Biên bản tóm tắt chương trình làm việc của Quốc hội khóa V

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
100
lượt xem
1
download

Biên bản tóm tắt chương trình làm việc của Quốc hội khóa V

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản tóm tắt chương trình làm việc của Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ sáu do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản tóm tắt chương trình làm việc của Quốc hội khóa V

 1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T do - H nh phúc ********** Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1979 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHÓA VI, KỲ H P TH SÁU (t ngày 23 tháng 12 n ngày 29 tháng 12 năm 1979 t i H i trư ng Ba ình, Hà N i) BIÊN B N TÓM T T NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1979 Bu i t i: Qu c h i h p phiên trù b . 408 i bi u Qu c h i có m t, 76 i bi u Qu c h i v ng m t. Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Trư ng Chinh, các Phó Ch t ch Xuân Th y, Phan Văn áng, Nguy n Th Th p, Nguy n Xi n, Tr n ăng Khoa ch t a phiên h p. Chương trình làm vi c: 1. M c ni m các v i bi u Qu c h i ã t tr n; 2. Nghe báo cáo v vi c bãi mi n tư cách i bi u Qu c h i c a Hoàng Văn Hoan và v k t qu b u c b sung m t i bi u Qu c h i t nh Thanh Hóa; 3. Nghe báo cáo c a y ban thNm tra tư cách i bi u c a i bi u Qu c h i; 4. Thông qua ngh quy t xác nh n tư cách i bi u c a i bi u ư c b u b sung Thanh Hóa; 5. Thông qua chương trình làm vi c c a kỳ h p Qu c h i; 6. B u c oàn Ch t ch và oàn thư ký; 7. Nghe báo cáo m t s v n v t ch c kỳ h p Qu c h i. 1. M c ni m các v i bi u Qu c h i ã t tr n
 2. Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Trư ng Chinh báo cáo v i Qu c h i có hai i bi u Qu c h i ã t tr n trong th i gian t kỳ h p th năm c a Qu c h i n kỳ h p này: - ng chí Nguy n Lương B ng, i bi u Hà N i, t tr n ngày 20/7/1979; - ng chí Huỳnh Văn Trí, i bi u An Giang, t tr n ngày 01/9/1979. Toàn th các i bi u Qu c h i ng d y m c ni m m t phút. 2. Nghe báo cáo v vi c bãi mi n tư cách i bi u Qu c h i c a Hoàng Văn Hoan và v k t qu b u c b sung m t i bi u Qu c h i t nh Thanh Hóa Phó Ch t ch kiêm T ng thư ký y ban thư ng v Qu c h i Xuân Th y c báo cáo v vi c bãi mi n tư cách i bi u Qu c h i c a Hoàng Văn Hoan và v k t qu b u c b sung m t i bi u Qu c h i khu v c b u c IV c a t nh Thanh Hóa. 3. Nghe báo cáo c a y ban th m tra tư cách i bi u c a i bi u Qu c h i Ch nhi m y ban thNm tra tư cách i bi u c a i bi u Qu c h i Bùi Quang T o c báo cáo v vi c thNm tra tư cách i bi u c a v i bi u ư c b u trong cu c b u c b sung i bi u Qu c h i khu v c b u c IV t nh Thanh Hóa. 4. Thông qua ngh quy t xác nh n tư cách i bi u c a ng chí Hoàng Minh Côn trúng c trong cu c b u c b sung Thanh Hóa ng chí Bùi Quang T o c d th o ngh quy t xác nh n tư cách i bi u c a ng chí Hoàng Minh Côn. Sau khi th o lu n, toàn th các i bi u Qu c h i ã nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, ngh quy t xác nh n tư cách