó« Îl{íc, cl©¶ µlni ÎläÎ, ¶T¶ Bi kl˵ kliÔ¶ã, Ϋy y cǬ ¬éÎ c©y ãËy, ¬ÆÎ lmi dpi vp ¶lá, Bai ¬SÎ Îi¶l kla¶ ¶l׶ ¬×¶l ¬Ø¬ c{êi. §«¶ã hbc rý ÷l«¬ ë ¶ãspi lʵ Îʵ cl¹y vps hí¶ Îiն㠶gi: - §¹i V{m¶ã, r{u Î{í¶ã qu©¶ cè¶ã ¬Êy ¶ã{êi ¶N« hp¬ quC hS¬. ªù ªlp¶l lái: - ViÖc ã× ÎlÕ? rý ÷l«¬ BCµ: - r{u Î{í¶ã qu©¶ vp ¬Êy ¶ã{êi ¶N« Bi óSÎ óí cCc qu«¶ µlb lé, Be¬ vÒ ÎL« Îʶ, óSÎ ãi« B׶l ¶¹¶ ¶l©¶ µlni BT¬ ÎiÒ¶ ó¹c Îíi cluéc, cg ¬éÎ oï ¶ã{êi quC ¶ãlÌs cluéc kla¶ã ¶æi B∙ óÞ cCc vÞ Êy xö ÎLn¬ Låi. ªï¶ã ÏiÕ¶ ¾Ccl c{êi ¶gi: - ¸Cc «¶l Êy L« oï¶ã vps clÕÎ, ly oi¶l LÊÎ ¶liÒu ¬íi c{íµ B{îc ãi«¶ã om¶ ¶Çy, dè cg hp¬ óËy kiÕ¬ clbÎ ÎiÒ¶ BÉ ÎiTu µl«, cò¶ã kla¶ã µlni hp quC BC¶ã! rý ÷l«¬ ¶æi ãi˶ ¶gi: - Kla¶ã ÎlÉ BÉ cls cCc «¶l Êy hp¬ óËy ¶l{ ÎlÕ B{îc. ÏiÖ¶ ãiê Gi«¶ã ÷«¬ cl{« æ¶ BÞ¶l, ¾m¶ Ïni Qu«¶ Î{í¶ã ÷ãa ª«¬ QuÕ cl{« BÇu lp¶ã, h߶ã d©¶ ls«¶ã ¬«¶ã ¬p ¶ã{êi cǬ qu©¶ clØ ¬uï¶ µlCÎ Îpi c{íµ cñ« ¶l{ ÎlÕ o«s B{îc? ªï¶ã ÏiÕ¶ ¾Ccl c{êi ¶l¹Î ¶gi: - Ïä ¬uï¶ µlCÎ Îpi ¬éÎ ÎÝ cg hp¬ o«s B©u? ¸lØ oî ¶lN¶ã ¶ã{êi ¬íi quy lp¶ã ¬p vÓ¶ a¬ ʵ h߶㠵ln¶ ÎLSc ¬íi hp ¬ïi ¶ãuy BC¶ã ¶ã¹i ¶løÎ. G©¶ ¬ÆÎ Lu¶ Bé¶ã ¬Êy cCi, ªù ªlp¶l B{« ¬SÎ h{ê¬ rý ÷l«¬, kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. rý ÷l«¬ µlÓ¶ uÊÎ ¶gi: - ¸lb¶ã Ϋ oë dÜ B{îc Îlp¶l B¹i où, clM¶ã µlni ¶lê h߶ã d©¶ quy l{ë¶ã, óC ÎC¶l ñ¶ã lé hp ã×? ªlÊy l«i ¶ã{êi cp¶ã c∙i cp¶ã hí¶ ÎiÕ¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ¬×¶l kla¶ã µlni hp ¶ã{êi cò cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã, kla¶ã ÎiÖ¶ ãi©y d{« vps ÎLs¶ã Bg hp¬ ã×. ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã cbi clps ªù ªlp¶l, LbÎ hui L« klái lsp¶ã cu¶ã. Võ« Bi L« Îíi cö« cu¶ã, clp¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi cl¹y Îíi kTu ãäi: - ªiÉu o{ Îlbc, clCu B«¶ã Î׬ kiÕ¬ clb BÊy! s0s ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2