intTypePromotion=1

Bích huyết kiếm - tập 24

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
91
lượt xem
20
download

Bích huyết kiếm - tập 24

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 24', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 24

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -523- Håi thø hai m­¬i t­ §Êt t©y thôc quÇn hïng héi häp bÓ nam h¶i ch­ kiÖt Èn th©n ª a¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¶ãȶ ¶ã{êi ¶ãõ¶ã Ϋy h¹i, ¶ã{êi ¶äi ¶lny o«¶ã óT¶ ÎLC¶l vp cS¬ BÇu cl¹y ÎlM¶ã xuï¶ã d{íi ¶bi. ¼«i KiÕ¬ Ïß« c{êi ¶gi: - ¾{ ¬uéi Îl« Îlø cls y BÉ o{ Îæ ó«¶ kle¶ ca ¬éÎ µle¶. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¬Ø¬ c{êi. ÷ãê B©u, ÎT¶ ¶ä cl¹y ¬éÎ klsn¶ã klC x«, óç¶ã ¶ãõ¶ã cl©¶ qu«y ÎLë h¹i clöi: - ¸s¶ ãiÆc cCi, Bå klï¶ ¶¹¶! ªlÊy y kla¶ã óiÕÎ BiÒu ã× cn, ¼«i KiÕ¬ Ïß« hÓ¶ ªl¹cl ªuʶ cò¶ã µlni ¶æi ãi˶. Plè¶ã ®ÊÎ ªlai quCÎ hí¶: - ¼i hp cCi Îlø ã× ¬p dC¬ Îíi Ïs« ¾m¶ B©y quÊy ¶liÔu ¶l{ vËy? ÷gi Bs¹¶, clp¶ã cǬ c©y ÎliÕÎ ÎiT¶ xa¶ã xuï¶ã ¶bi. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ h¹i cp¶ã Îøc ãi˶ lm¶, hí¶ Îiն㠶gi: - Kla¶ã ãiÕÎ clÕÎ ÎT¶ ÎiÉu Îö ¶py, Ϋ ÎlÒ kla¶ã hp¬ ¶ã{êi? §p¶l BÉ cls o{ Îæ clÆÎ ÎlT¬ ¬éÎ ¶ãg¶ Ϋy ¶N« cò¶ã c«¬ Ω¬. ÷p¶ã ¬b« ¬gc Buæi Îles ÎT¶ ¶ä. X{« ¶«y vÓ¶ Î˶ Ω¬ óns vÖ o{ ¬uéi, ¼«i KiÕ¬ Ïß« oî ¶p¶ã ãiÕÎ ¶ã{êi h¹i óÞ kliɶ ÎLCcl hǶ ¶N«, hiÒ¶ ¶ãlÜ: “ª« l∙y óSÎ oï¶ã ÎT¶ ¶py BC¶l ¬éÎ ÎL˶ ÎlËÎ B«u, BÉ o{ ¬uéÎ Bì Îøc Îïi, ¶l{ ÎlÕ Îl× lm¶.” ¸lp¶ã hiÒ¶ cl¹y B{ê¶ã ÎSÎ Bg¶ óSÎ ÎT¶ ¶ä. Kli¶l ca¶ã c«s oiTu lm¶ ¶ã{êi ¶ä, clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, ¼«i KiÕ¬ Ïß« B∙ v{îÎ qu« ÎT¶ ¶ä Låi, ÎlÊy cg ¶ã{êi cl˶ B{ê¶ã, ¶ã{êi ¶äi véi cl¹y o«¶ã B{ê¶ã lt¬ óT¶ ÎLCi. ªl¹cl ªuʶ vp «¶l e¬ lä Plè¶ã BÒu hÊy C¬ klÝ L«. Plè¶ã ®ÊÎ PlC ¶l»¬ µlÝ« o«u ÎT¶ ¶ä ¶Ð¬ ¬éÎ viT¶ µli lsp¶ã Îl¹cl. ÷ã{êi ¶ä cò¶ã klC h«¶l hÑ, ¶ãle ÎiÕ¶ã ãig Bé¶ã, véi ¶lny o«¶ã óT¶ ÎLCi BÉ ÎLC¶l ¶l{¶ã y ÎLC¶l kla¶ã ¶çi ¬òi ÎLô ÎiÔ¶, Bèi ÎLb¶ã C¬ klÝ, B«u clÞu kla¶ã ¶æi, ¶ã∙ ¶»¬ h¨¶ L« BÊÎ. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ÎiÕ¶ hT¶ BÞ¶l BÌ clÆÎ y óç¶ã ¶ãle óT¶ c¹¶l cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã, ÎiÕµ Îles ÎT¶ ¶ä ó«y hT¶ c«s. ¸lp¶ã ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l∙i véi cbi BÇu BÉ ÎLC¶l, ¶l˶ kü h¹i ¬íi l«y ÎT¶ ¶ä óÞ ¶ã{êi Ϋ dè¶ã ¬Êy clôc oîi ãi©y ÎLgi cls vp kÐs o«¶ã óT¶ ki«. rbc Êy ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ vp ¬äi ¶ã{êi võ« cl¹y Îíi BÒu ÎlÊÎ Îl«¶l kTu h«. ªl× L« ¶ã{êi L« Ϋy cøu ÎT¶ ¶ä h¹i hp ¬éÎ ÎliÕu ¶N LÊÎ Bѵ, ¬Æc y µlôc ÎLS¶ã, Îgc Îá« xuï¶ã l«i v«i, l«i cl©¶ kla¶ã Bi ãipy, cæ Ϋy vp cæ cl©¶ BÒu Bes v߶ã vp¶ã, ¨¶ ¬Æc LÊÎ kú h¹, kla¶ã L« ¼©¶ ¼{ê¶ã, ¬iÖ¶ã Îñ¬ Îج c{êi Bø¶ã yT¶ ¶l׶ ¬äi ¶ã{êi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -524- ª«y µlni cñ« ÎliÕu ¶N Bg ÎLS¶ã ¶l{ ¶ãäc ¶ãp, B«¶ã cǬ ¬éÎ óg ¬Êy clôc oîi ãi©y, ãi©y Bg kla¶ã µlni hp ãi©y Îm l«y ãi©y kH¬. ¾«u ¶p¶ã h¹i cg ¬éÎ ÎliÕu ¶N ÎLt lm¶, Îõ BÇu clÝ cl©¶ BÒu ó«s óäc ó»¶ã Cs klsCc ha¶ã Ïå ry ÎLS¶ã, clØ BÉ hé óé ¬ÆÎ Îlai. ªuy ¶l«¶ oSc Bѵ ¶l{ ¬ü ¶N ÎLs¶ã ÎL«¶l, ¶l{¶ã ÎLa¶ã vt LÊÎ ÎiÒu Îôy. Ï«i ÎliÕu ¶N Êy hp Ïp ªlÝcl ªlñ vp A ¸lݶ. ªl× L« o«u kli ªlõ« ¸lÝ Lêi klái ki¶l Ba clõ¶ã Bé ¬éÎ ¶ãpy, Ïå QuÕ ÷«¬ cò¶ã Îl¨¬ dß Îíi klCcl o¹¶ Uyɶ ®×¶l B∙ l«y lÕÎ cluyÖ¶ cñ« «¶l e¬ lä ¤¶, Ïp Ïå¶ã D{îc vp ªl«¶l ªl«¶l, hiÒ¶ ÎLë vÒ óp¶ víi ¬äi ¶ã{êi. Ïp ªlÝcl ªlñ óiÕÎ ¬Êy cs¶ vËÎ Bg¶ã ë ãgc Î{ê¶ã hp dÊu liÖu ÎLiÖu Î˵ ãiCs clb¶ã ÷ãò §éc GiCs, clØ oî ªl«¶l ªl«¶l ¶ãé Béc Îlñ cñ« ¬ô ¨¶ xi¶ hp ¬×¶l cg hçi víi o{ µlô, ¶p¶ã ¶ãlÜ ¶l{ vËy. ÷l{¶ã ¶p¶ã B∙ ¶l˶ hêi ÎLa¶ã ¶s¬ A ¸lݶ Låi, óá Bi o«s B{îc? ªLs¶ã hbc hs¹¶ hy ¶Çy ¶lì A ¸lݶ cg cluyÖ¶ ã× kla¶ã ¬«y xny L« Îl× o«s? ®p¶ Bi Îݶl h¹i, ¶p¶ã clØ cg ¬éÎ cC¶l h{ì¶ã Îsp¶ hp dSÎ A ¸lݶ Bi cè¶ã Îlai. ÷p¶ã hiÒ¶ Be¬ cluyÖ¶ Bg óp¶ víi A ¸lݶ, BT¬ la¬ Êy viÕÎ hC Îl{ BÉ h¹i, l«i ¶ã{êi hM¶ã hƶã ÎȬ vu« ¾è¶ã ¸lݶl BÉ cls A ¸lݶ ÎÕ hÔ qu« Låi ¬íi hT¶ B{ê¶ã. ªuy óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã, A ¸lݶ ¶lê cg Ïp ªlÝcl ªlñ hp ¶ã{êi ãipu ki¶l ¶ãliÖ¬ ÎLa¶ã ¶s¬ vp o¨¶ ogc cls, kla¶ã BÕ¶ ¶çi B«u klæ, vp vÕÎ Îl{m¶ã clØ cg klái dǶ clí kla¶ã ¶ãuy kÞcl ¶l{ ÎL{íc ¶N«. ¸ò¶ã v× vËy, Î׶l cn¬ cñ« l«i ¶ã{êi cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ¬ËÎ ÎliÕÎ ÎlT¬. rbc l«i ¶ã{êi hT¶ Îíi Ïs« ¾m¶ võ« ãƵ Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni Cc cliÕ¶ víi ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶. ¾«u ÎlÊy ªlS¶ã Ïni óÞ C¬ klÝ BC¶l ¶ã∙, Ïp ªlÝcl ªlñ véi hÊy ÷luyÔ¶ Ïå¶ã ¸l©¶ ¾Ccl (h{íi ¶lÖ¶ ó»¶ã oîi d©y vp¶ã) L« cøu . Kla¶ã óiÕÎ Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni B∙ Îles lÇu ªlõ« ¸lÝ Låi, ¼«i KiÕ¬ Ïß« vp ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ cp¶ã kla¶ã l«y Ïp ªlÝcl ªlñ víi A ¸lݶ hp «i, clØ BéÎ ¶liT¶ ÎlÊy l«i ¶p¶ã hT¶ ÎLT¶ Ïs« ¾m¶ quÊy ¶liÔu BÒu Îøc ãi˶ va cè¶ã. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ quCÎ lái: - ¸Cc ¶ã{êi hp Îlñ l¹ cñ« ¬a¶ µlCi ¶ps? ªÊÎ cn cg µlni hp Bå¶ã Bn¶ã cñ« µlCi ®¹Î Ïni kla¶ã? Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi BCµ: - ªØ ÎØ c«s ÎC¶l B¹i d«¶l hp cli? Kla¶ã óiÕÎ ó¹¶ ¶Çy cg BiÒu ã× ÎlÊÎ hÔ víi clÞ? ªiÉu ¬uéi xi¶ Bø¶ã ÎLu¶ã ãi«¶ ãin¶ã lß« cls Bai óT¶ ¶lÐ? ªlÊy ¶p¶ã ¨¶ ¬Æc quCi dÞ, ãiä¶ã ¶gi h¹i ᶠt¶, ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ hiÒ¶ Îlg« ¬¹ L»¶ã: - ¼i hp yTu quCi cñ« Îp ãiCs ¶ps? ¸g óiÕÎ ¶mi B©y hp B©u kla¶ã? Ïp ªlÝcl ªlñ clØ c{êi clí kla¶ã Îl̬ ÎLn hêi. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi: - Ïp ca ¶{m¶ã, cs¶ ãiÆc cCi ¶Çy Cc Béc hS¬. ®iÖÎ liÖu cñ« ¶g hp Pli ªliT¶ ¼« ÷N, ¶lp Îai víi ó« Bø« cs¶, c߶ óp ¬Ñ ¶ãspi óny ¬{mi Îuæi ¶N« cò¶ã óÞ ¶g ãiÕÎ clÕÎ cn. ÷gi xs¶ã, clp¶ã Îøc ãi˶ BÕ¶ l«i ¬SÎ ¶l{ ¶æ hö«. ªõ kli ë Ki¬ ri¶l clÞu ¬éÎ ópi läc LÊÎ o©u oSc cñ« ªlõ« ¸lÝ BÕ¶ ãiê, ¼«i KiÕ¬ Ïß« B∙ ¬ÊÎ ÎC¶l ¶ã¹s ¬¹¶, vn h¹i y óiÕÎ ¶ãpy la¬ ¶«y, o{ Îæ ÎlÕ ¶ps cò¶ã Îíi, kla¶ã ¬uï¶ ã©y où víi «i, véi hí¶ Îiն㠶gi: - ¸Cc ¶ã{mi ¬«u ¬«u xuï¶ã d{íi ¶bi Bi, Bõ¶ã cg ë B©y ¶gi hai Îlai ¶N«. Plè¶ã ®ÊÎ ªlai cò¶ã hT¶ Îiն㠶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -525- - ¸Cc ¶ã{êi cg ¶ãle o{ Îlbc Ϋ ¶gi ã× kla¶ã? ¼«u ¬«u Bi ¶ã«y xuï¶ã ¶bi. ÷gi xs¶ã, clp¶ã xa¶ã Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ A ¸lݶ hp¬ óé xu« Buæi. A ¸lݶ Ϋy cǬ ãËy Îl«¶l ÎLbc, hiÕc ¬SÎ ¶l׶ víi vt s«i ¶ãli cñ« ¬éÎ vÞ lsp¶ã Îéc, ®ÊÎ ªlai óç¶ã Îù d{¶ã Lè¶ã ¬×¶l ÎlÊÎ ki¶l. ÷l{¶ã ãi©y µlbÎ o«u, ®ÊÎ ªlai Îløc Îضl, ¶æi ãi˶ quCÎ lái: - ¸Cc ¶ã{êi ¬uï¶ clÕÎ µlni kla¶ã? ¸lp¶ã võ« ¶gi võ« ãim Ϋy BÞ¶l kÐs Cs A ¸lݶ, ¬uï¶ BÈy ¶p¶ã Bi L«. §{îc ªL׶l ªl«¶l ªLbc d¹y óns cls Îõ låi ¶lá, vâ ca¶ã B∙ B{îc cl©¶ ÎLuyÒ¶, A ¸lݶ clØ ¬b« Îl«¶l ÎLbc BC¶l ¬éÎ v¹cl vp ¬éÎ ¬gc. Plè¶ã ®ÊÎ ªlai B∙ Bø¶ã kla¶ã vN¶ã, ¶ã∙ h¨¶ L« BÊÎ. ¼«y vâ ca¶ã B∙ cg c¨¶ ón¶, h{¶ã võ« oCÎ BÊÎ, clp¶ã B∙ ¶lb¶ ¬éÎ cCi Bø¶ã dËy. ªuy vËy, clp¶ã cò¶ã µlni Îlu« ¶ã{êi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi. ªC¶l ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ó«s ãiê clM¶ã liÕu c{ê¶ liÕu ÎlS¶ã, clp¶ã xÊu læ quC, ãim Lsi oSÎ xa¶ã h¹i BC¶l. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ¸Cc vÞ hp ¶ã{êi cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ µlni kla¶ã? ¸lb¶ã Ϋ hp ¶ã{êi ¶lp cn BÊy ¬p! Plè¶ã ®ÊÎ ªlai quCÎ hí¶: - Ai hp ¶ã{êi ¶lp víi ¶N yTu Îi¶l ¶l{ ¬i? ¼«i KiÕ¬ Ïß« hp ¶ã{êi hÞcl duyÖÎ ãi«¶ã lå h©u ¶¨¬, kiÕ¶ Îløc ¶liÒu lm¶, ÎlÊy Ïp ªlÝcl ªlñ võ« Låi L« Ϋy cøu Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni, Îl©¶ Îlñ klCc ¶ã{êi, óiÕÎ ¶ã«y ¶p¶ã hp ¶ã{êi cg h«i hÞcl hiÒ¶ B{« ¬SÎ L« liÖu óns «¶l e¬ lä Plè¶ã l∙y yT¶, Låi hT¶ ÎiÕ¶ã lái: - ¸lM¶ã l«y Îa¶ o{ hp vÞ ¶ps? Ïp ªlÝcl ªlñ BCµ: - ¾{ µlô Îai lä ViT¶ ÎT¶ hp ªlõ« ¸lÝ, hp ¬a¶ l¹ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶. ¼«i KiÕ¬ Ïß« vp ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ B{« ¬SÎ ¶l׶ ¶l«u, óC¶ Îݶ óC¶ ¶ãli. ªl¹cl ªuʶ c{êi ¶gi: - ViT¶ o{ Îlbc c߶ hp Bø« óÐ cs¶ kla¶ã óiÕÎ B∙ läc liÉu ó« ÎlÕ vâ cñ« óæ¶ ¬a¶ cl{« ¬p dC¬ Îlu ¶l˶ Bå BÖ ¶l{ vËy? Ïp ªlÝcl ªlñ ¬Ø¬ c{êi lái: - ¸g ÎlËÎ kla¶ã? ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ B∙ óÞ ÎlÊÎ ó¹i ¶Æ¶ã ¶Ò ÎLs¶ã Ϋy ªlõ« ¸lÝ, o«u Bg óÞ o{ Îæi clÆÎ BøÎ ¬éÎ ¶ãg¶ Ϋy, ÎC¶l Bp¶ óp lѵ lßi, BÒu Bæ hçi vps BÇu ªlõ« ¸lÝ, lÔ ¶ãlÜ BÕ¶ ÎiÉu o{ Îlbc hp lǬ lùc Îøc Îïi. ÷l{¶ã kli ¶p¶ã ¶ãlÜ Îíi ón¶ h∙¶l cñ« ªlõ« ¸lÝ c«s c{ê¶ã lm¶, h¹i hp óÒ ÎLT¶ cñ« ¬×¶l, vp ¶ã{êi Ϋ c߶ cg m¶ cøu oï¶ã Bø« cs¶ yTu quý cñ« o{ µlôc ¬×¶l ¶N«, ¶T¶ ¶p¶ã clØ cg ©¶ l˶ ÎLs¶ã h߶ã clí kla¶ã dC¬ ÎlïÎ L« hêi ó«s ãiê. ®©y ãiê ¶p¶ã ¶ãle Ïp ªlÝcl ªlñ Îù ¶l˶ hp Bå BÖ cñ« ªlõ« ¸lÝ, hö« uÊÎ l˶ h¹i óïc hT¶ oè¶ã oôc, hiÒ¶ hí¶ Îiն㠶gi: - ÷Õu ¬i hp BÖ Îö cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ ιi o«s h¹i Bi Bai víi ÎT¶ cuå¶ã Bå ¶py? Ïp ªlÝcl ªlñ BCµ: - Y hp ¶ã{êi Îèy Î߶ã cñ« o{ µlô Îai. ªai kla¶ã ÎlÊy y cg cCi ã× hp va oØ cn. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -526- Xs¶ã qu«y o«¶ã µlÝ« ªlS¶ã Ïni, ¶p¶ã quCÎ: - ª¹i o«s «¶l h¹i ÎlÊÎ hÔ víi ca ¶{m¶ã ¶Çy? ¼Êy ¶ã{êi ë lËu om¶ c∙i hé¶, ÎiÕ¶ã v«¶ã L« µlÝ« ÎL{íc. Kla¶ã ó«s h©u, Plè¶ã ÷«¶ §Þcl, r{u ®éi ¾i¶l, víi cCc Bå BÖ klCc BÒu hǶ h{îc kÐs vÒ µlÝ« lËu om¶ xe¬. Plè¶ã ®ÊÎ PlC ¶gi: - ªl{« cl«, ¶ã{êi Bp¶ óp ¶Çy ¶l˶ hp BÖ Îö cñ« ÎT¶ ÎiÉu... p ÎiÉu o{ Îlbc lä ViT¶ BÊy ¹. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ®ä¶ lä B«¶ã c∙i v∙ ¶l«u cluyÖ¶ ã× ÎlÕ? Plè¶ã ®ÊÎ ªlai ÎL«¶l ¶gi ÎL{íc, ó̶ kÉ BÇu Buai c©u cluyÖ¶ võ« Låi cls cl« ¶ãle. ¸Cc BÖ Îö Bêi Îlø ó« cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ Îl× Plè¶ã ÷«¶ §Þcl hp ¶ã{êi hí¶ Îuæi lm¶ lÕÎ, vp vps läc ¬a¶ ¶py oí¬ ¶lÊÎ, h¹i ÎlT¬ ÎT¶ Îuæi hõ¶ã hÓy ÎLT¶ ãi«¶ã lå, B{m¶ã ¶liT¶ hp h∙¶l Îô cñ« cCc BÖ Îö Låi. ¸lp¶ã ¶ãle cs¶ Îlø kÉ xs¶ã, qu«y h¹i lái ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ L»¶ã: - ªa¶ o{ ¬uéi ιi o«s kÕÎ Îlè víi ÎT¶ ¶ä? ¼«i KiÕ¬ Ïß« ÎlÊy ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã kla¶ã ÎLn hêi B{îc, ó̶ hT¶ Îiն㠶gi ãibµ: - ªT¶ cuå¶ã Bå ¶Çy cg ¬éÎ ¶ã{êi «¶l kÕÎ ¶ãlÜ«, kla¶ã óiÕÎ Îù h{î¶ã, cø Bßi lái hÊy o{ ¬uéi, óÞ o{ ¬uéi ¬S¶ã cls ¬éÎ µle¶... Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni xe¶ hêi ¶gi: - ÷l˶ hêi l«y kla¶ã Îèy ë ¶p¶ã ÎlËÎ. ÷l{¶ã kla¶ã clÞu Îl× Îlai, ιi o«s ¶p¶ã h¹i cSÎ hua¶ l«i Ϋi cñ« ¶ãlÜ« luy¶l Îai... Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ÎLî¶ ¬SÎ ¶gi: - Ai lái ¶ã{mi ¶ps? ¼«i KiÕ¬ Ïß« h¹i ¶gi: - ÷ãê B©u ÎT¶ cuå¶ã Bå ¶Çy ¬êi LÊÎ ¶liÒu ¶ã{êi Îíi ãibµ oøc, ¶l©¶ hbc o{ ¬uéi Bi ¬éÎ ¬×¶l ¶lny ó«s v©y vp óSÎ Bi. ¼«y Îl«y o{ ¬Óu clb¶ã e¬ l«y Îi¶ Îíi cøu kÞµ. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ÎLî¶ ÎL߶ xse Bai ¬SÎ, quCÎ hí¶: - ÷ã{mi ÎCs 㫶 ÎlËÎ? ¸ß¶ ¬uï¶ ãi©y d{« ¬∙i c©u cluyÖ¶ ¶py µlni kla¶ã? Ïp ªlÝcl ªlñ BCµ: - ®SÎ cgc ¶ã{êi BÉ Ðµ óøc kÕÎ la¶ ¶l{ vËy «¶l e¬ y cg hçi ÎlËÎ. ÷l{¶ã ªa¶ o{ ÎØ B∙ ãiÕÎ clÕÎ ¶ãlÜ« luy¶l cñ« y, ¶l{ ÎlÕ cò¶ã ln d¹ Låi, ιi o«s clÞ Êy h¹i c߶ Îíi ¶lp y ãiÕÎ hua¶ óï¶ ¶ã{êi. Xi¶ clÞ cls l«y, Bø« cs¶ hT¶ ó« vp óp cô ¶ãspi óny ¬{mi cñ« y cg Îéi Î׶l ã× ¬p clÞ B«¶ã Ϋy ãiÕÎ clÕÎ ¶l{ vËy? Ai ¶Êy BÒu ca¶ã ¶l˶ ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ l¹ Îlñ quC Cc Béc. Plè¶ã ®ÊÎ PlC ¶gi: - ÷ãuyT¶ ¶l©¶ cò¶ã clØ Î¹i ¶ã{mi h˵ Ω¬ óÊÎ h{m¶ã ÎL{íc. ®©y ãiê ¶ã{êi ¶lp ¶ã{êi B∙ clÕÎ Låi, ¶ã{mi ¬uï¶ hp¬ ã× ¶N«? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -527- Ïp ªlÝcl ªlñ ¶gi: - Vʶ BÒ ¶Çy BÉ Îai vps Îlضl ãiCs o{ µlô Låi xe¬ a¶ã Ϋ BÞ¶l Bs¹Î L« o«s. r{u ®éi ¾i¶l ¶gi: - ÏiÖ¶ ãiê ViT¶ o{ Îlbc B«¶ã ó˶ Lé¶, clSc kla¶ã B{îc Lçi B©u. ¼«i KiÕ¬ Ïß« lái: - ¾{ µlô clb¶ã Ϋ B©u? r{u ®éi ¾i¶l BCµ: - ¾{ µlô, o{ ¶{m¶ã, vp o{ óC, o{ Îlbc B«¶ã ó˶ ¶ãlÜ cCcl cøu ¶ã{êi. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ¶gi: - ÷Õu vËy, l∙y ãi«¬ ÎT¶ ¶Çy h¹i ÎL{íc, clê hCÎ ¶N« Îlضl ÎlÞ o{ µlô vp l«i vÞ o{ Îlbc l∙y l«y. A¶l e¬ Plè¶ã ®ÊÎ PlC ¶ãle ¶gi hiÒ¶ xa¶ã hT¶ óSÎ ¶ã{êi. ªuy B∙ cni Ϋ quy clݶl Låi, Ïp ªlÝcl ªlñ vÓ¶ cl{« ãin¬ lÕÎ d∙ Îݶl, ÎlÊy ¬äi ¶ã{êi csi ¬×¶l kla¶ã L« ã×, x{« ¶«y Béc óC ¶lÊÎ µl{m¶ã, hp¬ que¶ ãiCs clñ, Îl× kli ¶ps ¶p¶ã h¹i clÞu ¶lÞ¶ B{îc? ÷p¶ã Îñ¬ Îج c{êi ¶gi: - ¼uï¶ ÎLgi ¶ã{êi µlni kla¶ã? §©y Îai cg ãi©y Îlõ¶ã. ÷p¶ã hÊy cCi h{íi ÷luyÔ¶ Ïå¶ã ¸l©u ¾Ccl L« B{« ÎlM¶ã Îíi. Plè¶ã ®ÊÎ ªlai h{ê¬ ¶p¶ã Låi ¶gi: - Ai Îl̬ hÊy ãi©y cñ« ¬i. §i ÎlM¶ã Îíi c¹¶l Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni, l«i «¶l e¬ võ« ãim Ϋy BÞ¶l Bé¶ã Îlñ, óç¶ã cg ÎiÕ¶ã c{êi kl× Låi cn l«i «¶l e¬ BÒu ÎlÊy cl©¶ óg clÆÎ, ¶ã{êi óÞ ¶p¶ã óå¶ã hT¶ ÎLT¶ kla¶ã, ¶l{ hp B»¶ã v©¶ ãiC vò ó«y ÎlM¶ã Bi. Ï«i «¶l e¬ lä lsn¶ã oî ¬ÊÎ lÕ¶ lå¶ vÝ«, óç¶ã ¶ãle óT¶ Ϋi cg ÎiÕ¶ã Bp¶ óp ¶gi: - ¼«u xö ¬iն㠓rý ÷ã{ µliT¶ Îl©¶” (cC clе ÎLë ¬×¶l) Bi. ¼iÕ¶ã vâ BÖ ¶lÊÎ ¶py, clSc cl« cËu B∙ d¹y Låi µlni kla¶ã? Plè¶ã ®ÊÎ PlC ¶ãle hêi, dè¶ã hua¶ ¬iÕ¶ã rý ÷ã{ µliT¶ Îl©¶, l«i cl©¶ Bø¶ã xuï¶ã BÊÎ Îøc Îl×, vt ¬ÆÎ ¶ãm ¶ãCc ãi©y hCÎ. ¸ß¶ Plè¶ã ®ÊÎ ªlai ÎLt ¶ã{êi ó{í¶ã óضl, kla¶ã clÞu ¶ãle hêi, BÞ¶l oö dô¶ã ¬iÕ¶ã vâ klCc, ¶lny ÎLC¶l o«¶ã óT¶ Bø¶ã hua¶, Îá L« ¬éÎ dC¶ã BiÖu LÊÎ Bѵ, ¶ãê B©u hbc xuï¶ã ¶l«¶l quC, cn cCi ¬a¶ã BÝÎ ¶ãåi µlÞcl xuï¶ã BÊÎ BÕ¶ “BÐΔ ¬éÎ cCi. ¸lp¶ã võ« B«u võ« xÊu læ, ¬ÆÎ Bá óõ¶ã hT¶ ¶l{ ãÊc clݶ. ªlÊy cs¶ ¬×¶l óÞ kli ÎlÞ, Plè¶ã ÷«¶ §Þcl cn ãi˶, quCÎ hí¶: - ¸s¶ yTu ¶N ¶py hbc BÇu ¬i ¶l˶ hp BÖ Îö cñ« óæ¶ ¬a¶, clb¶ã Ϋ c߶ óC¶ Îݶ óC¶ ¶ãli, ¶l{¶ã ó©y ãiê ¬i ãië vâ ca¶ã l¹ ÎiÖ¶ ki« L«, Bñ ÎlÊy ¬i kla¶ã µlni hp ¬a¶ µlCi cñ« óæ¶ ¬a¶. ¼i h¹i B©y. ¸lp¶ã Îøc ãi˶ BÕ¶ ¶çi kla¶ã kÞµ cëi Îõ¶ã cCi kluy Cs ¬éÎ, clØ kÐs ¬¹¶l ¬éÎ cCi BøÎ lÕÎ ¬Êy cCi kluy, Låi vøÎ hua¶ cCi Cs ¶ãspi L« ¬éÎ óT¶, óT¶ ÎLs¶ã hé cCi Cs ¶ãS¶ vni x«¶l, ÎlǶ ÎlCi LÊÎ s«i ÎLC¶ã, Îù« ¶l{ ¬éÎ cCi ÎlCµ oSÎ vËy. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -528- - VÞ o{ luy¶l ¶py ¬uï¶ BÊu Îlö vpi liÖµ víi ÎiÉu ¬uéi µlni kla¶ã? ªlÕ Îl× c߶ ã× ó»¶ã ¶N«, ¶l{¶ã clb¶ã Ϋ BC¶l cuéc cCi ã× ¶ps? Võ« Låi ÎlÊy ¶p¶ã L« Ϋy klC h«¶l hѶ, Plè¶ã ÷«¶ §Þcl Îù ÎlÞ B∙ B{îc cl©¶ ÎLuyÒ¶ cñ« o{ ¬a¶, s«i ÎLʶ ª©y r{m¶ã, ¶T¶ csi Îl{ê¶ã ¶ã{êi ÎliÕu ¶N ki«. ªuy vËy ÎC¶l LÊÎ ¶l©¶ Îõ, clp¶ã ÎlÊy Ïp ªlÝcl ªlñ cg vt e oî, Îøc klÝ ¶ãuai hiÒ¶, ÎLs¶ã h߶㠶Èy ¶ë ¶ã«y ÎliÖ¶ clÝ, dâ¶ã d¹c ¶gi: - ®ä¶ clb¶ã Îai B©y c߶ dÔ ¶gi cluyÖ¶, clê hCÎ ¶N« Quy ÷lÞ ¶{m¶ã L« B©y, óp Ϋ hp ¶ã{êi csi ¶ã{êi Cc ¶l{ kt Îlè, ÎlÊy ¶ã{êi yTu quCi ¶l{ ca ÎlÉ ¶ps cò¶ã kla¶ã Îl« cls B©u, Îai kluyT¶ ca ¶T¶ Bi ¶ã«y Îl× lm¶. Ïp ªlÝcl ªlñ ¶gi: - A¶l cg µlni hp o{ µlô Îai B©u, ¬p cg quyÒ¶ Buæi Îai Bi? Võ« Låi va cí óÞ quËÎ ¶ã∙ l«i cCi, Plè¶ã ®ÊÎ ªlai uÊÎ l˶ kla¶ În, hiÒ¶ B{« ¬SÎ L« liÖu cls «¶l l«y, Låi h« hí¶: - ¸lb¶ã Ϋ BÊu víi ¬i B©y, ¶l{¶ã kla¶ã B{îc oö dô¶ã quû kÕ ¶l{ låi ¶∙y ¶ãle cl{«? Ï«i «¶l e¬ BÒu ¬b« Lsi oSÎ xa¶ã hT¶. