Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 24

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

105
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 24', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 24

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -523- Håi thø hai m­¬i t­ §Êt t©y thôc quÇn hïng héi häp bÓ nam h¶i ch­ kiÖt Èn th©n ª a¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¶ãȶ ¶ã{êi ¶ãõ¶ã Ϋy h¹i, ¶ã{êi ¶äi ¶lny o«¶ã óT¶ ÎLC¶l vp cS¬ BÇu cl¹y ÎlM¶ã xuï¶ã d{íi ¶bi. ¼«i KiÕ¬ Ïß« c{êi ¶gi: - ¾{ ¬uéi Îl« Îlø cls y BÉ o{ Îæ ó«¶ kle¶ ca ¬éÎ µle¶. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¬Ø¬ c{êi. ÷ãê B©u, ÎT¶ ¶ä cl¹y ¬éÎ klsn¶ã klC x«, óç¶ã ¶ãõ¶ã cl©¶ qu«y ÎLë h¹i clöi: - ¸s¶ ãiÆc cCi, Bå klï¶ ¶¹¶! ªlÊy y kla¶ã óiÕÎ BiÒu ã× cn, ¼«i KiÕ¬ Ïß« hÓ¶ ªl¹cl ªuʶ cò¶ã µlni ¶æi ãi˶. Plè¶ã ®ÊÎ ªlai quCÎ hí¶: - ¼i hp cCi Îlø ã× ¬p dC¬ Îíi Ïs« ¾m¶ B©y quÊy ¶liÔu ¶l{ vËy? ÷gi Bs¹¶, clp¶ã cǬ c©y ÎliÕÎ ÎiT¶ xa¶ã xuï¶ã ¶bi. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ h¹i cp¶ã Îøc ãi˶ lm¶, hí¶ Îiն㠶gi: - Kla¶ã ãiÕÎ clÕÎ ÎT¶ ÎiÉu Îö ¶py, Ϋ ÎlÒ kla¶ã hp¬ ¶ã{êi? §p¶l BÉ cls o{ Îæ clÆÎ ÎlT¬ ¬éÎ ¶ãg¶ Ϋy ¶N« cò¶ã c«¬ Ω¬. ÷p¶ã ¬b« ¬gc Buæi Îles ÎT¶ ¶ä. X{« ¶«y vÓ¶ Î˶ Ω¬ óns vÖ o{ ¬uéi, ¼«i KiÕ¬ Ïß« oî ¶p¶ã ãiÕÎ ¶ã{êi h¹i óÞ kliɶ ÎLCcl hǶ ¶N«, hiÒ¶ ¶ãlÜ: “ª« l∙y óSÎ oï¶ã ÎT¶ ¶py BC¶l ¬éÎ ÎL˶ ÎlËÎ B«u, BÉ o{ ¬uéÎ Bì Îøc Îïi, ¶l{ ÎlÕ Îl× lm¶.” ¸lp¶ã hiÒ¶ cl¹y B{ê¶ã ÎSÎ Bg¶ óSÎ ÎT¶ ¶ä. Kli¶l ca¶ã c«s oiTu lm¶ ¶ã{êi ¶ä, clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, ¼«i KiÕ¬ Ïß« B∙ v{îÎ qu« ÎT¶ ¶ä Låi, ÎlÊy cg ¶ã{êi cl˶ B{ê¶ã, ¶ã{êi ¶äi véi cl¹y o«¶ã B{ê¶ã lt¬ óT¶ ÎLCi. ªl¹cl ªuʶ vp «¶l e¬ lä Plè¶ã BÒu hÊy C¬ klÝ L«. Plè¶ã ®ÊÎ PlC ¶l»¬ µlÝ« o«u ÎT¶ ¶ä ¶Ð¬ ¬éÎ viT¶ µli lsp¶ã Îl¹cl. ÷ã{êi ¶ä cò¶ã klC h«¶l hÑ, ¶ãle ÎiÕ¶ã ãig Bé¶ã, véi ¶lny o«¶ã óT¶ ÎLCi BÉ ÎLC¶l ¶l{¶ã y ÎLC¶l kla¶ã ¶çi ¬òi ÎLô ÎiÔ¶, Bèi ÎLb¶ã C¬ klÝ, B«u clÞu kla¶ã ¶æi, ¶ã∙ ¶»¬ h¨¶ L« BÊÎ. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ÎiÕ¶ hT¶ BÞ¶l BÌ clÆÎ y óç¶ã ¶ãle óT¶ c¹¶l cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã, ÎiÕµ Îles ÎT¶ ¶ä ó«y hT¶ c«s. ¸lp¶ã ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l∙i véi cbi BÇu BÉ ÎLC¶l, ¶l˶ kü h¹i ¬íi l«y ÎT¶ ¶ä óÞ ¶ã{êi Ϋ dè¶ã ¬Êy clôc oîi ãi©y ÎLgi cls vp kÐs o«¶ã óT¶ ki«. rbc Êy ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ vp ¬äi ¶ã{êi võ« cl¹y Îíi BÒu ÎlÊÎ Îl«¶l kTu h«. ªl× L« ¶ã{êi L« Ϋy cøu ÎT¶ ¶ä h¹i hp ¬éÎ ÎliÕu ¶N LÊÎ Bѵ, ¬Æc y µlôc ÎLS¶ã, Îgc Îá« xuï¶ã l«i v«i, l«i cl©¶ kla¶ã Bi ãipy, cæ Ϋy vp cæ cl©¶ BÒu Bes v߶ã vp¶ã, ¨¶ ¬Æc LÊÎ kú h¹, kla¶ã L« ¼©¶ ¼{ê¶ã, ¬iÖ¶ã Îñ¬ Îج c{êi Bø¶ã yT¶ ¶l׶ ¬äi ¶ã{êi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -524- ª«y µlni cñ« ÎliÕu ¶N Bg ÎLS¶ã ¶l{ ¶ãäc ¶ãp, B«¶ã cǬ ¬éÎ óg ¬Êy clôc oîi ãi©y, ãi©y Bg kla¶ã µlni hp ãi©y Îm l«y ãi©y kH¬. ¾«u ¶p¶ã h¹i cg ¬éÎ ÎliÕu ¶N ÎLt lm¶, Îõ BÇu clÝ cl©¶ BÒu ó«s óäc ó»¶ã Cs klsCc ha¶ã Ïå ry ÎLS¶ã, clØ BÉ hé óé ¬ÆÎ Îlai. ªuy ¶l«¶ oSc Bѵ ¶l{ ¬ü ¶N ÎLs¶ã ÎL«¶l, ¶l{¶ã ÎLa¶ã vt LÊÎ ÎiÒu Îôy. Ï«i ÎliÕu ¶N Êy hp Ïp ªlÝcl ªlñ vp A ¸lݶ. ªl× L« o«u kli ªlõ« ¸lÝ Lêi klái ki¶l Ba clõ¶ã Bé ¬éÎ ¶ãpy, Ïå QuÕ ÷«¬ cò¶ã Îl¨¬ dß Îíi klCcl o¹¶ Uyɶ ®×¶l B∙ l«y lÕÎ cluyÖ¶ cñ« «¶l e¬ lä ¤¶, Ïp Ïå¶ã D{îc vp ªl«¶l ªl«¶l, hiÒ¶ ÎLë vÒ óp¶ víi ¬äi ¶ã{êi. Ïp ªlÝcl ªlñ óiÕÎ ¬Êy cs¶ vËÎ Bg¶ã ë ãgc Î{ê¶ã hp dÊu liÖu ÎLiÖu Î˵ ãiCs clb¶ã ÷ãò §éc GiCs, clØ oî ªl«¶l ªl«¶l ¶ãé Béc Îlñ cñ« ¬ô ¨¶ xi¶ hp ¬×¶l cg hçi víi o{ µlô, ¶p¶ã ¶ãlÜ ¶l{ vËy. ÷l{¶ã ¶p¶ã B∙ ¶l˶ hêi ÎLa¶ã ¶s¬ A ¸lݶ Låi, óá Bi o«s B{îc? ªLs¶ã hbc hs¹¶ hy ¶Çy ¶lì A ¸lݶ cg cluyÖ¶ ã× kla¶ã ¬«y xny L« Îl× o«s? ®p¶ Bi Îݶl h¹i, ¶p¶ã clØ cg ¬éÎ cC¶l h{ì¶ã Îsp¶ hp dSÎ A ¸lݶ Bi cè¶ã Îlai. ÷p¶ã hiÒ¶ Be¬ cluyÖ¶ Bg óp¶ víi A ¸lݶ, BT¬ la¬ Êy viÕÎ hC Îl{ BÉ h¹i, l«i ¶ã{êi hM¶ã hƶã ÎȬ vu« ¾è¶ã ¸lݶl BÉ cls A ¸lݶ ÎÕ hÔ qu« Låi ¬íi hT¶ B{ê¶ã. ªuy óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã, A ¸lݶ ¶lê cg Ïp ªlÝcl ªlñ hp ¶ã{êi ãipu ki¶l ¶ãliÖ¬ ÎLa¶ã ¶s¬ vp o¨¶ ogc cls, kla¶ã BÕ¶ ¶çi B«u klæ, vp vÕÎ Îl{m¶ã clØ cg klái dǶ clí kla¶ã ¶ãuy kÞcl ¶l{ ÎL{íc ¶N«. ¸ò¶ã v× vËy, Î׶l cn¬ cñ« l«i ¶ã{êi cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ¬ËÎ ÎliÕÎ ÎlT¬. rbc l«i ¶ã{êi hT¶ Îíi Ïs« ¾m¶ võ« ãƵ Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni Cc cliÕ¶ víi ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶. ¾«u ÎlÊy ªlS¶ã Ïni óÞ C¬ klÝ BC¶l ¶ã∙, Ïp ªlÝcl ªlñ véi hÊy ÷luyÔ¶ Ïå¶ã ¸l©¶ ¾Ccl (h{íi ¶lÖ¶ ó»¶ã oîi d©y vp¶ã) L« cøu . Kla¶ã óiÕÎ Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B∙ Îles lÇu ªlõ« ¸lÝ Låi, ¼«i KiÕ¬ Ïß« vp ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ cp¶ã kla¶ã l«y Ïp ªlÝcl ªlñ víi A ¸lݶ hp «i, clØ BéÎ ¶liT¶ ÎlÊy l«i ¶p¶ã hT¶ ÎLT¶ Ïs« ¾m¶ quÊy ¶liÔu BÒu Îøc ãi˶ va cè¶ã. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ quCÎ lái: - ¸Cc ¶ã{êi hp Îlñ l¹ cñ« ¬a¶ µlCi ¶ps? ªÊÎ cn cg µlni hp Bå¶ã Bn¶ã cñ« µlCi ®¹Î Ïni kla¶ã? Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi BCµ: - ªØ ÎØ c«s ÎC¶l B¹i d«¶l hp cli? Kla¶ã óiÕÎ ó¹¶ ¶Çy cg BiÒu ã× ÎlÊÎ hÔ víi clÞ? ªiÉu ¬uéi xi¶ Bø¶ã ÎLu¶ã ãi«¶ ãin¶ã lß« cls Bai óT¶ ¶lÐ? ªlÊy ¶p¶ã ¨¶ ¬Æc quCi dÞ, ãiä¶ã ¶gi h¹i ᶠt¶, ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ hiÒ¶ Îlg« ¬¹ L»¶ã: - ¼i hp yTu quCi cñ« Îp ãiCs ¶ps? ¸g óiÕÎ ¶mi B©y hp B©u kla¶ã? Ïp ªlÝcl ªlñ clØ c{êi clí kla¶ã Îl̬ ÎLn hêi. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - Ïp ca ¶{m¶ã, cs¶ ãiÆc cCi ¶Çy Cc Béc hS¬. ®iÖÎ liÖu cñ« ¶g hp Pli ªliT¶ ¼« ÷N, ¶lp Îai víi ó« Bø« cs¶, c߶ óp ¬Ñ ¶ãspi óny ¬{mi Îuæi ¶N« cò¶ã óÞ ¶g ãiÕÎ clÕÎ cn. ÷gi xs¶ã, clp¶ã Îøc ãi˶ BÕ¶ l«i ¬SÎ ¶l{ ¶æ hö«. ªõ kli ë Ki¬ ri¶l clÞu ¬éÎ ópi läc LÊÎ o©u oSc cñ« ªlõ« ¸lÝ BÕ¶ ãiê, ¼«i KiÕ¬ Ïß« B∙ ¬ÊÎ ÎC¶l ¶ã¹s ¬¹¶, vn h¹i y óiÕÎ ¶ãpy la¬ ¶«y, o{ Îæ ÎlÕ ¶ps cò¶ã Îíi, kla¶ã ¬uï¶ ã©y où víi «i, véi hí¶ Îiն㠶gi: - ¸Cc ¶ã{mi ¬«u ¬«u xuï¶ã d{íi ¶bi Bi, Bõ¶ã cg ë B©y ¶gi hai Îlai ¶N«. Plè¶ã ®ÊÎ ªlai cò¶ã hT¶ Îiն㠶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -525- - ¸Cc ¶ã{êi cg ¶ãle o{ Îlbc Ϋ ¶gi ã× kla¶ã? ¼«u ¬«u Bi ¶ã«y xuï¶ã ¶bi. ÷gi xs¶ã, clp¶ã xa¶ã Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ A ¸lݶ hp¬ óé xu« Buæi. A ¸lݶ Ϋy cǬ ãËy Îl«¶l ÎLbc, hiÕc ¬SÎ ¶l׶ víi vt s«i ¶ãli cñ« ¬éÎ vÞ lsp¶ã Îéc, ®ÊÎ ªlai óç¶ã Îù d{¶ã Lè¶ã ¬×¶l ÎlÊÎ ki¶l. ÷l{¶ã ãi©y µlbÎ o«u, ®ÊÎ ªlai Îløc Îضl, ¶æi ãi˶ quCÎ lái: - ¸Cc ¶ã{êi ¬uï¶ clÕÎ µlni kla¶ã? ¸lp¶ã võ« ¶gi võ« ãim Ϋy BÞ¶l kÐs Cs A ¸lݶ, ¬uï¶ BÈy ¶p¶ã Bi L«. §{îc ªL׶l ªl«¶l ªLbc d¹y óns cls Îõ låi ¶lá, vâ ca¶ã B∙ B{îc cl©¶ ÎLuyÒ¶, A ¸lݶ clØ ¬b« Îl«¶l ÎLbc BC¶l ¬éÎ v¹cl vp ¬éÎ ¬gc. Plè¶ã ®ÊÎ ªlai B∙ Bø¶ã kla¶ã vN¶ã, ¶ã∙ h¨¶ L« BÊÎ. ¼«y vâ ca¶ã B∙ cg c¨¶ ón¶, h{¶ã võ« oCÎ BÊÎ, clp¶ã B∙ ¶lb¶ ¬éÎ cCi Bø¶ã dËy. ªuy vËy, clp¶ã cò¶ã µlni Îlu« ¶ã{êi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi. ªC¶l ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ó«s ãiê clM¶ã liÕu c{ê¶ liÕu ÎlS¶ã, clp¶ã xÊu læ quC, ãim Lsi oSÎ xa¶ã h¹i BC¶l. