intTypePromotion=1

Bích huyết kiếm - Tập 5

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
159
lượt xem
37
download

Bích huyết kiếm - Tập 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - Tập 5

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -75- håi thø n¨m qu¸i kh¸ch ®Õn ®Ønh nói, phßng kÝn ®äc kú v¨n ÷ ã{êi ãÇy ãß, v× cl{« B{îc Lâ ªlõ« ¸lÝ Îضl dËy, klsCi clÝ c{êi kli¶l vpi ÎiÕ¶ã, ób¶ã Îp¶ ¶Õ¶ cls ¶ãä¶ hö« oC¶ã Îá Låi ãië cuï¶ óÝ kݵ L« Bäc. ¸p¶ã Bäc, cp¶ã c«s lø¶ã, y BSc ý Lu¶ã Bèi, cg vt ou¶ã o{í¶ã hS¬. §äc Îíi clç cg ¬Êy ÎL«¶ã dݶl clÆÎ víi ¶l«u, y hÊy ¶ãg¶ Ϋy ÎLá clʬ ¶{íc ¬iÕ¶ã BÉ cls dÔ ãië lm¶. ¼Êy hǶ ãƵ ¶lN¶ã ÎL«¶ã dݶl clÆÎ víi ¶l«u, ¶lê Îlʬ ¶{íc ¬iÕ¶ã, y BÒu ãië B{îc ¬p kla¶ã LCcl ÎL«¶ã ¶ps. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã oùc ¶ãlÜ Îíi cuï¶ oCcl cg clÊÎ Béc LÊÎ ¬¹¶l, ¶Õu ÎT¶ ki« cø Îlʬ ¶{íc óäÎ ¬·i ¶l{ vËy ÎlÕ ¶ps cò¶ã óÞ ÎLb¶ã Béc. ÷l{ quT¶ cn ¶ãuy liɬ, óç¶ã klH kTu hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã. ÷ãle ÎlÊy Îiն㠶ã{êi kTu, ¶ã{êi ãÇy ãß qu«y BÇu h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ l«i ¬SÎ ÎLî¶ ÎL߶ xse, BÇy vt l·i lè¶ã, B«¶ã ¶l׶ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ ¬×¶l. Y Îõ Îõ Bø¶ã dËy, LbÎ cs¶ d«s 㨬 ë h{¶ã lß« Îl{î¶ã L«, Låi ÎiÕ¶ ãǶ ªlõ« ¸lÝ vp ¶gi L»¶ã: - ª« víi ¶ã{mi Îuy kla¶ã cg Îlè sC¶ ã× cn, ¶l{¶ã ¶ãpy la¬ ¶«y Ϋ kla¶ã ÎlÉ BÉ cls ¶ã{mi oï¶ã B{îc! ÷gi xs¶ã, ¬SÎ y hé BÇy vt lu¶ã Cc, ãim d«s 㨬 hT¶, c{êi 㻶 ¬Êy ÎiÕ¶ã, Låi h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ®©y ãiê Ϋ cg ãiÕÎ clÕÎ ¶ã{mi, Îl× ¶ã{mi xuï¶ã d{íi ©¬ Îi cò¶ã kla¶ã liÉu o«s ¬p óÞ ãiÕÎ! ÷gi ÎlËÎ cls ¶ã{mi óiÕÎ, Ϋ hp ªL{m¶ã Xu©¶ ¸öu ÎLs¶ã µlCi ªl¹cl r{m¶ã ιi µlñ ¸õ ¸l©u, Îضl ªLiÕÎ Gi«¶ã. PlCi ªl¹cl r{m¶ã clb¶ã Ϋ hp Îö Îlè víi Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶. Y ãi«¶ d©¬ víi o{ ¬uéi clb¶ã Ϋ, Låi ÎLï¶ ¶mi B©y. ¼{êi ¬Êy ¶¨¬ ¶«y clb¶ã Ϋ Bi Î׬ xe¬ y _???_ Lmi vps Ϋy ¶ã{mi. ÷«y ¶ã{mi cg hiT¶ c«¶ víi Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ clSc ¶ã{mi cò¶ã kla¶ã µlni hp ¶ã{êi h{m¶ã ÎliÖ¶. ¾«u kli clÕÎ Bi, ÎLë Îlp¶l ¬éÎ cs¶ ¬« Låi, ¶Õu ¬uï¶ óCs Îlè ¶py, Îl× ¶ã{mi cø Îíi ¸õ ¸l©u ¬p kiÕ¬ Ϋ, ªL{m¶ã Xu©¶ ¸öu B©y...lp, lp, lp! ¸{êi cl{« døÎ ÎiÕ¶ã, y óç¶ã hs¹¶ã cls¹¶ã ouýÎ ¶ã·. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ v˶ lÕÎ oøc hùc hT¶ l«i cC¶l Ϋy, ÎlÐÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, d©y Îlõ¶ã ÎLgi qu«¶l ¶ã{êi hiÒ¶ BøÎ L« Îõ¶ã klbc. Råi ¶l«¶l ¶l{ clíµ, clp¶ã ãiC¶ã hua¶ vps BÇu ¶ã{êi ¶ä ¬éÎ qun Bʬ Îlai om¶. ÷l{¶ã Ϋy clp¶ã cl{« cl¹¬ Îíi ¶ã{êi kt Îlè, ªL{m¶ã Xu©¶ ¸öu óç¶ã ¶ã· ¶ã{êi ¶»¬ h¨¶ L« BÊÎ. ªlõ« ¸lÝ oî y cg quû kÕ ã×, hiÒ¶ cǬ ¬éÎ Bs¹¶ d©y Îlõ¶ã BøÎ quʶ hp¬ vâ klÝ xö dô¶ã cʵ Îlêi. ÷l{¶ã ÎlÊy ¶ã{êi ãÇy ãß Bg l«i cl©¶ duçi ÎlM¶ã, kla¶ã c߶ cö Bé¶ã B{îc ¶N«. ¼SÎ, ¬òi, Ϋi, ¬å¬ cñ« y BÒu clny ¬Cu Be¶, hbc Êy clp¶ã ¬íi l«y kt Îlè B· ÎLb¶ã Béc clÕÎ. ¸bi xuï¶ã cëi hua¶ qu·¶ã d©y Îlõ¶ã B«¶ã ÎLgi d{íi cl©¶ L«, clp¶ã véi cl¹y L« µl߶㠶ãspi. ªlÊy clp¶ã ¸©¬ óÞ ÎLgi ¶»¬ ë Bg, l«i ¬SÎ y ÎLî¶ ÎL߶ xse, hé vt óùc Îøc v× kla¶ã cù« quËy B{îc, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ cëi ÎLgi cls y. r¹i ÎlÊy §¹i O«i vp ªiÉu QuCi ¶l{ clÕÎ ¶ãÊÎ ë d{íi BÊÎ, oî l«i cs¶ B{êi {mi óÞ ¶ãé Béc, clp¶ã véi hÊy ¬Êy ãCs ¶{íc h· Bæ vps BÇu, vps ¬ÆÎ l«i cs¶ vËÎ ¶ä. ¼éÎ hCÎ ÎlËÎ h©u, l«i cs¶ Îlb ¬íi låi Îضl dǶ. ªlõ« ¸lÝ dè¶ã Ϋy L« liÖu, kÉ h¹i BÇu Buai c©u cluyÖ¶ võ« xny L« cls clp¶ã ¸©¬ l«y. ¸lê BÕ¶ kli ÎLêi oC¶ã Îá, ªlõ« ¸lÝ vp clp¶ã ¸©¬ ¬íi kliT¶ã l«i kt Îlè L« B»¶ã o«u ¶bi cla¶ cÊÎ. ªlÊy cCi léµ oSÎ hí¶ cg clÊÎ Béc l¹i ¶ã{êi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ ÎiÖ¶ Ϋy qu¨¶ã hua¶ xuï¶ã lï, cla¶ cè¶ã víi l«i ¶ã{êi ki«. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -76- ¸la¶ cÊÎ xs¶ã B©u BÊy, ¶ãlÜ Îíi cluyÖ¶ la¬ qu«, ÎLs¶ã h߶ã clp¶ã c߶ óp¶ã lsp¶ã hs ¶ã¹i kla¶ cè¶ã. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: - “÷¨¬ 12 Îuæi, va l׶l clu¶ã ¬×¶l B· Î׬ ÎlÊy cCi léµ oSÎ ¶ä Låi ÎC¬ ¶¨¬ qu«, Ϋ B· quT¶ lM¶ c©u cluyÖ¶ Bg. ÷«y ÎlÊy ¶ã{êi ãÇy ãß vp ó« vÞ lß« Îl{î¶ã B· ãiÕÎ hÓ¶ ¶l«u vi ÎL«¶l ãip¶l cuï¶ Ki¬ ¾p óÝ kݵ, Îl× clSc lM¶ cuï¶ oCcl Bg µlni clø« Bù¶ã où ã× óÝ ¬ËÎ lsÆc LÊÎ qu«¶ ÎLä¶ã! ÷l{¶ã kla¶ã liÉu ÎLs¶ã cuï¶ oCcl Bg viÕÎ ¶lN¶ã ã×?” ÷ãlÜ Îíi Bg, clp¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶Ð¶ ¶æi où Îß ¬ß, hiÒ¶ clui vps ãǬ ãi{ê¶ã, hai cCi léµ ¶lá µlñ BÇy ¬¹¶ã LTu L«. ¸lp¶ã ¬ë léµ oSÎ, hÊy cuï¶ Ki¬ ¾p óÝ kݵ ÎlËÎ BÉ ÎLT¶ óp¶, Låi ãië Îõ¶ã Îê L« Bäc. ÷lN¶ã ÎL«¶ã BÇu d¹y vÒ óÝ quyÕÎ huyÖ¶ ca¶ã vp Ω¬ µlCµ ¶Ð¬ C¬ klÝ, kla¶ã klCc ã× ¬Êy víi ¶lN¶ã µl{m¶ã µlCµ cñ« ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l vp ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶. ¸lp¶ã ¶l˶ xÐÎ kü Îl× ÎlÊy Îlñ µlCµ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ c߶ liɬ Béc ãʵ ¬Êy hǶ Îlñ µlCµ cñ« l«i ÎlÇy ¬×¶l. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “Ïa¬ qu« ¬×¶l ouýÎ ãƵ quû kÕ BT ÎiÖ¶ cñ« kt BÞcl. ¾«u ¶py, dʶ Îl©¶ vps clï¶ ãi«¶ã lå BÉ lp¶l liÖµ, ÎlÕ ¶ps clM¶ã ãƵ µlni ¶lN¶ã Bïi Îlñ _???_ xö dô¶ã ¶lN¶ã Îlñ µlCµ BT l̶ Bg, ¶l{¶ã dè o«s, óiÕÎ ¶ã{êi óiÕΠΫ, vp BÉ µl߶ã Îl©¶, Îl× Î« cò¶ã cǶ µlni óiÕÎ Îíi ¶lN¶ã ¬C¶l híi Bg.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã óSÎ BÇu ¶ãliT¶ cøu cCc Îlñ µlCµ ÎLs¶ã cuï¶ ®Ý kݵ. §äc Îíi ¶ãpy Îlø ó«, clp¶ã ¬íi ¶l˶ ÎlÊy cCc B{ê¶ã hïi vâ ca¶ã ãli ÎLs¶ã ®Ý kݵ klCc lM¶ ¶lN¶ã ÎlÕ vâ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ vp clp¶ã cò¶ã cl{« lÒ ¶ãle ÎlÊy o{ µlô ¶gi qu« ó«s ãiê. ÷lÊÎ ¶ãlÖ Îla¶ã Îl× óCcl ¶ãlÖ cò¶ã Îla¶ã, vâ ca¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ B· Îíi ¬øc c«s oiTu. ÷T¶ kli clp¶ã läc o«¶ã ¬a¶ µlCi klCc clØ ¬Êy clbÎ Îlêi ãiê ouy ¶ãlÜ hp liÉu ¶ã«y. ªles Bb¶ã ÎLs¶ã ®Ý kݵ, clp¶ã ÎuǶ Îù huyÖ¶ Î˵, lÕÎ ÎlÕ vâ ¶«y o«¶ã ÎlÕ vâ klCc. ÷l{¶ã huyÖ¶ BÕ¶ ¶ãpy Îlø ¶¨¬, clp¶ã ãƵ µlni ¶lN¶ã BiÒu ¶«¶ ãini hp ÎLs¶ã ®Ý kݵ cg viÕÎ ÎØ ¬Ø ¶lN¶ã óÝ quyÕÎ, kla¶ã vt lä« Bå vÒ cCc BiÖu, cCc kiÉu, Îl× óiÕÎ c¨¶ cø vps B©u ¬p µlá¶ã Îles? V× vËy, clp¶ã Bp¶l µlni ¶ãõ¶ã Î˵. ¸lp¶ã h¹i ãië o«¶ã cl{m¶ã o«u ÎlÊy BÒ ¬ôc hp “Ki¬ ¾p kiÕ¬ µlCµ”. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “KiÕ¬ µlCµ ¶py ds Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ oC¶ã ιs L«, ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg ¶liÒu ¬iÕ¶ã Béc BCs!” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hÊy kiÕ¬ ¬b« Îlö, Îls¹Î ÎiT¶ c߶ dÔ läc, Îíi o«u cp¶ã ¬b« cp¶ã µløc ιµ, kla¶ã Îlu˶ Ϋy. ruyÖ¶ Bi huyÖ¶ h¹i ¬Êy hǶ, clp¶ã vÓ¶ ÎlÊy ¶ã{î¶ã ¶ãÞu cl{í¶ã Ϋy. ¾ùc ¶lí Îíi, kli cla¶ cÊÎ di cïÎ Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶, clp¶ã B· ÎLa¶ã ÎlÊy ÎLT¶ vCcl ë ÎLs¶ã Bé¶ã cg klSc LÊÎ ¶liÒu lä« Bå, clSc ¶lN¶ã ÎL«¶l Bg cg hiT¶ qu«¶ BÕ¶ cCc ÎlÕ vâ vp kiÕ¬ µlCµ ¶py. ÷ãlÜ Îíi Bg, kla¶ã o«s ¶lÓ¶ ¶¹i B{îc ¶N«, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ãäi clp¶ã ¸©¬ Be¬ d©y Îlõ¶ã, óg Buïc, hT¶ Bضl ¶bi BÉ Îl߶ã clp¶ã xuï¶ã d{íi Bé¶ã. rbc Êy clp¶ã ÎLë ¶T¶ ¬éÎ Îl«¶l ¶iT¶ c«s hí¶, v¹¬ vì, BC¶ã hH kla¶ã clui häÎ cö« Bé¶ã, ¶l{¶ã ¬«y Îl«y låi ¶ä clp¶ã B· µlC Lé¶ã l«i óT¶ cö« ¶T¶ ó©y ãiê clp¶ã ¬íi clui vps B{îc. ¸Ç¬ óg Buïc hT¶ cliÕu oC¶ã cCc l׶l Bå ÎLT¶ vCcl, clp¶ã ¶ãliT¶ cøu ÎlËÎ ÎØ ¬Ø Îõ¶ã óøc lä«. Qun ¶liT¶, ¶lN¶ã óøc lä« Bå Bg hp ¶lN¶ã l׶l vH ãini ÎlÝcl cCc yÕu quyÕÎ ÎLs¶ã cuï¶ óÝ kݵ, clp¶ã vui ¬õ¶ã va cè¶ã. ªles Bb¶ã lä« Bå BÉ huyÖ¶ Î˵, clØ Îï¶ ¬ÊÎ Bé l«i ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå, clp¶ã B· i¶ o©u ¶lN¶ã l׶l Bå Bg vps ÎLs¶ã gc vp Îluéc h߶ã lÕÎ ¬äi ¬iÕ¶ã vâ ÎLs¶ã cuï¶ ®Ý kݵ. ¸lp¶ã quú xuï¶ã ÎL{íc ¬é Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ vCi l«i cCi ¶ãô ý cn¬ ι a¶ã Ϋ B· BÉ h¹i oCcl ãiCs Îlô vâ ca¶ã cls ¬×¶l. Kli oSµ ó{íc L« klái Bé¶ã, clîÎ ¶l׶ hT¶ vCcl BC ÎlÊy ÎLes Îl«¶l óns kiÕ¬, clp¶ã kla¶ã cǶ ¶ãlÜ ¶ãîi ¶lÊc hua¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -77- klÝ ãiíi óCu Bg xuï¶ã csi. Ï׶l Îlè Îl«¶l kiÕ¬ Bg h¹ hè¶ã hS¬, kla¶ã klCc ã× cs¶ LS¶ B«¶ã uï¶ ¬×¶l, clç cC¶ kiÕ¬ hp Buai LS¶, c߶ clç ¬òi kiÕ¬ Bg cg l«i cCi L׫ ¶lá. ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ ÎlÊy kiÕ¬ µlCµ LÊÎ h¹ hè¶ã cò¶ã óëi Îl«¶l kiÕ¬ Bg klCc lM¶ cCc Îl«¶l kiÕ¬ klCc. ÷ãspi ca¶ã dô¶ã BÉ B©¬ lsÆc clЬ ¶l{ ¬äi Îl«¶l kiÕ¬ klCc, l«i L׫ ë B»¶ã ¬òi kiÕ¬ c߶ dè¶ã BÉ ¬gc vp klg« klÝ ãiíi cñ« BÞcl. ¸lîÎ ¶ãlÜ BÕ¶ clp¶ã ¸©¬ Bø¶ã clê ¬×¶l ÎLT¶ Bضl ¶bi, ¶Õu h©u quC ÎlÕ ¶ps cò¶ã hs ¶ã¹i cls clp¶ã hiÒ¶ cǬ kiÕ¬ Bi L«. ªlÊy ãǶ cö« Bé¶ã cg ¬éÎ viT¶ BC hí¶ cn¶ ÎLë hïi Bi, clp¶ã Îlu˶ Ϋy ¬b« kiÕ¬ µl¹Î ¶ã«¶ã ¬éÎ ¶lCÎ. ÷ãê B©u BC vô¶ ó«y Îø Îu¶ã, viT¶ BC Êy B· BøÎ hp¬ Bai. Kla¶ã dÌ h{ìi kiÕ¬ B©¬ ÎlM¶ã ¬éÎ ¶lCÎ, clp¶ã B· cS¬ ¶ã˵ Îl«¶l kiÕ¬ vps ÎLs¶ã În¶ã BC. ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã quC, véi óß L«. Võ« vÒ Îíi ¶lp, Bø¶ã ãiN« ¬éÎ cCi o©¶ Lé¶ã, clp¶ã ¬b« Ki¬ ¾p KiÕ¬, Îles kiÕ¬ µlCµ Ïs« ¾m¶. ¼b« ¬éÎ låi, clp¶ã ÎlÊy xö dô¶ã Îl«¶l kiÕ¬ Bg Îlu˶ Ϋy hS¬, BÕ¶ kli ¬b« kiÕ¬ µlCµ ªl«¶l ¾p h¹i c߶ Îlu˶ Ϋy lm¶. ªLs¶ã ¬éÎ Îlêi ãi«¶ ¬{êi ¬Êy ¶ãpy, ªlõ« ¸lÝ B· läc liÉu ¶liÒu ¬iÕ¶ã kiÕ¬ ãli h¹i ÎLs¶ã ®Ý kݵ, ¶løÎ hp viÖc xö dô¶ã C¬ klÝ Ki¬ ¾p ¸lñy h¹i cp¶ã Îi¶l xns va cè¶ã, clp¶ã B· läc B{îc lÕÎ ¬äi óÝ quyÕÎ Îlñ µlCµ cñ« ¬a¶ Bg. ¸lp¶ã os oC¶l vp ¶l˶ ÎlÊy Ω¬ µlCµ C¬ klÝ cñ« ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ vp C¬ klÝ Ki¬ ¾p ¸lñy Îi¶l xns ¶ã«¶ã ¶l«u. ¼Æc dÇu Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ kla¶ã Bi Îles cs¶ B{ê¶ã clC¶l, ¶l{¶ã v× a¶ã Ϋ cg ¬éÎ ón¶ h·¶l ki¶l ¶ã{êi ¶T¶ ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni kl©¬ µlôc va cè¶ã. ªíi kli ¶ãliT¶ cøu BÕ¶ ó« ÎL«¶ã cuïi cè¶ã ÎLs¶ã cuï¶ ®Ý kݵ, clp¶ã µlni Lè¶ã ¬×¶l ki¶l l·i. ®« ÎL«¶ã Bg viÕÎ cli clÝÎ ¶lN¶ã klÈu quyÕÎ óiÕ¶ lg« ÎlËÎ kú ns, xuÊÎ quû ¶l˵ ÎlǶ, ¶l{¶ã ¬éÎ µlǶ klg liÉu quC, clp¶ã kla¶ã o«s hܶl léi ¶æi. ÷ãliT¶ cøu ÎLs¶ã l«i ¶ãpy hiÒ¶, clp¶ã vÓ¶ cn¬ ÎlÊy ÎLs¶ã Bg cg ¶liÒu clç ¬©u ÎluÓ¶, clSc ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg où óÝ È¶ ã× B©y. ¸lp¶ã xe¬ kü h¹i hêi dƶ ÎLs¶ã cuï¶ ®Ý kݵ vp ¬a În h¹i cCc l׶l vH ÎLT¶ vCcl BC, ¶l{¶ã cò¶ã vÓ¶ kla¶ã ÎlÊu liÉu B{îc. V× vËy, BT¬ Êy ¶»¬ ÎL»¶ ÎLäc clp¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¶lS¬ ¬SÎ. ªlÊy C¶l oC¶ã ÎL¨¶ã Läi vps, clp¶ã BÕ¬ BïÎ ¶ãg¶ Ϋy Îݶl ¶lȬ o{ µlô xuï¶ã ¶bi Îíi ¶«y B· 28 ¶ãpy Låi clØ c߶ l«i ¶ãpy ¶N« hp Îíi ¶ãpy ¬×¶l µlni l¹ om¶. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾{ µlô cg ¶gi hp Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ hp ¶ã{êi LÊÎ kú dÞ _???_ ãli clç BÉ cñ« óCu. ÷Õu cuï¶ ®Ý kݵ häÎ vps Ϋy ¶ã{êi ÎǬ Îl{ê¶ã, kla¶ã clÞu ¶ãliT¶ cøu Îíi cè¶ã Îl× kla¶ã o«s B{îc l{í¶ã ón¶ Bå cla¶ ãiÊu cñ« óCu Êy. ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã cÊÎ l«i Îê ãiÊy Bg vps ÎLs¶ã Îbi Cs. Ï«i ¶ãpy la¬ o«u, ªlõ« ¸lÝ Îlu xÕµ lp¶l ÎL«¶ã Îõ óiÖÎ clp¶ã ¸©¬ BÉ xuï¶ã ¶bi. ¸lp¶ã ¸©¬ dSÎ l«i cs¶ B{êi {mi ÎiÔ¶ L« Î˶ h{¶ã clõ¶ã ¶bi. ªlõ« ¸lÝ ¨¶ ë ÎLT¶ ¶bi lm¶ ¬{êi ¶¨¬ ÎLêi, ¶«y óç¶ã ¶liT¶ µlni x« cCcl ÎLs¶ã h߶ã LÊÎ Cy ¶Cy klg clÞu. §¹i O«i vp ªiÉu QuCi hp ¶lN¶ã cs¶ vËÎ LÊÎ Îla¶ã ¬i¶l, hi¶l Îݶl oH µlni x« cCcl ªiÉu clñ, ¶T¶ clb¶ã ¶S¬ Ϋy clp¶ã kTu clÝÎ clÝÎ, kla¶ã clÞu cls clp¶ã hT¶ B{ê¶ã. ªlÊy vËy, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶ë cli« Ϋy víi l«i cs¶ vËÎ cg ¶ãlÜ«, hiÒ¶ quyÕÎ BÞ¶l cls clb¶ã Bi Îles, vp dè¶ã Ϋy L« liÖu cls clp¶ã ¸©¬ óiÕÎ Lâ ý ¬uï¶ cñ« ¬×¶l. rǶ BÇu ÎiT¶ xuï¶ã ¶bi, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy cCi ã× cò¶ã ¬íi h¹ cn. Vpi la¬ o«u, Bi Îíi Îضl ¾m¶ ª©y, clp¶ã ÎlÊy B©u B©u cò¶ã cg ói¶l ¬· BiÒu Bé¶ã vp cCc cö« n klC¬ xÐÎ LÊÎ ¶ãliT¬ ¶ãÆÎ. ¸Cc ¶ãlÜ« qu©¶ ¶ãle ¶gi clp¶ã Îíi kiÕ¬ ¾Ê¬ V{m¶ã BÒu kla¶ã dC¬ cn¶ ÎLë vp c߶ cls ¶ã{êi B{« B{ê¶ã dÓ¶ clp¶ã Îíi ÎLu¶ã qu©¶ cñ« rý ªù ªlp¶l. ªlÊy ¶ã{êi lÇu c˶ vps óCs Îi¶ cg Bå BÖ cñ« ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l xi¶ vps L« ¬SÎ. ¾Ê¬ V{m¶ã dè B«¶ã ó˶ viÖc qu©¶ cm cò¶ã µlni Îl©¶ lp¶l L« Bg¶ ÎiÕµ. ¸ò¶ã v× ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l kle¶ Bå BÖ cñ« ¬×¶l Îpi ãiái ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi, ¶T¶ ¾Ê¬ V{m¶ã ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -78- ¬íi ÎLä¶ã dô¶ã ªlõ« ¸lÝ ¶l{ vËy. ÷ãle ãiä¶ã ¶gi cñ« rý ªù ªlp¶l, cg vt a¶ã Ϋ ¬uï¶ cliTu ¶¹µ ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy rý ªù ªlp¶l Îuy ¨¶ ¬Æc ¬éc ¬¹c, ¶l{¶ã dC¶ã BiÖu s«i ¶ãli, vt ¬ÆÎ lps lè¶ã, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni µlôc ÎlǬ. ¸lp¶ã B{îc rý ª{í¶ã qu©¶ cls óiÕÎ liÖ¶ ãiê o{ µlôc cñ« clp¶ã kla¶ã cg ¬ÆΠιi B©y v× a¶ã Ϋ cg viÖc µlni xuï¶ã Gi«¶ã ÷«¬. ¸lp¶ã ¬å cai cl« ¬Ñ Îõ låi ¶lá, ¶lê cg o{ µlô ¶uai ¶Ê¶ã d¹y óns cls Îíi ¶ãpy ¶«y, ¶T¶ kli ¶ãle ÎlÊy ¶gi o{ µlô vS¶ã ¬ÆÎ, clp¶ã cg vt kla¶ã vui. ¸lp¶ã h¹i lái BÕ¶ ¶ã{êi ó¹¶ cli ãi«s hp ªlai ªlu ¾m¶ liÖ¶ cg ë B©y kla¶ã? ¾Ê¬ V{m¶ã cls l«y ªlu ¾m¶ B· Îles ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l xuï¶ã Gi«¶ã ÷«¬ quyT¶ ÎiÒ¶ BÉ ÎiÕµ ÎÕ cls ¶ãlÜ« qu©¶ Låi. ¸lp¶ã ÎLn hêi hp µlni xuï¶ã ¬iÒ¶ ÷«¬ óȬ víi o{ µlôc ÎL{íc, Låi ¬íi dC¬ ÎLë hT¶ µlô hùc B{îc. ¾Ê¬ V{m¶ã kla¶ã ¶pi е ¶N«, o«i ªÉ Î{í¶ã qu©¶ rý ÷l«¬ ÎiÕµ clp¶ã dè¶ã cm¬. Kli clp¶ã hT¶ B{ê¶ã xuï¶ã Gi«¶ã ÷«¬, ¾Ê¬ V{m¶ã c߶ Îƶã cls ¬{êi h¹¶ã ki¬ hp¬ hé µlÝ. ¸lp¶ã Îõ clïi kla¶ã B{îc, Bp¶l µlni ¶l˶ hÊy. ªlÊy clp¶ã cl{« cg ki¶l ¶ãliÖ¬ où Bêi, ¨¶ ¬Æc kú dÞ, h{¶ã Bes quCi kiÕ¬, h¹i dSÎ l«i cs¶ B{êi {mi Îles, rý ÷l«¬ ¬íi kluyT¶ clp¶ã ãëi h¹i l«i cs¶ B{êi {mi vp c©y kiÕ¬ Ki¬ ¾p BÉ ¶ã{êi Bêi klái dÞ ¶ãlÞ. ªlÊy rý ÷l«¬ cg h߶ã Îïi kluyT¶ óns ¶l{ vËy, clp¶ã ¶ãle hêi, hiÒ¶ ¬Æc ÎL«¶ã µlôc ¶ls oi¶l, ãin d¹¶ã ¬éÎ vÞ Îb Îpi, Låi ¬íi cCs Îõ L« Bi. Ïa¬ Bg, clp¶ã Bi Îíi ÷ãäc ¾m¶ Îluéc _???_ Gi«¶ã ª©y. ¸m¬ ¶{íc xs¶ã, clp¶ã ¬{í¶ ÎluyÒ¶ Bi B{ê¶ã Îlñy. R« Îíi óê oa¶ã, ÎlÊy ¬éÎ cliÕc ÎluyÒ¶ hí¶ BËu ιi Bg, clp¶ã h¹i lái ¬{í¶. ¸lñ ÎluyÒ¶ cls l«y, µlb a¶ã ¶ä B· ÎluT ó«s cn ÎluyÒ¶ BÉ xuï¶ã µlñ Ki¬ Ïs« Îضl ªLiÕÎ Gi«¶ã clë lp¶ã. ¸lp¶ã xi¶ Bi ¶lê vp ó»¶ã h߶ã ÎLn ãiC c«s. ¸lñ ÎluyÒ¶ hiÒ¶ vps kls«¶ã lái ý kiÕ¶ µlb Îl{m¶ã rs¶ã §øc r©¶. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ hp Îb Îpi, ¨¶ ¶gi ¶ls ¶l·, rs¶ã §øc r©¶ ó»¶ã h߶㠶ã«y. ¸lñ ÎluyÒ¶ B«¶ã ¶læ ¶es klëi lp¶l Îl× cg ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ lʵ Îʵ cl¹y Îíi, vp hí¶ ¬iÖ¶ã kTu ãäi: - ¤¶ã clñ ÎluyÒ¶ mi! ªai cg viÖc ãʵ µlni Îíi ¸õ ¸l©u, a¶ã hp¬ µlbc cls Îai Bi ¶lê víi. ÷ãle ÎlÊy ãiä¶ã ¶gi ÎlC¶l ÎlgÎ T¬ Ϋi, ªlõ« ¸lÝ ¶ãȶã BÇu hT¶ ¶l׶ ¬ÆÎ ¶ã{êi ¶ä. ¸lp¶ã µlni ¶ã¹c ¶liT¶ ¬p ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªLT¶ ÎlÕ ãi«¶ ¶py, o«s h¹i cg ¶ã{êi Bѵ ÎL«i BÕ¶ ÎlÕ?” ÷ã{êi Bg ÎL¹c Bé 19 Îuæi, h{¶ã Bes ¬éÎ _???_ “_???_ Îl«¶l Îb ÎlÕ ki«, o«s h¹i cg ¶ÐÎ ¬ÆÎ lu¶ã dN BÕ¶ ÎlÕ?”