Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 8

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

189
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 8

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -136- håi thø t¸m lßng nhu mú dÑp tan chÝ tµn s¸t ¶ ÷ãli ÎiÕµ Îôc kÉ: ¤ - ¸g hH v× oî Îai Îù Îö ¶N«, ¶T¶ l«i ¶ãpy BÇu, y cø hȶ quȶ ë ÎLs¶ã l«¶ã c«¶l ãCc Îai, vp Îlæi ¶Êu cls Îai ¨¶ uï¶ã. ÷l{¶ã Îai cø klgc hgc, kla¶ã ¨¶ uï¶ã vp cò¶ã kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã víi y ¶ö« hêi. §Õ¶ ¶ãpy Îlø Î{, cg hH ÎlÊy Îai ãÇy c߬ ï¬ yÕu quC ¶T¶ y ¶Êu ¬éÎ óCÎ c«¶l ÎlÞÎ Låi ¶lÑ ¶lp¶ã kluyT¶ Îai uï¶ã. ªai vÓ¶ cø ¬Æc kÖ clM¶ã ¶gi clM¶ã L»¶ã. Y óç¶ã a¬ clÆÎ hÊy Îai, ógµ ¬òi Bæ ¶{íc ÎlÞÎ cls Îai uï¶ã. ÷l{ vËy, y B· c{ì¶ã óCcl Îai uï¶ã B{îc ¶ö« óCÎ. Kli y võ« óua¶ã Îai L«, Îai cï ý µlu¶ ¶{íc ÎlÞÎ vps ¬ÆÎ y BÉ cläc cls y Îøc ãi˶ ¬p clЬ Îai ¬éÎ ¶lCÎ clÕÎ Bi cls Ln¶l, klái óÞ y l·¬ liÕµ Låi óÞ óC¶ hp¬ BÜ BiÕ¬ ¶l{ l«i clÞ d©u låi ¶ps. ÷ãê B©u y kla¶ã Îøc ãi˶, clØ Î{mi c{êi hÊy Ϋy Cs h«u ¬ÆÎ vp ¶ãȶ ¶ã{êi ¶l׶ Îai ¬iÖ¶ã cø Îlë dpi. §T¬ la¬ Bg, y ¶»¬ ¶ãñ ¶ãspi cö« lp¶ã vp ¶gi víi Îai L»¶ã: - ªai c« ¬éÎ ópi BÉ ca ¶ãle ¶lÐ? - ªai kla¶ã ¶ãle! ªlÊy Îai ÎLn hêi, y ou¶ã o{í¶ã ¶lny ¶lgÎ vp ¶gi: - ªai cø Î{ë¶ã ca c©¬, ¶«y ÎlÊy ca ¶gi, Îai ¬íi yT¶ Ω¬. ªai óËÎ c{êi, Låi h¹i ¶ãliT¬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ ¬S¶ã y ¶ã«y: - Ai hp¬ ¶ã{êi c©¬ ¶ps? ªlÊy ¶ã{mi óÊÎ h{m¶ã ¶T¶ Îai kla¶ã Îl̬ ¶gi BÊy clí! Kla¶ã ¶gi ã× ¶N«, y cÊÎ ÎiÕ¶ã lCÎ, cls Îíi ¶ö« BT¬, y vÓ¶ c߶ c«. ªõ óÐ BÕ¶ ãiê, Îai clØ oï¶ã ÎLs¶ã B¹i ãi« B׶l, ¶ps cg ó«s ãiê B{îc ¶ãle ¶lN¶ã ópi c« Î׶l Îø ¶l{ ÎlÕ B©u? ÷«¬ D{m¶ã óç¶ã quCÎ hí¶: - ¸a oî ¶ãle ¶l{¶ã h¹i ÎlÝcl ¶ãle ¶g lCÎ, µlni ÎlÕ kla¶ã? Ai ¬p Îl̬ ¶ãle kÉ h¹i ¶lN¶ã cluyÖ¶ xÊu x« Êy cm clí! ÷gi xs¶ã, ÷«¬ D{m¶ã Lns ó{íc Bi ÎlM¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ªlÕ ¶ps óCc Êy cò¶ã Bi Îs¶ lgÎ cls cCc a¶ã óiÕÎ BÊy! ¤¶ ÷ãli ¶gi: - ¸Cc a¶ã óiÕÎ o«s? ¼C kla¶ã oî! - ¼C kÉ ¶ïÎ cls cs¶ ¶ãle Bi! - ¾«u Bg, Îai ¶ãñ ÎliÕµ Bi. ¾C¶ã la¬ o«u, kli Îضl dËy, Îai kla¶ã ÎlÊy y ¶N«. ªai BÞ¶l óá ÎLï¶ vÒ ¶lp. ÷ãê B©u, l«¶ã Bg ë ÎLT¶ Bضl ¶bi c«s clgÎ vgÎ, óï¶ óÒ kla¶ã cg B{ê¶ã hïi ¶ps Bi xuï¶ã cn, µlni cg kli¶l ca¶ã ãiái ¶l{ y ¬íi cg ÎlÉ hT¶ xuï¶ã B{îc. §Õ¶ ãiN« ÎL{«, y h¹i ÎLë vÒ, Be¬ LÊÎ ¶liÒu Bå ÎL«¶ã oøc vp µlʶ oCµ cls Îai. ªai vøÎ cn xuï¶ã Îlu¶ã hò¶ã. Y vÓ¶ kla¶ã Îøc ãi˶, vÓ¶ Î{mi c{êi ¶l{ Îl{ê¶ã. ªïi BÕ¶, y h¹i lCÎ cls Îai ¶ãle. ¼éÎ la¬, y BT¬ LÊÎ ¶liÒu Båi clmi vÒ, ¶ps hp ãp cs¶, ¬Ìs cs¶, Lè« cs¶ _????_. Y óiÕÎ Îai kla¶ã dC¬ ¶lÓ¶ Ω¬ vøÎ ¶lN¶ã cs¶ vËÎ oï¶ã Êy Bi. ªlÕ hp ouïÎ ¶ãpy, y Lñ Îai Bè« ãiì¶ víi ¬Ìs cs¶, ãp cs¶ BÉ ãini óuå¶, Îïi BÕ¶ h¹i c« cls Îai ¶ãle. ªlÊy ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -137- kla¶ã x©¬ µl¹¬ BÕ¶ ¶ã{êi Îai, Îai ¬íi yT¶ ÎLÝ vp clÞu ¨¶ uï¶ã. ªuy vËy, lm¶ ¬éÎ ÎlC¶ã ÎLêi, Îai kla¶ã ¶gi cluyÖ¶ víi y ¶ö« hêi. §ïi víi Îai, hbc ¶ps y cò¶ã lß« ¶l·. Y Îl{m¶ã vp quý Îai c߶ lm¶ cn ¶ã{êi ¶lp. ¸g ¬éÎ la¬ y óç¶ã vT¶l vCs, ãi˶ dN ¶l׶ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ Îai. ªai oî quC, klg« ß« hT¶. Y Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi h¹i vç vÒ Îai, óns Îai Bõ¶ã klgc ¶N«. §T¬ la¬ Êy, y vÓ¶ ¶bµ ¶ãspi cö« l«¶ã, klgc hgc Îln¬ Îl{m¶ã va cè¶ã. rCÎ h©u ÎLêi ¬{« Îs, ÎlÊy y vÓ¶ Bø¶ã ¶ãuyT¶ clç cò, Îai kla¶ã Bp¶l Ω¬, hiÒ¶ L« ãäi y vps ÎLC¶l cls klái {íÎ ¶l{¶ã y kla¶ã clÞu vps. ªai lái ιi o«s? Y ÎLn hêi: “÷ãpy ¬«i hp ¶ãpy kþ cñ« cl« ¬Ñ, «¶l _????_ B· óÞ ¶ã{êi ¶lp ca l¹ oCÎ. VËy ¶ãpy ¬«i, ÝÎ ¶løÎ Îai µlni ãiÕÎ clÕÎ ¬éÎ ¶ã{êi ÎLs¶ã ãi« B׶l ca. ÏiÖ¶ ãiê ¶lp ca µl߶ã vÖ ¶ãliT¬ cȶ hS¬. ÷ãspi L« h¹i c߶ ¬êi rý ªLiÕÎ B¹s ¶l©¶ µlCi ÷ã« ¼i vp ªl«¶l ¼i¶l ÎliÒ¶ o{ µlCi ªliÕu r«¬ BÕ¶ óns vÖ. ÷gi ÎlËÎ, Îai kla¶ã oî l«i ¶ã{êi Bg...” ÷gi Îíi B©y, y óá Bi hiÒ¶. ¸liÒu ¶ãpy la¬ o«u, vÓ¶ cl{« ÎlÊy y vÒ. ªai cg vt ¶lí ¶lu¶ã, ¶ãʬ ¶ãǬ cÇu klȶ cls y B{îc ó׶l yT¶ va où. ¤¶ ÷ãli ¶gi Îíi B©y, ªl«¶l ªl«¶l B{« ¬SÎ ¶l׶ ÎLé¬ ªlõ« ¸lÝ, xe¬ clp¶ã cg Îá vt ã× kli¶l kli kla¶ã? ªlÊy y vÓ¶ cu¶ã kݶl ¶ãåi yT¶ hƶã hS¶ã Ϋi ¶ãle, ¶p¶ã ¬õ¶ã ÎlǬ. ¤¶ ÷ãli h¹i kÉ ÎiÕµ: - ªLêi oSµ Îïi lM¶, Îai L« cö« l«¶ã ¶ãg¶ã ÎLa¶ã ¬Êy hǶ. §Õ¶ hǶ Îlø Î{, ÎlÊy ÎLT¶ Bضl ¶ãä¶ ¶bi ÎL{íc ¬ÆÎ cg óï¶ cCi óg¶ã ¶ã{êi Buæi ¶l«u, Îl©¶ µlCµ ¶l«¶l ¶lѶ va cè¶ã, Îai ¶l׶ kü ¬íi ¶l˶ L« ¶ã{êi Bi BÇu clݶl hp y. ªles o«u y ¬éÎ B¹s oÜ, ¬éÎ lß« Îl{î¶ã, vp ¶ã{êi Buæi o«u cè¶ã hp cl« Îai. Y cǬ Ki¬ ¾p kiÕ¬, ¬éÎ ¬×¶l BÞcl ó« ¶ã{êi, Î׶l ÎlÕ cg vt ¶ãuy cʵ hS¬. ¼éÎ hCÎ o«u, ÎlÊy vÞ lß« Îl{î¶ã quËÎ ¶ã«¶ã c©y ÎliÒ¶ ÎL{î¶ã, Î{ë¶ã y kla¶ã o«s ÎlS¶ã ¶æi cliÕc B߶ Bg, Îai oî quC h« hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã. ÷ãê B©u, y dè¶ã Ki¬ ¾p kiÕ¬ ã¹Î ¬¹¶l, ÎlÕ hp c©y ÎliÒ¶ ÎL{î¶ã óÞ clÆÎ BøÎ ¶ã«y ¬éÎ klbc. ÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã kTu h«, cl« Îai qu«y h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy Îai, hiÒ¶ cl¹y o«¶ã óT¶ Bضl ¶bi clç Îai ë. ªlÊy ÎlÕ, y ¶g¶ã h߶ã. ¸lØ l«i ¬iÕ¶ã kiÕ¬, y B· BÈy hui lß« Îl{î¶ã vp B¹s ¶l©¶, Låi Buæi Îles cl« Îai. Kla¶ã ó«s h©u, cl« Îai cl¹y ÎL{íc, y Îles o«u, o«u ¶N« hp B¹s ¶l©¶ vp lß« Îl{î¶ã, cn óï¶ ¶ã{êi B· o«¶ã Îíi Îlu¶ã hò¶ã µlÝ« ¶bi óT¶ ¶py, y µlg¶ã hT¶ ÎL{íc, qu«y h¹i cn¶ cl« Îai. §Êu B{îc vpi liÖµ, B¹s ¶l©¶ vp lß« Îl{î¶ã cl¹y Îíi, ¶lny vps v©y BC¶l. ÷lê vËy, cl« Îai hiÒ¶ µlg¶ã ÎlM¶ã hT¶ ¶bi. Y h¹i óá l«i ¶ã{êi ki«, Buæi Îles BÉ ¶ã¨¶ cn¶ cl« Îai. Võ« BC¶l, võ« cl¹y, võ« Buæi ¶l{ ÎlÕ, kla¶ã ó«s h©u, cn óï¶ ¶ã{êi B· hT¶ Îíi Bضl ¶bi. ªai ¬õ¶ã quC, ãäi Ǭ hT¶: - ¸l« mi! ¼«u Îíi B©y! ÷ãle ÎlÊy Îai kTu ãäi cl« Îai, y ¶lny xæ h¹i ¶l{ BiT¶ ¶l{ cuå¶ã “os¹Î, os¹Î, os¹Î” B©¬ hiÒ¶ ó« kiÕ¬, BÈy hèi cl« Îai vÒ µlÝ« o«u. ªLs¶ã hbc ¶ãuy cʵ, ÎlÊy cl« Îai BÞcl kla¶ã ¶æi y, Îai BÞ¶l cl¹y L« cøu. ÷l{¶ã B¹s oÜ vp lß« Îl{î¶ã B· Buæi Îíi ¶mi Låi. ¸l« Îai hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ÷ãli! ¸s¶ cg o«s kla¶ã? ªai ÎLn hêi: - ¸l« cø yT¶ Ω¬, cs¶ vÓ¶ B{îc ¬¹¶l ¶l{ Îl{ê¶ã. - Ï«y hS¬, BÉ clb¶ã Ϋ ãini quyÕÎ xs¶ã ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc ¶Çy Låi oH cøu cs¶ o«u. ªlÕ hp ó« ¶ã{êi h¹i v©y BC¶l y. §¹s ¶l©¶ ¶ä ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -138- - Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶! PlCi ÷ã« ¼i clb¶ã Ϋ kla¶ã cg Îlè sC¶ ã× víi ¶ã{mi cn, ¶l{¶ã ÎlÊy ¶ã{mi hp¬ ¶liÒu BiÒu quC BC¶ã, ¶T¶ Ϋ ¬íi Îíi B©y. ª« kla¶ã ãibµ óT¶ ¶ps lÕÎ. ÷Õu ¶ã{mi ó»¶ã h߶ã Îõ ¶«y kla¶ã BÕ¶ ¶lp lä ¤¶ quÊy ¶liÔu ¶N« Îl× c©u cluyÖ¶ ¶ãpy la¬ ¶«y csi ¶l{ B{îc ãini quyÕÎ ¬éÎ cCcl lß« ó׶l. Y ¶ãliÕ¶ L¨¶ã ÎLn hêi: - ¸Ê¬ Ϋ kla¶ã BÕ¶ ¶lp lä ¤¶ ¶N«? VËy cl«, ¬Ñ, «¶l, clÞ Î« óÞ clb¶ã ãiÕÎ Îl× «i oH ÎLn Îlè Îl«y Ϋ? VÞ lß« Îl{î¶ã ¶gi: - ÷ã{mi B· ãiÕÎ clÕÎ óÊy ¶liTu ¶ã{êi cò¶ã Bñ Låi clø? KluyT¶ ¶ã{mi ¶T¶ ¶É ¬ÆÎ B¹s ÎL{ë¶ã vp o·i ãi« B©y, Îõ ¶«y l·y ¶ãõ¶ã Ϋy Bõ¶ã ¶T¶ ãiÕÎ clgc ¶N«! Y óç¶ã ¶æi Bg«, B©¬ hua¶ lß« Îl{î¶ã ¬éÎ kiÕ¬. ªlÕ hp óï¶ ¶ã{êi h¹i óSÎ BÇu Cc cliÕ¶. KlÝ ãiíi cñ« B¹s ¶l©¶ LÊÎ h¹ hè¶ã, vp vâ ¶ãlÖ cò¶ã LÊÎ c«s c{ê¶ã. Ïß« Îl{î¶ã ¬b« ÎliÒ¶ ÎL{î¶ã kݶ BCs va cè¶ã, clØ ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ãig vè vè óT¶ Ϋi. ¸p¶ã BC¶l, Îai ÎlÊy _????