i bi u c a ng chí Hoàng Minh Côn. 5. Thông qua chương trình làm vi c c a kỳ h p Qu c h i ng chí Xuân Th y c d th o chương trình làm vi c c a kỳ h p Qu c h i do y ban thư ng v Qu c h i ngh , như sau: Ch nh t 23/12/1979 T i 19 gi : Qu c h i h p phiên trù b Th hai 24/12/1979 Sáng 8 gi : L vi ng Ch t ch H Chí Minh 8 gi 45: - Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i khai m c kỳ h p; - Chính ph báo cáo; Chi u: - Chính ph ti p t c báo cáo;
 3. - Chánh án Tòa án nhân dân t i cao báo cáo; - Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao báo cáo. Th ba 25/12/1979 Sáng: - Qu c h i h p riêng nghe báo cáo b sung; - Nghe báo cáo v v n kéo dài nhi m kỳ c a Qu c h i khóa VI Chi u: Các i bi u làm vi c các t . Th tư 26/12/1979 Sáng: Các i bi u làm vi c các t . Chi u: Các i bi u làm vi c các t . Th năm 27/12/1979 Sáng: Các i bi u làm vi c các t . Chi u: - y ban k ho ch và ngân sách c a Qu c h i thuy t trình; - Các i bi u c tham lu n. Th sáu 28/12/1979 Sáng: Các i bi u c tham lu n. Chi u: Các i bi u c tham lu n. Th b y 29/12/1979 Sáng: Qu c h i h p phiên b m c: - Thông qua các ngh quy t; - Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i b m c kỳ h p. Gi làm vi c: Sáng: T 8 gi n 11 gi 30 Chi u: T 14 gi n 17 gi 30 T i (n u có): T 19 gi 30 n 21 gi .
 4. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, chương trình làm vi c c a kỳ h p Qu c h i. 6. B u c oàn Ch t ch và oàn thư ký ng chí Xuân Th y c danh sách oàn Ch t ch và oàn thư ký c a kỳ h p do y ban thư ng v Qu c h i ngh : oàn Ch t ch g m 26 ng chí sau ây: 1. Lê DuNn 2. Nguy n H u Th 3. Trư ng Chinh 4. Ph m Văn ng 5. Ph m Hùng 6. Võ Nguyên Giáp 7. Lê Thanh Ngh 8. Võ Chí Công 9. Huỳnh T n Phát 10. Văn Ti n Dũng 11. Lê Văn Lương 12. Xuân Th y 13. Nguy n Th Th p 14. Nguy n Xi n 15. Tr n ăng Khoa 16. Hoàng Qu c Vi t 17. Phan Minh Tánh 18. Hòa thư ng Thích Thi n Hào 19. Linh m c Võ Thành Trinh 20. C m Ngoan
 5. 21. Anh hùng Núp 22. Huỳnh Cương 23. Tôn Th t Tùng 24. Nguy n Th Hi u 25. Tr n Hanh 26. H Giáo Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, danh sách oàn Ch t ch kỳ h p. oàn thư ký g m 5 ng chí sau ây: 1. ào Văn T p 2. Nghiêm Chư ng Châu 3. Vũ nh 4. Nguyên Ng c 5. Ph m Công Khanh. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, danh sách oàn thư ký c a kỳ h p. 7. Nghe báo cáo m t s v n v t ch c kỳ h p Qu c h i Ch nhi m Văn phòng y ban thư ng v Qu c h i Nguy n Vi t Dũng báo cáo m t s v n v t ch c kỳ h p Qu c h i. NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1979 Bu i sáng: Sau khi các i bi u Qu c h i long tr ng làm l vi ng Ch t ch H Chí Minh, Qu c h i h p phiên khai m c. 410 i bi u Qu c h i có m t, 74 i bi u Qu c h i v ng m t. Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Trư ng Chinh, thay m t oàn Ch t ch, c di n văn khai m c và i u khi n phiên h p. Phó Th tư ng kiêm ch nhi m y ban K ho ch nhà nư c Lê Thanh ngh , thay m t H i ng Chính ph , báo cáo v “Tình hình kinh t hi n nay và nhi m v k ho ch Nhà nư c năm 1980”.