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ¸Cc vÞ hp ¶ã{êi cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ µlni kla¶ã? ¸lb¶ã Ϋ hp ¶ã{êi ¶lp cn BÊy ¬p! Plè¶ã ®ÊÎ ªlai quCÎ hí¶: - Ai hp ¶ã{êi ¶lp víi ¶N yTu Îi¶l ¶l{ ¬i? ¼«i KiÕ¬ Ïß« hp ¶ã{êi hÞcl duyÖÎ ãi«¶ã lå h©u ¶¨¬, kiÕ¶ Îløc ¶liÒu lm¶, ÎlÊy Ïp ªlÝcl ªlñ võ« Låi L« Ϋy cøu Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni, Îl©¶ Îlñ klCc ¶ã{êi, óiÕÎ ¶ã«y ¶p¶ã hp ¶ã{êi cg h«i hÞcl hiÒ¶ B{« ¬SÎ L« liÖu óns «¶l e¬ lä Plè¶ã l∙y yT¶, Låi hT¶ ÎiÕ¶ã lái: - ¸lM¶ã l«y Îa¶ o{ hp vÞ ¶ps? Ïp ªlÝcl ªlñ BCµ: - ¾{ µlô Îai lä ViT¶ ÎT¶ hp ªlõ« ¸lÝ, hp ¬a¶ l¹ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶. ¼«i KiÕ¬ Ïß« vp ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ B{« ¬SÎ ¶l׶ ¶l«u, óC¶ Îݶ óC¶ ¶ãli. ªl¹cl ªuʶ c{êi ¶gi: - ViT¶ o{ Îlbc c߶ hp Bø« óÐ cs¶ kla¶ã óiÕÎ B∙ läc liÉu ó« ÎlÕ vâ cñ« óæ¶ ¬a¶ cl{« ¬p dC¬ Îlu ¶l˶ Bå BÖ ¶l{ vËy? Ïp ªlÝcl ªlñ ¬Ø¬ c{êi lái: - ¸g ÎlËÎ kla¶ã? ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ B∙ óÞ ÎlÊÎ ó¹i ¶Æ¶ã ¶Ò ÎLs¶ã Ϋy ªlõ« ¸lÝ, o«u Bg óÞ o{ Îæi clÆÎ BøÎ ¬éÎ ¶ãg¶ Ϋy, ÎC¶l Bp¶ óp lѵ lßi, BÒu Bæ hçi vps BÇu ªlõ« ¸lÝ, lÔ ¶ãlÜ BÕ¶ ÎiÉu o{ Îlbc hp lǬ lùc Îøc Îïi. ÷l{¶ã kli ¶p¶ã ¶ãlÜ Îíi ón¶ h∙¶l cñ« ªlõ« ¸lÝ c«s c{ê¶ã lm¶, h¹i hp óÒ ÎLT¶ cñ« ¬×¶l, vp ¶ã{êi Ϋ c߶ cg m¶ cøu oï¶ã Bø« cs¶ yTu quý cñ« o{ µlôc ¬×¶l ¶N«, ¶T¶ ¶p¶ã clØ cg ©¶ l˶ ÎLs¶ã h߶ã clí kla¶ã dC¬ ÎlïÎ L« hêi ó«s ãiê. ®©y ãiê ¶p¶ã ¶ãle Ïp ªlÝcl ªlñ Îù ¶l˶ hp Bå BÖ cñ« ªlõ« ¸lÝ, hö« uÊÎ l˶ h¹i óïc hT¶ oè¶ã oôc, hiÒ¶ hí¶ Îiն㠶gi: - ÷Õu ¬i hp BÖ Îö cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ ιi o«s h¹i Bi Bai víi ÎT¶ cuå¶ã Bå ¶py? Ïp ªlÝcl ªlñ BCµ: - Y hp ¶ã{êi Îèy Î߶ã cñ« o{ µlô Îai. ªai kla¶ã ÎlÊy y cg cCi ã× hp va oØ cn. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -526- Xs¶ã qu«y o«¶ã µlÝ« ªlS¶ã Ïni, ¶p¶ã quCÎ: - ª¹i o«s «¶l h¹i ÎlÊÎ hÔ víi ca ¶{m¶ã ¶Çy? ¼Êy ¶ã{êi ë lËu om¶ c∙i hé¶, ÎiÕ¶ã v«¶ã L« µlÝ« ÎL{íc. Kla¶ã ó«s h©u, Plè¶ã ÷«¶ §Þcl, r{u ®éi ¾i¶l, víi cCc Bå BÖ klCc BÒu hǶ h{îc kÐs vÒ µlÝ« lËu om¶ xe¬. Plè¶ã ®ÊÎ PlC ¶gi: - ªl{« cl«, ¶ã{êi Bp¶ óp ¶Çy ¶l˶ hp BÖ Îö cñ« ÎT¶ ÎiÉu... p ÎiÉu o{ Îlbc lä ViT¶ BÊy ¹. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ®ä¶ lä B«¶ã c∙i v∙ ¶l«u cluyÖ¶ ã× ÎlÕ? Plè¶ã ®ÊÎ ªlai ÎL«¶l ¶gi ÎL{íc, ó̶ kÉ BÇu Buai c©u cluyÖ¶ võ« Låi cls cl« ¶ãle. ¸Cc BÖ Îö Bêi Îlø ó« cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ Îl× Plè¶ã ÷«¶ §Þcl hp ¶ã{êi hí¶ Îuæi lm¶ lÕÎ, vp vps läc ¬a¶ ¶py oí¬ ¶lÊÎ, h¹i ÎlT¬ ÎT¶ Îuæi hõ¶ã hÓy ÎLT¶ ãi«¶ã lå, B{m¶ã ¶liT¶ hp h∙¶l Îô cñ« cCc BÖ Îö Låi. ¸lp¶ã ¶ãle cs¶ Îlø kÉ xs¶ã, qu«y h¹i lái ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ L»¶ã: - ªa¶ o{ ¬uéi ιi o«s kÕÎ Îlè víi ÎT¶ ¶ä? ¼«i KiÕ¬ Ïß« ÎlÊy ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã kla¶ã ÎLn hêi B{îc, ó̶ hT¶ Îiն㠶gi ãibµ: - ªT¶ cuå¶ã Bå ¶Çy cg ¬éÎ ¶ã{êi «¶l kÕÎ ¶ãlÜ«, kla¶ã óiÕÎ Îù h{î¶ã, cø Bßi lái hÊy o{ ¬uéi, óÞ o{ ¬uéi ¬S¶ã cls ¬éÎ µle¶... Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni xe¶ hêi ¶gi: - ÷l˶ hêi l«y kla¶ã Îèy ë ¶p¶ã ÎlËÎ. ÷l{¶ã kla¶ã clÞu Îl× Îlai, ιi o«s ¶p¶ã h¹i cSÎ hua¶ l«i Ϋi cñ« ¶ãlÜ« luy¶l Îai... Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ÎLî¶ ¬SÎ ¶gi: - Ai lái ¶ã{mi ¶ps? ¼«i KiÕ¬ Ïß« h¹i ¶gi: - ÷ãê B©u ÎT¶ cuå¶ã Bå ¶Çy ¬êi LÊÎ ¶liÒu ¶ã{êi Îíi ãibµ oøc, ¶l©¶ hbc o{ ¬uéi Bi ¬éÎ ¬×¶l ¶lny ó«s v©y vp óSÎ Bi. ¼«y Îl«y o{ ¬Óu clb¶ã e¬ l«y Îi¶ Îíi cøu kÞµ. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ÎLî¶ ÎL߶ xse Bai ¬SÎ, quCÎ hí¶: - ÷ã{mi ÎCs 㫶 ÎlËÎ? ¸ß¶ ¬uï¶ ãi©y d{« ¬∙i c©u cluyÖ¶ ¶py µlni kla¶ã? Ïp ªlÝcl ªlñ BCµ: - ®SÎ cgc ¶ã{êi BÉ Ðµ óøc kÕÎ la¶ ¶l{ vËy «¶l e¬ y cg hçi ÎlËÎ. ÷l{¶ã ªa¶ o{ ÎØ B∙ ãiÕÎ clÕÎ ¶ãlÜ« luy¶l cñ« y, ¶l{ ÎlÕ cò¶ã ln d¹ Låi, ιi o«s clÞ Êy h¹i c߶ Îíi ¶lp y ãiÕÎ hua¶ óï¶ ¶ã{êi. Xi¶ clÞ cls l«y, Bø« cs¶ hT¶ ó« vp óp cô ¶ãspi óny ¬{mi cñ« y cg Îéi Î׶l ã× ¬p clÞ B«¶ã Ϋy ãiÕÎ clÕÎ ¶l{ vËy? Ai ¶Êy BÒu ca¶ã ¶l˶ ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ l¹ Îlñ quC Cc Béc. Plè¶ã ®ÊÎ PlC ¶gi: - ÷ãuyT¶ ¶l©¶ cò¶ã clØ Î¹i ¶ã{mi h˵ Ω¬ óÊÎ h{m¶ã ÎL{íc. ®©y ãiê ¶ã{êi ¶lp ¶ã{êi B∙ clÕÎ Låi, ¶ã{mi ¬uï¶ hp¬ ã× ¶N«? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -527- Ïp ªlÝcl ªlñ ¶gi: - Vʶ BÒ ¶Çy BÉ Îai vps Îlضl ãiCs o{ µlô Låi xe¬ a¶ã Ϋ BÞ¶l Bs¹Î L« o«s. r{u ®éi ¾i¶l ¶gi: - ÏiÖ¶ ãiê ViT¶ o{ Îlbc B«¶ã ó˶ Lé¶, clSc kla¶ã B{îc Lçi B©u. ¼«i KiÕ¬ Ïß« lái: - ¾{ µlô clb¶ã Ϋ B©u? r{u ®éi ¾i¶l BCµ: - ¾{ µlô, o{ ¶{m¶ã, vp o{ óC, o{ Îlbc B«¶ã ó˶ ¶ãlÜ cCcl cøu ¶ã{êi. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ¶gi: - ÷Õu vËy, l∙y ãi«¬ ÎT¶ ¶Çy h¹i ÎL{íc, clê hCÎ ¶N« Îlضl ÎlÞ o{ µlô vp l«i vÞ o{ Îlbc l∙y l«y. A¶l e¬ Plè¶ã ®ÊÎ PlC ¶ãle ¶gi hiÒ¶ xa¶ã hT¶ óSÎ ¶ã{êi. ªuy B∙ cni Ϋ quy clݶl Låi, Ïp ªlÝcl ªlñ vÓ¶ cl{« ãin¬ lÕÎ d∙ Îݶl, ÎlÊy ¬äi ¶ã{êi csi ¬×¶l kla¶ã L« ã×, x{« ¶«y Béc óC ¶lÊÎ µl{m¶ã, hp¬ que¶ ãiCs clñ, Îl× kli ¶ps ¶p¶ã h¹i clÞu ¶lÞ¶ B{îc? ÷p¶ã Îñ¬ Îج c{êi ¶gi: - ¼uï¶ ÎLgi ¶ã{êi µlni kla¶ã? §©y Îai cg ãi©y Îlõ¶ã. ÷p¶ã hÊy cCi h{íi ÷luyÔ¶ Ïå¶ã ¸l©u ¾Ccl L« B{« ÎlM¶ã Îíi. Plè¶ã ®ÊÎ ªlai h{ê¬ ¶p¶ã Låi ¶gi: - Ai Îl̬ hÊy ãi©y cñ« ¬i. §i ÎlM¶ã Îíi c¹¶l Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni, l«i «¶l e¬ võ« ãim Ϋy BÞ¶l Bé¶ã Îlñ, óç¶ã cg ÎiÕ¶ã c{êi kl× Låi cn l«i «¶l e¬ BÒu ÎlÊy cl©¶ óg clÆÎ, ¶ã{êi óÞ ¶p¶ã óå¶ã hT¶ ÎLT¶ kla¶ã, ¶l{ hp B»¶ã v©¶ ãiC vò ó«y ÎlM¶ã Bi. Ï«i «¶l e¬ lä lsn¶ã oî ¬ÊÎ lÕ¶ lå¶ vÝ«, óç¶ã ¶ãle óT¶ Ϋi cg ÎiÕ¶ã Bp¶ óp ¶gi: - ¼«u xö ¬iն㠓rý ÷ã{ µliT¶ Îl©¶” (cC clе ÎLë ¬×¶l) Bi. ¼iÕ¶ã vâ BÖ ¶lÊÎ ¶py, clSc cl« cËu B∙ d¹y Låi µlni kla¶ã? Plè¶ã ®ÊÎ PlC ¶ãle hêi, dè¶ã hua¶ ¬iÕ¶ã rý ÷ã{ µliT¶ Îl©¶, l«i cl©¶ Bø¶ã xuï¶ã BÊÎ Îøc Îl×, vt ¬ÆÎ ¶ãm ¶ãCc ãi©y hCÎ. ¸ß¶ Plè¶ã ®ÊÎ ªlai ÎLt ¶ã{êi ó{í¶ã óضl, kla¶ã clÞu ¶ãle hêi, BÞ¶l oö dô¶ã ¬iÕ¶ã vâ klCc, ¶lny ÎLC¶l o«¶ã óT¶ Bø¶ã hua¶, Îá L« ¬éÎ dC¶ã BiÖu LÊÎ Bѵ, ¶ãê B©u hbc xuï¶ã ¶l«¶l quC, cn cCi ¬a¶ã BÝÎ ¶ãåi µlÞcl xuï¶ã BÊÎ BÕ¶ “BÐΔ ¬éÎ cCi. ¸lp¶ã võ« B«u võ« xÊu læ, ¬ÆÎ Bá óõ¶ã hT¶ ¶l{ ãÊc clݶ. ªlÊy cs¶ ¬×¶l óÞ kli ÎlÞ, Plè¶ã ÷«¶ §Þcl cn ãi˶, quCÎ hí¶: - ¸s¶ yTu ¶N ¶py hbc BÇu ¬i ¶l˶ hp BÖ Îö cñ« óæ¶ ¬a¶, clb¶ã Ϋ c߶ óC¶ Îݶ óC¶ ¶ãli, ¶l{¶ã ó©y ãiê ¬i ãië vâ ca¶ã l¹ ÎiÖ¶ ki« L«, Bñ ÎlÊy ¬i kla¶ã µlni hp ¬a¶ µlCi cñ« óæ¶ ¬a¶. ¼i h¹i B©y. ¸lp¶ã Îøc ãi˶ BÕ¶ ¶çi kla¶ã kÞµ cëi Îõ¶ã cCi kluy Cs ¬éÎ, clØ kÐs ¬¹¶l ¬éÎ cCi BøÎ lÕÎ ¬Êy cCi kluy, Låi vøÎ hua¶ cCi Cs ¶ãspi L« ¬éÎ óT¶, óT¶ ÎLs¶ã hé cCi Cs ¶ãS¶ vni x«¶l, ÎlǶ ÎlCi LÊÎ s«i ÎLC¶ã, Îù« ¶l{ ¬éÎ cCi ÎlCµ oSÎ vËy. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -528- - VÞ o{ luy¶l ¶py ¬uï¶ BÊu Îlö vpi liÖµ víi ÎiÉu ¬uéi µlni kla¶ã? ªlÕ Îl× c߶ ã× ó»¶ã ¶N«, ¶l{¶ã clb¶ã Ϋ BC¶l cuéc cCi ã× ¶ps? Võ« Låi ÎlÊy ¶p¶ã L« Ϋy klC h«¶l hѶ, Plè¶ã ÷«¶ §Þcl Îù ÎlÞ B∙ B{îc cl©¶ ÎLuyÒ¶ cñ« o{ ¬a¶, s«i ÎLʶ ª©y r{m¶ã, ¶T¶ csi Îl{ê¶ã ¶ã{êi ÎliÕu ¶N ki«. ªuy vËy ÎC¶l LÊÎ ¶l©¶ Îõ, clp¶ã ÎlÊy Ïp ªlÝcl ªlñ cg vt e oî, Îøc klÝ ¶ãuai hiÒ¶, ÎLs¶ã h߶㠶Èy ¶ë ¶ã«y ÎliÖ¶ clÝ, dâ¶ã d¹c ¶gi: - ®ä¶ clb¶ã Îai B©y c߶ dÔ ¶gi cluyÖ¶, clê hCÎ ¶N« Quy ÷lÞ ¶{m¶ã L« B©y, óp Ϋ hp ¶ã{êi csi ¶ã{êi Cc ¶l{ kt Îlè, ÎlÊy ¶ã{êi yTu quCi ¶l{ ca ÎlÉ ¶ps cò¶ã kla¶ã Îl« cls B©u, Îai kluyT¶ ca ¶T¶ Bi ¶ã«y Îl× lm¶. Ïp ªlÝcl ªlñ ¶gi: - A¶l cg µlni hp o{ µlô Îai B©u, ¬p cg quyÒ¶ Buæi Îai Bi? Võ« Låi va cí óÞ quËÎ ¶ã∙ l«i cCi, Plè¶ã ®ÊÎ ªlai uÊÎ l˶ kla¶ În, hiÒ¶ B{« ¬SÎ L« liÖu cls «¶l l«y, Låi h« hí¶: - ¸lb¶ã Ϋ BÊu víi ¬i B©y, ¶l{¶ã kla¶ã B{îc oö dô¶ã quû kÕ ¶l{ låi ¶∙y ¶ãle cl{«? Ï«i «¶l e¬ BÒu ¬b« Lsi oSÎ xa¶ã hT¶. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - Ï«y hS¬, Îai Bø¶ã yT¶, kla¶ã cö Bé¶ã vp cò¶ã kla¶ã BC¶l ÎLn, ¶l{ ÎlÕ B∙ ó»¶ã h߶ã cl{«? ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã quʶ cliÕc ÷luyÔ¶ Ïå¶ã ¸l©¶ ¾Ccl vps h{¶ã, l«i Ϋy Îläc vps ÎLs¶ã Ϋy Cs ÎLs¶ã Ϋy Cs. ¾s¶ã ÎliÕÎ ÎiT¶ cñ« l«i «¶l e¬ lä Plè¶ã BC¶l BÒu xuï¶ã, kla¶ã ÎlÊy ¶p¶ã ¶Ð ÎLC¶l ã× cn, kli ÎlÊy klÝ ãiíi oSµ Bô¶ã Îíi BÇu ¶p¶ã, cn l«i BÒu Îl©u Lsi h¹i. ªuy c߶ ÝÎ Îuæi, «¶l e¬ lä B{îc cl« d¹y Îõ låi ¶lá, x{« ¶«y kla¶ã lÒ va cí Bn Îl{m¶ã ¶ã{êi. Plè¶ã ®ÊÎ ªlai ¶gi: - ¼«u hÊy klÝ ãiíi L« Bi? Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ÷Õu cl©¶ Îai cö« Bé¶ã Lêi klái ¶mi B©y ¶ö« ÎÊc, vp Ϋy Îai Îlß L« ¶ãspi Ϋy Cs hp csi ¶l{ Îai Îlu« cuéc Låi, ¶l{ ÎlÕ B∙ ó»¶ã h߶ã cl{«? Plè¶ã ®ÊÎ ªlai ¶gi: - ÷lì «¶l e¬ clb¶ã Îai hì Ϋy Bn Îl{m¶ã ca Îl× Bõ¶ã cg sC¶ ÎLCcl BÊy ¶lÐ? Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi BCµ: - ¸ø viÖc xa¶ã vps BC¶l Bi. ¸Cc cËu ÎLt cs¶ cø l«y ¶gi hai Îlai ¬ÊÎ cn Îl× ãiê. XÊu læ va cè¶ã, Plè¶ã ®ÊÎ PlC ãim Lsi BC¶l vps BÇu ¶p¶ã Îøc Îl×. Ïp ªlÝcl ªlñ ¶ã∙ ¶ã{êi o«¶ã óT¶, ÎLC¶l klái Lsi Bg. Plè¶ã ®ÊÎ ªlai óÞ ¶p¶ã BC¶l ¶ã∙, hiÒ¶ dè¶ã lÕÎ oøc ó׶l oi¶l ¬b« ÎliÕÎ ÎiTu BC¶l xuï¶ã v«i ¶p¶ã ¬éÎ cCi ÎlËÎ ¬¹¶l, ¶ãê B©u c©y Lsi võ« xuï¶ã Îíi ¶mi, Îl©¶ l׶l cñ« Bïi Îlñ B∙ óiÕ¶ ¬ÊÎ. Ï«i cl©¶ cñ« Ïp ªlÝcl ªlñ vÓ¶ ¶l{ Bg¶ã Bi¶l vps ¬ÆÎ BÊÎ, c߶ ¶ã{êi cñ« ¶p¶ã Îl× ÎLC¶l §a¶ã ¶Ð ª©y. ¾s¶ã ÎiT¶ cñ« «¶l e¬ lä Plè¶ã cp¶ã BC¶l ¶l«¶l ó«s ¶liTu, Îl©¶ l׶l ¶p¶ã cp¶ã ÎLC¶l ¶Ð ¶l«¶l óÊy ¶liTu, ¶p¶ã vÓ¶ Î{mi c{êi, os¶ã ÎiT¶ cñ« «¶l e¬ lä kla¶ã o«s ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -529- BC¶l ÎLb¶ã ¬n¶l Cs cñ« ¶p¶ã. ¼äi ¶ã{êi BÒu ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ ¶l«u kla¶ã liÉu ¶ã{êi ÎliÕu ¶N« ¶Çy ë B©u Îíi, ¶p¶ã h¹i Îù ¶l˶ hp BÖ Îö cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ ¶l{¶ã Îl©¶ µlCµ vp câ ca¶ã kla¶ã cg ¬éÎ ÎÝ ¶ps ãiï¶ã vâ ca¶ã cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ cn, ¬p Îpi h¹i Îi¶l xns BÕ¶ ÎlÕ. ®« ¶ã{êi BC¶l ÎlT¬ ¬Êy clôc liÖµ, «¶l e¬ lä Plè¶ã óç¶ã luýÎ cßi ¬iÖ¶ã óns ¶l«u, cè¶ã quÊÎ os¶ã ÎiT¶ vps cl©¶ Ïp ªlÝcl ªlñ vp cò¶ã ¶ãlÜ L»¶ã: Ï«i cl©¶ ¬i kla¶ã ¶lÝcl Bé¶ã, xe¬ ¬i clï¶ã Bì ó»¶ã cCcl ¶ps? Ïp ªlÝcl ªlñ óç¶ã ¶liT¶ c{êi ¶gi: - ¸È¶ Îl˶ ¶lÐ! ÷p¶ã cbi cs¶ã ¬×¶l xuï¶ã, kluûu Ϋy ÎLCi BÈy ¬¹¶l h{¶ã Plè¶ã ®ÊÎ PlC ¬éÎ cCi, kluûu Ϋy µlni Bô¶ã vps h{¶ã ®ÊÎ ªlai. ¸n «li «¶l e¬ clØ cn¬ ÎlÊy B«u ¶løc, os¶ã ÎiT¶ Lmi xuï¶ã BÊÎ, hs¹¶ã cls¹¶ã ¶ã∙ óS¶ L« x«. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl klH ¶gi: - ¼«i o{ BÖ, ¶ã{êi cs¶ ãCi ¶Çy h¹ hè¶ã hS¬, BÉ luy¶l hT¶ BÊu ÎL{íc Îlö xe¬. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ãËÎ BÇu, Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ¶lb¶ ¬×¶l ¶lny L« hí¶ Îiն㠶gi: - ªai xi¶ h∙¶l ãiCs vpi liÖµ. ªlÊy cl©¶ Bi ¶Æ¶ã ¶Ò vp vN¶ã clSc, Ïp ªlÝcl ªlñ óiÕÎ ¶ã«y ¶ã{êi ¶py vâ ca¶ã LÊÎ c«s c{ê¶ã, vt ¬ÆÎ ¶p¶ã vÓ¶ Î{mi c{êi, l«i ¬C hé l«i Bå¶ã ÎiÒ¶ ÎLa¶ã LÊÎ xi¶l Bѵ, ÎLs¶ã h߶㠶p¶ã Îl× ãiíi óÞ cȶ Îl˶, c{êi ¶gi: - ÷Õu ÎiÉu ¬uéi BÞcl kla¶ã ¶æi, xi¶ o{ luy¶l clí cg c{êi ¶lÐ? Plè¶ã ÷«¶ §Þcl BCµ: - ¸a klÐs ¨¶ ¶gi hS¬. ÷ps, ¬êi ca L« Ϋy ÎL{íc! ÷gi Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ cbi clps Îles hïi cs¶ ¶lp vâ, În cl{ë¶ã lNu quyÒ¶, lîµ l«i Ϋy vps ¶l«u vCi ¬éÎ cCi, Låi oö dô¶ã hua¶ ¬iն㠓PlC ¶ãäc luyÒ¶” BÉ ãiN ÎlÕ. Ïp ªlÝcl ªlñ BCµ hÔ h¹i, Låi klH ãim Ϋy BÈy hui ÎlÕ vâ cñ« Bïi µl{m¶ã. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl kle¶ ÎlǬ: “ªpi ó« hS¬!” ¸lp¶ã B«¶ã BÞ¶l ÎiÕµ Îôc Îʶ ca¶ã, BéÎ ¶liT¶ ¶ãle d{íi h{¶ã ¶bi cg ÎiÕ¶ã kTu h« lß lÐÎ, cg ¶ã{êi B«¶ã BC¶l ¶l«u Buæi ¶l«u. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ¶ãȶ ¶ã{êi L«, ÎLs¶ã h߶ã clǶ clê, B{« ¬SÎ ¶l׶ Bïi µl{m¶ã. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - A¶l ¶ãlÜ Îai Be¬ ¶ã{êi Îíi BC¶l ãibµ µlni kla¶ã? ÷Õu vËy clb¶ã Ϋy l∙y ¶ã{¶ã Ϋy xe¬ o«s B∙ Låi l∙y Îli BÊu ¶lÐ? ªiÕ¶ã lß lÐÎ cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ãǶ, ÎLs¶ã Bg cg cn Îiն㠬S¶ã clöi cñ« Bp¶ óp, Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ãËÎ BÇu BCµ: - ¸ò¶ã B{îc. ¼äi ¶ã{êi BÒu cl¹y Îíi ¬á¬ ¶bi ¶l׶ xuï¶ã xe¬, ÎlÊy ¬éÎ ÎliÕu ¶N lå¶ã y B«¶ã cl¹y véi hT¶ ¶bi, µlÝ« o«u cg óï¶ B¹i lC¶ Ϋy cǬ klÝ ãiíi Buæi Îles BC¶l. ªlÊy ÎLT¶ o{ê¶ ¶bi cg óg¶ã ¶ã{êi, ÎliÕu ¶N lå¶ã y Îi¶l ÎlǶ µlʶ klëi, cʵ Îïc cl¹y hT¶, ÎLa¶ã ÎlÊy Plè¶ã ÷«¶ §Þcl hiÒ¶ ãäi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -530- - ®CÎ DiÖ¶ O«i Pls¶ã, ¬«u cøu Îai. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ãiËÎ ¬×¶l ¶gi: - å, Ïå¶ã ÷{m¶ã Îö BÊy p? KlSµ Îl©¶ ÎlÉ BÇy ¶lN¶ã ¬Cu Î{mi, Ïå¶ã ÷{m¶ã Îö kla¶ã o«s clÞu Bù¶ã B{îc ¶N«, hiÒ¶ clÕÎ ãiÊc ¶»¬ h¨¶ L« BÊÎ. ªiÕµ Îles Bg, óï¶ ¶ã{êi ki« võ« hT¶ Îíi ÎLT¶ ¶bi, kla¶ã Îl̬ BÕ¬ xØ« Îíi ¬äi ¶ã{êi Bø¶ã Bg, ãi˶ dN xa¶ã ÎlM¶ã Îíi BÞ¶l ÎLgc ¶∙ Ïå¶ã ÷{m¶ã Îö. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ãim Ϋy ÎLCi L«, BC¶l hua¶ ¬éÎ cl{ë¶ã vps ¶ã{êi Bi BÇu, vp quCÎ hí¶: - ®ä¶ ki«, µlni ¶T¶ liÉu óiÕÎ ¶mi B©y hp BÊÎ B«i ã×? ÷ã{êi ¶ä B{« Ϋy µlni hT¶ Bì, l«i cl{ë¶ã Bô¶ã ¶l«u BÕ¶ “óïµ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cn l«i cè¶ã óÞ hui L« ¬Êy ó{íc. ªl× L« ¶ã{êi Bg vâ ¶ãlÖ c«s oiTu va cè¶ã. Ï«i ¶ã{êi B{« ¬SÎ ¶l׶ ¶l«u cg vt ki¶l l∙i ÎLs¶ã h߶ã. ÷ã{êi ¶ä quCÎ hí¶: - ªai Îlõ« hÖ¶l ªæ¶ã qu©¶ o{ d{íi ÎL{í¶ã cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ÎLgc ¶∙ vî ÎT¶ µln¶ ¶ãlÞcl rý ÷l«¬, o«s ¶ã{êi dC¬ ¶ã¨¶ cn¶? ®iÕÎ rý ÷l«¬ hp ¶ãlÜ« luy¶l cñ« o{ µlô, Ïp ªlÝcl ªlñ ¶ãlÜ ÎlǬ: “VÞ Ïå¶ã Y ¶N ¶Çy B∙ hp vî cñ« rý ÷l«¬ Îl× Î« µlni L« Ϋy cøu ¬íi B{îc.” ÷ãlÜ Bs¹¶, ¶p¶ã xa¶ã hT¶ c{êi ¶gi: - ªliT¶ l¹ «i clM¶ã óiÕÎ rý ÷l«¬ hp ¬éÎ vÞ «¶l lè¶ã lps kiÖÎ, xi¶ quý vÞ ¶É ÎiÉu ¬uéi Bai clbÎ, óua¶ã Îln cls vÞ ¶{m¶ã Îö ¶py! ªlCi Bé cñ« ¶ã{êi ¶ä kiTu ¶ã¹s va cè¶ã, Îù ÎlÞ vâ ¶ãlÖ lm¶ ¶ã{êi, y kla¶ã csi Ïp ªlÝcl ªlñ vps B©u, kla¶ã Îl̬ ÎLn hêi, ãim Ϋy L« liÖu cls ó« ¶ã{êi ki« ÎiÕ¶ hT¶ óSÎ ÎLgi Ïå¶ã ÷{m¶ã Îö. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - Giái hS¬, cCc ¶ã{mi kla¶ã ¬uï¶ oï¶ã clSc? ÷p¶ã hiÒ¶ BÉ Î«y vps c¹¶l o{ê¶ óʬ cCi ¬Cy C¬ klÝ “Ïp¬ o« o¹ n¶l” (¶ãˬ cCÎ óS¶ óg¶ã) ¶lN¶ã Bi¶l Béc óS¶ L« Îøc Îl×. ®« ÎT¶ ¶ä vâ ¶ãlÖ ÎǬ Îl{ê¶ã hp¬ o«s ÎLC¶l ¶æi ¶lN¶ã C¬ klÝ “ÎlǶ óÊÎ ÎLi quy óÊÎ ãiCc” Êy. ªT¶ Bi ÎL{íc óÞ hua¶ óny ÎC¬ ¬òi Bi¶l Béc óS¶ vps ¬ÆÎ, kla¶ã kÞµ kTu h« B∙ ¶ã∙ h¨¶ L« clÕÎ hiÒ¶. ¼Êy ÎT¶ ¶ä oî l∙i va cè¶ã, BÒu quCÎ lái: - ÷ã{mi hp «i? ¸Ci ¬gc oSÎ ÎLT¶ Ϋy ÎLCi cñ« ¶p¶ã vÓ¶ ãiÊu ÎLs¶ã Ϋy Cs, hbc BC¶l ¶l«u víi «¶l e¬ lä Plè¶ã cò¶ã kla¶ã hé L«. §Õ¶ ó©y ãiê, ¶p¶ã ¬íi hËΠΫy Cs hT¶ BÉ hé cCi ¬gc oSÎ L«. ÷ã{êi Bi BÇu oî BÕ¶ ¶çi ¬ÆÎ ÎCi ¬ÐÎ, ãiä¶ã ¶gi Lu¶ Lu¶ lái: - ¸a... ca... ca hp... ÷ãò §éc GiCs... Ïp GiCs clñ µlni kla¶ã? Ïp ªlÝcl ªlñ ¬Ø¬ c{êi, Ϋy µlni h¹i héc cCi ¬gc vp¶ã L«, C¶l oC¶ã h˵ hße. ®« ÎT¶ ¶ä ¬ÊÎ lÕÎ lå¶ vÝ«, qu«y BÇu cl¹y hiÒ¶, óá cn xCc cñ« Bå¶ã Bn¶ã ë Bg. ¼éÎ ÎT¶ oî l∙i quC, cl¹y Îíi o{ê¶ ¶bi ÎLîÎ cl©¶ ¶ã∙ h¨¶ hs¶ã hgc. ¼äi ¶ã{êi Bø¶ã Bg BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s ó« ÎT¶ ¶ä h¹i oî ¶p¶ã BÕ¶ ÎlÕ?” ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -531- Plè¶ã ÷«¶ §Þcl vp ¼«i KiÕ¬ Ïß« h¨¶ hé¶ ÎLT¶ ãi«¶ã lå h©u ¶¨¬, BÒu óiÕÎ ÎiÕ¶ã Ψ¬ cñ« ÷ãò §éc GiCs, véi cl¹y h¹i Bì Ïå¶ã ÷{m¶ã Îö, B«¶ã BÞ¶l lái l«¶ ¶ãuyT¶ ¶l©¶ ÎlÊy µlÝ« óT¶ o{ê¶ ¶bi cg ¬éÎ B¹s oÜ võ« ãÇy võ« c«s Bi Îíi, cbi BÇu ¶l׶ xuï¶ã h{¶ã ¶bi hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - ®« ÎT¶ l̶ ¶lCÎ ¶l{ LCi, cg ¬«u óß hT¶ B©y kla¶ã? ªiÕ¶ã lß lÐÎ cñ« y v«¶ã Bé¶ã ¶l{ ÎiÕ¶ã clua¶ã kTu vËy, Lu¶ã cluyɶ cn om¶ cïc. ®« ÎT¶ ¶ä ÎLa¶ã ÎlÊy ¬ÆÎ B¹s ¶l©¶ cn ¬õ¶ã, ¶ã{¶ã cl©¶ h¹i kla¶ã óa¶ ÎÈu ¶N«, vp qu«y ¬×¶l óß ÎLë hT¶ ¶bi hiÒ¶. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy B¹s ¶l©¶ ¬Æc Cs B¹s óps, kla¶ã µlni hp Îm vp cò¶ã kla¶ã µlni hp vni, quý ãiC ls« hÖ va cè¶ã, ÎLT¶ ¬ò cñ« B¹s ¶l©¶ ¬éÎ viT¶ ¶ãäc ÎLS¶ã Îi¶l, C¶l oC¶ã clgi häi, ÎlËÎ hp ¬éÎ óCu vËÎ va ãiC, ÎLT¶ h{¶ã Bes ¬éÎ Îl«¶l ÎL{ê¶ã kiÕ¬, Bai ha¶ã LÊÎ B¹s ¬¹s, liɶ ¶liT¶ hp ¬éÎ vÞ BSc B¹s c«s ¶l©¶. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ÎiÕ¶ hT¶ vCi clps Låi ¶gi: - Xi¶ B¹s ÎL{ë¶ã cls l«y µlCµ liÖu? ¸lM¶ã l«y B¹s ÎL{ë¶ã cg µlni hp ó¹¶ lNu cñ« ªæ o{ ÎÖ µlCi B©y kla¶ã? ÷ã{êi B¹s ¶l©¶ ¶ä kla¶ã BCµ hÔ h¹i, clØ µle µlÈy cCi µlÊÎ ÎLǶ, B{« ¬SÎ ¶ãS¬ ¶l׶ ¬äi ¶ã{êi Låi lái: - ¸Cc ¶ã{êi Îô läµ ë B©y hp¬ ã× ÎlÕ? Plè¶ã ÷«¶ §Þcl BCµ: - ªæ o{ cñ« ÎÖ µlCi ÎLiÖu Î˵ cCc BÖ Îö ë B©y BÉ léi läµ B¹i léi Îl{ê¶ã ¶iT¶ BÊy ¹. §¹s ¶l©¶ ¶ä h¹i lái: - ªlÕ p. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l B∙ Îíi cl{«? ªlÊy B¹s ¶l©¶ dC¬ ãäi quý d«¶l cñ« Îæ o{ ¬×¶l, l׶l ¶l{ hp ó¹¶ lNu clÝ Îl©¶ víi ¶l«u vËy, Plè¶ã ÷«¶ §Þcl h¹i cp¶ã hÔ µlе lm¶, véi BCµ: - ªæ o{ clb¶ã Îai cl{« ãiC h©¬ ¹. §¹s ¶l©¶ ¶ä ¬Ø¬ c{êi, clØ ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶, Ïp ªlÝcl ªlñ vp A ¸lݶ, ó« ¶ã{êi ¬p ¶gi L»¶ã: - r∙s ¼ôc Îl©u klC ¶liÒu ¶N Bå BÖ Bѵ BH ¶l{ ÎiT¶ ki«, y cò¶ã diÔ¬ µlbc ÎlËÎ. ÷Çy, ó« ca ki« h¹i B©y óǶ B¹s xe¬ ¶ps! ªlÊy B¹s ¶l©¶ ¨¶ ¶gi va hÔ ¶l{ vËy, ¬äi ¶ã{êi BÒu ÎlÊÎ ki¶l. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ cn ãi˶ lái: - ÷ã{mi hp «i? §¹s ¶l©¶ ¶ä c{êi ¶gi: - §{îc hS¬, ÎiÉu ¶{m¶ã Îö l∙y Îles B¹s ãi« vÒ Î« oH Îls¶ã Îln ¶gi cls óiÕÎ B¹s ãi« hp «i. ªlÊy ÎlCi Bé cñ« B¹s ¶l©¶ ouå¶ã on quC, ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¶æi ãi˶ ÎlÐÎ: - ÷ã{mi ¶gi ã×? DC¬ BÕ¶ B©y quÊy ¶liÔu ÎlÕ {? §¹s ¶l©¶ ¶ä c{êi ÎÝÎ ¬SÎ h¹i, ãim Ϋy vuïÎ ¬C ¶p¶ã ¬éÎ cCi, Låi BÉ Î«y hT¶ ¬òi ¶ãöi, c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -532- - ªlm¬ Îls quC. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ cn ãi˶, Îlu˶ Ϋy B©¬ hua¶ ¬éÎ ¬gc. KlH ãim Ϋy µlni hT¶ Bì, B¹s ¶l©¶ B∙ ¶S¬ B{îc cæ Ϋy cñ« ¶p¶ã. ¼¹cl ¬a¶ óÞ BÞcl ¶S¬ clÆÎ, ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ cn¬ ÎlÊy ÎT cn ¶ã{êi, kla¶ã c߶ lmi oøc ¶N«. §¹s ¶l©¶ hai ¶p¶ã vps h߶ã, a¬ clÆÎ hÊy la¶ hT¶ ¬C ¬éÎ cCi Låi kle¶ L»¶ã: - ¸s¶ óÐ ¶py xi¶l ãlT! Plè¶ã ÷«¶ §Þcl, ¼«i KiÕ¬ Ïß«, vp r{u ®éi ¾i¶l cn ãi˶, vç L« ¬éÎ cl{ë¶ã. ¸lØ ÎlÊy B¹s ¶l©¶ ¶lb¶ cl©¶ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, Ϋy vÓ¶ a¬ clÆÎ ªLä¶ã Qu©¶ ¬p ¶ã{êi B∙ hui vÒ µlÝ« o«u ¬Êy ó{íc Låi. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy y a¬ Îles ¬éÎ ¶ã{êi ¬p vÓ¶ c߶ h«¶l hÑ ¶l{ vËy, «i ¶Êy BÒu ki¶l l∙i, óiÕÎ ÎT¶ B¹s oÜ Êy kla¶ã µlni hp Ϋy ÎǬ Îl{ê¶ã. ªuy vËy, clM¶ã hH óg Ϋy kla¶ã cøu ªLä¶ã Qu©¶ l«y o«s? ÷T¶ «i ¶Êy BÒu LbÎ klÝ ãiíi L« xa¶ã cn hT¶ v©y clÆÎ kt BÞcl. §¹s ¶l©¶ ¶ä cò¶ã hÑ Î«y LbÎ hua¶ Îl«¶l kiÕ¬ ë o«u h{¶ã L«. ªLs¶ã cCc BÖ Îö clØ cg ¼«i KiÕ¬ Ïß« Îl©¶ µlCµ ¶l«¶l lm¶, vp lm¶ ¶N« clp¶ã qu«¶ Ω¬ BÕ¶ ªLä¶ã Qu©¶ cò¶ã lm¶ «i lÕÎ, ¶T¶ clp¶ã hp ¶ã{êi Îlø ¶lÊÎ xa¶ã vps Îʶ ca¶ã. ªlÊy Îl«¶l kiÕ¬ cñ« B¹s ¶l©¶ oC¶ã quSc, óiÕÎ ¶ã«y kiÕ¬ Bg hp óns vËÎ, ¼«i KiÕ¬ Ïß« kla¶ã dC¬ BÉ kiÕ¬ cñ« ¬×¶l cl¹¬ kiÕ¬ cñ« BÞcl, clØ ¶l»¬ kle lë ë ¶ã{êi B¹s oÜ B©¬ hua¶ ó« kiÕ¬. ªõ kli clp¶ã óÞ ªlõ« ¸lÝ BC¶l cls Lmi kiÕ¬ ó« hǶ ¬íi l«y vâ ca¶ã cñ« óæ¶ ¬a¶ qun Îi¶l xns hS¬, ¬×¶l clØ liÉu óiÕÎ cg clbÎ ÝÎ Îlai, ¶T¶ clp¶ã ãin¬ óíÎ ÎC¶l kiTu ¶ã¹s, vp xi¶ o{ µlôc vp o{ ¬Óu d¹y ÎlT¬ kiÕ¬ µlCµ. ÷ö« ¶¨¬ ÎLêi, clp¶ã kla¶ã L« cö« ¬éÎ ó{íc, ouïÎ ¶ãpy clp¶ã cl¨¬ clb ¶ãliT¶ cøu läc Î˵ kiÕ¬ µlCµ, qun ¶liT¶ vâ ca¶ã cñ« clp¶ã ÎiÕ¶ óé lm¶ ÎL{íc ¶liÒu. ®« cliTu dè¶ã Îʶ ca¶ã B¹s ¶l©¶ hp ÎuyÖÎ läc ó׶l oi¶l cñ« clp¶ã, ¶l«¶l clg¶ã vp Cc Béc, B∙ B{îc Îi¶l yÕu kiÕ¬ µlCµ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶. §¹s ¶l©¶ kle¶ hiÒ¶: - KlC hS¬! ¸l{« døÎ hêi, clØ ¶ãle ÎlÊy ke¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã, kiÕ¬ cñ« ÎT¶ B¹s ¶l©¶ B∙ clÆÎ BøÎ Îl«¶l kiÕ¬ cñ« KiÕ¬ Ïß« L« hp¬ Bai Låi. ¾î l∙i quC, KiÕ¬ Ïß« véi ¶lny hui. ªles huËÎ Îl× clp¶ã µlni ¶Ð¬ Bs¹¶ kiÕ¬ ¶Çy vps BÞcl Îlñ Låi ¬íi LbÎ hui, BÉ BÒ µl߶ã BÞcl Îlñ Îlõ« cm Îʶ ca¶ã ¬×¶l. ¾ë dÜ clp¶ã kla¶ã hp¬ Îles ¶l{ vËy hp e ¶l»¬ µlni o{ ¬uéi. ÷l{¶ã dè clp¶ã LbÎ hui LÊÎ ¶l«¶l ¬p óbi Îäc ÎLT¶ BÇu clp¶ã cò¶ã óÞ B¹s ¶l©¶ cSÎ BøÎ ¶ã«y hbc Êy Låi. ¾«u kli ¼«i KiÕ¬ Ïß« ÎlÊÎ ó¹i LbÎ hui, Plè¶ã ÷«¶ §Þcl, r{u ®éi ¾i¶l, ªl¹cl ªuʶ, Plè¶ã ®ÊÎ PlC, Plè¶ã ®ÊÎ ªlai, vp ªø BÖ Îö cè¶ã hôc BÖ cñ« Ïsp¶ã ¸l©¶ BÒu cǬ klÝ ãiíi xa¶ã vps Îʶ ca¶ã. §¹s ¶l©¶ ¶ä hiÒ¶ ¬b« ÎL{ê¶ã kiÕ¬ clï¶ã Bì, clØ ¶ãle ¬Êy ÎiÕ¶ã ke¶ã ke¶ã B∙ cg ¶ã{êi óÞ clЬ BøÎ klÝ ãiíi, cg ¶ã{êi óÞ y BC óS¶ L« x«, o«u cè¶ã clØ c߶ h¹i l«i ¶ã{êi _????_. - _????_ Ϋ oH ãëi h¹i ÎLn, ¶ãle cl{«! ÷gi xs¶ã, y cS¶ kiÕ¬ vps ó«s, ÎiÕ¶ Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ¸a cò¶ã Îles Ϋ Bi ¶lÐ? Ïp ªlÝcl ªlñ LÊÎ kla¶ ¶ãs«¶ h«¶l hîi, ÎlÊy B¹s ¶l©¶ Bi Îíi, óiÕÎ y BÞ¶l ãië Îlñ Bs¹¶ ã× Låi, ¶l{¶ã võ« Låi ¶p¶ã B∙ ÎLa¶ã ÎlÊy vâ ¶ãlÖ cñ« B¹s ¶l©¶ LÊÎ c«s c{ê¶ã, Îù ¶ãlÜ klg óÒ ÎLC¶l ÎlsCÎ ¶æi, hiÒ¶ óns Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni L»¶ã: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -533- - A¶l ¬«u Bi ¬êi o{ µlô Îíi B©y. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni võ« qu«y ¬×¶l Bi, B¹s ¶l©¶ ¶ä B∙ ÎiÕ¶ Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ Låi. ÷p¶ã c{êi ¶gi: - Vâ ¶ãlÖ cñ« B¹s ÎL{ë¶ã cõ klai quC! ¸lM¶ã l«y B¹s liÖu cñ« B¹s ÎL{ë¶ã hp ã× ÎlÕ? ªlÊy ¶p¶ã Îñ¬ Îج c{êi, kla¶ã cg vt ã× l∙i oî cn, B¹s ¶l©¶ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, ¶ãS¬ ¶ãlÝ« ¶p¶ã Îõ ÎLT¶ BÇu xuï¶ã Îíi cl©¶. Y ÎlÊy l«i cl©¶ kla¶ã cñ« ¶p¶ã ÎLS¶ã ¶l{ ÎuyÕÎ, l«i ¬C Bá lå¶ã, hêi ¨¶ hH ¶gi vp ¶løÎ hp ÎiÕ¶ã c{êi cñ« ¶p¶ã hp¬ cls ¶ã{êi lå¶ oiTu µlCcl h¹c, ¶T¶ B¹s ¶l©¶ ¶lò¶ cn l«i cl©¶ Ϋy, h¹i ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, c{êi ¶gi: - ªT¶ Ϋ hp ÷ãäc ¸l©¶ ªö, ca óÐ ÎT¶ hp ã× ÎlÕ? ¸a kle¶ vâ ¶ãlÖ cñ« Ϋ c«s oiTu, ca ¬uï¶ läc ¶lN¶ã ¬a¶ vâ Êy, cø Bi Îles Ϋ, Ϋ oH d¹y cls. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ¤¶ã clí cg hõ« dïi Îai BÊy ¶lÐ? Vp clb¶ã Ϋ B∙ ¶gi cCi ã× hp µlni Îles Bb¶ã ¬p hp¬, kla¶ã B{îc ¶uïÎ hêi, ¶ãle cl{«? ÷ãäc ¸l©¶ ªö BCµ: - ª« kla¶ã hõ« dïi ca e¬ B©u. ªlai, Bi Îles Ϋ Bi! Võ« ¶gi y võ« ãim Ϋy L« kÐs Ϋy ¶p¶ã. rèi h¹i ¬éÎ ó{íc, Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - Ï∙y kls«¶ B∙, clê ¾{ µlô Îíi, BÉ Îai lái xe¬ a¶ã cg ó»¶ã h߶ã cls Îai Bi l«y kla¶ã! ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶gi: - Ïõ! ¸a Îles o{ µlô dè cg läc B{îc ¶l{ óä¶ ki« cò¶ã va Ýcl ¬p. ÷lN¶ã o{ µlô cm¬ ¶ãuéi Êy cg Îpi ó« ã× B©u ¬p ca c߶ ¬uï¶ Îles läc ¶N«! ªlai, Îles Ϋ Bi Bi. Ïp, lp... Ïp ªlÝcl ªlñ BCµ: - ®n¶ h∙¶l cñ« o{ µlô Îai c«s oiTu hS¬. ÷Õu a¶ã Ϋ óiÕÎ Îai Îles a¶ã Bi ÎlÉ ¶ps cò¶ã kla¶ã cls B©u. ®ä¶ Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ÎlÊy ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ óÞ ÎT¶ B¹i ¶l©¶ a¬ ÎLs¶ã h߶㠬p cs¶ yTu ¶N ¶ä h¹i ¶gi óa¶ã ¶gi Bè« víi kt BÞcl ¶l{ vËy, «i ¶Êy BÒu Îøc hé¶ ã«¶ hé¶ LuéÎ. ¼«i KiÕ¬ Ïß« quCÎ ÎlCs: - ªÆc B¹s ãiái ÎlËÎ, la¬ ¶«y Ϋ µlni ÎlÝ ¬¹¶ã víi ¬i! ¸lp¶ã ¬b« kiÕ¬ xa¶ã hT¶. VÓ¶ ÎLß cluyÖ¶ víi Ïp ªlÝcl ªlñ, ÷ãäc ¸l©¶ ªö kla¶ã Îl̬ qu«y ¶ã{êi h¹i ¶gi: - ª« h¹i ãië ÎlT¬ ¬éÎ ¬iÕ¶ã vâ ¶N« cls ca óÐ xe¬ ¶lÐ? ¸a oH ÎlÊy Ϋ Îpi ó« lm¶ l«y hp o{ µlô ca hîi l¹i lm¶. Võ« ¶gi y võ« ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l ÎlÕ kiÕ¬ cñ« ¼«i KiÕ¬ Ïß«, vp ¬å¬ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Víi kiÕ¬ µlCµ ¶Çy, ÎT¶ ki« cg ÎlÉ ¶gi hp ¬éΠΫy c«s Îlñ liÕ¬ cg cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ cCc ¶ã{mi ¶l{¶ã ¬p ãƵ µlni Ϋ. Ïõ, lõ, ca óÐ cø BÕ¬ Îõ ¬éÎ Îíi ¬{êi, Ϋ Ϋy kla¶ã oH c{íµ B{îc kiÕ¬ cñ« y, kla¶ã quC Îlêi ãi«¶ Bg cls ¬p xe¬! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -534- ªlÊy B¹s ¶l©¶ ¬iÖÎ ÎlÞ ¬×¶l quC ¶l{ vËy, ¼«i KiÕ¬ Ïß« cp¶ã óùc Îøc ÎlT¬, ÎlÕ kiÕ¬ cp¶ã BC¶l cp¶ã hîi l¹i lm¶ ÎL{íc ¶liÒu. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ¸g µlni Îl« lå Îai BÕ¬ ¶l«¶l ÎlÕ ¶ps cò¶ã B{îc kla¶ã? §{îc, ¬éÎ, l«i, ó«, óï¶, ¶¨¬... Råi ¶p¶ã BÕ¬ ÎlM¶ã ¬éÎ lmi, ÷ãäc ¸l©¶ ªö c{êi ¶gi: - ¸s¶ óÐ ¶Çy l{ hS¬ BÊy ¶lÐ! ÷Çy ¶l׶ kü Bi! ¼«i KiÕ¬ Ïß« võ« B©¬ kiÕ¬ L«, BéÎ ¶liT¶ ÎlÊy BÞcl ¶Ð o«¶ã óT¶, vp ãim ÎlM¶ã cC¶l Ϋy L«, kla¶ã liÉu Bïi µl{m¶ã hp¬ cCcl ã×, B∙ oØ« ÎlM¶ã l«i ¶ãg¶ Ϋy vps ¬ÆÎ ¬×¶l Låi. ¸lp¶ã ki¶l l∙i va cè¶ã, Låi ãim Ϋy ÎLCi hT¶ ã¹Î. ÷ãäc ¸l©¶ ªö LôΠΫy h¹i, kluûu Ϋ Îlu˶ ÎlÕ Bô¶ã ÎlËÎ ¬¹¶l vps cæ Ϋy Bïi µl{m¶ã ¬éÎ cCi. ¼«i KiÕ¬ Ïß« cn¬ ÎlÊy Ϋy ¬×¶l ÎT hiÖÎ, óua¶ã Lmi ÎL{ê¶ã kiÕ¬ óÞ ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã c{íµ ¬ÊÎ Îl«¶l kiÕ¬ Bg Låi. rbc Êy Ïp ªlÝcl ªlñ ¬íi BÕ¬ Îíi ÎC¬. ÷ãäc ¸l©¶ ªö kl« kln c{êi, Ϋy ÎLCi cǬ kiÕ¬, dè¶ã l«i ¶ãg¶ Ϋy, ¶ãg¶ ÎLá vp ãiN« óT¶ Ϋy µlni kÒ¬ clÆÎ ¬òi kiÕ¬ Låi BÌ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, clØ ¶ãle ÎlÊy “cSc” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Îl«¶l kiÕ¬ ã∙y ¶ã«y ¬éÎ ¬Èu. ¼äi ¶ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy ¶lN¶ã ¶ãg¶ Ϋy cñ« B¹s ¶l©¶ B{îc óäc ó»¶ã ó«s 㫶ã Be¶ ¶lC¶l. ÷l{¶ã ÎlǶ hùc ¶l{ vËy cò¶ã hp liÕ¬ cg hS¬ Låi. r¹i ¶ãle ÎlÊy “cSc cSc” ¬Êy ÎiÕ¶ã hiÒ¶, Îl«¶l ÎL{ê¶ã kiÕ¬ ¶ä B∙ óÞ B¹s ¶l©¶ ót ã∙y hp¬ ¬{mi ¬n¶l. ÷ãäc ¸l©¶ ªö vøÎ hua¶ cC¶ kiÕ¬ ã∙y xuï¶ã BÊÎ, ÎlÐÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ dpi ãim Ϋy BÞ¶l kÐs cæ Ïp ªlÝcl ªlñ. ¸ï Ω¬ xö dô¶ã kÕ ls∙¶ ói¶l BÉ kÐs dpi Îlêi ãi«¶ ¶l{¶ã Ïp ªlÝcl ªlñ clê ¬∙i kla¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Îíi. rbc ¶Çy kla¶ã ÎlÉ ¶ps cg ÎlÉ clê Bîi ÎlT¬ B{îc ¶N«, ¶p¶ã ãim hua¶ Ϋy ÎLCi L« cls B¹s ¶l©¶ ¶S¬ hÊy, yT¶ ÎLÝ oH ¶S¬ B{îc ¬éÎ cCi óp¶ Ϋy Îlm¬ Îls, ÷ãäc ¸l©¶ ªö kla¶ã ¶ãê h¹i ¶S¬ µlni ¬éÎ cCi ã× cø¶ã LS¶ vp h¹¶l óuïÎ, ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, véi óua¶ã ¶ã«y Ϋy L«, B∙ ÎlÊy ¬éÎ huå¶ã oC¶ã vp¶ã clgi hge ¬SÎ, ¬éÎ cliÕc ¬gc vp¶ã B∙ óæ Îíi oï¶ã ¬òi Låi. Ïp ªlÝcl ªlñ Îʶ ca¶ã võ« ¶l«¶l võ« Bb¶ã, dè ÷ãäc ¸l©¶ ªö vâ ¶ãlÖ cg c«s Îíi B©u cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶Ð ÎLC¶l ¶æi. ªLs¶ã hbc ¶ãuy cʵ, ÷ãäc ¸l©¶ ªö clØ c߶ cg ¬éÎ cCcl hp ¶ãö« BÇu vÒ µlÝ« o«u BÉ ÎLC¶l, cCi ¬gc cñ« Ïp ªlÝcl ªlñ võ« h{íÎ qu« BÇu ¬òi, clØ ÎlÊy ¬èi Ϋ¶l lai h¹ hè¶ã, Îl× L« ¬gc cñ« ¶p¶ã cg ÎȬ Îluïc Béc. ÷ãäc ¸l©¶ ªö kla¶ã ¶ãê ca óÐ xi¶l Bѵ ¶l{ ÎlÕ ¬p L« Ϋy h¹i Cc Béc ¶l{ vËy, lsn¶ã oî BÕ¶ ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l. Y B«¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi ¶ãlÜ ¶ãîi, cCi ¬gc oSÎ óp¶ Ϋy ÎLCi cñ« Ïp ªlÝcl ªlñ h¹i Îʶ ca¶ã Îíi. ¸lØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ, os¶ã c©u B∙ Îʶ ca¶ã hua¶ BÕ¶ ¬iÕ¶ã Béc. ÷ãäc ¸l©¶ ªö Ϋy kla¶ã cg klÝ ãiíi, h¹i B«¶ã a¬ ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ÎLs¶ã h߶㠶T¶ óÞ ¶p¶ã Îʶ ca¶ã BÕ¶ cuï¶ã cn cl©¶ Ϋy Bp¶l µlni BÈy ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ L« klái h߶ã, ¶lny o«¶ã óT¶ ¬éÎ ó{íc BÉ ÎLC¶l, LbÎ ÎL{ê¶ã kiÕ¬ L«, kl« kln c{êi ¶gi: - ªlËÎ kla¶ã ¶ãê ca óÐ ¶py h¹i cg l«i ¬iÕ¶ã klC hîi l¹i BÊy, B{îc hS¬, clb¶ã Ϋ oH ÎCi BÊu ¶ps? Võ« Låi, ¶l©¶ hbc óÊÎ ¶ãê ¬íi hiT¶ ÎiÕµ Îʶ ca¶ã B{îc ÎT¶ B¹s ¶l©¶ ¬Êy ¬iÕ¶ã, Ïp ªlÝcl ªlñ cò¶ã Îù óiÕÎ oøc ¬×¶l ¶T¶ ca ÎL«¶l BÊu ÎlËÎ víi Bïi µl{m¶ã ÎÊÎ kla¶ã o«s BÞcl ¶æi ¶l{¶ã Î׶l ÎlÕ óSÎ óuéc, ¶p¶ã Bp¶l µlni hiÒu hܶl ¬éÎ µle¶, hiÒ¶ c{êi ¶gi: - ¤¶ã kla¶ã B{îc BC¶l ÎlËÎ ¶lÐ? ¸lb¶ã Ϋ clØ Bè« ãiì¶ clmi Îlai. rbc ¶Çy, ÷ãäc ¸l©¶ ªö oi¶l ¶ãli Låi, óiÕÎ ¶ã{êi cs¶ ãCi ¶Çy óÒ ¶ãspi xi¶l Bѵ ¶l{ ÎiT¶ ¶N, ¬p L« Ϋy Îl× Cc Béc va cè¶ã, ¶l{¶ã y Îù ÎlÞ vâ ca¶ã ÎliT¶ l¹ va BÞcl ¶T¶ kla¶ã csi Bïi µl{m¶ã vps B©u, hiÒ¶ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -535- - ÷l{¶ã ca Îlu« Îl× µlni Îles Ϋ Bi BÊy ¶lÐ? Ïp ªlÝcl ªlñ BCµ: - §{îc, l∙y csi ¬gc cñ« Îai B©y. ÷p¶ã ¬b« os¶ã c©u, Îʶ ca¶ã LÊÎ ¶l«¶l. ÷ãäc ¸l©¶ ªö kla¶ã dC¬ om ý, µlni dè¶ã ÎlÕ ãì ÎlÕ, l«i ¶ã{êi ÎL«¶l BÊu LÊÎ l¨¶ã lCi. ¼«i KiÕ¬ Ïß« véi cl¹y h¹i Bì ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ dËy. rbc BÇu ¬äi ¶ã{êi ÎlÊy Ïp ªlÝcl ªlñ BC¶l ¶ã∙ «¶l e¬ lä Plè¶ã, c߶ Î{ë¶ã hp l«i ÎliÕu ¶iT¶ cl{« B{îc Îi¶l xns ¶l{¶ã hbc ¶py ÎlÊy ¶p¶ã Bïi ¶lN¶ã ÎlÕ vâ quCi dÞ, os¶ã c©u cñ« ¶p¶ã y ¶l{ B¹s lsp¶ã klÝ vp ¬éÎ huå¶ã lSc klÝ ¶æ hùc BÞcl ÎL{ê¶ã kiÕ¬ cñ« ÷ãäc ¸l©¶ ªö. Ai ¶Êy BÒu ÎSc h{ìi kle¶ ÎlǬ, vp BÞ¶l ÎiÕ¶ hT¶ ÎLî ãibµ ¬éΠΫy, ¶l{¶ã ÎlÊy l«i ¶ã{êi ÎL«¶l BÊu kÞcl hiÖÎ vp hîi l¹i quC ¶T¶ kla¶ã «i dC¬ xa¶ã vps, v× Îù óiÕÎ Îpi ¶ãlÖ quC Îlʵ kЬ, cg vps BC¶l cò¶ã clØ clÕÎ s«¶ uæ¶ã d{íi ÎL{ê¶ã kiÕ¬ cñ« ÎT¶ B¹s ÎÆc ¬p Îlai. Ï«i ¶ã{êi cp¶ã BÊu cp¶ã ¶l«¶l, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cliÕc ¬gc vp¶ã cñ« Ïp ªlÝcl ªlñ B∙ óÞ ÷ãäc ¸l©¶ ªö clЬ ãÓy ¬éÎ ¬Èu, Ïp ªlÝcl ªlñ véi µlÈy Ϋy Cs ¬éÎ cCi, hiÒ¶ Bg cg ¬éÎ C¬ klÝ ó«y L«, “óïµ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, C¬ klÝ Bg óè¶ã ¶æ, ¬éÎ hp¶ klgi ¬pu lå¶ã Îá« L« ÎL{íc ¬ÆÎ ÷ãäc ¸l©¶ ªö, C¶l oC¶ã ¬ÆÎ ÎLêi cliÕu vps, ÎLa¶ã Îlùc Bѵ BH. ÷ãäc ¸l©¶ ªö véi ¶lny o«¶ã óT¶ ÎLC¶l, hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ ¬S¶ã: - ÷ã{mi hp ¶ã{êi cñ« ÷ãò §éc GiCs µlni kla¶ã? ª¹i o«s h¹i ÎLp ÎLé¶ vps B©y? ªl¹cl ªuʶ vp Plè¶ã ®ÊÎ ªlai Bø¶ã µlÝ« cuïi ãig, ¶ãöi µlni lmi Béc cñ« C¬ klÝ, BÇu gc ¬T ¬«¶, ¶ã∙ h¨¶ L« BÊÎ óÊÎ Îضl hiÒ¶. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ÏiÖ¶ ãiê Ϋ B∙ cni Îp quy clC¶l, xi¶ ãi« ¶l˵ hp¬ ¬a¶ BÖ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ Låi. ÷ã{mi cò¶ã ¶T¶ cni Îp quy clC¶l Bi Îl× lîµ. ÷ãäc ¸l©¶ ªö v˶ dô¶ã os¶ã cl{ë¶ã Îlp¶l ãig, µlCÎ L« ÎiÕ¶ã vè vè, BC¶l Ϋ¶ hp¶ lmi Béc Bg, vp BC¶l ÎiÕµ hua¶ ¬éÎ cl{ë¶ã oøc ¬¹¶l ¶l{ Îlai om¶ ópi lni BÈy Îíi. ªlÊy Bïi µl{m¶ã kiÕ¬ µlCµ di Îi¶l diÖu, Ïp ªlÝcl ªlñ kla¶ã ¶ãê cl{ë¶ã µlCµ cñ« BÞcl c߶ hîi l¹i lm¶, véi LbÎ hua¶ Lsi Buai óß c¹µ L«, ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l cl{ë¶ã hùc cñ« BÞcl. ÷ãäc ¸l©¶ ªö óiÕÎ Lsi cñ« ¶p¶ã cg clÊÎ Béc LÊÎ ¬¹¶l, ¶ãlÜ ÎlǬ: “Vâ ca¶ã cñ« ¬×¶l Béc óé ÎliT¶ l¹, ¶«y h¹i BÉ cls ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ãCi ÎiÕµ ¬×¶l ¶liÒu liÖµ ÎlÕ ¶py, Îl× c߶ ã× oÜ diÖ¶ ¶N«? ®©y ãiê Ϋ kla¶ã cls ca ãì quC ó« liÖµ BÉ cls clb¶ã óiÕΠΫy Ϋ ¬íi B{îc.” ÷ãlÜ Bs¹¶, y ¶lS¬ kü ÎlÕ ca¶ã cñ« Ïp ªlÝcl ªlñ Låi ãim Ϋy ÎLCi L« ¶S¬ hua¶ BÇu Lsi. ÷lê cg ó«s 㫶ã Bes ÎLT¶ ¶ãg¶ Ϋy, y kla¶ã oî c©y Lsi cñ« Bïi Îlñ cg clÊÎ Béc ¶N«. Ïp ªlÝcl ªlñ lÕÎ oø ãi»¶ã ¬¹¶l ¬éÎ cCi, ÎlÊy ãi»¶ã kla¶ã cluyɶ ¬p ÎL{ê¶ã kiÕ¬ óT¶ Ϋy µlni cñ« BÞcl B∙ B©¬ Îíi, véi óua¶ã Lsi L«, c{êi ¶gi: - ªai clÞu Îlu« Låi, xi¶ óCi a¶ã hp¬ o{ µlô vËy! ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã quú xuï¶ã vCi hiÒ¶. ÷ãäc ¸l©¶ ªö cn c{êi, vøÎ c©y Lsi Buai óß c¹µ xuï¶ã BÊÎ, BéÎ ¶liT¶ ÎlÊy ÎL{íc ¬ÆÎ cg C¶l oC¶ã x«¶l h˵ hße, óiÕÎ cg où ¶ãuy Ϋi BÕ¶ ¶mi, véi µlÈy Ϋy Cs ¬éÎ cCi, ¶lny ¶ã«y hT¶ ÎLT¶ c«s, ÎlÊy ¬éÎ hs¹Î Bi¶l ¶lá ó«y qu« d{íi cl©¶, Låi Lmi cn xuï¶ã óôi h«u. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -536- ªl× L« kli Ïp ªlÝcl ªlñ quú xuï¶ã vCi óʬ ¶ãǬ cCi ¬Cy C¬ klÝ Ïp¬ x« o¹ n¶l, hǶ ¶Çy xuÊÎ kú óÊÎ ý, yT¶ ÎLÝ ÎlÕ ¶ps cò¶ã óS¶ ÎLb¶ã kt BÞcl vpi cCi Bi¶l hp ÝÎ. ÷l{¶ã ¶p¶ã B©u cg ¶ãê ÷ãäc ¸l©¶ ªö h¹i cg vâ ca¶ã c«s oiTu BÕ¶ ÎlÕ, clØ c߶ cCcl ¬éÎ oîi Îgc hp óÞ ÎLb¶ã ¬Êy clôc Bi¶l ¶ã«y, ¬p y h¹i ÎLC¶l klái B{îc. Y ë ÎLT¶ kla¶ã xp xuï¶ã, Îù« ¶l{ cs¶ diÒu l©u ¶lS¬ Ïp ªlÝcl ªlñ ¬p B©¬ óæ xuï¶ã. §ø¶ã c¹¶l Bg qu«¶ oCÎ, A ¸lݶ ãiê µlbÎ ¶ps cò¶ã hs hS¶ã cls Ïp ªlÝcl ªlñ, ¶l{¶ã klæ ¬éÎ ¶æi, Ϋy ¶p¶ã c߶ óÞ Îl{m¶ã cl{« klái ¶T¶ kla¶ã ÎlÉ L« Ϋy ÎLî ãibµ B{îc. rbc ¶Çy ÎlÕ BC¶l cñ« ÷ãäc ¸l©¶ ªö quC Béc Cc, ¬p Ïp ªlÝcl ªlñ B«¶ã oî l∙i BÕ¶ ¬ÊÎ lå¶ vÝ«, ¶p¶ã hiÒ¶ µlg¶ã hua¶ l«i cCi Îl«¶l ÎLbc ÎiTu vps ¶ã{êi ÷ãäc ¸l©¶ ªö, Bå¶ã Îlêi h« hT¶: - ªiÕµ hÊy! ÷p¶ã ¶Ð¬ hua¶ Îl«¶l Ki¬ ¾p KiÕ¬ cls Ïp ªlÝcl ªlñ, ÷ãäc ¸l©¶ ªö dè¶ã Ϋy Cs µlÈy ¬éÎ cCi, cn l«i cliÕc µli ÎiTu ó»¶ã ÎLe x«¶l BÒu óS¶ ÎLë h¹i. Ïp ªlÝcl ªlñ ÎLC¶l cl{ë¶ã cñ« BÞcl, ÎiÕµ hÊy Îl«¶l kiÕ¬, ã¹Î l«i cliÕc µli ÎiTu, Îʶ ca¶ã kt BÞcl, ¬éÎ lmi hiT¶ ÎiÕµ Îles Bg, l«i ¶ã{êi h¹i ãi«s cliÕ¶. rbc ¶Çy, ¶p¶ã B∙ cg ÎlT¬ óns kiÕ¬ clЬ oSÎ clÆÎ BC ¶l{ clmi. ªlÕ hp, Ϋy µlni cǬ kiÕ¬, Ϋy ÎLCi cg ÎliÕÎ c©u, vÒ µl{m¶ã diÖ¶ klÝ ãiíi, ¶p¶ã B∙ B{îc hîi ÎlÕ lm¶ kt BÞcl. ªlÊy BÊu ¬∙i vÓ¶ kla¶ã l¹ ¶æi Bïi µl{m¶ã, ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶g¶ã h߶㠶g¶ã LuéÎ va cè¶ã, BéÎ ¶liT¶ qupy Ϋy ÎLCi LbÎ c©y µlÊÎ ÎLǶ L« ÎLî cliÕ¶. ÷l{ vËy klÝ ãiíi cñ« y cg ¶lu cg c{m¶ã, dò¶ã ¬∙¶l va cè¶ã. Ïp ªlÝcl ªlñ x{« ¶«y kla¶ã ÎliÖ¶ dè¶ã kiÕ¬, Ϋy ÎLCi ÎliÕÎ c©u c߶ ¬iÔ¶ c{ì¶ã clï¶ã Bì ¶æi, Ϋy µlni Ki¬ ¾p KiÕ¬ Îl× dǶ dǶ óÞ Bïi µl{m¶ã klSc clÕ. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy ¶p¶ã h©¬ ¶ãuy, kla¶ã «i óns «i, BÒu xa¶ã h¹i ÎLî cliÕ¶. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy µlÊÎ ÎLǶ quÊÎ BÕ¶ “vè” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, v«i cñ« r{u ®éi ¾i¶l óÞ BC¶l ÎLb¶ã, B«u óuïÎ Î˶ x{m¶ã cïÎ. ªuy ÎLs¶ã µlÊÎ ÎLǶ cg cn oîi Îlе, ¶Õu µlni Ϋy vâ ¶ãlÖ kЬ lm¶, B∙ óÞ cCi BC¶l Êy quÊÎ ¶ã∙ Låi. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi víi ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ L»¶ã: - ¸a ¬«u Bi ¬êi o{ µlô, o{ ¬Óu, o{ óC, o{ Îlbc Ϋ B©y Bïi µlg ÎT¶ B¹s ÎÆc ¶py. ¸lp¶ã ÎlÊy vâ ca¶ã cñ« ÷ãäc ¸l©¶ ªö c«s c{ê¶ã, ó׶l o«¶l ÝÎ ÎlÊy «i Îpi ãiái ¶l{ vËy, cg hH µlni lîµ oøc ¬Êy Ϋy c«s Îlñ ¬íi kÒ¬ clÕ ¶æi y. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ v©¶ã hêi, qu«y ¬×¶l BÞ¶l Bi, óç¶ã cn ¬õ¶ã kTu LbÎ hT¶: - §¹s ÎL{ë¶ã, ¬«u h¹i B©y, ¬«u h¹i B©y! ¼äi ¶ã{êi B«¶ã cl¨¬ clb v©y BC¶l, kla¶ã dC¬ qu«y BÇu ¶l׶ h¹i, clØ ¶ãle ÎlÊy ¬éÎ ãiä¶ã ãip h∙s cÊÎ hT¶: - Giái hS¬, Î{ë¶ã hp «i, kla¶ã ¶ãê h¹i hp clb! ÷ãäc ¸l©¶ ªö BC¶l hiT¶ ¬Êy ¬iÕ¶ã ÎlËÎ ¬¹¶l BÈy hèi ¬äi ¶ã{êi, Låi ¶lny L« ¶ãspi v߶ã v©y, h¹¶l hè¶ã BCµ: - ¾{ luy¶l ¬¹¶l ãiái BÊy clø? ¼äi ¶ã{êi qu«y h¹i ¶l׶ ÎlÊy ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ Ϋy cǬ óp¶ cê, Ϋy a¶ã l«i läµ qu©¶ cê, Bø¶ã ë µlÝ« o«u. ¼äi ¶ã{êi vï¶ óiÕÎ B¹s ¶l©¶ hp ó¹¶ Îl©¶ cñ« Îæ o{, vâ ca¶ã ãiái ¶ã«¶ã víi Îæ o{, ¶Õu a¶ã Ϋ clÞu L« Ϋy, Îl× Bïi µl{m¶ã dè hîi l¹i BÕ¶ B©u cò¶ã µlni LbÎ hui ¶ã«y. ÷l{¶ã h¹i ¶ãle ÎlÊy ÷ãäc ¸l©¶ ªö ãäi a¶ã Ϋ hp o{ luy¶l, «i ¶Êy BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -537- ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ¸lb Îíi B©y cg viÖc ã× ÎlÕ? ÷ãäc ¸l©¶ ªö c{êi BCµ: - A¶l Îíi B©y BC¶l cê, c߶ Îai Bi óSÎ ¬éÎ ¶ã{êi. Võ« ¶gi, y clØ vÒ µlÝ« Ïå¶ã ÷{m¶ã Îö Låi h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Vp c߶ Îl©u ¶l˶ ÎlT¬ ó« Bå BÖ ¶N«. ¼éc ª«¶ã c«u ¬py ¶gi: - Kla¶ã ¶ãê ¬Êy clôc ¶¨¬ qu«, clb vÓ¶ kla¶ã Îl«y Bæi ÎC¶l ÎÝ ¶ps. ¼«u ¬«u Bi xuï¶ã ¶bi ¶ã«y! Víi ãiä¶ã ¬òi, ÷ãäc ¸l©¶ ªö “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ÷¨¬ x{«, o{ µlô cò¶ã kla¶ã qun¶ Îlbc ¶æi Îai clM¶ã hH ó©y ãiê Îai h¹i µlni µliÒ¶ Îíi «¶l d¹y óns l«y o«s? ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ¸lb Îlö ¶ãlÜ xe¬, ¬Êy clôc ¶¨¬ ¶«y, clb B∙ hp¬ ó«s ¶liTu viÖc ¬«i ¬éÎ h{m¶ã Ω¬ Låi? ¸g ¶liÒu hǶ, Ϋ BÞ¶l Bi ª©y ª¹¶ã kiÕ¬ clb... ÷ãäc ¸l©¶ ªö c{êi ¶gi: - ªlÕ p? ¸lb¶ã Ϋ, l«i «¶l e¬, B∙ h©u kla¶ã ãƵ ¶l«u Låi ¶lØ? ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ÷ãpy la¬ ¶«y, Ϋ kluyT¶ clb ¬éÎ hǶ clgÎ, ¶Õu clb kla¶ã clÞu lïi cni Îl× Bõ¶ã cg ÎLCcl Ϋ hp kt óÊÎ ¶l©¶ BÊy ¶lÐ? ÷ãäc ¸l©¶ ªö c{êi ¶l¹Î ¶gi: - ª« ¬éÎ ¬×¶l ¬éÎ kiÕ¬ Îu¶ã lsp¶l klSµ ÎliT¶ l¹, Îõ x{« Îíi ¶«y kla¶ã ¬éÎ kt ¶ps dC¬ ¶gi ¶ö« c©u va hÔ víi Ϋ ¶l{ vËy. ¼éc ª«¶ã ¶gi: - PlCi Ïs« ¾m¶ cg Îlè l»¶ ã× víi clb B©u, ¬p clb ¶ì BC¶l BÖ Îö cñ« µlCi Bg óÞ Îl{m¶ã ¶l{ ÎlÕ ki«? Kli ¼ôc o{ luy¶l ÎLë vÒ Îl× óiÕÎ ¨¶ ¶gi hp¬ o«s B©y? - ªai ë ª©y ª¹¶ã óÊy h©u ¶«y, «i clM¶ã Lâ hp Îai víi «¶l B∙ Bs¹¶ Î׶l ÎuyÖÎ ¶ãlÜ« Låi. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l clØ cg l{ d«¶l Îlai, ¶ã{êi klCc oî y clí Îa, ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶Çy, B∙ cg 㫶 hT¶ Îíi ¶bi Ïs« ¾m¶ Îl× kla¶ã ÎT¶ klØ ãip óny l«y ÎC¬ cl©¶ Êy vps B©u cn. ªlë dpi L« ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ªL{íc o«u cò¶ã kla¶ã o«s ÎLC¶l klái ¬éÎ ÎL˶ BC¶l. ÷Õu óiÕÎ ÎlÕ ¶py Îl× Îõ ó« ¬{mi ¶¨¬ vÒ ÎL{íc Ϋ B∙ diÖÎ clb Låi, cg µlni ó«s h©u ¶«y ¶liÒu ¶ã{êi h{m¶ã ÎliÖ¶ klái óÞ clÕÎ s«¶ clÕÎ uæ¶ã óëi Ϋy clb kla¶ã? ÷ps clb ÎiÕ¶ hT¶ Bi! ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¬Ø¬ c{êi ¶gi: - A¶l ¬uï¶ BÊu vâ víi Îai µlni kla¶ã? ¸Ci ¶Çy hp cCi ã× cg óiÕÎ kla¶ã? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -538- Y óç¶ã ¬gc Îbi hÊy ¬éÎ Îl«¶l kiÕ¬ oSÎ LÊÎ ¶lá L«, Låi l«y Ϋy ¶©¶ã c«s hT¶ ÎLT¶ Bضl BÇu. ÷ãS¬ ¶l׶ Îl«¶l kiÕ¬ Bg låi h©u, ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ oSc ¬ÆÎ ÎCi ¬ÐÎ, ãiä¶ã Lu¶ Lu¶ ¶gi: - Giái hS¬, clb kla¶ã uæ¶ã ca¶ã oï¶ã ë ª©y ª¹¶ã óÊy ¶liTu ¶¨¬, qun ¶liT¶ B∙ kiÕ¬ B{îc Låi. ÷ãäc ¸l©¶ ªö quCÎ hí¶: - ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶! ª¹i o«s ¶ã{mi ÎLa¶ã ÎlÊy ÎliÕÎ kiÕ¬ cñ« o{ ¬a¶ h¹i kla¶ã clÞu quú h¹y. ¼éc ª«¶ã véi vp¶ã BÉ óp¶ cê vp léµ cê xuï¶ã, l{í¶ã vÒ µlÝ« ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¬p quú xuï¶ã vCi h¹y. ¼äi ¶ã{êi vÓ¶ yT¶ ÎLÝ cg ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ oH BC¶l ó¹i B{îc kt BÞcl, ¶ãê B©u a¶ã Ϋ h¹i µlni quú h¹y ÎL{íc ¬ÆÎ Bïi µl{m¶ã, ¶T¶ «i ¶Êy BÒu ki¶l l∙i vp ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã. ÷ãäc ¸l©¶ ªö ãim Ϋy ÎLCi hT¶, vè ¬éÎ ÎiÕ¶ã, BC¶l ÎlM¶ã xuï¶ã. ¼éc ª«¶ã kla¶ã clï¶ã Bì, kla¶ã ÎLï¶ ÎLC¶l, v˶ lmi oøc hT¶ ÎLT¶ h{¶ã BÉ clÞu Bù¶ã. ¸lØ ÎlÊy “óéµ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Cs LCcl În Îmi Îõ¶ã ¬n¶l ¬éÎ ó«y Îu¶ã hT¶. ¼éc ª«¶ã hns Bns ¬Êy cCi, y ¶ãuyT¶ ¶l{ vËy. ¾Ç¬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ h¹i, ÷ãäc ¸l©¶ ªö h¹i óåi ÎlT¬ ¬éÎ cl{ë¶ã ¶N«, BC¶l vps v«i ¼éc ª«¶ã. ¸l{ë¶ã ¶py kla¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã kTu ã× cn, vp Cs cè¶ã kla¶ã ÎlÊy LCcl. ÷ãê B©u k׶l cñ« cl{ë¶ã h¹i ¬¹¶l ¬éÎ cCcl kú h¹. ¸lÞu kla¶ã ¶æi, ¼éc ª«¶ã ¶ã∙ ãôc vÒ µlÝ« ÎL{íc, ¬iÖ¶ã Îlæ ¬Cu Î{mi, µlu¶ BÇy L« Bضl _????