_ ¬å lai. ®ç¶ã hs¹¶ cls¹¶ã ¬éÎ cCi, y ouýÎ óÞ ¶ã·. ¸©y ÎL{î¶ã cñ« lß« Îl{î¶ã BC¶l xuï¶ã, y ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l B{îc. ÷lê cCi ¶Ð ¬×¶l Bg, y ÎLa¶ã ÎlÊy ¬ÆÎ Îai. Y hiÒ¶ óns cls Îai óiÕÎ L»¶ã y B· ¬ái ¬ÖÎ ¶lõ cn x{m¶ã cïÎ. ÷l{¶ã Îõ hbc ÎLa¶ã ÎlÊy vt ¬ÆÎ hs hS¶ã cñ« Îai, oøc kláe y óç¶ã dåi dps lM¶ hT¶, kiÕ¬ µlCµ cñ« y cp¶ã hîi l¹i lm¶ ÎL{íc ¶liÒu. ¾«u kli ÎlÊy Îai Îá vt hs oî cls y, y hiÒ¶ ¶gi: - ¤¶ ca ¶{m㶠Bõ¶ã oî, csi B©y ¶py! ªai kla¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy Ϋy y Bé¶ã BËy ã× cn ¬p lß« Îl{î¶ã ¶ä óç¶ã lÐÎ hT¶ ¬éÎ Îiն㠶㷠h¨¶ xuï¶ã ¶bi. ªL{íc kli h¨¶ xuï¶ã o{ê¶ ¶bi, Îai ÎLa¶ã ÎlÊy ãiN« Bضl BÇu ÎLäc ha¶ã hïc cñ« lß« Îl{î¶ã cg ¬éÎ ¬òi Ki¬ ¾p ¸lñy clS¬ ¶ã˵ cC¶. ¸l« Îai vp B¹s ¶l©¶ BÒu ãiùÎ ¬×¶l oî l·i. ªLs¶ã hbc y B©¬ cl« Îai, B¹s ¶l©¶ hiÒ¶ Îlõ« cm Îʶ ca¶ã µlÝ« o«u h{¶ã y. ÷ãê B©u, y quCÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã dè¶ã l«i ¶ãg¶ Ϋy ÎLCi, y _????_ vps ¬SÎ B¹i ¶l©¶. V× cbi BÇu ÎLC¶l ¬iն㠬gc ¬SÎ cñ« y, ¶T¶ B¹i ¶l©¶ B· BÉ lë cn ¶ö« ¬×¶l. ÷l«¶l ¶l{ cSÎ, y qu«y kiÕ¬ h¹i µl¹Î ¶ã«¶ã h{¶ã ÎlÕ hp B¹s ¶l©¶ óÞ clЬ BøÎ hp¬ l«i klbc, ÎÐ xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ. ÷ãle Îíi B©y, ªl«¶l ªl«¶l óç¶ã kTu hT¶: “ïi clp!” ¤¶ ÷ãli h¹i ¶gi ÎiÕµ: - Råi y h¹i qu«y kiÕ¬ ÎLë h¹i B©¬ cl« Îai ¬éÎ ¶lCÎ. ªlÊy l«i Ϋy ãibµ ¬×¶l, vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã BÕ¶ ÎlÕ ¬p c߶ óÞ y l¹ oCÎ cn, cl« Îai oî BÕ¶ ¶æi ¬ÆÎ ÎCi ¬ÐÎ, cliÕc ãËy ó»¶ã 㫶ã B· ¬b« hs¹¶ x¹, kla¶ã Îlp¶l ÎlÕ vâ ã× ¶N«. ªai véi cl¹y L« ¶ãspi cö« l«¶ã, hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - Ï·y kls«¶ Ϋy! Ï·y kls«¶ Ϋy! ÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ãäi cñ« Îai, y hiÒ¶ ¶ãõ¶ã Ϋy h¹i. ªai ¶gi hua¶: - ¸l« Îai BÊy! Y lˬ lùc h{ê¬ cl« Îai Låi ¶gi: - ¤¶ã Bi ¶ã«y Bi! ªl« cls a¶ã klái clÕÎ! ÷ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã, cl« Îai qu«y ¬×¶l BÞ¶l Bi. V× ouïÎ ¶ãpy cl{« B{îc ¨¶ ÎÝ ã× ¶T¶ Îai Bgi quC, oî l·i v× ¶lN¶ã ÎL˶ BC¶l ki¶l ¶ã{êi, ¬«y ÎlÊy y Îl« clÕÎ cls cl« Îai, Îai ¬õ¶ã quC, óç¶ã ¶ã· h¨¶ L« BÊÎ. rbc ¶ps, y cò¶ã clb ý BÕ¶ Îai, ¶T¶ võ« ÎlÊy Îai ¶ã·, ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -139- y véi vp¶ã cl¹y h¹i Bì Îai dËy. §Çu Îù« ÎLT¶ v«i y, Îai ÎLa¶ã ÎlÊy ¬SÎ cl« Îai clø« BÇy vt c¨¬ lê¶, lu¶ã Cc. ¸l« Îai óç¶ã ãim c«s ãËy 㫶ã B˵ ¬¹¶l xuï¶ã h{¶ã y. V× clØ ¶løΠΩ¬ hs oî Îai cg óÞ Îl{m¶ã l«y kla¶ã, y kla¶ã ¶ãê cl« Îai h¹i BC¶l ÎLé¬ ¶l{ vËy. Kla¶ã ÎlÉ clÞu B{îc ¶N«, Îai véi kTu hT¶: - ¸È¶ Îl˶! GiùÎ ¬×¶l, y ¬uï¶ ÎLC¶l ¶l{¶ã kla¶ã kÞµ, y Bp¶ã µlni ¶Ð BÇu o«¶ã ¬éÎ óT¶, hÊy v«i clÞu Bù¶ã cliÕc ãËy 㫶ã cñ« cl« Îai. Vp Îlu˶ Ϋy, y c{íµ hua¶ cliÕc ãËy, qu¨¶ã xuï¶ã Îlu¶ã hò¶ã. Råi y dè¶ã os¶ã cl{ë¶ã BC¶l cl« Îai. ®iÕÎ kla¶ã ÎlÉ BÞcl ¶æi, cl« Îai Bp¶l ¶lS¬ ¬SÎ clê clÕÎ. ÷l{¶ã y qu«y BÇu h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy vt ¬ÆÎ hs hS¶ã cñ« Îai hiÒ¶ Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi óns cl« Îai L»¶ã: - ¤¶ã ¶T¶ Bi ¶ã«y Bi! ®»¶ã kla¶ã Îai Îøc Îïi låi Ω¬ cluyɶ ý oH kla¶ã Îl« Îlø cls a¶ã ¶N« B©u! Kla¶ã dC¬ ¶gi ¶ö« hêi, cl« Îai cl¹y ÎlM¶ã xuï¶ã cl©¶ ¶bi. V«i y clÞu ¬éÎ B߶ cñ« cl« Îai, vÕÎ Îl{m¶ã Bg klC ¶Æ¶ã, ¶T¶ kli cl« Îai võ« Bi klái, y µlu¶ ¶ã«y L« ¬éÎ Bï¶ã ¬Cu Î{mi óS¶ cn vps ¶ãùc Îai. ªl«¶l ªl«¶l “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - ªlËÎ a¶ã ®« kla¶ã óiÕÎ xÊu læ hp ã×! ªL{íc ¬ÆÎ kla¶ã Bñ Îpi BC¶l ¶ã{êi Ϋ, h¹i dì cCi ÎLß l̶ BC¶l ÎLé¬ ¶l{ ÎlÕ! ¤¶ ÷ãli Îlë dpi ¶gi: - ªles Bb¶ã hý ¬p ¶gi, Îl× y hp kt Îlè hí¶ cñ« ¶lp Ϋ, hiT¶ ÎiÕµ ãiÕÎ clÕÎ ¶ã{êi ¶lp Ϋ, ãip ÎLt hí¶ óÐ, ÎÊÎ cn ¬Êy clôc ¶ã{êi. ÷l{¶ã ÎlÊy y óÞ ¶ã{êi v©y BC¶l, vp c߶ óÞ BC¶l hж BC¶l ÎLé¬, h߶ã Îai ¬íi Bæi L« ói¶l vùc y. §g cò¶ã hp s«¶ ¶ãliÖµ Îõ kiÕµ ÎL{íc cò¶ã ¶T¶. Y Bi hs¹¶ã cls¹¶ã vps ÎLs¶ã l«¶ã, ¬gc Îbi hÊy Îluïc Bn Îl{m¶ã L« ¶uïÎ, Låi h¹i _????_ Îai oî quC _????_. ªuy óÞ Îl{m¶ã ¶l{¶ã vt ¬ÆÎ vÓ¶ lí¶ lë, y lái Îai: - ª¹i o«s e¬ h¹i klgc? ªai võ« ¬Õu ¬Cs võ« ÎLn hêi: - ªlÊy «¶l óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã quC. Y c{êi, lái: - ªlÕ L« v× «¶l ¬p e¬ klgc BÊy? ¸lØ cn¬ ÎlÊy h߶ã B«u va cè¶ã, clí Îai kla¶ã hp¬ o«s ÎLn hêi B{îc. rCÎ h©u o«u y h¹i ¶gi: - ªõ kli cn ¶lp Îai óÞ clb ¾Cu e¬ l¹ oCÎ BÕ¶ ãiê, cl{« cg ¶ã{êi ¶ps qu«¶ Ω¬ BÕ¶ Îai. ÷ãpy la¬ ¶«y, Îai ãiÕÎ clÕÎ ¬éÎ ¶ã{êi «¶l lä cñ« e¬. ÷l{ vËy, ÎL{íc o«u, «¶l B· ãiÕÎ ÎÊÎ cn 40 ¶ã{êi Låi. ¸lݶl L«, Îai c߶ BÞ¶l ãiÕÎ ÎlT¬ ¬{êi ¶ã{êi ¶N«. ÷l{¶ã v× ¶É ¶lN¶ã ãiäÎ ¶{íc ¬SÎ clny ÎLT¶ ¬ÆÎ e¬, Îai quyÕÎ ¶ãõ¶ã Ϋy, kla¶ã ãiÕÎ ÎlT¬ ¶N«. ªai vÓ¶ cø klgc, kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. Y h¹i ¶gi: - ªai cò¶ã kla¶ã l·¬ l¹i ¶lN¶ã ¶ã{êi Bp¶ óp ÎLs¶ã ãi« B׶l cñ« e¬ ¶N«. ¸lê kli ¶ps vÕÎ Îl{m¶ã ¶py B{îc hp¶l ¬¹¶l Låi, «¶l oH B{« e¬ vÒ ¶lp. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -140- ªLs¶ã h߶ã Îai hbc óÊy ãiê, kla¶ã µl©¶ óiÖÎ vui ¬õ¶ã l«y B«u klæ, clØ ÎlÊy y ¶l˶ hêi kla¶ã ãiÕÎ ¶ã{êi ¶N« hp Îai kls«¶ klsCi hS¬ Låi. ªõ Bg, ¬Êy ¶ãpy hiÒ¶, Îai ¶Êu ¶{íc Îlæi cm¬, Î˶ Ω¬ lÇu l¹ y. ¸g ¬éÎ la¬, y ¶¨¬ ¬T ¬«¶ ouïÎ cn ¶ãpy. ªíi cliÒu Îïi, óÞ¶l y ÎLë ¶T¶ ÎLǬ ÎLä¶ã quC, oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi. ªai klgc o{¶ã lbµ cn l«i ¬SÎ. ®ç¶ã ¬ë ¬SÎ L« ¶l׶ Îai, y c{êi ã{î¶ã, Låi óns: - Kla¶ã o«s, Ϋ kla¶ã clÕÎ B©u ¬p e¬ oî! Qu« l«i ¶ãpy o«u, qun ¶liT¶ óÞ¶l y B· cg µlǶ ãin¬ óíÎ. ¼éÎ BT¬ ¶ä, y ¶gi víi Îai L»¶ã, y óÞ ÎLb¶ã B߶ cñ« cl« Ϋ hH L« kla¶ã ÎlÉ ¶ps oï¶ã B{îc. ÷l{¶ã ¶ãlÜ BÕ¶ o«u kli y clÕÎ Bi, Îai ë ÎLT¶ Bضl ¶bi ¶py ¬éÎ ¬×¶l hT¶ xuï¶ã kla¶ã B{îc c߶ ¶ã{êi ¶lp Îai Îl× oî y, kla¶ã dC¬ Îíi kiÕ¬, ¶l{ vËy ÎlÕ ¶ps Îai cò¶ã óÞ clÕÎ Bgi ¬ÊÎ. ®ëi hH Êy, y µlni cï ãS¶ã ÎL«¶l BÊu víi Îö ÎlǶ BÉ B{îc oï¶ã óT¶ c¹¶l Îai. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi xe¶ vps: - ¼C! ¤¶ã Ϋ Îö ÎÕ víi ¬C quC! KÉ L« a¶ã Ϋ cò¶ã hp ¶ã{êi cg h{m¶ã Ω¬ hS¬ BÊy clí? ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã B{« ¬SÎ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ víi ¬éÎ vt ¬ÆÎ ãi˶ dN. ªlõ« ¸lÝ ¬ÆÎ Bá óõ¶ã, qu«y BÇu ¶l׶ o«¶ã µlÝ« klCc. ¤¶ ÷ãli h¹i kÉ ÎiÕµ: - ®Þ¶l y ÎluyT¶ ãin¬ dǶ. ¼éÎ la¬, y kÉ cls Îai ¶ãle låi y c߶ ¶lá B{îc cl« ¬Ñ ¶ua¶ã cliÒu hS¬, cn «¶l clÞ cò¶ã Îl{m¶ã yTu y va cè¶ã. ¸g ¬éÎ hǶ, y óÞ óÞ¶l, ¬Ñ y ÎLa¶ã ¶s¬ o¨¶ ogc hiÒ¶ ó« ¶ãpy BT¬ kla¶ã ¶ãñ. ÷ãê B©u, BÕ¶ la¬ Îlø ó«, clb ¾Cu Îíi ãiÕÎ clÕÎ cn ¶lp y. rbc óÊy ãiê, Îai ¶l˶ ÎlÊy óÒ ¶ãspi Îl× y cg vt LÊÎ Cc Béc, ¶l{¶ã ¬çi kli ¶lSc Îíi cluyÖ¶ ¶ã{êi ¶lp Îl× y h¹i ¶lu ¬× liÒ¶ hp¶l hS¬. Y hÊy L« cCi yÕ¬ vni cle ¶ãùc ¬pu Bá cg ÎlTu ls«, B{« cls Îai xe¬. Y óns cCi yÕ¬ Bg Îù Ϋy ¬Ñ y ÎlTu vp Îƶã cls y ¶ãpy ¨¶ ¬õ¶ã BÇy ¶¨¬. ÷gi Îíi B©y, ¤¶ ÷ãli ¬gc Îbi hÊy cCi yÕ¬ Bá L«, BÉ hT¶ ÎLT¶ óp¶. ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy cCi yÕ¬ Bg ó»¶ã Bs«¶ ¬pu Bá, ÎLT¶ cg ÎlTu ¬éÎ Bø« óÐ ÎLǶ ÎLuå¶ã ¶¨¬ ÎLT¶ ÎÇu hC cluïi. ÷ÐÎ ÎlTu LÊÎ klÐs, LÊÎ Bѵ, Bñ óiÕÎ hbc ÎlTu yÕ¬ ¶py, ¶ã{êi ¬Ñ Îl{m¶ã yTu cs¶ xiÕÎ ó«s. ¼å cai cl« ¬Ñ Îõ Îluë ¶lá, ¶«y ÎLa¶ã ÎlÊy cCi yÕ¬ vni ¶ä, ªlõ« ¸lÝ clîÎ ¶ãlÜ Îíi Îl©¶ ÎlÕ cñ« ¬×¶l, clp¶ã kla¶ã o«s cǬ B{îc ãiäÎ hÖ. ¤¶ ÷ãli ÎiÕµ Îôc ¶gi: - Y vÓ¶ c« lCÎ ¶lN¶ã ópi d©¶ c« cls Îai ¶ãle, vp c߶ hÊy ãç _????_ cls Îai ãini óuå¶. Y óns Îai hp ¬éÎ ca ãCi ¶ã©y Îlm. ¾«u Bg ÝÎ ¶ãpy, vÕÎ Îl{m¶ã cñ« y B· hp¶l ¬¹¶l lM¶, ¶l{¶ã cp¶ã ¶ãpy Îai ÎlÊy y cp¶ã ÎlT¬ LÇu LÜ. ªai lái ιi o«s? Y ÎLn hêi hp kla¶ã ¶ì Lêi klái Îai. ªai ¶gi: “÷Õu vËy, e¬ cø ë B©y víi «¶l ¶lÐ?” ªlÊy Îai ¶gi ÎlÕ, y ¬õ¶ã quC hes hT¶ ÎLT¶ Bضl ¶bi, ÎLÌs hT¶ l«i c©y c«s Låi h¹i ¶lny xuï¶ã, kla¶ã klCc ã× ¬éÎ cs¶ v{î¶ vËy. Y ¶gi víi Îai L»¶ã: “Y Î׶l cê ¶lÆÎ B{îc ¬éÎ ón¶ Bå kls Îp¶ã, ÎLs¶ã Bg cg LÊÎ ¶liÒu vp¶ã ó¹c cl©u óCu. ÷ãle ¶gi oï vp¶ã ó¹c cl©u óCu Êy hp Vu« KiÕ¶ V¨¶, kli óÞ clb hp YÕ¶ V{m¶ã c{íi ¶ãai, hiÒ¶ óá cl¹y, Låi Be¬ cñ« cni cla¶ ãiÊu ë ¶mi Bg. §Õ¶ hbc YÕ¶ V{m¶ã vps cliÕ¬ Bg¶ã Îlp¶l ÷«¬ Ki¶l, véi cls ¶ã{êi Bi Î׬ kiÕ¬ oï cñ« cni Bg, ¶l{¶ã hôc osCÎ cn Îlp¶l µlï ¬p vÓ¶ kla¶ã o«s Î׬ ÎlÊy. YÕ¶ V{m¶ã B· ¬Êy hǶ o«i ªlCi GiC¬ ª«¬ óns xuï¶ã cCc ÎiTu quïc ë ÷«¬ V{m¶ã cls ¶ã{êi Bi Î׬ kiÕ¬ KiÕ¶ V¨¶ BÉ hp¬ ã× ¬p ãʵ ÎlÕ? §Ò ¶ãlÞ ÎLn h¹i ¶ã«i vp¶ã cls clCu cl¨¶ã? Kla¶ã µlni, ¬ôc BÝcl hp óSÎ KiÕ¶ V¨¶ µlni clØ ÎL« ¶mi B· cla¶ ãiÊu kls Îp¶ã ¬p Îlai. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -141- ªlõ« ¸lÝ ¶ãʬ ¶ãǬ ãËÎ BÇu, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “ªl× L« Îê ón¶ Bå Bg Ϋ Î׬ ÎlÊy ÎLs¶ã Ki¬ ¾p ®Ý kݵ h¹i hp ón¶ Bå ãli Lâ ¶mi cla¶ cÊÎ ¶lN¶ã cñ« cni kÕcl oè Bg.” ¤¶ ÷ãli h¹i ¶gi: - Y ¶gi, ouïÎ Bêi Vu« ªlp¶l ªæ Îøc YÕ¶ V{m¶ã, kla¶ã o«s kiÕ¬ cls L« Îê ón¶ Bå Bg. Kla¶ã ¶ãê, ¬Êy ÎL¨¬ ¶¨¬ o«u, va Î׶l y h¹i h{î¬ B{îc. ®©y ãiê, Îlè hí¶ B· óCs B{îc Låi, y oSµ oö« Bi Î׬ kiÕ¬ oï cñ« cni Bg. ¸lê kli ¶ps y Î׬ ÎlÊy kls cl©u óCu Êy Låi, oH vÒ B©y Bg¶ Îai. ®©y ãiê y l·y B{« Îai vÒ ¶lp ÎL{íc. ÷gi Îíi B©y, ¤¶ ÷ãli Bæi o«¶ã ãiä¶ã lˬ lùc: - ¾«u kli ÎLë vÒ ¶lp, «i ¶Êy BÒu kli ÎlÞ Îai hp¬ Îai Îøc ãi˶ va cè¶ã. Ïä B· óÊÎ Îpi kla¶ã o«s óns vÖ ¶æi cs¶ clCu BC¶ã hH µlni «¶ ñi Îai kli ÎLë vÒ c߶ ãiN B{îc Îʬ Îl©¶ ÎLi¶l ó¹cl. ªLCi h¹i ¬äi ¶ã{êi c߶ óTu xÊu óTu læ Îai. ¼Æc kÖ lä ¶gi ã× Îl× ¶gi, Îai cø hM¶ã hƶã hp¬ Îli¶l. ªl«¶l ªl«¶l véi Bì hêi: - ¼C xö xù ¶l{ ÎlÕ LÊÎ µlni. ¤¶ ÷ãli ¶gi: - ªai ë ¶lp clê Bîi B{îc ó« ÎlC¶ã. ¼éÎ BT¬, óç¶ã cg ÎiÕ¶ã c« ¶æi hT¶ ë µlÝ« ¶ãspi cö« oæ. ÷ãle ÎiÕ¶ã c«, Îai óiÕÎ y B· Îíi hiÒ¶ L« ¬ë cö« oæ cls y vps. ¸lb¶ã Îai ãƵ ¶l«u BÒu vui ¬õ¶ã quC. ÷ã«y la¬ Bg, Îai ãi«s lîµ víi y, v× ÎlÕ ¬íi o«¶l L« cs¶ óÐ ¶Çy (võ« ¶gi, võ« clØ vps ªl«¶l ªl«¶l.) §g hp Îù ý Îai ¬uï¶ v× Îai B· yTu lS¶ ÎlËÎ h߶ã. Vp BÕ¶ Î˶ ó©y ãiê, Îai cò¶ã kla¶ã ÎlÊy ©¶ l˶ clbÎ ¶ps cn. ÷ã{êi Ϋ Bå¶ óËy hp y c{ì¶ã liÕµ Îai, cg µlni ÎlÕ B©u? ªl«¶l ªl«¶l, cl« cs¶ Îl{m¶ã ¬C hS¬, vp ¬C cò¶ã yTu cl« cs¶. rbc ¶ps cl« cs¶ cò¶ã Îa¶ ÎLä¶ã ¬C, clí kla¶ã ó«s ãiê c{ì¶ã óCcl ¬C cn. ªlõ« ¸lÝ µlôc ÎlǬ h߶ã dò¶ã cn¬ cñ« ¤¶ ÷ãli. ÷ãle ÎlÊy ¶p¶ã ¶gi Îíi ¬ïi Î׶l ¬éÎ cCcl Îl« ÎliÕÎ, ªlõ« ¸lÝ µlni Bé¶ã h߶ã Îl{m¶ã cn¬. ªl«¶l ªl«¶l, óç¶ã cbi BÇu klH lCÎ c©u: “§p¶ ÷l¹¶ Îõ µlÝ« ÷«¬ ó«y Îíi. ¸g ¶lN¶ã cs¶ ó«y cƵ Bai, cò¶ã cg cs¶ ó«y ht hsi ¬éÎ ¬×¶l. §ai ÷l¹¶ ó«y ÎL{íc vui vt kTu lgÎ, cs¶ o«u ht hsi cbi BÇu, ó«y kla¶ã ¶æi. ¼Æc ¶lN¶ã cs¶ cƵ Bai, Ϋ clØ BÉ ý cs¶ ht hsi ki« Îlai! V× Îʬ h߶ã B«u Îl{m¶ã cñ« ¬i, cò¶ã y ¶l{ Ϋ B«¶ã ca Bm¶ LÇu LÜ vËy!” ¤¶ ÷ãli víi ãiä¶ã ¶ãlѶ ¶ãps ¶gi: - ¸s¶ ¶lá ¶py ¬å cai cl« Îõ Îluë c߶ Îlm. ®pi c« võ« Låi Îai vÓ¶ Îl{ê¶ã lCÎ BÉ Lu ¶g ¶ãñ. ®ëi ¶ãle que¶ Ϋi ¶T¶ ¶g Îluéc h߶ã! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lSc hǶ o«u, Ϲ h·s ÎiÒ¶ óïi BÕ¶ Îl¨¬ óp, a¶ã Ϋ B· Î׬ ÎlÊy kls Îp¶ã cñ« óCu Låi? ¤¶ ÷ãli ãËÎ BÇu: - A¶l Ϋ ¶gi, Îuy cl{« Î׬ ÎlÊy, ¶l{¶ã B· cg clbÎ ¬«¶l ¬ïi cg ÎlÉ kiÕ¬ L« B{îc. ¸lb¶ã Îai óp¶ BÞ¶l, oC¶ã oí¬ ¶ãpy la¬ o«u oH cè¶ã ¶l«u hж ÎLï¶ L« Bi. ÷ãê B©u, hêi ¶gi cñ« clb¶ã Îai B· cg ¶ã{êi ¶ãle ÎLé¬ B{îc. ¾C¶ã oí¬ la¬ o«u, Îai Îlu xÕµ quǶ Cs xs¶ã, viÕÎ ¬éÎ hC Îlm BÉ h¹i cls cl« Îai, B«¶ã BÞ¶l hT¶ B{ê¶ã Îl× óç¶ã cg ¶ã{êi ãâ cö«. ªai oî l·i quC, ¶l{¶ã «¶l Ϋ kluyT¶ Îai ¶T¶ ó׶l Îܶl, dè cg ÎliT¶ qu©¶ v¹¶ ¬· BÕ¶ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -142- v©y óSÎ, «¶l Ϋ cò¶ã cg ÎlÉ BC¶l ÎlsCÎ L« klái v߶ã v©y B{îc. A¶l Ϋ ¬ë cö«, ÎlÊy cl« Îai, óCc ¸n vp óCc Ï«i, ó« ¶ã{êi. ¸n ó« cè¶ã ¬Æc hÔ µlôc vp kla¶ã ¬«¶ã klÝ ãiíi. ¸lb¶ã Îai ¶ã¹c ¶liT¶ quC! ¸l« Îai ¶gi: - ViÖc cñ« l«i ¶ã{êi, clb¶ã Ϋ óiÕÎ lÕÎ cn Låi. §iÒu Bg cò¶ã hp ds s«¶ ÎLCi Îõ kiÕµ ÎL{íc B· BÞ¶l. ªõ ¶«y, clb¶ã Ϋ B· ÎLë ¶T¶ Îl©¶ ãi«, kla¶ã «i c߶ B{îc dë B«s Îl{m¶ã L« Bïi xö víi ¶l«u ¶N«. A¶l Ϋ Î{ë¶ã cl« Îai oî «¶l Ϋ h¹i BÕ¶ BÉ ãiÕÎ ¶ã{êi hiÒ¶ véi v· µl©¶ ÎLǶ: - ¸ô cø yT¶ ÎLÝ, Îai B· ¶l˶ hêi víi e¬ ÷ãli hp kla¶ã ãiÕÎ ¶ã{êi ¶lp cCc cô ¶N«! ¸l« Îai h¹i ¶gi: - Ï«i ¶ã{êi hж hbÎ víi ¶l«u ¶l{ ÎlÕ ¶py kla¶ã B{îc. ªlÕ ¶ps cò¶ã µlni cg c{íi xi¶ lM¶ lßi. ÷ãle ÎlÊy cl« Îai ¶gi ÎlÕ «¶l Ϋ ¬õ¶ã quC. ÷l{¶ã cg óiÕÎ B©u v× ÎlÕ ¬p «¶l Ϋ óÞ ¬Sc hõ« cl«. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸lSc cô a¶ã BC¶l hõ« a¶ã Ϋ, clí kla¶ã ÎlËΠΩ¬ ó»¶ã h߶ã ãn óp cls a¶ã Ϋ µlni kla¶ã? ¤¶ ÷ãli ãËÎ BÇu, Låi ¶gi: - Råi cl« Îai BÉ cls «¶l Ϋ ë c¨¶ µl߶ã óT¶ vp cls oö« os¹¶ hÔ c{íi. A¶l Ϋ cò¶ã kla¶ hS¬, ¶lN¶ã Îløc ¨¶ uï¶ã L{îu clÌ ¬p ¶ã{êi ¶lp ó{¶ã hT¶, «¶l Ϋ BÒu cls clg Îlö ÎL{íc. ªuy vËy, «¶l Ϋ vÓ¶ kla¶ã dC¬ ¨¶ uï¶ã ¬éÎ ÎÝ ã×. §T¬ BÕ¶ «¶l Ϋ Be¬ ¶lN¶ã Îløc ¬u« ¨¶ LiT¶ã. ¸g ¬éÎ BT¬, ¬Ñ Îai ó{¶ã ¬éÎ óCÎ clÌ l¹Î oe¶ vps vp ¶gi víi Îai L»¶ã: - ¸s¶ B{« cls ¶lp cs¶ ¨¶ Bi! ªai cln óiÕÎ ¬éÎ ÎÝ ã×, Î{ë¶ã ¬Ñ Îai Îl{m¶ã «¶l Ϋ ÎlËÎ. ªai lí¶ lë ó{¶ã óCÎ clÌ vps ÎLs¶ã µl߶ã. ªlÊy Îù Ϋy Îai Be¬ vps, «¶l Ϋ kla¶ã ¶ãê vùc ã× cn, cǬ hÊy ¨¶ hua¶ ¬Êy Îl׫. §«¶ã võ« ¨¶ võ« ÎLß cluyÖ¶ víi Îai, óç¶ã ÎlÊy oSc ¬ÆÎ «¶l Ϋ Îl«y Bæi lM¶ Låi «¶l Ϋ Bø¶ã dËy kTu hT¶: - E¬ ÷ãli, o«s h߶ã e¬ Béc BÞ« ¶l{ ÎlÕ? ªai oî l·i quC véi lái: - ¾«s ÎlÕ «¶l? - ¾«s e¬ h¹i BÇu Béc «¶l? ÷ãle Îíi B©y, cn ªlõ« ¸lÝ hÓ¶ ªl«¶l ªl«¶l BÒu ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l·i. ªLs¶ã óg¶ã Îïi óï¶ óÒ BÒu yT¶ hƶ㠶l{ Îê clØ Îlضl Îlsn¶ã ¶ãle ÎlÊy ãǶ ¶ãai B׶l cg ÎiÕ¶ã cb kTu Îù« ¶l{ ÎiÕ¶ã c{êi hp¬ oê¶ h߶㠶lN¶ã kt ¶lCΠ㫶. Qu«y BÇu h¹i, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ B· Bø¶ã v©y qu«¶l óT¶ ¶ãspi ¶ãai B׶l. ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ quCÎ ¬S¶ã: - ÷ãli! ¾«s cs¶ h¹i kÉ lÕÎ cluyÖ¶ xÊu x« cñ« ¶lp ¬×¶l cls ¶ã{êi ¶ãspi ¶ãle ÎlÕ? ¸s¶ cg óiÕÎ xÊu læ kla¶ã? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -143- ¼ÆÎ Bá óõ¶ã, ¤¶ ÷ãli ¬uï¶ c·i ¶l{¶ã h¹i cï ¶lÞ¶, Låi qu«y BÇu ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ¼{êi clݶ ¶¨¬ ¶«y, Îai kla¶ã ¶gi cluyÖ¶ víi cl« Îai ¬éÎ c©u ¶ps, vp Îõ ãiê cls Îíi ¶ãpy clÕÎ cò¶ã ÎlÕ. ªai kla¶ã oî «i cn. ¸Ëu cg oî kla¶ã? ªl«¶l ªl«¶l véi Bì hêi: - ªl{« ¬C, ªlõ« ¸lÝ B¹i c« kla¶ã ó«s ãiê óiÕÎ oî B©u! ¤¶ ÷ãli ¶gi: - Ï«y hS¬! VËy Îai xi¶ ÎiÕµ Îôc ¶gi ¶ïÎ cls cËu ¶ãle. ¸ÊÎ c«s ãiä¶ã, ¤¶ ÷ãli ¶gi ÎiÕµ: - rs quC, Îai klgc ß« hT¶, kla¶ã óiÕÎ ¶gi ÎlÕ ¶ps vp hp¬ ÎlÕ ¶ps cls µlni. ®ç¶ã cö« µl߶ã óÞ ¶ã{êi B¹µ µl«¶l L«. RÊÎ ¶liÒu ¶ã{êi Ϋy cǬ klÝ ãiíi xa¶ã vps. ÷gi Îíi B©y, ¤¶ ÷ãli clØ L« óT¶ ¶ãspi, Låi ¶gi ÎiÕµ: - rbc ¶Çy ¶ãspi cö« µl߶ã B· Bø¶ã BÇy ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶py B©y, ¶l{¶ã Ϋy lä BÒu cg C¬ klÝ. ª¹¬ ãäi hp c߶ cg clbÎ h{m¶ã Ω¬, cl« Îai ãäi Îai L« ¶ãspi µl߶ã. ªai óiÕÎ kli Îai L« klái hp óä¶ lä óS¶ vp ¶Ð¬ C¬ klÝ ¶ã«y. ¸¨¶ µl߶㠶lá ÎÝ, «¶l Ϋ lÕÎ clç ÎLï¶ ÎLC¶l. ªlÊy vËy, Îai ÎLn hêi ¶ã«y: “¸s¶ kla¶ã L«. ¸ø ãiÕÎ cn clb¶ã cs¶ Bi!” ªL{íc Î{ë¶ã Îai Îla¶ã Bå¶ã víi ¶ã{êi ¶lp BÉ l·¬ l¹i «¶l Ϋ, ¶ãle ÎlÊy Îai c·i h¹i cl« Îai, «¶l Ϋ óç¶ã ¶lny µlSÎ hT¶, lí¶ lë lái: “E¬ cg óiÕÎ óCÎ clÌ oe¶ ¶Çy cg Béc d{îc kla¶ã?” ªai cǬ óCÎ clÌ hT¶ xe¬, ÎlÊy c߶ ¬éÎ clbÎ ¶{íc, hiÒ¶ uï¶ã hua¶ vp ¶gi L»¶ã: “÷Õu cg Béc, e¬ xi¶ clÕÎ Îles «¶l!” A¶l Ϋ véi lSÎ óCÎ clÌ Bi, ¶l{¶ã Îai B· uï¶ã ¬ÊÎ ¬éÎ lô¬ Låi. A¶l Ϋ c{êi ¶gi: “Ï«y hS¬, clÕÎ Îl× cè¶ã clÕÎ ¬éÎ ÎlÉ!” Råi «¶l Ϋ qu«y ¬ÆÎ L« ¶ãspi cl{ëi Lñ«: “¸Cc ¶ã{êi dè¶ã Îlñ Bs¹¶ Îy ÎiÖ¶ BT l̶ ÎlÕ ¶py, kla¶ã oî xÊu læ {?” ®Cc ¸n hiÒ¶ ¶æi ãi˶: “Ai Îl̬ dè¶ã Îluïc Béc l·¬ l¹i ¶ps? ¼i Îù µlô cg ón¶ h·¶l vËy l·y L« ¶ã«y ¶ãspi ¶py BÊu víi clb¶ã Ϋ!” A¶l Ϋ ÎLn hêi: “§{îc hS¬!” ÷gi xs¶ã «¶l Ϋ dSΠΫy Îai L« ¶ãspi. Kla¶ã ¶ãê óT¶ ¶ãspi B· ópy o½¶ ÎL˶ ¼«i Ïs« ªL«¶ã Låi. ¼éÎ ¬×¶l «¶l Ϋ clï¶ã víi ¶¨¬ «¶l e¬, cl« Îai vp cCc clb óCc. ªLs¶ã óCÎ clÌ oe¶ Îuy kla¶ã cg Îluïc Béc ¶l{¶ã cg cls “ªby ªiT¶ ¼ËΔ vps. ªlø ¬ËÎ ¶py hp óÝ clÕ cñ« ¶lp lä ¤¶. ÏÔ uï¶ã µlni oH ¬ÊÎ oøc dǶ, Låi ¶ãñ ÎliÕµ Bi ¶l{ clÕÎ vËy, µlni qu« ¬éÎ ¶ãpy ¬éÎ BT¬ ¬íi Îضl. ¾ë dÜ cCc ¶ã{êi kla¶ã ¬uï¶ BÇu Béc «¶l Ϋ clÕÎ hp ¬uï¶ «¶l Ϋ o«y ¬Ò¬, Låi Îõ Îõ lp¶l l¹. ÷gi Îíi B©y ãiä¶ã ¶gi cñ« ¤¶ ÷ãli clø« BÇy ¶çi c¨¬ lê¶. rbc Êy ¤¶ ¼i¶l §¹Î h¹i quCÎ ÎlCs: - ÷py lä ViT¶ ki«, ¬i cg dC¬ BÊu víi ¶¨¬ «¶l e¬ Ϋ cè¶ã ¬éÎ hbc kla¶ã? Ï«i la¬ ÎL{íc, v× ÎlÊy «¶l e¬ lä ¤¶ hp óÒ ÎLT¶ cñ« ªl«¶l ªl«¶l, ªlõ« ¸lÝ ¬íi Bïi xö ¬éÎ cCcl hÔ µlе ¶l{ vËy. ®©y ãiê, ¶ãle ÎlÊy ¤¶ ÷ãli ¬si lÕÎ Îlñ Bs¹¶ Îl©¬ Béc cñ« lä L«, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã c߶ ¶É ¶«¶ã ¶l{ ÎL{íc ¶N«. ¸lp¶ã ãi˶ dN ÎLn hêi: - Ïõ, dè cCc ¶ã{mi cg ¬{êi «¶l e¬, Ϋ cò¶ã óÊÎ clʵ! ¸lp¶ã võ« ¶gi xs¶ã, cg ¬éÎ óg¶ã ¶ã{êi ¶lny xæ vps ÎLs¶ã B׶l, ÎlÐÎ hí¶: - ÷l·i cs¶, clí cg va hÔ, cg ãiái ó{íc ¶ã«y L« B©y xe¬ ¶ps! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -144- ªlÊy ¶ã{êi ¶ä Îl©¶ l׶l v¹¬ vì, óbi Îgc céÎ ó»¶ã ¬éÎ cCi v߶ã Bå¶ã óg¶ã ¶lsC¶ã, ¬×¶l ¬Æc Cs cp o« ¬pu Bá. ªlõ« ¸lÝ ¬íi l«y y hp ¬éÎ ÎT¶ BÇu Bp cl{« c¹s Îgc, vp l«i BT¬ ÎL{íc Îõ¶ã ÎlÊy _????_. Ïa¬ Bg y BÕ¶ Îl¨¬ ¬Êy «¶l e¬ lä ¤¶ ¬uï¶ lîµ ÎCc víi µlCi ªl¹cl r{m¶ã BÉ BC¶l c{íµ ¬éÎ vô hí¶. ÷«y ÎlÊy «¶l e¬ lä ¤¶ d«¶l hõ¶ã ouïÎ däc l«i óê oa¶ã D{m¶ã ªö, ¬p cg vt ¶É oî ¬éÎ ÎT¶ lËu o«¶l ÎLt Îuæi ¶ä, §Æ¶ã ªlS¶ã ¶lÞ¶ kla¶ã B{îc hiÒ¶ ¶lny xæ vps ÎLs¶ã B׶l, BÞ¶l hai ªlõ« ¸lÝ L« BC¶l cls ¬éÎ ÎL˶ ¬T Îmi. ªlÊy Îl©¶ µlCµ cñ« §Æ¶ã ªlS¶ã klC hîi l¹i, ªlõ« ¸lÝ ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l vp Îlu˶ Ϋy Îb¬ hÊy Îgc y, ¬{î¶ oøc qu¨¶ã hua¶ L« ¶ãspi. ¸n ¬éÎ Îl©¶ l׶l óÐs ¶l{ cs¶ óT, §Æ¶ã ªlS¶ã óÞ ªlõ« ¸lÝ ¶Ð¬ ¶ã· h¨¶ L« ¶ãspi óôi c©y ¼«i QuÕ. ÷lN¶ã ã«i ¬äc BÇy cp¶l ¼«i QuÕ ¬gc Îs¹Î ¬ÆÎ ¬òi, d« ÎlÞÎ ÎT¶ Î{í¶ã ãiÆc, ¬Cu clny hT¶l hC¶ã. ¤¶ ÷ãli c{êi ¶l¹Î ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi ¶gi: - §T¬ la¬ Bg ¶¨¬ «¶l e¬ Bi BC¶l ¬éÎ ¬×¶l «¶l Ϋ. §C¶ã hH «¶l Ϋ BÞcl ¶æi, ¶l{¶ã v× “ªby ªiT¶ ¼ËΔ hp¬ cls Ϋy cl©¶ óñ¶ Lñ¶. Vp «¶l e¬ lä ¤¶ h¹i ¬íi huyÖ¶ Îlp¶l “¤¶ ªli ÷ãò Ïp¶l ªL˶” hiT¶ lsp¶ v©y BC¶l, kliÕ¶ «¶l Ϋ kla¶ã hbc ¶ps ¶ãõ¶ã B{îc cl©¶ Ϋy... ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ ãi˶ dN quCÎ ¬S¶ã: - ÷ãli, ¬Êy ¬uï¶ ÎiÕÎ hé cls ¶ã{êi ¶ãspi óiÕÎ Lâ ¶lN¶ã où óÝ ¬ËÎ cñ« ¶lp Ϋ {? ¤¶ ÷ãli ¬Æc cl« quCÎ ¬S¶ã, vÓ¶ ÎiÕµ Îôc ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - A¶l Ϋ _????_ ¶Õu BC¶l ¶ã· B{îc ¬éÎ ÎLs¶ã ¶¨¬ «¶l e¬ Îl× cg ÎlÉ µlC B{îc ÎL˶ ÷ãò Ïp¶l Bg. ÷l{¶ã oøc hùc yÕu íÎ dǶ, «¶l Ϋ hs¹¶ã cls¹¶ã oSµ ¶ã·. ªai hiÒ¶ ãäi: “A¶l cl¹y ¶ã«y Bi! Kla¶ã ó«s ãiê e¬ µlô «¶l B©u!” Giä¶ã ¶gi ÎlT Îln¬ vp cn¬ Bé¶ã, l׶l ¶l{ ¶p¶ã B«¶ã oï¶ã ÎLs¶ã lsp¶ cn¶l hbc óÊy ãiê. ªl«¶l ªl«¶l oî quC véi ãäi: - ¼C mi! ªlÊy ¬SÎ ¤¶ ÷ãli ¶ãm ¶ãCc, lmi Îlë då¶ d˵, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¶p¶ã óÞ kÝcl ÎlÝcl quC, kla¶ã ÎlÉ ¶gi ÎiÕµ B{îc ¶N«, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶gi: - ¼êi óCc l·y vÒ µl߶㠶ãlØ ¶ãmi B·. ¸lCu oH ¶gi cluyÖ¶ víi cCc cô. ÷ãpy ¬«i clCu BÕ¶ Îl¨¬ óCc. ¤¶ ÷ãli ¶S¬ hÊy Ϋy Cs ªlõ« ¸lÝ: - Kla¶ã, kla¶ã. ªai vÓ¶ ãiN ÎLs¶ã h߶㠬{êi clݶ ¶¨¬ ¶«y Låi! Ïa¬ ¶«y Îai µlni ÎlïÎ lÕÎ L« ¬íi B{îc! ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶py ¶gi ¶ïÎ B·! ªlÊy ãiä¶ã ¶gi cñ« ¶p¶ã xe¶ hÓ¶ ÎiÕ¶ã klgc, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ãËÎ BÇu: - V©¶ã, clCu xi¶ ¶ãle! ¤¶ ÷ãli vÓ¶ ¶S¬ clÆΠΫy Cs ªlõ« ¸lÝ, vp ¶gi: - Ïä ¬uï¶ hÊy ÎC¶l ¬¹¶ã cñ« «¶l Ϋ, ¶l{¶ã lä cò¶ã ¬uï¶ cg cn kls Îp¶ã ki« ¶N«. §C¶l ÎlT¬ ¬éÎ ÎL˶ ¶N«, ¶ã{êi «¶l Ϋ óÞ Îl{m¶ã, clÞu Bù¶ã kla¶ã ¶æi, «¶l Ϋ ¶ã· xuï¶ã d{íi ªL«¶ã. ®iÕÎ Lâ «¶l Ϋ cg Îê ón¶ Bå kls Îp¶ã, lä óSÎ «¶l Ϋ µlni ¶éµ L«. A¶l Ϋ ¶gi: ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -145- - ®n¶ Bå kla¶ã ãiÊu ë ÎLs¶ã ¶ã{êi Ϋ. Ai cg c«¶ Bn¬ Îl× Îles Ϋ Bi ¬p hÊy! Ïp! Ïp! ªlÕ hp óä¶ lä klg xö quC. ªl« «¶l Ϋ, kli Îluïc ¬T Ϋ¶ Låi, «i hp ¶ã{êi Bñ Ϋi kÒ¬ clÕ ¶æi? GiÕÎ «¶l Ϋ, kla¶ã ó«s ãiê lä hÊy B{îc ón¶ Bå kls Îp¶ã Bg. ¾«u cè¶ã, ý kiÕ¶ cñ« cl« Îai Îpi hS¬! Ïp! Ïp! ªla¶ã ¬i¶l hS¬! ¸g µlni ÎlÕ kla¶ã? rbc Êy, «¶l Ϋ ¬T ¬«¶ óÊÎ Îضl, vp Îai cò¶ã clÕÎ ¶ãÊÎ kla¶ã l«y óiÕÎ ã× cn. ªíi kli Îai Îضl h¹i lä B· klC¬ xÐÎ kü h{ì¶ã ¶ã{êi «¶l Ϋ Låi, qun ¶liT¶ kla¶ã cg Îê ón¶ Bå ÎLs¶ã Bg ÎlËÎ. Ïä hiÒ¶ cSÎ BøΠ㩶 cl©¶ vp 㩶 Ϋy cñ« «¶l Ϋ, kliÕ¶ o«u ¶«y «¶l Ϋ kla¶ã c߶ dè¶ã B{îc oøc kláe ¶N«, Låi lä ¬íi Îl« «¶l Ϋ Bi, vp óSΠе µlni B{« ¶éµ Îê ón¶ Bå. ªla¶ã ¬i¶l ÎlËÎ! ¸g µlni kla¶ã? Ïp! Ïp! Ïp! ªlÊy Ω¬ ÎLÝ cñ« ¤¶ ÷ãli ÎlÊÎ Îl{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ kluyT¶ ãini: - ¼êi óCc l·y vÒ µl߶㠶ãlØ ¶ãmi Bi! - ªai kla¶ã Bi! ÷Õu cËu Bi Låi Îl× cCc ¶ã{êi oH ãiÕÎ Îai ¶ã«y, ¶T¶ Îai µlni ¶gi lÕÎ cn L« ¬íi B{îc ln d¹ ¬CÎ h߶ã... Råi lä Cµ ãini «¶l Ϋ Bi. ªLs¶ã ¶¨¬ «¶l e¬ kla¶ã «i Îi¶ cËy «i cn, h¹i cg ÎlT¬ l«i Ϋy lns Îlñ µlCi ÷ã« ¼i cè¶ã Bi ¶N«. Ai «i cò¶ã ¬uï¶ B{îc l{ë¶ã ¬g¶ ls¹¶l Îpi Bg. Kla¶ã liÉu ιi o«s, óä¶ lä h¹i BÉ cls «¶l Ϋ ÎÈu ÎlsCÎ. ¸g hH kli «¶l Ϋ ¶éµ ón¶ Bå kls Îp¶ã cls lä, v× ou¶ã o{í¶ã quC lä kla¶ã BÒ µl߶ã ã× cn, ¶T¶ «¶l Ϋ ¬íi cl¹y ÎlsCÎ B{îc. ®ä¶ lä Îla¶ã ¬i¶l hS¬, ¶l{¶ã clp¶ã Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ cñ« Îai cò¶ã kla¶ã d¹i déÎ ã×. ®ä¶ lä óny ¶ã{êi c{íµ B{îc ón¶ Bå Bg, ÎL«¶l ãip¶l hÓ¶ ¶l«u. ÷¨¬ «¶l e¬ hiÒ¶ ¬{u ¬a diÖÎ ÎLõ l«i lns Îlñ µlCi ÷ã« ¼i ÎL{íc ¶løÎ. ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« Bø¶ã óT¶ ¶ãspi quCÎ ÎlCs: - ¤¶ ÷ãli, ¬Çy c߶ ¶gi hÕu ¶gi hCs Îl× hiÖu lå¶ ¬Çy BÊy! ¤¶ ÷ãli c{êi: - ªai B· kla¶ã oî clÕÎ Îl× «i ¬uï¶ hp¬ ã× Îl× hp¬! ÷p¶ã qu«y BÇu h¹i ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ: - ÷ãê B©u ón¶ Bå Bg h¹i hp ón¶ Bå ãin. ÷¨¬ «¶l e¬ ë ÷«¬ Ki¶l hs«y ls«y ¶ö« ¶¨¬ ÎLêi, ÎiÒ¶ ÎiTu Îï¶ ÎLT¶ v¹¶ h¹¶ã ¬p cln kiÕ¬ L« xu ¶lá ¶ps cn. Ïp! Ïp! ªai klsCi ÎLÝ quC! ªlËÎ hp kla¶ã c߶ ã× ou¶ã o{í¶ã ó»¶ã. ÷¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ ë óT¶ ¶ãspi cø ¶ãliÕ¶ L¨¶ã. V× ¶É oî ªlõ« ¸lÝ, ¶T¶ kla¶ã «i dC¬ xa¶ã vps ÎLs¶ã B׶l ¶ãlØ ¬CÎ Bg. ÷gi Îíi B©y, ¤¶ ÷ãli ¶ãȶ ¶ã{êi ãi©y hCÎ Låi ÎiÕµ Îôc ¶gi klH vp clˬ cl¹µ: - _????_ kla¶ã B{îc Îi¶ Îøc ã× vÒ «¶l Ϋ. G©¶ Ϋy vp cl©¶ B· óÞ lä cSÎ BøÎ cn, ¶T¶ «¶l Ϋ Îù« ¶l{ ¬éÎ µlÕ ¶l©¶ vËy. Vï¶ x{« ¶«y vÓ¶ cg ÎC¶l kiTu ¶ã¹s vp Îù c«s, «¶l Ϋ kla¶ã clÕÎ v× B«u klæ Îl× cò¶ã oH uÊÎ øc ¬p clÕÎ... ¤¶ ¼i¶l §¹Î hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - Ïä ViT¶ ki«, ¬i B· ¶ãle ÎlÊy ¶g ¶gi vÒ ÷ãò Ïp¶l ªL˶ cñ« clb¶ã Ϋ Låi. VËy ¬i cg dC¬ L« BÊu Îlö víi clb¶ã Ϋ kla¶ã? ¤¶ ÷ãli klH ¶gi: - ¸Ëu Bi Bi Îlai! §õ¶ã BÊu víi lä hp¬ ã×. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -146- ªlõ« ¸lÝ B· Îlö Îpi víi ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ Låi, ¬éÎ cläi ¬éÎ cl{« cg ¶ã{êi ¶ps BÞcl ¶æi clp¶ã. ÷l{¶ã ¶«y µlni BÊu víi cn ¶¨¬ «¶l e¬ cè¶ã ¬éÎ hbc, h¹i ÎlT¬ ÷ãò Ïp¶l ªL˶ lä Îl«s huyÖ¶ B· ÎluǶ Îlôc hS¬, ªlõ« ¸lÝ cl{« dC¬ qun quyÕÎ cg ÎlÉ ÎlS¶ã ¶æi l«y kla¶ã. XÐÎ Îles hêi ¤¶ ÷ãli Îl× ÎL˶ Bg c¨¶ cø vps Ki¬, ¼éc, ªlñy, Ïá«, ªlæ. ÷ãò Ïp¶l Î{m¶ã oi¶l Î{m¶ã klSc, klg h߶㠬p µlC ¶æi. Ïm¶ ¶N«, óuæi BÇu ãi«s BÊu, cn l«i óT¶ Bïi víi ¶l«u BÒu kla¶ã cg Îlè sC¶ ã× cn ¶T¶ «i ¶Êy L« Ϋy BÒu cg clõ¶ã ¬øc Îlai. ®©y ãiê, l«i óT¶ B· ÎLë ¶T¶ Îlè BÞcl, vp óT¶ «¶l e¬ lä ¤¶ liɬ Béc hS¬, v× vËy ªlõ« ¸lÝ c߶ ÎLè ÎLõ cl{« quyÕÎ BÞ¶l lM¶ ¶T¶ BC¶l l«y kla¶ã? ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« hiÒ¶ kliTu klÝcl: - _????