 6. Bu i chi u: Qu c h i h p phiên toàn th . 410 i bi u Qu c h i có m t, 74 i bi u Qu c h i v ng m t. Phó Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Nguy n H u Th , trong oàn Ch t ch, i u khi n phiên h p. B trư ng B Tài chính Hoàng Anh, thay m t H i ng Chính ph , báo cáo v “T ng quy t toán ngân sách Nhà nư c năm 1978” và “Tình hình th c hi n ngân sách Nhà nư c năm 1979; phương hư ng nhi m v tài chính và d án ngân sách Nhà nư c năm 1980”. Phó Chánh án Tòa án nhân dân t i cao Ph m Hưng, ư c y nhi m c a Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, báo cáo v công tác c a ngành tòa án nhân dân. Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao Tr n H u D c báo cáo v công tác c a ngành ki m sát nhân dân. NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1979 Bu i sáng: Qu c h i h p riêng không có ngư i d thính. 411 i bi u Qu c h i có m t, 73 i bi u Qu c h i v ng m t. ng chí Hoàng Qu c Vi t, trong oàn Ch t ch, i u khi n phiên h p. Ch t ch Trư ng Chinh c t trình c a y ban thư ng v Qu c h i v v n kéo dài nhi m kỳ Qu c h i khóa VI. Phó Th tư ng Lê Thanh Ngh báo cáo b sung v tình hình và nhi m v kinh t . Qu c v khanh Nguy n Cơ Th ch báo cáo v công tác ngo i giao. Bu i chi u: Các i bi u Qu c h i làm vi c các t . NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1979 Các i bi u Qu c h i làm vi c các t . NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 1979 Bu i sáng: Các i bi u Qu c h i làm vi c các t . Bu i chi u: Qu c h i h p phiên toàn th . 403 i bi u Qu c h i có m t,
 7. 81 i bi u Qu c h i v ng m t. Phó Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Nguy n Xi n, trong oàn Ch t ch, i u khi n phiên h p. Phó ch nhi m y ban k ho ch và ngân sách c a Qu c h i Nguy n ăng c b n thuy t trình c a y ban v d án k ho ch Nhà nư c năm 1980, d toán ngân sách Nhà nư c năm 1980 và t ng quy t toán ngân sách nhà nư c năm 1978. Các i bi u Qu c h i c tham lu n: - ng chí Tr n T o, i bi u H i Hưng, c tham lu n “S d ng t t nh t m i kh năng lao ng, t ai, cơ s v t ch t k thu t hi n có, Ny m nh thâm canh, tăng v , s n xu t ra nhi u lương th c, th c phNm, nguyên li u cho công nghi p, nông s n cho xu t khNu…”. - ng chí T Kh i H ng, i bi u Qu ng Ninh, c tham lu n “Phát huy th m nh c a a phương, nhân dân các dân t c t nh Qu ng Ninh quy t tâm Ny m nh s n xu t, s n sàng chi n u”. - ng chí Phan H u Ph c, i bi u C u Long, c tham lu n “T p trung s c Ny m nh phát tri n s n xu t nông nghi p, tr ng tâm là lương th c, th c phNm”. - ng chí Nguy n Thành Long, i bi u Qu ng Nam – à N ng, c tham lu n “Qu ng Nam – à N ng quy t tâm th c hi n t t k ho ch Nhà nư c năm 1980”. - ng chí Vũ nh, i bi u B c Thái, c tham lu n “Công nhân, viên ch c và các t ch c công oàn quy t vư t m i khó khăn ph n u hoàn thành k ho ch Nhà nư c năm 1980”. - ng chí Lương Ích L p, i bi u Cao B ng, c tham lu n “Nhân dân các dân t c Cao B ng ra s c kh c ph c h u qu chi n tranh, Ny m nh s n xu t, tích c c chuNn b cho cu c chi n u m i”. - ng chí Lê B ch Lan, i bi u Thanh Hóa, c tham lu n “Thanh Hóa quy t tâm Ny m nh s n xu t màu và chăn nuôi thâm canh, tăng năng su t lúa màu, ph n u gi i quy t v n lương th c trên a bàn t nh”. - ng chí Tr n ăng Khoa, i bi u Hà B c, c tham lu n “V n hi u qu lao ng”. - ng chí Nguy n Hà Phan, i bi u H u Giang, c tham lu n “V n d ng bư c i trong c i t o nông nghi p Ny m nh s n xu t nông nghi p, tăng thu nh p c a nông dân và b o m thu mua ngày càng t t”. - ng chí Nguy n H , i bi u thành ph H Chí Minh, c tham lu n “Phát huy th m nh, ra s c phát tri n công nghi p a phương và công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng”.