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - Ï«y hS¬, Îai Bø¶ã yT¶, kla¶ã cö Bé¶ã vp cò¶ã kla¶ã BC¶l ÎLn, ¶l{ ÎlÕ B∙ ó»¶ã h߶ã cl{«? ÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã quʶ cliÕc ÷luyÔ¶ Ïå¶ã ¸l©¶ ¾Ccl vps h{¶ã, l«i Ϋy Îläc vps ÎLs¶ã Ϋy Cs ÎLs¶ã Ϋy Cs. ¾s¶ã ÎliÕÎ ÎiT¶ cñ« l«i «¶l e¬ lä Plè¶ã BC¶l BÒu xuï¶ã, kla¶ã ÎlÊy ¶p¶ã ¶Ð ÎLC¶l ã× cn, kli ÎlÊy klÝ ãiíi oSµ Bô¶ã Îíi BÇu ¶p¶ã, cn l«i BÒu Îl©u Lsi h¹i. ªuy c߶ ÝÎ Îuæi, «¶l e¬ lä B{îc cl« d¹y Îõ låi ¶lá, x{« ¶«y kla¶ã lÒ va cí Bn Îl{m¶ã ¶ã{êi. Plè¶ã ®ÊÎ ªlai ¶gi: - ¼«u hÊy klÝ ãiíi L« Bi? Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ÷Õu cl©¶ Îai cö« Bé¶ã Lêi klái ¶mi B©y ¶ö« ÎÊc, vp Ϋy Îai Îlß L« ¶ãspi Ϋy Cs hp csi ¶l{ Îai Îlu« cuéc Låi, ¶l{ ÎlÕ B∙ ó»¶ã h߶ã cl{«? Plè¶ã ®ÊÎ ªlai ¶gi: - ÷lì «¶l e¬ clb¶ã Îai hì Ϋy Bn Îl{m¶ã ca Îl× Bõ¶ã cg sC¶ ÎLCcl BÊy ¶lÐ? Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi BCµ: - ¸ø viÖc xa¶ã vps BC¶l Bi. ¸Cc cËu ÎLt cs¶ cø l«y ¶gi hai Îlai ¬ÊÎ cn Îl× ãiê. XÊu læ va cè¶ã, Plè¶ã ®ÊÎ PlC ãim Lsi BC¶l vps BÇu ¶p¶ã Îøc Îl×. Ïp ªlÝcl ªlñ ¶ã∙ ¶ã{êi o«¶ã óT¶, ÎLC¶l klái Lsi Bg. Plè¶ã ®ÊÎ ªlai óÞ ¶p¶ã BC¶l ¶ã∙, hiÒ¶ dè¶ã lÕÎ oøc ó׶l oi¶l ¬b« ÎliÕÎ ÎiTu BC¶l xuï¶ã v«i ¶p¶ã ¬éÎ cCi ÎlËÎ ¬¹¶l, ¶ãê B©u c©y Lsi võ« xuï¶ã Îíi ¶mi, Îl©¶ l׶l cñ« Bïi Îlñ B∙ óiÕ¶ ¬ÊÎ. Ï«i cl©¶ cñ« Ïp ªlÝcl ªlñ vÓ¶ ¶l{ Bg¶ã Bi¶l vps ¬ÆÎ BÊÎ, c߶ ¶ã{êi cñ« ¶p¶ã Îl× ÎLC¶l §a¶ã ¶Ð ª©y. ¾s¶ã ÎiT¶ cñ« «¶l e¬ lä Plè¶ã cp¶ã BC¶l ¶l«¶l ó«s ¶liTu, Îl©¶ l׶l ¶p¶ã cp¶ã ÎLC¶l ¶Ð ¶l«¶l óÊy ¶liTu, ¶p¶ã vÓ¶ Î{mi c{êi, os¶ã ÎiT¶ cñ« «¶l e¬ lä kla¶ã o«s ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -529- BC¶l ÎLb¶ã ¬n¶l Cs cñ« ¶p¶ã. ¼äi ¶ã{êi BÒu ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ ¶l«u kla¶ã liÉu ¶ã{êi ÎliÕu ¶N« ¶Çy ë B©u Îíi, ¶p¶ã h¹i Îù ¶l˶ hp BÖ Îö cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ ¶l{¶ã Îl©¶ µlCµ vp câ ca¶ã kla¶ã cg ¬éÎ ÎÝ ¶ps ãiï¶ã vâ ca¶ã cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ cn, ¬p Îpi h¹i Îi¶l xns BÕ¶ ÎlÕ. ®« ¶ã{êi BC¶l ÎlT¬ ¬Êy clôc liÖµ, «¶l e¬ lä Plè¶ã óç¶ã luýÎ cßi ¬iÖ¶ã óns ¶l«u, cè¶ã quÊÎ os¶ã ÎiT¶ vps cl©¶ Ïp ªlÝcl ªlñ vp cò¶ã ¶ãlÜ L»¶ã: Ï«i cl©¶ ¬i kla¶ã ¶lÝcl Bé¶ã, xe¬ ¬i clï¶ã Bì ó»¶ã cCcl ¶ps? Ïp ªlÝcl ªlñ óç¶ã ¶liT¶ c{êi ¶gi: - ¸È¶ Îl˶ ¶lÐ! ÷p¶ã cbi cs¶ã ¬×¶l xuï¶ã, kluûu Ϋy ÎLCi BÈy ¬¹¶l h{¶ã Plè¶ã ®ÊÎ PlC ¬éÎ cCi, kluûu Ϋy µlni Bô¶ã vps h{¶ã ®ÊÎ ªlai. ¸n «li «¶l e¬ clØ cn¬ ÎlÊy B«u ¶løc, os¶ã ÎiT¶ Lmi xuï¶ã BÊÎ, hs¹¶ã cls¹¶ã ¶ã∙ óS¶ L« x«. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl klH ¶gi: - ¼«i o{ BÖ, ¶ã{êi cs¶ ãCi ¶Çy h¹ hè¶ã hS¬, BÉ luy¶l hT¶ BÊu ÎL{íc Îlö xe¬. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ãËÎ BÇu, Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ¶lb¶ ¬×¶l ¶lny L« hí¶ Îiն㠶gi: - ªai xi¶ h∙¶l ãiCs vpi liÖµ. ªlÊy cl©¶ Bi ¶Æ¶ã ¶Ò vp vN¶ã clSc, Ïp ªlÝcl ªlñ óiÕÎ ¶ã«y ¶ã{êi ¶py vâ ca¶ã LÊÎ c«s c{ê¶ã, vt ¬ÆÎ ¶p¶ã vÓ¶ Î{mi c{êi, l«i ¬C hé l«i Bå¶ã ÎiÒ¶ ÎLa¶ã LÊÎ xi¶l Bѵ, ÎLs¶ã h߶㠶p¶ã Îl× ãiíi óÞ cȶ Îl˶, c{êi ¶gi: - ÷Õu ÎiÉu ¬uéi BÞcl kla¶ã ¶æi, xi¶ o{ luy¶l clí cg c{êi ¶lÐ? Plè¶ã ÷«¶ §Þcl BCµ: - ¸a klÐs ¨¶ ¶gi hS¬. ÷ps, ¬êi ca L« Ϋy ÎL{íc! ÷gi Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ cbi clps Îles hïi cs¶ ¶lp vâ, În cl{ë¶ã lNu quyÒ¶, lîµ l«i Ϋy vps ¶l«u vCi ¬éÎ cCi, Låi oö dô¶ã hua¶ ¬iն㠓PlC ¶ãäc luyÒ¶” BÉ ãiN ÎlÕ. Ïp ªlÝcl ªlñ BCµ hÔ h¹i, Låi klH ãim Ϋy BÈy hui ÎlÕ vâ cñ« Bïi µl{m¶ã. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl kle¶ ÎlǬ: “ªpi ó« hS¬!” ¸lp¶ã B«¶ã BÞ¶l ÎiÕµ Îôc Îʶ ca¶ã, BéÎ ¶liT¶ ¶ãle d{íi h{¶ã ¶bi cg ÎiÕ¶ã kTu h« lß lÐÎ, cg ¶ã{êi B«¶ã BC¶l ¶l«u Buæi ¶l«u. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ¶ãȶ ¶ã{êi L«, ÎLs¶ã h߶ã clǶ clê, B{« ¬SÎ ¶l׶ Bïi µl{m¶ã. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - A¶l ¶ãlÜ Îai Be¬ ¶ã{êi Îíi BC¶l ãibµ µlni kla¶ã? ÷Õu vËy clb¶ã Ϋy l∙y ¶ã{¶ã Ϋy xe¬ o«s B∙ Låi l∙y Îli BÊu ¶lÐ? ªiÕ¶ã lß lÐÎ cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ãǶ, ÎLs¶ã Bg cg cn Îiն㠬S¶ã clöi cñ« Bp¶ óp, Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ãËÎ BÇu BCµ: - ¸ò¶ã B{îc. ¼äi ¶ã{êi BÒu cl¹y Îíi ¬á¬ ¶bi ¶l׶ xuï¶ã xe¬, ÎlÊy ¬éÎ ÎliÕu ¶N lå¶ã y B«¶ã cl¹y véi hT¶ ¶bi, µlÝ« o«u cg óï¶ B¹i lC¶ Ϋy cǬ klÝ ãiíi Buæi Îles BC¶l. ªlÊy ÎLT¶ o{ê¶ ¶bi cg óg¶ã ¶ã{êi, ÎliÕu ¶N lå¶ã y Îi¶l ÎlǶ µlʶ klëi, cʵ Îïc cl¹y hT¶, ÎLa¶ã ÎlÊy Plè¶ã ÷«¶ §Þcl hiÒ¶ ãäi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -530- - ®CÎ DiÖ¶ O«i Pls¶ã, ¬«u cøu Îai. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ãiËÎ ¬×¶l ¶gi: - å, Ïå¶ã ÷{m¶ã Îö BÊy p? KlSµ Îl©¶ ÎlÉ BÇy ¶lN¶ã ¬Cu Î{mi, Ïå¶ã ÷{m¶ã Îö kla¶ã o«s clÞu Bù¶ã B{îc ¶N«, hiÒ¶ clÕÎ ãiÊc ¶»¬ h¨¶ L« BÊÎ. ªiÕµ Îles Bg, óï¶ ¶ã{êi ki« võ« hT¶ Îíi ÎLT¶ ¶bi, kla¶ã Îl̬ BÕ¬ xØ« Îíi ¬äi ¶ã{êi Bø¶ã Bg, ãi˶ dN xa¶ã ÎlM¶ã Îíi BÞ¶l ÎLgc ¶∙ Ïå¶ã ÷{m¶ã Îö. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ãim Ϋy ÎLCi L«, BC¶l hua¶ ¬éÎ cl{ë¶ã vps ¶ã{êi Bi BÇu, vp quCÎ hí¶: - ®ä¶ ki«, µlni ¶T¶ liÉu óiÕÎ ¶mi B©y hp BÊÎ B«i ã×? ÷ã{êi ¶ä B{« Ϋy µlni hT¶ Bì, l«i cl{ë¶ã Bô¶ã ¶l«u BÕ¶ “óïµ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cn l«i cè¶ã óÞ hui L« ¬Êy ó{íc. ªl× L« ¶ã{êi Bg vâ ¶ãlÖ c«s oiTu va cè¶ã. Ï«i ¶ã{êi B{« ¬SÎ ¶l׶ ¶l«u cg vt ki¶l l∙i ÎLs¶ã h߶ã. ÷ã{êi ¶ä quCÎ hí¶: - ªai Îlõ« hÖ¶l ªæ¶ã qu©¶ o{ d{íi ÎL{í¶ã cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã ÎLgc ¶∙ vî ÎT¶ µln¶ ¶ãlÞcl rý ÷l«¬, o«s ¶ã{êi dC¬ ¶ã¨¶ cn¶? ®iÕÎ rý ÷l«¬ hp ¶ãlÜ« luy¶l cñ« o{ µlô, Ïp ªlÝcl ªlñ ¶ãlÜ ÎlǬ: “VÞ Ïå¶ã Y ¶N ¶Çy B∙ hp vî cñ« rý ÷l«¬ Îl× Î« µlni L« Ϋy cøu ¬íi B{îc.” ÷ãlÜ Bs¹¶, ¶p¶ã xa¶ã hT¶ c{êi ¶gi: - ªliT¶ l¹ «i clM¶ã óiÕÎ rý ÷l«¬ hp ¬éÎ vÞ «¶l lè¶ã lps kiÖÎ, xi¶ quý vÞ ¶É ÎiÉu ¬uéi Bai clbÎ, óua¶ã Îln cls vÞ ¶{m¶ã Îö ¶py! ªlCi Bé cñ« ¶ã{êi ¶ä kiTu ¶ã¹s va cè¶ã, Îù ÎlÞ vâ ¶ãlÖ lm¶ ¶ã{êi, y kla¶ã csi Ïp ªlÝcl ªlñ vps B©u, kla¶ã Îl̬ ÎLn hêi, ãim Ϋy L« liÖu cls ó« ¶ã{êi ki« ÎiÕ¶ hT¶ óSÎ ÎLgi Ïå¶ã ÷{m¶ã Îö. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - Giái hS¬, cCc ¶ã{mi kla¶ã ¬uï¶ oï¶ã clSc? ÷p¶ã hiÒ¶ BÉ Î«y vps c¹¶l o{ê¶ óʬ cCi ¬Cy C¬ klÝ “Ïp¬ o« o¹ n¶l” (¶ãˬ cCÎ óS¶ óg¶ã) ¶lN¶ã Bi¶l Béc óS¶ L« Îøc Îl×. ®« ÎT¶ ¶ä vâ ¶ãlÖ ÎǬ Îl{ê¶ã hp¬ o«s ÎLC¶l ¶æi ¶lN¶ã C¬ klÝ “ÎlǶ óÊÎ ÎLi quy óÊÎ ãiCc” Êy. ªT¶ Bi ÎL{íc óÞ hua¶ óny ÎC¬ ¬òi Bi¶l Béc óS¶ vps ¬ÆÎ, kla¶ã kÞµ kTu h« B∙ ¶ã∙ h¨¶ L« clÕÎ hiÒ¶. ¼Êy ÎT¶ ¶ä oî l∙i va cè¶ã, BÒu quCÎ lái: - ÷ã{mi hp «i? ¸Ci ¬gc oSÎ ÎLT¶ Ϋy ÎLCi cñ« ¶p¶ã vÓ¶ ãiÊu ÎLs¶ã Ϋy Cs, hbc BC¶l ¶l«u víi «¶l e¬ lä Plè¶ã cò¶ã kla¶ã hé L«. §Õ¶ ó©y ãiê, ¶p¶ã ¬íi hËΠΫy Cs hT¶ BÉ hé cCi ¬gc oSÎ L«. ÷ã{êi Bi BÇu oî BÕ¶ ¶çi ¬ÆÎ ÎCi ¬ÐÎ, ãiä¶ã ¶gi Lu¶ Lu¶ lái: - ¸a... ca... ca hp... ÷ãò §éc GiCs... Ïp GiCs clñ µlni kla¶ã? Ïp ªlÝcl ªlñ ¬Ø¬ c{êi, Ϋy µlni h¹i héc cCi ¬gc vp¶ã L«, C¶l oC¶ã h˵ hße. ®« ÎT¶ ¶ä ¬ÊÎ lÕÎ lå¶ vÝ«, qu«y BÇu cl¹y hiÒ¶, óá cn xCc cñ« Bå¶ã Bn¶ã ë Bg. ¼éÎ ÎT¶ oî l∙i quC, cl¹y Îíi o{ê¶ ¶bi ÎLîÎ cl©¶ ¶ã∙ h¨¶ hs¶ã hgc. ¼äi ¶ã{êi Bø¶ã Bg BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s ó« ÎT¶ ¶ä h¹i oî ¶p¶ã BÕ¶ ÎlÕ?” ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -531- Plè¶ã ÷«¶ §Þcl vp ¼«i KiÕ¬ Ïß« h¨¶ hé¶ ÎLT¶ ãi«¶ã lå h©u ¶¨¬, BÒu óiÕÎ ÎiÕ¶ã Ψ¬ cñ« ÷ãò §éc GiCs, véi cl¹y h¹i Bì Ïå¶ã ÷{m¶ã Îö, B«¶ã BÞ¶l lái l«¶ ¶ãuyT¶ ¶l©¶ ÎlÊy µlÝ« óT¶ o{ê¶ ¶bi cg ¬éÎ B¹s oÜ võ« ãÇy võ« c«s Bi Îíi, cbi BÇu ¶l׶ xuï¶ã h{¶ã ¶bi hí¶ ÎiÕ¶ã kTu ãäi: - ®« ÎT¶ l̶ ¶lCÎ ¶l{ LCi, cg ¬«u óß hT¶ B©y kla¶ã? ªiÕ¶ã lß lÐÎ cñ« y v«¶ã Bé¶ã ¶l{ ÎiÕ¶ã clua¶ã kTu vËy, Lu¶ã cluyɶ cn om¶ cïc. ®« ÎT¶ ¶ä ÎLa¶ã ÎlÊy ¬ÆÎ B¹s ¶l©¶ cn ¬õ¶ã, ¶ã{¶ã cl©¶ h¹i kla¶ã óa¶ ÎÈu ¶N«, vp qu«y ¬×¶l óß ÎLë hT¶ ¶bi hiÒ¶. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy B¹s ¶l©¶ ¬Æc Cs B¹s óps, kla¶ã µlni hp Îm vp cò¶ã kla¶ã µlni hp vni, quý ãiC ls« hÖ va cè¶ã, ÎLT¶ ¬ò cñ« B¹s ¶l©¶ ¬éÎ viT¶ ¶ãäc ÎLS¶ã Îi¶l, C¶l oC¶ã clgi häi, ÎlËÎ hp ¬éÎ óCu vËÎ va ãiC, ÎLT¶ h{¶ã Bes ¬éÎ Îl«¶l ÎL{ê¶ã kiÕ¬, Bai ha¶ã LÊÎ B¹s ¬¹s, liɶ ¶liT¶ hp ¬éÎ vÞ BSc B¹s c«s ¶l©¶. Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ÎiÕ¶ hT¶ vCi clps Låi ¶gi: - Xi¶ B¹s ÎL{ë¶ã cls l«y µlCµ liÖu? ¸lM¶ã l«y B¹s ÎL{ë¶ã cg µlni hp ó¹¶ lNu cñ« ªæ o{ ÎÖ µlCi B©y kla¶ã? ÷ã{êi B¹s ¶l©¶ ¶ä kla¶ã BCµ hÔ h¹i, clØ µle µlÈy cCi µlÊÎ ÎLǶ, B{« ¬SÎ ¶ãS¬ ¶l׶ ¬äi ¶ã{êi Låi lái: - ¸Cc ¶ã{êi Îô läµ ë B©y hp¬ ã× ÎlÕ? Plè¶ã ÷«¶ §Þcl BCµ: - ªæ o{ cñ« ÎÖ µlCi ÎLiÖu Î˵ cCc BÖ Îö ë B©y BÉ léi läµ B¹i léi Îl{ê¶ã ¶iT¶ BÊy ¹. §¹s ¶l©¶ ¶ä h¹i lái: - ªlÕ p. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l B∙ Îíi cl{«? ªlÊy B¹s ¶l©¶ dC¬ ãäi quý d«¶l cñ« Îæ o{ ¬×¶l, l׶l ¶l{ hp ó¹¶ lNu clÝ Îl©¶ víi ¶l«u vËy, Plè¶ã ÷«¶ §Þcl h¹i cp¶ã hÔ µlе lm¶, véi BCµ: - ªæ o{ clb¶ã Îai cl{« ãiC h©¬ ¹. §¹s ¶l©¶ ¶ä ¬Ø¬ c{êi, clØ ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶, Ïp ªlÝcl ªlñ vp A ¸lݶ, ó« ¶ã{êi ¬p ¶gi L»¶ã: - r∙s ¼ôc Îl©u klC ¶liÒu ¶N Bå BÖ Bѵ BH ¶l{ ÎiT¶ ki«, y cò¶ã diÔ¬ µlbc ÎlËÎ. ÷Çy, ó« ca ki« h¹i B©y óǶ B¹s xe¬ ¶ps! ªlÊy B¹s ¶l©¶ ¨¶ ¶gi va hÔ ¶l{ vËy, ¬äi ¶ã{êi BÒu ÎlÊÎ ki¶l. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ cn ãi˶ lái: - ÷ã{mi hp «i? §¹s ¶l©¶ ¶ä c{êi ¶gi: - §{îc hS¬, ÎiÉu ¶{m¶ã Îö l∙y Îles B¹s ãi« vÒ Î« oH Îls¶ã Îln ¶gi cls óiÕÎ B¹s ãi« hp «i. ªlÊy ÎlCi Bé cñ« B¹s ¶l©¶ ouå¶ã on quC, ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¶æi ãi˶ ÎlÐÎ: - ÷ã{mi ¶gi ã×? DC¬ BÕ¶ B©y quÊy ¶liÔu ÎlÕ {? §¹s ¶l©¶ ¶ä c{êi ÎÝÎ ¬SÎ h¹i, ãim Ϋy vuïÎ ¬C ¶p¶ã ¬éÎ cCi, Låi BÉ Î«y hT¶ ¬òi ¶ãöi, c{êi ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -532- - ªlm¬ Îls quC. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ cn ãi˶, Îlu˶ Ϋy B©¬ hua¶ ¬éÎ ¬gc. KlH ãim Ϋy µlni hT¶ Bì, B¹s ¶l©¶ B∙ ¶S¬ B{îc cæ Ϋy cñ« ¶p¶ã. ¼¹cl ¬a¶ óÞ BÞcl ¶S¬ clÆÎ, ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ cn¬ ÎlÊy ÎT cn ¶ã{êi, kla¶ã c߶ lmi oøc ¶N«. §¹s ¶l©¶ hai ¶p¶ã vps h߶ã, a¬ clÆÎ hÊy la¶ hT¶ ¬C ¬éÎ cCi Låi kle¶ L»¶ã: - ¸s¶ óÐ ¶py xi¶l ãlT! Plè¶ã ÷«¶ §Þcl, ¼«i KiÕ¬ Ïß«, vp r{u ®éi ¾i¶l cn ãi˶, vç L« ¬éÎ cl{ë¶ã. ¸lØ ÎlÊy B¹s ¶l©¶ ¶lb¶ cl©¶ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, Ϋy vÓ¶ a¬ clÆÎ ªLä¶ã Qu©¶ ¬p ¶ã{êi B∙ hui vÒ µlÝ« o«u ¬Êy ó{íc Låi. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy y a¬ Îles ¬éÎ ¶ã{êi ¬p vÓ¶ c߶ h«¶l hÑ ¶l{ vËy, «i ¶Êy BÒu ki¶l l∙i, óiÕÎ ÎT¶ B¹s oÜ Êy kla¶ã µlni hp Ϋy ÎǬ Îl{ê¶ã. ªuy vËy, clM¶ã hH óg Ϋy kla¶ã cøu ªLä¶ã Qu©¶ l«y o«s? ÷T¶ «i ¶Êy BÒu LbÎ klÝ ãiíi L« xa¶ã cn hT¶ v©y clÆÎ kt BÞcl. §¹s ¶l©¶ ¶ä cò¶ã hÑ Î«y LbÎ hua¶ Îl«¶l kiÕ¬ ë o«u h{¶ã L«. ªLs¶ã cCc BÖ Îö clØ cg ¼«i KiÕ¬ Ïß« Îl©¶ µlCµ ¶l«¶l lm¶, vp lm¶ ¶N« clp¶ã qu«¶ Ω¬ BÕ¶ ªLä¶ã Qu©¶ cò¶ã lm¶ «i lÕÎ, ¶T¶ clp¶ã hp ¶ã{êi Îlø ¶lÊÎ xa¶ã vps Îʶ ca¶ã. ªlÊy Îl«¶l kiÕ¬ cñ« B¹s ¶l©¶ oC¶ã quSc, óiÕÎ ¶ã«y kiÕ¬ Bg hp óns vËÎ, ¼«i KiÕ¬ Ïß« kla¶ã dC¬ BÉ kiÕ¬ cñ« ¬×¶l cl¹¬ kiÕ¬ cñ« BÞcl, clØ ¶l»¬ kle lë ë ¶ã{êi B¹s oÜ B©¬ hua¶ ó« kiÕ¬. ªõ kli clp¶ã óÞ ªlõ« ¸lÝ BC¶l cls Lmi kiÕ¬ ó« hǶ ¬íi l«y vâ ca¶ã cñ« óæ¶ ¬a¶ qun Îi¶l xns hS¬, ¬×¶l clØ liÉu óiÕÎ cg clbÎ ÝÎ Îlai, ¶T¶ clp¶ã ãin¬ óíÎ ÎC¶l kiTu ¶ã¹s, vp xi¶ o{ µlôc vp o{ ¬Óu d¹y ÎlT¬ kiÕ¬ µlCµ. ÷ö« ¶¨¬ ÎLêi, clp¶ã kla¶ã L« cö« ¬éÎ ó{íc, ouïÎ ¶ãpy clp¶ã cl¨¬ clb ¶ãliT¶ cøu läc Î˵ kiÕ¬ µlCµ, qun ¶liT¶ vâ ca¶ã cñ« clp¶ã ÎiÕ¶ óé lm¶ ÎL{íc ¶liÒu. ®« cliTu dè¶ã Îʶ ca¶ã B¹s ¶l©¶ hp ÎuyÖÎ läc ó׶l oi¶l cñ« clp¶ã, ¶l«¶l clg¶ã vp Cc Béc, B∙ B{îc Îi¶l yÕu kiÕ¬ µlCµ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶. §¹s ¶l©¶ kle¶ hiÒ¶: - KlC hS¬! ¸l{« døÎ hêi, clØ ¶ãle ÎlÊy ke¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã, kiÕ¬ cñ« ÎT¶ B¹s ¶l©¶ B∙ clÆÎ BøÎ Îl«¶l kiÕ¬ cñ« KiÕ¬ Ïß« L« hp¬ Bai Låi. ¾î l∙i quC, KiÕ¬ Ïß« véi ¶lny hui. ªles huËÎ Îl× clp¶ã µlni ¶Ð¬ Bs¹¶ kiÕ¬ ¶Çy vps BÞcl Îlñ Låi ¬íi LbÎ hui, BÉ BÒ µl߶ã BÞcl Îlñ Îlõ« cm Îʶ ca¶ã ¬×¶l. ¾ë dÜ clp¶ã kla¶ã hp¬ Îles ¶l{ vËy hp e ¶l»¬ µlni o{ ¬uéi. ÷l{¶ã dè clp¶ã LbÎ hui LÊÎ ¶l«¶l ¬p óbi Îäc ÎLT¶ BÇu clp¶ã cò¶ã óÞ B¹s ¶l©¶ cSÎ BøÎ ¶ã«y hbc Êy Låi. ¾«u kli ¼«i KiÕ¬ Ïß« ÎlÊÎ ó¹i LbÎ hui, Plè¶ã ÷«¶ §Þcl, r{u ®éi ¾i¶l, ªl¹cl ªuʶ, Plè¶ã ®ÊÎ PlC, Plè¶ã ®ÊÎ ªlai, vp ªø BÖ Îö cè¶ã hôc BÖ cñ« Ïsp¶ã ¸l©¶ BÒu cǬ klÝ ãiíi xa¶ã vps Îʶ ca¶ã. §¹s ¶l©¶ ¶ä hiÒ¶ ¬b« ÎL{ê¶ã kiÕ¬ clï¶ã Bì, clØ ¶ãle ¬Êy ÎiÕ¶ã ke¶ã ke¶ã B∙ cg ¶ã{êi óÞ clЬ BøÎ klÝ ãiíi, cg ¶ã{êi óÞ y BC óS¶ L« x«, o«u cè¶ã clØ c߶ h¹i l«i ¶ã{êi _????_. - _????_ Ϋ oH ãëi h¹i ÎLn, ¶ãle cl{«! ÷gi xs¶ã, y cS¶ kiÕ¬ vps ó«s, ÎiÕ¶ Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ¸a cò¶ã Îles Ϋ Bi ¶lÐ? Ïp ªlÝcl ªlñ LÊÎ kla¶ ¶ãs«¶ h«¶l hîi, ÎlÊy B¹s ¶l©¶ Bi Îíi, óiÕÎ y BÞ¶l ãië Îlñ Bs¹¶ ã× Låi, ¶l{¶ã võ« Låi ¶p¶ã B∙ ÎLa¶ã ÎlÊy vâ ¶ãlÖ cñ« B¹s ¶l©¶ LÊÎ c«s c{ê¶ã, Îù ¶ãlÜ klg óÒ ÎLC¶l ÎlsCÎ ¶æi, hiÒ¶ óns Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni L»¶ã: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -533- - A¶l ¬«u Bi ¬êi o{ µlô Îíi B©y. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni võ« qu«y ¬×¶l Bi, B¹s ¶l©¶ ¶ä B∙ ÎiÕ¶ Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ Låi. ÷p¶ã c{êi ¶gi: - Vâ ¶ãlÖ cñ« B¹s ÎL{ë¶ã cõ klai quC! ¸lM¶ã l«y B¹s liÖu cñ« B¹s ÎL{ë¶ã hp ã× ÎlÕ? ªlÊy ¶p¶ã Îñ¬ Îج c{êi, kla¶ã cg vt ã× l∙i oî cn, B¹s ¶l©¶ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, ¶ãS¬ ¶ãlÝ« ¶p¶ã Îõ ÎLT¶ BÇu xuï¶ã Îíi cl©¶. Y ÎlÊy l«i cl©¶ kla¶ã cñ« ¶p¶ã ÎLS¶ã ¶l{ ÎuyÕÎ, l«i ¬C Bá lå¶ã, hêi ¨¶ hH ¶gi vp ¶løÎ hp ÎiÕ¶ã c{êi cñ« ¶p¶ã hp¬ cls ¶ã{êi lå¶ oiTu µlCcl h¹c, ¶T¶ B¹s ¶l©¶ ¶lò¶ cn l«i cl©¶ Ϋy, h¹i ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, c{êi ¶gi: - ªT¶ Ϋ hp ÷ãäc ¸l©¶ ªö, ca óÐ ÎT¶ hp ã× ÎlÕ? ¸a kle¶ vâ ¶ãlÖ cñ« Ϋ c«s oiTu, ca ¬uï¶ läc ¶lN¶ã ¬a¶ vâ Êy, cø Bi Îles Ϋ, Ϋ oH d¹y cls. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ¤¶ã clí cg hõ« dïi Îai BÊy ¶lÐ? Vp clb¶ã Ϋ B∙ ¶gi cCi ã× hp µlni Îles Bb¶ã ¬p hp¬, kla¶ã B{îc ¶uïÎ hêi, ¶ãle cl{«? ÷ãäc ¸l©¶ ªö BCµ: - ª« kla¶ã hõ« dïi ca e¬ B©u. ªlai, Bi Îles Ϋ Bi! Võ« ¶gi y võ« ãim Ϋy L« kÐs Ϋy ¶p¶ã. rèi h¹i ¬éÎ ó{íc, Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - Ï∙y kls«¶ B∙, clê ¾{ µlô Îíi, BÉ Îai lái xe¬ a¶ã cg ó»¶ã h߶ã cls Îai Bi l«y kla¶ã! ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶gi: - Ïõ! ¸a Îles o{ µlô dè cg läc B{îc ¶l{ óä¶ ki« cò¶ã va Ýcl ¬p. ÷lN¶ã o{ µlô cm¬ ¶ãuéi Êy cg Îpi ó« ã× B©u ¬p ca c߶ ¬uï¶ Îles läc ¶N«! ªlai, Îles Ϋ Bi Bi. Ïp, lp... Ïp ªlÝcl ªlñ BCµ: - ®n¶ h∙¶l cñ« o{ µlô Îai c«s oiTu hS¬. ÷Õu a¶ã Ϋ óiÕÎ Îai Îles a¶ã Bi ÎlÉ ¶ps cò¶ã kla¶ã cls B©u. ®ä¶ Plè¶ã ÷«¶ §Þcl ÎlÊy ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ óÞ ÎT¶ B¹i ¶l©¶ a¬ ÎLs¶ã h߶㠬p cs¶ yTu ¶N ¶ä h¹i ¶gi óa¶ã ¶gi Bè« víi kt BÞcl ¶l{ vËy, «i ¶Êy BÒu Îøc hé¶ ã«¶ hé¶ LuéÎ. ¼«i KiÕ¬ Ïß« quCÎ ÎlCs: - ªÆc B¹s ãiái ÎlËÎ, la¬ ¶«y Ϋ µlni ÎlÝ ¬¹¶ã víi ¬i! ¸lp¶ã ¬b« kiÕ¬ xa¶ã hT¶. VÓ¶ ÎLß cluyÖ¶ víi Ïp ªlÝcl ªlñ, ÷ãäc ¸l©¶ ªö kla¶ã Îl̬ qu«y ¶ã{êi h¹i ¶gi: - ª« h¹i ãië ÎlT¬ ¬éÎ ¬iÕ¶ã vâ ¶N« cls ca óÐ xe¬ ¶lÐ? ¸a oH ÎlÊy Ϋ Îpi ó« lm¶ l«y hp o{ µlô ca hîi l¹i lm¶. Võ« ¶gi y võ« ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l ÎlÕ kiÕ¬ cñ« ¼«i KiÕ¬ Ïß«, vp ¬å¬ h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Víi kiÕ¬ µlCµ ¶Çy, ÎT¶ ki« cg ÎlÉ ¶gi hp ¬éΠΫy c«s Îlñ liÕ¬ cg cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ cCc ¶ã{mi ¶l{¶ã ¬p ãƵ µlni Ϋ. Ïõ, lõ, ca óÐ cø BÕ¬ Îõ ¬éÎ Îíi ¬{êi, Ϋ Ϋy kla¶ã oH c{íµ B{îc kiÕ¬ cñ« y, kla¶ã quC Îlêi ãi«¶ Bg cls ¬p xe¬! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -534- ªlÊy B¹s ¶l©¶ ¬iÖÎ ÎlÞ ¬×¶l quC ¶l{ vËy, ¼«i KiÕ¬ Ïß« cp¶ã óùc Îøc ÎlT¬, ÎlÕ kiÕ¬ cp¶ã BC¶l cp¶ã hîi l¹i lm¶ ÎL{íc ¶liÒu. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ¸g µlni Îl« lå Îai BÕ¬ ¶l«¶l ÎlÕ ¶ps cò¶ã B{îc kla¶ã? §{îc, ¬éÎ, l«i, ó«, óï¶, ¶¨¬... Råi ¶p¶ã BÕ¬ ÎlM¶ã ¬éÎ lmi, ÷ãäc ¸l©¶ ªö c{êi ¶gi: - ¸s¶ óÐ ¶Çy l{ hS¬ BÊy ¶lÐ! ÷Çy ¶l׶ kü Bi! ¼«i KiÕ¬ Ïß« võ« B©¬ kiÕ¬ L«, BéÎ ¶liT¶ ÎlÊy BÞcl ¶Ð o«¶ã óT¶, vp ãim ÎlM¶ã cC¶l Ϋy L«, kla¶ã liÉu Bïi µl{m¶ã hp¬ cCcl ã×, B∙ oØ« ÎlM¶ã l«i ¶ãg¶ Ϋy vps ¬ÆÎ ¬×¶l Låi. ¸lp¶ã ki¶l l∙i va cè¶ã, Låi ãim Ϋy ÎLCi hT¶ ã¹Î. ÷ãäc ¸l©¶ ªö LôΠΫy h¹i, kluûu Ϋ Îlu˶ ÎlÕ Bô¶ã ÎlËÎ ¬¹¶l vps cæ Ϋy Bïi µl{m¶ã ¬éÎ cCi. ¼«i KiÕ¬ Ïß« cn¬ ÎlÊy Ϋy ¬×¶l ÎT hiÖÎ, óua¶ã Lmi ÎL{ê¶ã kiÕ¬ óÞ ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã c{íµ ¬ÊÎ Îl«¶l kiÕ¬ Bg Låi. rbc Êy Ïp ªlÝcl ªlñ ¬íi BÕ¬ Îíi ÎC¬. ÷ãäc ¸l©¶ ªö kl« kln c{êi, Ϋy ÎLCi cǬ kiÕ¬, dè¶ã l«i ¶ãg¶ Ϋy, ¶ãg¶ ÎLá vp ãiN« óT¶ Ϋy µlni kÒ¬ clÆÎ ¬òi kiÕ¬ Låi BÌ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, clØ ¶ãle ÎlÊy “cSc” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Îl«¶l kiÕ¬ ã∙y ¶ã«y ¬éÎ ¬Èu. ¼äi ¶ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy ¶lN¶ã ¶ãg¶ Ϋy cñ« B¹s ¶l©¶ B{îc óäc ó»¶ã ó«s 㫶ã Be¶ ¶lC¶l. ÷l{¶ã ÎlǶ hùc ¶l{ vËy cò¶ã hp liÕ¬ cg hS¬ Låi. r¹i ¶ãle ÎlÊy “cSc cSc” ¬Êy ÎiÕ¶ã hiÒ¶, Îl«¶l ÎL{ê¶ã kiÕ¬ ¶ä B∙ óÞ B¹s ¶l©¶ ót ã∙y hp¬ ¬{mi ¬n¶l. ÷ãäc ¸l©¶ ªö vøÎ hua¶ cC¶ kiÕ¬ ã∙y xuï¶ã BÊÎ, ÎlÐÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ dpi ãim Ϋy BÞ¶l kÐs cæ Ïp ªlÝcl ªlñ. ¸ï Ω¬ xö dô¶ã kÕ ls∙¶ ói¶l BÉ kÐs dpi Îlêi ãi«¶ ¶l{¶ã Ïp ªlÝcl ªlñ clê ¬∙i kla¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Îíi. rbc ¶Çy kla¶ã ÎlÉ ¶ps cg ÎlÉ clê Bîi ÎlT¬ B{îc ¶N«, ¶p¶ã ãim hua¶ Ϋy ÎLCi L« cls B¹s ¶l©¶ ¶S¬ hÊy, yT¶ ÎLÝ oH ¶S¬ B{îc ¬éÎ cCi óp¶ Ϋy Îlm¬ Îls, ÷ãäc ¸l©¶ ªö kla¶ã ¶ãê h¹i ¶S¬ µlni ¬éÎ cCi ã× cø¶ã LS¶ vp h¹¶l óuïÎ, ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, véi óua¶ã ¶ã«y Ϋy L«, B∙ ÎlÊy ¬éÎ huå¶ã oC¶ã vp¶ã clgi hge ¬SÎ, ¬éÎ cliÕc ¬gc vp¶ã B∙ óæ Îíi oï¶ã ¬òi Låi. Ïp ªlÝcl ªlñ Îʶ ca¶ã võ« ¶l«¶l võ« Bb¶ã, dè ÷ãäc ¸l©¶ ªö vâ ¶ãlÖ cg c«s Îíi B©u cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶Ð ÎLC¶l ¶æi. ªLs¶ã hbc ¶ãuy cʵ, ÷ãäc ¸l©¶ ªö clØ c߶ cg ¬éÎ cCcl hp ¶ãö« BÇu vÒ µlÝ« o«u BÉ ÎLC¶l, cCi ¬gc cñ« Ïp ªlÝcl ªlñ võ« h{íÎ qu« BÇu ¬òi, clØ ÎlÊy ¬èi Ϋ¶l lai h¹ hè¶ã, Îl× L« ¬gc cñ« ¶p¶ã cg ÎȬ Îluïc Béc. ÷ãäc ¸l©¶ ªö kla¶ã ¶ãê ca óÐ xi¶l Bѵ ¶l{ ÎlÕ ¬p L« Ϋy h¹i Cc Béc ¶l{ vËy, lsn¶ã oî BÕ¶ ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l. Y B«¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi ¶ãlÜ ¶ãîi, cCi ¬gc oSÎ óp¶ Ϋy ÎLCi cñ« Ïp ªlÝcl ªlñ h¹i Îʶ ca¶ã Îíi. ¸lØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ, os¶ã c©u B∙ Îʶ ca¶ã hua¶ BÕ¶ ¬iÕ¶ã Béc. ÷ãäc ¸l©¶ ªö Ϋy kla¶ã cg klÝ ãiíi, h¹i B«¶ã a¬ ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ÎLs¶ã h߶㠶T¶ óÞ ¶p¶ã Îʶ ca¶ã BÕ¶ cuï¶ã cn cl©¶ Ϋy Bp¶l µlni BÈy ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ L« klái h߶ã, ¶lny o«¶ã óT¶ ¬éÎ ó{íc BÉ ÎLC¶l, LbÎ ÎL{ê¶ã kiÕ¬ L«, kl« kln c{êi ¶gi: - ªlËÎ kla¶ã ¶ãê ca óÐ ¶py h¹i cg l«i ¬iÕ¶ã klC hîi l¹i BÊy, B{îc hS¬, clb¶ã Ϋ oH ÎCi BÊu ¶ps? Võ« Låi, ¶l©¶ hbc óÊÎ ¶ãê ¬íi hiT¶ ÎiÕµ Îʶ ca¶ã B{îc ÎT¶ B¹s ¶l©¶ ¬Êy ¬iÕ¶ã, Ïp ªlÝcl ªlñ cò¶ã Îù óiÕÎ oøc ¬×¶l ¶T¶ ca ÎL«¶l BÊu ÎlËÎ víi Bïi µl{m¶ã ÎÊÎ kla¶ã o«s BÞcl ¶æi ¶l{¶ã Î׶l ÎlÕ óSÎ óuéc, ¶p¶ã Bp¶l µlni hiÒu hܶl ¬éÎ µle¶, hiÒ¶ c{êi ¶gi: - ¤¶ã kla¶ã B{îc BC¶l ÎlËÎ ¶lÐ? ¸lb¶ã Ϋ clØ Bè« ãiì¶ clmi Îlai. rbc ¶Çy, ÷ãäc ¸l©¶ ªö oi¶l ¶ãli Låi, óiÕÎ ¶ã{êi cs¶ ãCi ¶Çy óÒ ¶ãspi xi¶l Bѵ ¶l{ ÎiT¶ ¶N, ¬p L« Ϋy Îl× Cc Béc va cè¶ã, ¶l{¶ã y Îù ÎlÞ vâ ca¶ã ÎliT¶ l¹ va BÞcl ¶T¶ kla¶ã csi Bïi µl{m¶ã vps B©u, hiÒ¶ ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -535- - ÷l{¶ã ca Îlu« Îl× µlni Îles Ϋ Bi BÊy ¶lÐ? Ïp ªlÝcl ªlñ BCµ: - §{îc, l∙y csi ¬gc cñ« Îai B©y. ÷p¶ã ¬b« os¶ã c©u, Îʶ ca¶ã LÊÎ ¶l«¶l. ÷ãäc ¸l©¶ ªö kla¶ã dC¬ om ý, µlni dè¶ã ÎlÕ ãì ÎlÕ, l«i ¶ã{êi ÎL«¶l BÊu LÊÎ l¨¶ã lCi. ¼«i KiÕ¬ Ïß« véi cl¹y h¹i Bì ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ dËy. rbc BÇu ¬äi ¶ã{êi ÎlÊy Ïp ªlÝcl ªlñ BC¶l ¶ã∙ «¶l e¬ lä Plè¶ã, c߶ Î{ë¶ã hp l«i ÎliÕu ¶iT¶ cl{« B{îc Îi¶l xns ¶l{¶ã hbc ¶py ÎlÊy ¶p¶ã Bïi ¶lN¶ã ÎlÕ vâ quCi dÞ, os¶ã c©u cñ« ¶p¶ã y ¶l{ B¹s lsp¶ã klÝ vp ¬éÎ huå¶ã lSc klÝ ¶æ hùc BÞcl ÎL{ê¶ã kiÕ¬ cñ« ÷ãäc ¸l©¶ ªö. Ai ¶Êy BÒu ÎSc h{ìi kle¶ ÎlǬ, vp BÞ¶l ÎiÕ¶ hT¶ ÎLî ãibµ ¬éΠΫy, ¶l{¶ã ÎlÊy l«i ¶ã{êi ÎL«¶l BÊu kÞcl hiÖÎ vp hîi l¹i quC ¶T¶ kla¶ã «i dC¬ xa¶ã vps, v× Îù óiÕÎ Îpi ¶ãlÖ quC Îlʵ kЬ, cg vps BC¶l cò¶ã clØ clÕÎ s«¶ uæ¶ã d{íi ÎL{ê¶ã kiÕ¬ cñ« ÎT¶ B¹s ÎÆc ¬p Îlai. Ï«i ¶ã{êi cp¶ã BÊu cp¶ã ¶l«¶l, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cliÕc ¬gc vp¶ã cñ« Ïp ªlÝcl ªlñ B∙ óÞ ÷ãäc ¸l©¶ ªö clЬ ãÓy ¬éÎ ¬Èu, Ïp ªlÝcl ªlñ véi µlÈy Ϋy Cs ¬éÎ cCi, hiÒ¶ Bg cg ¬éÎ C¬ klÝ ó«y L«, “óïµ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, C¬ klÝ Bg óè¶ã ¶æ, ¬éÎ hp¶ klgi ¬pu lå¶ã Îá« L« ÎL{íc ¬ÆÎ ÷ãäc ¸l©¶ ªö, C¶l oC¶ã ¬ÆÎ ÎLêi cliÕu vps, ÎLa¶ã Îlùc Bѵ BH. ÷ãäc ¸l©¶ ªö véi ¶lny o«¶ã óT¶ ÎLC¶l, hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ ¬S¶ã: - ÷ã{mi hp ¶ã{êi cñ« ÷ãò §éc GiCs µlni kla¶ã? ª¹i o«s h¹i ÎLp ÎLé¶ vps B©y? ªl¹cl ªuʶ vp Plè¶ã ®ÊÎ ªlai Bø¶ã µlÝ« cuïi ãig, ¶ãöi µlni lmi Béc cñ« C¬ klÝ, BÇu gc ¬T ¬«¶, ¶ã∙ h¨¶ L« BÊÎ óÊÎ Îضl hiÒ¶. Ïp ªlÝcl ªlñ c{êi ¶gi: - ÏiÖ¶ ãiê Ϋ B∙ cni Îp quy clC¶l, xi¶ ãi« ¶l˵ hp¬ ¬a¶ BÖ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ Låi. ÷ã{mi cò¶ã ¶T¶ cni Îp quy clC¶l Bi Îl× lîµ. ÷ãäc ¸l©¶ ªö v˶ dô¶ã os¶ã cl{ë¶ã Îlp¶l ãig, µlCÎ L« ÎiÕ¶ã vè vè, BC¶l Ϋ¶ hp¶ lmi Béc Bg, vp BC¶l ÎiÕµ hua¶ ¬éÎ cl{ë¶ã oøc ¬¹¶l ¶l{ Îlai om¶ ópi lni BÈy Îíi. ªlÊy Bïi µl{m¶ã kiÕ¬ µlCµ di Îi¶l diÖu, Ïp ªlÝcl ªlñ kla¶ã ¶ãê cl{ë¶ã µlCµ cñ« BÞcl c߶ hîi l¹i lm¶, véi LbÎ hua¶ Lsi Buai óß c¹µ L«, ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l cl{ë¶ã hùc cñ« BÞcl. ÷ãäc ¸l©¶ ªö óiÕÎ Lsi cñ« ¶p¶ã cg clÊÎ Béc LÊÎ ¬¹¶l, ¶ãlÜ ÎlǬ: “Vâ ca¶ã cñ« ¬×¶l Béc óé ÎliT¶ l¹, ¶«y h¹i BÉ cls ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ãCi ÎiÕµ ¬×¶l ¶liÒu liÖµ ÎlÕ ¶py, Îl× c߶ ã× oÜ diÖ¶ ¶N«? ®©y ãiê Ϋ kla¶ã cls ca ãì quC ó« liÖµ BÉ cls clb¶ã óiÕΠΫy Ϋ ¬íi B{îc.” ÷ãlÜ Bs¹¶, y ¶lS¬ kü ÎlÕ ca¶ã cñ« Ïp ªlÝcl ªlñ Låi ãim Ϋy ÎLCi L« ¶S¬ hua¶ BÇu Lsi. ÷lê cg ó«s 㫶ã Bes ÎLT¶ ¶ãg¶ Ϋy, y kla¶ã oî c©y Lsi cñ« Bïi Îlñ cg clÊÎ Béc ¶N«. Ïp ªlÝcl ªlñ lÕÎ oø ãi»¶ã ¬¹¶l ¬éÎ cCi, ÎlÊy ãi»¶ã kla¶ã cluyɶ ¬p ÎL{ê¶ã kiÕ¬ óT¶ Ϋy µlni cñ« BÞcl B∙ B©¬ Îíi, véi óua¶ã Lsi L«, c{êi ¶gi: - ªai clÞu Îlu« Låi, xi¶ óCi a¶ã hp¬ o{ µlô vËy! ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã quú xuï¶ã vCi hiÒ¶. ÷ãäc ¸l©¶ ªö cn c{êi, vøÎ c©y Lsi Buai óß c¹µ xuï¶ã BÊÎ, BéÎ ¶liT¶ ÎlÊy ÎL{íc ¬ÆÎ cg C¶l oC¶ã x«¶l h˵ hße, óiÕÎ cg où ¶ãuy Ϋi BÕ¶ ¶mi, véi µlÈy Ϋy Cs ¬éÎ cCi, ¶lny ¶ã«y hT¶ ÎLT¶ c«s, ÎlÊy ¬éÎ hs¹Î Bi¶l ¶lá ó«y qu« d{íi cl©¶, Låi Lmi cn xuï¶ã óôi h«u. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -536- ªl× L« kli Ïp ªlÝcl ªlñ quú xuï¶ã vCi óʬ ¶ãǬ cCi ¬Cy C¬ klÝ Ïp¬ x« o¹ n¶l, hǶ ¶Çy xuÊÎ kú óÊÎ ý, yT¶ ÎLÝ ÎlÕ ¶ps cò¶ã óS¶ ÎLb¶ã kt BÞcl vpi cCi Bi¶l hp ÝÎ. ÷l{¶ã ¶p¶ã B©u cg ¶ãê ÷ãäc ¸l©¶ ªö h¹i cg vâ ca¶ã c«s oiTu BÕ¶ ÎlÕ, clØ c߶ cCcl ¬éÎ oîi Îgc hp óÞ ÎLb¶ã ¬Êy clôc Bi¶l ¶ã«y, ¬p y h¹i ÎLC¶l klái B{îc. Y ë ÎLT¶ kla¶ã xp xuï¶ã, Îù« ¶l{ cs¶ diÒu l©u ¶lS¬ Ïp ªlÝcl ªlñ ¬p B©¬ óæ xuï¶ã. §ø¶ã c¹¶l Bg qu«¶ oCÎ, A ¸lݶ ãiê µlbÎ ¶ps cò¶ã hs hS¶ã cls Ïp ªlÝcl ªlñ, ¶l{¶ã klæ ¬éÎ ¶æi, Ϋy ¶p¶ã c߶ óÞ Îl{m¶ã cl{« klái ¶T¶ kla¶ã ÎlÉ L« Ϋy ÎLî ãibµ B{îc. rbc ¶Çy ÎlÕ BC¶l cñ« ÷ãäc ¸l©¶ ªö quC Béc Cc, ¬p Ïp ªlÝcl ªlñ B«¶ã oî l∙i BÕ¶ ¬ÊÎ lå¶ vÝ«, ¶p¶ã hiÒ¶ µlg¶ã hua¶ l«i cCi Îl«¶l ÎLbc ÎiTu vps ¶ã{êi ÷ãäc ¸l©¶ ªö, Bå¶ã Îlêi h« hT¶: - ªiÕµ hÊy! ÷p¶ã ¶Ð¬ hua¶ Îl«¶l Ki¬ ¾p KiÕ¬ cls Ïp ªlÝcl ªlñ, ÷ãäc ¸l©¶ ªö dè¶ã Ϋy Cs µlÈy ¬éÎ cCi, cn l«i cliÕc µli ÎiTu ó»¶ã ÎLe x«¶l BÒu óS¶ ÎLë h¹i. Ïp ªlÝcl ªlñ ÎLC¶l cl{ë¶ã cñ« BÞcl, ÎiÕµ hÊy Îl«¶l kiÕ¬, ã¹Î l«i cliÕc µli ÎiTu, Îʶ ca¶ã kt BÞcl, ¬éÎ lmi hiT¶ ÎiÕµ Îles Bg, l«i ¶ã{êi h¹i ãi«s cliÕ¶. rbc ¶Çy, ¶p¶ã B∙ cg ÎlT¬ óns kiÕ¬ clЬ oSÎ clÆÎ BC ¶l{ clmi. ªlÕ hp, Ϋy µlni cǬ kiÕ¬, Ϋy ÎLCi cg ÎliÕÎ c©u, vÒ µl{m¶ã diÖ¶ klÝ ãiíi, ¶p¶ã B∙ B{îc hîi ÎlÕ lm¶ kt BÞcl. ªlÊy BÊu ¬∙i vÓ¶ kla¶ã l¹ ¶æi Bïi µl{m¶ã, ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶g¶ã h߶㠶g¶ã LuéÎ va cè¶ã, BéÎ ¶liT¶ qupy Ϋy ÎLCi LbÎ c©y µlÊÎ ÎLǶ L« ÎLî cliÕ¶. ÷l{ vËy klÝ ãiíi cñ« y cg ¶lu cg c{m¶ã, dò¶ã ¬∙¶l va cè¶ã. Ïp ªlÝcl ªlñ x{« ¶«y kla¶ã ÎliÖ¶ dè¶ã kiÕ¬, Ϋy ÎLCi ÎliÕÎ c©u c߶ ¬iÔ¶ c{ì¶ã clï¶ã Bì ¶æi, Ϋy µlni Ki¬ ¾p KiÕ¬ Îl× dǶ dǶ óÞ Bïi µl{m¶ã klSc clÕ. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy ¶p¶ã h©¬ ¶ãuy, kla¶ã «i óns «i, BÒu xa¶ã h¹i ÎLî cliÕ¶. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy µlÊÎ ÎLǶ quÊÎ BÕ¶ “vè” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, v«i cñ« r{u ®éi ¾i¶l óÞ BC¶l ÎLb¶ã, B«u óuïÎ Î˶ x{m¶ã cïÎ. ªuy ÎLs¶ã µlÊÎ ÎLǶ cg cn oîi Îlе, ¶Õu µlni Ϋy vâ ¶ãlÖ kЬ lm¶, B∙ óÞ cCi BC¶l Êy quÊÎ ¶ã∙ Låi. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi víi ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ L»¶ã: - ¸a ¬«u Bi ¬êi o{ µlô, o{ ¬Óu, o{ óC, o{ Îlbc Ϋ B©y Bïi µlg ÎT¶ B¹s ÎÆc ¶py. ¸lp¶ã ÎlÊy vâ ca¶ã cñ« ÷ãäc ¸l©¶ ªö c«s c{ê¶ã, ó׶l o«¶l ÝÎ ÎlÊy «i Îpi ãiái ¶l{ vËy, cg hH µlni lîµ oøc ¬Êy Ϋy c«s Îlñ ¬íi kÒ¬ clÕ ¶æi y. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ v©¶ã hêi, qu«y ¬×¶l BÞ¶l Bi, óç¶ã cn ¬õ¶ã kTu LbÎ hT¶: - §¹s ÎL{ë¶ã, ¬«u h¹i B©y, ¬«u h¹i B©y! ¼äi ¶ã{êi B«¶ã cl¨¬ clb v©y BC¶l, kla¶ã dC¬ qu«y BÇu ¶l׶ h¹i, clØ ¶ãle ÎlÊy ¬éÎ ãiä¶ã ãip h∙s cÊÎ hT¶: - Giái hS¬, Î{ë¶ã hp «i, kla¶ã ¶ãê h¹i hp clb! ÷ãäc ¸l©¶ ªö BC¶l hiT¶ ¬Êy ¬iÕ¶ã ÎlËÎ ¬¹¶l BÈy hèi ¬äi ¶ã{êi, Låi ¶lny L« ¶ãspi v߶ã v©y, h¹¶l hè¶ã BCµ: - ¾{ luy¶l ¬¹¶l ãiái BÊy clø? ¼äi ¶ã{êi qu«y h¹i ¶l׶ ÎlÊy ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ Ϋy cǬ óp¶ cê, Ϋy a¶ã l«i läµ qu©¶ cê, Bø¶ã ë µlÝ« o«u. ¼äi ¶ã{êi vï¶ óiÕÎ B¹s ¶l©¶ hp ó¹¶ Îl©¶ cñ« Îæ o{, vâ ca¶ã ãiái ¶ã«¶ã víi Îæ o{, ¶Õu a¶ã Ϋ clÞu L« Ϋy, Îl× Bïi µl{m¶ã dè hîi l¹i BÕ¶ B©u cò¶ã µlni LbÎ hui ¶ã«y. ÷l{¶ã h¹i ¶ãle ÎlÊy ÷ãäc ¸l©¶ ªö ãäi a¶ã Ϋ hp o{ luy¶l, «i ¶Êy BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -537- ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ¸lb Îíi B©y cg viÖc ã× ÎlÕ? ÷ãäc ¸l©¶ ªö c{êi BCµ: - A¶l Îíi B©y BC¶l cê, c߶ Îai Bi óSÎ ¬éÎ ¶ã{êi. Võ« ¶gi, y clØ vÒ µlÝ« Ïå¶ã ÷{m¶ã Îö Låi h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Vp c߶ Îl©u ¶l˶ ÎlT¬ ó« Bå BÖ ¶N«. ¼éc ª«¶ã c«u ¬py ¶gi: - Kla¶ã ¶ãê ¬Êy clôc ¶¨¬ qu«, clb vÓ¶ kla¶ã Îl«y Bæi ÎC¶l ÎÝ ¶ps. ¼«u ¬«u Bi xuï¶ã ¶bi ¶ã«y! Víi ãiä¶ã ¬òi, ÷ãäc ¸l©¶ ªö “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ÷¨¬ x{«, o{ µlô cò¶ã kla¶ã qun¶ Îlbc ¶æi Îai clM¶ã hH ó©y ãiê Îai h¹i µlni µliÒ¶ Îíi «¶l d¹y óns l«y o«s? ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ¸lb Îlö ¶ãlÜ xe¬, ¬Êy clôc ¶¨¬ ¶«y, clb B∙ hp¬ ó«s ¶liTu viÖc ¬«i ¬éÎ h{m¶ã Ω¬ Låi? ¸g ¶liÒu hǶ, Ϋ BÞ¶l Bi ª©y ª¹¶ã kiÕ¬ clb... ÷ãäc ¸l©¶ ªö c{êi ¶gi: - ªlÕ p? ¸lb¶ã Ϋ, l«i «¶l e¬, B∙ h©u kla¶ã ãƵ ¶l«u Låi ¶lØ? ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ÷ãpy la¬ ¶«y, Ϋ kluyT¶ clb ¬éÎ hǶ clgÎ, ¶Õu clb kla¶ã clÞu lïi cni Îl× Bõ¶ã cg ÎLCcl Ϋ hp kt óÊÎ ¶l©¶ BÊy ¶lÐ? ÷ãäc ¸l©¶ ªö c{êi ¶l¹Î ¶gi: - ª« ¬éÎ ¬×¶l ¬éÎ kiÕ¬ Îu¶ã lsp¶l klSµ ÎliT¶ l¹, Îõ x{« Îíi ¶«y kla¶ã ¬éÎ kt ¶ps dC¬ ¶gi ¶ö« c©u va hÔ víi Ϋ ¶l{ vËy. ¼éc ª«¶ã ¶gi: - PlCi Ïs« ¾m¶ cg Îlè l»¶ ã× víi clb B©u, ¬p clb ¶ì BC¶l BÖ Îö cñ« µlCi Bg óÞ Îl{m¶ã ¶l{ ÎlÕ ki«? Kli ¼ôc o{ luy¶l ÎLë vÒ Îl× óiÕÎ ¨¶ ¶gi hp¬ o«s B©y? - ªai ë ª©y ª¹¶ã óÊy h©u ¶«y, «i clM¶ã Lâ hp Îai víi «¶l B∙ Bs¹¶ Î׶l ÎuyÖÎ ¶ãlÜ« Låi. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l clØ cg l{ d«¶l Îlai, ¶ã{êi klCc oî y clí Îa, ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶Çy, B∙ cg 㫶 hT¶ Îíi ¶bi Ïs« ¾m¶ Îl× kla¶ã ÎT¶ klØ ãip óny l«y ÎC¬ cl©¶ Êy vps B©u cn. ªlë dpi L« ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¼éc ª«¶ã ¶gi: - ªL{íc o«u cò¶ã kla¶ã o«s ÎLC¶l klái ¬éÎ ÎL˶ BC¶l. ÷Õu óiÕÎ ÎlÕ ¶py Îl× Îõ ó« ¬{mi ¶¨¬ vÒ ÎL{íc Ϋ B∙ diÖÎ clb Låi, cg µlni ó«s h©u ¶«y ¶liÒu ¶ã{êi h{m¶ã ÎliÖ¶ klái óÞ clÕÎ s«¶ clÕÎ uæ¶ã óëi Ϋy clb kla¶ã? ÷ps clb ÎiÕ¶ hT¶ Bi! ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¬Ø¬ c{êi ¶gi: - A¶l ¬uï¶ BÊu vâ víi Îai µlni kla¶ã? ¸Ci ¶Çy hp cCi ã× cg óiÕÎ kla¶ã? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -538- Y óç¶ã ¬gc Îbi hÊy ¬éÎ Îl«¶l kiÕ¬ oSÎ LÊÎ ¶lá L«, Låi l«y Ϋy ¶©¶ã c«s hT¶ ÎLT¶ Bضl BÇu. ÷ãS¬ ¶l׶ Îl«¶l kiÕ¬ Bg låi h©u, ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ oSc ¬ÆÎ ÎCi ¬ÐÎ, ãiä¶ã Lu¶ Lu¶ ¶gi: - Giái hS¬, clb kla¶ã uæ¶ã ca¶ã oï¶ã ë ª©y ª¹¶ã óÊy ¶liTu ¶¨¬, qun ¶liT¶ B∙ kiÕ¬ B{îc Låi. ÷ãäc ¸l©¶ ªö quCÎ hí¶: - ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶! ª¹i o«s ¶ã{mi ÎLa¶ã ÎlÊy ÎliÕÎ kiÕ¬ cñ« o{ ¬a¶ h¹i kla¶ã clÞu quú h¹y. ¼éc ª«¶ã véi vp¶ã BÉ óp¶ cê vp léµ cê xuï¶ã, l{í¶ã vÒ µlÝ« ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¬p quú xuï¶ã vCi h¹y. ¼äi ¶ã{êi vÓ¶ yT¶ ÎLÝ cg ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ oH BC¶l ó¹i B{îc kt BÞcl, ¶ãê B©u a¶ã Ϋ h¹i µlni quú h¹y ÎL{íc ¬ÆÎ Bïi µl{m¶ã, ¶T¶ «i ¶Êy BÒu ki¶l l∙i vp ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã. ÷ãäc ¸l©¶ ªö ãim Ϋy ÎLCi hT¶, vè ¬éÎ ÎiÕ¶ã, BC¶l ÎlM¶ã xuï¶ã. ¼éc ª«¶ã kla¶ã clï¶ã Bì, kla¶ã ÎLï¶ ÎLC¶l, v˶ lmi oøc hT¶ ÎLT¶ h{¶ã BÉ clÞu Bù¶ã. ¸lØ ÎlÊy “óéµ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Cs LCcl În Îmi Îõ¶ã ¬n¶l ¬éÎ ó«y Îu¶ã hT¶. ¼éc ª«¶ã hns Bns ¬Êy cCi, y ¶ãuyT¶ ¶l{ vËy. ¾Ç¬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ h¹i, ÷ãäc ¸l©¶ ªö h¹i óåi ÎlT¬ ¬éÎ cl{ë¶ã ¶N«, BC¶l vps v«i ¼éc ª«¶ã. ¸l{ë¶ã ¶py kla¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã kTu ã× cn, vp Cs cè¶ã kla¶ã ÎlÊy LCcl. ÷ãê B©u k׶l cñ« cl{ë¶ã h¹i ¬¹¶l ¬éÎ cCcl kú h¹. ¸lÞu kla¶ã ¶æi, ¼éc ª«¶ã ¶ã∙ ãôc vÒ µlÝ« ÎL{íc, ¬iÖ¶ã Îlæ ¬Cu Î{mi, µlu¶ BÇy L« Bضl _????