_ quú h¹y clb¶ã a¶ã ó« h¹y, clb¶ã a¶ã oH Îl« cls ¬i Bi! ¤¶ ¼i¶l ªli víi ãiä¶ã ¶l«¬ liɬ: - ®©y ãiê cg clÞu v«¶ h¹y cò¶ã ¬ué¶ ¬ÊÎ Låi! ªlõ« ¸lÝ dâ¶ã d¹c ÎLn hêi: - ÷ãle ¶gi ÷ãò Ïp¶l ªL˶ cñ« lä ¤¶ hîi l¹i va cè¶ã vËy ÎiÉu óïi cò¶ã ¬uï¶ B{îc kiÕ¶ Îløc Bai clbÎ. ÷l{¶ã liÖ¶ ãiê ÎiÉu óïi B«¶ã ¬ÖÎ ¬ái, vËy cls µlе ÎiÉu óïi B{îc ¶ãlØ ¶ãmi Bé ¬éÎ ãiê cg B{îc kla¶ã? ¤¶ ¼i¶l ÷ãlÜ« ÎLn hêi: - ¼i ¬uï¶ ¶ãlØ ¬éÎ ãiê cò¶ã B{îc. ¼p dè ¬i ¶ãlØ ÎlT¬ ¶¨¬, ¬{êi ¶ãpy cò¶ã kla¶ã cl¹y ÎlsCÎ B{îc B©u! ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ ¶gi klH víi cCc «¶l e¬: - ¸l{« óiÕÎ Îl»¶ã ¶l·i cs¶ ¶Çy BÞ¶l dë ÎLß quû kÕ ã× B©y? ¸lb¶ã Ϋ µlni BC¶l ¶ã«y ¶g Bi! ¤¶ ¼i¶l §¹Î cn¶ h¹i: - ¸lb Ï«i B· ¶l˶ hêi Låi, Îl× cls ¶g oï¶ã ogÎ ÎlT¬ ¬éÎ ãiê ¶N«, BÉ ¶g clÕÎ klái sC¶ l˶. Quý lå clb¶ã Ϋ c«¶l ãCc cȶ Îl˶ Bõ¶ã BÉ cls ¶g ÎÈu ÎlsCÎ. ¤¶ ¼i¶l ÷ãa ¶gi: - ÷Õu vËy óns ¶g va ÎLs¶ã ruyÖ¶ Vâ ¾n¶l ¶ãlØ ¶ãmi, Låi clb¶ã Ϋ v©y xu¶ã qu«¶l ¶g. ¤¶ ¼i¶l §¹Î ãËÎ BÇu, cÊÎ c«s ãiä¶ã ¶gi: - Ïä ViT¶ ki«, ¬i vps ÎLs¶ã ruyÖ¶ Vâ ¾n¶l ¶ãlØ ¶ãmi Bi. ¸lí ë B©y, ¶lì ¬i Bps ÎÈu Îl× o«s? ªlõ« ¸lÝ ÎLn hêi: - ¸ò¶ã B{îc! ÷gi xs¶ã, clp¶ã Bø¶ã dËy Bi. ¼Ñ cs¶ ¤¶ ÷ãli hs ¶ã¹i lé clp¶ã, ¬uï¶ ¶ã¨¶ cn¶ ¶l{¶ã va kÕ kln Îli Bp¶l µlni Bi Îles clp¶ã vps ÎLs¶ã ¶lp. ªíi ruyÖ¶ Vâ ¾n¶l, ¤¶ ¼i¶l §¹Î o«i ¶ã{êi ÎlSµ ¬Êy clôc c©y ¶Õ¶ hí¶ Låi. - Kli clCy lÕÎ ¶lN¶ã c©y ¶Õ¶ ¶Çy, B· Bñ Îl× ãiê cls ¬i ¶ãlØ ¶ãmi cl{«? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -147- ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, Låi ¶ãåi xuï¶ã cliÕc ãlÕ ópy ãiN« on¶l. ÷¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ ópy ãlÕ ¶ãåi xu¶ã qu«¶l, v©y Îlp¶l v߶ã ÎL߶ v©y ªlõ« ¸lÝ ë ãiN«. ÷¨¬ ¶ã{êi BÒu ¶lS¬ ¬SÎ h¹i Îܶl d{ì¶ã. ÷ãspi L« c߶ ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã, ¤¶ ¸lݶl vp cCc lns Îlñ cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã, Îæ¶ã cé¶ã ¬{êi oCu ¶ã{êi ¶ãåi ÎLT¶ ¬{êi oCu cliÕc ãlÕ ¶lá v©y v߶㠶ãspi. ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy óä¶ Bg ¶ãåi Îles µl{m¶ã vÞ ®CÎ QuCi, BÉ µlè ÎLê µlè ÎLî cls ÎL˶ ÷ãò Ïp¶l hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ L»¶ã: “÷Õu Ϋ ¬uï¶ xa¶ã L« klái ÎlÕ ÎL˶ ¶ãspi, clSc où klg kl¨¶ kla¶ã kЬ ã× ÎlÕ ÎL˶ ÎLs¶ã.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ¶ãåi xÕµ ó»¶ã ÎL߶ ÎLT¶ ãlÕ, l«i Ϋy óua¶ã xuai xuï¶ã, ¶lS¬ ¬SÎ BÉ låi ¶lí h¹i ¶lN¶ã vâ ca¶ã ¬p o{ µlô B· d¹y óns clp¶ã. ¾uy Bi Îݶl h¹i óÞ l«i ¬{mi ¬ïΠΫy lns Îlñ v©y BC¶l ¶l{ ÎlÕ ¶py, ¬×¶l clØ cg ÎlÉ ãiN ÎlÕ Îlñ ¬p Îlai, c߶ ¬uï¶ xa¶ã L« klái ÎlÕ ÎL˶ BÉ ÎlsCÎ Îl©¶ Îl× klg hS¬! ÷l{¶ã ¶Õu óns Îlñ quC h©u, lmi oøc oH kЬ obÎ dǶ, LïÎ cuéÎ ¬×¶l vÓ¶ óÞ ÎlÊÎ ó¹i. Vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã ¶l{ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ¬p c߶ kla¶ã µlC ¶æi ÷ãò Ïp¶l ªL˶, Bñ ÎlÊy ÎL˶ ÎlÕ ¶py hîi l¹i ¶l{ ÎlÕ ¶ps?” §«¶ã hs ¶ãlÜ, clp¶ã óç¶ã “hi¶l cm ¶løÎ Bé¶ã”, ¶ãlÜ Îíi ¬Êy ÎL«¶ã o«u cè¶ã ÎLs¶ã cuï¶ Ki¬ ¾p ®Ý Kݵ. rǶ BÇu ÎiT¶, kli Bäc Îíi ¬Êy ÎL«¶ã Bg, clp¶ã kla¶ã liÉu ÎÝ ã×. §Õ¶ hǶ Îlø l«i xuï¶ã l«¶ã Bé¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ¶lN¶ã óøc l׶l vH ÎLT¶ vCcl BC vp Îl«¬ cliÕu víi cCc hêi clb ÎlÝcl ÎLs¶ã ®Ý Kݵ, clp¶ã ¬íi h·¶l léi B{îc ¶lN¶ã ÎlÕ vâ Bg. ªuy vËy, hbc óÊy ãiê clp¶ã vÓ¶ kla¶ã liÉu ιi o«s Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ h¹i oC¶ã ιs L« ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã vâ µløc ιµ ¶l{ ÎlÕ BÉ hp¬ ã×. “ªLs¶ã hbc Bïi cliÕu, dè kt BÞcl vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã BÕ¶ ¬øc ¶ps cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¬éÎ hbc Îʶ ca¶ã cn óï¶ óÒ ÎC¬ µl{m¶ã. ÷l{ vËy, ¶lN¶ã ÎlÕ vâ ¶Çy Lâ Lp¶ã BÉ Bïi µlg cCc ¬ÆÎ Bå¶ã Îlêi Îʶ ca¶ã.” ÷ãlÜ Îíi B©y, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ Îضl ¶ãé vp óns ÎlǬ: “¸g hH o«u kli ÎlÊÎ ó¹i vp ÎÈu ÎlsCÎ, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ¬íi cï ca¶ã ¶ãlÜ L« ¶lN¶ã ÎlÕ vâ ¶py, ¬ôc BÝcl BÉ Bïi µlg víi ÷ãò Ïp¶l ªL˶. ¤¶ã Ϋ oC¶ã clÕ L« ¶lN¶ã ÎlÕ vâ ¶py ÎÊÎ ¶liT¶ hp ¬uï¶ Îíi ªl¹cl r{m¶ã BÉ óCs Îlè. ÷l{¶ã ÎiÕc Îl«y, 㩶 Ϋy 㩶 cl©¶ cñ« a¶ã B· BÒu óÞ cSÎ BøÎ Låi, kla¶ã ÎlÉ ¶ps dè¶ã oøc B{îc ¶N«. ¤¶ã Ϋ ãli clе kü h{ì¶ã ¶l{ ÎlÕ, ¶l{¶ã h¹i hp¬ ÎlT¬ ®Ý Kݵ ãin, vp léµ oSÎ ãin, vp c߶ BÆÎ ÎlT¬ cm qu«¶ cè¶ã ÎT¶ Béc ¶N«. ¾ë dÜ a¶ã Ϋ hp¬ ¶l{ ÎlÕ BÉ BÒ µl߶ã ÎL{ê¶ã lîµ µlCi ªl¹cl r{m¶ã ÎLé¬ cSµ B{îc cuï¶ ®Ý Kݵ ¶py cò¶ã ¶T¶. Ds où Î׶l cê ¬p Ϋ läc B{îc ¶lN¶ã ÎlÕ vâ Bg ¶ãpy ¶«y ¬íi cg ÎlÉ ÎlsCÎ ¶¹¶, vp Bå¶ã Îlêi cò¶ã óCs Îlè ãini sC¶ cls vÞ ©¶ o{ ¬p Ϋ cl{« lÒ ãƵ ¬ÆÎ ó«s ãiê. ¸lSc a¶ã Ϋ ë d{íi clݶ ouïi cò¶ã B{îc vui h߶ã ln d¹ hS¬. ÷l{ vËy, ÎlËÎ kla¶ã uæ¶ã ca¶ã a¶ã Ϋ B· ιs lÕΠΩ¬ ÎLÝ ÎL{íc kli h׫ klái câi ÎLǶ. ¸p¶ã ¶ãlÜ, ªlõ« ¸lÝ cp¶ã lí¶ lë ¬õ¶ã ÎlǬ, ¬ë ¬SÎ ¶l׶ xu¶ã qu«¶l, ÎlÊy cCc c©y ¶Õ¶ B«¶ã clCy clØ c߶ Bé ¬éÎ ÎÊc ¶N« hp lÕÎ. ÷¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ ¶l׶ ¶ÐÎ ¬ÆÎ clp¶ã, ÎlÊy hbc hs oî, hbc vui ¬õ¶ã, clM¶ã liÉu clp¶ã BÞ¶l dë ÎLß ã×? ÷l{¶ã lä û cg ÷ãò Ïp¶l, ®CÎ QuCi ÎL˶ ÎlǶ diÖu va cè¶ã ¶T¶ LÊÎ kli¶l Îl{ê¶ã, kla¶ã csi ªlõ« ¸lÝ vps B©u cn. Ïä clØ ÎLî¶ ÎL߶ ¬{êi cs¶ ¬SÎ, cȶ ¬ËÎ BÒ µl߶ã oî clp¶ã Îlõ« cm ÎÈu ÎlsCÎ Îlai. ªlõ« ¸lÝ ¶lS¬ ¬SÎ BÞ¶l ÎlǶ a¶ h¹i cCc ÎlÕ vâ ãli ÎLs¶ã “Ki¬ ¾p ®Ý Kݵ” ¬éÎ hǶ ¶N«. Kli ¶ãlÜ Îíi ÎlÕ “KlsCi B«s ÎLn¬ hs¹¶ ¶i«” (d«s oSc clЬ ã¹Î Låi). ¸lp¶ã ãiùÎ ¬×¶l ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l ¬iÖ¶ã kTu ÎlǬ “÷ãuy Îs Låi!” ¸lp¶ã h¹i ÎlǬ ¶ãlÜ: “¼Êy clôc ¬iÕ¶ã vâ o«u BÒu ¶lê vps óns B«s óns kiÕ¬ kliÕ¶ kt BÞcl kla¶ã dC¬ BÕ¶ ãǶ, Låi Îlõ« cm hs¹¶ Bn ÎL˶ ÎlÉ cñ« lä. ÷l{¶ã liÖ¶ ãiê Ki¬ ¾p kiÕ¬ kla¶ã ¬«¶ã Îles óT¶ ¬×¶l, vËy óiÕÎ hp¬ o«s ó©y ãiê?” ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã ¬éÎ óT¶ cø cl¨¬ clb ¶l׶ clp¶ã. rbc Êy, ÎlÊy clp¶ã óç¶ã Îá vt hs oî, ÎLT¶ ÎLC¶ ÎsCÎ ¬å lai h¹¶l, ¶p¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸l{« ãi«s cliÕ¶ ¬p clp¶ã B· uÉ sni ÎlÕ ki«, Îl× hp¬ o«s l¹ ¶æi c{ê¶ã BÞcl cm clí?” ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -148- ªLa¶ã ÎlÊy cCc ¶ãä¶ ¶Õ¶ oSµ Îp¶ cn Låi, ¬p cCcl µlC ÎL˶ vÓ¶ cl{« ¶ãlÜ L«, clp¶ã cp¶ã hs ¶ã¹i. rbc Êy ¬éÎ cs¶ A Ïsp¶ ó{¶ã óCÎ ¶{íc ÎLp BÕ¶ ÎL{íc ¬ÆÎ clp¶ã: - ¼êi ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã dè¶ã ÎLp! §«¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi vp ÎLs¶ã hbc xuÊÎ ÎlǶ, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶ãlÜ ¶ãîi ã× cn, Îlu˶ Ϋy cǬ óCÎ ¶{íc ÎLp B{« hT¶ ¬iÖ¶ã BÞ¶l uï¶ã. ®CÎ B· dݶl ¬ai Låi clØ ¶ãle ÎlÊy “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Ϋy clp¶ã lmi Lu¶ Bé¶ã vp óCÎ ÎLp Bg B· óÞ C¬ klÝ BC¶l Lmi, vì hp¬ ¬ua¶ ¬n¶l. ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ ¶l׶ ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l võ« LbΠΫy h¹i, óiÕÎ ¶ã«y ¶p¶ã võ« h«s ¬òi ÎT¶ Bg, hiÒ¶ ãiùÎ ¬×¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ãuy liɬ ÎlËÎ! ¾«s Ϋ h¹i lå Bå BÕ¶ ÎlÕ? Kla¶ã ¶ãlÜ Îíi óä¶ lä cls Ϋ uï¶ã cCi Îlø Îluïc ¬T ã× ãäi hp ªby ªiT¶ ¼ËÎ Êy!” ªlÊy ¬{u kÕ kla¶ã Îlp¶l, ¤¶ ¼i¶l ÷ãa Îøc quC, quCÎ ÎlCs ¬S¶ã cl{ëi hiÒ¶: - _????_ ãiï¶ã ó«y cg klCc! ªæ ÎiT¶ ¶lp lä ¤¶ Ϋ kla¶ã ÎÝcl Bøc ¶T¶ ¬íi o«¶l L« ¶lN¶ã Bø« klï¶ ¶¹¶ µln¶ ÎlǶ ¶l{ ÎlÕ? ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã clÞu hе vÕ, ÎLn Bò« ¶ã«y: - ¸lØ v× Îæ ÎiT¶ ¶lp lä ¤¶ ÎÝcl Bøc ¶liÒu quC, ¶ps hp Îu kiÒu clضl hé, ¶ps hp cøu ãibµ ¶ã{êi ¶ãlÌs, óÊÎ cø viÖc ÎliÖ¶ ã× cò¶ã hp¬ cn! ¼Êy c©u Bg cl©¬ óiÕ¬ «¶l e¬ lä ¤¶ clØ cluyT¶ ¬a¶ hp¬ ¶lN¶ã BiÒu ó¹c Cc óÊÎ ¶l©¶. ¤¶ ¼i¶l ÷ãa ãi˶ quC, ¶lny hT¶ BÞ¶l BC¶l, ¼i¶l §¹Î véi cn¶ h¹i: - ¸lb ÷¨¬ ¶T¶ ó׶l Îܶl ¬éÎ clbÎ vp cȶ Îl˶ ÎLa¶ã csi Îl»¶ã ¶lá. rbc ¶Çy, vt ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ óç¶ã Î{mi Îضl vui vt lM¶, Îl× L« lp¶l Bé¶ã cñ« ªl«¶l ªl«¶l võ« Låi kliÕ¶ clp¶ã oùc ¶ãlÜ Îíi viÖc oö dô¶ã C¬ klÝ. ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾«s Ϋ kla¶ã dè¶ã C¬ klÝ? ªpi ¶Ð¬ C¬ klÝ cñ« Ϋ c߶ ãiái lm¶ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶. Ïm¶ ¶N« ÎLs¶ã ¶ã{êi Ϋ c߶ cg cliÕc Cs cC¶l cñ« ¼éc ª«¶ã B¹s ÎL{ë¶ã Îƶã. §Õ¶ hbc klȶ yÕu, Ϋ cø viÖc dm h{¶ã L« clÞu vp B߶ Låi Îlõ« cm BC¶l µlC BÞcl ÎL˶.” Kla¶ã clê Îíi hbc cCc ¶ãä¶ ¶Õ¶ clCy lÕÎ, clp¶ã B· Bø¶ã dËy ¶gi: - Xs¶ã Låi! Xi¶ quý vÞ clØ ãiCs cls! ¼i¶l §¹Î o«i ¶ã{êi BïÎ hT¶ ¶lN¶ã c©y ¶Õ¶ ¬íi. ªlõ« ¸lÝ h¹i ¶gi: - rǶ ¶py, o«u kli B· µl©¶ ÎlS¶ã ó¹i Låi Îl× o«s? ¼i¶l §¹Î ¶gi: - ¼i ÎlS¶ã cø viÖc Be¬ oï vp¶ã Bg Bi. ÷Õu ¬i Îlu«, klái µlni ¶gi cluyÖ¶ ¶N«! ¸lp¶ã óiÕÎ ¶Õu ó¹i ÎL˶ oH ¬ÊÎ Îsi ¬¹¶ã, ¶l{¶ã ¶Õu ÎlS¶ã, clp¶ã h¹i oî lä ÎLCs ÎLë kla¶ã clÞu Îlb ¶l˶ hp ó¹i hiÒ¶ ¶gi: - ÷Õu vËy, quý vÞ l·y Be¬ cn oï vp¶ã L« B©y, ¶Õu ÎlS¶ã, Îai xi¶ µlе Be¬ Bi hiÒ¶. ªlÊy oSµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi ¬p clp¶ã c߶ hp¬ cø¶ã, ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ BÒu ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªpi ¶l{ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ¬p c߶ óÞ Îsi ¬¹¶ã ÎLs¶ã ÎL˶ ÷ãò lp¶l cñ« clb¶ã Ϋ. Ïm¶ ¶N«, clb¶ã Ϋ B· ÎLni qu« ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ ¶ãliT¶ cøu kü h{ì¶ã vp c߶ oC¶ã ιs ÎlT¬ ®CÎ QuCi ÎL˶ ó«s v©y óT¶ ¶ãspi Îl× ¬i ÎÈu ÎlsCÎ hp¬ o«s ¶æi?” ªlÕ ÎL˶ ¶py dè cg Bïi µlg víi ó« óï¶ clôc lns Îlñ l·y c߶ d{ oøc. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -149- ¸g ÎlÉ ¶gi Bg hp “ªLʶ ¾m¶ cli óns” cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã, ¶l{¶ã ÝÎ kli lä Be¬ L« oö dô¶ã v× oî ¶ã{êi Ϋ Bå ÎlC¬ ÎLé¬ B{îc où Îlùc l{ cñ« ¶g. rǶ ¶Çy, v× vâ ¶ãlÖ cñ« ªlõ« ¸lÝ quC ¬¹¶l, ¶lN¶ã ¶l©¶ vËÎ Îõ¶ã ¶æi ÎiÕ¶ã klSµ ãi«¶ã lå ¶l{ ¶¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ ¬p clØ BÊu B{îc vpi liÖµ hp ¶ã{êi ¶ps ¶ã{êi ¶Êy BÒu óÞ clp¶ã BC¶l ó¹i cn ¶T¶ ¶¨¬ «¶l e¬ óp¶ ÎC¶ ¬·i Bp¶l µlni Be¬ ÎlÕ ÎL˶ LiT¶ã óiÖÎ cñ« lä ¤¶ L«, dè o«u ¶py ãiíi ãi«¶ã lå cg clT lä “¸Ëy ¶liÒu ÎlS¶ã ÝÎ, ÎlÞ hí¶ óSÎ ¶¹Î óД, lä cò¶ã óÊÎ clʵ. ¤¶ ¼i¶l §¹Î hiÒ¶ óns ªl«¶l ªl«¶l Be¬ oï vp¶ã Bg cls clp¶ã ÎL{íc Bg µlni hp lm¶ kla¶ã?” ÷ãlÜ Bs¹¶, ¶p¶ã vps ¶lp ÎLs¶ã ó{¶ã ãgi vp¶ã L«, BÉ ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶. ¼i¶l ¾m¶ ¶gi: - Kla¶ã cǶ µlni Bg¶ã cäc hp¬ ÎL«¶ã ¶N«. ¸lݶl! ¸s¶ hÊy ¶lN¶ã Îlsi vp¶ã L« dù¶ã ¶ã{îc hT¶ ópy Îles ÎL˶ Bå Bi! ¤¶ ¸lݶl v©¶ã hêi, hÊy vp¶ã Îlsi dù¶ã ¶ã{îc hT¶ ÎLT¶ ¬ÆÎ BÊÎ, ë ãiN« qu©y Îlp¶l ªlCi ¸ùc Bå, óT¶ ¶ãspi ópy Îlp¶l l׶l ®CÎ QuCi. ÷¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ Bå¶ã Îl«¶l ¶gi: - rT¶ Bi! ¸n ¶¨¬ ¶ã{êi BÒu cǬ klÝ ãiíi ÎLs¶ã Ϋy. ¼çi ¶ã{êi ¶lny hT¶ Bø¶ã ÎLT¶ ¬éÎ Îlsi vp¶ã. ªlõ« ¸lÝ B«¶ã BÞ¶l ¶lny vps ø¶ã cliÕ¶ óç¶ã ÎLT¶ ¶gc ¶lp cg Îiն㠶ã{êi c{êi l« ln vp ¶gi: - ¸Cc a¶ã ãip lä ¤¶ ki«! ª« Vi¶l ªlCi BÕ¶ Î˶ cö« xi¶ clÞu hçi B©y! ÷¨¬ «¶l e¬ lä ¤¶ BÒu oî l·i, Låi hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - Xi¶ ¬êi xuï¶ã B©y! rbc Êy ÎLT¶ ¶gc ¶lp ÎlÊy hï ¶lï Bé ¬{êi ¬Êy ¶ã{êi, c«s cg hè¶ cg. Ïä óns ¶l«u ¶lny cn xuï¶ã. ÷ã{êi dÓ¶ BÇu hp Vi¶l ªlCi, ó«¶ã clñ ó«¶ã rs¶ã Du. ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ ¶l׶ ªl«¶l ªl«¶l ÎlÊy ¶p¶ã Îuy ¬uï¶ ãiN vt BiÒ¬ Îܶl ¶l{¶ã ÎlǶ oSc cñ« ¶p¶ã clø¶ã Îá où ó¨¶ kls¨¶ hs ¶ã¹i. ¼i¶l §¹Î ¶gi: - r·s Vi¶l! ÷ö« BT¬ c«¶l ó« ó¹¶ ãiC¶ã h©¬ ¶mi ÎÖ xC clM¶ã l«y cg viÖc ã× ¬uï¶ clØ ãiCs ÎlÕ? ¤ k׫! ¸n r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l µlCi Pl{m¶ã ÷«¬ cò¶ã Îíi ¶N«! Võ« ¶gi y võ« clSµ Ϋy vCi clps ¶ã{êi ¶ls oÜ Bø¶ã Bp¶ã o«u Vi¶l ªlCi. Vi¶l ªlCi ¶gi: - ¤¶ã ãip lä ¤¶ ÎïÎ µl{íc quC! ¸g ca clCu vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã ¬{u kÕ h¹i ãiái d«¶ã, kla¶ã ¶lN¶ã B· ãiÕÎ clÕÎ ¾« r·s §¹i h¹i c߶ BC¶l ó¹i ¬{êi ¬Êy Bø« Bp¶ e¬. ÷ã«y ¶l{ h·s B©y cò¶ã µlni clÞu kЬ ca Ϋ ¶ïÎ. A¶l e¬ lä ¤¶ kla¶ã l«y óiÕÎ ã× vÒ cluyÖ¶ xÝcl ¬Ýcl B· xny L« ãiN« ªl«¶l ªl«¶l víi ó«¶ã rs¶ã Du. ªõ ÎL{íc Îíi ãiê, l«i µlCi vÓ¶ ãi«s lns Îl©¶ ÎliÖ¶ víi ¶l«u. ÷«y Bø¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ c{ê¶ã BÞcl, «¶l e¬ lä ¤¶ kla¶ã ¬uï¶ o«¶l où hai Îlai ÎlT¬. ¼i¶l §¹Î hiÒ¶ ¶gi: - r·s Vi¶l! ÷Õu clCu ãCi Îai hp¬ BiÒu ã× kla¶ã ¶T¶ kla¶ã µlni, clb¶ã Îai quyÕÎ kla¶ã _????_. ¸lCu ¶g ãiÕÎ ¶ã{êi Îl× µlni Îl{ê¶ã ¬¹¶ã, c߶ ¶î ¶Ç¶ Îl× ÎLn ÎiÒ¶, ¶l{ ÎlÕ h·s B· ó»¶ã h߶ã cl{«? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -150- Vi¶l ªlCi ¶ã¹c ¶liT¶, ¶ãlÜ ÎlǬ: “r·s ãip ¶py vï¶ ÎC¶l x{« ¶«y LÊÎ kiTu ¶ã¹s, o«s la¬ ¶«y h¹i ¨¶ ¶gi dÞu dp¶ã BÕ¶ ÎlÕ? Ï«y hp y oî r· ÷lÞ ªiT¶ oi¶l quC ¬p ¶T¶ cl¨¶ã?” Y B{« ¬SÎ ¶l׶ klSµ ¶mi ÎLs¶ã Vâ ¾n¶l óç¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy Bø¶ã ë Bg, y ¶ã¹c ¶liT¶, ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãê, lä B· cg ¬éΠΫy oõ¶ã oá Îíi B©y ãibµ Bì, vËy cl{« clSc r· ÷lÞ ªiT¶ oi¶l B· ÎlS¶ã ¶æi. ¸li ó»¶ã, ¶l©¶ hbc lä ¶É oî, Ϋ l·y ι¬ ¶ãõ¶ã Ϋy xe¬ o«s B·!” ÷ãlÜ xs¶ã, y ¶gi: - ®«¶ã rs¶ã Du clb¶ã Îai cè¶ã víi quý µlCi x{« ¶«y Bai óT¶ vÓ¶ ãi«s lns víi ¶l«u. ÷«y clb¶ã Îai ¶É ¬ÆÎ cCc quý vÞ h·s ãi«, ¶T¶ kla¶ã ¶gi Îíi cCi clÕÎ cñ« ¾« r·s §¹i ¶N«. ¸lb¶ã Îai cln dC¬ sC¶ ÎLCcl óëi Îpi ¶ãlÖ cñ« y kЬ cái ¶T¶ ¬íi óÞ ÎliÖÎ Îlßi BÕ¶ Îl©¶ Îlai! ÷l{¶ã c߶ oï vp¶ã ¶py... ÷gi Îíi B©y, y B{« ¬SÎ ¶l׶ cCc Îlsi vp¶ã ópy h« hiÖÎ d{íi BÊÎ, Låi ¶gi ÎiÕµ: - ¸lb¶ã Îai Îles dâi oï vp¶ã ¶Çy Îõ h©u Låi B· Bi Îles ¬Êy ÎL¨¬ dƬ B{ê¶ã, Îï¶ LÊÎ ¶liÒu Ω¬ luyÕÎ, vp c߶ cg ¶ã{êi ¬ÊÎ ¬¹¶ã v× ¶g ¶N«. ¸lb¶ã Ϋ cè¶ã ë ÎLT¶ ãi«¶ã lå kiÕ¬ ¨¶... ªlÊy Vi¶l ªlCi ¶gi Îíi B©y kla¶ã ¶gi ÎiÕµ ¶N«, ¼i¶l §¹Î óiÕÎ ¶ã«y lä Îíi B©y v× ÎiÒ¶ Îpi clí _????_ - §g, oï vp¶ã c߶ cn B©y! Vi¶l h·s luy¶l ¬uï¶ hÊy Îl× cø viÖc Be¬ cn Bi! ®ç¶ã ÎlÊy ÷løÎ ªæ ¶gi ¬éÎ cCcl klÝ klCi ¶l{ vËy, Vi¶l ªlCi h¹i Î{ë¶ã hǬ L»¶ã ¼i¶l §¹Î ¬uï¶ ¶gi óa¶ã Bè« BÉ diÔu cîÎ cls ¶l{¶ã xe¬ kü oSc ¬ÆÎ Îl× ¼i¶l §¹Î kla¶ã cg ¬éÎ Cc ý ã× cn. Vi¶l ªlCi hiÒ¶ lái: - ÷Õu ¤¶ B¹i ãi« vui h߶ã ó«¶ cls BÖ µl©¶ ¶ö« oï vp¶ã BÉ clN« cl¹y cls ¬Êy «¶l e¬ óÞ Îl{m¶ã vp hp¬ ÎiÒ¶ Îö ÎuÊÎ cls ¬Êy clb e¬ óÞ ÎliÖÎ ¬¹¶ã Îl× «¶l e¬ clb¶ã cò¶ã cn¬ m¶ va cè¶ã Låi... ¤¶ ¼i¶l ¾m¶ ¶gi: - ¼êi h·s luy¶l cø Îù ÎiÖ¶ hÊy Be¬ Bi! Vi¶l ªlCi clSµ Ϋy vCi h¹y Låi ¶gi: - ÷l{ vËy clb¶ã Îai xi¶ cn¬ m¶ va cè¶ã. ÷gi xs¶ã, y L« liÖu cls l«i ÎT¶ B¹i lC¶ Bø¶ã o«u cbi xuï¶ã ¶lÆÎ ¶lN¶ã Îlsi vp¶ã. Ï«i ÎT¶ Bg Ϋy võ« ¬g Îíi Îlsi vp¶ã, óç¶ã cg ¶ã{êi klH BÈy v«i ¬éÎ cCi, cn¬ ÎlÊy ¬éÎ oøc ¬¹¶l BÈy hèi h¹i. Råi cn l«i cè¶ã óÞ óS¶ L« µlÝ« o«u ¬Êy ó{íc. ¸lb¶ã ¶ãȶã BÇu hT¶ B· ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã oN¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Vi¶l h·s ãi«! ¾ï vp¶ã ¶py hp h{m¶ã óæ¶ã cñ« qu©¶ Béi ¾Ê¬ V{m¶ã. r·s ãi« hÊy Bi kla¶ã _????