. Ï׶l ¶l{ ¤¶ ªl«¶l B· ¶l˶ ÎlÊy vt ¬ÆÎ ¶ã¹c ¶liT¶ cñ« ªlõ« ¸lÝ, hiÒ¶ Bæi oSc ¬ÆÎ, ¬iÖ¶ã Îñ¬ Îج c{êi, BÇy vt ¶lu ¬× kln Ci. ¼íi ó{íc cl©¶ vps Bêi, ªlõ« ¸lÝ B©u B· liÉu óiÕÎ ¬äi óÝ È¶ cñ« ãi«¶ã lå. ªlÊy ÎlCi Bé cñ« ¤¶ ªl«¶l vp lp¶l Bé¶ã cñ« óï¶ cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá cg vt klCc Îl{ê¶ã, clp¶ã Îuy óiÕÎ oSµ cg cluyÖ¶ ã× xny L« ¶l{¶ã kla¶ã o«s BsC¶ ¶æi hp cluyÖ¶ ã×! §Õ¶ cliÒu Îïi, ÎluyÒ¶ ¶ãõ¶ã ë c¹¶l ¬éÎ ÎlÞ ÎLʶ ¶ä, ªlõ« ¸lÝ ¬uï¶ hT¶ óê d¹s clmi, hiÒ¶ Lñ l«i ¶ã{êi cè¶ã Bi cls vui. V× ó˶ ÎLa¶ã csi lp¶ã lg«, §øc r©¶ Îõ clïi, c߶ ¤¶ ªl«¶l Îl× Îá vt kli¶l ¬iÖÎ: - ÷mi ls«¶ã vu ¶py, cg ÎlS¶ã cn¶l ã× B©u ¬p d¹s clmi? Giä¶ã ¶gi cg vt clÕ ¶l¹s ªlõ« ¸lÝ l·y c߶ ¶ã©y Îlm. ¼Æc dÇu ¤¶ ªl«¶l cg ÎlCi Bé kiTu ¶ã¹s, kli¶l ¶ã{êi quC ¬øc, ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ vï¶ hp ¶ã{êi ÎLu¶ã lËu Îlp¶l cȶ, kla¶ã v× ÎlÕ ¬p Îøc ãi˶, clp¶ã clØ ¬Ø¬ c{êi, Låi ¬éÎ ¬×¶l hT¶ óê vps ÎLs¶ã µlï ÎiTu ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -79- kliɶ. Uï¶ã vpi hy L{îu, ¬u« clbÎ qup óC¶l, ÎLCi c©y, clp¶ã h¹i ÎLë vÒ ÎluyÒ¶. ªlÊy §øc r©¶ vp ¤¶ ªl«¶l ¶ãñ Låi, clp¶ã cëi Cs Bi ¶ãlØ. Klsn¶ã ¶ö« BT¬, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã cßi ë B»¶ã x« vä¶ã h¹i. ¸lp¶ã LÊÎ Îlݶl Ϋi, võ« ¶ãle ÎiÕ¶ã Bé¶ã hp Îضl dËy hiÒ¶. ¸lp¶ã võ« ¬Æc Cs xs¶ã, B· ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ómi clÌs Îõ ¬iÒ¶ l¹ du Îíi. rbc Êy ¤¶ ªl«¶l BéÎ ¶liT¶ ¶ãåi dËy, Îl× L« lS¶ ¶ãñ vÓ¶ ¬Æc cn Cs ¶ãspi, LbÎ Îl«¶l kiÕ¬ dpi ë ÎLs¶ã cl¨¶ L« Låi ¶lny L« B»¶ã ¬òi ÎluyÒ¶. ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ ¬×¶l, ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lM¶ã hH ¶ã{êi ÎliÕu ¶iT¶ Îuʶ Îb ki« h¹i hp óä¶ Î«y o«i cñ« Îlñy ÎÆc? ÏS¶ hT¶ ÎluyÒ¶ hp¬ ¶éi ø¶ã BÉ c{íµ ÎiÒ¶ ó¹c vp lp¶ã lg« cñ« ¶lp óua¶ ¶ä? ÷«y Ϋ B· ãƵ kla¶ã ÎlÉ ¶ps kls«¶l Ϋy kla¶ã cøu ãibµ.” V× Ki¬ ¾p KiÕ¬ l׶l Îlè quCi dÞ ¬p clp¶ã µlni ãëi h¹i ÎLs¶ã qu©¶ ÎL¹i cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã, ¶T¶ liÖ¶ ÎLs¶ã h{¶ã clp¶ã clØ cg ¬éÎ cs¶ d«s 㨬 vp ¬Êy clôc qu©¶ cê c©y. ¸Ç¬ d«s 㨬 ¶ãåi dËy, clp¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ómi clÌs cñ« cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá ë µlÝ« ÎL{íc ¬ÆÎ cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ãǶ, Låi BéÎ ¶liT¶ cg Îiն㠶gi Îla hç µlCÎ L« Îõ BÇu ÎluyÒ¶ ¶lá ¶ä: - ªT¶ lä ¤¶ ki«, ¶ã{mi cg óiÕÎ ÎlÕ ¶ps hp ¶ãlÜ« klÝ ãi«¶ã lå kla¶ã? ¤¶ ªl«¶l lÐÎ hí¶: - ®iÕÎ Îl× o«s? Vp kla¶ã óiÕÎ Îl× o«s? ªT¶ ¶ä BCµ: - ¸lb¶ã Ϋ B· Îï¶ ó«s ¶liTu ca¶ã klg ¶läc, Îles dâi Îõ B©y! ¸ß¶ ¶ã{mi Îl× kla¶ ¶ãs«¶ hS¬, ãiN« B{ê¶ã ¶lny L«, BÞ¶l ¨¶ c{íµ cm¬ cli¬ µlni kla¶ã? rbc Bg rs¶ã §øc r©¶ B· Îضl dËy, ¶ãle ÎlÊy Îiն㠶gi å¶ ps, véi ¶ãg BÇu L« csi. ªlÊy óï¶ cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá, hö« BïÎ oC¶ã cls«¶ã, BÇu ÎluyÒ¶ cliÕc ¶ps cò¶ã Bø¶ã BÇy ¶ã{êi cǬ vâ klÝ, lS¶ lsn¶ã oî BÕ¶ ¶æi Lu¶ hÈy óÈy. ÷ãle l«i óT¶ Bïi BCµ, ªlõ« ¸lÝ B· liÉu Lâ où ÎlÕ, hiÒ¶ «¶ ñi §øc r©¶ L»¶ã: - Kla¶ã viÖc ã× BÕ¶ a¶ã, a¶ã Bõ¶ã oî! Giä¶ã ¶gi Lu¶ Lu¶, §øc r©¶ klH lái: - Ïä... lä... cg µlni clb¶ã BÞ¶l BÕ¶ c{íµ lp¶ã lg« cñ« Îai kla¶ã? r¹i ¶ãle ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l quCÎ ÎlCs: - ªiÒ¶ Îpi cñ« ÎliT¶ l¹, «i cò¶ã cg quyÒ¶ l{ë¶ã. ¸lM¶ã hH oï vp¶ã cò¶ã cñ« cCc ¶ã{mi clSc? ªT¶ ¶ä ÎLn hêi: - ÷ã{mi Be¬ l«i ¶ãl׶ h¹¶ã vp¶ã Bg L« B©y, clb¶ã Ϋ cli« Bai. ÷l{ vËy, clb¶ã Ϋ B· ¶É ¶ã{mi hS¬ Låi. - ªlai! ¸©¬ Bi! ¸Cc ¶ã{mi Bõ¶ã cg ¬m Î{ë¶ã l·s luyÒ¶. Ï«i ÎT¶ B¹i lC¶ Bø¶ã ÎLT¶ l«i cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá klCc hiÒ¶ ¶æi ãi˶: - ¾« B¹i c«, lp ÎÊÎ µlni µlÝ hêi ¶gi víi qu©¶ ¶ã«¶ã ¶ã{îc Êy hp¬ ã×? ÷gi Bs¹¶, cn l«i Ϋy cǬ klÝ ãiíi, ¶lny o«¶ã cliÕc ÎluyÒ¶ hí¶. ÷ãle lä c·i v·, rs¶ã §øc r©¶ B· Lu¶ oî ¬ÊÎ ¬ËÎ Låi, ¶«y h¹i ÎlÊy l«i ¶ã{êi ¶lny o«¶ã ÎluyÒ¶ ¬×¶l _???_, ãiä¶ã Lu¶ Lu¶: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -80- - ViT¶... ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã mi! Qu©¶ c{íµ... clb¶ã o«¶ã Îíi... Îíi B©y c{íµ... ªlõ« ¸lÝ kÐs lS¶ ȶ ¶bµ o«u h{¶ã võ« «¶ ñi: - ¸g Îai B©y a¶ã klái oî! rbc Êy clØ ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l lmi ¶Ð ¬×¶l µli hua¶ cl©¶ ÎLCi hT¶ “®â¬!” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, clp¶ã B· BC ¶ã· ¶ã{êi óT¶ ÎLCi xuï¶ã oa¶ã. ¸lp¶ã ¬b« kiÕ¬ Bì cs¶ d«s cñ« ¶ã{êi óT¶ µlni clЬ Îíi. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy “ke¶ã!” “µlËÎ!” l«i ÎiÕ¶ã, d«s vp ón v«i cñ« ÎT¶ ¶ä BÒu óÞ clÆÎ BøÎ. Råi y ¶ã· ¶»¬ clÕÎ ¶ãÊÎ ÎLT¶ ¬òi ÎluyÒ¶. ¤¶ ªl«¶l c{êi ¶l¹Î ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi ãäi vä¶ã o«¶ã ÎluyÒ¶ óT¶ ki«: - ®í ¾« r·s §¹i! ªõ ¶«y ¶ã{mi Bõ¶ã BÉ cls ¶lN¶ã Bå cluéÎ hSÎ Êy L« Bïi cläi víi Bêi, Îsi ¬¹¶ã ¬éÎ cCcl va Ýcl ¶lÐ! ªT¶ B¹i lC¶ µlÝ« ÎL{íc ¬ÆÎ “lõ!” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi dâ¶ã d¹c óns cCc óé l¹: - ¸lb¶ã ó«y o«¶ã kliT¶ã h·s rý vÒ B©y. Ï«i ÎT¶ ë ÎluyÒ¶ ¶lá ¶lny o«¶ã kliT¶ã ÎT¶ óÞ côΠΫy vÒ. Kla¶ã ó«s h©u ÎT¶ óÞ BC ¶ã· xuï¶ã oa¶ã cò¶ã hgµ ¶ãgµ óß hT¶ ÎluyÒ¶ ¶lá, ¬×¶l ¬Èy {íÎ ¶l{ cluéÎ héÎ. ¾« r·s §¹i h¹i hT¶ ÎiÕ¶ã: - ®«¶ã “rs¶ã Du” Ϋ víi µlCi “ªl¹cl r{m¶ã” ¶lp ¶ã{mi vï¶ x{« ¶«y kla¶ã cg Îlè l»¶ ã×. ¤¶ã clñ clb¶ã Ϋ clØ ¶É ¬ÆÎ a¶ã ªæ Îlø ¶¨¬ ¶ã{mi Bg Îlai, clí ¶ã{mi Bõ¶ã cg Î{ë¶ã hǬ Ϋ l̶ ¶lCÎ B©u ¶lÐ. ÷ãle ÎlÊy ¶gi Îíi µlCi ªl¹cl r{m¶ã, ªlõ« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l ki¶l ¶ã¹c, ¶ãlÜ ÎlǬ: “®N« ¶ä, ÎT¶ ªL{m¶ã Xu©¶ ¸öu ht¶ hT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ ¨¶ ÎLé¬ kiÕ¬ µlCµ, cln µlni hp ¶ã{êi cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã hp ã×?” ¸lp¶ã h¹i ¶ãle ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l ¶gi: - ÷ã{mi ¶gi ÎlÕ BÉ hÊy h߶ã Ϋ, ιi cCc ¶ã{mi kla¶ã BÞcl ¶æi Ϋ clí ã×? ¾« r·s §¹i ¶æi ãi˶: - ¸lM¶ã l«y ¶ã{mi cg clÞu Îu©¶ Îles huËÎ hÖ cñ« ãiíi ãi«¶ã lå kla¶ã? - ª« ¬uï¶ o«s hp¬ vËy, ¶ã{mi kla¶ã B{îc µlе hý víi Ϋ. - ÷py, Ϋ “ÎiT¶ hÔ lËu ói¶l” ÎL{íc. ¾«u ¶py ÷ãò ªæ ¶lp ¶ã{mi kla¶ã c߶ ÎLCcl cø Ϋ cËy ¶liÒu ¶ã{êi óSÎ ¶¹Î ¬éÎ ¶ã{êi óÐ óá¶ã ÎlÕ ca ¶N« ¶lÐ! ÷ãle hêi ¶gi cñ« ¾« r·s §¹i, ªlõ« ¸lÝ liÉu ¶ã«y ÎT¶ Î{í¶ã c{íµ ¶py cg vt kݶl ¶É oî s«i ÷ãò ªæ ¶ps Bg cñ« ¤¶ ªl«¶l. ¸{êi ¶l¹Î ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¤¶ ªl«¶l ÎLn hêi: - ¸Ëy cg ¬iÕ¶ã vâ qu̶ cñ« ¶lp ¶ã{mi, ¬p cò¶ã Bßi óSÎ ¶¹Î Ϋ {? ªlÊy l«i óT¶ cp¶ã ¶gi cp¶ã 㨶ã, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ÎL˶ xu¶ã BéÎ ÎÊÎ kla¶ã o«s ÎLC¶l klái. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu Îles hêi cñ« clb¶ã, Îl× cg hH ®«¶ã “rs¶ã Du” ¬uï¶ c{íµ oï vp¶ã kÕÎ oè ¶ps Bg, ¶l{¶ã ¤¶ ªl«¶l óç¶ã ãiN« B{ê¶ã µlç¶ã Ϋy ÎLT¶ ¶T¶ ®«¶ã ¶ä kla¶ã clÞu µlôc hiÒ¶ Buæi Îles vp Bßi cli« Bai Ϋ¶ã vËÎ. V× ÎlÕ, hbc ¤¶ ªl«¶l xuï¶ã ÎluyÒ¶ ¬«¶ã ÎLs¶ã ¶ã{êi l«i ¶ãl׶ h¹¶ã vp¶ã, ¬íi ¶Æ¶ã ÎLÜu ¶l{ vËy. XÐÎ L« cn l«i BÒu kla¶ã µlni clC¶l ¶l©¶ qu©¶ Îö, Ϋ cø ãin d¹¶ã kla¶ã óiÕÎ vâ ¶ãlÖ clØ kls«¶l Ϋy Bø¶ã xe¬ clí kla¶ã ãibµ «i cn. ¸lp¶ã B«¶ã ¶ãlÜ ¶ãîi Îl× l«i óT¶ óSÎ BÇu BC¶l ¶l«u. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -81- ¾«u ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlÐÎ hí¶, ¾« r·s §¹i vp lm¶ ¬{êi ÎT¶ B¹i lC¶ ë óï¶ cliÕc ÎluyÒ¶ hí¶. ¾« r·s §¹i, Ϋy cǬ B¹i lsp¶ B«s, Bø¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi, clSµ Ϋy vCi clps, Låi ¶gi víi ¤¶ ªl«¶l: - ª« óiÕÎ óä¶ Bp¶ e¬ cñ« Ϋ kla¶ã BÞcl ¶æi ¶lp ¶ã{mi, ¶T¶ ¾« r·s §¹i ¶py ¬uï¶ ÎiÕµ vpi liÖµ kiÕ¬ ÎluËÎ ÷ãò Pl{î¶ã µlCi ªl¹cl r{m¶ã ¶lp ¶ã{mi, ¬p vâ ca¶ã B· Îõ¶ã klÐÎ ÎiÕ¶ã hp cg ¬éÎ kla¶ã l«i ë ¬iÒ¶ Gi«¶ã ÷«¬. ¤¶ ªl«¶l ÎLn hêi: - ÷ã{mi ¬uï¶ ¬éÎ ¬×¶l Bïi BÞcl víi Ϋ l«y hp cn óä¶ cè¶ã è« vps BC¶l? ¾« r·s §¹i ¶ãö¶ã BÇu, c{êi l« ln: - ÷lp ¶ã{mi kli¶l ¶ã{êi quC! ªLs¶ã ÎluyÒ¶ ¶py c߶ cg quý ó¹¶ ¶ps xi¶ L« hp¬ clø¶ã lé cls, kts o«u ¶py cCc ó¹¶ ãi«¶ã lå h¹i óns L»¶ã Ϋ kla¶ã óiÕÎ xÊu læ hp ã×. _???