_ BÇu ¼éc ª«¶ã BC¶l xuï¶ã. ¼äi ¶ã{êi kTu ÎlǬ “¶ãuy Îs!”. DiÖÎ cl{ë¶ã cñ« y BC¶l xuï¶ã, ¼éc ª«¶ã ÎÊÎ µlni ÎC¶ã ¬¹¶ã, «i ¶Êy BÒu hÊy C¬ klÝ L«, ¶lS¬ cn vps cæ Ϋy cñ« ÷ãäc ¸l©¶ ªö h«s Îíi. ªù« ¶l{ cCi qu¹Î oSÎ, ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¬b« cl{ë¶ã ã¹Î ÎÊÎ cn C¬ klÝ cñ« ¬äi ¶ã{êi Lmi xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ, Låi h¹i ãim Ϋy hT¶ BC¶l. A ¸lݶ Bø¶ã ãǶ ¼éc ª«¶ã, ÎlÊy a¶ã Ϋ BÇu Îgc ó¹c µlm ¬p óÞ Cc B¹s lp liÕµ ¶l{ vËy, hiÒ¶ Bé¶ã h߶㠶ãlÜ« liÖµ, ¶lny véi Îíi µlÝ« ¼éc ª«¶ã Låi dè¶ã Îl©¶ l׶l ¶p¶ã hp¬ ¬éc Bì cle BÇu a¶ã Ϋ. ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶ãȶ ¶ã{êi L« cl{« kÞµ l¹ Îlñ óç¶ã BéÎ ¶liT¶ µlÝ« o«u h{¶ã cg ÎiÕ¶ã ls, ÎiÕµ Bg ¬éÎ a¶ã cô ¬ÆÎ Cs ¶ls oi¶l ó{íc Îíi. Ïp ªlÝcl ªlñ ÎlÊy ¶ã{êi Bg óç¶ã xuÊÎ liÖ¶ óT¶ c¹¶l A ¸lݶ ¬éÎ cCcl BéÎ ¶ãéÎ, Îl©¶ µlCµ kú h¹, ÎLT¶ ÎlÕ ãi«¶ ¶Çy liÕ¬ cg, h¹i Î{ë¶ã hǬ hp kt BÞcl B∙ cg ¶ã{êi BÕ¶ ãibµ oøc. ÷p¶ã oî A ¸lݶ óÞ l∙¬ l¹i, véi xa¶ã ¶ã«y h¹i, võ« ãim cl{ë¶ã BC¶l vps ¶ã{êi a¶ã ãip ¶ä, võ« quCÎ hí¶: - ¼«u ó{íc L« B»¶ã klCc! ¤¶ã cô hiÒ¶ ãim cC¶l Ϋy hT¶ ã¹Î, Ïp ªlÝcl ªlñ cn¬ ÎlÊy cg ¬éÎ oøc hùc LÊÎ ¬¹¶l BÈy ¶p¶ã ãiËÎ hèi kla¶ã ÎlÉ ã{î¶ã Bø¶ã vN¶ã B{îc, µlni hèi h¹i ¬Êy ó{íc Låi ¶ã∙ ¶ãåi µlÞcl xuï¶ã BÊÎ. ÷p¶ã xÊu læ quC, ¶l׶ ¬äi ¶ã{êi, ÎlÊy ¶ãspi ÷ãäc ¸l©¶ ªö vp ÎT¶ o{ Bå cñ« y L«, «i ¶Êy BÒu quú xuï¶ã vCi h¹y vp Bå¶ã Îl«¶l clps: - ¾{ Îæ. ªl× L« ®CÎ ªlñ ªiT¶ V{î¶ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l B∙ Îíi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -539- Ïp ªlÝcl ªlñ võ« ki¶l l∙i võ« xÊu læ, ÎLs¶ã óô¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ãuy Ϋi! ªlÕ ¶py Îl× ¬×¶l klg óÒ B{îc Îl©u ¶l˶ vps ¬a¶ µlCi Ïs« ¾m¶ Låi.” rbc Êy ¼éc ª«¶ã B∙ Bø¶ã dËy, Ϋy vÞ¶ vps A ¸lݶ, ¶æ hùc BiÒu lß« la lʵ ¶l{¶ã ¬iÖ¶ã vÓ¶ cø Îlæ luyÕÎ kla¶ã ¶ãíÎ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi víi ÷ãäc ¸l©¶ ªö L»¶ã: - VÞ ¶py hp ÷ãäc ¸l©¶ B¹s ÎL{ë¶ã clSc? ¾«s B¹s ÎL{ë¶ã Bïi xö víi o{ luy¶l h¹i ¶ì l¹ Béc Îlñ BÕ¶ ÎlÕ? ªlai B{îc, Îai clØ c߶ ¬Êy cCi x{m¶ã cïÎ ãip ¶Çy, cò¶ã vui h߶ã ÎiÕµ Bg¶ B¹s ÎL{ë¶ vpi liÖµ! ÷ãäc ¸l©¶ ªö c{êi ¶gi: - ª« hT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ cò¶ã v× ¬ôc BÝcl ¶py BÊy. Xe¬ Ϋ ÷ãäc DiÖ¶ Ïå ry lm¶ l«y ¶ã{êi h∙s klØ ãip lm¶? ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy o{ Îæi oSµ L« BÊu víi Cc B¹s, «i ¶Êy võ« ki¶l l∙i võ« cn ¬õ¶ã. Ïä cl{« ÎlÊy o{ Îæi BÊu víi «i ó«s ãiê, ó©y ãiê ¬íi B{îc ¬ôc kÝcl ÎlËÎ dÞµ ¬«y liÕ¬ cg. r{u ®éi ¾i¶l ¶ãlÜ, o{ Îæ Îuæi ãip oøc yÕu, vâ ca¶ã Îuy c«s c{ê¶ã BÕ¶ B©u ¶l{¶ã Îi¶l ÎlǶ oøc hùc ÎÊÎ kla¶ã ÎlÉ ó»¶ã B{îc ÎT¶ Cc B¹s B«¶ã hbc ÎLC¶ã ¶iT¶ ¶Çy. ¸lp¶ã véi cl¹y Bi ¬êi o{ µlô vp o{ ¬Óu L« ãibµ oøc. Võ« vps Îíi Îl¹cl ÎlÊÎ, clp¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã ÎL{íc ãi{ê¶ã, ¶{íc ¬SÎ BǬ l«i ¬C. ¸ß¶ o{ óC, o{ µlô, o{ ¬Óu, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni vp clp¶ã ¸©¬ BÒu ñ Lò u óuå¶. ¸lp¶ã hM¶ã hƶã Bi Îíi óT¶ ãi{ê¶ã, ÎLa¶ã ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l l«i ¬SÎ o©u lsS¬, oSc ¬ÆÎ xC¬ Be¶, lmi Îlë lå¶ã léc ¶l{ oSµ ÎSÎ Îlë BÕ¶ ¶mi. ®T¶ ¶ãspi, ¶ã{êi Cc B¹s quÊy ¶liÔu BÕ¶ ÎLêi hì BÊÎ hs¶ã ¬p ¬Êy ¶ã{êi ¶Çy ë ÎLs¶ã Îl¹cl ÎlÊÎ kla¶ã L« xe¬ xÐÎ clSc lM¶ hp v× ªl«¶l ªl«¶l oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi cl¨¶ã? r{u ®éi ¾i¶l klH ¶gi: - ¾{ µlô, ÎT¶ Cc B¹s hîi l¹i hS¬, o{ Îæi B∙ µlni L« Ϋy Bïi µlg. ªlõ« ¸lÝ låi ¶lá cg klæ BiTu hi¶l, ¶lê B{îc o{ µlôc ¶uai d¹y ¬íi cg ¶ãpy ¶«y, ÎlÊy r{u ®éi ¾i¶l ¶gi cg vt ¶ãliT¬ ÎLä¶ã, óiÕÎ Bïi µl{m¶ã hp ¬éÎ BÞcl Îlñ BC¶ã ¶ã¹i, ÎLs¶ã h߶ã hs hS¶ã cls o{ µlô, hiÒ¶ ½¬ ªl«¶l ªl«¶l hT¶ ¶gi víi Ïsp¶ã ¸l©¶ vp vî clå¶ã Quy ª©¶ ªlô L»¶ã: - ¸lb¶ã Ϋ cè¶ã Bi L« cn. ¼äi ¶ã{êi Lns ó{íc Îles L«. r{u ®éi ¾i¶l ÎlÊy Ϋy ªlõ« ¸lÝ óå¶ã ¬éÎ ¶ã{êi ¬p cl©¶ ó{íc Bi ¶l«¶l ¶lѶ lm¶ ¬×¶l, ÎLs¶ã h߶ã cn¬ µlôc va cè¶ã. ¼äi ¶ã{êi Bi Îíi µlÝ« o«u ¶bi ÎlÊy ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l Ϋy cǬ ÎL{ê¶ã kiÕ¬, ÷ãäc ¸l©¶ ªö Ϋy µlni cǬ kiÕ¬ Ϋy ÎLCi cǬ µlÊÎ ÎLǶ. Ï«i ¶ã{êi cbi clps ¶l«u, võ« BÞ¶l L« Ϋy ãi«s BÊu. ªlõ« ¸lÝ véi kTu ãäi: - ¾{ µlô, xi¶ cls BÖ Îö B{îc µlе Bïi µlg víi y. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l víi ÷ãäc ¸l©¶ ªö BÒu liÉu óiÕÎ ¶l«u hp vâ h©¬ BÖ ¶lÊÎ c«s Îlñ, cuéc ÎL«¶l Îpi ¶py, lÔ om xuÊÎ ¬éÎ ÎÝ hp d«¶l ÎiÕ¶ã cn ¬éÎ Bêi oH ÎiTu ¬¹¶ã ¶ã«y, vp ÎC¶l ¬«¶ã cò¶ã klg ¬p óns Îå¶ B{îc hp klCc, cls ¶T¶ cn l«i BÒu Î˵ ÎLu¶ã Îi¶l ÎlǶ vps ¶l«u, kla¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã kTu ãäi cñ« ªlõ« ¸lÝ. riÒ¶ B{« ªl«¶l ªl«¶l cls Ïp ªlÝcl ªlñ óå¶ã, ªlõ« ¸lÝ clØ ¶gi B{îc ¬éÎ c©u: - ¸lÞ hp¬ m¶ ÎLa¶ã ¶s¬ ca Ϋ. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -540- ¸lØ ÎlÊy ÷ãäc ¸l©¶ ªö µlÊÎ c©y ÎLǶ ¬éÎ cCi, BéÎ ¶liT¶ BC¶l vps v«i ÎLCi LCµ BC¶l, Îl× kla¶ã o«s ãì L« B{îc. ¸lp¶ã hp BÖ Îö ÎÊÎ µlni Bì BǶ lé o{ µlô hiÒ¶ ¶lb¶ cl©¶ ¶lny Îù« ¶l{ cs¶ cli¬ B¹i óp¶ã ó«y vè BÕ¶, xa¶ã ÎlM¶ã vps ¶ã{êi ÷ãäc ¸l©¶ ªö. ÷ãê B©u kla¶ã ¶lN¶ã clp¶ã BÞ¶l ¶l{ vËy, ¬p Ïsp¶ã ¸l©u hÓ¶ Quy ª©¶ ªlô cò¶ã ÎlÕ, ó« ¶ã{êi kls¶ã lѶ ¬p ¶T¶ ¶lny Îʶ ca¶ã ÷ãäc ¸l©¶ ªö cè¶ã ¬éÎ hbc. ªl©u véi µlÊÎ ÎLǶ h¹i, hèi vÒ µlÝ« o«u l«i ó{íc, ÷ãäc ¸l©¶ ªö ãiN hua¶ ÎlÕ Îlñ, clØ ÎlÊy ÎiÕ¶ã ãig os¹Î ¬éÎ cCi, ¬éÎ ¶ã{êi ó«y qu« BÇu, y véi LôÎ cæ h¹i, ÎlÊy ÎLT¶ BÇu ¬CÎ h¹¶l. ¸Ci ¬ò B¹s oÜ cñ« y B∙ óÞ ªlõ« ¸lÝ l«i Ϋy cléµ ¬ÊÎ. ÷ãäc ¸l©¶ ªö cn ãi˶, ¬b« kiÕ¬ ¶lS¬ cC¶l Ϋy ÎLCi ªlõ« ¸lÝ clЬ hua¶ ¬éÎ ¶lCÎ. ¼iÕ¶ã vâ ¶py võ« Béc võ« liɬ. ªlõ« ¸lÝ ë ÎLT¶ kla¶ã, kla¶ã o«s ÎLC¶l kÞµ, véi LôΠΫy h¹i. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy “oÑΔ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cn ¬éÎ cCi Ϋy Cs óÞ Îl«¶l kiT¬ Bïi µl{m¶ã clЬ BøÎ hiÒ¶. ªuy Cs hp vËÎ ¬Ò¬ ¬¹i, ë ÎLT¶ kla¶ã, kla¶ã clÞu ¬éÎ oøc е ¶ps, ¬p óÞ óns kiÕ¬ clЬ BøÎ, ¶l{ vËy Bñ ÎlÊy Îl«¶l kiÕ¬ Bg oSc óж óiÕÎ ¶l{ê¶ã ¶ps? Vp ¶éi ca¶ã cñ« h∙s B¹s oÜ cò¶ã ki¶l ¶ã{êi. ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã Îíi BÊÎ, ó« o{ luy¶l BÖ BÒu Bø¶ã cn ¬éÎ h{îÎ ë ÎL{íc ¬ÆÎ o{ µlô. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy l«i óT¶ võ« ÎL«s Bæi ¬éÎ ¬iÕ¶ã, v× quC ¶l«¶l clg¶ã quC, cl{« kÞµ clb ¬ôc Îíi. rbc ¶Óy ¶ãlÜ h¹i cn¶l võ« qu«, «i ¶Êy BÒu ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l. ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶Õu clØ lmi ÎLC¶l clˬ ¬éÎ ÎÝ hp óÞ ¶ã«y cl{ë¶ã hùc cñ« ªlõ« ¸lÝ ãiC¶ã vì oä. ¸ß¶ ªlõ« ¸lÝ ¶Õu LôΠΫy kЬ ¶l«¶l ¬éÎ hy cò¶ã óÞ Bïi µl{m¶ã clÆÎ BøÎ cC¶l Ϋy Låi. ¸lu¶ã qu«¶l BÊy, ¶ã{êi ¶ps cò¶ã vâ ¶ãlÖ klC c«s, BÞ¶l ÎlǶ xs¶ã, kla¶ã lѶ ¬p ¶T¶, «i cò¶ã BÒu kTu hT¶ ¬éÎ Îiն㠓ãiái!” ÷ãäc ¸l©¶ ªö cËy cg o{ µlô ÎLuyÒ¶ cls ÎuyÖÎ ¶ãlÖ, Îù kTu hp ÎliT¶ l¹ va BÞcl. ªuy y óiÕÎ s«i d«¶l cñ« ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l B∙ h©u ¶l{¶ã cø ãiN vN¶ã ÎlÕ Îlñ, y hîi dô¶ã kÐs dpi Îlêi cuéc BÊu ÎL«¶l kliÕ¶ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l v× Îuæi ãip oøc yÕu clÞu Bù¶ã kla¶ã ¶æi, hp y cliÕ¬ ÎlÕ ÎlS¶ã ¶ã«y. ÷ãê B©u BéÎ ¶liT¶ cg c«s Îlñ ¶lny vps BC¶l ÎLé¬, y BÞ¶l ÎlǶ ¶l׶ kü, ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ hp ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ ÎL¹c Bé l«i ¬{mi Îuæi võ« ki¶l l∙i võ« Îøc ãi˶ ¬b« ÎL{ê¶ã kiÕ¬, quCÎ hí¶: - ª« l∙y clЬ clÕÎ cs¶ klØ ¶lá ¶py B∙, Låi oH ãiÕÎ cs¶ klØ ãip ¶Çy o«u. ªlõ« ¸lÝ Îl{« ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l L»¶ã: - Xi¶ µlе o{ µlôc cls BÖ Îö ÎL«¶l BÊu víi ÎT¶ B¹s oÜ ¶Çy ÎL{íc, ¶Õu BÖ Îö kla¶ã BÞcl ¶æi y Îl× ¬êi B¹i o{ luy¶l vp ¶lÞ o{ luy¶l vps BC¶l ÎiÕµ, ¶l{ vËy cg ¶T¶ kla¶ã? ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l BCµ: - ¸ò¶ã B{îc, ¶l{¶ã cs¶ clí kli¶l BÞcl, ¶ãle cl{«? Ïsp¶ã ¸l©¶ vp Quy ª©¶ ªlô óiÕÎ o{ BÖ ¶py Îpi ó« lm¶ ¬×¶l, ¶l{¶ã v× kliT¬ Îï¶ ¬« ¶gi ¶l{ vËy. ¼éÎ ÎliÕu ¶iT¶ cg ÎlÉ kla¶ã ÎL«¶l c{ê¶ã liÕu ÎlS¶ã ¶l{ ÎlÕ, ÎlËÎ hp liÕ¬ cg, ¶ãlÜ vËy l«i ¶ã{êi BÒu ¶gi: - ¾{ BÖ, Bõ¶ã cg kliT¬ Îï¶ ¶N«, cǶ ¶løÎ hp Bõ¶ã cg kiT¶ã ¶É ã× lÕÎ. ÷ãäc ¸l©¶ ªö kiTu ¶ã¹s ¶gi: - ÷ã{mi ¬uï¶ B¹s ã«i dè¶ã klÝ ãiíi l«y ó»¶ã Ϋy kla¶ã Îï¶ã ÎiÔ¶ ¶lp ¶ã{mi vÒ ª©y µl{m¶ã? Ïp ªlÝcl ªlñ B{« Ki¬ ¾p KiÕ¬ cls A ¸lݶ vp óns L»¶ã: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -541- - ¸a B{« Îl«¶l kiÕ¬ ¶Çy cls o{ µlô Îai. A ¸lݶ cǬ Îl«¶l kiÕ¬ Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ. §éÎ ¶liT¶ ÎLa¶ã ÎlÊy ¶p¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¶ãȶ ¶ã{êi L«. A ¸lݶ klH ãäi: - A¶l... «¶l... ¸a óç¶ã ¬Sc ¶ãlѶ kla¶ã o«s ÎlïÎ ¶T¶ hêi. ¸lê ªlõ« ¸lÝ cǬ hÊy Îl«¶l kiÕ¬ Låi, ¶p¶ã hui ¶ã«y L«. rbc Êy o{m¶ã ¬è võ« Ϋ¶, ¬ÆÎ ÎLêi B∙ ¬äc, cliÕu oC¶ã cn qun ¶bi, ¬äi ¶ã{êi Bø¶ã qu©y Îlp¶l v߶ã ÎL߶. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l hèi h¹i Bø¶ã ë óT¶ c¹¶l, xs« ógµ cls ¼éc ª«¶ã, Ïsp¶ã ¸l©¶ Ϋy cǬ óp¶ Îݶl, Quy ª©¶ ªlô cǬ cCi óõ« Biɬ luyÖÎ, BÒu Bø¶ã ÎLs¶ã v߶ã BÉ Cµ ÎL˶. ÷ãäc ¸l©¶ ªö c{êi ¶gi: - ÷Õu cCc ¶ã{êi ¬uï¶ vps BC¶l cn ¬éÎ hbc cò¶ã B{îc. KiÕ¬ cñ« Bïi µl{m¶ã Biɬ Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ. Y véi hÊy µlʶ ÎLǶ hT¶ Bì, Ϋy ÎLCi cǬ kiÕ¬ B©¬ hua¶, ¶l{¶ã óç¶ã ÎlÊy Bïi µl{m¶ã Îl©u kiÕ¬ h¹i, ¶lS¬ luyÖÎ ¬a¶ cñ« ¬×¶l Biɬ Îíi, ¶Õu ¬×¶l B©¬ kiÕ¬ Bg hp BÞcl Îlõ« l{ Biɬ ¬p B©¬ ÎlM¶ã vps ¶ã«y. Y kla¶ã ¶ãê ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ ¬ÆÎ ¬py Îl«¶l Îb ÎlÕ ki« ¬p xö dô¶ã ÎlÕ kiÕ¬ h∙s huyÖ¶ vp Béc Cc BÕ¶ ÎlÕ? Y ¶lny o«¶ã óT¶ BÉ ÎLC¶l. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ Bïi µl{m¶ã xö dô¶ã ¬iն㠶py võ« Îlñ võ« Îʶ ca¶ã, ¶Õu kiÕ¬ cñ« ¬×¶l B©¬ L« ¬éÎ Îl{íc hp kt BÞcl Îʶ ca¶ã vps óT¶ µlÝ« µlni ¶ã«y, clp¶ã hiÒ¶ ãim ¶ã«¶ã Îl«¶l kiÕ¬ vp óns vÖ hÊy Îl©¶ ¬×¶l ÎL{íc. ¸«s Îlñ BÊu kiÕ¬ klCc lM¶ víi ¶ã{êi Îl{ê¶ã, l«i ¶ã{êi óÊÎ cø di Bé¶ã ÎlÕ ¶ps, Bïi µl{m¶ã B∙ óiÕÎ ¶ã«y dô¶ã ý L« o«s Låi. ÷lN¶ã ¶ã{êi Bø¶ã xe¬, cg ¬Êy ¶ã{êi Îpi ¶ãlÖ c߶ ¶s¶ ¶íÎ clØ ÎlÊy l«i ¶ã{êi ¶l׶ ¶l«u, Îl©¶ µlCµ vp cl©¶ ó{íc LÊÎ clˬ cl¹µ vp ¶ã©y ¶ãa, l׶l ¶l{ kla¶ã cg vt ã× hp klȶ ÎL{m¶ã cn. ÷ãê B©u, où ÎlS¶ã ó¹i cñ« lä clØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ hp quyÕÎ BÞ¶l xs¶ã ¶ã«y, où oï¶ã clÕÎ ¶l{ céÎ ÎLT¶ oîi Îgc, où ÎlËÎ ¶ãuy liɬ ãʵ óéi hǶ BC¶l clЬ hu¶ã Îu¶ã. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ l˶ ÷ãäc ¸l©¶ ªö võ« Låi hp¬ a ¶lôc ¬×¶l, lê¶ ãi˶ va cè¶ã. ÷p¶ã ¬uï¶ ãim ÎliÕÎ c©u B©¬ ÎLé¬ vps µlÝ« o«u h{¶ã kt Îlè. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ÎlÊy ¶p¶ã B∙ ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, oî l∙i quC, véi ãim Ϋy kÐs h¹i vp klH ¶gi: - ¸a hp¬ ã× ÎlÕ? ¼uï¶ clÕÎ l«y o«s? ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ BCµ: - A¶l BÉ ¬Æc e¬, e¬ quyÕÎ BÞ¶l ÎlÝ ¬¹¶ã víi ÎT¶ ÎÆc B¹s ¶Çy Låi. ¼«i KiÕ¬ Ïß« h¹i ¶gi: - ªT¶ ÎÆc B¹s Êy B∙ óiÕÎ ÎiÉu ou Îlbc LÊÎ hîi l¹i, ó©y ãiê y B«¶ã dè¶ã kiÕ¬ µlCµ Îïi Îl{î¶ã Îlƶã BÉ óns lé Îsp¶ Îl©¶ y. ÷Õu ca xa¶ã hT¶ hbc ¶py clØ ¬ÊÎ ¬¹¶ã ¬p Îlai. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ cï ãS¶ã kÐs Ϋy L«, kTu h«: - E¬ kla¶ã óiÕÎ, BÉ e¬ hT¶ ãibµ Ϋy o{ Îlbc. ªL{íc ki« ¶p¶ã Îlè ãlÐÎ ªlõ« ¸lÝ lÕÎ oøc, kla¶ã ó«s ãiê clÞu Îa¶ clp¶ã hp o{ Îlbc cn. rbc ¶Çy, ¶p¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ L« Ϋy Bïi BÞcl víi Cc B¹s, ÎLs¶ã h߶ã quT¶ lÕÎ sC¶ l˶ cò. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -542- - §{îc, ca ¶Ð¬ ¬éÎ cCi C¬ klÝ Îlö xe¬! ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ hÊy ki¬ ÎiTu L«, v˶ oøc ¶l»¬ h{¶ã ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶Ð¬ Îíi. ÷ãäc ¸l©¶ ªö B«¶ã cl¨¬ clb ¶l׶ vps ¬òi kiÕ¬ cñ« Ïp ªlÝcl ªlñ l׶l ¶l{ kla¶ã óiÕÎ ã× ki¬ ÎiTu µli Îíi, ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ B«¶ã ¬õ¶ã ÎlǬ oSµ oö« ¶Ð¬ ÎLb¶ã, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy “css¶ã” ¬éÎ cCi, ¼«i KiÕ¬ Ïß« ÎlÊÎ Îl«¶l h« hí¶: - ÷ãuy Ϋi! Võ« h«, clp¶ã võ« kÐs ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ cè¶ã L˵ ¬×¶l xuï¶ã BÊÎ. ÷l{¶ã kla¶ã kÞµ v× ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¶l׶ hT¶ B∙ ÎlÊy µli ÎiTu cñ« ¬×¶l óS¶ ÎLë h¹i, ¶l»¬ ¶ã«y ãiN« ¶ãùc µli Îíi. ®iÕÎ kla¶ã o«s ÎLC¶l klái, ¶p¶ã clØ c߶ cCcl Bîi clÕÎ. ®ç¶ã ÎlsC¶ã ¬éÎ cCi, ¬éÎ óp¶ Ϋy ¶ãäc ãim L« óSÎ hua¶ ¬iÕ¶ã vni Bá óuéc o«u µli ÎiTu. ¼«i KiÕ¬ Ïß« vp ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ÎLï¶ã ¶ãùc B˵ ¬¹¶l, ¶l׶ xe¬ «i hp ¶ã{êi B∙ L« Ϋy cøu ¬×¶l, ÎlÊy ¶ã{êi Bg hp Ïp ªlÝcl ªlñ, ÎLs¶ã h߶ã l«i ¶ã{êi võ« cC¬ m¶ võ« xÊu læ, clØ cg ãËÎ BÇu ¬éÎ cCi BÉ Îá ý ι m¶ cøu ¬¹¶ã. rbc Êy, ªlõ« ¸lÝ vp ÷ãäc ¸l©¶ ªö kiÕ¬ µlCµ óç¶ã óiÕ¶ Bæi lM¶, l«i ¶ã{êi BÒu Îʶ ca¶ã ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã, dè¶ã Îsp¶ hùc ¬p Bïi µlg víi ¶l«u. ÷ãäc ¸l©¶ ªö hp o{ BÖ cñ« ¼éc ª«¶ã, vÒ kli¶l ca¶ã LÊÎ Îpi ¶ãlÖ Béc BCs, BéÎ ¶liT¶ y ãië “®Ccl óiÕ¶ quû n¶l” L«, cl¹y qu«¶l ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ BÉ hp¬ ªlõ« ¸lÝ ls« ¬SÎ hp Îʶ ca¶ã vps clç liɬ ¶ã«y ¶l{¶ã y cg ¶ãê B©u ªlõ« ¸lÝ cò¶ã Îl¹s “®Ccl óiÕ¶ quû n¶l”. ¸ls ¶T¶ Îl« lå y l{ l{ ÎlËÎ ÎlËÎ, ÎliT¶ óiÕ¶ v¹¶ lg«, ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ cl¨¬ clb ¶l{ Îl{ê¶ã kla¶ã óÞ kli¶l ca¶ã cñ« Bïi µl{m¶ã hp¬ luyÒ¶ lsÆc Îý ¶ps. §Êu Îíi h{¶ã clõ¶ã, ÷ãäc ¸l©¶ ªö ÎLs¶ã h߶㠶ãli ¶ãê, ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lM¶ã hH y cò¶ã Îi¶l Îla¶ã ¬a¶ kli¶l ca¶ã ¶py cl¨¶ã?” Y óç¶ã ¶lny L« ¶ãspi, hÊy ªliÕÎ KiÕ¬ L«, ãim hT¶, Låi quCÎ hí¶: - ÷ã{mi B∙ hp BÖ Îö cñ« ªliÕÎ KiÕ¬ ¬a¶ Îl× ÎlÊy ªliÕÎ KiÕ¬ ¶Çy µlni quú xuï¶ã h¹y Îøc Îl×! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªliÕÎ KiÕ¬ ¬a¶ cCi ã×? X{« ¶«y Ϋ kla¶ã ¶ãle ÎlÊy «i ¶gi Îíi cn. ÷ãäc ¸l©¶ ªö quCÎ hí¶: - ÷ã{mi kla¶ã µlni hp BÖ Îö cñ« ¼éc ª«¶ã, ιi o«s ¶ã{mi h¹i óiÕÎ kli¶l ca¶ã “®Ccl óiÕ¶ quû n¶l”? ¼p B∙ hp BÖ Îö cñ« y ιi o«s h¹i kla¶ã óiÕÎ hp ¶ã{êi cñ« ªliÕÎ KiÕ¬ ¬a¶? ®©y ãiê kiÕ¬ ë ÎLs¶ã Ϋy Ϋ, ¬«u quú xuï¶ã ¶ãle Ϋ c{ xö. ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ª« kla¶ã óiÕÎ Bå¶ã kiÕ¬ ÎliÕÎ kiÕ¬ ã× cn! ÷ãäc ¸l©¶ ªö qu«y BÇu lái ¼éc ª«¶ã L»¶ã: - ®Ccl óiÕ¶ quû n¶l cñ« y cg µlni «¶l d¹y cls BÊy kla¶ã? ¼éc ª«¶ã hSc BÇu. ®iÕÎ o{ luy¶l x{« ¶«y kla¶ã ¶gi dïi ó«s ãiê, ÷ãäc ¸l©¶ ªö ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ h¹i ¶lny BC¶l ÎiÕµ... Võ« BC¶l ªlõ« ¸lÝ võ« ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ¶lN¶ã hêi cñ« B¹s oÜ võ« ¶gi, óç¶ã ¶ãlÜ: “ªlns ¶ps, ÎL{íc kli ¼éc ª«¶ã B¹s ÎL{ë¶ã d¹y Îíi ®Ccl óiÕ¶ quû n¶l, clØ ¶l˶ hp Îlu« cê µlni d¹y Ϋ Îlai clí a¶ã Ϋ kla¶ã clÞu ¶l˶ Ϋ hp o{ µlô hp ÎlÕ BÊy? Vp c߶ d¹y ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2