intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "Thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
327
lượt xem
9
download

BIỂU MẪU "Thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt theo mẫu số: 04/XNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "Thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt "

  1. Mẫu số: 04/XNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …………………. V/v: Thông báo trường hợp ................., ngày ........ tháng .........năm...... không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Kính gửi: ..................................................................................................... Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt kèm theo Công văn số ………….. ngày ……….. của cơ quan thuế………………., Bộ Tài chính thông báo: Trường hợp của ............. không đủ điều kiện được miễn giảm thuế. Lý do: 1............. 2............. ... Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp đầy đủ, kịp thời số tiền thuế, tiền phạt còn nợ vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính thông báo để cơ quan thuế............ được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./. Nơi nhận: TUQ. BỘ TRƯỞNG - Cơ quan thuế…; TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ - Người nộp thuế; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Lưu…....
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2