Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - Tập 5

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

174
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - Tập 5

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -75- håi thø n¨m qu¸i kh¸ch ®Õn ®Ønh nói, phßng kÝn ®äc kú v¨n ÷ ã{êi ãÇy ãß, v× cl{« B{îc Lâ ªlõ« ¸lÝ Îضl dËy, klsCi clÝ c{êi kli¶l vpi ÎiÕ¶ã, ób¶ã Îp¶ ¶Õ¶ cls ¶ãä¶ hö« oC¶ã Îá Låi ãië cuï¶ óÝ kݵ L« Bäc. ¸p¶ã Bäc, cp¶ã c«s lø¶ã, y BSc ý Lu¶ã Bèi, cg vt ou¶ã o{í¶ã hS¬. §äc Îíi clç cg ¬Êy ÎL«¶ã dݶl clÆÎ víi ¶l«u, y hÊy ¶ãg¶ Ϋy ÎLá clʬ ¶{íc ¬iÕ¶ã BÉ cls dÔ ãië lm¶. ¼Êy hǶ ãƵ ¶lN¶ã ÎL«¶ã dݶl clÆÎ víi ¶l«u, ¶lê Îlʬ ¶{íc ¬iÕ¶ã, y BÒu ãië B{îc ¬p kla¶ã LCcl ÎL«¶ã ¶ps. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã oùc ¶ãlÜ Îíi cuï¶ oCcl cg clÊÎ Béc LÊÎ ¬¹¶l, ¶Õu ÎT¶ ki« cø Îlʬ ¶{íc óäÎ ¬·i ¶l{ vËy ÎlÕ ¶ps cò¶ã óÞ ÎLb¶ã Béc. ÷l{ quT¶ cn ¶ãuy liɬ, óç¶ã klH kTu hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã. ÷ãle ÎlÊy Îiն㠶ã{êi kTu, ¶ã{êi ãÇy ãß qu«y BÇu h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ l«i ¬SÎ ÎLî¶ ÎL߶ xse, BÇy vt l·i lè¶ã, B«¶ã ¶l׶ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ ¬×¶l. Y Îõ Îõ Bø¶ã dËy, LbÎ cs¶ d«s 㨬 ë h{¶ã lß« Îl{î¶ã L«, Låi ÎiÕ¶ ãǶ ªlõ« ¸lÝ vp ¶gi L»¶ã: - ª« víi ¶ã{mi Îuy kla¶ã cg Îlè sC¶ ã× cn, ¶l{¶ã ¶ãpy la¬ ¶«y Ϋ kla¶ã ÎlÉ BÉ cls ¶ã{mi oï¶ã B{îc! ÷gi xs¶ã, ¬SÎ y hé BÇy vt lu¶ã Cc, ãim d«s 㨬 hT¶, c{êi 㻶 ¬Êy ÎiÕ¶ã, Låi h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ®©y ãiê Ϋ cg ãiÕÎ clÕÎ ¶ã{mi, Îl× ¶ã{mi xuï¶ã d{íi ©¬ Îi cò¶ã kla¶ã liÉu o«s ¬p óÞ ãiÕÎ! ÷gi ÎlËÎ cls ¶ã{mi óiÕÎ, Ϋ hp ªL{m¶ã Xu©¶ ¸öu ÎLs¶ã µlCi ªl¹cl r{m¶ã ιi µlñ ¸õ ¸l©u, Îضl ªLiÕÎ Gi«¶ã. PlCi ªl¹cl r{m¶ã clb¶ã Ϋ hp Îö Îlè víi Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶. Y ãi«¶ d©¬ víi o{ ¬uéi clb¶ã Ϋ, Låi ÎLï¶ ¶mi B©y. ¼{êi ¬Êy ¶¨¬ ¶«y clb¶ã Ϋ Bi Î׬ xe¬ y _???_ Lmi vps Ϋy ¶ã{mi. ÷«y ¶ã{mi cg hiT¶ c«¶ víi Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ clSc ¶ã{mi cò¶ã kla¶ã µlni hp ¶ã{êi h{m¶ã ÎliÖ¶. ¾«u kli clÕÎ Bi, ÎLë Îlp¶l ¬éÎ cs¶ ¬« Låi, ¶Õu ¬uï¶ óCs Îlè ¶py, Îl× ¶ã{mi cø Îíi ¸õ ¸l©u ¬p kiÕ¬ Ϋ, ªL{m¶ã Xu©¶ ¸öu B©y...lp, lp, lp! ¸{êi cl{« døÎ ÎiÕ¶ã, y óç¶ã hs¹¶ã cls¹¶ã ouýÎ ¶ã·. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ v˶ lÕÎ oøc hùc hT¶ l«i cC¶l Ϋy, ÎlÐÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, d©y Îlõ¶ã ÎLgi qu«¶l ¶ã{êi hiÒ¶ BøÎ L« Îõ¶ã klbc. Råi ¶l«¶l ¶l{ clíµ, clp¶ã ãiC¶ã hua¶ vps BÇu ¶ã{êi ¶ä ¬éÎ qun Bʬ Îlai om¶. ÷l{¶ã Ϋy clp¶ã cl{« cl¹¬ Îíi ¶ã{êi kt Îlè, ªL{m¶ã Xu©¶ ¸öu óç¶ã ¶ã· ¶ã{êi ¶»¬ h¨¶ L« BÊÎ. ªlõ« ¸lÝ oî y cg quû kÕ ã×, hiÒ¶ cǬ ¬éÎ Bs¹¶ d©y Îlõ¶ã BøÎ quʶ hp¬ vâ klÝ xö dô¶ã cʵ Îlêi. ÷l{¶ã ÎlÊy ¶ã{êi ãÇy ãß Bg l«i cl©¶ duçi ÎlM¶ã, kla¶ã c߶ cö Bé¶ã B{îc ¶N«. ¼SÎ, ¬òi, Ϋi, ¬å¬ cñ« y BÒu clny ¬Cu Be¶, hbc Êy clp¶ã ¬íi l«y kt Îlè B· ÎLb¶ã Béc clÕÎ. ¸bi xuï¶ã cëi hua¶ qu·¶ã d©y Îlõ¶ã B«¶ã ÎLgi d{íi cl©¶ L«, clp¶ã véi cl¹y L« µl߶㠶ãspi. ªlÊy clp¶ã ¸©¬ óÞ ÎLgi ¶»¬ ë Bg, l«i ¬SÎ y ÎLî¶ ÎL߶ xse, hé vt óùc Îøc v× kla¶ã cù« quËy B{îc, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ cëi ÎLgi cls y. r¹i ÎlÊy §¹i O«i vp ªiÉu QuCi ¶l{ clÕÎ ¶ãÊÎ ë d{íi BÊÎ, oî l«i cs¶ B{êi {mi óÞ ¶ãé Béc, clp¶ã véi hÊy ¬Êy ãCs ¶{íc h· Bæ vps BÇu, vps ¬ÆÎ l«i cs¶ vËÎ ¶ä. ¼éÎ hCÎ ÎlËÎ h©u, l«i cs¶ Îlb ¬íi låi Îضl dǶ. ªlõ« ¸lÝ dè¶ã Ϋy L« liÖu, kÉ h¹i BÇu Buai c©u cluyÖ¶ võ« xny L« cls clp¶ã ¸©¬ l«y. ¸lê BÕ¶ kli ÎLêi oC¶ã Îá, ªlõ« ¸lÝ vp clp¶ã ¸©¬ ¬íi kliT¶ã l«i kt Îlè L« B»¶ã o«u ¶bi cla¶ cÊÎ. ªlÊy cCi léµ oSÎ hí¶ cg clÊÎ Béc l¹i ¶ã{êi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ ÎiÖ¶ Ϋy qu¨¶ã hua¶ xuï¶ã lï, cla¶ cè¶ã víi l«i ¶ã{êi ki«. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -76- ¸la¶ cÊÎ xs¶ã B©u BÊy, ¶ãlÜ Îíi cluyÖ¶ la¬ qu«, ÎLs¶ã h߶ã clp¶ã c߶ óp¶ã lsp¶ã hs ¶ã¹i kla¶ cè¶ã. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: - “÷¨¬ 12 Îuæi, va l׶l clu¶ã ¬×¶l B· Î׬ ÎlÊy cCi léµ oSÎ ¶ä Låi ÎC¬ ¶¨¬ qu«, Ϋ B· quT¶ lM¶ c©u cluyÖ¶ Bg. ÷«y ÎlÊy ¶ã{êi ãÇy ãß vp ó« vÞ lß« Îl{î¶ã B· ãiÕÎ hÓ¶ ¶l«u vi ÎL«¶l ãip¶l cuï¶ Ki¬ ¾p óÝ kݵ, Îl× clSc lM¶ cuï¶ oCcl Bg µlni clø« Bù¶ã où ã× óÝ ¬ËÎ lsÆc LÊÎ qu«¶ ÎLä¶ã! ÷l{¶ã kla¶ã liÉu ÎLs¶ã cuï¶ oCcl Bg viÕÎ ¶lN¶ã ã×?” ÷ãlÜ Îíi Bg, clp¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶Ð¶ ¶æi où Îß ¬ß, hiÒ¶ clui vps ãǬ ãi{ê¶ã, hai cCi léµ ¶lá µlñ BÇy ¬¹¶ã LTu L«. ¸lp¶ã ¬ë léµ oSÎ, hÊy cuï¶ Ki¬ ¾p óÝ kݵ ÎlËÎ BÉ ÎLT¶ óp¶, Låi ãië Îõ¶ã Îê L« Bäc. ÷lN¶ã ÎL«¶ã BÇu d¹y vÒ óÝ quyÕÎ huyÖ¶ ca¶ã vp Ω¬ µlCµ ¶Ð¬ C¬ klÝ, kla¶ã klCc ã× ¬Êy víi ¶lN¶ã µl{m¶ã µlCµ cñ« ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l vp ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶. ¸lp¶ã ¶l˶ xÐÎ kü Îl× ÎlÊy Îlñ µlCµ cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ c߶ liɬ Béc ãʵ ¬Êy hǶ Îlñ µlCµ cñ« l«i ÎlÇy ¬×¶l. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “Ïa¬ qu« ¬×¶l ouýÎ ãƵ quû kÕ BT ÎiÖ¶ cñ« kt BÞcl. ¾«u ¶py, dʶ Îl©¶ vps clï¶ ãi«¶ã lå BÉ lp¶l liÖµ, ÎlÕ ¶ps clM¶ã ãƵ µlni ¶lN¶ã Bïi Îlñ _???_ xö dô¶ã ¶lN¶ã Îlñ µlCµ BT l̶ Bg, ¶l{¶ã dè o«s, óiÕÎ ¶ã{êi óiÕΠΫ, vp BÉ µl߶ã Îl©¶, Îl× Î« cò¶ã cǶ µlni óiÕÎ Îíi ¶lN¶ã ¬C¶l híi Bg.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã óSÎ BÇu ¶ãliT¶ cøu cCc Îlñ µlCµ ÎLs¶ã cuï¶ ®Ý kݵ. §äc Îíi ¶ãpy Îlø ó«, clp¶ã ¬íi ¶l˶ ÎlÊy cCc B{ê¶ã hïi vâ ca¶ã ãli ÎLs¶ã ®Ý kݵ klCc lM¶ ¶lN¶ã ÎlÕ vâ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ vp clp¶ã cò¶ã cl{« lÒ ¶ãle ÎlÊy o{ µlô ¶gi qu« ó«s ãiê. ÷lÊÎ ¶ãlÖ Îla¶ã Îl× óCcl ¶ãlÖ cò¶ã Îla¶ã, vâ ca¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ B· Îíi ¬øc c«s oiTu. ÷T¶ kli clp¶ã läc o«¶ã ¬a¶ µlCi klCc clØ ¬Êy clbÎ Îlêi ãiê ouy ¶ãlÜ hp liÉu ¶ã«y. ªles Bb¶ã ÎLs¶ã ®Ý kݵ, clp¶ã ÎuǶ Îù huyÖ¶ Î˵, lÕÎ ÎlÕ vâ ¶«y o«¶ã ÎlÕ vâ klCc. ÷l{¶ã huyÖ¶ BÕ¶ ¶ãpy Îlø ¶¨¬, clp¶ã ãƵ µlni ¶lN¶ã BiÒu ¶«¶ ãini hp ÎLs¶ã ®Ý kݵ cg viÕÎ ÎØ ¬Ø ¶lN¶ã óÝ quyÕÎ, kla¶ã vt lä« Bå vÒ cCc BiÖu, cCc kiÉu, Îl× óiÕÎ c¨¶ cø vps B©u ¬p µlá¶ã Îles? V× vËy, clp¶ã Bp¶l µlni ¶ãõ¶ã Î˵. ¸lp¶ã h¹i ãië o«¶ã cl{m¶ã o«u ÎlÊy BÒ ¬ôc hp “Ki¬ ¾p kiÕ¬ µlCµ”. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “KiÕ¬ µlCµ ¶py ds Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ oC¶ã ιs L«, ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg ¶liÒu ¬iÕ¶ã Béc BCs!” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hÊy kiÕ¬ ¬b« Îlö, Îls¹Î ÎiT¶ c߶ dÔ läc, Îíi o«u cp¶ã ¬b« cp¶ã µløc ιµ, kla¶ã Îlu˶ Ϋy. ruyÖ¶ Bi huyÖ¶ h¹i ¬Êy hǶ, clp¶ã vÓ¶ ÎlÊy ¶ã{î¶ã ¶ãÞu cl{í¶ã Ϋy. ¾ùc ¶lí Îíi, kli cla¶ cÊÎ di cïÎ Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶, clp¶ã B· ÎLa¶ã ÎlÊy ÎLT¶ vCcl ë ÎLs¶ã Bé¶ã cg klSc LÊÎ ¶liÒu lä« Bå, clSc ¶lN¶ã ÎL«¶l Bg cg hiT¶ qu«¶ BÕ¶ cCc ÎlÕ vâ vp kiÕ¬ µlCµ ¶py. ÷ãlÜ Îíi Bg, kla¶ã o«s ¶lÓ¶ ¶¹i B{îc ¶N«, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ãäi clp¶ã ¸©¬ Be¬ d©y Îlõ¶ã, óg Buïc, hT¶ Bضl ¶bi BÉ Îl߶ã clp¶ã xuï¶ã d{íi Bé¶ã. rbc Êy clp¶ã ÎLë ¶T¶ ¬éÎ Îl«¶l ¶iT¶ c«s hí¶, v¹¬ vì, BC¶ã hH kla¶ã clui häÎ cö« Bé¶ã, ¶l{¶ã ¬«y Îl«y låi ¶ä clp¶ã B· µlC Lé¶ã l«i óT¶ cö« ¶T¶ ó©y ãiê clp¶ã ¬íi clui vps B{îc. ¸Ç¬ óg Buïc hT¶ cliÕu oC¶ã cCc l׶l Bå ÎLT¶ vCcl, clp¶ã ¶ãliT¶ cøu ÎlËÎ ÎØ ¬Ø Îõ¶ã óøc lä«. Qun ¶liT¶, ¶lN¶ã óøc lä« Bå Bg hp ¶lN¶ã l׶l vH ãini ÎlÝcl cCc yÕu quyÕÎ ÎLs¶ã cuï¶ óÝ kݵ, clp¶ã vui ¬õ¶ã va cè¶ã. ªles Bb¶ã lä« Bå BÉ huyÖ¶ Î˵, clØ Îï¶ ¬ÊÎ Bé l«i ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå, clp¶ã B· i¶ o©u ¶lN¶ã l׶l Bå Bg vps ÎLs¶ã gc vp Îluéc h߶ã lÕÎ ¬äi ¬iÕ¶ã vâ ÎLs¶ã cuï¶ ®Ý kݵ. ¸lp¶ã quú xuï¶ã ÎL{íc ¬é Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ vCi l«i cCi ¶ãô ý cn¬ ι a¶ã Ϋ B· BÉ h¹i oCcl ãiCs Îlô vâ ca¶ã cls ¬×¶l. Kli oSµ ó{íc L« klái Bé¶ã, clîÎ ¶l׶ hT¶ vCcl BC ÎlÊy ÎLes Îl«¶l óns kiÕ¬, clp¶ã kla¶ã cǶ ¶ãlÜ ¶ãîi ¶lÊc hua¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -77- klÝ ãiíi óCu Bg xuï¶ã csi. Ï׶l Îlè Îl«¶l kiÕ¬ Bg h¹ hè¶ã hS¬, kla¶ã klCc ã× cs¶ LS¶ B«¶ã uï¶ ¬×¶l, clç cC¶ kiÕ¬ hp Buai LS¶, c߶ clç ¬òi kiÕ¬ Bg cg l«i cCi L׫ ¶lá. ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ ÎlÊy kiÕ¬ µlCµ LÊÎ h¹ hè¶ã cò¶ã óëi Îl«¶l kiÕ¬ Bg klCc lM¶ cCc Îl«¶l kiÕ¬ klCc. ÷ãspi ca¶ã dô¶ã BÉ B©¬ lsÆc clЬ ¶l{ ¬äi Îl«¶l kiÕ¬ klCc, l«i L׫ ë B»¶ã ¬òi kiÕ¬ c߶ dè¶ã BÉ ¬gc vp klg« klÝ ãiíi cñ« BÞcl. ¸lîÎ ¶ãlÜ BÕ¶ clp¶ã ¸©¬ Bø¶ã clê ¬×¶l ÎLT¶ Bضl ¶bi, ¶Õu h©u quC ÎlÕ ¶ps cò¶ã hs ¶ã¹i cls clp¶ã hiÒ¶ cǬ kiÕ¬ Bi L«. ªlÊy ãǶ cö« Bé¶ã cg ¬éÎ viT¶ BC hí¶ cn¶ ÎLë hïi Bi, clp¶ã Îlu˶ Ϋy ¬b« kiÕ¬ µl¹Î ¶ã«¶ã ¬éÎ ¶lCÎ. ÷ãê B©u BC vô¶ ó«y Îø Îu¶ã, viT¶ BC Êy B· BøÎ hp¬ Bai. Kla¶ã dÌ h{ìi kiÕ¬ B©¬ ÎlM¶ã ¬éÎ ¶lCÎ, clp¶ã B· cS¬ ¶ã˵ Îl«¶l kiÕ¬ vps ÎLs¶ã În¶ã BC. ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã quC, véi óß L«. Võ« vÒ Îíi ¶lp, Bø¶ã ãiN« ¬éÎ cCi o©¶ Lé¶ã, clp¶ã ¬b« Ki¬ ¾p KiÕ¬, Îles kiÕ¬ µlCµ Ïs« ¾m¶. ¼b« ¬éÎ låi, clp¶ã ÎlÊy xö dô¶ã Îl«¶l kiÕ¬ Bg Îlu˶ Ϋy hS¬, BÕ¶ kli ¬b« kiÕ¬ µlCµ ªl«¶l ¾p h¹i c߶ Îlu˶ Ϋy lm¶. ªLs¶ã ¬éÎ Îlêi ãi«¶ ¬{êi ¬Êy ¶ãpy, ªlõ« ¸lÝ B· läc liÉu ¶liÒu ¬iÕ¶ã kiÕ¬ ãli h¹i ÎLs¶ã ®Ý kݵ, ¶løÎ hp viÖc xö dô¶ã C¬ klÝ Ki¬ ¾p ¸lñy h¹i cp¶ã Îi¶l xns va cè¶ã, clp¶ã B· läc B{îc lÕÎ ¬äi óÝ quyÕÎ Îlñ µlCµ cñ« ¬a¶ Bg. ¸lp¶ã os oC¶l vp ¶l˶ ÎlÊy Ω¬ µlCµ C¬ klÝ cñ« ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ vp C¬ klÝ Ki¬ ¾p ¸lñy Îi¶l xns ¶ã«¶ã ¶l«u. ¼Æc dÇu Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ kla¶ã Bi Îles cs¶ B{ê¶ã clC¶l, ¶l{¶ã v× a¶ã Ϋ cg ¬éÎ ón¶ h·¶l ki¶l ¶ã{êi ¶T¶ ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni kl©¬ µlôc va cè¶ã. ªíi kli ¶ãliT¶ cøu BÕ¶ ó« ÎL«¶ã cuïi cè¶ã ÎLs¶ã cuï¶ ®Ý kݵ, clp¶ã µlni Lè¶ã ¬×¶l ki¶l l·i. ®« ÎL«¶ã Bg viÕÎ cli clÝÎ ¶lN¶ã klÈu quyÕÎ óiÕ¶ lg« ÎlËÎ kú ns, xuÊÎ quû ¶l˵ ÎlǶ, ¶l{¶ã ¬éÎ µlǶ klg liÉu quC, clp¶ã kla¶ã o«s hܶl léi ¶æi. ÷ãliT¶ cøu ÎLs¶ã l«i ¶ãpy hiÒ¶, clp¶ã vÓ¶ cn¬ ÎlÊy ÎLs¶ã Bg cg ¶liÒu clç ¬©u ÎluÓ¶, clSc ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg où óÝ È¶ ã× B©y. ¸lp¶ã xe¬ kü h¹i hêi dƶ ÎLs¶ã cuï¶ ®Ý kݵ vp ¬a În h¹i cCc l׶l vH ÎLT¶ vCcl BC, ¶l{¶ã cò¶ã vÓ¶ kla¶ã ÎlÊu liÉu B{îc. V× vËy, BT¬ Êy ¶»¬ ÎL»¶ ÎLäc clp¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¶lS¬ ¬SÎ. ªlÊy C¶l oC¶ã ÎL¨¶ã Läi vps, clp¶ã BÕ¬ BïÎ ¶ãg¶ Ϋy Îݶl ¶lȬ o{ µlô xuï¶ã ¶bi Îíi ¶«y B· 28 ¶ãpy Låi clØ c߶ l«i ¶ãpy ¶N« hp Îíi ¶ãpy ¬×¶l µlni l¹ om¶. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾{ µlô cg ¶gi hp Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ hp ¶ã{êi LÊÎ kú dÞ _???_ ãli clç BÉ cñ« óCu. ÷Õu cuï¶ ®Ý kݵ häÎ vps Ϋy ¶ã{êi ÎǬ Îl{ê¶ã, kla¶ã clÞu ¶ãliT¶ cøu Îíi cè¶ã Îl× kla¶ã o«s B{îc l{í¶ã ón¶ Bå cla¶ ãiÊu cñ« óCu Êy. ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã cÊÎ l«i Îê ãiÊy Bg vps ÎLs¶ã Îbi Cs. Ï«i ¶ãpy la¬ o«u, ªlõ« ¸lÝ Îlu xÕµ lp¶l ÎL«¶ã Îõ óiÖÎ clp¶ã ¸©¬ BÉ xuï¶ã ¶bi. ¸lp¶ã ¸©¬ dSÎ l«i cs¶ B{êi {mi ÎiÔ¶ L« Î˶ h{¶ã clõ¶ã ¶bi. ªlõ« ¸lÝ ¨¶ ë ÎLT¶ ¶bi lm¶ ¬{êi ¶¨¬ ÎLêi, ¶«y óç¶ã ¶liT¶ µlni x« cCcl ÎLs¶ã h߶ã LÊÎ Cy ¶Cy klg clÞu. §¹i O«i vp ªiÉu QuCi hp ¶lN¶ã cs¶ vËÎ LÊÎ Îla¶ã ¬i¶l, hi¶l Îݶl oH µlni x« cCcl ªiÉu clñ, ¶T¶ clb¶ã ¶S¬ Ϋy clp¶ã kTu clÝÎ clÝÎ, kla¶ã clÞu cls clp¶ã hT¶ B{ê¶ã. ªlÊy vËy, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶ë cli« Ϋy víi l«i cs¶ vËÎ cg ¶ãlÜ«, hiÒ¶ quyÕÎ BÞ¶l cls clb¶ã Bi Îles, vp dè¶ã Ϋy L« liÖu cls clp¶ã ¸©¬ óiÕÎ Lâ ý ¬uï¶ cñ« ¬×¶l. rǶ BÇu ÎiT¶ xuï¶ã ¶bi, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy cCi ã× cò¶ã ¬íi h¹ cn. Vpi la¬ o«u, Bi Îíi Îضl ¾m¶ ª©y, clp¶ã ÎlÊy B©u B©u cò¶ã cg ói¶l ¬· BiÒu Bé¶ã vp cCc cö« n klC¬ xÐÎ LÊÎ ¶ãliT¬ ¶ãÆÎ. ¸Cc ¶ãlÜ« qu©¶ ¶ãle ¶gi clp¶ã Îíi kiÕ¬ ¾Ê¬ V{m¶ã BÒu kla¶ã dC¬ cn¶ ÎLë vp c߶ cls ¶ã{êi B{« B{ê¶ã dÓ¶ clp¶ã Îíi ÎLu¶ã qu©¶ cñ« rý ªù ªlp¶l. ªlÊy ¶ã{êi lÇu c˶ vps óCs Îi¶ cg Bå BÖ cñ« ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l xi¶ vps L« ¬SÎ. ¾Ê¬ V{m¶ã dè B«¶ã ó˶ viÖc qu©¶ cm cò¶ã µlni Îl©¶ lp¶l L« Bg¶ ÎiÕµ. ¸ò¶ã v× ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l kle¶ Bå BÖ cñ« ¬×¶l Îpi ãiái ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi, ¶T¶ ¾Ê¬ V{m¶ã ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -78- ¬íi ÎLä¶ã dô¶ã ªlõ« ¸lÝ ¶l{ vËy. ÷ãle ãiä¶ã ¶gi cñ« rý ªù ªlp¶l, cg vt a¶ã Ϋ ¬uï¶ cliTu ¶¹µ ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy rý ªù ªlp¶l Îuy ¨¶ ¬Æc ¬éc ¬¹c, ¶l{¶ã dC¶ã BiÖu s«i ¶ãli, vt ¬ÆÎ lps lè¶ã, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni µlôc ÎlǬ. ¸lp¶ã B{îc rý ª{í¶ã qu©¶ cls óiÕÎ liÖ¶ ãiê o{ µlôc cñ« clp¶ã kla¶ã cg ¬ÆΠιi B©y v× a¶ã Ϋ cg viÖc µlni xuï¶ã Gi«¶ã ÷«¬. ¸lp¶ã ¬å cai cl« ¬Ñ Îõ låi ¶lá, ¶lê cg o{ µlô ¶uai ¶Ê¶ã d¹y óns cls Îíi ¶ãpy ¶«y, ¶T¶ kli ¶ãle ÎlÊy ¶gi o{ µlô vS¶ã ¬ÆÎ, clp¶ã cg vt kla¶ã vui. ¸lp¶ã h¹i lái BÕ¶ ¶ã{êi ó¹¶ cli ãi«s hp ªlai ªlu ¾m¶ liÖ¶ cg ë B©y kla¶ã? ¾Ê¬ V{m¶ã cls l«y ªlu ¾m¶ B· Îles ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l xuï¶ã Gi«¶ã ÷«¬ quyT¶ ÎiÒ¶ BÉ ÎiÕµ ÎÕ cls ¶ãlÜ« qu©¶ Låi. ¸lp¶ã ÎLn hêi hp µlni xuï¶ã ¬iÒ¶ ÷«¬ óȬ víi o{ µlôc ÎL{íc, Låi ¬íi dC¬ ÎLë hT¶ µlô hùc B{îc. ¾Ê¬ V{m¶ã kla¶ã ¶pi е ¶N«, o«i ªÉ Î{í¶ã qu©¶ rý ÷l«¬ ÎiÕµ clp¶ã dè¶ã cm¬. Kli clp¶ã hT¶ B{ê¶ã xuï¶ã Gi«¶ã ÷«¬, ¾Ê¬ V{m¶ã c߶ Îƶã cls ¬{êi h¹¶ã ki¬ hp¬ hé µlÝ. ¸lp¶ã Îõ clïi kla¶ã B{îc, Bp¶l µlni ¶l˶ hÊy. ªlÊy clp¶ã cl{« cg ki¶l ¶ãliÖ¬ où Bêi, ¨¶ ¬Æc kú dÞ, h{¶ã Bes quCi kiÕ¬, h¹i dSÎ l«i cs¶ B{êi {mi Îles, rý ÷l«¬ ¬íi kluyT¶ clp¶ã ãëi h¹i l«i cs¶ B{êi {mi vp c©y kiÕ¬ Ki¬ ¾p BÉ ¶ã{êi Bêi klái dÞ ¶ãlÞ. ªlÊy rý ÷l«¬ cg h߶ã Îïi kluyT¶ óns ¶l{ vËy, clp¶ã ¶ãle hêi, hiÒ¶ ¬Æc ÎL«¶ã µlôc ¶ls oi¶l, ãin d¹¶ã ¬éÎ vÞ Îb Îpi, Låi ¬íi cCs Îõ L« Bi. Ïa¬ Bg, clp¶ã Bi Îíi ÷ãäc ¾m¶ Îluéc _???_ Gi«¶ã ª©y. ¸m¬ ¶{íc xs¶ã, clp¶ã ¬{í¶ ÎluyÒ¶ Bi B{ê¶ã Îlñy. R« Îíi óê oa¶ã, ÎlÊy ¬éÎ cliÕc ÎluyÒ¶ hí¶ BËu ιi Bg, clp¶ã h¹i lái ¬{í¶. ¸lñ ÎluyÒ¶ cls l«y, µlb a¶ã ¶ä B· ÎluT ó«s cn ÎluyÒ¶ BÉ xuï¶ã µlñ Ki¬ Ïs« Îضl ªLiÕÎ Gi«¶ã clë lp¶ã. ¸lp¶ã xi¶ Bi ¶lê vp ó»¶ã h߶ã ÎLn ãiC c«s. ¸lñ ÎluyÒ¶ hiÒ¶ vps kls«¶ã lái ý kiÕ¶ µlb Îl{m¶ã rs¶ã §øc r©¶. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ hp Îb Îpi, ¨¶ ¶gi ¶ls ¶l·, rs¶ã §øc r©¶ ó»¶ã h߶㠶ã«y. ¸lñ ÎluyÒ¶ B«¶ã ¶læ ¶es klëi lp¶l Îl× cg ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ lʵ Îʵ cl¹y Îíi, vp hí¶ ¬iÖ¶ã kTu ãäi: - ¤¶ã clñ ÎluyÒ¶ mi! ªai cg viÖc ãʵ µlni Îíi ¸õ ¸l©u, a¶ã hp¬ µlbc cls Îai Bi ¶lê víi. ÷ãle ÎlÊy ãiä¶ã ¶gi ÎlC¶l ÎlgÎ T¬ Ϋi, ªlõ« ¸lÝ ¶ãȶã BÇu hT¶ ¶l׶ ¬ÆÎ ¶ã{êi ¶ä. ¸lp¶ã µlni ¶ã¹c ¶liT¶ ¬p ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªLT¶ ÎlÕ ãi«¶ ¶py, o«s h¹i cg ¶ã{êi Bѵ ÎL«i BÕ¶ ÎlÕ?” ÷ã{êi Bg ÎL¹c Bé 19 Îuæi, h{¶ã Bes ¬éÎ _???_ “_???_ Îl«¶l Îb ÎlÕ ki«, o«s h¹i cg ¶ÐÎ ¬ÆÎ lu¶ã dN BÕ¶ ÎlÕ?”