_ BÇu ¼éc ª«¶ã BC¶l xuï¶ã. ¼äi ¶ã{êi kTu ÎlǬ “¶ãuy Îs!”. DiÖÎ cl{ë¶ã cñ« y BC¶l xuï¶ã, ¼éc ª«¶ã ÎÊÎ µlni ÎC¶ã ¬¹¶ã, «i ¶Êy BÒu hÊy C¬ klÝ L«, ¶lS¬ cn vps cæ Ϋy cñ« ÷ãäc ¸l©¶ ªö h«s Îíi. ªù« ¶l{ cCi qu¹Î oSÎ, ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¬b« cl{ë¶ã ã¹Î ÎÊÎ cn C¬ klÝ cñ« ¬äi ¶ã{êi Lmi xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ, Låi h¹i ãim Ϋy hT¶ BC¶l. A ¸lݶ Bø¶ã ãǶ ¼éc ª«¶ã, ÎlÊy a¶ã Ϋ BÇu Îgc ó¹c µlm ¬p óÞ Cc B¹s lp liÕµ ¶l{ vËy, hiÒ¶ Bé¶ã h߶㠶ãlÜ« liÖµ, ¶lny véi Îíi µlÝ« ¼éc ª«¶ã Låi dè¶ã Îl©¶ l׶l ¶p¶ã hp¬ ¬éc Bì cle BÇu a¶ã Ϋ. ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶ãȶ ¶ã{êi L« cl{« kÞµ l¹ Îlñ óç¶ã BéÎ ¶liT¶ µlÝ« o«u h{¶ã cg ÎiÕ¶ã ls, ÎiÕµ Bg ¬éÎ a¶ã cô ¬ÆÎ Cs ¶ls oi¶l ó{íc Îíi. Ïp ªlÝcl ªlñ ÎlÊy ¶ã{êi Bg óç¶ã xuÊÎ liÖ¶ óT¶ c¹¶l A ¸lݶ ¬éÎ cCcl BéÎ ¶ãéÎ, Îl©¶ µlCµ kú h¹, ÎLT¶ ÎlÕ ãi«¶ ¶Çy liÕ¬ cg, h¹i Î{ë¶ã hǬ hp kt BÞcl B∙ cg ¶ã{êi BÕ¶ ãibµ oøc. ÷p¶ã oî A ¸lݶ óÞ l∙¬ l¹i, véi xa¶ã ¶ã«y h¹i, võ« ãim cl{ë¶ã BC¶l vps ¶ã{êi a¶ã ãip ¶ä, võ« quCÎ hí¶: - ¼«u ó{íc L« B»¶ã klCc! ¤¶ã cô hiÒ¶ ãim cC¶l Ϋy hT¶ ã¹Î, Ïp ªlÝcl ªlñ cn¬ ÎlÊy cg ¬éÎ oøc hùc LÊÎ ¬¹¶l BÈy ¶p¶ã ãiËÎ hèi kla¶ã ÎlÉ ã{î¶ã Bø¶ã vN¶ã B{îc, µlni hèi h¹i ¬Êy ó{íc Låi ¶ã∙ ¶ãåi µlÞcl xuï¶ã BÊÎ. ÷p¶ã xÊu læ quC, ¶l׶ ¬äi ¶ã{êi, ÎlÊy ¶ãspi ÷ãäc ¸l©¶ ªö vp ÎT¶ o{ Bå cñ« y L«, «i ¶Êy BÒu quú xuï¶ã vCi h¹y vp Bå¶ã Îl«¶l clps: - ¾{ Îæ. ªl× L« ®CÎ ªlñ ªiT¶ V{î¶ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l B∙ Îíi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -539- Ïp ªlÝcl ªlñ võ« ki¶l l∙i võ« xÊu læ, ÎLs¶ã óô¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ãuy Ϋi! ªlÕ ¶py Îl× ¬×¶l klg óÒ B{îc Îl©u ¶l˶ vps ¬a¶ µlCi Ïs« ¾m¶ Låi.” rbc Êy ¼éc ª«¶ã B∙ Bø¶ã dËy, Ϋy vÞ¶ vps A ¸lݶ, ¶æ hùc BiÒu lß« la lʵ ¶l{¶ã ¬iÖ¶ã vÓ¶ cø Îlæ luyÕÎ kla¶ã ¶ãíÎ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi víi ÷ãäc ¸l©¶ ªö L»¶ã: - VÞ ¶py hp ÷ãäc ¸l©¶ B¹s ÎL{ë¶ã clSc? ¾«s B¹s ÎL{ë¶ã Bïi xö víi o{ luy¶l h¹i ¶ì l¹ Béc Îlñ BÕ¶ ÎlÕ? ªlai B{îc, Îai clØ c߶ ¬Êy cCi x{m¶ã cïÎ ãip ¶Çy, cò¶ã vui h߶ã ÎiÕµ Bg¶ B¹s ÎL{ë¶ vpi liÖµ! ÷ãäc ¸l©¶ ªö c{êi ¶gi: - ª« hT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ cò¶ã v× ¬ôc BÝcl ¶py BÊy. Xe¬ Ϋ ÷ãäc DiÖ¶ Ïå ry lm¶ l«y ¶ã{êi h∙s klØ ãip lm¶? ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy o{ Îæi oSµ L« BÊu víi Cc B¹s, «i ¶Êy võ« ki¶l l∙i võ« cn ¬õ¶ã. Ïä cl{« ÎlÊy o{ Îæi BÊu víi «i ó«s ãiê, ó©y ãiê ¬íi B{îc ¬ôc kÝcl ÎlËÎ dÞµ ¬«y liÕ¬ cg. r{u ®éi ¾i¶l ¶ãlÜ, o{ Îæ Îuæi ãip oøc yÕu, vâ ca¶ã Îuy c«s c{ê¶ã BÕ¶ B©u ¶l{¶ã Îi¶l ÎlǶ oøc hùc ÎÊÎ kla¶ã ÎlÉ ó»¶ã B{îc ÎT¶ Cc B¹s B«¶ã hbc ÎLC¶ã ¶iT¶ ¶Çy. ¸lp¶ã véi cl¹y Bi ¬êi o{ µlô vp o{ ¬Óu L« ãibµ oøc. Võ« vps Îíi Îl¹cl ÎlÊÎ, clp¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã ÎL{íc ãi{ê¶ã, ¶{íc ¬SÎ BǬ l«i ¬C. ¸ß¶ o{ óC, o{ µlô, o{ ¬Óu, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni vp clp¶ã ¸©¬ BÒu ñ Lò u óuå¶. ¸lp¶ã hM¶ã hƶã Bi Îíi óT¶ ãi{ê¶ã, ÎLa¶ã ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l l«i ¬SÎ o©u lsS¬, oSc ¬ÆÎ xC¬ Be¶, lmi Îlë lå¶ã léc ¶l{ oSµ ÎSÎ Îlë BÕ¶ ¶mi. ®T¶ ¶ãspi, ¶ã{êi Cc B¹s quÊy ¶liÔu BÕ¶ ÎLêi hì BÊÎ hs¶ã ¬p ¬Êy ¶ã{êi ¶Çy ë ÎLs¶ã Îl¹cl ÎlÊÎ kla¶ã L« xe¬ xÐÎ clSc lM¶ hp v× ªl«¶l ªl«¶l oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi cl¨¶ã? r{u ®éi ¾i¶l klH ¶gi: - ¾{ µlô, ÎT¶ Cc B¹s hîi l¹i hS¬, o{ Îæi B∙ µlni L« Ϋy Bïi µlg. ªlõ« ¸lÝ låi ¶lá cg klæ BiTu hi¶l, ¶lê B{îc o{ µlôc ¶uai d¹y ¬íi cg ¶ãpy ¶«y, ÎlÊy r{u ®éi ¾i¶l ¶gi cg vt ¶ãliT¬ ÎLä¶ã, óiÕÎ Bïi µl{m¶ã hp ¬éÎ BÞcl Îlñ BC¶ã ¶ã¹i, ÎLs¶ã h߶ã hs hS¶ã cls o{ µlô, hiÒ¶ ½¬ ªl«¶l ªl«¶l hT¶ ¶gi víi Ïsp¶ã ¸l©¶ vp vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô L»¶ã: - ¸lb¶ã Ϋ cè¶ã Bi L« cn. ¼äi ¶ã{êi Lns ó{íc Îles L«. r{u ®éi ¾i¶l ÎlÊy Ϋy ªlõ« ¸lÝ óå¶ã ¬éÎ ¶ã{êi ¬p cl©¶ ó{íc Bi ¶l«¶l ¶lѶ lm¶ ¬×¶l, ÎLs¶ã h߶ã cn¬ µlôc va cè¶ã. ¼äi ¶ã{êi Bi Îíi µlÝ« o«u ¶bi ÎlÊy ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l Ϋy cǬ ÎL{ê¶ã kiÕ¬, ÷ãäc ¸l©¶ ªö Ϋy µlni cǬ kiÕ¬ Ϋy ÎLCi cǬ µlÊÎ ÎLǶ. Ï«i ¶ã{êi cbi clps ¶l«u, võ« BÞ¶l L« Ϋy ãi«s BÊu. ªlõ« ¸lÝ véi kTu ãäi: - ¾{ µlô, xi¶ cls BÖ Îö B{îc µlе Bïi µlg víi y. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l víi ÷ãäc ¸l©¶ ªö BÒu liÉu óiÕÎ ¶l«u hp vâ h©¬ BÖ ¶lÊÎ c«s Îlñ, cuéc ÎL«¶l Îpi ¶py, lÔ om xuÊÎ ¬éÎ ÎÝ hp d«¶l ÎiÕ¶ã cn ¬éÎ Bêi oH ÎiTu ¬¹¶ã ¶ã«y, vp ÎC¶l ¬«¶ã cò¶ã klg ¬p óns Îå¶ B{îc hp klCc, cls ¶T¶ cn l«i BÒu Î˵ ÎLu¶ã Îi¶l ÎlǶ vps ¶l«u, kla¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã kTu ãäi cñ« ªlõ« ¸lÝ. riÒ¶ B{« ªl«¶l ªl«¶l cls Ïp ªlÝcl ªlñ óå¶ã, ªlõ« ¸lÝ clØ ¶gi B{îc ¬éÎ c©u: - ¸lÞ hp¬ m¶ ÎLa¶ã ¶s¬ ca Ϋ. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -540- ¸lØ ÎlÊy ÷ãäc ¸l©¶ ªö µlÊÎ c©y ÎLǶ ¬éÎ cCi, BéÎ ¶liT¶ BC¶l vps v«i ÎLCi LCµ BC¶l, Îl× kla¶ã o«s ãì L« B{îc. ¸lp¶ã hp BÖ Îö ÎÊÎ µlni Bì BǶ lé o{ µlô hiÒ¶ ¶lb¶ cl©¶ ¶lny Îù« ¶l{ cs¶ cli¬ B¹i óp¶ã ó«y vè BÕ¶, xa¶ã ÎlM¶ã vps ¶ã{êi ÷ãäc ¸l©¶ ªö. ÷ãê B©u kla¶ã ¶lN¶ã clp¶ã BÞ¶l ¶l{ vËy, ¬p Ïsp¶ã ¸l©u hÓ¶ Quy ª©¶ ªlô cò¶ã ÎlÕ, ó« ¶ã{êi kls¶ã lѶ ¬p ¶T¶ ¶lny Îʶ ca¶ã ÷ãäc ¸l©¶ ªö cè¶ã ¬éÎ hbc. ªl©u véi µlÊÎ ÎLǶ h¹i, hèi vÒ µlÝ« o«u l«i ó{íc, ÷ãäc ¸l©¶ ªö ãiN hua¶ ÎlÕ Îlñ, clØ ÎlÊy ÎiÕ¶ã ãig os¹Î ¬éÎ cCi, ¬éÎ ¶ã{êi ó«y qu« BÇu, y véi LôÎ cæ h¹i, ÎlÊy ÎLT¶ BÇu ¬CÎ h¹¶l. ¸Ci ¬ò B¹s oÜ cñ« y B∙ óÞ ªlõ« ¸lÝ l«i Ϋy cléµ ¬ÊÎ. ÷ãäc ¸l©¶ ªö cn ãi˶, ¬b« kiÕ¬ ¶lS¬ cC¶l Ϋy ÎLCi ªlõ« ¸lÝ clЬ hua¶ ¬éÎ ¶lCÎ. ¼iÕ¶ã vâ ¶py võ« Béc võ« liɬ. ªlõ« ¸lÝ ë ÎLT¶ kla¶ã, kla¶ã o«s ÎLC¶l kÞµ, véi LôΠΫy h¹i. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy “oÑΔ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cn ¬éÎ cCi Ϋy Cs óÞ Îl«¶l kiT¬ Bïi µl{m¶ã clЬ BøÎ hiÒ¶. ªuy Cs hp vËÎ ¬Ò¬ ¬¹i, ë ÎLT¶ kla¶ã, kla¶ã clÞu ¬éÎ oøc е ¶ps, ¬p óÞ óns kiÕ¬ clЬ BøÎ, ¶l{ vËy Bñ ÎlÊy Îl«¶l kiÕ¬ Bg oSc óж óiÕÎ ¶l{ê¶ã ¶ps? Vp ¶éi ca¶ã cñ« h∙s B¹s oÜ cò¶ã ki¶l ¶ã{êi. ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã Îíi BÊÎ, ó« o{ luy¶l BÖ BÒu Bø¶ã cn ¬éÎ h{îÎ ë ÎL{íc ¬ÆÎ o{ µlô. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy l«i óT¶ võ« ÎL«s Bæi ¬éÎ ¬iÕ¶ã, v× quC ¶l«¶l clg¶ã quC, cl{« kÞµ clb ¬ôc Îíi. rbc ¶Óy ¶ãlÜ h¹i cn¶l võ« qu«, «i ¶Êy BÒu ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l. ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶Õu clØ lmi ÎLC¶l clˬ ¬éÎ ÎÝ hp óÞ ¶ã«y cl{ë¶ã hùc cñ« ªlõ« ¸lÝ ãiC¶ã vì oä. ¸ß¶ ªlõ« ¸lÝ ¶Õu LôΠΫy kЬ ¶l«¶l ¬éÎ hy cò¶ã óÞ Bïi µl{m¶ã clÆÎ BøÎ cC¶l Ϋy Låi. ¸lu¶ã qu«¶l BÊy, ¶ã{êi ¶ps cò¶ã vâ ¶ãlÖ klC c«s, BÞ¶l ÎlǶ xs¶ã, kla¶ã lѶ ¬p ¶T¶, «i cò¶ã BÒu kTu hT¶ ¬éÎ Îiն㠓ãiái!” ÷ãäc ¸l©¶ ªö cËy cg o{ µlô ÎLuyÒ¶ cls ÎuyÖÎ ¶ãlÖ, Îù kTu hp ÎliT¶ l¹ va BÞcl. ªuy y óiÕÎ s«i d«¶l cñ« ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l B∙ h©u ¶l{¶ã cø ãiN vN¶ã ÎlÕ Îlñ, y hîi dô¶ã kÐs dpi Îlêi cuéc BÊu ÎL«¶l kliÕ¶ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l v× Îuæi ãip oøc yÕu clÞu Bù¶ã kla¶ã ¶æi, hp y cliÕ¬ ÎlÕ ÎlS¶ã ¶ã«y. ÷ãê B©u BéÎ ¶liT¶ cg c«s Îlñ ¶lny vps BC¶l ÎLé¬, y BÞ¶l ÎlǶ ¶l׶ kü, ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ hp ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ ÎL¹c Bé l«i ¬{mi Îuæi võ« ki¶l l∙i võ« Îøc ãi˶ ¬b« ÎL{ê¶ã kiÕ¬, quCÎ hí¶: - ª« l∙y clЬ clÕÎ cs¶ klØ ¶lá ¶py B∙, Låi oH ãiÕÎ cs¶ klØ ãip ¶Çy o«u. ªlõ« ¸lÝ Îl{« ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l L»¶ã: - Xi¶ µlе o{ µlôc cls BÖ Îö ÎL«¶l BÊu víi ÎT¶ B¹s oÜ ¶Çy ÎL{íc, ¶Õu BÖ Îö kla¶ã BÞcl ¶æi y Îl× ¬êi B¹i o{ luy¶l vp ¶lÞ o{ luy¶l vps BC¶l ÎiÕµ, ¶l{ vËy cg ¶T¶ kla¶ã? ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l BCµ: - ¸ò¶ã B{îc, ¶l{¶ã cs¶ clí kli¶l BÞcl, ¶ãle cl{«? Ïsp¶ã ¸l©¶ vp Quy ª©¶ ªlô óiÕÎ o{ BÖ ¶py Îpi ó« lm¶ ¬×¶l, ¶l{¶ã v× kliT¬ Îï¶ ¬« ¶gi ¶l{ vËy. ¼éÎ ÎliÕu ¶iT¶ cg ÎlÉ kla¶ã ÎL«¶l c{ê¶ã liÕu ÎlS¶ã ¶l{ ÎlÕ, ÎlËÎ hp liÕ¬ cg, ¶ãlÜ vËy l«i ¶ã{êi BÒu ¶gi: - ¾{ BÖ, Bõ¶ã cg kliT¬ Îï¶ ¶N«, cǶ ¶løÎ hp Bõ¶ã cg kiT¶ã ¶É ã× lÕÎ. ÷ãäc ¸l©¶ ªö kiTu ¶ã¹s ¶gi: - ÷ã{mi ¬uï¶ B¹s ã«i dè¶ã klÝ ãiíi l«y ó»¶ã Ϋy kla¶ã Îï¶ã ÎiÔ¶ ¶lp ¶ã{mi vÒ ª©y µl{m¶ã? Ïp ªlÝcl ªlñ B{« Ki¬ ¾p KiÕ¬ cls A ¸lݶ vp óns L»¶ã: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -541- - ¸a B{« Îl«¶l kiÕ¬ ¶Çy cls o{ µlô Îai. A ¸lݶ cǬ Îl«¶l kiÕ¬ Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ. §éÎ ¶liT¶ ÎLa¶ã ÎlÊy ¶p¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¶ãȶ ¶ã{êi L«. A ¸lݶ klH ãäi: - A¶l... «¶l... ¸a óç¶ã ¬Sc ¶ãlѶ kla¶ã o«s ÎlïÎ ¶T¶ hêi. ¸lê ªlõ« ¸lÝ cǬ hÊy Îl«¶l kiÕ¬ Låi, ¶p¶ã hui ¶ã«y L«. rbc Êy o{m¶ã ¬è võ« Ϋ¶, ¬ÆÎ ÎLêi B∙ ¬äc, cliÕu oC¶ã cn qun ¶bi, ¬äi ¶ã{êi Bø¶ã qu©y Îlp¶l v߶ã ÎL߶. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l hèi h¹i Bø¶ã ë óT¶ c¹¶l, xs« ógµ cls ¼éc ª«¶ã, Ïsp¶ã ¸l©¶ Ϋy cǬ óp¶ Îݶl, Quy ª©¶ ªlô cǬ cCi óõ« Biɬ luyÖÎ, BÒu Bø¶ã ÎLs¶ã v߶ã BÉ Cµ ÎL˶. ÷ãäc ¸l©¶ ªö c{êi ¶gi: - ÷Õu cCc ¶ã{êi ¬uï¶ vps BC¶l cn ¬éÎ hbc cò¶ã B{îc. KiÕ¬ cñ« Bïi µl{m¶ã Biɬ Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ. Y véi hÊy µlʶ ÎLǶ hT¶ Bì, Ϋy ÎLCi cǬ kiÕ¬ B©¬ hua¶, ¶l{¶ã óç¶ã ÎlÊy Bïi µl{m¶ã Îl©u kiÕ¬ h¹i, ¶lS¬ luyÖÎ ¬a¶ cñ« ¬×¶l Biɬ Îíi, ¶Õu ¬×¶l B©¬ kiÕ¬ Bg hp BÞcl Îlõ« l{ Biɬ ¬p B©¬ ÎlM¶ã vps ¶ã«y. Y kla¶ã ¶ãê ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ ¬ÆÎ ¬py Îl«¶l Îb ÎlÕ ki« ¬p xö dô¶ã ÎlÕ kiÕ¬ h∙s huyÖ¶ vp Béc Cc BÕ¶ ÎlÕ? Y ¶lny o«¶ã óT¶ BÉ ÎLC¶l. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ Bïi µl{m¶ã xö dô¶ã ¬iն㠶py võ« Îlñ võ« Îʶ ca¶ã, ¶Õu kiÕ¬ cñ« ¬×¶l B©¬ L« ¬éÎ Îl{íc hp kt BÞcl Îʶ ca¶ã vps óT¶ µlÝ« µlni ¶ã«y, clp¶ã hiÒ¶ ãim ¶ã«¶ã Îl«¶l kiÕ¬ vp óns vÖ hÊy Îl©¶ ¬×¶l ÎL{íc. ¸«s Îlñ BÊu kiÕ¬ klCc lM¶ víi ¶ã{êi Îl{ê¶ã, l«i ¶ã{êi óÊÎ cø di Bé¶ã ÎlÕ ¶ps, Bïi µl{m¶ã B∙ óiÕÎ ¶ã«y dô¶ã ý L« o«s Låi. ÷lN¶ã ¶ã{êi Bø¶ã xe¬, cg ¬Êy ¶ã{êi Îpi ¶ãlÖ c߶ ¶s¶ ¶íÎ clØ ÎlÊy l«i ¶ã{êi ¶l׶ ¶l«u, Îl©¶ µlCµ vp cl©¶ ó{íc LÊÎ clˬ cl¹µ vp ¶ã©y ¶ãa, l׶l ¶l{ kla¶ã cg vt ã× hp klȶ ÎL{m¶ã cn. ÷ãê B©u, où ÎlS¶ã ó¹i cñ« lä clØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ hp quyÕÎ BÞ¶l xs¶ã ¶ã«y, où oï¶ã clÕÎ ¶l{ céÎ ÎLT¶ oîi Îgc, où ÎlËÎ ¶ãuy liɬ ãʵ óéi hǶ BC¶l clЬ hu¶ã Îu¶ã. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ l˶ ÷ãäc ¸l©¶ ªö võ« Låi hp¬ a ¶lôc ¬×¶l, lê¶ ãi˶ va cè¶ã. ÷p¶ã ¬uï¶ ãim ÎliÕÎ c©u B©¬ ÎLé¬ vps µlÝ« o«u h{¶ã kt Îlè. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ÎlÊy ¶p¶ã B∙ ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, oî l∙i quC, véi ãim Ϋy kÐs h¹i vp klH ¶gi: - ¸a hp¬ ã× ÎlÕ? ¼uï¶ clÕÎ l«y o«s? ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ BCµ: - A¶l BÉ ¬Æc e¬, e¬ quyÕÎ BÞ¶l ÎlÝ ¬¹¶ã víi ÎT¶ ÎÆc B¹s ¶Çy Låi. ¼«i KiÕ¬ Ïß« h¹i ¶gi: - ªT¶ ÎÆc B¹s Êy B∙ óiÕÎ ÎiÉu ou Îlbc LÊÎ hîi l¹i, ó©y ãiê y B«¶ã dè¶ã kiÕ¬ µlCµ Îïi Îl{î¶ã Îlƶã BÉ óns lé Îsp¶ Îl©¶ y. ÷Õu ca xa¶ã hT¶ hbc ¶py clØ ¬ÊÎ ¬¹¶ã ¬p Îlai. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ cï ãS¶ã kÐs Ϋy L«, kTu h«: - E¬ kla¶ã óiÕÎ, BÉ e¬ hT¶ ãibµ Ϋy o{ Îlbc. ªL{íc ki« ¶p¶ã Îlè ãlÐÎ ªlõ« ¸lÝ lÕÎ oøc, kla¶ã ó«s ãiê clÞu Îa¶ clp¶ã hp o{ Îlbc cn. rbc ¶Çy, ¶p¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ L« Ϋy Bïi BÞcl víi Cc B¹s, ÎLs¶ã h߶ã quT¶ lÕÎ sC¶ l˶ cò. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -542- - §{îc, ca ¶Ð¬ ¬éÎ cCi C¬ klÝ Îlö xe¬! ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ hÊy ki¬ ÎiTu L«, v˶ oøc ¶l»¬ h{¶ã ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶Ð¬ Îíi. ÷ãäc ¸l©¶ ªö B«¶ã cl¨¬ clb ¶l׶ vps ¬òi kiÕ¬ cñ« Ïp ªlÝcl ªlñ l׶l ¶l{ kla¶ã óiÕÎ ã× ki¬ ÎiTu µli Îíi, ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ B«¶ã ¬õ¶ã ÎlǬ oSµ oö« ¶Ð¬ ÎLb¶ã, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy “css¶ã” ¬éÎ cCi, ¼«i KiÕ¬ Ïß« ÎlÊÎ Îl«¶l h« hí¶: - ÷ãuy Ϋi! Võ« h«, clp¶ã võ« kÐs ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ cè¶ã L˵ ¬×¶l xuï¶ã BÊÎ. ÷l{¶ã kla¶ã kÞµ v× ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¶l׶ hT¶ B∙ ÎlÊy µli ÎiTu cñ« ¬×¶l óS¶ ÎLë h¹i, ¶l»¬ ¶ã«y ãiN« ¶ãùc µli Îíi. ®iÕÎ kla¶ã o«s ÎLC¶l klái, ¶p¶ã clØ c߶ cCcl Bîi clÕÎ. ®ç¶ã ÎlsC¶ã ¬éÎ cCi, ¬éÎ óp¶ Ϋy ¶ãäc ãim L« óSÎ hua¶ ¬iÕ¶ã vni Bá óuéc o«u µli ÎiTu. ¼«i KiÕ¬ Ïß« vp ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ÎLï¶ã ¶ãùc B˵ ¬¹¶l, ¶l׶ xe¬ «i hp ¶ã{êi B∙ L« Ϋy cøu ¬×¶l, ÎlÊy ¶ã{êi Bg hp Ïp ªlÝcl ªlñ, ÎLs¶ã h߶ã l«i ¶ã{êi võ« cC¬ m¶ võ« xÊu læ, clØ cg ãËÎ BÇu ¬éÎ cCi BÉ Îá ý ι m¶ cøu ¬¹¶ã. rbc Êy, ªlõ« ¸lÝ vp ÷ãäc ¸l©¶ ªö kiÕ¬ µlCµ óç¶ã óiÕ¶ Bæi lM¶, l«i ¶ã{êi BÒu Îʶ ca¶ã ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã, dè¶ã Îsp¶ hùc ¬p Bïi µlg víi ¶l«u. ÷ãäc ¸l©¶ ªö hp o{ BÖ cñ« ¼éc ª«¶ã, vÒ kli¶l ca¶ã LÊÎ Îpi ¶ãlÖ Béc BCs, BéÎ ¶liT¶ y ãië “®Ccl óiÕ¶ quû n¶l” L«, cl¹y qu«¶l ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ BÉ hp¬ ªlõ« ¸lÝ ls« ¬SÎ hp Îʶ ca¶ã vps clç liɬ ¶ã«y ¶l{¶ã y cg ¶ãê B©u ªlõ« ¸lÝ cò¶ã Îl¹s “®Ccl óiÕ¶ quû n¶l”. ¸ls ¶T¶ Îl« lå y l{ l{ ÎlËÎ ÎlËÎ, ÎliT¶ óiÕ¶ v¹¶ lg«, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ cl¨¬ clb ¶l{ Îl{ê¶ã kla¶ã óÞ kli¶l ca¶ã cñ« Bïi µl{m¶ã hp¬ luyÒ¶ lsÆc Îý ¶ps. §Êu Îíi h{¶ã clõ¶ã, ÷ãäc ¸l©¶ ªö ÎLs¶ã h߶㠶ãli ¶ãê, ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lM¶ã hH y cò¶ã Îi¶l Îla¶ã ¬a¶ kli¶l ca¶ã ¶py cl¨¶ã?” Y óç¶ã ¶lny L« ¶ãspi, hÊy ªliÕÎ KiÕ¬ L«, ãim hT¶, Låi quCÎ hí¶: - ÷ã{mi B∙ hp BÖ Îö cñ« ªliÕÎ KiÕ¬ ¬a¶ Îl× ÎlÊy ªliÕÎ KiÕ¬ ¶Çy µlni quú xuï¶ã h¹y Îøc Îl×! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªliÕÎ KiÕ¬ ¬a¶ cCi ã×? X{« ¶«y Ϋ kla¶ã ¶ãle ÎlÊy «i ¶gi Îíi cn. ÷ãäc ¸l©¶ ªö quCÎ hí¶: - ÷ã{mi kla¶ã µlni hp BÖ Îö cñ« ¼éc ª«¶ã, ιi o«s ¶ã{mi h¹i óiÕÎ kli¶l ca¶ã “®Ccl óiÕ¶ quû n¶l”? ¼p B∙ hp BÖ Îö cñ« y ιi o«s h¹i kla¶ã óiÕÎ hp ¶ã{êi cñ« ªliÕÎ KiÕ¬ ¬a¶? ®©y ãiê kiÕ¬ ë ÎLs¶ã Ϋy Ϋ, ¬«u quú xuï¶ã ¶ãle Ϋ c{ xö. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ª« kla¶ã óiÕÎ Bå¶ã kiÕ¬ ÎliÕÎ kiÕ¬ ã× cn! ÷ãäc ¸l©¶ ªö qu«y BÇu lái ¼éc ª«¶ã L»¶ã: - ®Ccl óiÕ¶ quû n¶l cñ« y cg µlni «¶l d¹y cls BÊy kla¶ã? ¼éc ª«¶ã hSc BÇu. ®iÕÎ o{ luy¶l x{« ¶«y kla¶ã ¶gi dïi ó«s ãiê, ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ h¹i ¶lny BC¶l ÎiÕµ... Võ« BC¶l ªlõ« ¸lÝ võ« ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ¶lN¶ã hêi cñ« B¹s oÜ võ« ¶gi, óç¶ã ¶ãlÜ: “ªlns ¶ps, ÎL{íc kli ¼éc ª«¶ã B¹s ÎL{ë¶ã d¹y Îíi ®Ccl óiÕ¶ quû n¶l, clØ ¶l˶ hp Îlu« cê µlni d¹y Ϋ Îlai clí a¶ã Ϋ kla¶ã clÞu ¶l˶ Ϋ hp o{ µlô hp ÎlÕ BÊy? Vp c߶ d¹y ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2