 8. - ng chí Ph m Qu c Tư ng, i bi u H i Phòng, c tham lu n “Ph n u th c hi n th ng l i nhi m v i u tra thăm dò khoáng s n trong k ho ch Nhà nư c năm 1980”. - ng chí Nguy n Văn Như ng, i bi u ng Tháp, c tham lu n “Quy t tâm khai thác h t ti m năng c a vùng sâu ng Tháp”. NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1979 Bu i sáng: Qu c h i h p phiên toàn th . 408 i bi u Qu c h i có m t, 76 i bi u Qu c h i v ng m t. Phó Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Nguy n Th Th p, trong oàn Ch t ch, i u khi n phiên h p. Các i bi u Qu c h i ti p t c c tham lu n: - ng chí Th Lý, i bi u Hà Sơn Bình, c tham lu n “Hòa Xá Ny m nh s n xu t lương th c, th c phNm, hàng tiêu dùng, hàng xu t khNu, th c hi n ngh quy t h i ngh l n th sáu c a Ban ch p hành trung ương ng”. - ng chí Nguy n Trung Thành, i bi u C u Long, c tham lu n “H i liên hi p nông dân t p th ra s c v n ng nông dân Ny m nh s n xu t, góp ph n hoàn thành nhi m v k ho ch Nhà nư c”. - ng chí Vù Mí K , i bi u Hà Tuyên, c tham lu n “ Ny m nh s n xu t lương th c, n nh i s ng nhân dân, s n sàng chi n u b o v T qu c”. - ng chí Y-Ngông Niê-kdăm, i bi u c L c, c tham lu n “ c L c Ny m nh s n xu t cà phê xu t khNu”. - ng chí ng Kinh, i bi u H i Phòng, c tham lu n “L c lư ng vũ trang nhân dân ti p t c nâng cao s c m nh chi n u, ra s c phát tri n s n xu t, th c hành ti t ki m, ch p hành ngh quy t kỳ h p th sáu c a Qu c h i khóa VI”. - ng chí Nguy n Duy Côn, i bi u Hà B c, c tham lu n “Hà B c ra s c tăng cư ng c ng c h p tác xã s n xu t nông nghi p th c hi n th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 1980 v lương th c và th c phNm”. - ng chí Lâm Th Mai, i bi u An Giang, c tham lu n “ Ny m nh s n xu t lương th c, th c phNm, hàng tiêu dùng, n nh i s ng nhân dân, làm t t nghĩa v v i Nhà nư c và xu t khNu”. - ng chí Ph m Công Khanh, i bi u H i Hưng, c tham lu n “Phát huy vai trò xung kích cách m ng c a thanh niên th c hi n th ng l i nhi m v xây d ng và b o v T qu c”.