. Ï׶l ¶l{ ¤¶ ªl«¶l B· ¶l˶ ÎlÊy vt ¬ÆÎ ¶ã¹c ¶liT¶ cñ« ªlõ« ¸lÝ, hiÒ¶ Bæi oSc ¬ÆÎ, ¬iÖ¶ã Îñ¬ Îج c{êi, BÇy vt ¶lu ¬× kln Ci. ¼íi ó{íc cl©¶ vps Bêi, ªlõ« ¸lÝ B©u B· liÉu óiÕÎ ¬äi óÝ È¶ cñ« ãi«¶ã lå. ªlÊy ÎlCi Bé cñ« ¤¶ ªl«¶l vp lp¶l Bé¶ã cñ« óï¶ cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá cg vt klCc Îl{ê¶ã, clp¶ã Îuy óiÕÎ oSµ cg cluyÖ¶ ã× xny L« ¶l{¶ã kla¶ã o«s BsC¶ ¶æi hp cluyÖ¶ ã×! §Õ¶ cliÒu Îïi, ÎluyÒ¶ ¶ãõ¶ã ë c¹¶l ¬éÎ ÎlÞ ÎLʶ ¶ä, ªlõ« ¸lÝ ¬uï¶ hT¶ óê d¹s clmi, hiÒ¶ Lñ l«i ¶ã{êi cè¶ã Bi cls vui. V× ó˶ ÎLa¶ã csi lp¶ã lg«, §øc r©¶ Îõ clïi, c߶ ¤¶ ªl«¶l Îl× Îá vt kli¶l ¬iÖÎ: - ÷mi ls«¶ã vu ¶py, cg ÎlS¶ã cn¶l ã× B©u ¬p d¹s clmi? Giä¶ã ¶gi cg vt clÕ ¶l¹s ªlõ« ¸lÝ l·y c߶ ¶ã©y Îlm. ¼Æc dÇu ¤¶ ªl«¶l cg ÎlCi Bé kiTu ¶ã¹s, kli¶l ¶ã{êi quC ¬øc, ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ vï¶ hp ¶ã{êi ÎLu¶ã lËu Îlp¶l cȶ, kla¶ã v× ÎlÕ ¬p Îøc ãi˶, clp¶ã clØ ¬Ø¬ c{êi, Låi ¬éÎ ¬×¶l hT¶ óê vps ÎLs¶ã µlï ÎiTu ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -79- kliɶ. Uï¶ã vpi hy L{îu, ¬u« clbÎ qup óC¶l, ÎLCi c©y, clp¶ã h¹i ÎLë vÒ ÎluyÒ¶. ªlÊy §øc r©¶ vp ¤¶ ªl«¶l ¶ãñ Låi, clp¶ã cëi Cs Bi ¶ãlØ. Klsn¶ã ¶ö« BT¬, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã cßi ë B»¶ã x« vä¶ã h¹i. ¸lp¶ã LÊÎ Îlݶl Ϋi, võ« ¶ãle ÎiÕ¶ã Bé¶ã hp Îضl dËy hiÒ¶. ¸lp¶ã võ« ¬Æc Cs xs¶ã, B· ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ómi clÌs Îõ ¬iÒ¶ l¹ du Îíi. rbc Êy ¤¶ ªl«¶l BéÎ ¶liT¶ ¶ãåi dËy, Îl× L« lS¶ ¶ãñ vÓ¶ ¬Æc cn Cs ¶ãspi, LbÎ Îl«¶l kiÕ¬ dpi ë ÎLs¶ã cl¨¶ L« Låi ¶lny L« B»¶ã ¬òi ÎluyÒ¶. ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ ¬×¶l, ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lM¶ã hH ¶ã{êi ÎliÕu ¶iT¶ Îuʶ Îb ki« h¹i hp óä¶ Î«y o«i cñ« Îlñy ÎÆc? ÏS¶ hT¶ ÎluyÒ¶ hp¬ ¶éi ø¶ã BÉ c{íµ ÎiÒ¶ ó¹c vp lp¶ã lg« cñ« ¶lp óua¶ ¶ä? ÷«y Ϋ B· ãƵ kla¶ã ÎlÉ ¶ps kls«¶l Ϋy kla¶ã cøu ãibµ.” V× Ki¬ ¾p KiÕ¬ l׶l Îlè quCi dÞ ¬p clp¶ã µlni ãëi h¹i ÎLs¶ã qu©¶ ÎL¹i cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã, ¶T¶ liÖ¶ ÎLs¶ã h{¶ã clp¶ã clØ cg ¬éÎ cs¶ d«s 㨬 vp ¬Êy clôc qu©¶ cê c©y. ¸Ç¬ d«s 㨬 ¶ãåi dËy, clp¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ómi clÌs cñ« cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá ë µlÝ« ÎL{íc ¬ÆÎ cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ãǶ, Låi BéÎ ¶liT¶ cg Îiն㠶gi Îla hç µlCÎ L« Îõ BÇu ÎluyÒ¶ ¶lá ¶ä: - ªT¶ lä ¤¶ ki«, ¶ã{mi cg óiÕÎ ÎlÕ ¶ps hp ¶ãlÜ« klÝ ãi«¶ã lå kla¶ã? ¤¶ ªl«¶l lÐÎ hí¶: - ®iÕÎ Îl× o«s? Vp kla¶ã óiÕÎ Îl× o«s? ªT¶ ¶ä BCµ: - ¸lb¶ã Ϋ B· Îï¶ ó«s ¶liTu ca¶ã klg ¶läc, Îles dâi Îõ B©y! ¸ß¶ ¶ã{mi Îl× kla¶ ¶ãs«¶ hS¬, ãiN« B{ê¶ã ¶lny L«, BÞ¶l ¨¶ c{íµ cm¬ cli¬ µlni kla¶ã? rbc Bg rs¶ã §øc r©¶ B· Îضl dËy, ¶ãle ÎlÊy Îiն㠶gi å¶ ps, véi ¶ãg BÇu L« csi. ªlÊy óï¶ cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá, hö« BïÎ oC¶ã cls«¶ã, BÇu ÎluyÒ¶ cliÕc ¶ps cò¶ã Bø¶ã BÇy ¶ã{êi cǬ vâ klÝ, lS¶ lsn¶ã oî BÕ¶ ¶æi Lu¶ hÈy óÈy. ÷ãle l«i óT¶ Bïi BCµ, ªlõ« ¸lÝ B· liÉu Lâ où ÎlÕ, hiÒ¶ «¶ ñi §øc r©¶ L»¶ã: - Kla¶ã viÖc ã× BÕ¶ a¶ã, a¶ã Bõ¶ã oî! Giä¶ã ¶gi Lu¶ Lu¶, §øc r©¶ klH lái: - Ïä... lä... cg µlni clb¶ã BÞ¶l BÕ¶ c{íµ lp¶ã lg« cñ« Îai kla¶ã? r¹i ¶ãle ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l quCÎ ÎlCs: - ªiÒ¶ Îpi cñ« ÎliT¶ l¹, «i cò¶ã cg quyÒ¶ l{ë¶ã. ¸lM¶ã hH oï vp¶ã cò¶ã cñ« cCc ¶ã{mi clSc? ªT¶ ¶ä ÎLn hêi: - ÷ã{mi Be¬ l«i ¶ãl׶ h¹¶ã vp¶ã Bg L« B©y, clb¶ã Ϋ cli« Bai. ÷l{ vËy, clb¶ã Ϋ B· ¶É ¶ã{mi hS¬ Låi. - ªlai! ¸©¬ Bi! ¸Cc ¶ã{mi Bõ¶ã cg ¬m Î{ë¶ã l·s luyÒ¶. Ï«i ÎT¶ B¹i lC¶ Bø¶ã ÎLT¶ l«i cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá klCc hiÒ¶ ¶æi ãi˶: - ¾« B¹i c«, lp ÎÊÎ µlni µlÝ hêi ¶gi víi qu©¶ ¶ã«¶ã ¶ã{îc Êy hp¬ ã×? ÷gi Bs¹¶, cn l«i Ϋy cǬ klÝ ãiíi, ¶lny o«¶ã cliÕc ÎluyÒ¶ hí¶. ÷ãle lä c·i v·, rs¶ã §øc r©¶ B· Lu¶ oî ¬ÊÎ ¬ËÎ Låi, ¶«y h¹i ÎlÊy l«i ¶ã{êi ¶lny o«¶ã ÎluyÒ¶ ¬×¶l _???_, ãiä¶ã Lu¶ Lu¶: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -80- - ViT¶... ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã mi! Qu©¶ c{íµ... clb¶ã o«¶ã Îíi... Îíi B©y c{íµ... ªlõ« ¸lÝ kÐs lS¶ ȶ ¶bµ o«u h{¶ã võ« «¶ ñi: - ¸g Îai B©y a¶ã klái oî! rbc Êy clØ ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l lmi ¶Ð ¬×¶l µli hua¶ cl©¶ ÎLCi hT¶ “®â¬!” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, clp¶ã B· BC ¶ã· ¶ã{êi óT¶ ÎLCi xuï¶ã oa¶ã. ¸lp¶ã ¬b« kiÕ¬ Bì cs¶ d«s cñ« ¶ã{êi óT¶ µlni clЬ Îíi. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy “ke¶ã!” “µlËÎ!” l«i ÎiÕ¶ã, d«s vp ón v«i cñ« ÎT¶ ¶ä BÒu óÞ clÆÎ BøÎ. Råi y ¶ã· ¶»¬ clÕÎ ¶ãÊÎ ÎLT¶ ¬òi ÎluyÒ¶. ¤¶ ªl«¶l c{êi ¶l¹Î ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi ãäi vä¶ã o«¶ã ÎluyÒ¶ óT¶ ki«: - ®í ¾« r·s §¹i! ªõ ¶«y ¶ã{mi Bõ¶ã BÉ cls ¶lN¶ã Bå cluéÎ hSÎ Êy L« Bïi cläi víi Bêi, Îsi ¬¹¶ã ¬éÎ cCcl va Ýcl ¶lÐ! ªT¶ B¹i lC¶ µlÝ« ÎL{íc ¬ÆÎ “lõ!” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi dâ¶ã d¹c óns cCc óé l¹: - ¸lb¶ã ó«y o«¶ã kliT¶ã h·s rý vÒ B©y. Ï«i ÎT¶ ë ÎluyÒ¶ ¶lá ¶lny o«¶ã kliT¶ã ÎT¶ óÞ côΠΫy vÒ. Kla¶ã ó«s h©u ÎT¶ óÞ BC ¶ã· xuï¶ã oa¶ã cò¶ã hgµ ¶ãgµ óß hT¶ ÎluyÒ¶ ¶lá, ¬×¶l ¬Èy {íÎ ¶l{ cluéÎ héÎ. ¾« r·s §¹i h¹i hT¶ ÎiÕ¶ã: - ®«¶ã “rs¶ã Du” Ϋ víi µlCi “ªl¹cl r{m¶ã” ¶lp ¶ã{mi vï¶ x{« ¶«y kla¶ã cg Îlè l»¶ ã×. ¤¶ã clñ clb¶ã Ϋ clØ ¶É ¬ÆÎ a¶ã ªæ Îlø ¶¨¬ ¶ã{mi Bg Îlai, clí ¶ã{mi Bõ¶ã cg Î{ë¶ã hǬ Ϋ l̶ ¶lCÎ B©u ¶lÐ. ÷ãle ÎlÊy ¶gi Îíi µlCi ªl¹cl r{m¶ã, ªlõ« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l ki¶l ¶ã¹c, ¶ãlÜ ÎlǬ: “®N« ¶ä, ÎT¶ ªL{m¶ã Xu©¶ ¸öu ht¶ hT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ ¨¶ ÎLé¬ kiÕ¬ µlCµ, cln µlni hp ¶ã{êi cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã hp ã×?” ¸lp¶ã h¹i ¶ãle ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l ¶gi: - ÷ã{mi ¶gi ÎlÕ BÉ hÊy h߶ã Ϋ, ιi cCc ¶ã{mi kla¶ã BÞcl ¶æi Ϋ clí ã×? ¾« r·s §¹i ¶æi ãi˶: - ¸lM¶ã l«y ¶ã{mi cg clÞu Îu©¶ Îles huËÎ hÖ cñ« ãiíi ãi«¶ã lå kla¶ã? - ª« ¬uï¶ o«s hp¬ vËy, ¶ã{mi kla¶ã B{îc µlе hý víi Ϋ. - ÷py, Ϋ “ÎiT¶ hÔ lËu ói¶l” ÎL{íc. ¾«u ¶py ÷ãò ªæ ¶lp ¶ã{mi kla¶ã c߶ ÎLCcl cø Ϋ cËy ¶liÒu ¶ã{êi óSÎ ¶¹Î ¬éÎ ¶ã{êi óÐ óá¶ã ÎlÕ ca ¶N« ¶lÐ! ÷ãle hêi ¶gi cñ« ¾« r·s §¹i, ªlõ« ¸lÝ liÉu ¶ã«y ÎT¶ Î{í¶ã c{íµ ¶py cg vt kݶl ¶É oî s«i ÷ãò ªæ ¶ps Bg cñ« ¤¶ ªl«¶l. ¸{êi ¶l¹Î ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ¤¶ ªl«¶l ÎLn hêi: - ¸Ëy cg ¬iÕ¶ã vâ qu̶ cñ« ¶lp ¶ã{mi, ¬p cò¶ã Bßi óSÎ ¶¹Î Ϋ {? ªlÊy l«i óT¶ cp¶ã ¶gi cp¶ã 㨶ã, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ÎL˶ xu¶ã BéÎ ÎÊÎ kla¶ã o«s ÎLC¶l klái. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu Îles hêi cñ« clb¶ã, Îl× cg hH ®«¶ã “rs¶ã Du” ¬uï¶ c{íµ oï vp¶ã kÕÎ oè ¶ps Bg, ¶l{¶ã ¤¶ ªl«¶l óç¶ã ãiN« B{ê¶ã µlç¶ã Ϋy ÎLT¶ ¶T¶ ®«¶ã ¶ä kla¶ã clÞu µlôc hiÒ¶ Buæi Îles vp Bßi cli« Bai Ϋ¶ã vËÎ. V× ÎlÕ, hbc ¤¶ ªl«¶l xuï¶ã ÎluyÒ¶ ¬«¶ã ÎLs¶ã ¶ã{êi l«i ¶ãl׶ h¹¶ã vp¶ã, ¬íi ¶Æ¶ã ÎLÜu ¶l{ vËy. XÐÎ L« cn l«i BÒu kla¶ã µlni clC¶l ¶l©¶ qu©¶ Îö, Ϋ cø ãin d¹¶ã kla¶ã óiÕÎ vâ ¶ãlÖ clØ kls«¶l Ϋy Bø¶ã xe¬ clí kla¶ã ãibµ «i cn. ¸lp¶ã B«¶ã ¶ãlÜ ¶ãîi Îl× l«i óT¶ óSÎ BÇu BC¶l ¶l«u. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -81- ¾«u ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlÐÎ hí¶, ¾« r·s §¹i vp lm¶ ¬{êi ÎT¶ B¹i lC¶ ë óï¶ cliÕc ÎluyÒ¶ hí¶. ¾« r·s §¹i, Ϋy cǬ B¹i lsp¶ B«s, Bø¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi, clSµ Ϋy vCi clps, Låi ¶gi víi ¤¶ ªl«¶l: - ª« óiÕÎ óä¶ Bp¶ e¬ cñ« Ϋ kla¶ã BÞcl ¶æi ¶lp ¶ã{mi, ¶T¶ ¾« r·s §¹i ¶py ¬uï¶ ÎiÕµ vpi liÖµ kiÕ¬ ÎluËÎ ÷ãò Pl{î¶ã µlCi ªl¹cl r{m¶ã ¶lp ¶ã{mi, ¬p vâ ca¶ã B· Îõ¶ã klÐÎ ÎiÕ¶ã hp cg ¬éÎ kla¶ã l«i ë ¬iÒ¶ Gi«¶ã ÷«¬. ¤¶ ªl«¶l ÎLn hêi: - ÷ã{mi ¬uï¶ ¬éÎ ¬×¶l Bïi BÞcl víi Ϋ l«y hp cn óä¶ cè¶ã è« vps BC¶l? ¾« r·s §¹i ¶ãö¶ã BÇu, c{êi l« ln: - ÷lp ¶ã{mi kli¶l ¶ã{êi quC! ªLs¶ã ÎluyÒ¶ ¶py c߶ cg quý ó¹¶ ¶ps xi¶ L« hp¬ clø¶ã lé cls, kts o«u ¶py cCc ó¹¶ ãi«¶ã lå h¹i óns L»¶ã Ϋ kla¶ã óiÕÎ xÊu læ hp ã×. _???_ vps ÎLs¶ã ÎluyÒ¶ Låi hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ¼êi l«i ó¹¶ ¶ãåi ÎLs¶ã ki« L« B©y! Ï«i ÎT¶ B¹i lC¶ hiÒ¶ ó{íc vps ÎLs¶ã kls«¶ã ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ vp rs¶ã §øc r©¶: - §¹i c« clb¶ã Îai xi¶ ¬êi l«i a¶ã L« ¶ãspi clø¶ã kiÕ¶ cuéc BÊu. ªlÊy §øc r©¶ Lu¶ hÈy óÈy, kla¶ã dC¬ hT¶ ÎiÕ¶ã, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ óns: - Ïä clØ ¬êi clb¶ã Ϋ L« hp¬ clø¶ã Îlai, clSc kla¶ã cg viÖc ã× qu«¶ ÎLä¶ã B©u. ªlai! ¸lb¶ã Ϋ L« ¶ã«y Bi. ÷gi Bs¹¶, clp¶ã kÐs Ϋy §øc r©¶, cè¶ã L« ¶ãspi ¬òi ÎluyÒ¶. ¤¶ ªl«¶l cg vt hs ¶ã¹i, c{êi ¶l¹Î ¶gi: - ÷Õu ¶lp ¶ã{mi ¬uï¶ cg ¶ã{êi csi BÉ Îù óTu xÊu ¬×¶l Îl× Bõ¶ã cg ÎLCcl Ϋ L« Ϋy quC ¬¹¶l ¶lÐ! Ï·y csi clõ¶ã. ¾ë r·s §¹i cl{« kÞµ ¶gi ¶¨¶ã ã×, Îl× ¤¶ ªl«¶l B· B©¬ hua¶ l«i ¶lCÎ kiÕ¬ vps ón v«i vp ¬¹¶ã ¬ì óT¶ ÎLCi cñ« lS¶ Låi. ¼Æc dÇu Îl©¶ l׶l hí¶ quC cì, ¾« r·s §¹i vÓ¶ h«¶l hÑ va cè¶ã. ÏS¶ qu«y ¶ã{îc oï¶ã B«s Bì l«i ¶lCÎ kiÕ¬ Låi dè¶ã ¬iն㠓ªliÕÎ ¶ã{u Bضl cn¶l” óæ ÎlM¶ã vps BÇu ¤¶ ªl«¶l. Võ« ÎLC¶l ¬Êy ¬iÕ¶ã kiÕ¬ cñ« BÞcl, võ« ¬b« B«s Îʶ ca¶ã hua¶, r·s §¹i qun Îpi ¶ãlÖ µli Îl{ê¶ã. ÏS¶ cg vÞ ¶É µlǶ ¶ps, ¬íi dè¶ã oï¶ã B«s, clí kla¶ã Îʶ ca¶ã ó»¶ã h{ìi B«s LÊÎ oSc óж. ¤¶ ªl«¶l quCÎ hí¶: - ÷ã{mi cg Îpi ó« ã× cø viÖc ãië lÕÎ L«, clí Ϋ kla¶ã Îl̬ cC¬ m¶ Îʬ h߶ã ÎïÎ ãin dïi Êy B©u! ¸lp¶ã võ« ¶gi võ« Îʶ ca¶ã LÊÎ LCs LiÕÎ. ¸lØ lí lT¶l cg ¬éÎ clbÎ, ¾« r·s §¹i B· óÞ B©¬ ÎLb¶ã ¬éÎ ¶lCÎ kiÕ¬ vps v«i. ÷l{¶ã cò¶ã ¬«y ¬òi kiÕ¬ clØ LCcl ¬éÎ ¬n¶l Cs Îlai clí kla¶ã ã©y Îl{m¶ã ÎÝcl ¶ps cn. ªuy vËy, r·s §¹i cò¶ã lsn¶ã lå¶ vp µlni cȶ Îl˶ kli BC¶l clí kla¶ã dC¬ clÔ¶l ¬·¶ kli¶l Îl{ê¶ã ¶l{ ÎL{íc ¶N«. ªuy ¶liT¶ _???_ r·s §¹i cò¶ã liɬ Béc va cè¶ã, ¶l{¶ã vÓ¶ BÞcl kla¶ã ¶æi kiÕ¬ µlCµ h«¶l hÑ cñ« ¤¶ ªl«¶l. ¸lM¶ã ó«s h©u, r·s §¹i B· óÞ huå¶ã C¶l oC¶ã kiÕ¬ ó«s v©y kݶ ¬ÝÎ dè ãig cò¶ã kla¶ã häÎ ¶æi. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -82- ªlõ« ¸lÝ B· ¶l˶ ÎlÊy vâ ¶ãlÖ cñ« ¤¶ ªl«¶l ÎLT¶ ¾« r·s §¹i ¶liÒu. ¸p¶ã BC¶l, r·s §¹i cp¶ã ÎlÊy Îlë ¬¹¶l vp ¬å lai {íÎ BǬ Cs ¶ãspi. ®ç¶ã ¶liT¶ ¤¶ ªl«¶l ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, clp¶ã B· B©¬ ÎLb¶ã ¬éÎ ¬òi kiÕ¬ vps Bèi r·s §¹i. ®iÕ¶ oSc ¬ÆÎ, hèi h¹i ¬éÎ ó{íc, r·s §¹i vu¶ã Ϋy ¶Ð¬ hua¶ ¬éÎ hbc ó« cCi ªlÊu cïÎ Bi¶l. ¤¶ ªl«¶l dè¶ã kiÕ¬ ã¹Î Lmi l«i cCi, c߶ ¬éÎ cCi Îl× clp¶ã µlni ¶Ð ¬×¶l ¬íi ÎLC¶l klái. ¼éÎ ÎLs¶ã l«i cCi Bi¶l óÞ clp¶ã ã¹Î L« óS¶ ÎlM¶ã vps ¶ãùc ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy hì Ϋy l¹i ¶lǬ ¶ã{êi klCc, ¤¶ ªl«¶l ki¶l l·i, Lb hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã. ¸lp¶ã ¬ôc kÝcl Lâ LÖÎ ¬òi Bi¶l Êy µlg¶ã ÎlM¶ã vps ¶ãùc ªlõ« ¸lÝ ¬p clp¶ã Ϋ vÓ¶ Bø¶ã yT¶, kla¶ã óiÕÎ ¶Ð ÎLC¶l lsÆc Bg¶ Bì ã× cn. ÷l{ vËy C¬ klÝ Bg ÎlÕ ¶ps clM¶ã xuyT¶ _???_ Låi! Võ« Lb xs¶ã, ¤¶ ªl«¶l BÞ¶l ¶lny h¹i cøu ãibµ, ¶ãê B©u ¬òi Bi¶l Êy B· cl¹¬ vps ¶ã{êi ªlõ« ¸lÝ vp Lmi xuï¶ã d{íi vC¶ ÎluyÒ¶ Låi. ®Þ ÎLb¶ã C¬ klÝ ¬p ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ Îln¶ ¶liT¶, l׶l ¶l{ kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn. ¼äi ¶ã{êi BÒu ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ ¶l«u kla¶ã liÉu ιi o«s ¬éÎ viT¶ Îb Îpi ÎLa¶ã ÎǬ Îl{ê¶ã ¶l{ ÎlÕ ¬p ¶éi ca¶ã h¹i c«s oiTu BÕ¶ ¬øc B«s Îl{m¶ã clЬ kla¶ã ¶æi? ÷l{¶ã óä¶ lä cg óiÕÎ B©u, oë dÜ ¬òi Bi¶l kla¶ã xuyT¶ qu« B{îc ¶ãùc ªlõ« ¸lÝ hp v× clp¶ã ¬Æc cliÕc Cs cC¶l lé Îl©¶ ds ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ Îƶã cls. ªlÊy ¤¶ ªl«¶l B«¶ã ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ, kla¶ã clbÎ BÒ µl߶ã, ¾« r·s §¹i hiÒ¶ µlg¶ã hua¶ ó« cCi ªlÊu cïÎ Bi¶l ¶N«. ÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã Bé¶ã ¤¶ ªl«¶l qu«y h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy C¬ klÝ B· Îíi ãǶ hiÒ¶ cbi BÇu BÉ ÎLC¶l. ÷l{¶ã clØ ÎLC¶l B{îc ¬òi Bi¶l óS¶ µlÝ« ÎLT¶, c߶ l«i ¬òi Bi¶l µlÝ« d{íi Îl× ÎLC¶l kla¶ã kÞµ. ¸lp¶ã B· yT¶ ÎLÝ µle¶ ¶py óÞ clÕÎ s«¶ ιi ¶mi B©y, ¶l{¶ã h¹ Îl«y, óç¶ã cg ¬éÎ ¬òi Bi¶l ë óT¶ c¹¶l óS¶ Îíi, ÎLb¶ã ¶ã«y ¬òi Bi¶l Îlø l«i, Låi ¬òi Îlø l«i h¹i Bô¶ã µlni ¬òi Îlø ó«, ÎlÕ hp ó« ¬òi Bi¶l cè¶ã Lmi cn xuï¶ã, kla¶ã ¬òi ¶ps ÎLb¶ã vps ¶ã{êi clp¶ã cn. §{« ¬SÎ ¶l׶ ¶ã«¶ã, clp¶ã óiÕÎ ¶ã«y ¶ã{êi ¶Ð¬ ¬òi Bi¶l BÉ cøu ¬×¶l clݶl hp ªlõ« ¸lÝ. ªl× L«, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¾« r·s §¹i dè¶ã Îlñ Bs¹¶ BT l̶ clùc l·¬ l¹i ¤¶ ªl«¶l, clp¶ã ¬íi ¶lÆÎ ¬òi Bi¶l Lmi ÎL{íc ¬ÆÎ vp µlg¶ã L« cøu clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¶ä ÎlsCÎ clÕÎ. ¤¶ ªl«¶l klH ãËÎ BÇu Îá vt cn¬ ι Låi ¬b« kiÕ¬ ¶lS¬ r·s §¹i B©¬ Îíi. ªlÊy r·s §¹i BT l̶ va oØ, µle¶ ¶Çy ¤¶ ªl«¶l kla¶ã clbÎ ¶É ¶«¶ã, BC¶l ¬iÕ¶ã kiÕ¬ ¶ps cò¶ã liɬ Béc va cè¶ã. ¼íi B{îc vpi liÖµ, r·s §¹i B· óÞ B©¬ ÎLb¶ã ¬éÎ ¬òi kiÕ¬ vps la¶ã óT¶ µlni, Låi “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Îl«¶l B«s B· Lmi xuï¶ã vC¶ ÎluyÒ¶. ¸lp¶ã ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, óåi ÎlT¬ ¬éÎ ¶lCÎ vps Bèi óT¶ µlni kt BÞcl. ¾« r·s §¹i ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ Îiն㠶㷠L« clÕÎ ¶ãÊÎ. ¼Êy ÎT¶ Îlñ l¹ cñ« lS¶ quT¶ cn oî l·i óns ¶l«u cl¹y h¹i cøu clñ. ÷l{¶ã ¤¶ ªl«¶l kli ¶ps clÞu BÉ cls clb¶ã Îli lp¶l Îles ý ¬uï¶, clØ vpi hǶ vu¶ã kiÕ¬ hT¶ clp¶ã B· ãiÕÎ clÕÎ Îíi óny ÎC¬ ¬¹¶ã Låi. ªlÊy ãiÕÎ clÕÎ ¶liÒu ¶ã{êi quC, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎlÉ hp¬ ¶ãm, hiÒ¶ hT¶ ÎiÕ¶ã kluyT¶ ¶ã¨¶: - ªlai! ¤¶ B¹i c«. ªl« clÕÎ cls clb¶ã! ¤¶ ªl«¶l kla¶ã clÞu ¶ãõ¶ã Ϋy, h¹i ãiÕÎ ÎlT¬ l«i ÎT¶ ¶N«. ¸Cc B¹i lC¶ klCc ÎlÊy clp¶ã lu¶ã dN quC hiÒ¶ ¶lny xuï¶ã oa¶ã ÎÈu ÎlsCÎ. ªlu˶ Ϋy, clp¶ã ¶Ð¬ ¬éÎ ¶lCÎ, clÆÎ BÇu ¾« r·s §¹i, Låi dm cl©¶ ÎLCi, BC hua¶ Îli lpi kt BÞcl xuï¶ã oa¶ã. ªlÊy ¤¶ ªl«¶l Îp¶ ¶lÓ¶ quC, ªlõ« ¸lÝ ÎLs¶ã d¹ kla¶ã vui, ¶ãlÜ ÎlǬ “÷ã{êi B· BSc ÎlS¶ã, lp ÎÊÎ µlni Îp¶ ¶lÓ¶ BÕ¶ ÎlÕ!” ¸lp¶ã qu«y h¹i ¶l׶ §øc r©¶, ÎlÊy lS¶ oî l·i BÕ¶ ¶çi ¶»¬ yT¶, kla¶ã dC¬ cù« quËy. ®ä¶ Îlñ l¹ cñ« µlCi rs¶ã Du ómi ÎlsCÎ Îíi ãiN« oa¶ã, hes hT¶ ÎluyÒ¶ ¶lá Låi clÌs ÎluyÒ¶ cl¹y ¶l{ ó«y vÒ ¬iÒ¶ l¹ du. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -83- ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy óä¶ clb¶ã B· Bi x« Låi, hiÒ¶ óns víi ¤¶ ªl«¶l: - ¸lb¶ã BÞ¶l c{íµ vp¶ã ó¹c cñ« B¹i c« ¶l{¶ã kla¶ã c{íµ ¶æi Îl× Îlai, Îl« cls clb¶ã lp ÎÊÎ B¹i c« µlni Îp¶ oCÎ ¶liÒu o«¶l ¬¹¶ã ¶l{ ÎlÕ? ¤¶ ªl«¶l ÎLî¶ ¬SÎ h{ê¬: - ªlÕ B¹i luy¶l kla¶ã ÎlÊy clb¶ã võ« ãië Îlñ Bs¹¶ Cc Béc l«y o«s? ÷Õu Îai Îlu« clb¶ã cg hH c߶ óÞ Îln¬ klïc lm¶ ÎlÕ¶ ¶py ¶N«. §õ¶ã Î{ë¶ã cg m¶ cøu oï¶ã Îai ¬p luy¶l B· véi hT¶ ¬ÆÎ hp ÎlÇy d¹y Bêi ¶ã«y, Îai kla¶ã ÎlÝcl ¶ãle B©u ¶lÐ. ªlÊy ¤¶ ªl«¶l c·i ó{í¶ã ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dC¬ ¶gi ¶N«. r«u clèi ¬Cu ÎLT¶ kiÕ¬ xs¶ã, ¤¶ ªl«¶l ÎL« kiÕ¬ vps ó«s Låi cbi clps ªlõ« ¸lÝ, ¬iÖ¶ã c{êi Î{mi ¶l{ Bg« ls«: - ViT¶ B¹i c«, võ« Låi B¹i c« B· cøu Îai, Îai LÊÎ cC¬ m¶. ªlõ« ¸lÝ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, cbi BÇu BCµ hÔ ¶l{¶ã kla¶ã ¶gi B{îc ¶ö« hêi. ¸lp¶ã clØ cn¬ ÎlÊy clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¶ä, hbc Îl× ¶lu ¬× ¶l{ ¬éÎ ÎliÕu ¶N, hbc h¹i lu¶ã Cc lm¶ cn ogi h«¶ã vp kla¶ã o«s liÉu ÎlÊu ¶æi cCi ÎC¶l cñ« y L« o«s? ¤¶ ªl«¶l ãäi hCi Bß Lö« o¹cl ¶lN¶ã vÕÎ ¬Cu c߶ dݶl ÎLT¶ vC¶ ÎluyÒ¶ vp cls ¶læ ¶es ¶ã«y. ªT¶ hCi Bß kla¶ã dC¬ ÎLCi hêi hiÒ¶ ¶læ ¶es, d{m¶ã óuå¬, cls ÎluyÒ¶ Bi ¶ã«y hbc BT¬ kluy«. ¤¶ ªl«¶l ãäi clñ ÎluyÒ¶ dä¶ Îløc ¨¶ vp L{îu L« BÇu ÎluyÒ¶ BÉ cè¶ã ªlõ« ¸lÝ Îl{ë¶ã ¶ãuyÖÎ ¶ãS¬ cn¶l. ¸lp¶ã kla¶ã ¶lSc ¶lë BÕ¶ cluyÖ¶ Cc cliÕ¶ võ« Låi, vp cò¶ã kla¶ã Bp¬ hu˶ vâ ca¶ã víi ªlõ« ¸lÝ. ¾«u kli uï¶ã c¹¶ vpi clж, clp¶ã hT¶ Îiն㠶gi: - ÷ãpy ¬«i ki« ó«s ãiê oH Îíi? ÷©¶ã hy ¶py Ϋ lái a¶ã X«¶l. ÷l{¶ã a¶ã X«¶l clØ hp¬ Îli¶l, clSc kla¶ã ÎlÉ ¶ps ãini BCµ ¶æi! ®ç¶ã ¶liT¶ ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l ãië v¨¶ cl{m¶ã L«, ªlõ« ¸lÝ clØ õ õ p p BÉ ø¶ã BCµ Îlai, v× låi ¶lá, Îuy clp¶ã cg Îles läc ø¶ã ªß¶ã vpi ¶¨¬, ¶l{¶ã Îõ kli hT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ Îles ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l läc vâ BÕ¶ ãiê, BT¬ Îïi, Îlضl Îlsn¶ã cò¶ã cg ãië oCcl L« csi h¹i, ¶l{¶ã kla¶ã µlni hp ¬a¶ läc clC¶l, cls ¶T¶ oøc läc cñ« clp¶ã cò¶ã Îl{ê¶ã Îl{ê¶ã vËy Îlai, ¤¶ ªl«¶l h¹i lái: - ViT¶ luy¶l, ÎL¨¶ã Îl«¶l ãig ¬CÎ, BT¬ Bѵ ÎlÕ ¶py, «¶l e¬ Ϋ cè¶ã ¶l«u hp¬ Îlm ¶lÐ? - Qun ÎlËÎ, BÖ kla¶ã óiÕÎ ¬éÎ ÎÝ ã× vÒ v¨¶ Îlm cn. ¤¶ ªl«¶l ¬Ø¬ c{êi kla¶ã ¶gi ¶N«. Ï«i ¶ã{êi h¹i ÎiÕµ Îôc LgÎ L{îu L« uï¶ã óç¶ã ÎlÊy µlÝ« ÎL{íc ¬ÆÎ cg ¬éÎ cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá B«¶ã LH og¶ã ómi Îíi. ªuy ¶{íc clny ¶ã{îc ¬p ÎluyÒ¶ Bg vÓ¶ Bi ¶l«¶l va cè¶ã. ®iÕ¶ oSc ¬ÆÎ, c{êi ¶l¹Î vpi ÎiÕ¶ã, ¤¶ ªl«¶l h¹i ÎiÕµ Îôc LgÎ L{îu L« uï¶ã. ªluyÒ¶ cñ« ªlõ« ¸lÝ Îlu˶ óuå¬ xuai ãig, cò¶ã Bi ¶l«¶l va cè¶ã, clØ ÎLs¶ã clíµ ¬SÎ, B· Îíi c¹¶l ÎluyÒ¶ ¶lá, ¤¶ ªl«¶l vøÎ clж L{îu xuï¶ã, óç¶ã ¶lny µlSÎ hT¶, l«i cl©¶ clØ klH Bô¶ã ¬ui ÎluyÒ¶ ¬éÎ cCi, B· ¶lny Îíi µlÝ« Buai ÎluyÒ¶ Låi. ¸lp¶ã d»¶ã hÊy cliÕc ómi clÌs cñ« ÎT¶ hCi Bß, vp clØ clÌs ¬éÎ cCi, cliÕc ÎluyÒ¶ B· o«¶ã µlÝ« ÎLCi, B©¬ ÎlM¶ã vps cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá ki«. ªluyÒ¶ ¶lá ¬uï¶ ÎLC¶l ¶l{¶ã B· ¬ué¶ Låi “oǬ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá hËÎ ¶ã{îc, BCy ÎluyÒ¶ clæ¶ã hT¶ ¬ÆÎ ¶{íc. ªlÊy vËy, ªlõ« ¸lÝ véi kTu hT¶: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -84- - ÷ãuy Îs! ®« ¶ã{êi ¶ãåi ÎLT¶ cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá B· ¶lny o«¶ã ¬òi cliÕc ÎluyÒ¶ hí¶ ÎL{íc kli ÎluyÒ¶ cñ« lä óÞ BS¬. ªl©¶ µlCµ ¶l«¶l ¶lѶ cñ« lä B· clø¶ã Îá cn ó« BÒu cg vâ ca¶ã Îl{î¶ã Îlƶã. ªL{íc kli cliÕc ÎluyÒ¶ ¶lá Îíi ãǶ, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ÎLT¶ ÎluyÒ¶ cg ÎÊÎ cn ¶¨¬ ¶ã{êi, ¶«y clØ ÎlÊy cg ó« ¶ã{êi ¶lny o«¶ã B{îc óT¶ ¶Çy, c߶ ¶ã{êi ómi clÌs vp ¶ã{êi cǬ hCi cg hH vâ ¶ãlÖ kЬ lm¶, ¶T¶ läc B· óÞ ¶ãôµ Îles ÎluyÒ¶. V× ¶{íc clny ¬¹¶l quC, cn l«i clØ ¶la hT¶ kTu B{îc ¬Êy ÎiÕ¶ã: “¸øu Îai víi!” Låi cè¶ã óÞ cl׬ hج xuï¶ã BCy oa¶ã ¶ã«y. ¸lSc l«i ¶ã{êi Bg Lñi ¶liÒu lm¶ ¬«y ¶T¶ BÒu óÞ og¶ã ¶{íc hai cuï¶ Bi ¬ÊÎ. ªlõ« ¸lÝ B«¶ã Lñ« ÎlǬ ¤¶ ªl«¶l quC Cc Béc ¶l{¶ã ÎLs¶ã hbc Bg clp¶ã h¹i ÎlÊy l«i ¶¹¶ ¶l©¶ ¶la hT¶ ¬éÎ hǶ ¶N«. Kla¶ã BÉ hì dÞµ, clp¶ã ãiùÎ BøÎ ãi©y Îlõ¶ã óuéc óuå¬, ¬iֶ㠶ãˬ BÇu d©y, l«i cl©¶ ¶lb¶ ¬éÎ cCi, ¶lny ÎlM¶ã xuï¶ã oa¶ã clç l«i ¶ã{êi B«¶ã h©¬ ¶¹¶. ¸lØ ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ, ¬çi Ϋy ¶S¬ Îgc ¬éÎ ¶ã{êi, clp¶ã ¬{î¶ oøc d©y Îlõ¶ã céÎ óuå¬ B«¶ã cS¶ clÆÎ ÎLs¶ã ¬å¬, v¨¶ã ¬¹¶l ¬éÎ cCi, B· xCcl B{îc l«i ¶ã{êi ki« ÎLë vÒ ÎluyÒ¶ hí¶. ªl©¶ µlCµ cñ« clp¶ã xns diÖu ÎuyÖÎ hu©¶ kliÕ¶ ¬äi ¶ã{êi µlni vç Ϋy kle¶ ¶ãîi. rbc Bg ¤¶ ªl«¶l B· ÎLë vÒ ¬òi ÎluyÒ¶. ªlõ« ¸lÝ BÆÎ l«i ¶ã{êi ë vC¶ ÎluyÒ¶ Låi u¶ã du¶ã ¶ãåi xuï¶ã ãlÕ, ¶ã{êi kla¶ã óÞ {íÎ ¬éÎ ÎÝ ¶ps. D{íi C¶l oC¶ã ÎL¨¶ã, clp¶ã ÎlÊy ó« ¶ã{êi ki« hp ¬éÎ a¶ã cô ãip ãÇy ãß Îuæi ¶ãspi ¶¨¬ ¬{mi, BÉ L©u xå¬ ¶l{¶ã LÊÎ Îl{«, ¬éÎ ¶ã{êi hp B¹i lC¶ Îuæi ÎL¹c ¶ãspi óï¶ ¬{mi, Îl©¶ l׶l v¹¬ vì, c߶ ¬éÎ ¶ã{êi ¶N« hp ¬éÎ Bp¶ óp Îuæi ÎL¹c ó« ¬{mi. ¤¶ã ãip ¶ä Îñ¬ Îج c{êi vp lái: - ªpi ó« cñ« h·s BÖ c«s oiTu hS¬, xi¶ lái quÝ ÎC¶l B¹i d«¶l hp ã×, Îa¶ o{ hp vÞ ¶ps? ªlõ« ¸lÝ LÊÎ cu¶ã kݶl Bø¶ã dËy vCi clps vp BCµ: - ªiÉu óïi lä ViT¶, v× ÎlÊy l«i vÞ ¶py LíÎ xuï¶ã ¶{íc ÎLa¶ã LÊÎ Îéi ¶ãliÖµ ¶T¶ ÎiÉu óïi ¬íi xuï¶ã hai lä hT¶, clø kla¶ã dC¬ óiÉu diÔ¶ vâ ca¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ h·s ªiÒ¶ óïi. Xi¶ h·s ªiÒ¶ óïi h{î¶ã Îlø cls. ¤¶ã ãip ¶ä ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ hÔ µlе ¶l{ vËy, ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, c{êi ¶l¹Î ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi qu«y h¹i ¶gi ¤¶ ªl«¶l L»¶ã: - ªlns ¶ps Îl»¶ã ¶lá ¶py cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ÎCs 㫶, Îl× L« ¬i B· cg ¶ã{êi ãibµ oøc, y cg µlni hp óå cñ« ¬i kla¶ã? ¤¶ ªl«¶l ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, hí¶ ÎiÕ¶ã BCµ: - ªai B· Îa¶ a¶ã hp¬ óÒ¶ ÎLT¶, ¬p a¶ã h¹i ¨¶ ¶gi cln hÔ µlе ÎÝ ¶ps. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “®ä¶ ¶ã{êi ¶py, clSc kla¶ã µlni hp clݶl ¶l©¶ qu©¶ Îö B©u, Ϋ lp ÎÊÎ µlni d©y d{« vps hp¬ cli?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ hí¶ Îiն㠶gi ÎiÕµ: - ª¹i l¹ víi ¤¶ luy¶l B©y ¬íi que¶ óiÕÎ ¶l«u Îlai, cl{« ÎlÉ ¶gi hp ó¹¶ clÝ Îl©¶ B{îc. ªai xi¶ kluyT¶ quÝ vÞ ¬éÎ c©u, cg viÖc ã× cø ¶gi ÎLS¶ã L« BÉ Îl{m¶ã h{î¶ã víi ¶l«u klái ¬ÊÎ lß« klÝ. ¤¶ã ãip cl{« kÞµ BCµ, ¤¶ ªl«¶l B· ÎLî¶ ÎLõ¶ã ¬SÎ hT¶ ¶l׶ clp¶ã ãi˶ dN ¶gi: - ÷Õu ó¹¶ oî, Îl× ó¹¶ cø viÖc hT¶ óê ¬p Bi Bi, Bõ¶ã cg c«¶ ÎliÖµ vps viÖc cñ« Îai ¶N«. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -85- ªlÊy ¤¶ ªl«¶l ó{í¶ã óضl ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s ÎliT¶ l¹ h¹i cg ¶ã{êi ó{í¶ã óضl ¶l{ ÎlÕ ¶py?” ÷ãlÜ xs¶ã, clp¶ã kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× lÕÎ, cø Bø¶ã yT¶ ë Bg. ÷ãle ãiä¶ã ¶gi cñ« ªlõ« ¸lÝ, a¶ã ãip ¬íi l«y clp¶ã kla¶ã µlni hp ¶ã{êi cè¶ã óä¶ víi ¤¶ ªl«¶l, ÎLs¶ã h߶㠬õ¶ã ÎlǬ, Låi ¶gi ÎiÕµ: - ®¹¶ lä ViT¶ kla¶ã µlni hp ¶ã{êi cè¶ã µle víi ¶ã{êi lä ¤¶ B©y Îl× l«y hS¬, clê viÖc cñ« h·s xs¶ã, h·s oH cè¶ã ó¹¶ cluyÖ¶ ÎLß vp kÕÎ ãi«s víi ¶l«u ¬éÎ µle¶. ÷ãle ãiä¶ã ¶gi cñ« a¶ã Ϋ Îl× l׶l ¶l{ a¶ã Ϋ cg ý ¬uï¶ hp¬ ó¹¶ víi ªlõ« ¸lÝ. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎLn hêi, clØ vCi clps ¬éÎ cCi, Låi hui ó{íc, Bø¶ã ë µlÝ« o«u ¤¶ ªl«¶l. ¤¶ã ãip ¶ä qu«y h¹i lái ¤¶ ªl«¶l L»¶ã: - ¼i ÝÎ Îuæi ¶l{ vËy ¬p o«s Ω¬ BÞ« h¹i Cc Béc BÕ¶ ÎlÕ? ¾« r·s §¹i B· óÞ ¬i BC¶l ó¹i Låi Îl× Îlai clø, o«s ¬i h¹i c߶ ¬uï¶ ãiÕÎ clÕÎ y? ¤¶ ªl«¶l BCµ: - ªai clØ cg ¬éÎ Îl©¶ ¬éÎ ¬×¶l, óT¶ cCc ¶ã{êi cg óÊy ¶liTu B¹i lC¶ cè¶ã xa¶ã hT¶ ¬éÎ hbc, Îai kla¶ã L« Ϋy Cc Béc ¶l{ ÎlÕ ¶ps B{îc. ªlÕ ¬p a¶ã c߶ ¶gi, a¶ã kla¶ã oî ¶ã{êi klCc c{êi a¶ã ÎlÞ hí¶ óSÎ ¶¹Î ¶lá ÎlÞ ¶liÒu lp liÕµ ÝÎ l«y o«s? Y Îpi ó« ã× ¬p h¹i c{íµ oï vp¶ã cñ« Îai B· h{î¬ B{îc. ªlËÎ kla¶ã óiÕÎ xÊu læ clbÎ ¶ps. ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ãiä¶ã clp¶ã Ϋ LÊÎ Îl«¶l ÎlgÎ vp Îl«s Îl«s óÊÎ ÎuyÖÎ, ¶gi cls a¶ã ãip kla¶ã c߶ c·i vps B©u B{îc. ÷ã{êi Bp¶ óp ÎLs¶ã óä¶ ó« ¶ã{êi BéÎ ¶liT¶ ÎLî¶ ¶ã{îc Bai ha¶ã ¬py hT¶ ¬S¶ã clöi: - ªl»¶ã ¶lá ki«, ¶ã{êi B{îc óÒ ÎLT¶ ¶ua¶ã cliÒu lg« va hÔ µlе ¶l{ vËy, BÉ Î« Îlö Bi lái a¶ã ¶ã{mi vp ¬Ñ ¶ã{mi xe¬, «i B· d¹y ¶ã{mi lç¶ hCs ¶l{ vËy. ¤¶ ªl«¶l kla¶ã clÞu hе vÕ clbÎ ¶ps hiÒ¶ ÎLn Bò« ¶ã«y: - ÷ã{êi óÒ ÎLT¶ µlni óiÕÎ hp¬ óÒ ÎLT¶ Îl× ¶ã{êi d{íi ¬íi Îa¶ kݶl clø cø ÎlÞ kt cn ¬p c{íµ cñ« ¶ã{êi Ϋ B· kiÕ¬ o½¶ ¶l{ vËy, Îl× ¶ã{êi ¶ps cò¶ã kla¶ã ÎlÉ clÞu ¶lÞ¶ B{îc. ¤¶ã ãip cn ãi˶ ãim Ϋy hT¶ B˵ ¬¹¶l vps cCi óp¶ ë ÎLT¶ ¬òi ÎluyÒ¶. Kli a¶ã Ϋ LbΠΫy h¹i, Îl× ¬ÆÎ óp¶ Bg B· óÞ h⬠vps ¬éÎ ¬iÕ¶ã. Vp Ϋy cñ« a¶ã Ϋ B· cǬ ¬iÕ¶ã ãç Îlñ¶ã ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶ Låi, Bñ ÎlÊy Ϋy cñ« a¶ã Ϋ cø¶ã LS¶ kla¶ã kЬ ã× ã«¶ã oSÎ. ªiÕµ Îles Bg, a¶ã ãip ógµ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, ¬iÕ¶ã ãç Êy vô¶ ¶l{ cC¬ ¶ã«y. ¤¶ ªl«¶l h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Vâ ca¶ã cñ« luy¶l h·s ãi« c«s oiTu ¶l{ ÎlÕ ¶ps, ÎiÉu óïi B{îc óiÕÎ B· h©u, lp ÎÊÎ µlni óiÉu diÔ¶ h¹i ë ÎL{íc ¬ÆÎ ÎiÉu óïi ¶l{ ÎlÕ, ¶Õu h·s ãi« ¬uï¶ óiÉu diÔ¶ vâ ca¶ã, Îl× óiÉu diÔ¶ cls cCc a¶ã Îai xe¬ cg lm¶ kla¶ã? ¤¶ã ãip cn ãi˶ BCµ: - ¼i Bõ¶ã cg Be¬ ¬Êy a¶ã cñ« ¬i L« dä« ¶¹Î ¶ã{êi, cCc a¶ã cñ« ¬i Îl× hp¬ ã× B{îc «i, ¶Õu cCc a¶ã Êy cg Îpi ó« ÎlËÎ où Îl× cs¶ ãCi B©u BÕ¶ ¶çi óÞ ¶ã{êi Ϋ dÇy vß ¬p Bt L« ¬i, Bø« cs¶ ls«¶ã ¶l{ vËy. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -86- ¤¶ ªl«¶l kla¶ã o«s ¶lÞ¶ B{îc ¶N«, ¬ÆÎ óiÕ¶ oSc, Bai ¬SÎ ¶l{ Bæ hö«. ªLCi h¹i, B¹i lC¶ ¶ä víi ¶ã{êi Bp¶ óp ki« Îl× c{êi l« ln BSc clÝ va cè¶ã. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l ¶{íc ¬SÎ ¶lá ãiäÎ xuï¶ã l«i óT¶ ¬C, ÎLa¶ã LÊÎ Îéi ¶ãliÖµ, clp¶ã hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶py lp¶l où h·s huyÖ¶ lm¶ Ϋ, o«s lë ÎÝ h¹ klgc hgc ¶l{ ÎlÕ. rêi ¶gi cñ« a¶ã ãip ki« võ« ¶gi, Îl× l׶l ¶l{ ¬Ñ cñ« clp¶ã Ϋ óÞ ¶ã{êi c{ì¶ã d©¬ ¬íi oi¶l L« clp¶ã Ϋ.” ¸lp¶ã ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l óÞ ¶ã{êi lp liÕµ h¹i ¶æi h߶ã lps liÖµ, clØ ¬uï¶ L« Ϋy ÎLî ãibµ hua¶. ¤¶ã ãip ©¬ ÎlǬ ¶gi ÎiÕµ: - Klgc hp¬ ã×, cg ¬«u B{« oï vp¶ã cls Ϋ kla¶ã? Kla¶ã µlni clb¶ã Ϋ Îl̬ oï vp¶ã Êy B©u, Ϋ clØ ¬uï¶ B{« oï vp¶ã Bg cls qun µlô lä ¾« hp¬ ÎiÒ¶ Îö ÎuÊÎ Îlai. ¤¶ ªl«¶l Îøc ãi˶ BÕ¶ cl©¶ Ϋy ¬×¶l ¬Èy Lu¶ hÈy óÈy, võ« klgc võ« BCµ: - ¸Cc ¶ã{mi ¬uï¶ ãiÕΠΫ Îl× ãiÕÎ Bi, Ϋ kla¶ã B{« oï vp¶ã Êy BÊy! §¹i lC¶ ¶ä kTu lõ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, y ÎlÊy cliÕc ÎluyÒ¶ hí¶ Îuy B· l¹ óuå¬ Låi ¬p vÓ¶ Îles ¶{íc ÎLai xuï¶ã ¬iÒ¶ xuai, hiÒ¶ cǬ cCi ¶es ó»¶ã oSÎ ÎlËÎ hí¶ BÉ B»¶ã ¬òi ãim hT¶ ¬b« ¬éÎ v߶ã vp ¶Ð¬ hua¶ vps ÎLs¶ã óê. ¸Ci ¶es ó»¶ã oSÎ cn xÝcl ¶Æ¶ã lm¶ l«i ÎL¨¬ c©¶, ¬p y cǬ hT¶ ¬b« ÎÝÎ h¹i c߶ ¶Ð¬ x« B{îc ¶l{ vËy Bñ ÎlÊy y klst óiÕÎ ó«s. ¸Ci ¶es Bg LíÎ xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ hiÒ¶ cS¬ o©u vps, ¶lê vËy cliÕc ÎluyÒ¶ ¶ãõ¶ã ¶ã«y h¹i kla¶ã ÎLai ¶N«. §¹i lC¶ ¶ä h¹i hí¶ ÎiÕ¶ã lái ÎiÕµ: - ªlÕ ¶ps ¬i cg B{« oï vp¶ã Bg L« kla¶ã? ¤¶ ªl«¶l ãim Ϋy ÎLCi hT¶ h«u clèi ¶{íc ¬SÎ vp BCµ: - §{îc, Ϋ B{« oï vp¶ã Bg cls cCc ¶ã{mi. ÷gi xs¶ã, clp¶ã cl¹y vps ÎLs¶ã kls«¶ã a¬ ¬éÎ cCi óäc Cs L«, óäc Êy cg vH ¶Æ¶ã ÎLÜu. §¹i lC¶ ¶ä B«¶ã BÞ¶l ãim Ϋy L« Bì Îl× clp¶ã quCÎ óns h¹i ¶ã«y: - Ïõ, hp¬ ã× cg cluyÖ¶ dÔ ÎlÕ. ÷gi xs¶ã, clp¶ã ¶Ð¬ ¶ã«y óäc Cs Êy xuï¶ã d{íi h߶ã oa¶ã kTu BÕ¶ ó⬠¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi clp¶ã h« hí¶: - ¸Cc ¶ã{mi cg ãiái Îl× ãiÕÎ clÕΠΫ Bi! ¸lø ¬uï¶ hÊy oï vp¶ã Bg Îl× Bõ¶ã cg l߶ã. §¹i lC¶ ¶ä Îøc ãi˶ va cè¶ã ¬b« B«s xa¶ã h¹i clЬ ¤¶ ªl«¶l ¶ã«y. ¤¶ ªl«¶l vøÎ xs¶ã óäc Cs B· LbÎ kiÕ¬ L« cǬ o½¶ ¶mi Ϋy vp kla¶ã Bîc clê B¹i lC¶ clЬ ¬×¶l, B· ¬b« kiÕ¬ B©¬ l«i ÎlÕ ÎL{íc. ¤¶ã ãip ¶ä hiÒ¶ hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ óns: - Ï·y ¶ãõ¶ã Ϋy h¹i! §¹i lC¶ ¶lny o«¶ã óT¶ l«i ó{íc BÉ ÎLC¶l ¶Ð, a¶ã ãip ¶ä B{« ¬SÎ hiÕc ¶l׶ ¤¶ ªl«¶l Låi c{êi ¶l¹Î ¶gi ÎiÕµ: - Qun ÎlËÎ Lå¶ Bt L« Lå¶ã, µl{î¶ã oi¶l L« µl{î¶ã, cg ¶ã{êi cl« ¶l{ vËy ¬íi cg ¶ã{êi cs¶ ¶l{ ÎlÕ ¶py, ¶Õu ¶ãpy la¬ ¶«y h·s BÉ cls ¬i va hÔ ¶l{ vËy, h·s kla¶ã c߶ hp lä Vi¶l ¶N«. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -87- Kla¶ã ÎlÊy y ¶lb¶ v«i ã× cn ¬p B· BéÎ ¶liT¶ ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ¤¶ ªl«¶l hiÒ¶. ªlÊy ¤¶ ªl«¶l ¬b« kiÕ¬ B©¬ Îíi, a¶ã ãip kla¶ã oî l·i clbÎ ¶ps, Ϋy kla¶ã xa¶ã vps Îʶ ca¶ã hua¶. ¸l{ë¶ã hùc cñ« y klC hîi l¹i ÎlËÎ, Îuy ¤¶ ªl«¶l cg kiÕ¬ ë ÎLs¶ã Ϋy ¶l{¶ã vÓ¶ óÞ y BÈy hui ¬Êy ó{íc. ªlÊy a¶ã ãip võ« L« Ϋy ¬éÎ cCi, ªlõ« ¸lÝ B· óiÕÎ ¤¶ ªl«¶l BÞcl kla¶ã ¶æi Låi. Qun ¶liT¶ l«i ¶ã{êi ¬íi BÊu B{îc ¬{êi ¬Êy liÖµ, læ klÈu Ϋy µlni cñ« ¤¶ ªl«¶l B· óÞ a¶ã ãip Biɬ ÎLb¶ã, ¶T¶ clp¶ã ÎlÊy Ϋy _???_ vp ÎL{ê¶ã kiÕ¬ cñ« clp¶ã cò¶ã óÞ LíÎ ¶ã«y xuï¶ã kTu he¶ã ke¶ã ¬Êy ÎiÕ¶ã! ¤¶ã ãip véi dè¶ã BÇu ¶ãg¶ cl©¶ klH lÊÎ ¬éÎ cCi, Îl«¶l kiÕ¬ ¤¶ ªl«¶l h¹i ó«y Îu¶ã hT¶, Låi a¶ã Ϋ ãim Ϋy ÎLCi L« cléµ hÊy cC¶ kiÕ¬ vp Ϋy µlni Îl× ¶S¬ ¬òi kiÕ¬ vp ót hua¶ Îl«¶l kiÕ¬ Bg ã·y hp¬ Bai Îøc Îl×. ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy vËy ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l·i, a¶ã ãip ¶ä h¹i quCÎ hí¶: - Kla¶ã ãli dÊu liÖu ë ÎLT¶ ¶ã{êi ¬i Îl× clSc ¬i h¹i quT¶ Îpi ó« cñ« h·s µlu hîi l¹i ¶l{ ÎlÕ ¶ps. ÷gi xs¶ã, a¶ã Ϋ cǬ Îl«¶l kiÕ¬ ã·y B{« vps ¬ÆÎ ¤¶ ªl«¶l L¹cl hua¶. ¤¶ ªl«¶l lsn¶ã oî h« hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy vËy ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu Ϋ kla¶ã L« Ϋy cøu ãibµ Îl× óé ¬ÆÎ Bѵ cñ« clp¶ã oH óÞ lñy ¶ã«y.”. ¸lp¶ã võ« ¶ãlÜ võ« ¬gc Îbi hÊy L« ¬éÎ qu©¶ cê L« ¶l»¬ cC¶ kiÕ¬ cñ« a¶ã ãip B«¶ã cǬ ¶Ð¬ hua¶! ¤¶ã ãip B«¶ã ¬õ¶ã ÎlǬ, yT¶ clÝ µle¶ ¶py ¬×¶l ÎlÕ ¶ps cò¶ã L¹cl B{îc ¬ÆÎ cñ« Îl»¶ã ¶lá ki«. ÷ãê B©u, óç¶ã cg ÎiÕ¶ã kTu “css¶ã” y ÎlÊy Ϋy óÞ Lu¶ã Bé¶ã LÊÎ ¬¹¶l vp cC¶ kiÕ¬ y B«¶ã cǬ B· óÞ ¬éÎ C¬ klÝ ¶Ð¬ ÎLb¶ã. ªuy C¬ klÝ Bg LÊÎ ¶lá ¶l{¶ã oøc ¶Ð¬ ¬¹¶l kla¶ În, ¶T¶ y kla¶ã o«s cǬ vN¶ã B{îc Îl«¶l kiÕ¬ ¶N«, vp læ klÈu Ϋy B«u ¶løc va cè¶ã. ªlÕ hp Îl«¶l kiÕ¬ ã·y Bg hiÒ¶ LíÎ ¶ã«y xuï¶ã óss¶ã ÎluyÒ¶. ¤¶ ªl«¶l B«¶ã l·i oî BÕ¶ ¬ÊÎ lÕÎ oSc ¬ÆÎ, ÎlÊy vËy B· ¬õ¶ã Lì la hí¶ hT¶ B{îc vp ¶lny ¶ã«y Îíi µlÝ« o«u ªlõ« ¸lÝ ¶S¬ cC¶l Ϋy clp¶ã, l׶l ¶l{ ¬uï¶ ¶lê clp¶ã óns vÖ cls vËy. ¤¶ã ãip ¶ä lä Vi¶l ÎT¶ hp ªlCi hp ó«¶ã clñ cñ« rs¶ã Du ó«¶ã, x{« ¶«y vÓ¶ x{¶ã lè¶ã x{¶ã óC ë vè¶ã ªLiÕÎ ÷«¬ ¶py (¬iÒ¶ ¶«¬ Îضl ªLiÕÎ Gi«¶ã) ¶ãspi ÷ãò Îæ cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã L«, Îl× ¬iÒ¶ ¶py kla¶ã «i BÞcl ¶æi y ¶N«. X{« ¶«y y BÊu víi ¶ã{êi kla¶ã ó«s ãiê dè¶ã klÝ ãiíi cn, v× y B· huyÖ¶ Îlp¶l ca¶ã ¬a¶ §¹i rùc ¦¶ã ¸lns ca¶ã, ¬{êi ¶ãg¶ Ϋy cñ« y c߶ hîi l¹i lm¶ cn d«s kiÕ¬. ÷ãê B©u ó©y ãiê, ªlõ« ¸lÝ clØ ¶Ð¬ cg ¬òi C¬ klÝ ¶lá ¶lá ¬p B· BC¶l LíÎ B{îc Îl«¶l kiÕ¬ cñ« y B«¶ã cǬ, ¶T¶ y cls viÖc ¶py hp viÖc ¶lôc ¶l· ¶lÊÎ ÎLs¶ã Bêi. rbc Êy y læ ÎlѶ BÕ¶ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, Bå¶ã Îlêi ÎLs¶ã h߶ã cò¶ã ki¶l l·i vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s k׶l hùc cñ« Îl»¶ã ¶lá ¶py h¹i ¬¹¶l BÕ¶ ÎlÕ.” §¹i lC¶ ¶ä víi ¶ã{êi Bp¶ óp ki« ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ cg ón¶ h·¶l ki¶l ¶ã{êi ¶l{ vËy cò¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “§»¶ã ¶ps Îl»¶ã ¶lá ¶ä B· vøÎ oï vp¶ã xuï¶ã d{íi oa¶ã Låi, la¬ ¶«y cg ¬éΠΫy Îpi ó« ¶l{ vËy Bì BÇu cls y Îl× dè o«s clb¶ã Ϋ cò¶ã kla¶ã hp¬ ã× ¶æi y B©u. ¸li ó»¶ã ¶gi vpi c©u hÊy h¹i oÜ diÖ¶ Låi LbÎ hui ¶ã«y cg lm¶ kla¶ã?” ÷ãlÜ xs¶ã, ¶ã{êi Bp¶ óp hiÒ¶ hí¶ Îiն㠶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -88- - r·s ãi« clb¶ã Ϋ Bi Îlai, ¶ãpy la¬ ¶«y ¶É ¬ÆÎ óä¶ lä ViT¶ ki«, clb¶ã Ϋ Îl« clÕÎ cls Îl»¶ã ¶l·i ¬éÎ µle¶ vËy. ¤¶ ªl«¶l véi Bì hêi: - ªlÊy ¶ã{êi Ϋ Îpi ãiái Îl× ¬uï¶ LbÎ hui ¶ã«y, cluyT¶ ¬a¶ óSÎ ¶¹Î ¶ã{êi yÕu, oî ¶ã{êi ãiái ¶l{ vËy, ÎlËÎ kla¶ã óiÕÎ xÊu læ clbÎ ¶ps. ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ÎlÊy clp¶ã Ϋ ¶gi ¶l{ vËy, c«u ¬py h¹i ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lp¶ã ¶py hÑ ÎlËÎ, võ« ¬íi ÎlsCÎ liɬ ¬p B· ãië ¶lN¶ã hêi ¬Ø« ¬«i ¶l{ ÎlÕ L« Låi, ÎlËÎ kla¶ã c߶ óiÕÎ ¶É ¶«¶ã «i cn.” ÷ã{êi Bp¶ óp ¶ä læ ÎlѶ va cè¶ã, L« Ϋy BÊu oî BÞcl kla¶ã ¶æi ªlõ« ¸lÝ, ¬p kla¶ã L« Ϋy BÊu Îl× óiÕÎ ¬ÊÎ lÕÎ oÜ diÖ¶ ¶l{¶ã Vi¶l ªlCi hp _???_ h·s huyÖ¶ ¶T¶ y võ« ¬Ø¬ c{êi võ« lái ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - r·s BÖ vâ ca¶ã c«s oiTu ÎlËÎ, h·s ¶py ¶l©¶ hbc ãig ¬CÎ ÎL¨¶ã Îl«¶l ¶py cè¶ã h·s BÖ BÊu clmi vpi liÖµ quyÒ¶ cl{ë¶ã, clM¶ã l«y h·s BÖ cg vui h߶ã ÎiÕµ Ϋy h·s µlu kla¶ã? Y yT¶ clÝ dè¶ã §¹i rùc ¦¶ã ¸lns ca¶ã ¬p y B· Îu huyÖ¶ ¶ãgÎ l«i ¬{mi ¶¨¬, dè ªlõ« ¸lÝ cg ãiái BÕ¶ B©u cò¶ã kla¶ã ÎlS¶ã ¶æi ¬a¶ vâ ca¶ã Êy cñ« y. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy Bïi µl{s¶ã ÎlCcl Bï ¶l{ vËy, hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “R« Ϋy BÊu víi y cl{« clSc Ϋ B· Îlu« B©u, ¶l{¶ã BÊu ¶l{ vËy Îøc hp Bi vps _???_ víi ¤¶ ªl«¶l Låi, Îl«¶l ¶iT¶ ¶py lѵ h{î¶ã, ãins ls¹Î vp BiTu ¶ãs« ¶l{ ÎlÕ cl{« clSc hp ó¹¶ ÎïÎ, ¶l{ vËy Ϋ lp v× y ¬p kÕÎ Îlè kÕÎ sC¶ víi a¶ã ãip lä Vi¶l ki« hp¬ cli.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ clSµ Ϋy clps BCµ: - ªiÉu óïi ¬íi ó{íc cl©¶ vps ãi«¶ã lå kla¶ã óiÕÎ ÎLêi c«s BÊÎ Lé¶ã ã× cn, ¬p _???_ óiÕÎ Bai clbÎ vâ ca¶ã ¬ä¶ Îl× B©u dC¬ Bïi BÞcl víi h·s ÎiÒ¶ óïi ¶l{ ÎlÕ. Vi¶l ªlCi ¬Ø¬ c{êi ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªliÕu ¶iT¶ ¶py cò¶ã óiÕÎ BiÒu BÊy.” ÷ãlÜ ¶l{ vËy, y hiÒ¶ BCµ: - r·s BÖ kliT¬ Îï¶ quC! ÷gi xs¶ã, y h{ê¬ ¤¶ ªl«¶l ¬éÎ cCi, Låi ¶gi ÎiÕµ: - ªlÕ ¶ps cò¶ã cg ¬éÎ ¶ãpy h·s µlu cls ¬i óiÕÎ Îpi ó« hîi l¹i cñ« h·s µlu ¶l{ ÎlÕ ¶ps. Y qu«y BÇu h¹i óns B¹i lC¶ víi ÎliÕu µlô ki« L»¶ã: - ¸lb¶ã Ϋ Bi Îlai! ¤¶ ªl«¶l véi ¶gi víi Îles: - ªpi ó« cñ« a¶ã hîi l¹i ¶l{ ÎlÕ ¶ps, Îai B· óiÕÎ Låi, ÎlÊy vâ ca¶ã cñ« ¶ã{êi Ϋ ãiái kla¶ã dC¬ L« Ϋy BÊu, h¹i c߶ ãin óé ¶gi vpi c©u BÉ oÜ diÖ¶ ¶N«. ¸lp¶ã BCs BÉ ÎlËÎ, cø ¬uï¶ kliTu klÝcl Bai óT¶ BÊu víi ¶l«u, v× clp¶ã B· ¶l˶ ÎlÊy vâ ca¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ c«s oiTu lm¶, clSc ÎlÕ ¶ps cò¶ã ÎlS¶ã ¶æi a¶ã ãip. Vi¶l ªlCi ¶ãle ÎlÊy ¤¶ ªl«¶l ¶gi ¶l{ vËy, læ ÎlѶ va cè¶ã vp cn ªlõ« ¸lÝ cò¶ã óùc ¬×¶l ¶ïÎ. Vi¶l ªlCi ãi˶ dN BCµ: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -89- - ®¹¶ lä ViT¶ Îuy l·y c߶ ÎLt ¶l{¶ã hp ¶ã{êi LÊÎ óiÕÎ BiÒu, Îlai B{îc ó¹¶ h¹i B©y, clb¶ã Ϋ BÊu clmi vpi liÖµ víi ¶l«u ó»¶ã kla¶ã kt va ÎLi h¹i óns h·s ¶lbÎ ¶lCÎ BÊy. ªlõ« ¸lÝ véi Bì hêi: - ®¹¶ Êy ¶gi Bè« BÊy, h·s ÎiÒ¶ óïi clʵ ¶lÊÎ hp¬ cli. Vi¶l ªlCi ¶gi ÎiÕµ: - r·s BÖ cø yT¶ Ω¬, h·s µlu kla¶ã BC¶l ÎlËÎ B©u. ¤¶ ªl«¶l h¹¶l hè¶ã xe¶ hêi ¶gi: - ¸ß¶ ¶gi hp kla¶ã oî ÎlÕ o«s kla¶ã L« Ϋy BÊu Bi, cl{« BÊu ¬p B· véi hÊy h߶㠶ã{êi ÎL{íc, ¶Õu vËy, Bõ¶ã BÊu ¶N« cg lm¶ kla¶ã. ªlËÎ Îai óÊy ¶liTu Îuæi BÇu ¬p cl{« lÒ ÎlÊy «i h¹i klÐs ¨¶ klÐs ¶gi ¶l{ vËy... Vi¶l ªlCi cn ãi˶ hiÒ¶ ¬b« cl{ë¶ã Îʶ ca¶ã vps ªlõ« ¸lÝ hua¶. ÷l{¶ã Ϋy y cl{« BC¶l Îíi ¬ÆÎ Bïi µl{m¶ã B· véi Îl©u h¹i ¶ã«y, ¬å¬ Îl× ¶gi hí¶: - ÷ps ó¹¶ lä ViT¶ h¹i B©y BÉ h·s Îlضl ãiCs ¶lN¶ã ÎlÕ vâ c«s oiTu cñ« ó¹¶ ¶ps. ªíi hbc ¶py ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎlÉ ¶ps Îõ clïi B{îc ¶N«, clp¶ã Bp¶l µlni cë Cs dpi L«, Låi ¶gi: - r·s ÎiÒ¶ óïi ¶{m¶ã Ϋy cls ¶lÐ! Vi¶l ªlCi BCµ: - r·s BÖ klÐs ¨¶ ¶gi hS¬, xi¶ cø Îʶ ca¶ã Bi. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ c߶ kliT¬ Îï¶ ¶N« Îl× Bïi µl{m¶ã oH liÉu hǬ ¬×¶l kli¶l ¶ã{êi hiÒ¶, ¶T¶ clp¶ã véi ãië ÷ãò l«¶l quyÒ¶ L« ¶l»¬ ¶ãùc Vi¶l ªlCi Îʶ ca¶ã hua¶. ®ä¶ Vi¶l ªlCi ó« ¶ã{êi Î{ë¶ã ªlõ« ¸lÝ ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg ¶lN¶ã ÎlÕ vâ Béc BCs ¶ãê B©u võ« L« Ϋy, clp¶ã h¹i oö dô¶ã ÷ãò lp¶l quyÒ¶ _???_ ÎLs¶ã vâ h©¬ v× vËy ¬p óä¶ Vi¶l ªlCi hiÒ¶ cg vt kli¶l Îl{ê¶ã ¶ã«y. ¸n ¤¶ ªl«¶l cò¶ã ÎlÊÎ vä¶ã va cè¶ã. Vi¶l ªlCi ¬õ¶ã ÎlǬ, os¶ã cl{ë¶ã Îʶ ca¶ã ¶l{ ãig clØ ÎlsC¶ã cCi B· BC¶l hua¶ ó« ÎlÕ hiÒ¶. Y yT¶ clÝ §¹i rùc ¦¶ã ¸lns ca¶ã cñ« ¬×¶l Béc óé Gi«¶ã ÷«¬ ¶l{ vËy, Îl× clØ ó« óï¶ ÎlÕ hp cè¶ã oH BC¶l Ϋ¶ B{îc ÷ãò lp¶l quyÒ¶ cñ« Bïi µl{m¶ã ¶ã«y. ÷ãê B©u, ªlõ« ¸lÝ LÊÎ u¶ã du¶ã oö dô¶ã ÷ãò lp¶l quyÒ¶ ÎǬ Îl{ê¶ã ¶l{ ÎlÕ ¬p BÒu Bì B{îc lÕÎ ¶lN¶ã ÎlÕ ca¶ã ¶l{ vò ó·s cñ« Bïi µl{m¶ã. Vi¶l ªlCi ki¶l l·i ÎlǬ v× y ÎlÊy Bïi µl{m¶ã Îuy clØ dè¶ã quyÒ¶ ÎluËÎ LÊÎ ÎǬ Îl{ê¶ã Îlai ¶l{¶ã ÎlÕ quyÒ¶ ¶ps cñ« clp¶ã Ϋ cò¶ã ó«s lp¬ ¬éÎ huå¶ã oøc ¬¹¶l, BC¶ã hH ÷ãò lp¶l quyÒ¶ cluyT¶ dè¶ã BÉ Îʶ ca¶ã, ÎLCi h¹i ªlõ« ¸lÝ h¹i clØ dè¶ã ¶g BÉ óns vÖ óæ¶ Îl©¶ Îlai, ¶T¶ Îl« lå Vi¶l ªlCi Îʶ ca¶ã hîi l¹i ÎlÕ ¶ps cò¶ã kla¶ã o«s Îíi ãǶ _???_ y cp¶ã ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “§ïi µl{m¶ã kla¶ã clÞu Îʶ ca¶ã ¬×¶l, ¶l{ vËy B· ÎlÊy y B· ¶l{ê¶ã Ϋ Låi, ¶Õu BÉ cls ¤¶ ªl«¶l µlCÎ ãiCc Îl× ÎlÕ ¶ps Îl»¶ã ¶l·i Êy cò¶ã hT¶ Îiն㠬ث ¬«i ¶ã«y.” ÷ãlÜ Bs¹¶, y hiÒ¶ Bæi cl{ë¶ã Îlp¶l clns, ¶¨¬ ¶ãg¶ Ϋy cñ« y ¶l{ ¬éÎ cCi dò« oSÎ hîi l¹i va cè¶ã vp ÎlÉ Îløc cñ« y cp¶ã Îʶ ca¶ã cp¶ã ¶l«¶l lm¶ ÎL{íc ¶liÒu. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -90- ªlÊy vËy, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶py huyÖ¶ ¦¶ã ¸lns ca¶ã BÕ¶ ¬øc ¶py, kla¶ã µlni hp cluyÖ¶ dÔ, Ϋ µlni ¶l{ê¶ã y BÉ y klái ¬ÊÎ oÜ diÖ¶ ¬íi B{îc, ¶l{¶ã ¶lì ¤¶ ªl«¶l óiÕÎ h¹i ¶gi ¬Ø« Îl× o«s?” rbc Êy, Vi¶l ªlCi võ« dè¶ã Ϋy µlni Îʶ ca¶ã Îíi, BÞ¶l cléµ v«i clp¶ã, ¶l{¶ã clp¶ã cï ý kla¶ã ¶Ð ÎLC¶l. Vi¶l ªlCi ÎlÊy vËy cn ¬õ¶ã, ¶l{¶ã ÎLs¶ã h߶ã y cò¶ã kla¶ã ¬uï¶ Bn Îl{m¶ã ªlõ« ¸lÝ ¬p clØ ¬uï¶ cps LCcl Cs cñ« clp¶ã Ϋ hp csi ¶l{ B· ÎlS¶ã ¬éÎ ÎlÕ Îlai. ÷ãê B©u, Ϋy cñ« y võ« cléµ ÎLb¶ã v«i cñ« ªlõ« ¸lÝ Îl× ÎlÊy v«i cñ« clp¶ã Ϋ ÎLm¶ ÎuéÎ vp ¶ã{êi cñ« clp¶ã ¶l{ Îl©¶ cñ« cs¶ cC h{íÎ ¶ã«y Bi hiÒ¶ ¶T¶ y kla¶ã o«s cléµ ÎLb¶ã B{îc v«i cñ« clp¶ã ¶N«. ªlõ« ¸lÝ B· ¶lny o«¶ã óT¶ l«i ó{íc Låi ¶gi: - ªai Îlu« Låi! Vi¶l ªlCi cò¶ã clSµ Ϋy clps vp BCµ: - ¸C¬ m¶ h·s BÖ B· ¶{m¶ã Ϋy cls. ¤¶ ªl«¶l xe¶ hêi ¶gi: - Plni clݶl clp¶ã Ϋ ¶l{ê¶ã cls, a¶ã óiÕÎ Îl× B{îc Låi Bõ¶ã cg Îù µlô ¶N«. Vi¶l ªlCi vT¶l ¬ÆÎ hT¶ B«¶ã BÞ¶l ¶æi klè¶ã Îl× óç¶ã ÎlÊy ÎLT¶ óê cg C¶l oC¶ã hö« hʵ hge. ªiÕµ Îles Bg cg ¬Êy clôc ¶ã{êi Ϋy cǬ Buïc B«¶ã cl¹y Îíi. ¼éÎ ¶ã{êi ÎLs¶ã óä¶ h« hí¶: - Vi¶l h·s ãi« B· óSÎ B{îc Îl»¶ã ¶lá Êy cl{«, clb¶ã Ϋ µlni ¬æ óô¶ã ¶g BÉ ÎLn Îlè cls ¾« r·s §¹i ¬íi B{îc. ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy Bïi µl{m¶ã BÕ¶ ¶liÒu ¶ã{êi ¶l{ vËy, dè clp¶ã ÎCs 㫶 BÕ¶ B©u cò¶ã µlni ki¶l lsp¶ã. Vi¶l ªlCi hí¶ ÎiÕ¶ã BCµ: - A¶l e¬ lä r{u BÊy p? Ï·y cls l«i ¶ã{êi xuï¶ã d{íi ÎluyÒ¶ ¶py. ªLT¶ óê, hiÒ¶ cg l«i ¶ã{êi v©¶ã hêi ÎiÕ¶ hT¶. ªlÊy ÎluyÒ¶ BËu cCcl óê LÊÎ x«, clb¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¶lny Îíi B{îc, ¶T¶ B· µlni ¶lny xuï¶ã oa¶ã ¬p ómi BÕ¶ c¹¶l ÎluyÒ¶ Låi hes hT¶ ÎLT¶ ÎluyÒ¶. Vi¶l ªlCi h¹i ¶gi víi l«i ¶ã{êi Bg ÎiÕµ: - Ggi Bå Bg B· óÞ Îl»¶ã ¶lá ¶py ¶Ð¬ xuï¶ã d{íi oa¶ã Låi, l«i vÞ hƶ xuï¶ã ¬ß Bi. Y võ« ¶gi võ« clØ vps clç h߶ã oa¶ã. A¶l e¬ lä r{u hiÒ¶ ¶lny ¶ã«y xuï¶ã d{íi oa¶ã BÉ ¬ß ãgi vp¶ã ki«. ¤¶ ªl«¶l klH kÐs Ϋy Cs ªlõ« ¸lÝ vp klH LØ Î«i ¶gi: - _???_ clb¶ã BÞ¶l ãiÕÎ Îai BÊy. D{íi C¶l oC¶ã ÎL¨¶ã, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¬ÆÎ cñ« ¤¶ ªl«¶l ÎLa¶ã LÊÎ BC¶ã Îl{m¶ã hiÒ¶ ãËÎ BÇu ¶l˶ hêi ¶ã«y. ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy clp¶ã B· ¶l˶ hêi, hiÒ¶ ¶S¬ Ϋy clp¶ã vp ¶gi ÎiÕµ: - ®¹¶ hai cCi ¶es oSÎ xuï¶ã ÎluyÒ¶, c߶ Îai Îl× BÈy y xuï¶ã oa¶ã. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -91- ªlõ« ¸lÝ cl{« kÞµ ÎLn hêi, ÎlÊy Ϋy cñ« ¤¶ ªl«¶l ¶S¬ vps Ϋy ¬×¶l võ« ¬Ò¬ võ« ¶lò¶ ¶l{ kla¶ã cg x{m¶ã vËy. rbc Êy, Vi¶l ªlCi B· clb ý BÕ¶ l«i ¶ã{êi Îl× ÎlǬ ¶lá Îs víi ¶l«u, hiÒ¶ qu«y BÇu h¹i ¶l׶. ¤¶ ªl«¶l véi ógµ Ϋy ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ cCi, Låi BéÎ ¶liT¶ cǬ cCi óp¶ ãim hT¶ BÈy hua¶ vps óä¶ Vi¶l ªlCi ó« ¶ã{êi. §¹i lC¶ ¶ä víi ªliÕu µlô B«¶ã ¬ni xe¬ «¶l e¬ lä r{u hƶ xuï¶ã ¶{íc ¬ß vp¶ã kla¶ã BÉ ý Îíi, hiÒ¶ óÞ ¤¶ ªl«¶l BÈy LíÎ xuï¶ã d{íi oa¶ã, clØ kÞµ ÎlÊÎ Îl«¶l h« hí¶ B{îc ¬éÎ ÎiÕ¶ã Îlai. Vi¶l ªlCi véi vu¶ã ¬×¶l ¶lny hT¶ vp dè¶ã cl{ë¶ã cléµ hua¶, ¶¨¬ ¶ãg¶ Ϋy cñ« y cS¬ o©u vps cl©¶ óp¶ óÞ Bïi µl{m¶ã ãiËÎ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, cl©¶ óp¶ hiÒ¶ ã·y hua¶. Vi¶l ªlCi ÎlÊy B¹i lC¶ víi ÎliÕu µlô ë d{íi ¶{íc klu« Bé¶ã hu¶ã Îu¶ã, óiÕÎ l«i ¶ã{êi kla¶ã óiÕÎ ómi héi ¬p ¶mi Bg h¹i hp ãiN« d߶ã oa¶ã, ¶{íc clny LÊÎ ¬¹¶l. A¶l e¬ lä r{u h¹i ómi L« B»¶ã x« Låi, kla¶ã kÞµ qu«y ÎLë h¹i cøu viÖ¶, y véi vøÎ cCi ¬ÆÎ óp¶ Bg xuï¶ã oa¶ã BÉ cls l«i ¶ã{êi vÝu hÊy klái óÞ cl׬ ÎL{íc, Låi y qu«y ¶ã{êi h¹i ¬b« cl{ë¶ã Îʶ ca¶ã ¤¶ ªl«¶l hua¶. ¤¶ ªl«¶l Ϋy cǬ l«i cCi cl©¶ óp¶ ¬b« Bé¶ã BÉ óns vÖ hÊy ¬ÆÎ ¬òi, ¬å¬ Îl× quCÎ ÎlCs ªlõ« ¸lÝ: - ®¹¶ ¬«u hai Bi. ªlõ« ¸lÝ cǬ oîi xÝcl oSÎ v˶ ¶éi hùc ãim hT¶ vp hai ¬¹¶l ¬éÎ cCi, cCi ¶es oSÎ ë ÎLT¶ óê B· ó«y Îu¶ã hT¶ óS¶ ÎlM¶ã Îíi ¬òi ÎluyÒ¶. Vi¶l ªlCi víi ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy vËy cn ki¶l, véi cl¹y o«¶ã l«i óT¶ ÎLC¶l ¶g, Låi l«i ¶ã{êi cè¶ã qu«y BÇu h¹i ¶l׶, ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ LÊÎ u¶ã du¶ã ãim Ϋy hT¶ óSÎ cCi ¶es oSÎ Bg, Îõ Îõ BÉ xuï¶ã ¬òiÎ ÎluyÒ¶. rbc Êy cliÕc ÎluyÒ¶ kla¶ã c߶ ã× Lp¶ã óuéc ¶N«, cø Îles ¶{íc ¬p ÎLai ÎlM¶ã xuï¶ã ¬iÒ¶ xuai. Vi¶l ªlCi ÎlÊy ca¶ã hùc cñ« ªlõ« ¸lÝ hîi l¹i ¶l{ vËy, kla¶ã dC¬ ë h¹i Bïi BÞcl ¶N«, véi ¶lb¶ cl©¶ ¬éÎ cCi ¶lny ¶ã«y hT¶ ÎLT¶ óê. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ a¶ã ãip Êy kla¶ã Bñ oøc ¶lny hT¶ óê B©u, ¶T¶ clp¶ã cǬ ¬iÕ¶ã vC¶ cÇu hT¶ vøÎ Îles. ¸lp¶ã vøÎ ¬iÕ¶ã ãç Bg LÊÎ klÐs, ÎLb¶ã ¶ã«y clç Vi¶l ªlCi LíÎ xuï¶ã. Vi¶l ªlCi ¶lny hT¶ ÎLT¶ c«s cl{« Îíi óê B· lÕÎ Bp y cbi BÇu ¶l׶ ÎlÊy óT¶ d{íi ¶{íc clny LÊÎ ¬¹¶l, lsn¶ã oî va cè¶ã, yT¶ clÝ µle¶ ¶py ÎlÕ ¶ps cò¶ã óÞ clÕÎ Buïi, ¶ãê B©u, cl©¶ cñ« y oSµ Lmi xuï¶ã Îíi ¬ÆÎ ¶{íc, Îl× óç¶ã cg ¬éÎ Îʬ vC¶ µli Îíi, y cn ¬õ¶ã dÓ¬ cl«¶ vps Îʬ vC¶ Bg ¬{î¶ oøc ¶lb¶ ¶lny ¬éÎ cCi ¶N«, hiÒ¶ hT¶ Îíi óê ¶ã«y. Y óiÕÎ Îʬ vC¶ Bg ds ªlõ« ¸lÝ ¶Ð¬ Îíi, ¶T¶ y LÊÎ cn¬ Bé¶ã vp Bå¶ã Îlêi cò¶ã µlôc ca¶ã hùc cñ« clp¶ã. ¤¶ ªl«¶l ÎlÊy vËy kTu lõ ¬éÎ ÎiÕ¶ã vp ¶gi: - Ai kliÕ¶ ó¹¶ ãibµ y ¶l{ vËy, BÉ cls y uï¶ã vpi ¶ãô¬ ¶{íc B· o«s ¶ps. r߶ã oa¶ã B©y LÊÎ c¹¶, y kla¶ã óÞ clÕÎ Buïi B©u ¬p oî, ¶l{¶ã Îai l·y lái ó¹¶ BÞ¶l ãibµ Îai l«y hp ãibµ y ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¶ã{êi ¶py Îݶl ¶ÕÎ kú h¹ hS¬, ¶T¶ clp¶ã hp¬ Îli¶l kla¶ã ÎLn hêi ¬p clØ ¶ãlÜ ÎlǬ L»¶ã: “ª« cøu y ÎlsCÎ clÕÎ y kla¶ã cC¬ m¶ Îl× clí, h¹i c߶ ÎLCcl Ϋ ¶l{ vËy.” ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -92- ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hM¶ã hƶã Bi vps ÎLs¶ã kls«¶ã ¶»¬ ¶ãñ hua¶. ªL{« ¶ãpy la¬ o«u, ÎluyÒ¶ B· Îíi ¸õ ¸l©u, ªlõ« ¸lÝ cC¬ m¶ rs¶ã §øc r©¶ vp hÊy ¬éÎ h¹¶ã ó¹c Îƶã cls ¶ã{êi hCi Bß, §øc r©¶ ¶lÊÎ BÞ¶l ÎLn ÎiÒ¶ Bß. ªlõ« ¸lÝ Îõ clïi kla¶ã B{îc Bp¶l µlni clSµ Ϋi vCi BÉ cn¬ ι. ¤¶ ªl«¶l ¶gi víi §øc r©¶ L»¶ã: - ªai óiÕÎ a¶ã kla¶ã clÞu ÎLn ÎiÒ¶ Bß lé Îai B©u, cls dè a¶ã cg ÎLn Îai cò¶ã kla¶ã Îl̬. ÷gi xs¶ã, clp¶ã ¬ë óäc Cs hÊy ¬éÎ ¶Ð¶ ¶p¶ã ¶Æ¶ã ¬{êi h¹¶ã L« ¶Ð¬ cls ¶ã{êi hCi Bß vp ¶gi L»¶ã: - ¸ls ¶ã{mi BÊy! ÷ã{êi hCi Bß ÎLa¶ã ÎlÊy ¶Ð¶ vp¶ã Bg, ki¶l lsn¶ã BÕ¶ ¶ãȶ ¶ã{êi L« Låi BCµ: - ªai kla¶ã cg ¶liÒu ÎiÒ¶ ó¹c BÉ Îlïi h¹i cls ca¶ã Îö B©u. ¤¶ ªl«¶l ¶gi ÎiÕµ: - Ai kliÕ¶ ¶ã{mi Îlïi ¶ps, cls cn ¶ã{mi BÊy! ÷ã{êi hCi Bß kla¶ã dC¬ Îi¶, ¶gi ÎiÕµ: - ªiÒ¶ Bß B©u µlni ÎLn ¶liÒu ¶l{ ÎlÕ. ¤¶ ªl«¶l h¹i ¬S¶ã clöi: - ÷gi hai Îlai hp¬ ã×, cǬ hÊy! ª« ÎlÝcl cls ó«s ¶liTu Îl× cls óÊy ¶liTu, ¶Õu ¶ã{mi cläc Îøc Ϋ, Ϋ h¹i Bôc Îlñ¶ã ¬Êy hç BÉ cls ÎluyÒ¶ ¶ã{mi cl׬ xuï¶ã BCy oa¶ã ó©y ãiê. ÷ã{êi hCi Bß óiÕÎ clp¶ã Béc Cc hS¬, ¶T¶ kla¶ã dC¬ ¶gi ¶N« vp cò¶ã kla¶ã dC¬ cC¬ m¶ ¶ïÎ, véi ¶lÆÎ ¶Ð¶ vp¶ã Bg hT¶ óá vps Îbi. ¤¶ ªl«¶l BÉ ãgi óäc Cs hT¶ ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶ ¬ë L« BÉ ãgi h¹i. ¼äi ¶ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ Bï¶ã vp¶ã clgi häi hp¬ hge cn ¬SÎ ¬äi ¶ã{êi, Bï¶ã vp¶ã Êy ÝÎ ¶lÊÎ cg BÕ¶ ó« ÎL¨¬ ¶Ð¶. ¸lp¶ã dè¶ã cl{ë¶ã cli« Bï¶ã vp Bg L« hp¬ l«i ãgi, ¬éÎ Bï¶ã vps ÎLs¶ã óäc vp Bes hT¶ ÎLT¶ v«i, Låi l«i Ϋy ó{¶ã ¶ö« Bï¶ã ki« Be¬ BÕ¶ ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ vp ¶gi: - ªÆ¶ã cls ó¹¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, véi ¶gi h¹i: - rp¬ ã× ÎlÕ! ¤¶ ªl«¶l võ« c{êi võ« BCµ: - ®¹¶ Î{ë¶ã Îai vøÎ óäc vp¶ã xuï¶ã oa¶ã ÎlËÎ l«y o«s? Kli ¶ps Îai h¹i ¶ãu d¹i Õ¶ ÎlÕ? ®äc Bg ¶Ð¬ xuï¶ã d{íi oa¶ã hp óäc BC BÊy, Îl« lå BÉ cls clb¶ã ¬ß. ÷gi xs¶ã, clp¶ã c{êi kl«¶l klCcl vp ¶»¬ µlôc hT¶ ÎLT¶ óp¶, ¬×¶l ¬Èy Lu¶ hÈy óÈy. ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ ÎlÊy ¬×¶l ÎlËÎ Îlp quC lg« ¶ãu ¶ãïc ÎlËÎ, vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶py c߶ ¶lá lm¶ ¬×¶l l«i ó« Îuæi, ÎlÕ ¬p cn Vi¶l ªlCi ¬éΠΫy h·s ãi«¶ã lå ¶l{ vËy, cò¶ã óÞ y BC¶l hõ« ¶ïÎ.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ÎLn hêi ¤¶ ªl«¶l L»¶ã: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -93- - ªai kla¶ã hÊy B©u, ó¹¶ ãgi cn vps ÎLs¶ã óäc Bi, Îai ãibµ ó¹¶ cg µlni v× vp¶ã ó¹c ¶py B©u. ¤¶ ªl«¶l ¶gi ÎiÕµ: - §©y hp cñ« Îai Îƶã cls ó¹¶ clø cg µlni hp Îù ó¹¶ Bßi lái B©u, Îlai Bõ¶ã cg hp¬ ÎLß qu©¶ Îö ãin liÖu Êy ¶N«. §øc r©¶ Îuy hp µlb Îl{m¶ã ¶l{¶ã cl{« ó«s ãiê ÎlÊy ¬éÎ Bï¶ã vp¶ã kÕcl oè ¶l{ vËy, ¬p ¬éÎ ¶ã{êi Îl× kla¶ã hÊy, ¬éÎ ¶ã{êi Îl× cø óSÎ Bïi µl{m¶ã hÊy, ¶T¶ y cò¶ã µlni ¶ã¹c ¶liT¶ BÕ¶ ¶ãȶ ¶ã{êi L«. ¤¶ ªl«¶l ãi˶ dN ¶gi ÎiÕµ: - ®ÊÎ cø ó¹¶ hÊy l«y kla¶ã, oï vp¶ã ¶py Îai B· Îƶã cls ó¹¶ Låi. ÷gi xs¶ã, clp¶ã Ϋ BéÎ ¶liT¶ µli Îl©¶ ¶lny ¶ã«y hT¶ ÎLT¶ óê. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶ãê, ¶T¶ ¶ãȶ ¶ã{êi L« kla¶ã óiÕÎ xö ÎLÝ ¶l{ ÎlÕ ¶ps cls µlni, ¶l{¶ã clp¶ã B· cn¶l ãiCc ¶ã«y, véi µli Îl©¶ Buæi Îles hua¶. ªl©¶ µlCµ cñ« ªlõ« ¸lÝ ¶l«¶l lm¶ ¤¶ ªl«¶l, kli clp¶ã l¹ cl©¶ xuï¶ã BÊÎ B· ë µlÝ« B»¶ã ÎL{íc cñ« ¤¶ ªl«¶l Låi, clp¶ã ãim l«i Ϋy L« ¶ã¨¶ cn¶ vp ¶gi: - §õ¶ã Bi véi! ®¹¶ ¬«u Be¬ oï vp¶ã Êy Bi, Îai kla¶ã hÊy B©u. ¤¶ ªl«¶l ÎLC¶l o«¶ã ÎLCi, clp¶ã h¹i ¶lny o«¶ã ÎLCi ¶ã¨¶ cn¶. ¤¶ ªl«¶l ÎLC¶l o«¶ã µlni, clp¶ã h¹i ¶lny o«¶ã µlni ¶ã¨¶ cn¶. ªlÊy ¬×¶l ¶lny µlÝ« ¶ps cò¶ã kla¶ã o«s Bi ÎlsCÎ B{îc, ¤¶ ªl«¶l ¶æi klè¶ã ¬b« cl{ë¶ã Îʶ ca¶ã vps ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ hua¶. ªlõ« ¸lÝ klH ãim Ϋy hT¶ clï¶ã Bì ¬éÎ cCi, ¤¶ ªl«¶l B· clÞu kla¶ã ¶æi µlni hui vÒ µlÝ« o«u ó« ó{íc ¬íi Bø¶ã vN¶ã B{îc. ¸lp¶ã óiÕÎ kla¶ã ÎlÉ ¶ps xa¶ã µl« B{îc hiÒ¶ ¶ãåi oôµ xuï¶ã BÊÎ a¬ ¬ÆÎ klgc lu lu ¶ã«y. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ¸g µlni Îai ãim Ϋy Bì hp¬ Ϋy ó¹¶ B«u BÊy kla¶ã? ¤¶ ªl«¶l kTu lõ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, B· ¶Ý¶ hiÒ¶ vp Îu¶ã ¬×¶l ¶lny hT¶ Bi hua¶. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dC¬ Buæi Îles ¶N«, Bp¶l Bø¶ã ¶l׶ Îles cls Îíi kli lbÎ óg¶ã cñ« clp¶ã Ϋ. sOs ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2