_ D«¶l ÎiÕ¶ã cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã clØ ÎLʶ CÎ ¶æ Vâ h©¬ ¬iÒ¶ ®Sc Îlai clí «¶l e¬ ãi«¶ã lå ë vè¶ã Gi«¶ã ÷«¬ cl{« Îõ¶ã óiÕÎ Îiն㠬Êy. Vi¶l ªlCi qu«y h¹i võ« c{êi võ« ¶gi víi r· ÷lÞ: - Y Be¬ ÎiÕ¶ã Ψ¬ cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã L« dä« ¶¹Î clb¶ã Ϋ BÊy! r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l Ϋy cǬ ï¶ã BiÕu Bå¶ã, lÝÎ ¬¹¶l ¬éÎ lmi Îluïc, u¶ã du¶ã Îlë klgi L«, Låi Îls¶ã Îln B{« ¬SÎ hT¶ ¶ãS¬ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy vt kiTu ¶ã¹s vp L« cCi ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -151- BiÒu B©y ¶ã{êi ãip cn cñ« r· ÷lÞ, ªlõ« ¸lÝ B· ¶æi ãi˶ Låi. ÷l{¶ã ÎlÊy r· ÷lÞ Bai ¬SÎ cg ÎlǶ vp oSc ¬ÆÎ lå¶ã lps, ªlõ« ¸lÝ BsC¶ y cò¶ã hp ¬éÎ lns Îlñ ÎT¶ Îuæi ë Vâ h©¬ ¶T¶ clp¶ã kla¶ã dC¬ kli¶l Îl{ê¶ã, hiÒ¶ cbi clps vp ¶gi: - ªiÒ¶ óïi cg µlni lä r· kla¶ã? Ï·y Îl« Îlø cls ÎiÉu óïi, v× ¬íi Îíi Gi«¶ã ÷«¬ ¶T¶ cl{« B{îc óiÕÎ quý B¹i d«¶l! r· ÷lÞ kla¶ã Îl̬ ÎLn hêi, µlu¶ lmi klgi vps ¬ÆÎ clp¶ã. Y h¹i lbÎ ÎlT¬ ¬éÎ lmi Îluïc, ¶l{¶ã hǶ ¶py y dè¶ã ¬òi µlu¶ klgi vps ¬ÆÎ clp¶ã µle¶ ¶N«. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ cl{« Îá vt ã×, ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc BÞ¶l hT¶ Îiն㠶l{¶ã ¤¶ ÷ãli B· ¶S¬ cC¶l Ϋy ¶p¶ã ógµ klH ¬éÎ cCi. Qu«y BÇu h¹i, ÎlÊy ¬Ñ hSc BÇu L« liÖu, ªl«¶l ªl«¶l Bp¶l clÞu hp¬ Îli¶l. r· ÷lÞ ãâ BÇu ï¶ã BiÕu xuï¶ã ¬ÆÎ ã¹cl BÉ Bæ Îp¶ Îluïc L«. ªiÕ¶ã kTu “Îïc Îïc” ¬éÎ låi. §æ lÕÎ Îp¶ L«, y h¹i ¶låi Îluïc vps BiÕu. rbc Êy, clݶl «¶l e¬ lä ¤¶ cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc, ¶l{¶ã lä ¶É r· ÷lÞ B· hõ¶ã d«¶l klSµ clï¶ ãi«¶ã lå ¬Êy clôc ¶¨¬ ÎLêi ¶«y. ÷ãle ¶gi ¶¨¬ x{«, y clØ cËy cg ÎlÕ v⠓Ϲc Ï׶l QuyÒ¶” ¬p klSµ Gi«¶ã ÷«¬ vp Gi«¶ã ®Sc kla¶ã «i BÞcl ¶æi. Vn h¹i ï¶ã BiÕu Bå¶ã cñ« y hp ¬g¶ klÝ ãiíi h¹, cg ÎlÉ Biɬ luyÖÎ, lsÆc Bs¹Î B{îc vâ klÝ cñ« BÞcl. ÷l{¶ã où ÎlËÎ, Îpi ¶ãlÖ cñ« y ãiái Îíi ¬øc ¶ps, cl{« «i B{îc ÎLa¶ã ÎlÊy. ®ëi ÎlÕ, «¶l e¬ lä ¤¶ clØ ¬s¶ã y ãi«s cliÕ¶ víi ªlõ« ¸lÝ. ÷Õu y cliÕ¶ ÎlS¶ã Îl× cp¶ã l«y, ó»¶ã kla¶ã, ÝÎ L« cò¶ã cg ÎlÉ hp¬ ãin¬ ¬ÊÎ µlǶ ¶ps lmi oøc cñ« ªlõ« ¸lÝ. ªLs¶ã kli r· ÷lÞ hÊy BC hö« vp óËÎ L« BC¶l hö« BÉ cl©¬ Îluïc lbÎ, Îl× óç¶ã ÎLT¶ Bضl ¶gc ¶lp cg Îiն㠶ã{êi ÎlÐÎ hT¶ L»¶ã: - ¼«u ÎLn h¹i oï vp¶ã cls clb¶ã Ϋ! Råi ¬éÎ ÎliÕu ¶N vp ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ ÎLC¶ã kiÖ¶ ¶lny xuï¶ã, Îles o«u l«i ¶ã{êi Êy c߶ cg ¬éÎ ¶ã{êi ÎL¹c Bé ¶¨¬ ¬{mi Îuæi, ¨¶ ¬Æc ¶l{ ¬éÎ ¶lp óua¶, Ϋy ÎLCi cǬ óp¶ ÎsC¶, Ϋy µlni cǬ c©y óbÎ, ÎLa¶ã LÊÎ ¶ãé ¶ãlܶl. ªlÊy ÎliÕu ¶N Bg hp ªiÉu ªuÖ, ªlõ« ¸lÝ võ« ¬õ¶ã võ« hs. ¸lp¶ã ¬õ¶ã v× cg ¶ã{êi Îíi ãibµ Bì. ÷l{¶ã c߶ l«i ¶ã{êi ki« vâ ¶ãlÖ L« o«s, clp¶ã kla¶ã Lâ? ®©y ãiê, kt BÞcl ¶ãspi µlCi ªl¹cl r{m¶ã h¹i c߶ ÎlT¬ óä¶ rs¶ã Du vp r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l. Ïm¶ ¶N«, ¬Ñ cs¶ ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã ë ÎLs¶ã lsp¶ cn¶l LÊÎ ¶ãuy liɬ, ÎlÕ ¶ps cò¶ã µlni cøu lä ÎÈu ÎlsCÎ klái ¶mi ¶Çy ¬íi B{îc. ÷Õu l«i ¶ã{êi ¬íi Îíi ki« vâ ¶ãlÖ clØ ¶ã«¶ã víi ªiÉu ªuÖ Îlai Îl× ¬×¶l c߶ µlni ¬ÊÎ ca¶ã óns vÖ lä, ¶l{ vËy cg µlni ¶ãuy Ϋi kla¶ã? rbc óÊy ãiê, ÎLs¶ã BÖ Îö cñ« «¶l e¬ lä ¤¶ B· cg ¶ã{êi cl¹y L« ¶ã¨¶ cn¶ vp quCÎ lái ¬Êy ¶ã{êi ki«. ÷ã{êi ÎliÕu ¶iT¶ ¶ä hí¶ Îiն㠶gi: - ¼«u ÎLn h¹i oï vp¶ã ki« cls clb¶ã Ϋ! ªlÊy vp¶ã BÉ h¨¶ hgc d{íi BÊÎ, y ¶gi xs¶ã cbi xuï¶ã ¶lÆÎ hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ c«u ¬py ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷ã{êi ¶Çy hç ¬·¶ã ¶l{ ÎlÕ, kla¶ã ÎlÉ ¶ps hp¬ ¶æi viÖc hí¶.” ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã ÎlÊy ÎliÕu ¶iT¶ ¶ä B«¶ã cS¬ cbi ¶lÆÎ vp¶ã, hiÒ¶ µli cl©¶ ¶lS¬ cC¶l Ϋy lS¶ ¬p BC. ªiÉu ªuÖ véi ãäi: - ªlai o{ luy¶l l·y BÒ µl߶ã! ªuy ÎC¶l ¶ÕÎ Îla hç ¶l{¶ã vâ ¶ãlÖ cñ« y cò¶ã klC. ÷ãle ÎlÊy ªiÉu ªuÖ ãäi, y ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l cCi BC Êy Låi Îlu˶ cl©¶ oʶ h¹i ãǶ ÷«¬ D{m¶ã, dè¶ã os¶ã cl{ë¶ã óæ xuï¶ã hua¶. Kla¶ã kÞµ hèi BÉ ÎLC¶l, ÷«¬ D{m¶ã µlni dm os¶ã cl{ë¶ã Bì. ªø cl{ë¶ã ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -152- võ« v« cl¹¬, cn l«i BÒu hèi h¹i vpi ó{íc. ªliÕu ¶iT¶ ¶ä BÞ¶l ÎiÕ¶ hT¶ ¶l{¶ã ¶ã{êi ¨¶ ¬Æc hïi ¶lp óua¶ véi ãäi ¶ã«y: - Ï·y kls«¶ Ïy ¼Ó¶! ªlõ« ¸lÝ oùc ¶lí BÕ¶ óN« ¶ä ªiÉu ªuÖ cg ¶gi L»¶ã: “÷p¶ã cè¶ã ¬éÎ ¶ã{êi lä ªlai Bi lé Îï¶ã oï vp¶ã. V× cg où xÝcl ¬Ýcl, ¶T¶ l«i ¶ã{êi c·i hé¶, Låi ãiN« B{ê¶ã cli« Ϋy. ®ëi vËy oï vp¶ã ¬íi óÞ ªl«¶l ªl«¶l xuÊÎ kú óÊÎ ý c{íµ ¬ÊÎ. ÷l{ vËy, ¶ã{êi ÎliÕu ¶iT¶ ¶Çy ÎÊÎ hp clCu cñ« ªlai ªlu ¾m¶ Îøc hp ÷ãäc DiÖ¶ Ki¬ ¸{m¶ã ªlai Ïy ¼Ó¶ kla¶ã o«i Låi. ¸ß¶ ¶ã{êi Îl{m¶ã ãi« ¶py cg hH hp §¹i o{ luy¶l cñ« ¬×¶l ÎT¶ hp §å¶ã ®bÎ ªliÕÎ ªsC¶ ®p¶ Ïsp¶ã ¸l©¶ clSc?” ¸lp¶ã ¶l׶ kü h¹i, ÎlÊy Ϋy µlni ¶ã{êi Îl{m¶ã ãi« Êy cǬ cCi óbÎ h˵ hße clgi häi, qun ¶liT¶ hbc Bg ó»¶ã Bå¶ã Låi. ¼õ¶ã quC, clp¶ã ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ¶ã{êi ¶ä, quú xuï¶ã h¹y vp ¶gi: - ªiÉu BÖ ViT¶ ªlõ« ¸lÝ xi¶ kݶl clps B¹i o{ luy¶l. Ïsp¶ã ¸l©¶ véi Bì clp¶ã dËy, ¶ãS¬ ¶l׶ ãi©y µlbÎ, Låi lí¶ lë ¶gi: - å, o{ BÖ, kla¶ã ¶ãê clb c߶ ÎLt Îuæi ÎlÕ ¶py! ¼«y ¬S¶ hp¬ o«s «¶l e¬ ¬×¶l h¹i ãƵ ãì ¶l«u ë ¶mi B©y! ªiÉu ªuÖ Îíi ãǶ ¶gi: - ªlõ« ¸lÝ B¹i c«! E¬ xi¶ ãiíi ÎliÖu ªlai o{ luy¶l cñ« e¬. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu clps ªlai Ïy ¼Ó¶. ªlÊy ÎLT¶ h{¶ã ªlõ« ¸lÝ cg ÝÎ cá kla, ªiÉu ªuÖ klH µlñi Bi cls clp¶ã. ªlõ« ¸lÝ ¬Ø¬ c{êi Îá vt cC¬ m¶. ªlÊy vËy, Ïy ¼Ó¶ c«u ¬py ¶ãô ý kla¶ã ó»¶ã h߶ã. Ïsp¶ã ¸l©¶ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬S¶ã hiÒ¶: - Ïy ¼Ó¶, o«s cs¶ va hÔ BÕ¶ ÎlÕ? ¸g ¬«u ¬«u quú xuï¶ã h¹y o{ Îlbc Bi kla¶ã? ÷l˶ ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ c߶ kЬ ¬×¶l ¬Êy Îuæi, Ïy ¼Ó¶ ÎLs¶ã h߶ã kla¶ã µlôc, hiÒ¶ Îõ Îõ Bi Îíi, hp¬ BiÖu oSµ quú. ªlõ« ¸lÝ véi cn¶ h¹i: - ªai kla¶ã dC¬! ¸lp¶ã dm l«i Ϋy L« Bì, Ïy ¼Ó¶ hiÒ¶ Bø¶ã dËy ¶ã«y. Y clØ ãËÎ BÇu clps ¬éÎ cCi Låi ¶gi: - ªiÉu o{ Îlbc! Ïsp¶ã ¸l©¶ ¬S¶ã ¶ã«y: - ¸Ci ã× hp ÎiÉu o{ Îlbc, B¹i o{ Îlbc? Dè Îuæi ¬py hí¶ lm¶ clb Êy ÎlËÎ, ¶l{¶ã clb Êy vÓ¶ hp óÒ ÎLT¶ cñ« ¬Çy! ªlõ« ¸lÝ võ« c{êi võ« lái Ïy ¼Ó¶: - ¸lb «¶l cg ¬¹¶l kla¶ã? §· h©u Îai kla¶ã ¶l˶ B{îc Îi¶ cñ« a¶ã Êy, Îai ¶lí hS¬. - ¸C¬ m¶ o{ Îlbc. ¸lb Îai ¶lê ÎLêi vÓ¶ B{îc ¬¹¶l kláe. r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l ÎlÊy lä clps lái ¶l«u o{ luy¶l, o{ BÖ, o{ Îlbc, o{ BiÖÎ ÎÝu ÎÝÎ cn hT¶, clM¶ã csi «i L« ã×, ¶T¶ kla¶ã ¶Ð¶ ¶æi Îøc ãi˶, hiÒ¶ xCcl ¶ã{îc, ¶ãȶã BÇu ¶l׶ hT¶ ÎLT¶ ÎLǶ ¶lp, Låi lái: - Ï«i ¶ã{êi ¬íi Îíi hp ¶lN¶ã ÎT¶ ¶ps? ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -153- Y võ« hT¶ ÎiÕ¶ã, «i ¶Êy BÒu ãiùÎ ¬×¶l ÎlÊÎ ki¶l. V× Îiն㠶gi cñ« y ãiï¶ã lÖÎ ÎiÕ¶ã cli¬ cb kTu ¶ãle LÊÎ ãlT Ϋi, vp c߶ µl« ÎlT¬ ãiä¶ã klp¶ klp¶ _????_, ¶T¶ kla¶ã «i ¶ãle ÎlÊy y ¶gi ã× cn. ®{íc hT¶ ¬éÎ ó{íc, Ïy ¼Ó¶ ¶gi: - ¾ï vp¶ã ¶Çy cñ« clb¶ã Ϋ B· óÞ cCc ¶ã{êi hÊy ÎLé¬ ¬p. ÏiÖ¶ ãiê ÎlÇy ÎLß Î«y BÕ¶ B©y hÊy h¹i oï vp¶ã ¶py! r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l vÓ¶ ¶l׶ ¶ã{îc hT¶ ÎLǶ ¶lp, ¬iֶ㠵lu¶ klgi Îluïc, BéÎ ¶liT¶ “klp, klp” c{êi ¶l¹Î l«i ÎiÕ¶ã. ªlÊy y cø ãië ¬·i cCi BiÖu ãip cn, Îá vt kli¶l Îl{ê¶ã lÕÎ Îlny ¬äi ¶ã{êi, Ïy ¼Ó¶ ¶æi xu¶ã, lÊÎ lp¬ lái: - ¸lM¶ã l«y B©y ¶ã{êi cg clÞu ÎLn h¹i oï vp¶ã ¶Çy kla¶ã? ¤¶ã cø viÖc ¶gi ÎlM¶ã L« Bi! ÷Õu a¶ã kla¶ã cg quyÒ¶ ãini quyÕÎ vʶ BÒ ¶Çy Îl× ¬êi ¶ã{êi ¶ps cg ÎlÉ clñ clïÎ l·y L« B©y ¶gi cluyÖ¶. r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l h¹i c{êi 㻶 l«i ÎiÕ¶ã, Låi qu«y h¹i ¶gi víi Vi¶l ªlCi: - A¶l ¶gi h¹i cls Îôi ¶l·i cs¶ ¶py óiÕÎ, Îai hp l¹¶ã ¶ã{êi ÎlÕ ¶ps! Vi¶l ªlCi quCÎ hí¶: - VÞ ¶Çy hp r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l ÎiÕ¶ã Ψ¬ hõ¶ã hÓy x{« ¶«y. ¸Cc ¶ã{mi clí cg Lu¶ oî ÎlÊÎ kݶl véi, l·y cls Ϋ óiÕÎ: ª¹i o«s Îuæi ÎLt ¶l{ ÎlÕ h¹i dC¬ va hÔ víi óùc ÎiÒ¶ óïi ¶l{ vËy? ªlËÎ Î׶l Ïy ¼Ó¶ kla¶ã óiÕÎ r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l hp «i, clp¶ã cò¶ã hí¶ ÎiÕ¶ã ÎLn hêi: - ¼Æc cCc ¶ã{mi hp cCi ã× ÎiT¶ oi¶l, Ϋ kla¶ã cǶ óiÕÎ! ª« clØ óiÕÎ BÕ¶ B©y hÊy h¹i oï vp¶ã Îlai! ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã võ« ãi«s cliÕ¶ víi clp¶ã cl{« µl©¶ ÎlS¶ã ó¹i, B«¶ã ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ, hiÒ¶ ¶lny L« ÎLn hêi: - rÊy h¹i oï vp¶ã, cg µlni hp cluyÖ¶ dÔ B©u? ÷ã{mi cg Îpi, l·y ÎlS¶ã ¶æi Ϋ B· Låi ¬íi B{îc ¶gi Îíi cluyÖ¶ ¶lN¶ã Îlsi vp¶ã ¶py! Võ« ¶gi xs¶ã, y kla¶ã clê Bïi µl{m¶ã ÎLn hêi, B· ¶lny xæ h¹i Bʬ hua¶ ¬éÎ quyÒ¶. Kla¶ã kÞµ BÒ µl߶ã, óÞ ¬éÎ Bʬ vps v«i, Ïy ¼Ó¶ ¶æi ãi˶, ¬b« Ϋ ÎLCi ¶l«¶l ¶l{ ãig, ÎLn Bò« hua¶ ¬éÎ quyÒ¶ vps óô¶ã ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã ¶ãle BC¶l “óôc” ¬éÎ ÎiÕ¶ã. Ï«i ¶ã{êi cè¶ã óÞ B«u BÒu ¶lny hèi h¹i, ÎLî¶ ¬SÎ ¶l׶ ¶l«u. Råi h¹i cè¶ã xa¶ã vps BC¶l hua¶. ¸n l«i BÒu Îʶ ca¶ã LÊÎ ¬¹¶l vp µl߶ã lê h¹i LÊÎ om lë ¶T¶ cl{« BÇy ¬éÎ liÖµ, BC¶l Bʬ “ó׶l ó׶l, óéµ óéµ” hp¬ BiÕc Ϋi ¬äi ¶ã{êi. ¸n l«i cè¶ã óÞ BC¶l ÎLb¶ã BÇu, v«i ¶ãùc óô¶ã BÕ¶ ¬Êy clôc hǶ. ªlõ« ¸lÝ Îlë dpi vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª¹i o«s o{ luy¶l Ϋ h¹i d¹y Îlø Bå BÖ óÊÎ Îpi ÎlÕ ki«? ÷Õu ãƵ µlni ¬éÎ lns Îlñ, y clÞu o«s ¶æi ¬éÎ l«i quyÒ¶ cñ« ¶ã{êi Ϋ? ª¹i o«s ªlai Îlbc Îlbc kla¶ã clØ dÓ¶ cls y ¬éÎ vpi ¬iÕ¶ã?” ªl× L« Ïy ¼Ó¶ Îuy LÊÎ clݶl ÎLùc ¶l{¶ã ÎC¶l h¹i ¶g¶ã ¶ny. rbc läc vâ, y LÊÎ h{êi óiÕ¶ã. §· ãi« ¶l˵ ¬a¶ ÎLs¶ã ó«s h©u y vÓ¶ cl{« läc B{îc ¶æi ¬éÎ µlǶ Îpi ¶ãlÖ cñ« Ïsp¶ã ¸l©¶. ÷lê B{îc Îl©¶ l׶l v¹¬ vì vp cg Bai clbÎ oøc kláe, y cg ÎlÉ clÞu Bù¶ã ¶æi ¬éÎ vpi B߶. ªLs¶ã hbc lç¶ cliÕ¶, y dè¶ã Ϋy µlni Bʬ lë ¬éÎ cCi, ¤¶ ÷«¬ D{m¶ã ÎLC¶l o«¶ã óT¶ µlni, y dm Ϋy ÎLCi Bg¶ oM¶, Bʬ hua¶ ¬éÎ quyÒ¶ c{íc, ÎLb¶ã ¶ã«y c»¬ cñ« ÷«¬ ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -154- D{m¶ã ¶ãle BC¶l “óéµ” ¬éÎ cCi. ¸n ¬éÎ Îl©¶ l׶l Îs hí¶ ¶l{ ÎLCi ¶bi ¶lá cñ« ÷«¬ D{m¶ã ¶ã· h¨¶ xuï¶ã BÊÎ Låi clÕÎ ãiÊc hiÒ¶. ªá vt klsCi ÎLÝ, Ïy ¼Ó¶ B{« ¬SÎ ¶l׶ o{ µlô, Îi¶ Î{ë¶ã ÎlÕ ¶ps cò¶ã B{îc ó«¶ kle¶. ÷ãê B©u, ÎlÊy o{ µlô cg vt ãi˶ dN, clp¶ã kla¶ã liÉu ιi o«s? ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “ª« B· BC¶l ÎlS¶ã, o{ µlôc kla¶ã kle¶ Îl× clí, ÎLCi h¹i c߶ Îá vt ÎLCcl ¬S¶ã Ϋ ¶l{ vËy?” ªlÊy ¬ai vp ¬å¬ clp¶ã óÞ BC¶l o{¶ã hT¶, Ϋi óT¶ µlni ¬Cu Î{mi ¶lá ãiäÎ xuï¶ã. ªiÉu ªuÖ hÊy kl¨¶ Ϋy klH h«u clèi cls clp¶ã vp ¶gi ¶lá: - ª¹i o«s «¶l kla¶ã ÎLC¶l ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã Bʬ cñ« y ¬p cø BC¶l hs¹¶ x¹ ¶l{ ÎlÕ hp¬ ã×? - ªLC¶l cCi ã×? ÷Õu ÎLC¶l, Îai BC¶l ÎLb¶ã y o«s B{îc? r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l h¹i hT¶ ÎiÕ¶ã quCi dÞ ¶gi: - ÷ã{mi Î{ë¶ã BC¶l ¶ã· ¬éÎ ¶ã{êi ¶l{ ÎlÕ B· Îù cls hp BSc clÝ hS¬ o«s? ÷ã{mi cg ¬uï¶ hÊy h¹i oï vp¶ã kla¶ã? Võ« ¶gi døÎ hêi, y ¶lny hT¶ Bø¶ã ÎLT¶ l«i Îlsi vp¶ã. ª«y µlni dm cCi BiÕu cpy Biɬ ¬éÎ Îlsi vp¶ã klCc ¶gi: - ªl« lå ¶ã{mi dè¶ã Bʬ l«y BC, quý lå hÊy B{îc ó« Îlsi vp¶ã ¶Çy L«, Ϋ oH ÎLn ÎÊÎ cn oï vp¶ã ë B©y cls ¶ã{mi. Ai ¶Êy ¶ãle ÎlÊy r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l ¶gi vËy BÒu cls y Îù µlô vp ¶ãa¶ã cuå¶ã quC. Dè vâ ¶ãlÖ cñ« Ïy ¼Ó¶ cg kЬ y Bi ¶N« ¶l{¶ã y clØ dè¶ã BiÕu cpy Biɬ Îlsi vp¶ã ¶l{ vËy, ¬p dC¬ csi Îl{ê¶ã Ïy ¼Ó¶ kla¶ã hÊy L« B{îc! ªlai Ïy ¼Ó¶ ¶æi ãi˶: - “Qu©¶ Îö ¶lÊÎ ¶ãa¶” ¶ã{mi kla¶ã B{îc lïi l˶ vp ¶uïÎ hêi ¶lÐ? r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l ¶ãȶ㠬ÆÎ hT¶ ÎLêi cn c{êi, Låi ¶gi víi Vi¶l ªlCi: - A¶l ¶ãle ÎlÊy cl{«? ÷g oî Îai lïi l˶ BÊy! Vi¶l ªlCi Bp¶l µlni ã{î¶ã ã¹s c{êi Îles. Ïy ¼Ó¶ h¹i ¶gi: - Ï«y hS¬! ¸si Îpi cñ« Ϋ! ªiÕ¶ hT¶ ó« ó{íc ¶ãS¬ Bb¶ã Îlsi vp¶ã ¶»¬ d{íi BiÕu cpy, clp¶ã v˶ oøc óT¶ cl©¶ µlni, dè¶ã ¬iն㠓ªns B{ê¶ã c{íc” BC ιΠ¶ã«¶ã ¬éÎ cCi. ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã c¹¶l ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ Lp¶ã, {íc h{î¶ã cCi BC Bg ÝÎ L« cg l«i ó« ÎL¨¬ c©¶ lmi oøc, ca¶ã hùc cñ« r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l cg ãiái lm¶ Ïy ¼Ó¶ ÎlËÎ ¶l{¶ã cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps dè¶ã BÇu cCi BiÕu cpy BÉ ãiN ¶æi Îlsi vp¶ã ki«, ÎLõ µli y cg µlCµ ÎluËÎ quCi dÞ Îl× klg ¶gi. ¸l©¶ cñ« Ïy ¼Ó¶ oSµ Bô¶ã Îíi BiÕu cpy vp Îlsi vp¶ã. r· ÷lÞ óç¶ã lÊÎ cCi BiÕu cpy hT¶, Biɬ vps luyÖÎ BÇu ãïi cñ« clp¶ã. ¸n cCi cl©¶ cñ« Ïy ¼Ó¶ óÞ ÎT hiÖÎ Îøc Îl×, BÇu ãïi óT¶ µlni klÞu xuï¶ã vp quú ¶ã«y ιi clç. r· ÷lÞ clSµ Ϋy vCi hi« hÞ«, cn c{êi ¬éÎ låi Låi ¶gi: - ªai kla¶ã dC¬. ¾î l·i quC, ªiÉu ªuÖ véi cl¹y Îíi Bì Ïy ¼Ó¶ dËy, BÕ¶ ÎL{íc ¬ÆÎ Ïsp¶ã ¸l©¶ Låi ¶gi: - Ïsp¶ã o{ óC, y ãi«¶ ÎLC, o{ óC d¹y ¶ã«y cls y ¬éÎ ópi läc. ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -155- Ïy ¼Ó¶ hí¶ ÎiÕ¶ã cl{ëi Lñ«: - ÷ã{mi dë Îlñ Bs¹¶ BT l̶ ¶l{ vËy, c߶ Îù x{¶ã hp «¶l lè¶ã lns lC¶ cCi ÎlÕ ã×? Ïsp¶ã ¸l©¶ cl× Î«y xs« ógµ h{¶ã Ïy ¼Ó¶ Bs¹¶ dè¶ã ¶ãg¶ Ϋy B©¬ vps Bèi clp¶ã Ϋ ¬éÎ cCi, ãini ¶ã«y clç luyÖÎ óÞ óÕ ÎSc Låi klH ¶gi: - ¾«u ¶py ¬Çy cg hç ¬·¶ã ¶l{ ÎlÕ ¶N« kla¶ã? Ïsp¶ã ¸l©¶ ÎlÊy r· ÷lÞ Biɬ luyÖÎ ¶l«¶l ¶lѶ ¶l{ vËy cò¶ã µlni ki¶l ¶ã¹c ÎlǬ vp ¶ãlÜ L»¶ã: “ª¹i o«s ¶mi lts hC¶l ¶Çy h¹i cg Ϋy Bn luyÖÎ hîi BÕ¶ ÎlÕ?” KlÝ ãiíi óT¶ Ϋy ÎLCi cñ« Ïsp¶ã ¸l©¶ hp cCi _????_. ¸ß¶ óT¶ Ϋy µlni cñ« clp¶ã hp cCi óbÎ Bå¶ã. ªÊÎ ¶liT¶ clp¶ã cò¶ã hp ¬éÎ d«¶l Îlñ Bn luyÖÎ. Dm óp¶ Îݶl hT¶, hÊy Ϋy ã¹Î ¬éÎ cCi, clp¶ã ¶gi: - ¼g¶ ¶î ¶py Ϋ B· ãli vps oæ Låi. Dm ÎlM¶ã óbÎ Bå¶ã, clp¶ã BÞ¶l ó{íc hT¶ hÊy h¹i oÜ diÖ¶ cls BÖ Îö. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¾{ luy¶l hp B¹i BÖ Îö µlCi Ïs« ¾m¶, Ϋ hp o{ BÖ ¶T¶ xuÊÎ ÎL˶ ÎL{íc ¬íi µlni hH!” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hT¶ Îiն㠶ã«y: - §¹i o{ luy¶l cls µlе ÎiÉu BÖ hT¶ ÎL{íc. ÷Õu ÎiÉu BÖ ÎlÊÎ ó¹i hbc Bg o{ luy¶l l·y ÎiÕµ Ϋy. ªlÊy clp¶ã c߶ ÝÎ Îuæi quC, Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “Dè o{ µlô cg ÎLuyÒ¶ lÕÎ vâ ¶ãlÖ cls y, ¶l{¶ã vÓ¶ c߶ ÎliÕu ki¶l ¶ãliÖ¬. ¸lØ oî BÞcl kla¶ã ¶æi r· ÷lÞ hì y cg ã× ouy xuyɶ, cg µlni hp B«u h߶ã o{ µlô kla¶ã?” ¸ß¶ Ïsp¶ã ¸l©¶ oë dÜ BÉ cls Ïy ¼Ó¶ BC¶l ÎL˶ BÇu hp v× clp¶ã óiÕÎ ÎT¶ Bå BÖ Êy hç ¬·¶ã Îù B¹i quC, cǶ µlni cls y clÞu clbÎ B«u klæ, ¬íi ãin¬ óíÎ B{îc ÎC¶l ¶ÕÎ kiTu ¶ã¹s cñ« y. ÷l{ vËy, o«u ¶Çy y ¬íi óiÕÎ Îl©¶ ¬p kliT¬ Îï¶ läc lái. ÷ãlÜ xs¶ã, clp¶ã klH óns ªlõ« ¸lÝ: - ¾{ BÖ, BÉ «¶l Bïi µlg cls! ªlõ« ¸lÝ cò¶ã l¹ Îlʵ ãiä¶ã ÎLn hêi: - §¹i o{ luy¶l, óT¶ lä c߶ ¶liÒu lns Îlñ _????_ lp¶l LÊÎ hîi l¹i. rCÎ ¶N«, c߶ ¬éÎ µle¶ Cc cliÕ¶, «¶l hp clñ ÎL{m¶ã cñ« clb¶ã Îai, «¶l kla¶ã ¶T¶ L« ÎL˶ véi! ªuy ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ cï clʵ Bßi BC¶l ÎL{íc ¶l{¶ã Ïsp¶ã ¸l©¶ ¶l˶ óiÕÎ clp¶ã Ϋ ¬uï¶ Îa¶ ÎLä¶ã ¬×¶l hiÒ¶ ¶gi: - ÷Õu vËy, o{ BÖ ¶T¶ cȶ Îl˶ ¬éÎ clbÎ ¶lÐ! ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu, ÎiÕ¶ ¬éÎ ó{íc ¶gi víi r· ÷lÞ L»¶ã: - ¸lM¶ã l«y a¶ã cg ó»¶ã h߶ã cls Îai BC Îlö ¬éÎ cCi kla¶ã? r· ÷lÞ, µlCi ªl¹cl r{m¶ã vp ó«¶ã rs¶ã Du ÎÊÎ cn ¬äi ¶ã{êi BÒu ¶ã¹c ¶liT¶ vp ¶ãlÜ ÎlǬ: “Võ« Låi ÎT¶ ÎliÕu ¶iT¶ v¹¬ vì lè¶ã dò¶ã ÎlÕ ki« c߶ óÞ ÎliÖÎ Îlßi B«u klæ! ª¹i o«s y c߶ kla¶ã óiÕÎ oï¶ã clÕÎ, dC¬ xi¶ Îlö ÎlCcl ¶l{ vËy!” ªlÊy clp¶ã c߶ ÎLt lm¶ Ïy ¼Ó¶, r· ÷lÞ cp¶ã csi Îl{ê¶ã, võ« c{êi võ« ¶gi: - ¸ò¶ã B{îc! ÷l{¶ã Ϋ cǶ µlni dƶ ÎL{íc, ¶Õu cËu cò¶ã ÎCi diÔ¶ cCi ÎLß quú h¹y, Îai kla¶ã dC¬ ¶l˶ B©u ¶lÐ? Võ« ¶gi, y võ« ãCc BiÕu cpy hT¶ ÎLT¶ Îlsi vp¶ã. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã óSÎ cl{íc Ïy ¼Ó¶, ÎiÕ¶ hT¶ ó« ó{íc, ãim cl©¶ µlni, µl¹Î ¶ã«¶ã ¬éÎ cCi. §ø¶ã c¹¶l ÎLa¶ã, ÎlÊy clp¶ã oSµ óÞ ¶l{ ¬×¶l, Ïy ¼Ó¶ hs quC kTu hT¶: - ªiÉu o{ Îlbc, Bõ¶ã BC ¶l{ ÎlÕ, ¶g oH Biɬ luyÖÎ BÊy! ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2