 9. - ng chí Nguy n Trung Mai, i bi u Hà N i, c tham lu n “Hà N i quy t ph n u th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1980”. - ng chí Lưu H u Phư c, i bi u H u Giang, c tham lu n “Giáo d c truy n th ng dân t c xây d ng o c xã h i ch nghĩa”. - ng chí Nguy n Ng c Kình, i bi u Thái Bình, c tham lu n “Phát huy tinh th n t l c, t cư ng, quy t tâm ph n u th c hi n th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 1980”. - ng chí Nguy n Thanh Thu n, i bi u Thu n H i, c tham lu n “Trong vài năm t i, Thu n H i ph n u t gi i quy t lương th c cho a phương mình, kiên trì s n xu t bông v i và Ny m nh khai thác h i s n”. Bu i chi u: Qu c h i h p phiên toàn th . 408 i bi u Qu c h i có m t, 76 i bi u Qu c h i v ng m t. Phó Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Tr n ăng Khoa, trong oàn Ch t ch, i u khi n phiên h p. Các i bi u Qu c h i ti p t c c tham lu n: - ng chí Hoàng Qu c Vi t, i bi u Qu ng Ninh, c tham lu n “Tôn tr ng quy n làm ch t p th c a nhân dân lao ng trong vi c xây d ng, th c hi n và ki m tra k ho ch Nhà nư c”. - ng chí Nguy n Xi n, i bi u Hà N i, c tham lu n “Tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa, phát huy tinh th n làm ch t p th c a nhân dân lao ng, kh c ph c nh ng m t tiêu c c hoàn thành t t k ho ch Nhà nư c năm 1980”. - ng chí Tr n Tý, i bi u B c Thái, c tham lu n “M r ng m t hàng gang thép áp ng nhu c u c n thi t c a m t s ngành s n xu t”. - ng chí Nguyên Công Bình, i bi u Ti n Giang, c tham lu n “Ti p t c Ny m nh s n xu t bung ra theo k ho ch Nhà nư c năm 1980”. - ng chí Nguy n Văn Hi u, i bi u thành ph H Chí Minh, c tham lu n “Phát tri n s nghi p văn hóa thông tin trong tình hình m i”. - ng chí Hoàng Trư ng Minh, i bi u L ng Sơn, c tham lu n “Quy t tâm Ny m nh s n xu t, b o v v ng ch c biên gi i phía B c c a T qu c”. - ng chí Nguy n Th nh, i bi u B n Tre, c tham lu n “Ph n Vi t Nam n l c góp ph n xây d ng và th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1980”.
 10. - ng chí Doanh H ng, i bi u B c Thái, c tham lu n “Phát huy ti m năng s n có v t ai, lao ng Ny m nh vi c phát tri n màu và cây công nghi p, m b o giao thông v n t i’. - ng chí Ph m Th Liên, i bi u Hà Nam Ninh, c tham lu n “Quan tâm gi i quy t i s ng công nhân, Ny m nh s n xu t trong ngành d t”. - ng chí Cao Sơn H i, i bi u Thanh Hóa, c tham lu n “C n nhanh chóng c i ti n vi c thi vào c p III và i h c th c hi n m c tiêu c i cách giáo d c và h n ch nh ng hi n tư ng tiêu c c trong xã h i hi n nay do thi c gây ra”. - ng chí Nguy n Văn Th , i bi u thành ph H Chí Minh, c tham lu n “Xúc ti n m nh m vi c s n xu t thu c t túc b ng dư c li u trong nư c”. - ng chí Hoàng Minh Thông, i bi u Vĩnh Phú, c tham lu n “Phát tri n hàng tiêu dùng c a Vĩnh Phú”. - ng chí Vàng Ch Súa, i bi u Sơn La, c tham lu n “Phát huy ti m năng kinh t , Sơn La quy t tâm ph n u hoàn thành k ho ch Nhà nư c năm 1980”. - ng chí Tr nh Văn N , i bi u B n Tre, c tham lu n “B n Tre phát huy ti m năng s n có, s n xu t nhi u s n phNm ph c v i s ng nhân dân và xu t khNu”. - ng chí Nguy n Văn Y n, i bi u H i Phòng, c tham lu n “Công nghi p a phương s n xu t hàng tiêu dùng”. - ng chí Bùi Xuân Sơn, i bi u Hà Nam Ninh, c tham lu n “K ho ch năm 1980 g n li n v i th c hi n ngh quy t 6 và i m i làm k ho ch t cơ s ”. - ng chí Nguy n Kim, i bi u Hà N i, c tham lu n “Phát huy kh năng ti m tàng v nguyên li u trong nư c, Ny m nh s n xu t hàng tiêu dùng và hàng xu t khNu”. Ch t ch i u khi n phiên h p báo cáo v i Qu c h i: T t c 41 i bi u Qu c h i có tham lu n u ã c t i h i trư ng. Ngoài ra, 2 i bi u có tên sau ây ngh không c mà ch ăng tham lu n c a mình vào t p Các văn ki n c a Qu c h i: - Lê Minh c, i bi u C u Long, - Xuân S ng, i bi u Hà N i. NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1979 Bu i sáng: Qu c h i h p phiên toàn th 410 i bi u Qu c h i có m t, 74 i bi u Qu c h i v ng m t.
