intTypePromotion=1

Biểu đồ Pareto theo dạng không phù hợp

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
202
lượt xem
37
download

Biểu đồ Pareto theo dạng không phù hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu đồ Pareto theo dạng không phù hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu đồ Pareto theo dạng không phù hợp

  1. B ieå u ñoà Pareto theo daï n g khoâ n g phuø hôï p 200 100% 180 90% 160 80% 140 70% 120 60% 100 50% 80 40% 60 30% 40 20% 20 10% E A C D B F G SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ SAÛN PHAÅM KHOÂNG PHUØ HÔÏP THEO TYÛ LEÄ % A: Kho nguyeân lieäu D: Xöôûng caét B: Kho phuï lieäu E: Xöôûng may 1 C: Phoøng Kyõ thuaät coâng ngheä F: Xöôûng Hoaøn thaønh G: Khaùc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2