_ vps ÎLs¶ã ÎluyÒ¶ Låi hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ¼êi l«i ó¹¶ ¶ãåi ÎLs¶ã ki« L« B©y! Ï«i ÎT¶ B¹i lC¶ hiÒ¶ ó{íc vps ÎLs¶ã kls«¶ã ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ vp rs¶ã §øc r©¶: - §¹i c« clb¶ã Îai xi¶ ¬êi l«i a¶ã L« ¶ãspi clø¶ã kiÕ¶ cuéc BÊu. ªlÊy §øc r©¶ Lu¶ hÈy óÈy, kla¶ã dC¬ hT¶ ÎiÕ¶ã, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ óns: - Ïä clØ ¬êi clb¶ã Ϋ L« hp¬ clø¶ã Îlai, clSc kla¶ã cg viÖc ã× qu«¶ ÎLä¶ã B©u. ªlai! ¸lb¶ã Ϋ L« ¶ã«y Bi. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã kÐs Ϋy §øc r©¶, cè¶ã L« ¶ãspi ¬òi ÎluyÒ¶. ¤¶ ªl«¶l cg vt hs ¶ã¹i, c{êi ¶l¹Î ¶gi: - ÷Õu ¶lp ¶ã{mi ¬uï¶ cg ¶ã{êi csi BÉ Îù óTu xÊu ¬×¶l Îl× Bõ¶ã cg ÎLCcl Ϋ L« Ϋy quC ¬¹¶l ¶lÐ! Ï·y csi clõ¶ã. ¾ë r·s §¹i cl{« kÞµ ¶gi ¶¨¶ã ã×, Îl× ¤¶ ªl«¶l B· B©¬ hua¶ l«i ¶lCÎ kiÕ¬ vps ón v«i vp ¬¹¶ã ¬ì óT¶ ÎLCi cñ« lS¶ Låi. ¼Æc dÇu Îl©¶ l׶l hí¶ quC cì, ¾« r·s §¹i vÓ¶ h«¶l hÑ va cè¶ã. ÏS¶ qu«y ¶ã{îc oï¶ã B«s Bì l«i ¶lCÎ kiÕ¬ Låi dè¶ã ¬iն㠓ªliÕÎ ¶ã{u Bضl cn¶l” óæ ÎlM¶ã vps BÇu ¤¶ ªl«¶l. Võ« ÎLC¶l ¬Êy ¬iÕ¶ã kiÕ¬ cñ« BÞcl, võ« ¬b« B«s Îʶ ca¶ã hua¶, r·s §¹i qun Îpi ¶ãlÖ µli Îl{ê¶ã. ÏS¶ cg vÞ ¶É µlǶ ¶ps, ¬íi dè¶ã oï¶ã B«s, clí kla¶ã Îʶ ca¶ã ó»¶ã h{ìi B«s LÊÎ oSc óж. ¤¶ ªl«¶l quCÎ hí¶: - ÷ã{mi cg Îpi ó« ã× cø viÖc ãië lÕÎ L«, clí Ϋ kla¶ã Îl̬ cC¬ m¶ Îʬ h߶ã ÎïÎ ãin dïi Êy B©u! ¸lp¶ã võ« ¶gi võ« Îʶ ca¶ã LÊÎ LCs LiÕÎ. ¸lØ lí lT¶l cg ¬éÎ clbÎ, ¾« r·s §¹i B· óÞ B©¬ ÎLb¶ã ¬éÎ ¶lCÎ kiÕ¬ vps v«i. ÷l{¶ã cò¶ã ¬«y ¬òi kiÕ¬ clØ LCcl ¬éÎ ¬n¶l Cs Îlai clí kla¶ã ã©y Îl{m¶ã ÎÝcl ¶ps cn. ªuy vËy, r·s §¹i cò¶ã lsn¶ã lå¶ vp µlni cȶ Îl˶ kli BC¶l clí kla¶ã dC¬ clÔ¶l ¬·¶ kli¶l Îl{ê¶ã ¶l{ ÎL{íc ¶N«. ªuy ¶liT¶ _???_ r·s §¹i cò¶ã liɬ Béc va cè¶ã, ¶l{¶ã vÓ¶ BÞcl kla¶ã ¶æi kiÕ¬ µlCµ h«¶l hÑ cñ« ¤¶ ªl«¶l. ¸lM¶ã ó«s h©u, r·s §¹i B· óÞ huå¶ã C¶l oC¶ã kiÕ¬ ó«s v©y kݶ ¬ÝÎ dè ãig cò¶ã kla¶ã häÎ ¶æi. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -82- ªlõ« ¸lÝ B· ¶l˶ ÎlÊy vâ ¶ãlÖ cñ« ¤¶ ªl«¶l ÎLT¶ ¾« r·s §¹i ¶liÒu. ¸p¶ã BC¶l, r·s §¹i cp¶ã ÎlÊy Îlë ¬¹¶l vp ¬å lai {íÎ BǬ Cs ¶ãspi. ®ç¶ã ¶liT¶ ¤¶ ªl«¶l ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, clp¶ã B· B©¬ ÎLb¶ã ¬éÎ ¬òi kiÕ¬ vps Bèi r·s §¹i. ®iÕ¶ oSc ¬ÆÎ, hèi h¹i ¬éÎ ó{íc, r·s §¹i vu¶ã Ϋy ¶Ð¬ hua¶ ¬éÎ hbc ó« cCi ªlÊu cïÎ Bi¶l. ¤¶ ªl«¶l dè¶ã kiÕ¬ ã¹Î Lmi l«i cCi, c߶ ¬éÎ cCi Îl× clp¶ã µlni ¶Ð ¬×¶l ¬íi ÎLC¶l klái. ¼éÎ ÎLs¶ã l«i cCi Bi¶l óÞ clp¶ã ã¹Î L« óS¶ ÎlM¶ã vps ¶ãùc ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy hì Ϋy l¹i ¶lǬ ¶ã{êi klCc, ¤¶ ªl«¶l ki¶l l·i, Lb hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã. ¸lp¶ã ¬ôc kÝcl Lâ LÖÎ ¬òi Bi¶l Êy µlg¶ã ÎlM¶ã vps ¶ãùc ªlõ« ¸lÝ ¬p clp¶ã Ϋ vÓ¶ Bø¶ã yT¶, kla¶ã óiÕÎ ¶Ð ÎLC¶l lsÆc Bg¶ Bì ã× cn. ÷l{ vËy C¬ klÝ Bg ÎlÕ ¶ps clM¶ã xuyT¶ _???_ Låi! Võ« Lb xs¶ã, ¤¶ ªl«¶l BÞ¶l ¶lny h¹i cøu ãibµ, ¶ãê B©u ¬òi Bi¶l Êy B· cl¹¬ vps ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ vp Lmi xuï¶ã d{íi vC¶ ÎluyÒ¶ Låi. ®Þ ÎLb¶ã C¬ klÝ ¬p ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ Îln¶ ¶liT¶, l׶l ¶l{ kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn. ¼äi ¶ã{êi BÒu ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ ¶l«u kla¶ã liÉu ιi o«s ¬éÎ viT¶ Îb Îpi ÎLa¶ã ÎǬ Îl{ê¶ã ¶l{ ÎlÕ ¬p ¶éi ca¶ã h¹i c«s oiTu BÕ¶ ¬øc B«s Îl{m¶ã clЬ kla¶ã ¶æi? ÷l{¶ã óä¶ lä cg óiÕÎ B©u, oë dÜ ¬òi Bi¶l kla¶ã xuyT¶ qu« B{îc ¶ãùc ªlõ« ¸lÝ hp v× clp¶ã ¬Æc cliÕc Cs cC¶l lé Îl©¶ ds ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ Îƶã cls. ªlÊy ¤¶ ªl«¶l B«¶ã ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ, kla¶ã clbÎ BÒ µl߶ã, ¾« r·s §¹i hiÒ¶ µlg¶ã hua¶ ó« cCi ªlÊu cïÎ Bi¶l ¶N«. ÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã Bé¶ã ¤¶ ªl«¶l qu«y h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy C¬ klÝ B· Îíi ãǶ hiÒ¶ cbi BÇu BÉ ÎLC¶l. ÷l{¶ã clØ ÎLC¶l B{îc ¬òi Bi¶l óS¶ µlÝ« ÎLT¶, c߶ l«i ¬òi Bi¶l µlÝ« d{íi Îl× ÎLC¶l kla¶ã kÞµ. ¸lp¶ã B· yT¶ ÎLÝ µle¶ ¶py óÞ clÕÎ s«¶ ιi ¶mi B©y, ¶l{¶ã h¹ Îl«y, óç¶ã cg ¬éÎ ¬òi Bi¶l ë óT¶ c¹¶l óS¶ Îíi, ÎLb¶ã ¶ã«y ¬òi Bi¶l Îlø l«i, Låi ¬òi Îlø l«i h¹i Bô¶ã µlni ¬òi Îlø ó«, ÎlÕ hp ó« ¬òi Bi¶l cè¶ã Lmi cn xuï¶ã, kla¶ã ¬òi ¶ps ÎLb¶ã vps ¶ã{êi clp¶ã cn. §{« ¬SÎ ¶l׶ ¶ã«¶ã, clp¶ã óiÕÎ ¶ã«y ¶ã{êi ¶Ð¬ ¬òi Bi¶l BÉ cøu ¬×¶l clݶl hp ªlõ« ¸lÝ. ªl× L«, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¾« r·s §¹i dè¶ã Îlñ Bs¹¶ BT l̶ clùc l·¬ l¹i ¤¶ ªl«¶l, clp¶ã ¬íi ¶lÆÎ ¬òi Bi¶l Lmi ÎL{íc ¬ÆÎ vp µlg¶ã L« cøu clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¶ä ÎlsCÎ clÕÎ. ¤¶ ªl«¶l klH ãËÎ BÇu Îá vt cn¬ ι Låi ¬b« kiÕ¬ ¶lS¬ r·s §¹i B©¬ Îíi. ªlÊy r·s §¹i BT l̶ va oØ, µle¶ ¶Çy ¤¶ ªl«¶l kla¶ã clbÎ ¶É ¶«¶ã, BC¶l ¬iÕ¶ã kiÕ¬ ¶ps cò¶ã liɬ Béc va cè¶ã. ¼íi B{îc vpi liÖµ, r·s §¹i B· óÞ B©¬ ÎLb¶ã ¬éÎ ¬òi kiÕ¬ vps la¶ã óT¶ µlni, Låi “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Îl«¶l B«s B· Lmi xuï¶ã vC¶ ÎluyÒ¶. ¸lp¶ã ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, óåi ÎlT¬ ¬éÎ ¶lCÎ vps Bèi óT¶ µlni kt BÞcl. ¾« r·s §¹i ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ Îiն㠶㷠L« clÕÎ ¶ãÊÎ. ¼Êy ÎT¶ Îlñ l¹ cñ« lS¶ quT¶ cn oî l·i óns ¶l«u cl¹y h¹i cøu clñ. ÷l{¶ã ¤¶ ªl«¶l kli ¶ps clÞu BÉ cls clb¶ã Îli lp¶l Îles ý ¬uï¶, clØ vpi hǶ vu¶ã kiÕ¬ hT¶ clp¶ã B· ãiÕÎ clÕÎ Îíi óny ÎC¬ ¬¹¶ã Låi. ªlÊy ãiÕÎ clÕÎ ¶liÒu ¶ã{êi quC, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎlÉ hp¬ ¶ãm, hiÒ¶ hT¶ ÎiÕ¶ã kluyT¶ ¶ã¨¶: - ªlai! ¤¶ B¹i c«. ªl« clÕÎ cls clb¶ã! ¤¶ ªl«¶l kla¶ã clÞu ¶ãõ¶ã Ϋy, h¹i ãiÕÎ ÎlT¬ l«i ÎT¶ ¶N«. ¸Cc B¹i lC¶ klCc ÎlÊy clp¶ã lu¶ã dN quC hiÒ¶ ¶lny xuï¶ã oa¶ã ÎÈu ÎlsCÎ. ªlu˶ Ϋy, clp¶ã ¶Ð¬ ¬éÎ ¶lCÎ, clÆÎ BÇu ¾« r·s §¹i, Låi dm cl©¶ ÎLCi, BC hua¶ Îli lpi kt BÞcl xuï¶ã oa¶ã. ªlÊy ¤¶ ªl«¶l Îp¶ ¶lÓ¶ quC, ªlõ« ¸lÝ ÎLs¶ã d¹ kla¶ã vui, ¶ãlÜ ÎlǬ “÷ã{êi B· BSc ÎlS¶ã, lp ÎÊÎ µlni Îp¶ ¶lÓ¶ BÕ¶ ÎlÕ!” ¸lp¶ã qu«y h¹i ¶l׶ §øc r©¶, ÎlÊy lS¶ oî l·i BÕ¶ ¶çi ¶»¬ yT¶, kla¶ã dC¬ cù« quËy. ®ä¶ Îlñ l¹ cñ« µlCi rs¶ã Du ómi ÎlsCÎ Îíi ãiN« oa¶ã, hes hT¶ ÎluyÒ¶ ¶lá Låi clÌs ÎluyÒ¶ cl¹y ¶l{ ó«y vÒ ¬iÒ¶ l¹ du. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -83- ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy óä¶ clb¶ã B· Bi x« Låi, hiÒ¶ óns víi ¤¶ ªl«¶l: - ¸lb¶ã BÞ¶l c{íµ vp¶ã ó¹c cñ« B¹i c« ¶l{¶ã kla¶ã c{íµ ¶æi Îl× Îlai, Îl« cls clb¶ã lp ÎÊÎ B¹i c« µlni Îp¶ oCÎ ¶liÒu o«¶l ¬¹¶ã ¶l{ ÎlÕ? ¤¶ ªl«¶l ÎLî¶ ¬SÎ h{ê¬: - ªlÕ B¹i luy¶l kla¶ã ÎlÊy clb¶ã võ« ãië Îlñ Bs¹¶ Cc Béc l«y o«s? ÷Õu Îai Îlu« clb¶ã cg hH c߶ óÞ Îln¬ klïc lm¶ ÎlÕ¶ ¶py ¶N«. §õ¶ã Î{ë¶ã cg m¶ cøu oï¶ã Îai ¬p luy¶l B· véi hT¶ ¬ÆÎ hp ÎlÇy d¹y Bêi ¶ã«y, Îai kla¶ã ÎlÝcl ¶ãle B©u ¶lÐ. ªlÊy ¤¶ ªl«¶l c·i ó{í¶ã ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dC¬ ¶gi ¶N«. r«u clèi ¬Cu ÎLT¶ kiÕ¬ xs¶ã, ¤¶ ªl«¶l ÎL« kiÕ¬ vps ó«s Låi cbi clps ªlõ« ¸lÝ, ¬iÖ¶ã c{êi Î{mi ¶l{ Bg« ls«: - ViT¶ B¹i c«, võ« Låi B¹i c« B· cøu Îai, Îai LÊÎ cC¬ m¶. ªlõ« ¸lÝ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, cbi BÇu BCµ hÔ ¶l{¶ã kla¶ã ¶gi B{îc ¶ö« hêi. ¸lp¶ã clØ cn¬ ÎlÊy clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¶ä, hbc Îl× ¶lu ¬× ¶l{ ¬éÎ ÎliÕu ¶N, hbc h¹i lu¶ã Cc lm¶ cn ogi h«¶ã vp kla¶ã o«s liÉu ÎlÊu ¶æi cCi ÎC¶l cñ« y L« o«s? ¤¶ ªl«¶l ãäi hCi Bß Lö« o¹cl ¶lN¶ã vÕÎ ¬Cu c߶ dݶl ÎLT¶ vC¶ ÎluyÒ¶ vp cls ¶læ ¶es ¶ã«y. ªT¶ hCi Bß kla¶ã dC¬ ÎLCi hêi hiÒ¶ ¶læ ¶es, d{m¶ã óuå¬, cls ÎluyÒ¶ Bi ¶ã«y hbc BT¬ kluy«. ¤¶ ªl«¶l ãäi clñ ÎluyÒ¶ dä¶ Îløc ¨¶ vp L{îu L« BÇu ÎluyÒ¶ BÉ cè¶ã ªlõ« ¸lÝ Îl{ë¶ã ¶ãuyÖÎ ¶ãS¬ cn¶l. ¸lp¶ã kla¶ã ¶lSc ¶lë BÕ¶ cluyÖ¶ Cc cliÕ¶ võ« Låi, vp cò¶ã kla¶ã Bp¬ hu˶ vâ ca¶ã víi ªlõ« ¸lÝ. ¾«u kli uï¶ã c¹¶ vpi clж, clp¶ã hT¶ Îiն㠶gi: - ÷ãpy ¬«i ki« ó«s ãiê oH Îíi? ÷©¶ã hy ¶py Ϋ lái a¶ã X«¶l. ÷l{¶ã a¶ã X«¶l clØ hp¬ Îli¶l, clSc kla¶ã ÎlÉ ¶ps ãini BCµ ¶æi! ®ç¶ã ¶liT¶ ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l ãië v¨¶ cl{m¶ã L«, ªlõ« ¸lÝ clØ õ õ p p BÉ ø¶ã BCµ Îlai, v× låi ¶lá, Îuy clp¶ã cg Îles läc ø¶ã ªß¶ã vpi ¶¨¬, ¶l{¶ã Îõ kli hT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ Îles ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l läc vâ BÕ¶ ãiê, BT¬ Îïi, Îlضl Îlsn¶ã cò¶ã cg ãië oCcl L« csi h¹i, ¶l{¶ã kla¶ã µlni hp ¬a¶ läc clC¶l, cls ¶T¶ oøc läc cñ« clp¶ã cò¶ã Îl{ê¶ã Îl{ê¶ã vËy Îlai, ¤¶ ªl«¶l h¹i lái: - ViT¶ luy¶l, ÎL¨¶ã Îl«¶l ãig ¬CÎ, BT¬ Bѵ ÎlÕ ¶py, «¶l e¬ Ϋ cè¶ã ¶l«u hp¬ Îlm ¶lÐ? - Qun ÎlËÎ, BÖ kla¶ã óiÕÎ ¬éÎ ÎÝ ã× vÒ v¨¶ Îlm cn. ¤¶ ªl«¶l ¬Ø¬ c{êi kla¶ã ¶gi ¶N«. Ï«i ¶ã{êi h¹i ÎiÕµ Îôc LgÎ L{îu L« uï¶ã óç¶ã ÎlÊy µlÝ« ÎL{íc ¬ÆÎ cg ¬éÎ cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá B«¶ã LH og¶ã ómi Îíi. ªuy ¶{íc clny ¶ã{îc ¬p ÎluyÒ¶ Bg vÓ¶ Bi ¶l«¶l va cè¶ã. ®iÕ¶ oSc ¬ÆÎ, c{êi ¶l¹Î vpi ÎiÕ¶ã, ¤¶ ªl«¶l h¹i ÎiÕµ Îôc LgÎ L{îu L« uï¶ã. ªluyÒ¶ cñ« ªlõ« ¸lÝ Îlu˶ óuå¬ xuai ãig, cò¶ã Bi ¶l«¶l va cè¶ã, clØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ, B· Îíi c¹¶l ÎluyÒ¶ ¶lá, ¤¶ ªl«¶l vøÎ clж L{îu xuï¶ã, óç¶ã ¶lny µlSÎ hT¶, l«i cl©¶ clØ klH Bô¶ã ¬ui ÎluyÒ¶ ¬éÎ cCi, B· ¶lny Îíi µlÝ« Buai ÎluyÒ¶ Låi. ¸lp¶ã d»¶ã hÊy cliÕc ómi clÌs cñ« ÎT¶ hCi Bß, vp clØ clÌs ¬éÎ cCi, cliÕc ÎluyÒ¶ B· o«¶ã µlÝ« ÎLCi, B©¬ ÎlM¶ã vps cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá ki«. ªluyÒ¶ ¶lá ¬uï¶ ÎLC¶l ¶l{¶ã B· ¬ué¶ Låi “oǬ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá hËÎ ¶ã{îc, BCy ÎluyÒ¶ clæ¶ã hT¶ ¬ÆÎ ¶{íc. ªlÊy vËy, ªlõ« ¸lÝ véi kTu hT¶: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -84- - ÷ãuy Îs! ®« ¶ã{êi ¶ãåi ÎLT¶ cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá B· ¶lny o«¶ã ¬òi cliÕc ÎluyÒ¶ hí¶ ÎL{íc kli ÎluyÒ¶ cñ« lä óÞ BS¬. ªl©¶ µlCµ ¶l«¶l ¶lѶ cñ« lä B· clø¶ã Îá cn ó« BÒu cg vâ ca¶ã Îl{î¶ã Îlƶã. ªL{íc kli cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá Îíi ãǶ, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ÎLT¶ ÎluyÒ¶ cg ÎÊÎ cn ¶¨¬ ¶ã{êi, ¶«y clØ ÎlÊy cg ó« ¶ã{êi ¶lny o«¶ã B{îc óT¶ ¶Çy, c߶ ¶ã{êi ómi clÌs vp ¶ã{êi cǬ hCi cg hH vâ ¶ãlÖ kЬ lm¶, ¶T¶ läc B· óÞ ¶ãôµ Îles ÎluyÒ¶. V× ¶{íc clny ¬¹¶l quC, cn l«i clØ ¶la hT¶ kTu B{îc ¬Êy ÎiÕ¶ã: “¸øu Îai víi!” Låi cè¶ã óÞ cl׬ hج xuï¶ã BCy oa¶ã ¶ã«y. ¸lSc l«i ¶ã{êi Bg Lñi ¶liÒu lm¶ ¬«y ¶T¶ BÒu óÞ og¶ã ¶{íc hai cuï¶ Bi ¬ÊÎ. ªlõ« ¸lÝ B«¶ã Lñ« ÎlǬ ¤¶ ªl«¶l quC Cc Béc ¶l{¶ã ÎLs¶ã hbc Bg clp¶ã h¹i ÎlÊy l«i ¶¹¶ ¶l©¶ ¶la hT¶ ¬éÎ hǶ ¶N«. Kla¶ã BÉ hì dÞµ, clp¶ã ãiùÎ BøÎ ãi©y Îlõ¶ã óuéc óuå¬, ¬iֶ㠶ãˬ BÇu d©y, l«i cl©¶ ¶lb¶ ¬éÎ cCi, ¶lny ÎlM¶ã xuï¶ã oa¶ã clç l«i ¶ã{êi B«¶ã h©¬ ¶¹¶. ¸lØ ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ, ¬çi Ϋy ¶S¬ Îgc ¬éÎ ¶ã{êi, clp¶ã ¬{î¶ oøc d©y Îlõ¶ã céÎ óuå¬ B«¶ã cS¶ clÆÎ ÎLs¶ã ¬å¬, v¨¶ã ¬¹¶l ¬éÎ cCi, B· xCcl B{îc l«i ¶ã{êi ki« ÎLë vÒ ÎluyÒ¶ hí¶. ªl©¶ µlCµ cñ« clp¶ã xns diÖu ÎuyÖÎ hu©¶ kliÕ¶ ¬äi ¶ã{êi µlni vç Ϋy kle¶ ¶ãîi. rbc Bg ¤¶ ªl«¶l B· ÎLë vÒ ¬òi ÎluyÒ¶. ªlõ« ¸lÝ BÆÎ l«i ¶ã{êi ë vC¶ ÎluyÒ¶ Låi u¶ã du¶ã ¶ãåi xuï¶ã ãlÕ, ¶ã{êi kla¶ã óÞ {íÎ ¬éÎ ÎÝ ¶ps. D{íi C¶l oC¶ã ÎL¨¶ã, clp¶ã ÎlÊy ó« ¶ã{êi ki« hp ¬éÎ a¶ã cô ãip ãÇy ãß Îuæi ¶ãspi ¶¨¬ ¬{mi, BÉ L©u xå¬ ¶l{¶ã LÊÎ Îl{«, ¬éÎ ¶ã{êi hp B¹i lC¶ Îuæi ÎL¹c ¶ãspi óï¶ ¬{mi, Îl©¶ l׶l v¹¬ vì, c߶ ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« hp ¬éÎ Bp¶ óp Îuæi ÎL¹c ó« ¬{mi. ¤¶ã ãip ¶ä Îñ¬ Îج c{êi vp lái: - ªpi ó« cñ« h·s BÖ c«s oiTu hS¬, xi¶ lái quÝ ÎC¶l B¹i d«¶l hp ã×, Îa¶ o{ hp vÞ ¶ps? ªlõ« ¸lÝ LÊÎ cu¶ã kݶl Bø¶ã dËy vCi clps vp BCµ: - ªiÉu óïi lä ViT¶, v× ÎlÊy l«i vÞ ¶py LíÎ xuï¶ã ¶{íc ÎLa¶ã LÊÎ Îéi ¶ãliÖµ ¶T¶ ÎiÉu óïi ¬íi xuï¶ã hai lä hT¶, clø kla¶ã dC¬ óiÉu diÔ¶ vâ ca¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ h·s ªiÒ¶ óïi. Xi¶ h·s ªiÒ¶ óïi h{î¶ã Îlø cls. ¤¶ã ãip ¶ä ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ hÔ µlе ¶l{ vËy, ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, c{êi ¶l¹Î ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi qu«y h¹i ¶gi ¤¶ ªl«¶l L»¶ã: - ªlns ¶ps Îl»¶ã ¶lá ¶py cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ÎCs 㫶, Îl× L« ¬i B· cg ¶ã{êi ãibµ oøc, y cg µlni hp óå cñ« ¬i kla¶ã? ¤¶ ªl«¶l ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, hí¶ ÎiÕ¶ã BCµ: - ªai B· Îa¶ a¶ã hp¬ óÒ¶ ÎLT¶, ¬p a¶ã h¹i ¨¶ ¶gi cln hÔ µlе ÎÝ ¶ps. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “®ä¶ ¶ã{êi ¶py, clSc kla¶ã µlni hp clݶl ¶l©¶ qu©¶ Îö B©u, Ϋ lp ÎÊÎ µlni d©y d{« vps hp¬ cli?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ hí¶ Îiն㠶gi ÎiÕµ: - ª¹i l¹ víi ¤¶ luy¶l B©y ¬íi que¶ óiÕÎ ¶l«u Îlai, cl{« ÎlÉ ¶gi hp ó¹¶ clÝ Îl©¶ B{îc. ªai xi¶ kluyT¶ quÝ vÞ ¬éÎ c©u, cg viÖc ã× cø ¶gi ÎLS¶ã L« BÉ Îl{m¶ã h{î¶ã víi ¶l«u klái ¬ÊÎ lß« klÝ. ¤¶ã ãip cl{« kÞµ BCµ, ¤¶ ªl«¶l B· ÎLî¶ ÎLõ¶ã ¬SÎ hT¶ ¶l׶ clp¶ã ãi˶ dN ¶gi: - ÷Õu ó¹¶ oî, Îl× ó¹¶ cø viÖc hT¶ óê ¬p Bi Bi, Bõ¶ã cg c«¶ ÎliÖµ vps viÖc cñ« Îai ¶N«. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -85- ªlÊy ¤¶ ªl«¶l ó{í¶ã óضl ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s ÎliT¶ l¹ h¹i cg ¶ã{êi ó{í¶ã óضl ¶l{ ÎlÕ ¶py?” ÷ãlÜ xs¶ã, clp¶ã kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× lÕÎ, cø Bø¶ã yT¶ ë Bg. ÷ãle ãiä¶ã ¶gi cñ« ªlõ« ¸lÝ, a¶ã ãip ¬íi l«y clp¶ã kla¶ã µlni hp ¶ã{êi cè¶ã óä¶ víi ¤¶ ªl«¶l, ÎLs¶ã h߶㠬õ¶ã ÎlǬ, Låi ¶gi ÎiÕµ: - ®¹¶ lä ViT¶ kla¶ã µlni hp ¶ã{êi cè¶ã µle víi ¶ã{êi lä ¤¶ B©y Îl× l«y hS¬, clê viÖc cñ« h·s xs¶ã, h·s oH cè¶ã ó¹¶ cluyÖ¶ ÎLß vp kÕÎ ãi«s víi ¶l«u ¬éÎ µle¶. ÷ãle ãiä¶ã ¶gi cñ« a¶ã Ϋ Îl× l׶l ¶l{ a¶ã Ϋ cg ý ¬uï¶ hp¬ ó¹¶ víi ªlõ« ¸lÝ. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎLn hêi, clØ vCi clps ¬éÎ cCi, Låi hui ó{íc, Bø¶ã ë µlÝ« o«u ¤¶ ªl«¶l. ¤¶ã ãip ¶ä qu«y h¹i lái ¤¶ ªl«¶l L»¶ã: - ¼i ÝÎ Îuæi ¶l{ vËy ¬p o«s Ω¬ BÞ« h¹i Cc Béc BÕ¶ ÎlÕ? ¾« r·s §¹i B· óÞ ¬i BC¶l ó¹i Låi Îl× Îlai clø, o«s ¬i h¹i c߶ ¬uï¶ ãiÕÎ clÕÎ y? ¤¶ ªl«¶l BCµ: - ªai clØ cg ¬éÎ Îl©¶ ¬éÎ ¬×¶l, óT¶ cCc ¶ã{êi cg óÊy ¶liTu B¹i lC¶ cè¶ã xa¶ã hT¶ ¬éÎ hbc, Îai kla¶ã L« Ϋy Cc Béc ¶l{ ÎlÕ ¶ps B{îc. ªlÕ ¬p a¶ã c߶ ¶gi, a¶ã kla¶ã oî ¶ã{êi klCc c{êi a¶ã ÎlÞ hí¶ óSÎ ¶¹Î ¶lá ÎlÞ ¶liÒu lp liÕµ ÝÎ l«y o«s? Y Îpi ó« ã× ¬p h¹i c{íµ oï vp¶ã cñ« Îai B· h{î¬ B{îc. ªlËÎ kla¶ã óiÕÎ xÊu læ clbÎ ¶ps. ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ãiä¶ã clp¶ã Ϋ LÊÎ Îl«¶l ÎlgÎ vp Îl«s Îl«s óÊÎ ÎuyÖÎ, ¶gi cls a¶ã ãip kla¶ã c߶ c·i vps B©u B{îc. ÷ã{êi Bp¶ óp ÎLs¶ã óä¶ ó« ¶ã{êi BéÎ ¶liT¶ ÎLî¶ ¶ã{îc Bai ha¶ã ¬py hT¶ ¬S¶ã clöi: - ªl»¶ã ¶lá ki«, ¶ã{êi B{îc óÒ ÎLT¶ ¶ua¶ã cliÒu lg« va hÔ µlе ¶l{ vËy, BÉ Î« Îlö Bi lái a¶ã ¶ã{mi vp ¬Ñ ¶ã{mi xe¬, «i B· d¹y ¶ã{mi lç¶ hCs ¶l{ vËy. ¤¶ ªl«¶l kla¶ã clÞu hе vÕ clbÎ ¶ps hiÒ¶ ÎLn Bò« ¶ã«y: - ÷ã{êi óÒ ÎLT¶ µlni óiÕÎ hp¬ óÒ ÎLT¶ Îl× ¶ã{êi d{íi ¬íi Îa¶ kݶl clø cø ÎlÞ kt cn ¬p c{íµ cñ« ¶ã{êi Ϋ B· kiÕ¬ o½¶ ¶l{ vËy, Îl× ¶ã{êi ¶ps cò¶ã kla¶ã ÎlÉ clÞu ¶lÞ¶ B{îc. ¤¶ã ãip cn ãi˶ ãim Ϋy hT¶ B˵ ¬¹¶l vps cCi óp¶ ë ÎLT¶ ¬òi ÎluyÒ¶. Kli a¶ã Ϋ LbΠΫy h¹i, Îl× ¬ÆÎ óp¶ Bg B· óÞ h⬠vps ¬éÎ ¬iÕ¶ã. Vp Ϋy cñ« a¶ã Ϋ B· cǬ ¬iÕ¶ã ãç Îlñ¶ã ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶ Låi, Bñ ÎlÊy Ϋy cñ« a¶ã Ϋ cø¶ã LS¶ kla¶ã kЬ ã× ã«¶ã oSÎ. ªiÕµ Îles Bg, a¶ã ãip ógµ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, ¬iÕ¶ã ãç Êy vô¶ ¶l{ cC¬ ¶ã«y. ¤¶ ªl«¶l h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Vâ ca¶ã cñ« luy¶l h·s ãi« c«s oiTu ¶l{ ÎlÕ ¶ps, ÎiÉu óïi B{îc óiÕÎ B· h©u, lp ÎÊÎ µlni óiÉu diÔ¶ h¹i ë ÎL{íc ¬ÆÎ ÎiÉu óïi ¶l{ ÎlÕ, ¶Õu h·s ãi« ¬uï¶ óiÉu diÔ¶ vâ ca¶ã, Îl× óiÉu diÔ¶ cls cCc a¶ã Îai xe¬ cg lm¶ kla¶ã? ¤¶ã ãip cn ãi˶ BCµ: - ¼i Bõ¶ã cg Be¬ ¬Êy a¶ã cñ« ¬i L« dä« ¶¹Î ¶ã{êi, cCc a¶ã cñ« ¬i Îl× hp¬ ã× B{îc «i, ¶Õu cCc a¶ã Êy cg Îpi ó« ÎlËÎ où Îl× cs¶ ãCi B©u BÕ¶ ¶çi óÞ ¶ã{êi Ϋ dÇy vß ¬p Bt L« ¬i, Bø« cs¶ ls«¶ã ¶l{ vËy. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -86- ¤¶ ªl«¶l kla¶ã o«s ¶lÞ¶ B{îc ¶N«, ¬ÆÎ óiÕ¶ oSc, Bai ¬SÎ ¶l{ Bæ hö«. ªLCi h¹i, B¹i lC¶ ¶ä víi ¶ã{êi Bp¶ óp ki« Îl× c{êi l« ln BSc clÝ va cè¶ã. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l ¶{íc ¬SÎ ¶lá ãiäÎ xuï¶ã l«i óT¶ ¬C, ÎLa¶ã LÊÎ Îéi ¶ãliÖµ, clp¶ã hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶py lp¶l où h·s huyÖ¶ lm¶ Ϋ, o«s lë ÎÝ h¹ klgc hgc ¶l{ ÎlÕ. rêi ¶gi cñ« a¶ã ãip ki« võ« ¶gi, Îl× l׶l ¶l{ ¬Ñ cñ« clp¶ã Ϋ óÞ ¶ã{êi c{ì¶ã d©¬ ¬íi oi¶l L« clp¶ã Ϋ.” ¸lp¶ã ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l óÞ ¶ã{êi lp liÕµ h¹i ¶æi h߶ã lps liÖµ, clØ ¬uï¶ L« Ϋy ÎLî ãibµ hua¶. ¤¶ã ãip ©¬ ÎlǬ ¶gi ÎiÕµ: - Klgc hp¬ ã×, cg ¬«u B{« oï vp¶ã cls Ϋ kla¶ã? Kla¶ã µlni clb¶ã Ϋ Îl̬ oï vp¶ã Êy B©u, Ϋ clØ ¬uï¶ B{« oï vp¶ã Bg cls qun µlô lä ¾« hp¬ ÎiÒ¶ Îö ÎuÊÎ Îlai. ¤¶ ªl«¶l Îøc ãi˶ BÕ¶ cl©¶ Ϋy ¬×¶l ¬Èy Lu¶ hÈy óÈy, võ« klgc võ« BCµ: - ¸Cc ¶ã{mi ¬uï¶ ãiÕΠΫ Îl× ãiÕÎ Bi, Ϋ kla¶ã B{« oï vp¶ã Êy BÊy! §¹i lC¶ ¶ä kTu lõ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, y ÎlÊy cliÕc ÎluyÒ¶ hí¶ Îuy B· l¹ óuå¬ Låi ¬p vÓ¶ Îles ¶{íc ÎLai xuï¶ã ¬iÒ¶ xuai, hiÒ¶ cǬ cCi ¶es ó»¶ã oSÎ ÎlËÎ hí¶ BÉ B»¶ã ¬òi ãim hT¶ ¬b« ¬éÎ v߶ã vp ¶Ð¬ hua¶ vps ÎLs¶ã óê. ¸Ci ¶es ó»¶ã oSÎ cn xÝcl ¶Æ¶ã lm¶ l«i ÎL¨¬ c©¶, ¬p y cǬ hT¶ ¬b« ÎÝÎ h¹i c߶ ¶Ð¬ x« B{îc ¶l{ vËy Bñ ÎlÊy y klst óiÕÎ ó«s. ¸Ci ¶es Bg LíÎ xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ hiÒ¶ cS¬ o©u vps, ¶lê vËy cliÕc ÎluyÒ¶ ¶ãõ¶ã ¶ã«y h¹i kla¶ã ÎLai ¶N«. §¹i lC¶ ¶ä h¹i hí¶ ÎiÕ¶ã lái ÎiÕµ: - ªlÕ ¶ps ¬i cg B{« oï vp¶ã Bg L« kla¶ã? ¤¶ ªl«¶l ãim Ϋy ÎLCi hT¶ h«u clèi ¶{íc ¬SÎ vp BCµ: - §{îc, Ϋ B{« oï vp¶ã Bg cls cCc ¶ã{mi. ÷gi xs¶ã, clp¶ã cl¹y vps ÎLs¶ã kls«¶ã a¬ ¬éÎ cCi óäc Cs L«, óäc Êy cg vH ¶Æ¶ã ÎLÜu. §¹i lC¶ ¶ä B«¶ã BÞ¶l ãim Ϋy L« Bì Îl× clp¶ã quCÎ óns h¹i ¶ã«y: - Ïõ, hp¬ ã× cg cluyÖ¶ dÔ ÎlÕ. ÷gi xs¶ã, clp¶ã ¶Ð¬ ¶ã«y óäc Cs Êy xuï¶ã d{íi h߶ã oa¶ã kTu BÕ¶ ó⬠¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi clp¶ã h« hí¶: - ¸Cc ¶ã{mi cg ãiái Îl× ãiÕÎ clÕΠΫ Bi! ¸lø ¬uï¶ hÊy oï vp¶ã Bg Îl× Bõ¶ã cg l߶ã. §¹i lC¶ ¶ä Îøc ãi˶ va cè¶ã ¬b« B«s xa¶ã h¹i clЬ ¤¶ ªl«¶l ¶ã«y. ¤¶ ªl«¶l vøÎ xs¶ã óäc Cs B· LbÎ kiÕ¬ L« cǬ o½¶ ¶mi Ϋy vp kla¶ã Bîc clê B¹i lC¶ clЬ ¬×¶l, B· ¬b« kiÕ¬ B©¬ l«i ÎlÕ ÎL{íc. ¤¶ã ãip ¶ä hiÒ¶ hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ óns: - Ï·y ¶ãõ¶ã Ϋy h¹i! §¹i lC¶ ¶lny o«¶ã óT¶ l«i ó{íc BÉ ÎLC¶l ¶Ð, a¶ã ãip ¶ä B{« ¬SÎ hiÕc ¶l׶ ¤¶ ªl«¶l Låi c{êi ¶l¹Î ¶gi ÎiÕµ: - Qun ÎlËÎ Lå¶ Bt L« Lå¶ã, µl{î¶ã oi¶l L« µl{î¶ã, cg ¶ã{êi cl« ¶l{ vËy ¬íi cg ¶ã{êi cs¶ ¶l{ ÎlÕ ¶py, ¶Õu ¶ãpy la¬ ¶«y h·s BÉ cls ¬i va hÔ ¶l{ vËy, h·s kla¶ã c߶ hp lä Vi¶l ¶N«. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -87- Kla¶ã ÎlÊy y ¶lb¶ v«i ã× cn ¬p B· BéÎ ¶liT¶ ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ¤¶ ªl«¶l hiÒ¶. ªlÊy ¤¶ ªl«¶l ¬b« kiÕ¬ B©¬ Îíi, a¶ã ãip kla¶ã oî l·i clbÎ ¶ps, Ϋy kla¶ã xa¶ã vps Îʶ ca¶ã hua¶. ¸l{ë¶ã hùc cñ« y klC hîi l¹i ÎlËÎ, Îuy ¤¶ ªl«¶l cg kiÕ¬ ë ÎLs¶ã Ϋy ¶l{¶ã vÓ¶ óÞ y BÈy hui ¬Êy ó{íc. ªlÊy a¶ã ãip võ« L« Ϋy ¬éÎ cCi, ªlõ« ¸lÝ B· óiÕÎ ¤¶ ªl«¶l BÞcl kla¶ã ¶æi Låi. Qun ¶liT¶ l«i ¶ã{êi ¬íi BÊu B{îc ¬{êi ¬Êy liÖµ, læ klÈu Ϋy µlni cñ« ¤¶ ªl«¶l B· óÞ a¶ã ãip Biɬ ÎLb¶ã, ¶T¶ clp¶ã ÎlÊy Ϋy _???_ vp ÎL{ê¶ã kiÕ¬ cñ« clp¶ã cò¶ã óÞ LíÎ ¶ã«y xuï¶ã kTu he¶ã ke¶ã ¬Êy ÎiÕ¶ã! ¤¶ã ãip véi dè¶ã BÇu ¶ãg¶ cl©¶ klH lÊÎ ¬éÎ cCi, Îl«¶l kiÕ¬ ¤¶ ªl«¶l h¹i ó«y Îu¶ã hT¶, Låi a¶ã Ϋ ãim Ϋy ÎLCi L« cléµ hÊy cC¶ kiÕ¬ vp Ϋy µlni Îl× ¶S¬ ¬òi kiÕ¬ vp ót hua¶ Îl«¶l kiÕ¬ Bg ã·y hp¬ Bai Îøc Îl×. ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy vËy ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l·i, a¶ã ãip ¶ä h¹i quCÎ hí¶: - Kla¶ã ãli dÊu liÖu ë ÎLT¶ ¶ã{êi ¬i Îl× clSc ¬i h¹i quT¶ Îpi ó« cñ« h·s µlu hîi l¹i ¶l{ ÎlÕ ¶ps. ÷gi xs¶ã, a¶ã Ϋ cǬ Îl«¶l kiÕ¬ ã·y B{« vps ¬ÆÎ ¤¶ ªl«¶l L¹cl hua¶. ¤¶ ªl«¶l lsn¶ã oî h« hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy vËy ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu Ϋ kla¶ã L« Ϋy cøu ãibµ Îl× óé ¬ÆÎ Bѵ cñ« clp¶ã oH óÞ lñy ¶ã«y.”. ¸lp¶ã võ« ¶ãlÜ võ« ¬gc Îbi hÊy L« ¬éÎ qu©¶ cê L« ¶l»¬ cC¶ kiÕ¬ cñ« a¶ã ãip B«¶ã cǬ ¶Ð¬ hua¶! ¤¶ã ãip B«¶ã ¬õ¶ã ÎlǬ, yT¶ clÝ µle¶ ¶py ¬×¶l ÎlÕ ¶ps cò¶ã L¹cl B{îc ¬ÆÎ cñ« Îl»¶ã ¶lá ki«. ÷ãê B©u, óç¶ã cg ÎiÕ¶ã kTu “css¶ã” y ÎlÊy Ϋy óÞ Lu¶ã Bé¶ã LÊÎ ¬¹¶l vp cC¶ kiÕ¬ y B«¶ã cǬ B· óÞ ¬éÎ C¬ klÝ ¶Ð¬ ÎLb¶ã. ªuy C¬ klÝ Bg LÊÎ ¶lá ¶l{¶ã oøc ¶Ð¬ ¬¹¶l kla¶ În, ¶T¶ y kla¶ã o«s cǬ vN¶ã B{îc Îl«¶l kiÕ¬ ¶N«, vp læ klÈu Ϋy B«u ¶løc va cè¶ã. ªlÕ hp Îl«¶l kiÕ¬ ã·y Bg hiÒ¶ LíÎ ¶ã«y xuï¶ã óss¶ã ÎluyÒ¶. ¤¶ ªl«¶l B«¶ã l·i oî BÕ¶ ¬ÊÎ lÕÎ oSc ¬ÆÎ, ÎlÊy vËy B· ¬õ¶ã Lì la hí¶ hT¶ B{îc vp ¶lny ¶ã«y Îíi µlÝ« o«u ªlõ« ¸lÝ ¶S¬ cC¶l Ϋy clp¶ã, l׶l ¶l{ ¬uï¶ ¶lê clp¶ã óns vÖ cls vËy. ¤¶ã ãip ¶ä lä Vi¶l ÎT¶ hp ªlCi hp ó«¶ã clñ cñ« rs¶ã Du ó«¶ã, x{« ¶«y vÓ¶ x{¶ã lè¶ã x{¶ã óC ë vè¶ã ªLiÕÎ ÷«¬ ¶py (¬iÒ¶ ¶«¬ Îضl ªLiÕÎ Gi«¶ã) ¶ãspi ÷ãò Îæ cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã L«, Îl× ¬iÒ¶ ¶py kla¶ã «i BÞcl ¶æi y ¶N«. X{« ¶«y y BÊu víi ¶ã{êi kla¶ã ó«s ãiê dè¶ã klÝ ãiíi cn, v× y B· huyÖ¶ Îlp¶l ca¶ã ¬a¶ §¹i rùc ¦¶ã ¸lns ca¶ã, ¬{êi ¶ãg¶ Ϋy cñ« y c߶ hîi l¹i lm¶ cn d«s kiÕ¬. ÷ãê B©u ó©y ãiê, ªlõ« ¸lÝ clØ ¶Ð¬ cg ¬òi C¬ klÝ ¶lá ¶lá ¬p B· BC¶l LíÎ B{îc Îl«¶l kiÕ¬ cñ« y B«¶ã cǬ, ¶T¶ y cls viÖc ¶py hp viÖc ¶lôc ¶l· ¶lÊÎ ÎLs¶ã Bêi. rbc Êy y læ ÎlѶ BÕ¶ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, Bå¶ã Îlêi ÎLs¶ã h߶ã cò¶ã ki¶l l·i vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s k׶l hùc cñ« Îl»¶ã ¶lá ¶py h¹i ¬¹¶l BÕ¶ ÎlÕ.” §¹i lC¶ ¶ä víi ¶ã{êi Bp¶ óp ki« ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ cg ón¶ h·¶l ki¶l ¶ã{êi ¶l{ vËy cò¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “§»¶ã ¶ps Îl»¶ã ¶lá ¶ä B· vøÎ oï vp¶ã xuï¶ã d{íi oa¶ã Låi, la¬ ¶«y cg ¬éΠΫy Îpi ó« ¶l{ vËy Bì BÇu cls y Îl× dè o«s clb¶ã Ϋ cò¶ã kla¶ã hp¬ ã× ¶æi y B©u. ¸li ó»¶ã ¶gi vpi c©u hÊy h¹i oÜ diÖ¶ Låi LbÎ hui ¶ã«y cg lm¶ kla¶ã?” ÷ãlÜ xs¶ã, ¶ã{êi Bp¶ óp hiÒ¶ hí¶ Îiն㠶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -88- - r·s ãi« clb¶ã Ϋ Bi Îlai, ¶ãpy la¬ ¶«y ¶É ¬ÆÎ óä¶ lä ViT¶ ki«, clb¶ã Ϋ Îl« clÕÎ cls Îl»¶ã ¶l·i ¬éÎ µle¶ vËy. ¤¶ ªl«¶l véi Bì hêi: - ªlÊy ¶ã{êi Ϋ Îpi ãiái Îl× ¬uï¶ LbÎ hui ¶ã«y, cluyT¶ ¬a¶ óSÎ ¶¹Î ¶ã{êi yÕu, oî ¶ã{êi ãiái ¶l{ vËy, ÎlËÎ kla¶ã óiÕÎ xÊu læ clbÎ ¶ps. ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ÎlÊy clp¶ã Ϋ ¶gi ¶l{ vËy, c«u ¬py h¹i ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lp¶ã ¶py hÑ ÎlËÎ, võ« ¬íi ÎlsCÎ liɬ ¬p B· ãië ¶lN¶ã hêi ¬Ø« ¬«i ¶l{ ÎlÕ L« Låi, ÎlËÎ kla¶ã c߶ óiÕÎ ¶É ¶«¶ã «i cn.” ÷ã{êi Bp¶ óp ¶ä læ ÎlѶ va cè¶ã, L« Ϋy BÊu oî BÞcl kla¶ã ¶æi ªlõ« ¸lÝ, ¬p kla¶ã L« Ϋy BÊu Îl× óiÕÎ ¬ÊÎ lÕÎ oÜ diÖ¶ ¶l{¶ã Vi¶l ªlCi hp _???_ h·s huyÖ¶ ¶T¶ y võ« ¬Ø¬ c{êi võ« lái ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - r·s BÖ vâ ca¶ã c«s oiTu ÎlËÎ, h·s ¶py ¶l©¶ hbc ãig ¬CÎ ÎL¨¶ã Îl«¶l ¶py cè¶ã h·s BÖ BÊu clmi vpi liÖµ quyÒ¶ cl{ë¶ã, clM¶ã l«y h·s BÖ cg vui h߶ã ÎiÕµ Ϋy h·s µlu kla¶ã? Y yT¶ clÝ dè¶ã §¹i rùc ¦¶ã ¸lns ca¶ã ¬p y B· Îu huyÖ¶ ¶ãgÎ l«i ¬{mi ¶¨¬, dè ªlõ« ¸lÝ cg ãiái BÕ¶ B©u cò¶ã kla¶ã ÎlS¶ã ¶æi ¬a¶ vâ ca¶ã Êy cñ« y. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy Bïi µl{s¶ã ÎlCcl Bï ¶l{ vËy, hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “R« Ϋy BÊu víi y cl{« clSc Ϋ B· Îlu« B©u, ¶l{¶ã BÊu ¶l{ vËy Îøc hp Bi vps _???_ víi ¤¶ ªl«¶l Låi, Îl«¶l ¶iT¶ ¶py lѵ h{î¶ã, ãins ls¹Î vp BiTu ¶ãs« ¶l{ ÎlÕ cl{« clSc hp ó¹¶ ÎïÎ, ¶l{ vËy Ϋ lp v× y ¬p kÕÎ Îlè kÕÎ sC¶ víi a¶ã ãip lä Vi¶l ki« hp¬ cli.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ clSµ Ϋy clps BCµ: - ªiÉu óïi ¬íi ó{íc cl©¶ vps ãi«¶ã lå kla¶ã óiÕÎ ÎLêi c«s BÊÎ Lé¶ã ã× cn, ¬p _???_ óiÕÎ Bai clbÎ vâ ca¶ã ¬ä¶ Îl× B©u dC¬ Bïi BÞcl víi h·s ÎiÒ¶ óïi ¶l{ ÎlÕ. Vi¶l ªlCi ¬Ø¬ c{êi ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªliÕu ¶iT¶ ¶py cò¶ã óiÕÎ BiÒu BÊy.” ÷ãlÜ ¶l{ vËy, y hiÒ¶ BCµ: - r·s BÖ kliT¬ Îï¶ quC! ÷gi xs¶ã, y h{ê¬ ¤¶ ªl«¶l ¬éÎ cCi, Låi ¶gi ÎiÕµ: - ªlÕ ¶ps cò¶ã cg ¬éÎ ¶ãpy h·s µlu cls ¬i óiÕÎ Îpi ó« hîi l¹i cñ« h·s µlu ¶l{ ÎlÕ ¶ps. Y qu«y BÇu h¹i óns B¹i lC¶ víi ÎliÕu µlô ki« L»¶ã: - ¸lb¶ã Ϋ Bi Îlai! ¤¶ ªl«¶l véi ¶gi víi Îles: - ªpi ó« cñ« a¶ã hîi l¹i ¶l{ ÎlÕ ¶ps, Îai B· óiÕÎ Låi, ÎlÊy vâ ca¶ã cñ« ¶ã{êi Ϋ ãiái kla¶ã dC¬ L« Ϋy BÊu, h¹i c߶ ãin óé ¶gi vpi c©u BÉ oÜ diÖ¶ ¶N«. ¸lp¶ã BCs BÉ ÎlËÎ, cø ¬uï¶ kliTu klÝcl Bai óT¶ BÊu víi ¶l«u, v× clp¶ã B· ¶l˶ ÎlÊy vâ ca¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ c«s oiTu lm¶, clSc ÎlÕ ¶ps cò¶ã ÎlS¶ã ¶æi a¶ã ãip. Vi¶l ªlCi ¶ãle ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l ¶gi ¶l{ vËy, læ ÎlѶ va cè¶ã vp cn ªlõ« ¸lÝ cò¶ã óùc ¬×¶l ¶ïÎ. Vi¶l ªlCi ãi˶ dN BCµ: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -89- - ®¹¶ lä ViT¶ Îuy l·y c߶ ÎLt ¶l{¶ã hp ¶ã{êi LÊÎ óiÕÎ BiÒu, Îlai B{îc ó¹¶ h¹i B©y, clb¶ã Ϋ BÊu clmi vpi liÖµ víi ¶l«u ó»¶ã kla¶ã kt va ÎLi h¹i óns h·s ¶lbÎ ¶lCÎ BÊy. ªlõ« ¸lÝ véi Bì hêi: - ®¹¶ Êy ¶gi Bè« BÊy, h·s ÎiÒ¶ óïi clʵ ¶lÊÎ hp¬ cli. Vi¶l ªlCi ¶gi ÎiÕµ: - r·s BÖ cø yT¶ Ω¬, h·s µlu kla¶ã BC¶l ÎlËÎ B©u. ¤¶ ªl«¶l h¹¶l hè¶ã xe¶ hêi ¶gi: - ¸ß¶ ¶gi hp kla¶ã oî ÎlÕ o«s kla¶ã L« Ϋy BÊu Bi, cl{« BÊu ¬p B· véi hÊy h߶㠶ã{êi ÎL{íc, ¶Õu vËy, Bõ¶ã BÊu ¶N« cg lm¶ kla¶ã. ªlËÎ Îai óÊy ¶liTu Îuæi BÇu ¬p cl{« lÒ ÎlÊy «i h¹i klÐs ¨¶ klÐs ¶gi ¶l{ vËy... Vi¶l ªlCi cn ãi˶ hiÒ¶ ¬b« cl{ë¶ã Îʶ ca¶ã vps ªlõ« ¸lÝ hua¶. ÷l{¶ã Ϋy y cl{« BC¶l Îíi ¬ÆÎ Bïi µl{m¶ã B· véi Îl©u h¹i ¶ã«y, ¬å¬ Îl× ¶gi hí¶: - ÷ps ó¹¶ lä ViT¶ h¹i B©y BÉ h·s Îlضl ãiCs ¶lN¶ã ÎlÕ vâ c«s oiTu cñ« ó¹¶ ¶ps. ªíi hbc ¶py ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎlÉ ¶ps Îõ clïi B{îc ¶N«, clp¶ã Bp¶l µlni cë Cs dpi L«, Låi ¶gi: - r·s ÎiÒ¶ óïi ¶{m¶ã Ϋy cls ¶lÐ! Vi¶l ªlCi BCµ: - r·s BÖ klÐs ¨¶ ¶gi hS¬, xi¶ cø Îʶ ca¶ã Bi. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ c߶ kliT¬ Îï¶ ¶N« Îl× Bïi µl{m¶ã oH liÉu hǬ ¬×¶l kli¶l ¶ã{êi hiÒ¶, ¶T¶ clp¶ã véi ãië ÷ãò l«¶l quyÒ¶ L« ¶l»¬ ¶ãùc Vi¶l ªlCi Îʶ ca¶ã hua¶. ®ä¶ Vi¶l ªlCi ó« ¶ã{êi Î{ë¶ã ªlõ« ¸lÝ ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg ¶lN¶ã ÎlÕ vâ Béc BCs ¶ãê B©u võ« L« Ϋy, clp¶ã h¹i oö dô¶ã ÷ãò lp¶l quyÒ¶ _???_ ÎLs¶ã vâ h©¬ v× vËy ¬p óä¶ Vi¶l ªlCi hiÒ¶ cg vt kli¶l Îl{ê¶ã ¶ã«y. ¸n ¤¶ ªl«¶l cò¶ã ÎlÊÎ vä¶ã va cè¶ã. Vi¶l ªlCi ¬õ¶ã ÎlǬ, os¶ã cl{ë¶ã Îʶ ca¶ã ¶l{ ãig clØ ÎlsC¶ã cCi B· BC¶l hua¶ ó« ÎlÕ hiÒ¶. Y yT¶ clÝ §¹i rùc ¦¶ã ¸lns ca¶ã cñ« ¬×¶l Béc óé Gi«¶ã ÷«¬ ¶l{ vËy, Îl× clØ ó« óï¶ ÎlÕ hp cè¶ã oH BC¶l Ϋ¶ B{îc ÷ãò lp¶l quyÒ¶ cñ« Bïi µl{m¶ã ¶ã«y. ÷ãê B©u, ªlõ« ¸lÝ LÊÎ u¶ã du¶ã oö dô¶ã ÷ãò lp¶l quyÒ¶ ÎǬ Îl{ê¶ã ¶l{ ÎlÕ ¬p BÒu Bì B{îc lÕÎ ¶lN¶ã ÎlÕ ca¶ã ¶l{ vò ó·s cñ« Bïi µl{m¶ã. Vi¶l ªlCi ki¶l l·i ÎlǬ v× y ÎlÊy Bïi µl{m¶ã Îuy clØ dè¶ã quyÒ¶ ÎluËÎ LÊÎ ÎǬ Îl{ê¶ã Îlai ¶l{¶ã ÎlÕ quyÒ¶ ¶ps cñ« clp¶ã Ϋ cò¶ã ó«s lp¬ ¬éÎ huå¶ã oøc ¬¹¶l, BC¶ã hH ÷ãò lp¶l quyÒ¶ cluyT¶ dè¶ã BÉ Îʶ ca¶ã, ÎLCi h¹i ªlõ« ¸lÝ h¹i clØ dè¶ã ¶g BÉ óns vÖ óæ¶ Îl©¶ Îlai, ¶T¶ Îl« lå Vi¶l ªlCi Îʶ ca¶ã hîi l¹i ÎlÕ ¶ps cò¶ã kla¶ã o«s Îíi ãǶ _???_ y cp¶ã ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “§ïi µl{m¶ã kla¶ã clÞu Îʶ ca¶ã ¬×¶l, ¶l{ vËy B· ÎlÊy y B· ¶l{ê¶ã Ϋ Låi, ¶Õu BÉ cls ¤¶ ªl«¶l µlCÎ ãiCc Îl× ÎlÕ ¶ps Îl»¶ã ¶l·i Êy cò¶ã hT¶ Îiն㠬ث ¬«i ¶ã«y.” ÷ãlÜ Bs¹¶, y hiÒ¶ Bæi cl{ë¶ã Îlp¶l clns, ¶¨¬ ¶ãg¶ Ϋy cñ« y ¶l{ ¬éÎ cCi dò« oSÎ hîi l¹i va cè¶ã vp ÎlÉ Îløc cñ« y cp¶ã Îʶ ca¶ã cp¶ã ¶l«¶l lm¶ ÎL{íc ¶liÒu. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -90- ªlÊy vËy, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶py huyÖ¶ ¦¶ã ¸lns ca¶ã BÕ¶ ¬øc ¶py, kla¶ã µlni hp cluyÖ¶ dÔ, Ϋ µlni ¶l{ê¶ã y BÉ y klái ¬ÊÎ oÜ diÖ¶ ¬íi B{îc, ¶l{¶ã ¶lì ¤¶ ªl«¶l óiÕÎ h¹i ¶gi ¬Ø« Îl× o«s?” rbc Êy, Vi¶l ªlCi võ« dè¶ã Ϋy µlni Îʶ ca¶ã Îíi, BÞ¶l cléµ v«i clp¶ã, ¶l{¶ã clp¶ã cï ý kla¶ã ¶Ð ÎLC¶l. Vi¶l ªlCi ÎlÊy vËy cn ¬õ¶ã, ¶l{¶ã ÎLs¶ã h߶ã y cò¶ã kla¶ã ¬uï¶ Bn Îl{m¶ã ªlõ« ¸lÝ ¬p clØ ¬uï¶ cps LCcl Cs cñ« clp¶ã Ϋ hp csi ¶l{ B· ÎlS¶ã ¬éÎ ÎlÕ Îlai. ÷ãê B©u, Ϋy cñ« y võ« cléµ ÎLb¶ã v«i cñ« ªlõ« ¸lÝ Îl× ÎlÊy v«i cñ« clp¶ã Ϋ ÎLm¶ ÎuéÎ vp ¶ã{êi cñ« clp¶ã ¶l{ Îl©¶ cñ« cs¶ cC h{íÎ ¶ã«y Bi hiÒ¶ ¶T¶ y kla¶ã o«s cléµ ÎLb¶ã B{îc v«i cñ« clp¶ã ¶N«. ªlõ« ¸lÝ B· ¶lny o«¶ã óT¶ l«i ó{íc Låi ¶gi: - ªai Îlu« Låi! Vi¶l ªlCi cò¶ã clSµ Ϋy clps vp BCµ: - ¸C¬ m¶ h·s BÖ B· ¶{m¶ã Ϋy cls. ¤¶ ªl«¶l xe¶ hêi ¶gi: - Plni clݶl clp¶ã Ϋ ¶l{ê¶ã cls, a¶ã óiÕÎ Îl× B{îc Låi Bõ¶ã cg Îù µlô ¶N«. Vi¶l ªlCi vT¶l ¬ÆÎ hT¶ B«¶ã BÞ¶l ¶æi klè¶ã Îl× óç¶ã ÎlÊy ÎLT¶ óê cg C¶l oC¶ã hö« hʵ hge. ªiÕµ Îles Bg cg ¬Êy clôc ¶ã{êi Ϋy cǬ Buïc B«¶ã cl¹y Îíi. ¼éÎ ¶ã{êi ÎLs¶ã óä¶ h« hí¶: - Vi¶l h·s ãi« B· óSÎ B{îc Îl»¶ã ¶lá Êy cl{«, clb¶ã Ϋ µlni ¬æ óô¶ã ¶g BÉ ÎLn Îlè cls ¾« r·s §¹i ¬íi B{îc. ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy Bïi µl{m¶ã BÕ¶ ¶liÒu ¶ã{êi ¶l{ vËy, dè clp¶ã ÎCs 㫶 BÕ¶ B©u cò¶ã µlni ki¶l lsp¶ã. Vi¶l ªlCi hí¶ ÎiÕ¶ã BCµ: - A¶l e¬ lä r{u BÊy p? Ï·y cls l«i ¶ã{êi xuï¶ã d{íi ÎluyÒ¶ ¶py. ªLT¶ óê, hiÒ¶ cg l«i ¶ã{êi v©¶ã hêi ÎiÕ¶ hT¶. ªlÊy ÎluyÒ¶ BËu cCcl óê LÊÎ x«, clb¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¶lny Îíi B{îc, ¶T¶ B· µlni ¶lny xuï¶ã oa¶ã ¬p ómi BÕ¶ c¹¶l ÎluyÒ¶ Låi hes hT¶ ÎLT¶ ÎluyÒ¶. Vi¶l ªlCi h¹i ¶gi víi l«i ¶ã{êi Bg ÎiÕµ: - Ggi Bå Bg B· óÞ Îl»¶ã ¶lá ¶py ¶Ð¬ xuï¶ã d{íi oa¶ã Låi, l«i vÞ hƶ xuï¶ã ¬ß Bi. Y võ« ¶gi võ« clØ vps clç h߶ã oa¶ã. A¶l e¬ lä r{u hiÒ¶ ¶lny ¶ã«y xuï¶ã d{íi oa¶ã BÉ ¬ß ãgi vp¶ã ki«. ¤¶ ªl«¶l klH kÐs Ϋy Cs ªlõ« ¸lÝ vp klH LØ Î«i ¶gi: - _???_ clb¶ã BÞ¶l ãiÕÎ Îai BÊy. D{íi C¶l oC¶ã ÎL¨¶ã, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¬ÆÎ cñ« ¤¶ ªl«¶l ÎLa¶ã LÊÎ BC¶ã Îl{m¶ã hiÒ¶ ãËÎ BÇu ¶l˶ hêi ¶ã«y. ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy clp¶ã B· ¶l˶ hêi, hiÒ¶ ¶S¬ Ϋy clp¶ã vp ¶gi ÎiÕµ: - ®¹¶ hai cCi ¶es oSÎ xuï¶ã ÎluyÒ¶, c߶ Îai Îl× BÈy y xuï¶ã oa¶ã. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -91- ªlõ« ¸lÝ cl{« kÞµ ÎLn hêi, ÎlÊy Ϋy cñ« ¤¶ ªl«¶l ¶S¬ vps Ϋy ¬×¶l võ« ¬Ò¬ võ« ¶lò¶ ¶l{ kla¶ã cg x{m¶ã vËy. rbc Êy, Vi¶l ªlCi B· clb ý BÕ¶ l«i ¶ã{êi Îl× ÎlǬ ¶lá Îs víi ¶l«u, hiÒ¶ qu«y BÇu h¹i ¶l׶. ¤¶ ªl«¶l véi ógµ Ϋy ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ cCi, Låi BéÎ ¶liT¶ cǬ cCi óp¶ ãim hT¶ BÈy hua¶ vps óä¶ Vi¶l ªlCi ó« ¶ã{êi. §¹i lC¶ ¶ä víi ªliÕu µlô B«¶ã ¬ni xe¬ «¶l e¬ lä r{u hƶ xuï¶ã ¶{íc ¬ß vp¶ã kla¶ã BÉ ý Îíi, hiÒ¶ óÞ ¤¶ ªl«¶l BÈy LíÎ xuï¶ã d{íi oa¶ã, clØ kÞµ ÎlÊÎ Îl«¶l h« hí¶ B{îc ¬éÎ ÎiÕ¶ã Îlai. Vi¶l ªlCi véi vu¶ã ¬×¶l ¶lny hT¶ vp dè¶ã cl{ë¶ã cléµ hua¶, ¶¨¬ ¶ãg¶ Ϋy cñ« y cS¬ o©u vps cl©¶ óp¶ óÞ Bïi µl{m¶ã ãiËÎ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, cl©¶ óp¶ hiÒ¶ ã·y hua¶. Vi¶l ªlCi ÎlÊy B¹i lC¶ víi ÎliÕu µlô ë d{íi ¶{íc klu« Bé¶ã hu¶ã Îu¶ã, óiÕÎ l«i ¶ã{êi kla¶ã óiÕÎ ómi héi ¬p ¶mi Bg h¹i hp ãiN« d߶ã oa¶ã, ¶{íc clny LÊÎ ¬¹¶l. A¶l e¬ lä r{u h¹i ómi L« B»¶ã x« Låi, kla¶ã kÞµ qu«y ÎLë h¹i cøu viÖ¶, y véi vøÎ cCi ¬ÆÎ óp¶ Bg xuï¶ã oa¶ã BÉ cls l«i ¶ã{êi vÝu hÊy klái óÞ cl׬ ÎL{íc, Låi y qu«y ¶ã{êi h¹i ¬b« cl{ë¶ã Îʶ ca¶ã ¤¶ ªl«¶l hua¶. ¤¶ ªl«¶l Ϋy cǬ l«i cCi cl©¶ óp¶ ¬b« Bé¶ã BÉ óns vÖ hÊy ¬ÆÎ ¬òi, ¬å¬ Îl× quCÎ ÎlCs ªlõ« ¸lÝ: - ®¹¶ ¬«u hai Bi. ªlõ« ¸lÝ cǬ oîi xÝcl oSÎ v˶ ¶éi hùc ãim hT¶ vp hai ¬¹¶l ¬éÎ cCi, cCi ¶es oSÎ ë ÎLT¶ óê B· ó«y Îu¶ã hT¶ óS¶ ÎlM¶ã Îíi ¬òi ÎluyÒ¶. Vi¶l ªlCi víi ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy vËy cn ki¶l, véi cl¹y o«¶ã l«i óT¶ ÎLC¶l ¶g, Låi l«i ¶ã{êi cè¶ã qu«y BÇu h¹i ¶l׶, ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ LÊÎ u¶ã du¶ã ãim Ϋy hT¶ óSÎ cCi ¶es oSÎ Bg, Îõ Îõ BÉ xuï¶ã ¬òiÎ ÎluyÒ¶. rbc Êy cliÕc ÎluyÒ¶ kla¶ã c߶ ã× Lp¶ã óuéc ¶N«, cø Îles ¶{íc ¬p ÎLai ÎlM¶ã xuï¶ã ¬iÒ¶ xuai. Vi¶l ªlCi ÎlÊy ca¶ã hùc cñ« ªlõ« ¸lÝ hîi l¹i ¶l{ vËy, kla¶ã dC¬ ë h¹i Bïi BÞcl ¶N«, véi ¶lb¶ cl©¶ ¬éÎ cCi ¶lny ¶ã«y hT¶ ÎLT¶ óê. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ a¶ã ãip Êy kla¶ã Bñ oøc ¶lny hT¶ óê B©u, ¶T¶ clp¶ã cǬ ¬iÕ¶ã vC¶ cÇu hT¶ vøÎ Îles. ¸lp¶ã vøÎ ¬iÕ¶ã ãç Bg LÊÎ klÐs, ÎLb¶ã ¶ã«y clç Vi¶l ªlCi LíÎ xuï¶ã. Vi¶l ªlCi ¶lny hT¶ ÎLT¶ c«s cl{« Îíi óê B· lÕÎ Bp y cbi BÇu ¶l׶ ÎlÊy óT¶ d{íi ¶{íc clny LÊÎ ¬¹¶l, lsn¶ã oî va cè¶ã, yT¶ clÝ µle¶ ¶py ÎlÕ ¶ps cò¶ã óÞ clÕÎ Buïi, ¶ãê B©u, cl©¶ cñ« y oSµ Lmi xuï¶ã Îíi ¬ÆÎ ¶{íc, Îl× óç¶ã cg ¬éÎ Îʬ vC¶ µli Îíi, y cn ¬õ¶ã dÓ¬ cl«¶ vps Îʬ vC¶ Bg ¬{î¶ oøc ¶lb¶ ¶lny ¬éÎ cCi ¶N«, hiÒ¶ hT¶ Îíi óê ¶ã«y. Y óiÕÎ Îʬ vC¶ Bg ds ªlõ« ¸lÝ ¶Ð¬ Îíi, ¶T¶ y LÊÎ cn¬ Bé¶ã vp Bå¶ã Îlêi cò¶ã µlôc ca¶ã hùc cñ« clp¶ã. ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy vËy kTu lõ ¬éÎ ÎiÕ¶ã vp ¶gi: - Ai kliÕ¶ ó¹¶ ãibµ y ¶l{ vËy, BÉ cls y uï¶ã vpi ¶ãô¬ ¶{íc B· o«s ¶ps. r߶ã oa¶ã B©y LÊÎ c¹¶, y kla¶ã óÞ clÕÎ Buïi B©u ¬p oî, ¶l{¶ã Îai l·y lái ó¹¶ BÞ¶l ãibµ Îai l«y hp ãibµ y ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¶ã{êi ¶py Îݶl ¶ÕÎ kú h¹ hS¬, ¶T¶ clp¶ã hp¬ Îli¶l kla¶ã ÎLn hêi ¬p clØ ¶ãlÜ ÎlǬ L»¶ã: “ª« cøu y ÎlsCÎ clÕÎ y kla¶ã cC¬ m¶ Îl× clí, h¹i c߶ ÎLCcl Ϋ ¶l{ vËy.” ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -92- ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hM¶ã hƶã Bi vps ÎLs¶ã kls«¶ã ¶»¬ ¶ãñ hua¶. ªL{« ¶ãpy la¬ o«u, ÎluyÒ¶ B· Îíi ¸õ ¸l©u, ªlõ« ¸lÝ cC¬ m¶ rs¶ã §øc r©¶ vp hÊy ¬éÎ h¹¶ã ó¹c Îƶã cls ¶ã{êi hCi Bß, §øc r©¶ ¶lÊÎ BÞ¶l ÎLn ÎiÒ¶ Bß. ªlõ« ¸lÝ Îõ clïi kla¶ã B{îc Bp¶l µlni clSµ Ϋi vCi BÉ cn¬ ι. ¤¶ ªl«¶l ¶gi víi §øc r©¶ L»¶ã: - ªai óiÕÎ a¶ã kla¶ã clÞu ÎLn ÎiÒ¶ Bß lé Îai B©u, cls dè a¶ã cg ÎLn Îai cò¶ã kla¶ã Îl̬. ÷gi xs¶ã, clp¶ã ¬ë óäc Cs hÊy ¬éÎ ¶Ð¶ ¶p¶ã ¶Æ¶ã ¬{êi h¹¶ã L« ¶Ð¬ cls ¶ã{êi hCi Bß vp ¶gi L»¶ã: - ¸ls ¶ã{mi BÊy! ÷ã{êi hCi Bß ÎLa¶ã ÎlÊy ¶Ð¶ vp¶ã Bg, ki¶l lsn¶ã BÕ¶ ¶ãȶ ¶ã{êi L« Låi BCµ: - ªai kla¶ã cg ¶liÒu ÎiÒ¶ ó¹c BÉ Îlïi h¹i cls ca¶ã Îö B©u. ¤¶ ªl«¶l ¶gi ÎiÕµ: - Ai kliÕ¶ ¶ã{mi Îlïi ¶ps, cls cn ¶ã{mi BÊy! ÷ã{êi hCi Bß kla¶ã dC¬ Îi¶, ¶gi ÎiÕµ: - ªiÒ¶ Bß B©u µlni ÎLn ¶liÒu ¶l{ ÎlÕ. ¤¶ ªl«¶l h¹i ¬S¶ã clöi: - ÷gi hai Îlai hp¬ ã×, cǬ hÊy! ª« ÎlÝcl cls ó«s ¶liTu Îl× cls óÊy ¶liTu, ¶Õu ¶ã{mi cläc Îøc Ϋ, Ϋ h¹i Bôc Îlñ¶ã ¬Êy hç BÉ cls ÎluyÒ¶ ¶ã{mi cl׬ xuï¶ã BCy oa¶ã ó©y ãiê. ÷ã{êi hCi Bß óiÕÎ clp¶ã Béc Cc hS¬, ¶T¶ kla¶ã dC¬ ¶gi ¶N« vp cò¶ã kla¶ã dC¬ cC¬ m¶ ¶ïÎ, véi ¶lÆÎ ¶Ð¶ vp¶ã Bg hT¶ óá vps Îbi. ¤¶ ªl«¶l BÉ ãgi óäc Cs hT¶ ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶ ¬ë L« BÉ ãgi h¹i. ¼äi ¶ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ Bï¶ã vp¶ã clgi häi hp¬ hge cn ¬SÎ ¬äi ¶ã{êi, Bï¶ã vp¶ã Êy ÝÎ ¶lÊÎ cg BÕ¶ ó« ÎL¨¬ ¶Ð¶. ¸lp¶ã dè¶ã cl{ë¶ã cli« Bï¶ã vp Bg L« hp¬ l«i ãgi, ¬éÎ Bï¶ã vps ÎLs¶ã óäc vp Bes hT¶ ÎLT¶ v«i, Låi l«i Ϋy ó{¶ã ¶ö« Bï¶ã ki« Be¬ BÕ¶ ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ vp ¶gi: - ªÆ¶ã cls ó¹¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, véi ¶gi h¹i: - rp¬ ã× ÎlÕ! ¤¶ ªl«¶l võ« c{êi võ« BCµ: - ®¹¶ Î{ë¶ã Îai vøÎ óäc vp¶ã xuï¶ã oa¶ã ÎlËÎ l«y o«s? Kli ¶ps Îai h¹i ¶ãu d¹i Õ¶ ÎlÕ? ®äc Bg ¶Ð¬ xuï¶ã d{íi oa¶ã hp óäc BC BÊy, Îl« lå BÉ cls clb¶ã ¬ß. ÷gi xs¶ã, clp¶ã c{êi kl«¶l klCcl vp ¶»¬ µlôc hT¶ ÎLT¶ óp¶, ¬×¶l ¬Èy Lu¶ hÈy óÈy. ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ ÎlÊy ¬×¶l ÎlËÎ Îlp quC lg« ¶ãu ¶ãïc ÎlËÎ, vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶py c߶ ¶lá lm¶ ¬×¶l l«i ó« Îuæi, ÎlÕ ¬p cn Vi¶l ªlCi ¬éΠΫy h·s ãi«¶ã lå ¶l{ vËy, cò¶ã óÞ y BC¶l hõ« ¶ïÎ.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ÎLn hêi ¤¶ ªl«¶l L»¶ã: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -93- - ªai kla¶ã hÊy B©u, ó¹¶ ãgi cn vps ÎLs¶ã óäc Bi, Îai ãibµ ó¹¶ cg µlni v× vp¶ã ó¹c ¶py B©u. ¤¶ ªl«¶l ¶gi ÎiÕµ: - §©y hp cñ« Îai Îƶã cls ó¹¶ clø cg µlni hp Îù ó¹¶ Bßi lái B©u, Îlai Bõ¶ã cg hp¬ ÎLß qu©¶ Îö ãin liÖu Êy ¶N«. §øc r©¶ Îuy hp µlb Îl{m¶ã ¶l{¶ã cl{« ó«s ãiê ÎlÊy ¬éÎ Bï¶ã vp¶ã kÕcl oè ¶l{ vËy, ¬p ¬éÎ ¶ã{êi Îl× kla¶ã hÊy, ¬éÎ ¶ã{êi Îl× cø óSÎ Bïi µl{m¶ã hÊy, ¶T¶ y cò¶ã µlni ¶ã¹c ¶liT¶ BÕ¶ ¶ãȶ ¶ã{êi L«. ¤¶ ªl«¶l ãi˶ dN ¶gi ÎiÕµ: - ®ÊÎ cø ó¹¶ hÊy l«y kla¶ã, oï vp¶ã ¶py Îai B· Îƶã cls ó¹¶ Låi. ÷gi xs¶ã, clp¶ã Ϋ BéÎ ¶liT¶ µli Îl©¶ ¶lny ¶ã«y hT¶ ÎLT¶ óê. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶ãê, ¶T¶ ¶ãȶ ¶ã{êi L« kla¶ã óiÕÎ xö ÎLÝ ¶l{ ÎlÕ ¶ps cls µlni, ¶l{¶ã clp¶ã B· cn¶l ãiCc ¶ã«y, véi µli Îl©¶ Buæi Îles hua¶. ªl©¶ µlCµ cñ« ªlõ« ¸lÝ ¶l«¶l lm¶ ¤¶ ªl«¶l, kli clp¶ã l¹ cl©¶ xuï¶ã BÊÎ B· ë µlÝ« B»¶ã ÎL{íc cñ« ¤¶ ªl«¶l Låi, clp¶ã ãim l«i Ϋy L« ¶ã¨¶ cn¶ vp ¶gi: - §õ¶ã Bi véi! ®¹¶ ¬«u Be¬ oï vp¶ã Êy Bi, Îai kla¶ã hÊy B©u. ¤¶ ªl«¶l ÎLC¶l o«¶ã ÎLCi, clp¶ã h¹i ¶lny o«¶ã ÎLCi ¶ã¨¶ cn¶. ¤¶ ªl«¶l ÎLC¶l o«¶ã µlni, clp¶ã h¹i ¶lny o«¶ã µlni ¶ã¨¶ cn¶. ªlÊy ¬×¶l ¶lny µlÝ« ¶ps cò¶ã kla¶ã o«s Bi ÎlsCÎ B{îc, ¤¶ ªl«¶l ¶æi klè¶ã ¬b« cl{ë¶ã Îʶ ca¶ã vps ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ hua¶. ªlõ« ¸lÝ klH ãim Ϋy hT¶ clï¶ã Bì ¬éÎ cCi, ¤¶ ªl«¶l B· clÞu kla¶ã ¶æi µlni hui vÒ µlÝ« o«u ó« ó{íc ¬íi Bø¶ã vN¶ã B{îc. ¸lp¶ã óiÕÎ kla¶ã ÎlÉ ¶ps xa¶ã µl« B{îc hiÒ¶ ¶ãåi oôµ xuï¶ã BÊÎ a¬ ¬ÆÎ klgc lu lu ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ¸g µlni Îai ãim Ϋy Bì hp¬ Ϋy ó¹¶ B«u BÊy kla¶ã? ¤¶ ªl«¶l kTu lõ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, B· ¶Ý¶ hiÒ¶ vp Îu¶ã ¬×¶l ¶lny hT¶ Bi hua¶. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dC¬ Buæi Îles ¶N«, Bp¶l Bø¶ã ¶l׶ Îles cls Îíi kli lbÎ óg¶ã cñ« clp¶ã Ϋ. sOs ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2