 11. Phó Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Xuân Th y, trong oàn Ch t ch, i u khi n phiên h p. Qu c h i ã nghe các thành viên sau ây c a H i ng Chính ph báo cáo b sung và tr l i các câu h i và ch t v n c a các i bi u Qu c h i v nh ng v n c a ngành mình: 1. ng chí Hoàng Anh, B trư ng B Tài chính; 2. ng chí Tr n Quy t, Th trư ng B N i v ; 3. ng chí Nguy n Th Chân, B trư ng B Lao ng; 4. ng chí Lê Thanh Ngh , Phó Th tư ng kiêm Ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c. Bu i chi u: Qu c h i h p phiên b m c t 15 gi . 410 i bi u Qu c h i có m t, 74 i bi u Qu c h i v ng m t. Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Trư ng Chinh, trong oàn Ch t ch, i u khi n phiên h p. 1. Thông qua các ngh quy t a. V nhi m v k ho ch Nhà nư c năm 1980: ng chí Nghiêm Chư ng Châu, trong oàn thư ký, c d th o ngh quy t v nhi m v k ho ch Nhà nư c năm 1980. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, ngh quy t này. b. Phê chuNn d toán ngân sách Nhà nư c năm 1980: ng chí Nghiêm Chư ng Châu c d th o ngh quy t phê chuNn d toán ngân sách Nhà nư c năm 1980. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, ngh quy t này. c. Phê chuNn t ng quy t toán ngân sách Nhà nư c năm 1978: ng chí Nghiêm Chư ng Châu c d th o ngh quy t phê chuNn t ng quy t toán ngân sách Nhà nư c năm 1978. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, ngh quy t này. d. V vi c kéo dài nhi m kỳ c a Qu c h i khóa VI:
 12. ng chí Nghiêm Chư ng Châu c d th o ngh quy t v vi c kéo dài nhi m kỳ c a Qu c h i khóa VI. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, ngh quy t này. 2. Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i b m c kỳ h p Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Trư ng Chinh c di n văn b m c kỳ h p th sáu c a Qu c h i khóa VI. Toàn th các i bi u Qu c h i ng d y v tay r t lâu nhi t li t hoan nghênh th ng l i c a kỳ h p th sáu, Qu c h i khóa VI. Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa VI, kỳ h p th sáu b m c lúc 15 gi 20 ngày 29 tháng 12 năm 1979. TM. OÀN THƯ KÝ TM. OÀN CH TNCH ào Văn T p Xuân Th y NGHN QUY T V VI C XÁC NH N TƯ CÁCH I BI U C A NG CHÍ HOÀNG MINH CÔN QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Khóa VI, kỳ h p th sáu Căn c vào i u 56 c a Hi n pháp năm 1959; Sau khi nghe y ban th m tra tư cách i bi u c a i bi u Qu c h i báo cáo v k t qu vi c th m tra, QUY T NGHN: Xác nh n tư cách i bi u Qu c h i c a ng chí Hoàng Minh Côn trúng c trong cu c b u c b sung ti n hành ngày 02 tháng 12 năm 1979 khu v c b u c IV, t nh Thanh Hóa. Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 1979
