intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Biểu mẫu kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Chia sẻ: Hatbui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1.083
lượt xem
225
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Biểu mẫu kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt" sẽ giới thiệu đến bạn các mẫu kê khai thuế TTĐB như: bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra, bảng kê hoá đơn hàng hoá xuất khẩu, uỷ thác xuất khẩu và hàng hoá bán cho cơ sở xuất khẩu để xuất khẩu, bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

  1. Mẫu số: 01/TTĐB Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Từ ngày ............ đến ngày ...... tháng ....... năm.... Tên cơ sở:............................................................................... Mã số: Địa chỉ:................................................................................... Doanh số bán Số thuế Tên hàng hoá, (có thuế TTĐB Giá tính Thuế suất STT Số lượng TTĐB phải dịch vụ không có thuế thuế TTĐB (%) nộp GTGT) A B 1 2 3 4 5=3x4 I Hàng hoá bán trong nước: - Sản phẩm A - Sản phẩm B ... ... ... II Hàng hoá xuất khẩu, uỷ thác xuất khẩu và bán cho cơ sở xuất khẩu để xuất khẩu: - Hàng hoá xuất khẩu. - Hàng hoá uỷ thác xuất khẩu. - Hàng hoá bán để xuất khẩu. Cộng * Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có):.............................. * Số thuế tiêu thụ đặc biệt kỳ trước chuyển qua: - Nộp thừa (-):.............................. - Nộp thiếu (+):.............................. * Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp kỳ này:.............................. (Bằng chữ: ........................................................................................................... ..............................................................................................................................)
  2. Xin cam đoan số liệu khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nơi nhận tờ khai: Ngày ... tháng ... năm ..... - Cơ quan thuế: Thay mặt cơ sở: - Địa chỉ: (Ký tên, đóng dấu) ___________________________ - Ngày cơ quan thuế nhận tờ khai: ................................................. - Người nhận: (ký, ghi rõ họ tên):................................................... Mẫu số: 02A/TTĐB BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (kèm theo tờ khai thuế TTĐB) (Từ ngày ......... tháng ............ đến ngày ......... tháng ............ năm ............ ) Tên cơ sở: ........................................................................... Mã số: Địa chỉ:................................................................................... Hoá đơn bán Doanh số hàng Tên Tên hàng bán có Giá tính Thuế Thuế STT khách hoá, dịch thuế TTĐB thuế Số Ngày suất (%) TTĐB hàng vụ (không có TTĐB thuế GTGT) 1 2 3 4 5=3x4 Tổng cộng Ngày .......... tháng ....... năm ......... Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số: 02B/TTĐB
  3. BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, UỶ THÁC XUẤT KHẨU VÀ HÀNG HOÁ BÁN CHO CƠ SỞ XUẤT KHẨU ĐỂ XUẤT KHẨU (kèm theo tờ khai thuế TTĐB) (Từ ngày ......... tháng ............ đến ngày ......... tháng ............ năm ............ ) Tên cơ sở:............................................................................... Mã số: Địa chỉ:................................................................................... Hoá đơn bán Tên Mã số thuế Doanh số Tên hàng Số Đơn hàng khách (đối với cơ bán chưa có STT hàng Địa chỉ hoá, dịch lượng giá thuế GTGT sở xk, nhận Số Ngày vụ uỷ thác xk) Tổng cộng Ngày .......... tháng ....... năm ......... Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số: 04/TTĐB BẢNG KÊ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC KHẤU TRỪ (Từ ngày ...... tháng .......... đến ngày ...... tháng ...... năm ............)
  4. (Kèm theo tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt ngày ...... tháng ...... năm ............) Tên cơ sở:............................................................................... Mã số: Địa chỉ:................................................................................... Tên mặt Thuế Số thuế Chứng từ mua hàng mua TTĐB Trị giá TTĐB đã hàng hoặc biên hay nhập Thuế Số Trị giá tính thuế suất (%) phải nộp nộp đối STT lai nộp thuế khẩu đã TTĐB nộp thuế lượng mua TTĐB khi mua với hàng hàng mua TTĐB Số Ngày Tổng cộng Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu trước khi nhập khẩu hàng hoá: + Theo biên lai thu thuế hàng nhập khẩu: ............................ + Theo giá trị hàng mua vào: ............................ + Tổng cộng: ............................ + Số thuế TTĐB được khấu trừ kỳ này ........................... Xin cam đoan số liệu khai trên đây là đúng thực tế. Ngày .......... tháng ....... năm ......... Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, họ tên) Mẫu số: 06A/TTĐB Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  5. ..............., ngày ............ tháng ............. năm ................ BẢNG KÊ KHAI RUỢU TIÊU THỤ TRONG KỲ (Kèm theo tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt) (Từ ngày ...... tháng .......... đến ngày ...... tháng ...... năm ............) Tên cơ sở:............................................................................... Mã số: Địa chỉ:................................................................................... Chứng từ Hàng bán trong kỳ Phần giá trị vỏ chai Doanh số bán Mặt Số Số rượu lượng, Giá bán Đơn Số Ngày Doanh số lượng Doanh số trọng đơn vị giá lượng vỏ chai 1 2 3 4 5 6=4x5 7 8 9=7x8 10 = 6 - 9 Cộng Cơ sở xin cam đoan số liệu khai trên đây là đúng thực tế. Ngày .......... tháng ....... năm ............. Người lập biểu Đại diện cơ sở: (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) Mẫu số: 06B/TTĐB Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ................, ngày ............ tháng ............. năm ................
  6. BẢNG KÊ KHAI BIA CHIA TIÊU THỤ TRONG KỲ (loại bán cả vỏ chai) (Kèm theo tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt) (Từ ngày ...... tháng .......... đến ngày ...... tháng ...... năm ............) Tên cơ sở:............................................................................... Mã số: Địa chỉ:................................................................................... Chứng từ Hàng bán trong kỳ Phần giá trị vỏ chai Số Số lượng Doanh số Mặt lượng, Giá bán Doanh Số Ngày vỏ chai Đơn giá Doanh số bán bia hàng trọng đơn vị số lượng (lon) 1 2 3 4 5 6=4x5 7 8 9 = 7 x 8 10 = 6 - 9 Cộng Cơ sở xin cam đoan số liệu khai trên đây là đúng thực tế. Ngày......... tháng ....... năm ........... Người lập biểu Đại diện cơ sở: (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2