 13. TM. OÀN CH TNCH Trư ng Chinh NGHN QUY T THÔNG QUA NHI M V K HO CH NHÀ NƯ C NĂM 1980 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Khóa VI, kỳ h p th sáu Sau khi nghe báo cáo c a H i ng Chính ph v tình hình kinh t hi n nay và nhi m v c a k ho ch Nhà nư c năm 1980; Sau khi nghe thuy t trình c a y ban k ho ch và ngân sách c a Qu c h i và ý ki n c a các i bi u Qu c h i, QUY T NGHN: 1. Tán thành báo cáo c a H i ng Chính ph v tình hình kinh t nư c ta hi n nay và nhi m v c a k ho ch nhà nư c năm 1980. 2. Thông qua k ho ch Nhà nư c năm 1980 v i nh ng ch tiêu ch y u sau ây: - Giá tr t ng s n lư ng nông nghi p tăng 11,3% so v i năm 1979, trong ó: S n lư ng lương th c: 15 tri u t n, àn l n: 10 tri u con. - Giá tr t ng s n lư ng công nghi p tăng 4,7% so v i năm 1979, trong ó giá tr t ng s n lư ng công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng tăng 9% so v i năm 1979; - Kh i lư ng hàng hóa v n t i trong nư c: 56 tri u t n và 5 t 200 tri u t n/km; - Kh i lư ng u tư xây d ng cơ b n b ng ngu n v n t p trung c a Nhà nư c: 3700 tri u ng; - Kim ng ch xu t khNu tăng 23% so v i năm 1979; - T ng m c lưu chuy n hàng hóa bán l c a th trư ng có t ch c tăng 14,5% so v i năm 1979; - S h c sinh ư c tuy n vào các h ào t o:
 14. i h c và cao ng: 30 nghìn ngư i, Trung h c chuyên nghi p: 61 nghìn ngư i, Công nhân k thu t: 92 nghìn 600 ngư i. - T ng s h c sinh ph thông: 12 tri u ngư i; - S giư ng b nh và giư ng i u dư ng: 201 nghìn giư ng. 3. Giao trách nhi m cho H i ng Chính ph thi hành nh ng bi n pháp thi t th c và tích c c nh t, c bi t là ban hành k p th i các chính sách c th , th c hi n nghiêm ch nh ch trách nhi m, ch k lu t, ch b o v c a công và ch ph c v nhân dân, nh m t o ra s chuy n bi n m nh m trong công tác t ch c qu n lý và ch o th c hi n, b o m hoàn thành th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 1980, t o i u ki n thu n l i cho s phát tri n trong nh ng năm sau. 4. Qu c h i kêu g i ng bào và chi n sĩ c nư c nêu cao tinh th n t l c t cư ng và ch nghĩa anh hùng cách m ng, phát huy m nh m quy n làm ch t p th xã h i ch nghĩa, ng kh i thi ua lao ng s n xu t và ti t ki m, tăng năng su t lao ng, ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c k ho ch Nhà nư c năm 1980, l p nhi u thành tích chào m ng nh ng ngày k ni m l n c a dân t c. Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1979 TM. OÀN CH TNCH Trư ng Chinh NGHN QUY T V VI C KÉO DÀI NHI M KỲ C A QU C H I KHÓA VI QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Khóa VI, kỳ h p th sáu Căn c vào i u 45 và i u 53 c a Hi n pháp năm 1959; Xét r ng Qu c h i khóa VI c n có th i gian hoàn thành nhi m v xây d ng Hi n pháp m i; Xét ngh c a y ban thư ng v Qu c h i, QUY T NGHN:
 15. 1. Kéo dài nhi m kỳ c a Qu c h i khóa VI. 2. Giao cho y ban thư ng v Qu c h i quy t nh vi c t ch c b u c i bi u Qu c h i khóa VII vào th i gian thích h p, sau khi có Hi n pháp m i Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1979 TM. OÀN CH TNCH Trư ng Chinh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản